Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Bijzonderheden over de boedel van Jannetje Geraerts van Ouderkerck (Weeskamerarchief Leiden, inv.nr. 3063).

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1701-1800

Annex: Boterkoper, Carpentier, Grel, Hertenberg, van de Kasteele (Casteele), Landa, le Borgue (Leborgue), Lamio, van der Meer, van Rossen, Rutgers, Scholaert, Snelders, Stul, de Vos

Erfgoed Leiden en Omstreken: Weeskamerarchief (toegangsnr. 518).

Bijzonderheden over de boedel van Jannetje Geraerts van Ouderkerck (inv.nr 3063).

(annex: Boterkoper, Carpentier, Grel, Hertenberg, van de Kasteele (Casteele), Landa, le Borgue (Le-borgue), Lamio, van der Meer, van Rossen, Rutgers, Scholaert, Snelders, Stul, de Vos).


Een belangrijke onderwerp in de boedelpapieren van Jannetje Geraerts of Geerlofs van Ouderkerck betreft de vraag wie eerder is gestorven: zij in Leiden of haar achterkleinzoon Cornelis le Borgue (Le-borgue) in Makassar in Oost-Indië. In een uitgebreide briefwisseling tussen de weeskamers van Leiden en Batavia blijkt het de laatste te zijn. Cornelis overleed, ongeveer 13 jaar oud, in 1707 en zijn over-grootmoeder in augustus 1708. Omdat Cornelis al wees was en de tussenliggende generaties tussen hem en zijn overgrootmoeder ook al waren weggevallen, deelde zij in zijn nalatenschap.

Jannetje Geraerts trouwde tweemaal en liet een uitgebreide familie na. Boedelstuk 3063d bevat een getekende genealogische staat. Aangevuld met gegevens uit de dtb van Leiden ziet een overzicht van haar directe nakomelingen er als volgt uit:

Generatie I

I. Jannetje Geraerds (Gerrits, Geraets, Geerlofs) van Ouderkerk, ovl. te Leiden in aug 1708, tr. (1) met Steven Bartholomeusz. Stul.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Stul (jong overleden), nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 14 jan 1649.
2. Jannetje Stul (jong overleden), nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 30 okt 1650.
3. Gerrit Stul, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 9 feb 1653, woont te Alkmaar.
4. Elisabet Stul, nh ged. te Leiden op 6 aug 1656, volgt IIa.
5. Bartholomeus Stul, nh ged. te Leiden op 5 jun 1661, volgt IIb.
6. Cornelis Stul, volgt IIc.
7. Jacobus Stul (jong overleden), nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 29 jul 1663.
8. Johannes Stul, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 21 jul 1665.

Jannetje Geraerds (Gerrits, Geraets, Geerlofs) van Ouderkerk, tr. (2) met Adam Scholaert (Schoolaert).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Scholaert, volgt IId.


Generatie II

IIa. Elisabet Stul, dr. van Steven Bartholomeusz. Stul en Jannetje Geraerds van Ouderkerk (I), nh ged. te Leiden (Hooglandsche kerk) op 6 aug 1656, tr. (1) met Jan Landa.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Landa, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 14 mei 1684, tr. met Jan Car-pentier.
2. Johannes (Jan) Landa, nh ged. te Leiden (Pieterskerk) op 12 dec 1685, ging naar Oost-Indië.
3. Catharina Landa, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 9 okt 1687, tr. met Willem Rutgers.
4. Abraham Landa, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 22 feb 1693, ging naar Oost-Indië en is daar overleden.
5. Sara Landa, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 6 nov 1695.
6. Elisabet Landa, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 15 dec 1698.

Elisabet Stul, otr. (ongeveer 47 jaar oud) (2) te Leiden op 2 feb 1704 met Jan Snelders, geb. te Hattem, ND, bakker. Bruid en bruidegom woonden bij hun huwelijk op de Doelagtergraft.

IIb. Bartholomeus Stul, zn. van Steven Bartholomeusz. Stul en Jannetje Geraerds van Ouderkerk (I), nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 5 jun 1661, lakendrapier (1686), woonde bij zijn hu-welijk op de Garemarkt, otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 20 mrt 1686 met Maertge (Cornelis) van Rossen, geb. te Alkmaar, ND.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus Stul, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 4 jan 1688.
2. Cornelis Stul, nh ged. te Leiden (Loodskerk) op 30 jul 1690.

IIc. Cornelis Stul, zn. van Steven Bartholomeusz. Stul en Jannetje Geraerds van Ouderkerk (I), tr. (1) met Johanna van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Stul, volgt III.
2. Steven Stul.
3. Martha Stul.
4. Lijsbet Stul.

Cornelis Stul, tr. (2) met Geertruijd Grel.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Stul. Blijkens brief van de weeskamer Batavia van 26-11-1710 is zij dan nog min-derjarig; uit de brief van dezelfde weeskamer van 20-11-1716 wordt duidelijk dat zij is ge-trouwd met George Elsert de Vos, adsistent, met wie zij in Oost-Indië, vermoedelijk in Bata-via, woont.

IId. Anna Scholaert, dr. van Adam Scholaert en Jannetje Geraerds van Ouderkerk (I), tr. met Abra-ham van de Kasteele.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van de Kasteele (jong overleden), nh ged. te Leiden (Marekerk) op 7 sep 1690.
2. Abraham van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 1 nov 1693.
3. Johannes van de Kasteele (jong overleden), nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 8 sep 1697.
4. Joannes van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 21 jan 1700.
5. Cornelis van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 8 jul 1703.
6. Catharina van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Pieterskerk) op 21 nov 1706.
7. Barbara van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Pieterskerk) op 5 okt 1708.
8. Johanna van de Kasteele, nh ged. te Leiden (Hooglandsche Kerk) op 27 feb 1710.


Generatie III

III. Johanna Stul, dr. van Cornelis Stul (IIc) en Johanna van der Meer, tr. met .. le Borgue,
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis le Borgue, geb. circa 1694, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Makassar [Indonesië] in 1707.


Uit de tekst van een vonnis van de Raad van Justitie in Batavia van 5 november 1712 blijkt, dat Cornelis Leborgue twee (half)broers had, namelijk Petrus Boterkoper, predikant op Banda en Antho-nij Leborgue. Tezamen delen zij voor de helft in de nalatenschap van Cornelis Leborgue. Mogelijk is Petrus Boterkoper voortgekomen uit een eerder huwelijk van Johanna Stul en is Anthonij Leborgue een kind uit een eerder huwelijk van zijn vader.

De brief van de weeskamer van Batavia van 26 november 1710 spreekt van een nog minderjarige dochter van Cornelis Stul uit zijn laatste huwelijk met Geertruijd Grel. Deze dochter heet ook Johanna (Joanna) Stul. Zij bevindt zich eveneens in Oost-Indië, want de weeskamer van Batavia zegt de op-pervoogdij over haar te hebben. Zij was de jongere halfzuster van de moeder van Cornelis Leborgue.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap moeten twee kwesties uit te wereld worden geholpen. De eer-ste betreft een onbetaalde rekening uit 1671 voor door Nicolaas Lamyo (Lamio) geleverde goederen aan wijlen Cornelis Stul ten bedrage van f 151-10-0. Namens de erfgenamen van Lamyo begint Jo-hannes van der Linden een proces om dit bedrag van de nabestaanden van Cornelis Stul terug te vor-deren. Hij wordt in het gelijk gesteld en op 1 maart 1709 verklaren Abraham van de Kasteele en Bartholomeus Stul, als voogden en executeurs van de nagelaten boedel van Jannetje Geraerds zich borg voor de betaling van dit bedrag door de erfgenamen van Cornelis Stul (3063c).
Verder heeft een zekere Joannes Hertenberg een bedrag gevorderd van Petrus Boterkoper, predikant op Banda, en Anthonij Leborgue, die samen voor de helft erfgenaam zijn van Cornelis Leborgue om-dat zij zijn broeders waren. Dit wegens “alimentatiepenningen en begrafenisonkosten”. De Raad van Justitie in Batavia oordeelt op 5 november 1712 dat aan Hertenberg een bedrag van 828 rijksdaalders en 45 stuivers dient te worden betaald.

Jannetje Geraerds erft van haar achterkleinkind Cornelis Leborgue een bedrag van Rd. 2617-43-00. Hiermee worden verrekend: administratiekosten (salaris, kopieerkosten, proceskosten, etc.), het be-drag te betalen aan Hertenberg ingevolge vonnis van de Raad van Justitie d.d. 5-11-1712 van Rd. 828-45-00 verhoogd met kosten, de uitbetaling aan de nabestaanden van Cornelis Stul in Oost-Indië, zowel van hun deel (1/10e ?) in de erfenis van hun grootmoeder (Rd. 515-38-00) als in die van Corne-lis Leborgue (Rd. 169-36-00). Resteert Rd. 1007-06-00 (of f 2417-02-00) dat wordt overgemaakt naar de weeskamer van Leiden blijkens de brief van de weeskamer van Batavia van 11 januari 1713. Na aftrek van enkele verdere kostenposten i.v.m. de verzending en administratie eindigt het slot van de liquidatie in een bedrag van f 2404-10-4 (afrekenstaat d.d. 23-2-1714). Daarop wordt ingehouden een bedrag van f 250-0-0 in verband met mogelijk later nog te verrekenen bedragen. De voorlopige eindsom van f 2154-10-4 wordt in vier kwarten van f 538-12-9 over de erfgenamen verdeeld als volgt:
• een kwart voor Gerrit Stul
• een kwart voor Bartholomeus Stul
• een kwart voor Jannetje Landa, weduwe van Jan Carpentier, Catharina Landa getrouwd met Wil-lem Rutgers, Bartholomeus Stul als voogd over Jan en Abraham Landa, beiden in Oost-Indië waar Abraham is overleden, en Sara en Elisabet Landa, nog minderjarige kinderen van Jan Landa en Elisabet Stul.
• een kwart voor Anna Scholaerd, weduwe van Abraham van de Casteele.
In een tweede liquidatie van eind 1717 zijn er een paar bedragen vrijgevallen waardoor er nu nog f 518-9-0 over de erfgenamen te verdelen valt. Dezelfde vier partijen als hiervoor genoemd krijgen als-nog elk een bedrag van f 72-11-12 uitgekeerd.

Uit de brief van de weeskamer van Batavia van 20 november 1716 wordt duidelijk dat de nakomelin-gen van Cornelis Stul in Oost-Indië, op Banda, Ternaten en Malakka verblijven. De dochter van Cor-nelis Stul en Geertruijd Grel, Joanna Stul,.blijkt dan getrouwd te zijn met George Elsert de Vos en vermoedelijk met hem in Batavia te wonen. Hij is “adsistent”.


N.B. Bovenstaande tekst geeft hoofdlijnen van de boedelinhoud weer, aangevuld met genealogische gegevens uit andere bronnen. Voor een volledig beeld van de boedelinhoud raadplege men de boedel-stukken.

Bram Plantinga
november 2016.
kaart