Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Wie, wat en waar?

Particuliere archieven vormen een belangrijke bron van informatie over de geschiedenis van een stad en haar omgeving. Erfgoed Leiden en Omstreken beheert naast gemeentelijke archieven en collecties, ook particuliere archieven en collecties van bedrijven, kerken, stichtingen, verenigingen, personen en families,

Particuliere archieven kunnen aan ons worden geschonken of in bruikleen worden gegeven. Doorgaans wordt er een overeenkomst van schenking of bruikleen gesloten om de archieven in de depots van de archiefbewaarplaats van Leiden een juridische status te geven.

Selectiecriteria

Om te toetsen of wij een particulier of wellicht wel uw archief of collectie opnemen en bewaren in onze archiefbewaarplaats, passen wij selectiecriteria toe. Archiefstukken die in aanmerking komen voor permanente bewaring zijn bijvoorbeeld stukken over:

  • een organisatie: oprichtingsstukken, statuten, huishoudelijke reglementen, aanstelling van bestuursleden, notulen of verslagen van vergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie, contacten met derden, jubilea.
  • een taakuitvoering: eigendom en beheer van gebouw(en), activiteiten, evenementen.
  • financiën: begrotingen, kasboeken, jaarrekeningen, subsidies.
  • het personeel: organogram, loonstaten, personeelsuitstapjes, personeelsdossiers van markante personen.
  • documentatie: nieuwsbrieven, jubileumuitgaven, instructies, folders, affiches, foto's, gedenkboeken, films, cd-roms, dvd's, video’s, geluidsbanden.

 

Onze archiefbewaarplaats

De archiefbewaarplaats van Leiden voldoet, conform de Archiefwet 1995 en Archiefregeling 2010,  aan de strengste eisen die worden gesteld aan de bouw en inrichting van een archiefbewaarplaats. De  depots zijn beschermd tegen overlast van water, beveiligd tegen brand en inbraak en voorzien van een klimaatbeheerssysteem om de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid binnen de gestelde grenswaarden te houden. Hierdoor zorgen wij ervoor dat wij tegemoet komen aan de verplichting om archieven en andere collecties permanent te kunnen bewaren, zodat deze kunnen worden behouden voor het nageslacht.

kaart