Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoedregister

Zoeken in het Erfgoedregister:

  • Zoeken kan met één of meer woorden tegelijk
  • Zoek tussen "" naar een exacte combinatie, bijvoorbeeld "Boisotkade 2a"
  • Typ * op de plek van één of meer karakters waar de spelling niet zeker is
  • Met [spatie]- zijn termen uit te sluiten, zoals -Rijksmonumenten voor resultaten zonder Rijksmonumenten
  • Meer uitleg

Het gemeentelijk Erfgoedregister bevat de beschermde monumenten en karakteristieke panden van Leiden, overeenkomstig de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2020. Ook enkele gebouwgebonden monumentale kunstwerken uit de Wederopbouwperiode zijn hierin geregistreerd, om een zorgvuldige omgang met deze kunstwerken te stimuleren.
U kunt in het register nagaan of een object is geregistreerd en welke status er aan verbonden is. Van monumenten kan een registerblad gedownload worden met daarop de basisgegevens van de inschrijving. De rijksmonumenten zijn eveneens in het Erfgoedregister te vinden, maar kijk voor de actuele gegevens in het Rijksmonumentenregister.

Vergunning en financiering

Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ga eerst na of er een vergunning nodig is. Voor financiering van restauratie of onderhoud is mogelijk subsidie beschikbaar, dat kunt u hier nagaan.

Particuliere aanvraag monumentenstatus

Bent u eigenaar van een potentieel monument? Dan kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument. In Verzoek om aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument (PDF; 94 KB) leest u hoe.

Wilt u voor uw pand de status van beschermd rijksmonument aanvragen, neem dan contact op met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

kaart