Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Bronnenpublicaties (PDF)

 • Genealogie
 • Hillegom
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Noordwijk
 • Rijnsburg
 • Sassenheim
 • Voorhout
 • Voorschoten
 • Warmond
 • Zoeterwoude
 • Geschiedenis 1701-1800
 • Geschiedenis 1801-1900
 • Gebouwen

Overzicht van bronnen van uiteenlopende aard

Bronnenpublicaties. Overzicht van PDF-bestanden.

Indien in onderstaande bronnen sprake is van een index, is een bezoek aan de (digitale) studiezaal van het Erfgoed Leiden en Omstreken onontbeerlijk.

Adres- en Herenboekjes 1816-1889 deel I A - Lau
Adres- en Herenboekjes 1816-1889 deel II Lau - Z
Aflezingboeken Tafel 1505-1574 (Tafel delen A-C)
Aflezingboeken 1574-1649 (8 delen)
Attestaties Doopsgezinden 1673-1900
Attestaties NH 1620-1899
Bevolkingregister 1890-1924: St. Aagtenstraat t/m Hyacinthenstraat
Bevolkingregister 1890-1924: Gestichten
Bevolkingregister 1890-1924: Schippers
Borgbrieven, akten van Indemniteit en Cautie. Index op personen 1716-1806/1817
Borgbrieven 1731-1785. Index
Broodprijsverlaging 1597 Index. SAII 6388
Burgemeesterskamer 1776-1795 Index op notulen. SAII inv.nrs. 221-234
Buurkwesties 1597-1796
Collaterale Successie 1622-1647 en 1663-1805
College van Burgemeesters en Wethouders, 1816-1880. Notulen
Concessies en vergunningen 1545-1930
Crimineel Klachtboeken 1533-1811, ORA 3
Dopen Remonstrants 1663-1933
Familiegeld 1716. Index
Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten 1687-1811. Index
Echtscheidingen 1913-1940.
Digitale stamboomgegevens (DTB, BS en Bevolking)
Gasthuizen legaten. Persoonsnamenindex op diverse blafferts 1500 - 1600.
Gasthuizen. Opnames 1600-1860
Genealogische Bijdragen. Inhoudsopgave
Gerechtsdagboeken 1647-1679. Klapper/index
Getuignisboeken 1581-1810. Index op Oud rechterlijk Archief 79
Gezinskaarten 1812-1862
Gilden. Namen van meesters, leerlingen enz. Index 1574-1812
Grafboeken Pieterskerk 1581-1828. Index en mutaties
Hoofdgeld stad Leiden. Index 1622.
Huisnamen, brouwerijen, brouwers en herbergen 1471-1858 gesorteerd op gebouwen.
Huwelijkse voorwaarden voor schepenen 1509-1583
Inbrengboek 1540-1559 Klapper. ORA73 deel 1
Joden in Leiden en omgeving
Joods Wees- en Doorgangshuis Leiden, bewoners 1890-1951
Kenningboeken 1553-1580 Index ORA41
Kermisklanten uit de Patentregisters 1816 - 1830
Kohier van de 10e Penning 1557
Kohieren 1576 en 1600
Kohier 1748
Kweekschool voor zeevaart 1855-1880. Algemeen beeld, bronnen en leerlingenindex
Leidenaars voor de Rechtbank van 1e Aanleg, 1811-1838.
Leidenaars voor het Hof van Assisen, 1811-1838
Leiderdorp Transportregisters 1651-1811
Liste Civique 1811 Index
Lutherse lidmaten enz Index 1758-1852
Lijfrenten 1402 - 1609
Militieregisters 1812-1912
Noordwijk. Op zoek naar het verleden. Noordwijkse geschiedenis. Index op 9 deeltjes
Notulenboeken Schout enSchepenen 1668-1795 Index Personen ORA150.
Notulen van de Provisionele Raad 1795. Index jan-feb.
Opzendingen van wezen, bedelaars, landlopers naar Hoorn, Ommerschans en Veenhuizen 1819-1851
Overledenen in het Gravensteen 1812-1862
Overledenen niet in de gezinskaarten voorkomend 1810-1865
Paspoorten Leiden 1795-1836
Patroniemen uit Leidse bronnen Versie 2
Personele Quotisatie 1742. Index
Privilegeboek. Na 3 oktober 1574. Register
Renten op huizen in Leiden tbv het Begijnhof
Rotogravure (NRM) Personeelslijst 1913-1972
Scheepseigenaren uit de Patentregisters 1816 - 1830
Schippers onderweg 1811-1862
Schutterij. Ingekomen stukken 1862-1895
Stedeboek 1348-1542. Klapper
Straatnamen. Index Bonboeken
Testamenten 1499-1582. Klapper
Thesaurus achternamen. Sortering op bronnaam
Thesaurus achternamen. Sortering op stamnaam
Turfaccijns 1750-1800 Belastingressort Leiden en Rijnland
Vertrokken personen uit Leiden in de periode 1924-1929. Leidsch Dagblad
Notulen van de van de gecombineerde vergaderingen van de Committés van Algemeene Veiligheid en Civiele en Crimineele Justitie 1795. Index jan-feb.
Vierschaar. Register beschikkingen verzoekschriften 1659-1810
Volkstelling 1581
Vrede van Munster 1648 (transcriptie)
Vrouwen Kraammoeders. Index 1582-1960
Waarboeken; index 1560-1583
Wees- en armboek 1647-1795
Weeskamer 1575-1811. Index. Nieuw
Wezen, armen en oudelieden, R.K. 1737-1883 Index
Zoeterwoude Transportregisters 1651-1811
kaart