Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 163

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 163

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 163.

Opschrift: Jacob van Heusden als schout van Noordwijck, Noordwijck op Zee ende Langevelt.
Beginnende 27-12-1574.

De bewerker heeft zoveel mogelijk eenzelfde spelling aangehouden, voor de juiste schrijfwijze
raadplege men het originele register.

fol.
1. 27-12-1574. Claes Allertszn. man en voogd van Neeltje Hubrechtsdr. huisvrouw geweest van Claes
Dirckszn. schuldig aan Maerten Dirckszn. van Leiden 40 gulden met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen te Noordwijk binnen, belend ZO: de erfgenamen van Claes van Dam, NO: de weduwe van
Philips Janszn., NW: de weduwe van Pieter Jacobszn. en ZW: de weg van de Crepelstraat.
1. 09-04-1575. Willem Jeroenszn. craemer als houder van de oude principale brief bij erfenisse en
besterfenisse van Bastiaen Jeroenszn. zijn za. broer aangekomen verkoopt Willem Janszn. Hoffthuyn
en Willem Pieterszn. beiden van Rijnsburg, testamentairs van Hendrick Egbertszn. van Rijnsburg
craemer een rentebrief tlv. Gerrit Dirckszn. te Hillegom van 80 gulden met 20 gulden waarden.
1v. 04-05-1575. Wolphert Hendrickszn. van der Mij, Floris Pieterszn., Jan Symonszn. en Anthonis
Symonszn. vervangende Jan Maertenszn., Jan Jeroenszn. en Mees Meeszn. tezamen schepenen
van Noordwijk verklaren tvv. Symon Arentszn. als gemachtigde van Arent Eeuwoutszn. bij Melis
Pieterszn. gezworen bode van Noordwijk op en jegens de erfgenamen van Jan Claeszn. bleycker en
op zekere zijn crofte gelegen te Noordwijk binnen aa de St Jeroens brugge. Geschat op 60 gulden
gedaan aan de naaste erfgenamen van Jan Claeszn.
2. Ongedateerd en ongetekend. Jacob Claeszn. wonende te Noordwijk op Zee bewijst zijn 5 kinderen
geprocureerd bij Marytje Corsdr. in presentie van Quiringh Jacobszn. hun oudste broer en voogd bij
18 jr, elk 9 gulden.
2. 20-08-1576. Thonis Willemszn. van Wassenaer erfgenaam met zijn rechte knie van za. Marytje
Willemsdr. zijn zuster, huisvrouw van Adriaen Corneliszn. Pater molenaar te Catwijk sluit een accoord
met Willem Corneliszn. rietdekker wonende Leiden erfgenaam van Adriaen Corneliszn. Pater en
Willem Corneliszn. met zijn mede-erfgenamen is bij lotinge te beurt gevallen 1 morgen land, belend
ZO: Willem Jeroenszn. weduwe, ZW: de erfgenamen van de wede van Thonis Janszn., NW: Willem
Jeroenszn. weduwe, NO: de Lijdweg, welke morgen is verkocht door Willem Corneliszn. backer van
Catwijk op Zee aan de voorsz. Adriaen Pater, alles volgens de oude brief.
2v. 20-08-1576. Zelfde akte als de voorgaande doch nu is Thonis Willemszn. bij lotinge ten deel
gevallen 4 hond land, belend NO: Huych Gijsbertszn. en ZO: de Heilige Geest te Noordwijk,
strekkende van de Heerweg tot achter toe, welke 4 hond door ene Willem Corneliszn. bakker te
Catwijk op Zee aan Adriaen Corneliszn. Pater zijn verkocht. Waarborg door Willem Adriaenszn.
bakker te Leiden en Thonis Willemszn. met zijn huis en erf, belend NO: de erfgenamen van Jeroen
den Raet, ZO: de Heerweg, NW: de kinderen van Joffr. van Waerdenburch.
3. 31-07-1576. Cornelis Claeszn. van Aecken wonende Leiden als gemachtigde van Geraerdt de
Witte draagt over aan Cornelis de Witte zoon van Geraerdt een huis en erf met boomgaard, belend Z:
Balten Wouterszn. en N: de Molensteeg, strekkende voor van de Heerstraat tot aan de Achterweg toe,
welk huis hij hem ten huwelijk heeft gegeven.
4. 09-01-1576 stilo novo. Floris Pieterszn. van den Berch stierman wonende te Noordwijk op Zee
verkoopt Willem Claeszn. herbergier wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend ZW: de
erfgenamen van Louris Jaep Jans, NW: de erfgenamen van Dirck Janszn., NO: Symon de backer en
ZO: de Heerweg.
4. Ongedateerd en ongetekend. Willem Pieterszn. Buschdraeger verkoopt Pieter Weevens metselaar
zijn zwager een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NO: de erfgenamen van Adriaen
Gijsbertszn., ZO: de Achterweg, ZW: de erfgenamen van Louris Corneliszn. bakker en NW: de
Heerweg, belast met 3 gulden per jr en 35 st per jr., beide tbv. de Abdij van Leeuwenhorst, voor 110
gulden.
4v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief tbv Willem Pieterszn. bode met de bussche groot
60 gulden met hypotheek op het gekochte.
5. Ongedateerd en ongetekend. Pieter Willemszn. oude Heilige Geestmeester te Noordwijk en Simon
Arentszn. oude gezworene en Jacob Gerritszn. jonge gezworene tot Noordwijk zijn namens de Heilige
Geest schuldig aan Wolphert Hendrickszn. van der Mij 100 gulden, met waarborg alle goederen van
de Heilige Geest, te betalen Allerheiligen 1577.
5v. blanco.
6. Ongedateerd en ongetekend. Bartelmees Bartelmeeszn., Jan Symonszn. en Floris Wolphertszn.
vervangende Wolphert Hendrickszn. van der Mij, Jan Jeroenszn. en Pieter Willemszn. allen
schepenen van Noordwijk attesteren tvv. IJsbrant Jeroenszn. miserabel persoon bij Melis Pieterszn.
gezworen bode van de schout om schattinge te doen op en jegens de erfgenamen van Jacob
Jeroenszn. za. met en op zekere zijn verbrande of verdestrueerde woning en corft land daar de
woning op staat, belend NW: Floris Claeszn. en ZO: Cors Pieterszn., strekkende van de Lijdweg tot de
Schiewatering toe en nog op een croft land van 8 hond, belend ZO: het Diefpad, NW: Struynenweg en
NO: en ZO: de wetering en dat voor de somma van 5 pond groot vlaems, in welke somma de
erfgenamen gecondemneerd waren de 4e april lestleden achtervolgende zekere willecoer van 21-3
lestleden bij de voorsz. miserabele persoon ofte zijn gemachtigde aengedrongen zijnde ende de
naeste erfgenamen een weet van willecoer door de gezworen bode gedaan zonder enige oppositie
van partijen gebleken is.
6v. Ongedateerd en ongetekend. Hendrick Roelofszn. poorter van Leiden verkoopt Jan Corneliszn.
gehuwd met Alijtgen Willemsdr. van Oringen een huis en erf als de koper nu ter tijd bewoont, belend
NO: de weg van de Crepelstraat, ZO: de koper en ZW: en NW: de Lijdweg.
7. 31-08-1576. Dirck Symonszn. van Noordwijk nu wonende Leiden is schuldig aan Aelbrecht
Hendrickszn. poorter wonende Leiden 25 gulden per jr . met hypotheek op zijn woning met schuur en
boomgaard alsmede 6 morgen land daar de woning op staat gelegen in de Cley, belend NO: Jacob
Claeszn. Heemstede, ZO: de Heerweg, ZW: St Catharynen Zusterhuis te Leiden en NW: de
Buursloot.
7v. 16-09-1576. Jan van Heusden schout van Noordwijk is schuldig aan Sibrant Jeroenszn. van
Noordwijk nu wonen-de Leiden 10 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf, belend NO het huis
van Rusge Bartholt?, ZO de Achterweg, ZW het huis van Cornelis Pieterszn. glaesmaker en NW de
Voorstraat.
8. Ongedateerd en ongetekend. Jan Corneliszn. man en voogd van Catrijn Symonszn. en Matthijs
Dirckszn. als oom en voogd over Adriaen Symonsdr. allen nagelaten kinderen van Symon Dirck
Gillisznzn. gewoond hebbende op de Nes verkopen Mr. Reyer wonende Amsterdam, Huych Claeszn.
Brugman wonende Leiden, Adriaen Mouweringszn. wonende Noordwijk en de weduwe van Jan
Govertszn. wonende te Catwijck c.s. erfgenamen van Grietje de weduwe van Willem Jacobszn.
cuyper allen crediteuren van de achtergelaten goederen van Symon Dirck Gillisznzn. een woning op
de Nes met 12 morgen land als de voorsz. nagelaten kinderen bij het overlijden van hun vader en
moeder aanbestorven zijn onder overhandiging van de oude brieven van de woning met 3½ morgen
land van 31-01-1551, van 11 hond land van 04-07-1558, van 3 morgen land van 13-12-1553, van 7
hond land van 16-05-1546, van 14 hond land staande tot verband van de waarborg van 12½ gulden
van Willem Willemszn. 10-03-1555 met de gecasseerde brief met nog een advies? van de camer van
de rekening sprekende van een erfje de voorsz. Symon Dirckszn gegund voor 8 groten vlaems van
09-05-1550, deze 8 groten te behouden tot des crediteurs lasten.
8v. 11-10-1576. Testament van Gijsbert Claeszn. zijlmaker eertijds wonende te Noordwijk op Zee. Hij
geeft een donatie op Jaepje Joppendr. de huisvrouw van Jeroen Rollen van alzulke penningen als
hem van cleyne Claes Corneliszn. van Noordwijk op Zee wegens koop van een huis en erf aldaar
competerende zijn, terwijl Jaepje Joppendr. met haar andere zusters en nakomelingen zullen komen
in de achtergelaten boedel van de testateur in alle manieren alsof Anna Gijsbertsdr. heure moeder
nog in leven was.
9. 02-10-1576. Claes Gangelofszn. Vool schout van Noordwijkerhout als procuratie hebbende van Jr.
Adam van Waerdenburch volgens akte van 19-08-1576 voor notaris Wouter van Wijck te Delft waarin
deze verzocht wordt te presenteren de Heilige Geestmeesters te Delft de naasting van alzulke
rentebrieve als hij op de voorsz. Heilige Geest sprekende heeft van 62 pond per jr. met verlopen rente
alsmede ook over te dragen een custingbrief tlv. Arent Eeuwoutszn. glaesmaker te Noordwijk aan Sty
Jansdr. wonende Leiden de voorsz. custingbrief tlv. Arent Eeuwouts.
10. Ongedateerd en ongetekend. Symon Claeszn. koekebakker van Noordwijk nu wonende Leiden is
schuldig aan Adriaen Dirckszn. wonende Catwijk op Rijn een losrente van 6 gulden per jr met
hypotheek op 4 morgen land, belend NO: de Abdij van Rijnsburg, ZO: de schutterij van St Joris te
Noordwijk, ZW: de voorsz. Abdij en NW: de Achterweg.
10v. Ongedateerd en ongetekend. Jacob Adriaenszn. wonende Noordwijkerhout verkoopt Claes
Janszn. te Noordwijk een erfje daar eertijds een huis op heeft gestaan genaamd de Cruypin, belend
NO: de Voorhouterweg, ZO: de koper, ZW: de watering en NW: Dirck Maertenszn.
10v. Ongedateerd en ongetekend. Claes Corneliszn. verkoopt Jan Corneliszn. en Lijsbeth Cornelisdr.
zijn broer en zuster 1 morgen land gelegen in de Cley genaamd dat Cruyscampgen, belend NW: de
Heerweg, NO: de erfgenamen van Adriaen Stalpaert, ZO: de Achterweg en ZW: Jan Corneliszn.
Paets te Leiden, onder overhandiging van de oude brief van 26-11-1550 met twee transporten de ene
van 13-12-1553 en de andere van 09-11-1555.
11. Ongedateerd en ongetekend. Claes Corneliszn. verkoopt Adriaen Corneliszn. zijn broer, Meeus
Meeuszn. en Meeus Symonszn. zijn zwagers 1½ morgen land, belend NO: de ‘s-Gravendijk, ZO:
Jeroen Janszn. Swan, ZO: Sinte Barbara Gasthuis te Leiden en NW: de Abdij van Rijnsburg onder
overhandiging van de oude brief van 31-03-1542.
11. Ongedateerd en ongetekend. Adriaen Corneliszn., Jan Corneliszn., Meeus Meeuszn. man en
voogd van Niesje Cornelisdr. zijn voldaan door Claes Corneliszn. hun broer van alle erfenisse en
besterfenisse bij overlijden van Cornelis Symonszn. en Marytje Jansdr. hun vader en moeder. Verder
nog Adriaen en Jan Corneliszn., Meus Meuszn., Meus Symonszn. man en voogd van Aefje
Cornelisdr., Lijsbeth Cornelisdr. met Pieter Symonszn. haar oom en voogd alsmede van alle erfenisse
van Hubert Corneliszn., Pieter Corneliszn. en jonge Jan Corneliszn. waarvoor zij ontvangen hebben
van hun broer als te weten; Jan Corneliszn. en Lijsbeth Cornelisdr. tezamen 1 morgen land in de Cley
genaamd het Cruyscampgen en Adriaen Corneliszn., Meeus Meeuszn. en Meeuszn. Simonszn. 1½
morgen.
11v. 07-03-1577 stilo com. Pieter Willemszn. schoemaker en Niesje Dircksdr. weduwe Willem
Jeroenszn. met Jan Jeroenszn. haar gekoren voogd beiden buurlieden te Noordwijk nu wonende te
Leiden verkopen Gijsbert Willemszn. warmoesman gehuwd met Marytje Jansdr. poorters van Leiden
tezamen een jaarlijkse lijfrente van 36 gulden, met waarborg 13 hond land, belend NO: zekere
proveniers met Aechte Symonsdr. weduwe van Meeus Symonszn., ZO: de watering, ZW: de Abdij van
Leeuwenhorst en NW: de voorsz. Aechte Symonsdr.
12. Ongedateerd en ongetekend. Harman Janszn. Beyer voor hem zelve en voor zijn medeerfgenamen
van Jan Jeroenszn. zijn vader verkoopt Willem Pieterszn. rietdekker een erf zoals van
Jan Jeroenszn. croft afgescheid is en daarop koper een huis heeft gebouwd, belend NO: de Lijdweg,
ZO: de croft voorsz., ZW: Aechte Symonsdr. weduwe van Meeus Symonszn. en NW: Dirck Willemszn.
Alleman za. als leste bruiker, belast met 18½ st (de helft van 37 st) met waarborg de voorsz. croft daar
eerst een huis op heeft gestaan, belend NO: de Lijdweg, ZO: de Heerweg, ZW: Aechte Symonsdr.
weduwe van Meeus Symonszn. en NW: het verkochte.
12v. 20-03-1577 stilo comm. Marytje Anthonisdr. met Pieter Anthoniszn. haar broer en voogd is
schuldig aan Pieter Jacobszn. scheepmaker of scheepstimmerman te Rotterdam 234 gulden als reste
van meerder wegens koop van een huis en erf te Noordwijk op Zee door schuldenares bewoont, met
waarborg het voorsz. huis en erf.
13. 21-03-1577 stilo com. Pieter Jacobszn. voorsz. verkoopt Marytje Anthonisdr. weduwe van Pieter
Jeroenszn. het voorsz. huis en erf, belend NO: Harman Thomaszn., de weduwe van Harman Janszn.
Puelsant, ZO: de Heerweg en ZW: Willem Gerritszn. Warmondt en NW: de werf en de verkoper.
13. Ongedateerd en ongetekend. Aechte Symonsdr. weduwe van Meeus Symonszn. met Cornelis
Meeuszn. haar oudste zoon verkoopt Jacob Dammaszn. schuitvoerder de halve sloot, belend ZO: de
watering, NW: en NO: de verkoopster, ZO: Jacob Eeuwoutszn. en Anthonis Willemszn.
13v. 28-04-1577. Jan Janszn. Doesen wonende Leiden verkoopt Jan Corneliszn. schipper nu
wonende Noordwijkerhout een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO:
de weg van de Crepelstraat of Zeestraat, ZO: Diert Janszn. en ZW: en NW: Alijt weduwe van Pieter
Corszn., belast met 13 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Borg: Arent Barentszn. Palmentier.
13v. 28-04-1577. Volgt schuldbrief van 174 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jan
Pieterszn. lijndraaier.
14. 12-05-1577. Jan Pieterszn. kleermaker uit den Hage verkoopt Cornelis Jeroenszn. van Noordwijk,
koopman te Londen in Engeland twee huizen en erven liggende naast elkander, lest bewoond door Mr
Cornelis Joostenzn. Rectoir van Noordwijk, welke huizen en erven hem verkoper namens zijn vrouw
bij zekere akte van scheiding zijn toebedeeld, belend NO: het oude Marctveld, ZO: de erfgenamen
van Dirck van Waerdenburch, ZW: de erfgenamen van Jacob Janszn. kleermaker en NO: de
Zeestraterweg, belast met 6 st per jr. tbv de Abdij van Leeuwenhorst, onder overhandiging van de
brief van 31-7-1537 met transport van 12-5-1556.
14v. 12-08-1577. Pieter Jacobszn. verkoopt Jannetje Pietersdr. poorterse van Leiden een schuldbrief
verleden voor de schout van Esselickerwoude tlv Cornelis Dammaszn. van Griecken op Woubrugge
groot 3 gulden van 12-06-1564. Voldaan door ruiling van een rentebrief van 5 gulden die Jannetje
Pietersdr. op Gerrit Willemszn. Bronsgeest zijn huisvrouwen za. vader sprekende had.
15. 11-05-1577. Volgt schuldbrief van 500 gulden wegens koop van de voosz. twee huizen en erven,
met hypotheek op dit onroerend goed.
15. 20-07-1577. Wolphert van der Mij, Jan Pieterszn., Bartelmees Bartelmeeszn. en Pieter Willemszn.
vervangende Dirck Hendrickszn., Jan Symonszn. en Floris Wolphertszn. allen schepenen van
Noordwijk attestateren tvv. Pieter Dirck Govertsznzn. wonende te Noordwijk op Zee bij Mees
Pieterszn. gezworen bode van de schout alhier om schatting te doen jegens de erfgenamen van
Willem Jacobszn. van Oringen en op 1 morgen land genaamd de Schiltakker, belend NO: de
Brelofterweg, ZO: en ZW: de kinderen van Neel Verdel bruiker en NO: de erfgenamen van Cornelis
Janszn. voor 15 gulden.
15v. Ongedateerd en ongetekend. Pieter Willemszn. en Symon Arentszn. Heilige Geestmeesters
verkopen Floris Corneliszn. Coudekerck wielmaker 15 roe land van 5 roe breed gelegen op het
Oosteinde aan de Schiewatering uit een croft land genaamd het Slachvelt tijnsbaar land als eertijds
ene Pieter Michielszn. van het Convent van Noordwijk in erfpacht genomen heeft en de pachtbrieve bij
de Conventualen van het voorsz. Convent verkocht zijn aan Dammas Janszn. smid en daarna
overgegaan op de Heilige Geest.
16. Ongedateerd en ongetekend. Jan Pieterszn. kleermaker uit den Hage verkoopt als man en voogd
van zijn huisvrouw aan Cornelis Joriszn. van Noordwijk koopman nu wonende Londen twee huizen en
erven gelegen naast elkander en lest gehuurd door Mr Cornelis Joostenzn. Rectoir welke 2 huizen de
verkoper namens zijn vrouw waren aanbedeeld bij boedelscheiding, belend NO: het oude Marctveld,
NW: de Zeestraterweg, ZO: de erfgenamen van Dirck van Waerdenburch en ZO: de erfgenamen van
Jacob Janszn. kleermaker, belast met 6 st per jr. tbv. de Abdij van Leeuwenburg onder overhandiging
van de oude brief van 31-07-1507 en een transport van 12-05-1556.
16v. Ongedateerd en ongetekend. Beateris Mourijnsdr. met Jacob Corneliszn. haar gekoren voogd
verkoopt Cornelis Claeszn. Boon wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar,
belend NO: Jan Jacobsdr. van Catwijk weduwe van Adriaen Claes Thomasznzn., ZO de erfgenamen
van Aecht Thomasdr., ZW: de weg en NW: Aecht de weduwe van Claes Adriaenszn.
16v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 18 pond groot vlaams, waarvan 2 pond
gereed en de rest halfjaarlijks, waarvan de eerste termijn vervalt St Maerten anno 1577, met
hypotheek op het gekochte.
17. 15-05-1577. Jacob Eeuwoutszn. schipper wonende in het Oesteinde verkoopt Jacob Dammaszn.
mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NW: en NO: Aecht Symonsdr. weduwe
van Meeus Symonszn., ZO: de Hartooch en ZW: Anthonis Willemszn. op Schie. Voldaan met een
schuldbrief.
17. 15-05-1577. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het gekochte.
17v. Ongedateerd en ongetekend. Syburch Jansdr. weduwe van Claes Corneliszn. Boon met niet
ingevuld haar gekoren voogd verkoopt Dirck Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en
erf gelegen aldaar, belend ZO: de steeg of slop dat men pleegt te gaan naar Jacob Wichmanszn., ZW:
Job Adriaenszn., NW: Jacob Pieterszn. en Job Adriaenszn. en NO: de Heerweg.
17v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 50 gulden waarvan de eerste termijn vervalt
op St Maerten anno 1577 met hypotheek op het gekochte.
18. Ongedateerd en ongetekend. Floris Pieterszn. wonende op den Berch verkoopt Pieter Pieterszn.
schoemaker van Zandvoort een huis en erf gelegen in de Kerkstraat met een schuitge en een paar
hoenders in een koop, belend NW: en NO: de erfgenamen van Cornelis Jacobszn. koekebakker, ZO:
de Molensteeg en ZW: de Kerkstraterweg, belast met 22½ st per jr tbv het Convent van Noordwijk.
Borg Bartelmees Bartelmeeszn. wonende in de halve maen.
18. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 14½ pond groot vlaams, te betalen met
Kerstmis a.s.
18. 24-06-1577. Adriaen Dirckszn. van Thiel verkoopt Arent Barentszn. kleermaker een huis en erf
met halve slop gelegen aan de noordoostzijde van het huis huis, gelegen aan de Achter Kerkstraat te
Noordwijk binnen, zoals koper nu bewoont, belend NO: de andere helft van het slop competerende
Marytje Dircksdr. weduwe van Dirck Dirckszn. van Thiel, ZO: en ZW: Jan Willemszn. timmerman en
NW: de weg van de Achter Kerkstraat. Borg Garbrant Claeszn. wonende in de Sack tot
Noordwijkerhout.
18v. 24-06-1577. Volgt schuldbrief van 24 pond groot vlaams met hypotheek op het gekochte. Borg
Jan Pieterszn. lijndraaier.
19. 24-06-1577. Maerten Burgers wonende Catwijck op de Rijn voor hem zelve en vervangende Jan
Jacobszn. wonende Voorhout en Janneke Nelemansdr. weduwe van Dirck Willemszn. erfgenamen
van Philip Janszn. ter eenre en Trijntje Claesdr. weduwe van Philips Janszn. met Dirck Pieterszn.
wonende Eyckenduyn haar gekoren voogd ter andere delen de boedel. De erfgenamen 9 hond land
gelegen in de Cley, belend NO: Adriaen van der Bouchorst en NW: de Heerweg, 8 hond land gelegen
in de Cley, belend NO: de Heilige Geest van Noordwijk, ZO: de Achterweg, NO: de Heerweg en ZW:
Crijn Claeszn., een croft land gelegen buiten het Oosteinde, belend ZO: de Goeyweg, ZW: Hubert
Maertenszn. en 9 hond land gelegen in de Orphemme, belend NO: Jan Symonszn. met bruikwaar,
ZO: de Maesloot, ZW: eertijds Neel Pouwels en NW: Mees Symonszn. en Dirck Symonszn. en
Maerten Burgers neemt tot zijn last 125 gulden op de voorsz. 8 hond land en Trijn Claesdr. ontvangt 1
morgen land, belend NO: Maerten Orphemme, ZO: de Achterweg, ZW: Willem Willemszn. en NW: de
Heerweg alsmede 15½ hond land gelegen in Orphemme, NO: de erfgenamen van Jan Danielszn. van
Tetroede, ZO: de Noordwijker swette, ZW: Willem Willemszn. en NW: eerst Leendert Wolphertszn. en
Symon Meeszn. bruiker.
19v. Ongedateerd en ongetekend. Wouter Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee als universeel
erfgenaam van Adriaen Wouterszn. verkoopt Jan Hendrickszn. schoemaker een huis en erf belast met
80 gulden tbv. de erfgenamen van Dammas Gerritszn. gelegen aan de Voorstraat, belend NO: de
erfgenamen van Quiring Gangelofszn. Vool, ZO: de Achterweg, ZW: Jan van Heusden baljuw en
schout en NW: de Voorstraat, onder overhandiging van de oude brieven van 25-09-1508 en 07-05-
1509 alsmede een transport van 21-10-1534, met waarborg zijn huis en erf, belend NO: Jacob
Maertenszn., ZO: de erfgenamen van Aechte Daniels??. ZW: de weg en NO: Aelbrecht Adriaenszn.
20. 01-03-1577. Hendrick Hendrickszn. van Vollenhoven is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. van
Barrevelt eertijds brouwer en poorter van Leiden 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en
erf, belend ZW: de erfgenamen van Hendrick Corneliszn., NO: de erfgenamen van Dirck van
Waerdenburch, NO: het oude Marctveld en ZO: de Heerweg.
20. 01-03-1577. Cornelis Adriaenszn. van Barrevelt verkoopt Hendrick Hendrickszn. van Vollenhoven
het voorsz. huis en erf gelegen op de hoek van het oude Marctveld alles volgens de voorgaande brief.
Voldaan met een rentebrief van 12 gulden 10 st per jr.
20v. Ongedateerd en ongetekend. Wolphert van der Mij, Jan Pieterszn., Bartelmees Bartelmeeszn.,
Jan Symonszn. en Dirck Hendrickszn. vervangende Pieter Willemszn. en Frans Wolphertszn., allen
schepenen van Noordwijk attesteren tvv. Jannetje Dircksdr. weduwe van Maerten Leendertszn.
wonende te Noordwijk op Zee met Claes Gangelofszn. Vool haar gekoren voogd bij Melis Pieterszn.
gezworen bode van de schout om schatting te doen op een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te
Noordwijk binnen als Dirck Huygenzn. snijder in koop heeft voor 56 gulden.
20v. Ongedateerd en ongetekend. IJsbrant Jeroenszn. verkoopt Jan van Heusden baljuw en schout
een schatbrief sprekende op een woning en croft eertijds toebehoord hebbende Jacob Jeroenszn. van
06-07-1576.
21. Ongedateerd en ongetekend. Dirck Wouterszn. verkoopt Jan van Heusden voorsz. een verbrand
huis en erf groot 8 hond gelegen in de Zeestraat, alles volgens de oude brief.


Spijkenisse, juni 1997.
H.J.v.d.Waag.
kaart