Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 180

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 180

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 180.

Ook dit deel is voorzien van een summiere klapper. De bewerker heeft getracht -zoals gebruikelijke een zelfde spelling aan te houden, dit ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het
originele deel.

fol.
1. 3-6-1671. Claes Corneliszn. van Duyndam, Pieter Corneliszn. van Duyndam, Floris Corneliszn. van
Duyndam en Maerten Corneliszn. van Duyndam, allen gebynaemt Jongen Engel, elk voor 1/7e voor
hen zelven en nog Hendrick Corneliszn. van der Aer gehuwd met Machtelt Cornelisdr. mede voor
1/7e, mitsgaders Marytje Adriaensdr. van Heemstede, weduwe van jonge Cornelis Corneliszn. van
Duyndam voor 1/7e, allen beneffens de koper die 1/7e competeert erfgenamen van Jeroen
Corneliszn. van Duyndam overleden alhier hun broer verkopen Cornelis Corneliszn. van Duyndam
6/7e delen van een moestuin gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de
voorsz. Zeestraat, ZO Johannes van Rynsdijck en de weduwe van Jacob Corneliszn. Duyndam, ZW
de Woonsdagse watering en NW het huis en erf van Maerten Corneliszn. voorsz. met het voorsz.
croftje gelijk aangekocht, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-5-1667,
voor 694 gulden contant.
2. 3-6-1671. Pieter Claeszn. Admirael, Jan Claeszn. Admirael en Aeltje Claesdr. Admirael elk voor
1/7e voor hen zelven wonende alhier, Jan Claeszn. voorsz. als procuratie hebbende van Paulus
Claeszn. Admirael wonende Hillegom welke procuratie is gepasseerd voor Willem van Kittesteyn
notaris op 2-6-1671, de voorsz. Jan Claeszn. en Adriaen Pieterszn. van Oostdam oom en oud-oom en
voogden over de 6 nagelaten minderjarige kinderen van Neeltje Claesdr. Admirael bij Eeuwout
Claeszn. voor 1/7e en Claes Louriszn. van Steenvoorden wonende Valkenburg als voogd over Louris
Dirckszn. minderjarige zoon van Willempje Claesdr. Admirael voor 1/7e, allen benevens Adriana
Claesdr. Admirael huisvrouw van de na te melden koper die 1/7e toekomt kinderen, kleinkinderen en
erfge-namen van Claes Janszn. Admirael overleden alhier verkopen Jan Janszn. van Gelder 6/7e
delen van een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk -binnen, belend NO en NW
Pieter Jacobszn. van Arcxhouck en de erven van Jan Wolphertszn., ZO Jan Hendrickszn. Capiteyn en
ZW de voorsz. straat, alles volgens de oude waar-brieven, daarvan de jongste is van 28-5-1659, voor
400 gulden contant.
3. Volgt de procuratie voor notaris Kittesteyn te Haarlem.
3v. 3-6-1671. Daniel Pieterszn. van der Fits gehuwd met Maertje Adriaensdr. van Warmenhoven,
dochter en mede erfgename van Adriaen Huygenzn. van Warmenhoven en Trijntje Hendricksdr.
beiden alhier overleden verkoopt Jan Willemszn. van Velsen wonende Lisse de helft van 2½ morgen
wei- of hooiland, daarvan de koper als gehuwd met Adriana Adriaensdr. van Warmenhoven de
wederhelft competeert, gelegen in Offem aan de Sweth, belend NO juffr. van Outshoorn, ZO het
jaagpad tussen Haarlem en Leiden, ZW Cornelis Dirckszn. Wassenaer met bruikwaar en NW Maerten
Pieterszn. van der Plas en Dirck Leendertszn. Groenendijck, alles volgens de oude waarbrieven en de
respectieve akten van scheiding, daarvan de jongste is verleden voor notaris Arent van Delvendiep op
24-5-1671, voor 1300 gulden contant.
4v. 24-6-1671. Simon Janszn. Mager is schuldig aan Jacobus Sprong heer van Sluipwijk een losrente
van 36 gulden per jr met hypotheek op 2 morgen 88 roe teelland gelegen aan de Gooweg, belend NO
Jr Andries van Outshoorn, ZO de Gooweg, ZW Claes Simonszn. erven en Jacob Adriaenszn.
Warmenhoven en NW de Slimweg, voor 800 gulden contant.
5v. 13-7-1671. Niesje Gabrielsdr. Wijckerhelt weduwe en Christoffel Abrahamszn. van Houten zoon
van wijlen Abraham Stoffelszn. van Houten verkopen Jaepje Jacobsdr. weduwe van Jacob Jacobszn.
van Duynen een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO de weduwe
van Adriaen Jacobszn. Ouwehant en NW Jan Dirckszn. Keur en Claes Leendertszn. Schuyl,
strekkende voor ten zuidwesten van de voorsz. Kerkstraat tot achter aan in het noordoosten aan het
oude Clooster, nu de tuin van de Remonstrantsche predikant, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 28-5-1637. Voldaan met een obligatie van 1000 gulden.
6v. 22-7-1671. de Ed Johan Hanneman rentmeester wonende den Haag en Anthony Marinius
glaesmaker als procuratie hebbende van Cornelis en Nicolaes Tesmans van Teylingen en van
juffrouwen Catharina en Elisabeth Tesmans voor hen zelven en vervangende jonge Maria Tesmans
hun zuster voor 2/3e en van Mr Nicolaes Geltsack advocaat voor het Hof van Holland als last
hebbende van de erfgenamen van vrouwe Adriana Hanneman, in haar leven vrouwe van de Werve
voor 1/3e tezamen mede-erfgenamen van Jr Willem Ruygrock van de Werve verkopen Aeltje
Willemsdr. van Wijckerhelt meerderjarige dochter een huis en erf gelegen aan de Raethuisstraat te
Noordwijk binnen, belend O en ZO de verkopers, ZW de kinderen van Nicolaes van Delvendiep en
daarover Cornelis Pieterszn. de Groot en NW de Raethuisstraet, voor 300 gulden contant.
7. Volgt copie van de procuratie van 28-6-1671 voor Jan Corneliszn. van Velsen notaris te Beverwijk
van Cornelis Tesmans.
8. Volgt copie procuratie van 22-6-1671 voor Alexander Ennis notaris te den Haag door de heer
Nicolaes Tesmans van Teylingen, Catharina Tesmans en Elisabeth Tesmans kinderen van de heer
Anthony Tesman en Jvr Elisabeth van Teylingen.
8v. Volgt copie procuratie van 21-7-1671 voor notaris Willem van Nullert den Haag door Mr Nicolaes
Geltsack.
9. 10-9-1671. Jan Pieterszn. Puyck van Velsen wonende op de Nesse verkoopt juffr. Ida Pietersdr.
wonende te Rotterdam de helft van een woning als huis, loods, schuur, bargen en de helft van het erf
en grond van de boomgaarden voor de voorsz. woning, daarin de verkoper woont en daarvan de
koopster de andere helft bezit alsmede 3 morgen 3 hond 77 roe land gemeen met 18 mor-gen mede
de koopster toebehorende en dus tezamen 21 morgen 3 hond 77 roe zo wei- als hooiland gelegen
aan de Nes en de Grafelijkheids Wildernis, belend de woning met 7 morgen 5 hond 26 roe zo hooiwei-
als teelland NW de Wildernis, NO de volgende partijen, ZO de duinsloot en ZW Cornelis
Gerritszn. Nierop en juffr. Lodensteyn, belast met 15 gulden per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, de
helft van twee campen wei- of teelland tezamen 5 morgen 4 hond 95 roe, belend NW de Wildernis,
NO Willem Franszn. de Leeuw, ZO dezelfde de Leeuw en deze partij en ZW de voorsz. woning, belast
met 10 gulden erfpacht per jr, drie campen wei- of teelland groot 4 morgen 3 hond 31 roe, belend NO
de voorgaande partijen en juffr. Lodensteyn, ZO dezelfde juffrouw en de Duinsloot, NO de voorsz. de
Leeuw, ZO de Duinsloot en ZW de voorgaande partijen en NW de Wildernis, belast met helmplanting
van 1 morgen per jr, 7 hond 16 roe land, belend NO de voorsz. de Leeuw, ZO de Duinsloot, ZW juffr.
Lodensteyn en NW de voorgaande partijen, circa 800 roe wei- of hooiland, belend NO en NW de
voorgaande partijen, ZO de Duinsloot en ZW Cornelis Gerritszn. Nierop, drie partijen zo wei- als
hooiland gelegen in de Sack onder Noordwijkerhout tezamen groot circa 4 morgen, welke voor enige
jaren aan de koopster waren opgedragen niettegenstaande de verkoper daarin de gemeenschap bleef
competeren, zijnde alle voorsz. landen bij zekere opdrachtbrief door de verkoper gepasseerd op 24-6-
1663 begroot op 22 morgen, daarvan verkoper aan koopster heeft opgedragen 18 morgen, derhalve 4
morgen aan hem behoudende, volgens de laatste meting groot 21 morgen 3 hond 77 roe en dus aan
zich behoudende de voorsz. 3 morgen 3 hond 77 roe. Mede compareerde Pieter Janszn. van Velsen
zoon van de verkoper, die verklaarde op deze partij niets te pretenderen voor zijn moeders versterf en
stelt zich borg voor zijn vader. Verkoopptijs 4160 gulden contant.
11v. 3-9-1671. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman is schuldig aan Albert Corneliszn. Sanger en
het nagelaten weeskind van Claes Willemszn. Hooft beiden wonende Amsterdam 156 gulden 5 st
wegens geleverd hout, met hy-potheek op een huis en erf gelegen aan de Voorstraat daarin
schuldenaar woont, belend NO Adriaen Corneliszn. Corl, ZO de Doelweg, ZW Pieter Philipszn. van
Steyn en NW de Voorstraat. Op 29-5-1721 is door Johannes Gavry possesseur van het huis de
schuldbrief vertoond en getekend door Harman Bussenschuit gehuwd met de weduwe van Aelbert de
Sanger zo voor hem als voor het weeskind van Claes Willemszn. Hooft van 20-7-1685, waaruit blijkt
dat alles betaald is.
13. 24-9-1671. Floris Corneliszn. van Duyndam als testamentaire mede erfgenaam van Jan Pieter
Stevensznzn. zijn oom is schuldig aan de meesters van het arme Gasthuis alhier een jaarlijkse
losrente van 5 gulden met hypotheek op zijn huis en erf met barg aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen daarin hij woont, belend NO Jan Janszn. Oosterbaen en ZW Jan Adriaenszn. schoenmaker,
strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan Willem Dirckszn. van Roosenburgh. Voldaan met
100 gulden welke schuldenaar moest betalen voor 2 jaar rente van een rentebrief van 2-4-1623 alsnu
het Gasthuis competerende en voorts vanwege landhuur over 1667 tbv de heer van Noordwijk en aan
het Gasthuis geassigneert.
14v. 7-11-1671. Cornelis van Delvendiep notaris en procureur in den Haag, Arent van Delvendiep
mede notaris te Noordwijk en hen sterk makende voor hun zuster Geertruyt van Delvendiep, Cornelia
van Delvendiep en Alida van Delvendiep meerderjarig ongehuwde dochters, allen wonende alhier,
kinderen en erfgenamen van Nicolaes van Delvendiep, mede notaris te Noordwijk verkopen vrouwe
Anna van der Kerkhoven vrouwe van Noordwijk een huis en erf daarvan de grond in erfpacht wordt
gehouden van de koopster, staande voor deze in Offem en nu onder Noordwijk aan de Dinsdagse
watering of Noordwijkervaart, belend aan de ene zijde de Abdij van Leeuwenhorst of de koopster met
het huis van Jan de Cock en voorts rondom de koopster. Voldaan door overname van de voorsz.
erfpacht.
15v. 7-11-1671. Jacob Jeroenszn. Schout verkoopt Cornelis van Delvendiep notaris te den Haag 9
hond teelland gelegen in de Cley, belend NO Jr Andries van Outshoorn, ZO de Achterweg, ZW de
Menackerweg en NW de Heer-weg, voor 1300 gulden contant alsmede 1 gouden ducaton tot 15
gulden, een gouden rozenobel tot 11 gulden en 1 gouden ducaton tot 10 gulden, tezamen 1336
gulden, welke als volgt worden betaald: 641 gulden 16 st 1 p bij de aanvaarding alsmede met een
custingbrief van 694 gulden 3 st 15 p, tbv de verkoper als testamentaire voogd over de twee
weeskinderen van Louris Janszn. Schout.
16v. 7-11-1671. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 15-7-1700.
17v. 7-11-1671. Cornelis van Delvendiep notaris wonende den Haag verkoopt Jacob Jeroenszn.
Schout de helft van een huis en erf gelegen aan de Ruygenhoeck alhier, belend NW Floris Corneliszn.
van t Ent, NO de Sonneveltstraat, ZO Simon Janszn. en ZW de Achterweg, daarvan de koper de helft
toekomt, alles volgens de decreetbrief van 19-1-1671. Voldaan met een schuldbrief van 300 gulden.
18v. 7-11-1671. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 24-5-1678.
19v. 18-11-1671. Leendert Janszn. van Steenvoorden verkoopt Mees Janszn. van Steenvoorden een
huis en erf gelegen aan de Sonneveltstraat alias de Ruygenhoeck, belend NO de voorsz. straat en
Jan Hendrickszn. Capitain met bruikwaar, ZO Cornelis Claeszn. en Floris Corneliszn. van t Ent, ZW
de oude Schulpweg en NW de Cockensteeg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 10-6-1652, voor 1000 gulden contant.
20v. 18-5-1671. Cornelis Jacobszn. van Duyndam heeft gekocht van Bartholomeeus van Can
chirurgijn de helft van 350 roe teelland gelegen omtrent het Dorp, belend NO het Diefpad, ZO zekere
steeg, ZW de oude Zeestraat en NW Adriaen Pieterszn. en is nog schuldig wegens de verkoop van 84
gulden met waarborg het gekochte.
21v. 16-12-1671. Maertje Jansdr. van Arckel weduwe van Mees Meeszn. van der Swan die enig
erfgenaam was van Jan Meeszn. zijn broer, met Jan Wouterszn. Houwaert haar gekoren voogd en als
moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen met de voorsz. Jan Houwaert als mede voogd
is schuldig aan Adriaen Pieterszn. van der Groen tuinman wonende Warmond 1000 gulden wegens
geleend geld ter afdoening, lossing en kwijting van een schuldbrief van de koop van het nagenoemde
huis van 5-5-1657, item van een rentebrief van 100 gulden van 15-4-1662 en van een rentebrief van
5-5-1657, verzekerd op haar huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend
NO Dirck Leendertszn. Groenendijck, ZO Cornelis Meeszn., ZW de voorsz. Zeestraat en NW de
Dwarskerkstraat. Afgelost 1-5-1723.
23. 6-12-1671. Cornelis van der Beest notaris te den Haag als rentmeester en speciale last hebbende
van Jhr Adam van der Duyn heer van ‘s-Gravemoer verkoopt Mr Pieter Stalpart van der Wiel
burgemeester van den Haag twee partijen wei- of hooiland tezamen 3 morgen ½ hond gelegen
omtrent Craeyenlaan, belend het ene perceel van 5½ hond NO Leendert Corneliszn. Rotterdam, ZO
de Woonsdagse watering, ZW niet ingevuld en NW de Craeyerlaan, belast met 4 gulden per jr tbv de
Kerk van Noordwijkerhout en de andere partij 2 morgen 1 hond, belend NO juffr. Lodensteyn, ZO de
Craeyenlaan, ZW de vrouwe van Wimmenum en NW de heer Corsteman, de verkoper aangekomen
bij overlijden van jr Amelis van der Bouchorst, heer van Wimmenum zijn oom, belast met 4 gulden als
voren, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 17-5-1662, voor 2200 gulden contant (een
gedeelte van 4000 gulden voor de gehele partij als door de koper afgesproken waaronder 2 morgen
land in Noordwijkerhout).
24. 16-1-1672. Huybert Willemszn. van den Bosch wonende Lisse, Huych Pieterszn. van der Cluft
gehuwd met Huybertje Cornelisdr. van Westgeest wonende Voorhout mede kinderen en erfgenamen
van Trijntje Corsdr., die een dochter en erfgename was van Cors Pieterszn. van Noordwijkerhout
gewonnen de voorsz. Huybert bij Willem Adriaenszn. van den Bosch en Huybertje bij Cornelis
Huygenzn. van Westgeest verkopen Huych Corneliszn. van Westgeest wonende Noordwijkerhout die
mede een zoon van Trijntje Corsdr. was eerst 2/3e van 2 morgen 4 hond 35 roe hooiland, daarvan de
koper 1/3e toekomt gelegen omtrent de Langevelderlaan, belend NO Willem Huybertszn. Swil, ZO de
koper, ZW Willem Huybertszn. voorsz. en NW het volgende land genaamd Duynschoten, belast met
27 gulden per jer tbv het Gasthuis te Noordwijk, alles volgens de oude brieven, waarvan de jongste is
van 1-5-1595, 2/3e van 4 morgen land genaamd Duynschoten daarvan de koper 1/3e toekomt,
gelegen als voren, belend NO en ZW de heer van Panhuysen, ZO de voorgaande partij en NW
Adriaen Janszn., zijnde erfpacht van de Grafe-lijkheid, belast met 24 gulden erfpacht per jr, voor 1798
gulden contant.
25v. 27-1-1672. Pieter Gerritszn. van der Plas wonende op de Nes gehuwd met Neeltje Pietersdr.
dochter van Pieter Leendertszn. die een zoon en erfgenaam was van Leendert Jeroenszn. van der
Plas verkoopt Pieter Thoniszn. van Waesdorp 5 hond wei- of hooiland gelegen in de Zuidbroek,
belend NO de weduwe van Crijn Gijsbrechtszn. duin-meier met bruikwaar, ZO de Schouwsloot en ZW
en NW Philips Janszn. Clercq, alles volgens de oude waarbrieven en scheidbrief, de jongste van 24-5-
1559, voor 1075 gulden contant.
26v. 17-2-1672. Huybert Gerritszn. wonende alhier, Jan Roelantszn. Carpentier gehuwd met Trijntje
Gerritsdr. wonende Leiden, Crijn Hendrickszn. gehuwd met Anna Gerritsdr. wonende Haarlem,
Maerten Willemszn. Overbeeck gehuwd met Lijsbeth Gerritsdr. wonende alhier, Neeltje Gerritsdr.
weduwe van Johannes Abrahamszn. wo-nende alhier, Pieter Pieterszn. grutter weonende Catwijck als
weduwnaar en voogd over de minderjarige kinderen van Dirckje Gerritsdr., allen voor 1/7e, tezamen
vervangende Philips Gerritszn. wonende Leiden, allen kinderen van Gerrit Claeszn. vlasser verkopen
Paulus Franszn. van de Kastele wonende alhier een huis en erf gelegen in de Molenstraat te
Noordwijk binnen, belend NO en ZO Pieter Corneliszn. Vroom, ZW Cornelis Pieterszn. van der Boon
en NW de voorsz. Molenstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-12-
1652, voor 210 gulden contant.
27v. 24-2-1672. Simon Corneliszn. van Velsen, meerderjarig, wonende Hillegom, Jan Simonszn. van
Velsen oom en bloedvoogd over Willempje Cornelisdr. minderjarige, mitsgaders tezamen
vervangende Jaepje Cornelisdr. meer-derjarig wonende Hillegom, allen kinderen en erfgenamen van
Simon Corneliszn. van Velsen overleden alhier verkopen Jan Corneliszn. van ‘s-Gravendijck een huis
en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. oude Zeestraat, ZO
Dammas Hendrickszn. van Leeuwen, ZW Claes Corneliszn. Jongen Engel en NW de weduwe van
Pieter Joppenzn. en Dirck Adriaenszn. Bouckhorst, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 14-5-1645, voor 525 gulden contant.
28v. 23-3-1672. Jan Dirckszn. van der Meer duinmeier wonende op de Warande tot Langeveld is
schuldig aan Mr Pieter van Campen advocaat wonende Leiden 30 gulden per jr met hypotheek op 3
morgen weiland gelegen tot Langeveld, belend NO de heer van Ammersoden, ZO de Grave van
Wacke met de voorsz. warande, ZW Dirck Leendertszn. van der Meer, Cornelis Dirckszn. van der
Meer en de schuldenaar, NW de Luchterduin, hem aangekomen bij opdracht op 12-9-1666. Afgelost
23-12-1716.
29v. 6-4-1672. Beatrix Claesdr. weduwe van Claes Arentszn. Colevelt wonende Leiden met Nicolaes
Colevelt medicine doctor haar zoon verkoopt Dirck Janszn. Treurniet mr metselaar een huisje en erf
gelegen aan de Achterweg te Noordwijk binnen, belend NO Hendrick Pauluszn. hoefsmid, ZO en ZW
de vrouwe van Noordwijk en NW de Achterweg, alles volgens de oude brieven, de jongste van 21-4-
1640, voor 60 gulden contant.
30v. 25-4-1672. Pieter Stalpert van der Wiel burgemeester van den Haag verkoopt de kinderen en
kleinkinderen van Cornelis Corneliszn. Outge wonende Noordwijkerhout 5½ hond weiland gelegen
aan de Craeyenlaan, belend NW de voorsz. laan, NO Jeroen Pieterszn. van ‘s-Gravendijck, ZO de
Woensdagse watering en ZW Leendert Corneliszn. Rotterdam, belast met 4 gulden per jr tbv de Kerk
van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-12-1671, voor 700
gulden contant.
31. 11-5-1672. Simon Philipszn. van Achthoven van Warmond gehuwd met Aeltje Dircksdr. van der
Bouchorst weduwe van Jacob Engelszn. van Balckenende verkoopt Engel Clementszn. van
Balckenende wonende te Noordwijk op Zee een scheepmakerij en erf gelegen aan de Buurweg
aldaar, belend NO dezelfde weg, ZO Warbout Jacobszn. van der Mij en ZW en NW Jan Janszn.
Plugge als erfgenaam van Dieltje Adriaensdr. weduwe van Willem Janszn., belast met 4 st per jr tbv
de Grafelijkheid, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-6-1662, voor 200
gulden contant.
32. 18-5-1672. Hendrick Willemszn. van der Aer is schuldig aan juffrouw Maria de Jong weduwe van
de heer Constantinus Magnus wonende Leiden 600 gulden wegens geleend geld, met hypotheek op
een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Jan Corneliszn.
Hogerwoert, ZW de voorsz. straat, NW Aeltje Claesdr. Admirael en NO Gerard van Meyburgh, hem
heden opgedragen.
33. 18-5-1672. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht wonende alhier voor de ene helft, Pieter
Corneliszn. van Berendrecht, Mattheus Corneliszn. van Berendrecht en Jeroen Corneliszn. van
Berendrecht voor hen zelven en Pieter en Mattheus voorsz. als omen en voogden over de nagelaten
kinderen van Gerrit van Berendrecht voor de andere helft verkopen Hendrick Willemszn. van der Aer
het voorsz. huis en erf, belast met 7½ st per jr tbv het Convent of de Memorien, nu de vrouwe van
Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-6-1651, voor 600 gulden
contant.
34. 18-5-1672. Gerrit Claeszn. van der Hooij, Claertje Claesdr. van der Hooij en Hendrick Claeszn.
van der Hooij nagenoemd, kinderen van wijlen Claes Hendrickszn. leertouwer en Maertje Gerritsdr.
verkopen Hendrick Claeszn. van der Hooij voorsz. 2/3e van een huis en erf met 2 lijnbanen, daarvan
de koper 1/3e deel toekomt, gelegen bij de Korenmolen te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis
Janszn. van Oringen en ZW de erfgenamen van Willem Wouterszn., strekkende voor van de Molen- of
Dwerskerkstraat tot achter aan de Molensteeg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 8-5-1639, voor 246 gulden 13 st. contant.
25. 18-5-1672. Gijsbert Willemszn. van Velsen wonende alhier, Jan Willemszn. van Velsen de jonge
wonende Hillegom, voor hen zelve en als voogden over de 5 minderjarige kinderen van oude Jan
Willemszn. van Velsen en mede over de 3 nagelaten kinderen van Simon Willemszn. van Velsen en
nog dezelfden als speciale last hebbende van Joost Corneliszn. van Diest man en voogd van Neeltje
Willemsdr. van Velsen allen kinderen en kleinkinderen van Pietertje Gijsbertsdr. bij Willem Adriaenszn.
van Velsen, wijders Dirck Simonszn. van Overvoorden gehuwd met Meynsje Gijsbertsdr., Aelbert
Jacobszn. gehuwd met Trijntje Gijsbertsdr., Simon Jeroenszn. oom en voogd over Louris Gijsbertszn.
en Leuntje Gijsbertsdr., kinderen van Gijsbert Jeroenszn. die een zoon was van Meynsje Gijsbertsdr.,
eindelijk Cornelis Arentszn. de Jong gehuwd met Geertje Huygendr. en als voogd over de 3
minderjarige kinderen van Gijsbert Huygenzn., kinderen van Aeltje Gijsbertsdr. die een halve zuster
was van Geertje Gijs bertsdr. nagenoemd, allen erfgenamen van Geertje Gijsbertsdr. overleden alhier
hun moeie en oud-moeie verkopen de weduwe en erfgenamen van Claes Corneliszn. Duyndam alias
Jongen Engel 2 morgen 3 hond teelland, belend ZO de Heerweg, ZW de kinderen van Cornelis
Janszn. Clercq, NW de Boevesloot en NO de Abdij van Leeuwenhorst, alles zoals verhaald in de oude
waarbrieven, scheidingen en andere bescheiden, zijnde een waarbrief van een gedeelte van dato 29-
3-1593, een scheiding tussen de erfgenamen van Appolonia Jansdr. gepasseerd voor Adraen Paets
notaris te Leiden van 29-4-1639, voor 2160 gulden contant.
36. 18-5-1672. Dezelfden verkopen Adriaen Janszn. van Warmenhoven mr timmerman 1 morgen
hooi- of weiland gelegen omtrent de Hogeweg, belend NO Philips Janszn. Clercq, ZO de Masloot, ZW
de vrouwe van Wimmenum en NW Simon Jeroenszn., alles volgens de voorsz. acte van scheiding,
voor 1342 gulden contant.
37. 25-5-1672. Gerrit Claeszn. Glasbergen voor hem zelve wonende Rijnsburg voor de ene helft,
mitsgaders Adriaen Pieterszn. Oostdam en Jan Claeszn. Admirael wonende alhier omen en voogden
over de nagelaten wees-kinderen van Eeuwout Claeszn. Glasbergen voor de andere helft, kinderen
en kleinkinderen van Claes Willemszn. Glasbergen overleden alhier, verkopen Jeroen Thoniszn. van
Schie een huisje en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Crijn
Gerritszn. kuiper, ZW de oude Zeestraat en NW Jan Hendrickszn. Capitain, belast met 75 gulden tbv
Huygh Willemszn. van Veen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-8-
1614, voor 50 gulden contant boven de belasting.
38. 15-6-1672. Maertje Michielsdr. als mede-erfgename van Leuntje Claesdr. weduwe van Cornelis
Pieterszn. Verdel en als weduwe van Adriaen Claeszn. den Boer verkoopt Thomas Janszn. van
Sonnevelt wielmaker een huis en erf met een grote poort alsmede een schuur met opstal als voren
aan de Voorstraat, aldaar de Swarte Leeuw uithangt en achter aan de Achterweg in het Oosteinde te
Noordwijk binnen, belend NO Thiman Anthoniszn., ZO de Voorstraat, ZW Hendrick Pauluszn.
hoefsmid en NW de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 20-6-
1634 van zeker strookje erf aan het erf gemeen gemaakt van 26-2-1640 en van de helft van het huis
en gehele erf van 28-5-1658, voor 650 gulden contant.
39. 8-7-1672. Cornelis van der Beets notaris en rentmeester wonende den Haag als procuratie
hebbende van Adam van der Duyn heer van ‘s-Gravemoer die last had van de heer Charles Glaude
de Mailljart Baron de Landre en vrouwe Alijdt van der Duyn baronne de Landre zijn zuster verkoopt
vrouwe Odilia van Wassenaer 3 morgen 2 hond 50 roe wei- of hooiland gelegen aan twee partijen in
Rijnsoever, belend NO de erfgenamen van de heer van Petten, ZO Jeroen Willemszn. met bruikwaar,
ZW de voorsz. koopster en NW de volgende partij in gebruik bij de weduwe van Cornelis Huygenzn.
en 2 morgen 2 hond wei- of hooiland liggende als voren, belend NO de erfgenamen van de heer van
Petten, ZO de Scheisloot van Noordwijk en Katwijk, ZW de voorsgaande partij en N of NW de
erfgenamen van de heer van Noordwijk, in gebruik bij Jeroen Willem szn. van Steenvoorden, de
verkoper aangekomen bij erfenis van Amelis van der Bouchorst heer van Wimmenum, dijkgraaf van
Rijnland, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongsten is voor het eerste stuk land 11-3-
1649 en voor het tweede stuk land 19-5-1663, voor 3350 gulden contant.
40. Volgt procuratie op 9-4-1672 voor Alexander Ennis te den Haag door Adam van der Duyn.
43. 10-8-1672. Mr Hendrick Winckel advocaat voor het Hof van Holland en rentmeester van de heer
Unico van Ripperda heer van Hengeloo, Wimmenum etc. als speciale last hebbende van de voorsz.
van Ripperda stelt tot nade-re zekerheid van 7600 gulden daarvan op 20-2-1671 een obligatie is
gepasseerd voor Martinus Beeckman notaris te den Haag tbv de heer Mr Johan Nieupoort,
Rentmeester Generaal van de Domeinen van Noord-Holland 3 morgen wei- of hooiland gelegen in de
Cley achter de woning van de vrouwe van Wimmenum, belend O dezelfde vrouwe, Z Leendert
Pieterszn. van der Plas, ZO Claes Corneliszn. Nobel, W de voorsz. vrouwe van Wimmenum en N
Jacob Janszn. Paardecooper, 3 morgen weiland gelegen over de Maandagse watering, gemeen met
3 morgen weiland van de vrouwe van Wimmenum, belend in zijn geheel O Pieter Thoniszn. van
Waesdorp, ZO Jan Segerszn. van Outshoorn, de Abdij van Rijnsburg, W Jacob Janszn. Paerdecooper
en N de Maandagse watering, ½ morgen teelland gelegen in de Cley, belend O de heer van Petten, Z
de weduwe van Dirck Jeroenszn., W Jan Engelszn. Persoon en N Daniel Pieterszn. van der Fits, alles
in gebruik bij Jan Engelszn. Persoon, 1 morgen teelland met laan aan de Maan-dagse watering,
belend met Joost Dirckszn. Hoftuyn met bruikwaar, Leendert Pieterszn. van der Plas, Simon
Jeroenszn. en de Maandagse watering, in gebruik bij Jan Joostenzn., alle partijen de schuldenaar
aangekomen bij overlijden van Amelis van der Bouchorst zijn oom.
43v. 17-6-1673 met schepenen van Noordwijkerhout. Maertje Dircksdr. weduwe van Cornelis
Schooters wonende Noordwijkerhout omtrent den Oelst, Cornelis van Campen wonende Haarlem als
procuratie hebbende van Mr Cornelis Gravesteyn raad en regerend schepen van Haarlem verkopen
Mr Willem van Schooterbosch 40 in rade en weesmeester van Leiden en wel door de eerste
verkoopster een woonhuis met barg en schuur alsmede 2 morgen en door de 2e verkoper 7 morgen,
tezamen 9 morgen land, leggende het huis in Noordwijkerhout en het land met 4 morgen zo wel in
Noordwijkerhout als in Noordwijk volgens zekere waarbrief gepasseerd te Noordwijk op 7 en te
Noordwijkerhout op 31-5-1659, 1 morgen 4 hond land gelegen in beide ambachten, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is te Noordwijk op 7-5 en te Noordwijkerhout op 26-6-1659, 3
morgen 2 hond 68 roe land gelegen in Noordwijk alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 7-5-1659, belend in zijn geheel NO de 6 morgen hierna genoemd, de koper en de
erfgenamen van Huybert Meeszn., ZW de erfgenamen van de heer van Noordwijk, NW de Gooweg en
ZO Gerrit Adriaenszn. Erffurt en door de 1e verkoopster nog 3 partijen land tezamen volgens de brief
van 6-5-1661 groot 6 morgen gelegen in Noordwijkerhout, belend NO Wouter Houckman en Neeltje
Andriesdr., ZW de voorgaande partijen en de erfgenamen van Leendert Gerritszn., ZO de Abdij van
Leeuwenhorst en Cornelis Mees Huybertsznzn. en NW de Gooweg, belast met 1000 gulden en 120
gulden rente tbv Maria de Jong weduwe van de heer Constantinus Magnus. Voldaan eerst met twee
obligaties tlv het Gemene Land van Holland en West-Friesland de ene van 930 pond van 28-2-1656
en de andere van 600 pond van 4-8-1656, tezamen 1530 gulden en nog de 6 morgen voor de
belasting en de achterstallige rente.
46v. Volgt copie van de procuratie van 8-5-1673 voor Hendrick van Gellinckhuysen te Haarlem door
Mr Cornelis Gravesteyn.
47. Volgt copie van de procuratie van 16-4-1672 door Unico van Ripperda.
47v. 29-7-1673 met schepenen van Koudekerck en Voorhout. Jan Zegerszn. Outshoorn wonende in
de Lagewaard te Coudekerck is schuldig eerst aan de heer Jacob Sprong heer van Sluipwijk voor 2
notariële obligaties tezamen 1700 gulden te weten een van 1000 gulden van15 -5-1671 voor notaris
van Noort te Leiden en een van 700 gulden van 6-5-1656 verleden voor notaris Brasser te Leiden, aan
monsr. Steffen van Heussen bij notariële obligatie op 10-1-1667 voor notaris Arent Ravens 500 gulden
en aan de kinderen van juffr. Beatrix van Swanenburgh volgens obligatie onder de hand van 25-6-
1667 200 gulden, tezamen 2400 gulden en verbindt 4 morgen wei- of hooiland hem aangekomen van
mevrouw van Broghem, 2 huizen en erven met bargen en schuren met 5 morgen weiland geërfd van
Willem Janszn. en Barbara Dircksdr. zijn schoonouders, gelegen met de voorsz. 4 morgen in de Lagewaard
en in het geheel belend ZO de Lagewaard, ZW Jannetje Jacobsdr. van Poelgeest, NW het
ambacht van Woubrugge en NO niet ingevuld, 2 morgen hooiland gelegen in twee campen in
Voorhout in de Elstgeesterpolder door hem geërfd van zijn vader Seger Corneliszn. van Outshoorn,
belend de 5 hond O de Schousloot, Z Jan Joriszn., W de weeskinderen van Claes IJsbrantszn. en N
Cornelis Zegerszn. en de 7 hond belend Z de Schousloot, O Coeymans, N Moeyenkint en W de
voorsz. kamp van 5 hond, 3 morgen weiland gelegen in Noordwijk, belend N, W en Z de erven van de
heer van Wimmenum en O de Abdij van Rijnsburg.
49v. 6-9-1673. Willem Janszn. van Rijn heeft zich als borg en medeschuldenaar gesteld voor de
vrouwe van Wimmenum voor de persoon van Willem Floriszn. Wassenaer tot verzekering van de
prompte betaling van zodanige huur of pachtpenningen als deze Willem Floriszn. aan de vrouwe van
Noordwijk schuldig is en geeft tot nadere zekerheid hypotheek op een huis en erf met barg en werf
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde de weduwe en erfgenamen
van Michie Froment en aan de andere zijde Jan Corneliszn. backer, strekkende voor van de
Voorstraat tot achter aan de Achterweg, 4½ morgen wei-, hooi- of teelland gelegen aan 3 percelen te
Langeveld aan de Cluyslaan, belend in zijn geheel bijna rondomme Pieter Ariszn. te Langeveld. Borg
Willem Floriszn. Wassenaer.
51. 6-9-1673. Dezelfde is schuldig eerst aan de heer Jacob Sprong van Vrijenes volgens not. obligatie
van 8-10-1667 voor notaris Brasser verleden 300 gulden, nog aan Cornelis Sprong volgens een zelfde
obligatie van 11-11-1667 voor genoemde notaris Brasser 300 gulden en aan Hendrick van der Graft
volgens een obligatie van 22-2-1669 van 400 gulden met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
Geroyeerd 12-12-1675.
52v. 25-10-1673. Josua Lange koster van de Franse of Waalse Kerk te Leiden als procuratie
hebbende van Maria de Vos weduwe van Michie Froment in zijn leven Frans schoolmeester etc.
verkoopt juffr. Margaretha le Maire wedu-we van Martijn des Tombe wonende Leiden een huis en erf
voor deze tot een schoolhuis gebruikt gelegen aan de Voorstraat over de Kerk te Noordwijk binnen,
belend NO Claes Willemszn. Wijckerhelt en ZW Willem Janszn. van Rijn, strekkende voor van de
Voorstraat tot achter aan de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 31-7-1669
en dat als beschadigde borg.
53v. Volgt extract acte van 16-801673 voor notaris Pieter Gerritszn. van Tielt te Leiden waarbij Maria
de Vos weduwe van Michie Froment wonende te Noordwijk binnen procuratie geeft op Josua Lange.
54v. 31-1-1674. Jacob Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jacob Floriszn. wonende
aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NW Engeltje Jansdr. weduwe van Graaf Willem en ZO
Jan Baerthoutszn., strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan Huybert Leendertszn.
Coeterbout, belast met 13 st per jr tbv de Grafelijkheid, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 7-8-1667, voor 100 gulden contant.
55v. 31-1-1674. Jacob Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee man en voogd van Engeltje
Leendertsdr. weduwe van Jacob Corneliszn. Bol verkoopt Jacob Corneliszn. Hars wonende te
Noordwijk op Zee een huis en erf met droogtuin aldaar, belend NO de gemene Schulpweg, ZO Simon
Leendertszn. Groenendijck, ZW Cornelis Claeszn. Jongkint, NW Adriaen Volckertszn. Soldaat en N de
Grafelijkheid wildernis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 5-1-1652, voor
100 gulden contant en 125 gulden te betalen in twee termijnen.
56v. 13-4-1674. Johannes ter Haar wonende den Haag als procuratie hebbende van de edele Jacob
van Coeverden heer van Stoeffelaer en vrouwe Nicolina Ripperda diens huisvrouw volgens procuratie
gepasseerd op 23-3-1674 voor Hendrick Maleserbe notaris den Haag schuldig aan Jacomina
Maertensdr. wonende den Haag 800 gulden wegens geleend geld met hypotheek op een partij zo weials
hooiland, genaamd de ledige werf groot 2 morgen gelegen op het Langeveld, belend volgens de
jongste brief van 6-12-1646 ZO en ZW de heer van Heemskerck, NW het duintje van de heer van
Wimmenum en NO Jan Gerritszn. Roo, 410 roe teelland gelegen in de Langevelder geest, belend
volgens de laatste opdrachtbrief van 23-2-1649 NW de Wildernis, NO en ZO de erfgenamen van
Pieter den Hartich en ZW het voorsz. duintje, beide landen in gebruik bij Engel Gijsbertszn., de
schuldenaars aangekomen bij erfenis en deling tussen de erfgenamen van de heer Amelis van der
Bouchorst, heer van Wimmenum, volgens extract magescheid van 18-2-1671.
58. Volgt de procuratie.
59. Volgt de loting van de 9 loten getrokken als volgt:
1. beginnende met Cornelis Janszn. Moeyekint bij de heer Jacob van Coeverden
2. beginnende met Leendert Ariszn. bij de jongste dochter van de heer de Brais
3. beginnende met Adriaen Crijnszn. bij de heer Ripperda van Hengeloo
4. beginnende met Leendert Janszn. Moeyekint bij de heer van ‘s-Gravemoer
5. beginnende met Jan Leendertszn. Coeckoeck bij de graaf van Carravas
6. beginnende met Jan Puyck bij Jr Wilhelm Lintelo van der Eese
7. beginnende met Dirck Hendrickszn. bij de oudste dochter van de heer de Brais
8. beginnende met Jan Cornelis Huygenznzn. bij mevrouw de Landres
9. beginnende met Leendert Leendertszn. Borst bij de zoon van de heer de Brais.
61. 4-5-1674. Aeltje Claesdr. weduwe van Cornelis Arentszn. Glasbergen schuldig aan juffr. Duyfie
Backers weduwe laatst van de heer Johan Bosschaert wonende Haarlem 200 gulden wegens geleend
geld, met hypotheek op een huis en erf met 2 lijnbanen gelegen aan de oude Zeestraat bij de St
Jacobs brugge te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO de Woensdagse watering, ZW de
oude Zeestraat en NW Thonis Pieterszn. Tethroode. Afgelost 15-3-1724.
62. 9-5-1674 met schepenen van Noordwijkerhout. Pieter Gerritszn.van Couwenhoven, Jan Gerritszn.
van Couwenhoven en Leentje Gerritsdr. van Couwenhoven mitsgaders Dirck Janszn. kuiper wonende
Rijnsburg en Jacob Wolphertsz. wonende alhier omen en voogden over Dirck Gerritszn. van
Couwenhoven, Maertje Gerritsdr. van Couwenhoven en Grietje Gerritsdr. van Couwenhoven,
minderjarig, kinderen en erfgenamen van Gerrit Janszn. van Couwenhoven en Geertje Wolphertsdr.
overleden te Noordwijk verkopen Mr Willem van Schooterbosch 40 in raide en weesmeester te Leiden
10 hond wei- of hooiland gelegen zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout in de Zuidbroek, belend
NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Schousloot, ZW Gerrit Adriaenszn. Erffurt en NW de volgende
partij, 8 hond land gelegen als voren, belend NO Cornelis Meeszn. Brelofsbergh, ZO de voorgaande
partij en ZW en NW de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van de eerste
partij behelzende beide partijen van 3-12-1625 en de scheiding daarbij de eerste partij aan de voorsz.
Gerrit Janszn. is aanbedeeld voor Daniel van der Bouchorst notaris te Noordwijk van 15-2-1643 en de
jongste waarbrief van de tweede partij van 26-4-1644, voor 733 gulden alsmede een schuldbrief van
1467 gulden.
63v. 9-5-1674. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 7-6-1681.
64v. 9-5-1674. Dezelfde verkopen Pieter Jacobszn. Arcxhouck 13 hond wei- of teelland genaamd het
Duinland gelegen onder het blok van de stratertiend, belend NO de weduwe van Claes Corneliszn.
Jongen Engel, ZO Thonis Simonszn. met bruikwaar, ZW Mees Huybertszn. Brelofsbergh en NW
Pieter Gerritszn. van Couwenhoven, belast met 6 gulden 17 st per jr erfpacht, staande op 10 hond van
het voorsz. land (een gedeelte van 11 morgen) alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste van de helft van 13 hond is van 7-12-1650, van 3 hond van 26-5-1647 en de rest is Gerrit
Janszn. aangekomen bij erfenis van zijn huisvrouwen ouders, voor 775 gulden contant boven de
belasting.
66. 9-5-1674. Dezelfde verkopen Cornelis Bartholomeeuszn. van Alckemade een huis en erf met barg
en schuur alsmede een croft land van 3 hond gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen,
belend NO de voorsz. oude Zeestraat, ZO het huis van Caerl Louwaert en Dieuwer Pietersdr. en ZW
en NW de Woensdagse watering en Grietie Dircksdr., belast met 50 st erfpacht per jr en 37 st 8 p
erfpacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 5-5-1657, voor 840
gulden contant.
67. 9-5-1674. Dezelfde verkopen Maerten Michielszn. van Brouckhuysen een huis en erf gelegen aan
de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de weduwe van Jeroen Floriszn., ZO Dirck
Janszn. Swan, ZW de voorsz. straat en NW de weduwe van Huybert Leendertszn. Visscher, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-1642, voor 121 gulden contant.
68. 9-5-1674. Adriaen Pieterszn. Oostdam als procuratie hebbende van Aegje Jansdr. Geesteranus
weduwe van Vechter Timanszn. van Overzijl wonende Rotterdam volgens procuratie gepasseerd voor
notaris Jacob van Overveld notaris aldaar van 16-4-1674 verkoopt Thonis Jacobszn. van
Warmenhoven een huis en erf gelegen aan de Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend NO de
verkoopster, ZO de voorsz. straat en ZW en NW Cornelis Pieterszn. lijndraaier, belast met 11 duit per
jr tbv het weeshuis alhier, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-5-1641,
voor 700 gulden contant.
69. Volgt de procuratie.
69v. 9-5-1674. Adriaen Gerritszn. Watervlieth voor 1/5e, Gerrit Leendertszn. de Roth, Jan
Leendertszn. en Maertje Leendertsdr. elk mede voor 1/5e en Gerrit en Jan voorsz. met Jacob Janszn.
van Sonnevelt voogden over de minder-jarige kinderen van Neeltje Leendertsdr. voor 1/5e, allen
erfgenamen van Maertje Jansdr. de Roth overleden te Noordwijk op Zee hun moeie en oud moeie,
allen wonende aldaar verkopen Huybertje Florisdr. van Wassenaer een partij teelland genaamd het
Weergen gelegen aan de Brelofterweg, belend NW de weg, ZO Hendrick Dirckszn., ZW de heer
Berckhout en NW Leendert Pieterszn. van der Plas, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 2-5-1651, voor 692 gulden contant.
70v. 4-5-1674. de heer Johan van der Does ritmeester van een compagnie ruiters verkoopt Johan van
Noort secreta-ris van Noordwijk en notaris te Leiden 2 morgen 74 roe weiland gelegen aan de
Dinsdagse watering, belend NO de voorsz. watering, ZO de opvaart van het huis te Noordwijk, ZW de
volgende partij en NW de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 8-6-1662, alsmede ¼ van 936 roe, belend NO de voorgaande partij, ZO de voorsz.
opvaart en ZW en NW de vrouwe van Noordwijk, de verkoper aangekomen bij overgifte door vrouwe
Anna van den Kerckhove vrouwe van Noordwijk, weduwe van de heer Wigbold van der Does, voor
2600 gulden contant. Genaast door de heer Philips Zoete de Laecke man en voogd van vrouwe Anna
van der Does, die een zuster is van de verkoper.
72. 15-5-1674. Trijntje Adriaensdr. Nieuvelt weduwe van Warbout Jacobszn. van der Mij die een
dochter is van Adriaen Janszn., Trijntje Aelbertsdr. weduwe van Dirck Jacobszn. van der Mij, dochter
van Aelbert Janszn., Maerten Hendrickszn. van Duycker en Lijsbeth Hendricksdr. van Duycker
meerderjarig en Hendrick Wichmanszn. van Duycker vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen
gewonnen bij Meynsje Maertensdr., dochter van Guyrtje Jansdr., nog Maerten Dirckszn. van der Mij,
Annetje Dircksdr. van der Mij, Pieter Dirckszn. van der Mij en Willem Dirckszn. van der Mij voor haar
zelve en dezelfde Maerten en Pieter Dirckszn. als omen en voogden over het enig nagelaten kind van
Jan Dirckszn. van der Mij, kinderen en kleinkinderen van Dirck Maertenszn. van der Mij die een zoon
was van Guyrtje Jansdr., nog Dirck Corneliszn. Bronsgeest, Simon Corneliszn. Bronsgeest, Jan
Pieterszn. Wijckerhelt gehuwd met Guyrtje Cornelisdr. Bronsgeest, Pieter Wiggertszn. de Jong
gehuwd met Aechje Cornelisdr. Bronsgeest, kinderen van Maertje Maertensdr. die een dochter was
van Guyrtje Jansdr. meergenoemd, Willem Pieterszn. van Meurs gehuwd met Neeltje Jansdr. dochter
van Maertje Aelbertsdr. die een dochter was van Aelbert Janszn., nog Jan Janszn. Oosterbaen als
procuratie hebbende van Adriaentje niet ingevuld weduwe van Jan Arentszn. van der Werff als
moeder en voogdesse over haar uitlandige en minderjarige kinderen, welke Jan Arentszn. van der
Werff een zoon was van Lijsbeth Jansdr., volgens procuratie verleden voor notaris Adriaen Pety van
3-11-1673, Lijsbeth Jacobsdr. Breechout meerderjarige dochter van Neeltje Adriaensdr. dochter van
Adriaen Janszn., Leendert Janszn. Breechout oud-oom en voogd over de 2 nagelaten minderjarige
kinderen van Maertje Jacobsdr. Breechout, mede een dochter van Neeltje Adriaensdr., welke een
dochter was van Adriaen Janszn., allen broers en zusters kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen mitsgaders erfgenamen van Thonis Janszn. hoef-smid, mitsgaders Gerrit
Jacobszn. van Vianen gehuwd met Aegie Jansdr., dochter van Jan Hendrickszn. van der Plas, Pieter
Janszn. van Swieten gehuwd met Maertje Jansdr. dochter van Jan Hendrickszn. van der Plas, nog
Pieter Janszn. van Swieten als last hebbende van Willem Corneliszn. Heemskerck man en voogd van
Adriaentje Jansdr. van der Plas, mede een dochter van Jan Hendrickszn. van der Plas, Item voor
Jeroen Janszn. van Sijp in huwelijk gehad hebbende Nelletje Jansdr. van der Plas en de voorsz. van
Swieten en Gerrit Jacobszn. voorsz. omen en voog-den over de twee nagelaten minderjarige kinderen
van de voorsz. Nelletje Jansdr., nog Gerrit Jacobszn. van Vianen als last hebbende van Maertje
Cornelisdr. Ham dochter van Aechje Hendricksdr. van der Plas, Jan Pieterszn. Erfvoort gehuwd met
Maertje Gerritsdr. van der Plas en Jan Jacobszn. Sprockenburgh man en voogd van Goutje Gerritsdr.
van der Plas en hem sterk makende voor Huych Jacobszn. gehuwd met Gerritje Gerritsdr. van der
Plas, allen beneffens Pieter Gerritszn. van der Plas hierna genoemd kinderen van wijlen Gerrit
Hendrickszn. van der Plas, nog Pieter Janszn. van Swieten hem sterk makende voor Dirck Janszn.
van der Plas zoon van Jan Hendrickszn. van der Plas, allen broers en zusters kinderen en
kleinkinderen van Geertje Hendricksdr. van der Plas, zijnde de voorsz. Thonis Janszn. hoefsmid en
Geertje Hendricksdr. van der Plas in hun leven geweest echtelieden en overleden te Noordwijk binnen
verkopen Pieter Gerritszn. van der Plas 17/18e delen van 11 hond wei- of hooiland waarvan de koper
1/18e deel toekomt gelegen op de Nes aan de Wildernis, belend NO de Abdij van niet ingevuld, ZO de
Ruyge-sloot, ZW Trijntje Pietersdr. en NW Leendert Hendrickszn. van der Plas, alles volgens de oude
brieven, daarvan de jongste is van 21-5-1628, voor 698 gulden 17 st 11½ p contant.
74v. 15-5-1674. Dezelfden verkopen Pieter Janszn. van Swieten wonende Voorhout 17/18e delen van
2 morgen 161 roe land waarvan de koper 1/18e deel toekomt gelegen op de Nes aan de Ruygesloot,
belend NO en NW Trijntje Pietersdr., ZO de voorsz. Ruygesloot en ZW de weduwe van de heer
Lodensteyn, voor 1227 gulden 15 st 8 2/3e p. contant.
77. 15-3-1674. Simon Janszn. Mager verkoopt Jan Jeroenszn. Bronsgeest althans wonende alhier
een huis en erf gelegen buiten de Oosteinderbrug aan de straat aan de opslag van de
Noordwijkervaart te Noordwijk binnen aan de vaart of de Dinsdagse watering, belend NO dezelfde
straat, ZO de voorsz. opslag, ZW de Dinsdagse watering en NW Adriaen Adriaenszn. van Zeestraten,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-3-1635, voor 1225 gulden contant.
78. 15-5-1674. Christoffel van Houten als speciale procuratie hebbende van de Ed Aarnout de Vacht
kapitein van de Puyeneiers volgens procuratie gepasseerd voor notaris Adriaen Pety van 1-10-1673
verkoopt Coenraet Kis een huis en erf gelegen aan het oude Marktveld onder de Linde te Noordwijk
binnen, belend ZO en NW de kinderen en erfge-namen van Cornelis Gerritszn. van Berendrecht,
strekkende tot aan de kinderen van Aegje Woutersdr. van Starrevelt, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-5-1669, voor 50 gulden contant alsmede een obligatie van
600 gulden.
79. 31-5-1674. Hendrick Arentszn. bakker gehuwd met Aeltje Jansdr. weduwe van Pieter Dirckszn.
van der Bouc-horst overleden alhier verkoopt Daniel Pieterszn. Zeewegh een woning als huis, stalling,
dorsvloer, schuur, barg en werf gelegen op de hoek van de Cruysweg en de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend ZW de oude Zeestraat en NO de kinderen van Pieter Pieterszn. cs., strekkende voor
van de Voorstraat tot achter aan de weduwe van Ivo Bo-rel, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 17-7-1669, voor 900 gulden contant.
80. 31-5-1674. Harmen Schuyl oud-burgemeester van Leiden, Mr Joachim Raven advocaat voor het
Hof van Hol-land vervangende Ds Everhardus Schuyl predikant te Lit als executeurs van de uiterste
wil van de heer Caerl van der Pluym 40 in rade te Leiden verkopen Louris Matthijszn. van Sonnevelt 1
morgen weiland gelegen in de Zuidbroek, belend volgens zekere oude kaart daarvan zijnde NO en
ZW Anna Engelsdr. met gemene sloten, ZO de Zuidbroe-ker schousloot, NW Adriaen Jacobszn.
Holst, doch jegenwoordig belend NO Philips Janszn. Clercq, ZO de voorsz. Zuidbroeker schouwsloot,
ZW de kinderen van Simon Claeszn. en NW jonge Jan Janszn. Oosterbaen, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 4-6-1515 mitsgader zekere akte van scheiding van 19-10-
1609, voor 1020 gulden contant.
81. 7-6-1674. Dirck Cramer chirurgijn wonende Leiden gehuwd met Jacoba Roest weduwe van
Bartholomeus van der Can in zijn leven chirurgijn alhier verkoopt Willem Dirckszn. van Duyn een huis
en erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Corneliszn. Wassenaer en
ZW Mons. Gerrit van Tellighuys, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan joffrouwen van
Outshoorn, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 15-5-1669, voor 900 gulden contant.
82. 7-8-1674. Cornelia niet ingevuld weduwe van Pieter Evertszn. schoenmaker verkoopt het arme
Gasthuis te Noordwijk een huisje met erf gelegen aan de Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend
NO het Weeshuis, ZO de voorsz. straat en ZW en NW de kinderen van Olof Pieterszn., alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-5-1663. Voldaan door cassatie van een
schuldbrief van 375 gulden van 23-5-1663.
83. 21-11-1674. Magdaleentje Thomasdr. van Arckel weduwe van Dirck Corneliszn. van Heemskerck
verkoopt juffr. Maria Flamen weduwe van Sr Willem van Hoogendorp wonende Leiden een huis en erf
gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Joost Reyerszn. Vossenburgh, ZO
de erfgenamen van Jacob van der Elst, ZW de voorsz. straat en NW Thomas Simonszn. Capitain,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-4-1671, voldaan door cassatie van
een schuldbrief van dezelfde datum van 400 gulden.
84. 9-1-1675. Jacob Hendrickszn. Cruyt wonende Leiden verkoopt Jan Leendertszn. Binckhorst
wonende te Noord-wijk op Zee een huis en erf aldaar omtrent de School aan de overzijde van de weg,
belend NO Huybert Leendertszn. Coeterbout, ZO de Wildernis, ZW de Heerweg en NW de weduwe
van Dirck Corneliszn. Truff, alles volgens de ou-de waarbrieven daarvan de jongste is van 27-4-1671,
voor 135 gulden contant.
85. 9-1-1675. Frans Hendrickszn. Dudderus tabakverkoper is schuldig aan Aeltje Willemsdr.
Wijckerhelt 600 gulden wegens cassatie van een obligatie van 24-6-1671 door schuldenaar verleden
voor notaris Kist te Leiden, met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Kerkstraat op de hoek van
de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend N of NW de Molensteeg, Z of ZO Dirck Corneliszn.
Alckemade, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan het erf van het Schoolhuis. Afgelost 25-
5-1691.
86. 23-1-1675. Cornelis van der Beest notaris en rentmeester wonende den Haag als rentmeester en
gesubstitueerd door Jr Adam van der Duyn die procuratie had van de heer Charles Glaude de Mailljart
Baron de Landre en vrouwe Alid van der Duyn baronne de Landre gepasseerd voor notaris Cornelis
van der Hoogh te den Haag van 16-3-1670 en een akte van substitutie voor notaris Alex Ennis aldaar
van 9-4-1672 verkoopt Anthonis Thymanszn. van Geelenhuysen bakker 3½ morgen wei- of hooiland
genaamd de Vetteweij gelegen aan twee stukken bij de Hogeweg, belend in zijn geheel NO Cornelis
Mees Huybertsznzn. met bruikwaar, ZO Leendert Corneliszn. van Breroo met bruikwaar van de Abdij
van Rijnsburg, ZW Dirck Leendertszn. met bruikwaar van de Abdij van L:eeuwenhorst en het land
genaamd de Droogert en NW de Masloot, 4 morgen weiland genaamd Amerhorn gelegen aan twee
stukken achter elkander, belend NO de voorgaande partij, ZO het land genaamd de Droogert, ZW
Pieter Thoniszn. en Jan Zegerszn. van Outshoorn en NW de Masloot, belast met 10 gulden per jr tbv
het Gasthuis te Noordwijk, de verkopers aangekomen bij overlijden van de heer Amelis van der
Bouchorst heer van Wimmenum hun oom, alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste van de
1e partij is van 30-5-1644 en van de tweede partij van 22-4-1649 en 14-3-1652, voor 3000 gulden
contant alsmede een obligatie van 2650 gulden.
88. 1-2-1675. Trijntje Jacobsdr. weduwe en boedelhoudster van Claes Janszn. van Duyndam
verkoopt de kinderen en erfgenamen van Pietertje Cornelisdr. weduwe van Jan Dirckszn. een huis en
erf met twee lijnbanen gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Johannes
Isaackszn. Linthout en ZW de weduwe van Mr Frans Struyck, chirurgijn, strekkende voor van de
Molensteeg tot achter aan de voorsz. weduwe, belast met 5 st erfpacht per jr tbv het Convent en nu
de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-6-1669.
Voldaan door kwijting van 250 gulden, als de voorz. erfgenamen terzake van de voorgaande koop nog
op het huis sprekende hadden.
89. 4-2-1675. Warbout Jacobszn. van der Mij gehuwd met Jannetje Engelsdr. van Balckenende en
Willem Claeszn. de Haes gehuwd met Commertje Engelsdr. van Balckenende, dochters van Engel
Clementszn. van Balckenende die vermits zijn hoge ouderdom doof en zijn memorie en verstand niet
machtig is, stellen dat Engel op 30-1-1668 als enige erfgenaamvan Adriaen Clementszn. van
Balckenende zijn broer had verkocht aan Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven een huis en erf gelegen
te Noordwijk op Zee, belend ZO Neeltje Cornelisdr. weduwe van Adriaen Dirckszn., ZW het Buurpad
of de Heerweg, N Cornelis Janszn. de Geus en NW Hendrick Wigmanszn. van Dijck, alles volgens de
oude waarbrieven daarvan de jongste is van 17-6-1663, voor 425 gulden contant, welk huis en erf
door Jacob Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee is genaast volgens vonnis van schout en
schepenen van 22-2-1668 en het huis wordt nu aan deze laatste overgedragen.
90. 5-2-1675. De heer Hendrick Willekes wonende alhier als speciale procuratie hebbende van juffr.
Johanna Doubleth ongehuwde meerderjarige JD en van vrouwe Maria van Bleyswijck weduwe van Jr
Jan Doubleth capitain als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen, kinderen en
erfgenamen van Jr Adriaen Doubleth verkopen
de heer Johan van Wijck majoor generaal van de Hertog van Holsteyn een huis en erf met boomgaard
gelegen onder de Linde aan het oude Marcktveld te Noordwijk binnen, belend ZO de kinderen van
Cornelis Gerritszn. van Beren-drecht c.s. en NW Jan Willemszn. van Rijn, strekkende voor van het
noordoosten van het oude Marktveld tot achter in het zuidwesten eensdeels aan het nagenoemde
huis en erf en anderdeels aan de nieuwe Zeestraat en nog een huisje en erf gedeeltelijk
geapproprieert tot stalling gelegen aan de Nieuwe Zeestraat, belend volgens de jongste brief van 2-6-
1637 NW de voorsz. boomgaard, NO Cornelis Claeszn. smid, ZO Cornelis van der Burgh en ZW de
Zeestraat, voor 5000 gulden contant.
92. Volgt copie procuratie van 10-11-1674 voor notaris Willem van Assendelft te Delft.
93. 5-2-1675. Andries Dirckszn. de Roos enige nagelaten zoon van Dirck Arentszn. de Roos verkoopt
Cornelis Joostenzn. van Westerbeeck 8 hond teelland gelegen aan de Achterweg, belend NW de
Achterweg, ZW Maerten van Rossum, ZO de erfgenamen van Willem Barentszn . van Duyn c.s. en
NO Jan Leendertszn. de Hoogh, voor 300 gulden alsmede 375 gulden te betalen in mei 1675.
94. 5-2-1675. Adriaen Adriaenszn. Zeestraten verkoopt Jacob Louriszn. Langevelt de helft van 2
morgen teelland daarvan de wederhelft toebehoort aan de erfgenamen van Claes Willemszn.
Wijckerhelt, gelegen aan de Gooweg, strekkend ter weerszijden van de Zaneweg en van de voorsz.
Gooweg tot aan de Groeneweg of Buurweg toe, belend ZW de erfgenamen van Leendert Gerritszn.,
de verkoper en NO de erfgenamen van Jan Leendertszn. van der Plas, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-6-1660, belast met ½ st per jr, voor 200 gulden contant.
95. 2-2-1675. Philips Hanneman deurwaarder die handelt uit kracht van zekere autorisatie van 6-5-
1674 hem verleend door Cornelis Janszn. Langevelt pontgaarder en verkoopt t.o.v. Cornelis Paets en
Pieter van Assendelft schepenen van Leiden bij parate executie een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat, belend O en ZO Leendert van Teylingen, ZW de griffier van Leiden en NW de Voorstraat,
hetgeen toekwam aan Justus van Schilperoort, aan Leendert van Teylingen, voor 210 gulden contant.
97. 25-2-1675. Jan Harmanszn. van Noorda en Engeltje Harmansdr. van Noorda voor haar zelve en
de voorsz. Jan Harmanszn. vervangende Pieter van Wetteren gehuwd met Hillegont Harmansdr. van
Noorda, kinderen en erfgenamen van Maertje Gerritsdr. weduwe van Harman Janszn. van Noorda
verkopen Paulus Isaackszn. Linthout een huis en erf met twee lijnbanen gelegen aan de oude
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO Hendrick Joriszn. van Ypenbueren, ZW de
voorsz. straat en NW Crijn Gerritszn., belast met 150 gulden tbv Joris Hendrickzn. van Ypenbueren,
50 gulden tbv Jan Pieterszn. Wijckerhelt, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 15-3-1640, voor 35 gulden contant boven de belasting.
98. 16-3-1675. Jacob Bancraszn. van Uytterhoorn wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gerrit
Jacobszn. van der Waert een huis en erf gelegen aan de Lijweg te Noordwijk op Zee, belend N
Adriaen Volckertszn. Soldaet, O Simon Leendertszn. Groenendijck, Z de weg en daarover de
secretaris van Noort en W Sybrant Hendrickszn. Kunst, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 30-1-1664, voor 160 gulden contant.
99. 14-3-1675. Willem Pieterszn. van Steyn voljaarde JM wonende Noordwijkerhout verkoopt Pieter
Philipszn. van Steyn zijn vader wonende Noordwijkerhout de helft van een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk bin-nen, belend in zijn geheel O de kinderen en erfgenamen van Gerrit
Janszn. van Sonnevelt en W Anna Agricola we-duwe van niet ingevuld du Toict, strekkende voor van
de Voorstraat tot achter aan de Achterweg, voor 150 gulden contant.
100. 12-4-1675. Isaack de Meij lakendrapier wonende Leiden eerst als executeur van de uiterste wil
van wijlen Jan
Arentszn. van Sonnevelt en voogd over Maerten Janszn. van Waesdorp nagelaten kind van Cuniertje
Jansdr. van Sonnevelt, dochter van Jan Arentszn. van Sonnevelt, gewonnen bij Jan Janszn. van
Waesdorp alias Groen, geïnstitueerde erfgenaam van Jan Arentszn. voorsz. in de ene helft van zijn
nagelaten goederen in die kwaliteit voor ¼, Eli-sabeth Gijsbertsdr. van Werckhoven weduwe Gillis van
Oostrum wonende Leiden voor ¼, Gerrit Coenraetszn. van Hoogereeff wonende Leiden voor hem
zelve en als speciale procuratie hebbende van Dirck Coenraetszn. van Hoo-gereeff wonende
Amsterdam en Gerrit Burgerszn. wonende Leiden gehuwd met Neeltje Coenraetsdr. van Hoogereeff
nagelaten kinderen van Jannetje Gijsbertsdr. van Werckhoven tezamen voor 1/4e, Gillis
Haverlingh wonende Leiden gehuwd met Marytje Jorisdr. en Jacob le Compte mede wonende Leiden
gehuwd met Grietje Jorisdr., kinde-ren van Maritje Wiggertsdr. van Werckhoven nagenoemd en
Isaack de Meij voorsz. als vader en voogd over de 6 minderjarige kinderen van Maritje Wiggertsdr.
van Werckhoven die een dochter was van Wiggert Gijsbertszn. van Werckhoven gewonnen bij de
voorsz. de Meij tezamen voor 1/4e allen,( n.l. iedere staak voor 1/3e) erfgenamen van Maritje
Gijsbertsdr. van Werckhoven, die weduwe en voor de helft erfgenaam was van Jan Arentszn. van
Sonnevelt, die in huwelijk gehad heeft en boedelhouder was van Baeltje Paulusdr., dochter van
Paulus Floriszn. verkopen Dirck Jacobszn. van der Mol schoenmaker gewoond hebbende te
Noordwijkerhout en thans te Noordwijk op Zee een huis en erf met schuur gelegen aan de Heerweg
aldaar, alwaar lange jaren een herberg gehouden is en de Vergulde Wa-gen uithangt, belend NO niet
ingevuld, ZW Joris Arentszn. van der Meij, strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de werf
van de strand met kaatsbaan en erf met bleekveld gelegen aan de andere zijde van de Heerweg
tegeno-ver het voorsz. huis, belend O Neeltje Jansdr. van Brelofsbergh en W Adriaen Floriszn.,
strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de tuinen van niet ingevuld, waarvan de oudste
brieven en bescheiden worden vermist, voor 600 gulden contant.
101v. 7-4-1675. Volgt schuldbrief van 600 gulden tbv Pieter Joriszn. Cole zijn dochters man herbergier
te Noordwijkerhout met hypotheek op het gekochte. Afgelost 24-10-1686.
102v. 13-5-1675. Willem Janszn. Vettes wonende in de Rijp als speciale procuratie hebbende van
Cornelis Corne-liszn. Baas gepasseerd voor Johan van Noort notaris te Leiden van 4-5-1669 verkoopt
Cornelia Teunisdr. Captein JD een huis en erf met schuur gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend O juffr. Barbara du Guardijn weduwe van Ivo Borel en W de kinderen van Jan Meeszn.
van Heemstede, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de weduwe van Ivo Borel, belast
met 10 st per jr, voor 249 gulden 12 st contant.
103v. 15-5-1675. Adriaen Adriaenszn. Zeestraten verkoopt Huybert Leendertszn. Claverweyde
wonende in den En-gel tussen Lis en Sassenheim 4 ½ hond geestland gelegen aan de Buurweg
omtrent de Korenmolen, belend NO Jacob Louriszn. Langevelt en Aeltje Willemsdr., ZO de Saneweg,
ZW de nagenoemde akker geestland en NW de Buurweg en nog zekere akker geestland gelegen
tussen de Buur- en Saneweg naast de voorgaande partij, belast met 5 st per jr, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van de eerste partij van 31-5-1653 en van de laatste partij 22-12-
1655, voor 234 gulden contant.
104v. 15-5-1675. Thonis Simonszn. van Zuythoeck, zoon en mede-erfgenaam van Simon Claeszn. en
die bij schei-ding met zijn broer (die naderhand is overleden) en zijn zusters het navolgende land
toebedeeld gekregen heeft ver-koopt Louris Matthijszn. van Sonnevelt een stuk weiland gelegen in de
Zuidbroek, belend NO de koper, ZO het Zuidbroeker schouwslootje, ZW de weduwe van niet ingevuld,
waarvan bruiker is Pieter Janszn. van der Fleuyt en NW Adriaen Pieterszn. Oostdam, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-1-1627 alsmede een akte van scheiding van 5-2-
1667 verleden voor notaris Van Berendrecht te Leiden, voor 1800 gulden contant alsmede 25 gulden
speldegeld.
105v. 15-5-1675. Huybert Pieterszn. Westermoolen wonende alhier, Dirck Pieterszn. Westermoolen
wonende Lei-den, Jan Huygenzn. van Haverbreeck gehuwd met Aeltje Pietersdr. Westermoolen
wonende Rijnsburg allen voor 1/4e en Claes Leendertszn. Schuyl wonende Leiden weduwnaar van
Willemijntje Pietersdr. Westermoolen voor 1/4e, allen kinderen van Jannetje Willemsdr. die gehuwd
was met Jan Jeroenszn. Wiel verkopen Thonis Gerritszn. Waesdorp en Cornelis Thoniszn. van Schie
een partij teelland met tuin daarachter, gelegen aan de Brelofterweg, belend NO de voorsz. weg, ZO
Hendrick Dirckszn. met bruikwaar van juffr. Beatrix van Heusen en ten dele ZW en ten dele NW het
Diefpad en de Grafelijkheids wildernis en voorts NW Cornelis Corneliszn. Outgen, belast met 3 gulden
erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 2-2-1657 en een akte van scheiding verleden voor notaris Arent van Delvendiep te Noordwijk van
2-3-1672, voor 2062 gulden 12 st contant.
106v. 13-5-1675. Juffr. Clara van Meyburgh voor haar zelve en als speciale procuratie hebbende van
de heer Willem van Tethroode domine in de Latijnse school te den Haag gehuwd met Engeltje van
Meyburgh en dezelfde Engeltje van Meyburgh kinderen van Gerard van Meyburgh in zijn leven baljuw
en schout van Noordwijk en vermits juffr. Anna van Meyburgh weduwe van Mr Cornelis Loveringe die
mede een dochter was van de voorsz. baljuw, Dammis van der Kaa gehuwd met Liedewy van
Meyburgh, Johannes van Rooden gehuwd met Maria van Meyburgh en Sara van Meyburgh bejaarde
dochters mede kinderen van de voorts. baljuw, afstand hebben gedaan van de nalatenschap en zijn
schuldig aan Cornelis Sprong wonende Leiden 500 gulden wegens cassatie van een obligatie bij Dirck
Loveringe als principaal en Gerrit van Meyburgh hun vader als borg gepasseerd voor 400 gulden
alsmede verlopen rente, met waarborg een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat aan de ene
zijde Jan Corneliszn. Hoogerwaart en aan de andere zijde Jannetje Adriaensdr. weduwe van Jeroen
Floriszn. Swanedrift, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan de voorsz. weduwe
Swanedrift voorsz.
108. 22-5-1675. Joost Dirckszn. Hoftuyn geweest erfgenaam en boedelhouderns van zijn eerste
vrouw is schuldig aan het Arme Weeshuis te Noordwijk binnen 600 gulden die Maerten Adriaenszn.
van Rossum uit liberaliteit aan het weeshuis heeft geschonken en waarmede gecasseerd is een
obligatie van 900 gulden welke door schuldenaar tbv de voorsz. Van Rossum werd gepasseerd en
welke obligatie door de voorsz. Van Rossum aan enige van de erfgenamen van Anna Jansdr.
gewezen huisvrouw van de voorsz. Van Rossum was toebedeeld en welke met de voorsz. 600 gulden
contentement hebben genomen, met hypotheek op zijn huis en erf met barg en schuur gelegen aan
de Cruys-weg te Noordwijk binnen, belend NW Willem Dirckszn. Roosenburgh en ZO Huybert
Pieterszn. Erffurt, strekkende voor van de Cruysweg tot achter aan Jan Janszn. Oosterbaan.
109. 22-5-1675. Jan Jeroenszn. van Bronsgeest heeft gekocht van Simon Janszn. Mager een huis en
erf gelegen even buiten de Oosteinderbrug aan de straat aan de opslag van de Noordwijkervaart
gelegen te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO de voorsz. opslag, ZW de Dinsdagse
watering en NW Adriaen Adriaenszn. van Zeestraten alias den Boer, daarvan hem op 15-5-1674
opdracht is gedaan, waarbij verkoper erkende 1225 gulden te hebben ontvangen, dat is abuis vermeld
aangezien hij slechts 425 gulden had betaald en per saldo nog schuldig was 800 gulden, met
hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-1-1688.
110. 29-5-1675. Cornelis Aelbertszn. van Brederode wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Pieter
Adriaenszn. de Ruyter stuurman wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf met croftje aldaar,
belend NO, ZO en ZW de Heer- of de gemene weg en NO Dirck Hendrickszn. Groenewegen, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-12-1667 voor 150 gulden contant.
111. 7-6-1675. Maertje Jeroensdr. en Trijntje Jeroensdr. mitsgaders Jacob Jeroenszn. die blind is en
derhalve geas-sisteerd wordt door zijn zusters, allen minderjarige kinderen van Dieuwertje Pietersdr.
weduwe van Jeroen Jacobszn. beiden overleden te Noordwijk, geassisteerd met Simon Bancraszn.
van Uyttenhoven voor hun zelve en vervangende Gerrit Volckertszn. Soldaet gasthuismeesters tbv
welk gasthuis het navermelde onroerend goed voor meerdere som-men is verbonden en wel meer als
de koopsom bedraagt verkopen Jan Janszn. van Gelder en Jan Gerritszn. van Witmont een huis en
erf met twee lijnbanen gelegen achter het huis van Dirck Janszn. Fraey in de oude Zeestraat belend
aan de ene zijde Neeltje Thijsdr. en aan de andere zijde Cornelis Bartholomeeuszn. van Alckemade,
strekkende tot achter aan de Woensdagse watering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 2-6-1636, voor 100 gulden contant, te betalen aan het voorsz. Gasthuis voor hetgeen
dit is competerende.
112. 7-6-1675. De kopers verklaren nog aan het Gasthuis schuldig te zijn 50 gulden met hypotheek op
het gekochte.
113. 12-6-1675. Joost Joostzn. de Paeuw smid wonende Hillegom verkoopt Joris Hendrickszn. van ‘s-
Gravendijck mede schepen alhier een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen,
belend NO Jan Janszn. Heet-camp, ZO de voorsz. Voorstraat, ZW de koper en NW Simon
Gijsbertszn. van der Stelt, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is een brief van
onwillig decreet van 18-10-1667, voor 175 gulden contant.
114. 10-7-1675. Jacob Corneliszn. Hars verkoopt Gijsbert Jacobszn. van Sonnevelt een huis en erf
met droogtuin gelegen te Noordwijk op Zee belend NO de gemene Schulpweg, ZO Simon
Leendertszn. Groenendijck, ZW Cornelis Claeszn. Jongkint, NW Adriaen Volckertszn. Soldaet en N de
Grafelijkheids wildernis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-1-1674,
voor 200 gulden contant.
115. 10-7-1654. Willem de Wael van Vronesteyn heer van Dever, zoon en mede-erfgenaam van Joost
de Wael van Vronesteyn en vrouwe Elisabeth Catharina van Camonts in haar leven heer en vrouw
van Vronesteyn, Dever etc. en door hun overlijden het recht verkregen hebbende tot na te melden
land volgens een akte onder de hand van de heer Gerardt de Wael van Vronesteyn heer van
Vronesteyn, Heemstede etc. en Joan van Scharpenseel heer van Rumpt en juffr. Josina de Wael van
Vronesteyn voor haar zelve en als procuratie hebbende van de momber en voogd van de onmondige
kinderen van de heer en vrouwe volgens voormelde akte van 22-6-1675 verkoopt Gerritje Jansdr.
wedu-we van Adriaen Janszn. van Warmenhoven 8 hond land gelegen aan de Hogeweg te Noordwijk
binnen, belend NO Daniel Pieterszn. Zeewegh met bruikwaar, ZO de Masloot, ZW Jr Andries van
Outshoorn en Engel Arentszn. de Bruyn en NW de Maandagse watering, voor 1250 gulden contant.
115v. Volgt de voormelde procuratie van 22-6-1675.
116. 26-7-1675. de Ede Cornelis van Berendrecht wonende Delft voor hem zelve en als procuratie
hebbende van de Ed Theophilis Swaerdecroon gehuwd met Ariaentje van Berendrecht mede
wonende Delft volgens procuratie verle-den voor Jacob Spoors notaris te Delft op 21-7-1675, zijnde
Cornelis en Ariaentje kinderen en mede-erfgenamen van Cornelis Gerritszn. van Berendrecht
overleden te Noordwijk en in die kwaliteit bij scheiding uit de boedel van hun vader het recht tot
nagenoemde verkochte verkregen hebbende, verkopen de heer Johan van Wijck heer van
Nieuwhuysen wonende te Noordwijk een erf gelegen aan het oude Marcktveld onder de Linde met
loods of turfschuur belend NO het oude Marcktveld, ZO Coenraet Kis, ZW de kinderen van Aelbert de
Gruyter en NW de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-5-1594,
voor 300 gulden contant.
117. Volgt copie van de voormelde procuratie.
118. 16-9-1675. Huybert Janszn. van Brelofsbergen wonende Voorhout verkoopt Anthonis
Thimanszn. van Geelen-huysen bakker een partij wei- of teelland gelegen even buiten het Dorp aan
de Brelofterweg en de Woensdagse watering, belend NO de erfgenamen van de vrouwe van
Wimmenum, ZO de Woensdagse watering, ZW de Bre-lofterweg en NW de erfgenamen van Jan
Leendertszn. van der Plas, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-1-1666,
voor 3600 gulden contant.
119. 17-7-1675. Neeltje Thijsdr. weduwe van Adriaen Pieterszn. en Maertje Adriaenszn. meerderjarige
dochter beiden wonende te Noordwijk op Zee met Leendert Pieterszn. van Leeuwen haar beider
gekoren voogd zijn schuldig aan Jan Pieterszn. Puyck van Velsen 100 gulden wegens geleend geld,
met waarborg zeker huis en erf met twee morgen weiland gelegen te Noordwijk op Zee, belend in zijn
geheel rondom de Grafelijkheids wildernis.
120. 27-11-1675. Cornelis Mees Simonsznzn. zoon van wijlen Neeltje Cornelisdr. weduwe van Mees
Simonszn. volgens de uiterste wil van zijn moeder gepasseerd op 20-4-1668 voor Nicolaes van
Delvendiep notaris de eigenaar van het nagenoemd huis en erf verkoopt jufffr. Maria Flamen weduwe
van Willem van Hogendorp wonende Leiden een huis en erf met stalling gelegen aan de
Sonneveltstraat te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO Eeuwout Willemszn. van Tethroode,
ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Cors Gilliszn., belast met 6 gulden erfpacht tbv Petrus van de
Velde medicine doctor te Leiden, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 14-10-1665, voor
200 gulden, welke de verkoper afslag strekt aan zekere rentebrief door verkoper tbv koopster gepasseerd.
121. 9-12-1675. Simon Corneliszn. Bronsgeest wonende Maassluis is schuldig aan Pieter Wiggertszn.
de Jong mede wonende Maassluis 300 gulden met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de
Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Claes Tobiaszn. en aan de andere zijde het
volgende huis, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan Jan Janszn. Vermeulen alsmede op
een huis en erf staande naast het voorgaande, belend aan de ene zijde het voorgaande huis en aan
de andere zijde Jannetje Claesdr. weduwe van Cornelis Engelszn. koperslager, strekkende tot achter
aan Jan Janszn. Vermeulen met zekere laan. Afgelost 13-5-1679.
122. 14-12-1675. Lijsbeth Engelsdr. van Bronsgeest weduwe en boedelhoudster van Cornelis
Corneliszn. Groen die een dochter is en vermits het nagelaten weeskind van Willem Engelszn. van
Bronsgeest volgens testament gepasseerd voor notaris van Delvendiep op niet ingevuld wegens de
erfenis van Maertje Phoppendr. weduwe en boedelhoudster van Engel Willemszn. desselfs
grootmoeder is voldaan, stelt dat Jan Engelszn. van Bronsgeest de boedel had gereproduceerd en
daarvan afstand had gedaan voor notaris Johan van Noort op 14-12-1675 en dat Lijsbeth en haar man
de boedel hadden aanvaard, welke Maartje is overleden op de Bronsgeest en Lijsbeth met Jan
Willemszn. van Riethoorn haar gekoren voogd verkoopt Willem Dirckszn. van Blenckenburgh
wonende Catwijck op de Rijn een woning als huis, barg, schuur en boomgaard met twee percelen
teelland tezamen 3 morgen 4 hond gelegen op de Bronsgeest in Noordwijk als in Offem, belend het
huis met 3 morgen daar het huis op staat NO Philips Janszn. Clercq met bruikwaar van juffr. Vermij,
ZO de Bronsgeesterweg, ZW de weduwe van Johan Gaal en NW de Zuid-broeker schouwsloot en
daarover Louris Matthijszn. van Sonnevelt, Philips Janszn. Clercq en Pieter Thoniszn. van Waesdorp
en de resterende 4 hond belend NO de vrouwe van Noordwijk, ZO de Bronsgeesterweg, ZW de Abdij
van Leeuwenhorst en NW de erfgenamen van Hendrick Barentszn., 2 hond land gemeen in 8 hond,
toebehorende niet ingevuld daarvan Johan Hanneman rentmeester is, gelegen aan de
Bronsgeesterweg, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van de woning en 3
morgen niet ingevuld en zekere scheiding gepasseerd voor de buren van Offem op 26-1-1617 en van
de 4 hond van 13-4-1632, voor 2000 gulden contant.
124. 15-1-1675. De erfgenamen van de heer en vrouwe van Vronesteyn als hiervoor vermeld
verkopen Dirck Leendertszn. Groenendijck 769 roe wei- of hooiland gelegen aan de Hogeweg te
Noordwijk binnen, belend NO Jan Willemszn. van Rijn, ZO de Masloot, ZW de voorsz. Jan Willemszn.
van Rijn en NW de Hogeweg of Maandagse watering, voor 945 gulden contant.
125. 4-2-1676. Pieter Janszn. Groen gehuwd met Dieuwertje Willemsdr., Jacob Claeszn. kuiper
gehuwd met Maertje Willemsdr. voor hen zelven en als omen en bloedvoogden over de nagelaten
kinderen van Engel Willemszn. de Graeff en de kinderen van Leentje Willemsdr. bij Adriaen Evertszn.,
allen kinderen en kleinkinderen alsmede erfgenamen van Willem Adriaenszn. alias Graef Willem,
overleden te Noordwijk op Zee verkopen Adriaen Adriaenszn. van Sonnevelt stierman wonende te
Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Buurweg aldaar, belend NO de koper, ZO Jacob
Floriszn., ZW de Buurweg en NW Willem Corneliszn. de Haes, belast met erfhuur tbv de Grafelijkheid,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-5-1642, voor 91 gulden contant.
126. 15-3-1676. Huych Corneliszn. van Westgeest wonende te Noordwijkerhout voor hem zelve en
Huybert Willemszn. van den Bosch wonende Sassenheim eerst mede voor hem zelve en als last
hebbende van Huych Pieterszn. van der Cluft wonende Voorhout als gehuwd met Huybertje
Cornelisdr. van Westgeest, allen kinderen en erfgenamen n.l. de tweede comparant van Willem
Adriaenszn. en Trijntje Corsdr. en de eerste comparant en Huybertje Cornelisdr. mede van dezelve
Trijntje Corsdr. die laatst overleden is, welke Willem Adriaenszn. een zoon was van Adriaen Jacobszn.
en Duifje Huybrechtsdr. verkopen Pieter Adriaenszn. wonende Langeveld eerst de helft van een
woning als huis, barg en schuur met 8 morgen 75 roe zo wei- als teelland gelegen tot Langeveld,
belend in zijn geheel NO, ZO, ZW en NW de Grafelijkheidswildernis en Jan Pieterszn. en NO en NW
mede Gerrit Jeroenszn. belast met de helft van 48 gulden per jr tbv de getijden tot Leiden, de helft van
6 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, de helft van 1 morgen 3 hond weiland gelegen als voren,
belend in zijn geheel NO en NW de Grafelijkheid, ZO de schoubare watering en ZW het St
Catharynen Gasthuis te Leiden, de helft van 1 morgen 1 hond 26 roe weiland gelegen als voren,
belend NO het voorsz. Catharynen Gasthuis, ZO Huych Corneliszn., ZW de weduwe van Hendrick
Mattheuszn. en NW de Schouwbare watering, de helft van 5 morgen 66 roe weiland gelegen als
voren, belend NO het voorsz. Gasthuis, ZO Willem Janszn. en het Gasthuis, ZW de Abdij van
Leeuwenhorst en NW de Grafelijkheid, de helft van 3 hond weiland gelegen als voren op Duinschoten,
belend NO de Kluislaan, ZO de Gra-felijkheid, ZW de koper en NW de Schouwbare watering, belast
met de helft van 38 st 8 p per jr tbv de Grafelijkheid. Verwezen wordt naar een akte van scheiding
daarbij het verkochte de voorsz. Willem Adriaenszn. werd aanbe-deeld gepasseerd voor Gerrit
Corneliszn. Schuyrman te Leiden op 3-11-1640, voor 2240 gulden contant.
128. 15-3-1676. Gijsbert Willemszn. van Velsen testamentaire en Pieter Corneliszn. van Roon
geassumeerde voogd over het nagelaten minderjarig kind van Jacob Jeroenszn. Schoutge overleden
in de Cley verkopen Thonis Gerritszn. van Waesdorp een huis en erf met tuin gelegen aan de
Sonneveltstraat in de Ruygenhoek te Noordwijk bin-nen, belend NO de voorsz. Sonneveltstraat, ZO
Sr Gerrit Pieterszn. van Beeck, ZW de Achterweg en NW Floris Corneliszn. van t Ent, belast met 300
gulden tbv Cornelis van Delvendiep volgens schepenbrief van 7-11-1671, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-1-1671 voor de helft en de wederhelft van 7-11-1671, voor
534 gulden contant boven de belasting.
129. 8-4-1676. Annetje Jacobsdr. van der Meij bejaarde ongehuwd persoon ter eenre en Jacob
Janszn. Prins ter andere zijde wonende bij elkander stellen dat Jacob de voorsz. Annetje al enige
jaren goede diensten en onderstand van alimentatie heeft gedaan daarover hem een som gelds
competeert en dat zij niet in staat is haar leven met ere te kunnen onderhouden en dat zij voortaan
meerdere subsidie van node zal hebben “die sij verklaert van niemant liever te hebben als van Jacob”
en komen overeen dat Jacob Annetje haar leven lang zal onderhouden en zij draagt aan hem op haar
huis en erf gelegen op de hoek van de dwarskerkstraat of nieuwe Zeestraat, belend NO de voorsz.
straat, ZO de voorsz. dwerskerkstraat, ZW Crijntje Jansdr. de Goede en Leendert Willemszn. van
Steenvoorden en NW dezelfde van Steenvoorden alsmede haar winkel, alles volgens de oude
brieven, daarvan de jongste is van 24-4-1616.
130v. 18-4-1676. Cornelis Pieterszn. de Groot is schuldig aan Cornelis Joostenzn. van Westerbeeck
400 gulden wegens geleend geld, met waarborg een huis en erf gelegen op de hoek van het oude
Marktveld en Raadhuisstraat, belend NO zekere gemene gang, ZO Willem Pieterszn. Vogelesang,
ZW het oude Marktveld en NW de Raadhuisstraat.
132. 21-4-1676 met schepenen van Noordwijkerhout. Jan Jeroenszn. van Bronsgeest is schuldig aan
Gijsbert van Slingelandt den ouden wonende op Leeuwenhorst 200 gulden wegens geleend geld, met
waarborg de noordwestelijke helft van 4½ morgen geestland gelegen in Noordwijk en
Noordwijkerhout, belend NO Daniel Simonszn. van Nes, ZO het weeskind van Maertje Jeroensdr. en
de erfgenamen van Maerten Jeroenszn., ZW de weduwe van Pieter Leendertszn. van der Plas en NW
de Buurweg.
133. 22-4-1676. Coert Janszn. van den Bergh bleker is schuldig aan de heren voogden van de
kinderen van Gijsbert Dommer en Catharina van Zaenen wonende Amsterdam 208 gulden wegens
levering van asch en 54 gulden wegens kosten van het proces in het verkrijgen van vonnis etc.
tezamen 262 gulden, met hypotheek op een huis en erf met barg en blekerij en ruim 4 morgen land,
belend Z Jan Pieterszn. van Velsen, W de Grafelijkheids Wildernis, N de kinderen van Simon Claeszn.
en O Pieter Gerritszn. Couwenhoven.
134. 7-5-1676. Jacob Boeckweyt oudste klerk ter secretarie als speciale procuratie hebbende van
Johan van der Does ritmeester van een compagnie ruiters verkoopt Pieter Pieterszn. Fits de Jonge
ambachtsbewaarder van Noord-wijkerhout een partij teelland voor deze gebruikt door Pieter
Jacobszn. gelegen aan de Schulpweg lopende nevens de Woensdagse watering omtrent de barnde
brugge, belend O de voorsz. weg, Z Pieter Thoniszn. van Waesdorp ge-huwd met de weduwe van
Dirck Janszn. Router, W de Abdij van Leeuwenhorst en N Pieter Pieterszn. Fits de oude, groot
schaars 1 morgen, voor 850 gulden contant.
136. 7-5-1676. Dezelfde verkoopt Sr Johannes van Dam koopman te Leiden 6 morgen 5 hond 50 roe
wei- of teelland genaamd de Bagijnenweide, belend ZO de Buur- of Heerweg, ZW de verkoper, NW
de Woensdagse watering en NO de nazaten van Hendrick Meeszn. op de Nes en Gerrit Simonszn.,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is een decreetbrief van 27-5-1643, voor 4900
gulden contant.
137. Genaast door de vrouwe van Noordwijk op 30-6-1676.
138, 138v en 139 blanco.
139v. 7-5-1676. Johan van Noort secretaris alhier als procuratie hebbende van Johan van der Does is
schuldig aan Maertje Harmansdr. van Driebergen weduwe van Aelbert Simonszn. van Wassenaer
wonende Rijnsburg 1000 gulden wegens geleend geld, met waarborg 3 morgen weiland en 8 hond
teelland gelegen tussen de Achterweg en de Maandagse watering, belend in zijn geheel NW de
voorsz. Achterweg, ZW het Schouwslootje en ZO de Maandagse watering. Afgelost 14-6-1693.
141. Volgt procuratie van 5-4-1674 voor notaris Cornelis Doedens Akerboom te Amsterdan.
143. 13-5-1676. Jan Leendertszn. van Roen gehuwd met Fijtgen Huygendr. van Raephorst wonende
Catwijk op de Rijn stelt met Roelof Huygenzn. van Raephorst te hebben gescheiden hun
gemeenschappelijke goederen volgens contract van scheiding voor Arent van Delvendiep te Catwijk
op de Rijn van 4-5-1676, waarbij hij schuldig bleef aan Roelof 3612 gulden 10 st die hij -zolang zijn
vrouw blijft leven- zal behouden op interest tegen 3% en mits daarvoor waarborg te stellen, hetwelk hij
voor schout en schepenen van Catwijk heeft gedaan voor 2612 gulden 10 st en stelt tot nadere
zekerheid voor 1000 gulden hypotheek op de helft van 3 morgen daarvan de schuldeiser de andere
helft toekomt gelegen aan de Catwijkse Hoogebrugge, belend O de Maandagse watering, Z de
Lageweg en de kinderen van Gerrit Willemszn., W Jan Willemszn. Biltman en N Hester van der
Bouchorst, zijn vrouw aanbedeeld bij overlijden van Huygh Roelofszn. van Raephorst.
144. 13-5-1676. Maertje Splintersdr. van Driebergen weduwe van Huych Willemszn. van Veen
wonende Leiden verkoopt Pieter Pieterszn. Fits de jonge ambachtsbewaarder van Noordwijkerhout 11
hond geestland gelegen onder Offem, belend NO de kinderen van Willem Jeroenszn., ZO de
Buurweg, W de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Schouwsloot, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 30-4-1671, voor 400 gulden contant.
145. 27-5-1676. Willem Corneliszn. de Haes zoon en enig erfgenaam van Cornelis Willemszn. de
Haes voor de ene helft, Cornelis Janszn. Oosterbaen, Jan Janszn. Oosterbaen, Leendert Janszn.
Oosterbaen en Willem Janszn. Oosterbaen, broers en erfgenamen van Adriaentje Jansdr. Oosterbaen
voor de wederhelft, zijnde Cornelis Willemszn. de Haes en Adriaentje Jansdr. Oosterbaen in haar
leven geweest echtelieden en overleden te Noordwijk binnen verkopen Cornelis Pieterszn. de Groot
schipper een huis met bierstekerij, werf en erf met een halve sloot, welke strekt tot in de Woensdagse
watering in het Westeinde aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Simon Corneliszn. van
Velsen en Engel Adriaenszn. van Heemstede en ZW Abraham Walraven, strekkende voor van de
Voorstraat tot achter in de voorsz. sloot, waarvan Engel Adriaenszn. de wederhelft toebehoort, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 20-10-1616 en 28-4-1649, voor 500 gulden
contant alsmede een schuldbrief van 2000 gulden.
146v. 27-5-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
147v. 27-5-1676. Cornelis Meeszn. van Brelofsbergen voor hem zelve, Jan Pieterszn. van Velsen
gehuwd met Geer-tje Meesdr., de voorsz. vervangende de meerderjarige en als omen en voogden
mitsgaders Cornelis Janszn. Oosterbaen als testamentaire voogd over de minderjarige kinderen van
Huybert Meeszn., nog Cornelis Meeszn. voorsz. en Cornelis Janszn. Oosterbaen testamentaire
voogden over het nagelaten weeskind van Maertje Meesdr. bij Joris Dirckszn. van der Does, allen
kinderen en kleinkinderen van Jannetje Cornelisdr. in haar leven weduwe van Mees Huybertszn. en in
die kwaliteit vermits Bartholomeus van der Can die een zoon was van Aegje Meesdr. zonder wettige
blijkende geboorte is overleden volgens testamentaire dispositie van Jannetje Cornelisdr. voor
Cornelis van Berendrecht notaris te Leiden van niet ingevuld het recht verkregen hebbende tot na te
melden onroerend goed verkopen Anthonis Jacobszn. van Warmenhoven bakker 2 morgen 34 roe
land gelegen aan de Brelofterweg en het Diefpad, belend NO de voorsz. Brelofterweg, ZO Cornelis
Floriszn. Swanedrift, ZW t voorsz. Diefpad en NW het weeskind van Joris Dirckszn. van der Does,
alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van niet ingevuld en zekere scheiding van meerdere
percelen van 15-6-1597 en de scheiding daarbij deze partij van de partij van het weeskind van Joris
Dirckszn. van der Does gescheiden is gepasseerd voor Arent van Delvendiep notaris op 22-12-1670,
voor 230 gulden alsmede een custingbrief van 480 gulden.
149. 27-5-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
150. 27-5-1676. Neeltje Jorisdr. van Ypenbueren weduwe van Huybert Leendertszn. Visscher als
grootmoeder en Leendert Claeszn. Hennevanger nomine uxoris oom en bloedvoogd over Adriaen,
Jacob, Pieter, Geertie en Neeltie nagelaten minderjarige kinderen en erfgenamen van Cornelis
Adriaenszn. van Moerkercken en Maertje Huybertsdr. Visscher overleden te Noordwijk op Zee en
hebben, de eerste comparante met Hendrick Joriszn. van Ypenbueren haar broer als haar gekoren
voogd verkocht aan Cornelis Claeszn. Cruyshoeck wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf
gelegen aan de Buurt aldaar, belend ZO het Predikantshuis en NW Cornelis Claeszn. Hennevanger,
strekkende voor van de Heerweg genaamd de Buurt tot achter eensdeels aan de Wildernis, belast
met 4 st 8 p erf-pacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-4-1651,
bij welke het aan Huybert Leendertszn. Visscher is overgedragen en hetzelve de voorsz. Cornelis
Adriaenszn. van Moerkercken namens zijn vrouw aangekomen bij scheiding jegens Huybert
Leendertszn. Visscher voor haar moederlijk erfdeel, voor 127 gulden contant.
151. 28-5-1676. Elisabeth Agricola weduwe van Hendrick Pain verkoopt juffr. Geesje Pain wonende te
Haarlem een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde
Cornelis Corneliszn. Wassenaer en aan de andere zijde Leendert Janszn. Breechout, strekkende tot
achter aan juffrouwen van Outshoorn, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
24-12-1670, voor 200 gulden contant alsmede een schuldbrief van 1000 gulden.
152. 28-5-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
153. 31-5-1676. Hendrick Dammaszn. wonende Warmond gehuwd met Dieuwertje Cornelisdr.
Hennevanger voor hem zelve en vervangende Baerthout Leendertszn. Vinck stierman wonende te
Rotterdam gehuwd met Trijntje Cornelisdr. Hennevanger mitsgaders voor Marytje Cornelisdr.
Hennevanger meerderjarig ongehuwd persoon wo-nende te Noordwijk op Zee, allen kinderen en
erfgenamen van Cornelis Claeszn. Hennevanger overleden te Noordwijk op Zee verkopen Willem
Janszn. van Binckhorst wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Buurweg
aldaar, belend NO dezelfde weg, ZO Neeltje Jansdr., ZW de Wildernis en NW Cornelis Claeszn.
Cruyshoeck, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van niet ingevuld alsmede een akte van
scheiding en deling daarbij het aan wijlen Cornelis Claeszn. Hennevanger is toebedeeld van 2-2-1647.
154. 6-6-1676. Cornelis Corneliszn. van Duyndam alias jongen Engel den ouden verkoopt Jan
Corneliszn. van ‘s-Gravendijck de helft van 8 hond land (een gedeelte van 3 morgen erfpacht,
afgedeeld van 10 morgen, welke 10 morgen belast zijn met een pensioen van 36 gulden per jr en een
ham of 12 st) alsmede de helft van 3½ hond wei- of teelland gelegen aan de Zeestraterweg, tezamen
11½ hond, belend NO de voorsz. weg, ZO Simon Claeszn. en de erven van Lodensteyn, ZW Pieter
Jacobszn. Arcxhoeck en NW Pieter Gerritszn. van Couwenhoven, alles volgens de oude waarbrieven,
waarvan de jongste is van 23-5-1668, voor 600 gulden contant.
155. 6-6-1676. Pieter Gerritszn. van der Mij voor 1/10, Adriaen Pieterszn. Oostdam gehuwd met
Neeltje Gerritsdr. van der Mij voor 1/10, Jan Janszn. Oosterbaen gehuwd met Annetje Dircksdr. van
der Mij, Grietje Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan Arentszn. Nieuvelt en Jan Janszn. van der Mij
voor hem zelve en vervangende zijn zuster Crijntje Jansdr. van der Mij, kinderen van Jan Dirckszn.
van der Mij welke kinderen en erfgenamen zijn van Dirck Gerritszn. van der Mij tezamen voor 1/10,
Neeltje Willemsdr. van Duyn weduwe van Floris Corneliszn. van Brouchuysen dochter van Willem
Barentszn. van Duyn en Niesje Gerritsdr. van der Mij, uit kracht van zeker octrooi bij haar van de
Staten van Holland en West-Friesland geimpetreerd van 18-12-1675 voor 2/10, Gerrit Pieterszn. van
Duyndam voor hem zelve en vervangende zijn zuster Annetje Pietersdr. van Duyndam, kinderen van
Aegje Gerritsdr. van der Mij voor 1/10, nog de voorsz. Gerrit Pieterszn. van Duyndam gehuwd met
Crijntje Cornelisdr. van Mij in die kwaliteit mede voor hem zelve en vervangende Annetje Cornelisdr.
van der Mij kinderen van Cornelis Gerritszn. van der Mij mede voor 1/10, Huybert Pieterszn.
Westermoolen man en voogd van Neeltje Cornelisdr. van Steen voor hem zelve en hem sterk
makende voor Barent Haringman gehuwd met Jaapje Cornelisdr. van Steen kinderen van Lijsbeth
Barentsdr. van der Duyn mede voor 1/10 en eindelijk alle voorsz. comparanten hen sterk makende
voor Maarten, Gerrit en Jan Janszn. Noortwijck, kinderen van Jan Gerritszn. Noortwijck, mede voor
1/10 mitsgaders Aegje Jansdr. Geesteranus weduwe van Vechter Timanszn. Overzijl en voor Thomas
Verburgh gehuwd met Grietje Jansdr. Geesteranus kinderen van Annetje Gerritsdr. van der Mij
tezamen voor 1/10, allen erfgenamen van Neeltje Hendricksdr. van Duyn, dochter en enige erfgename
van Hendrick Barentszn. van Duyn en Maertje Gerritsdr. van der Mij verkopen Dirck Corneliszn.
Bronsgeest kleermaker een nieuw groot ruim sterk en wel doortimmerd huis met tuin gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend ZW voor de weduwe van Meyndert Arentszn. en daaraan de
weduwe van Ivo Borel en NO Machtelt Pietersdr., strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de
heer Johan van Wijck, belast met 39 st en 7 st 8 p erfpacht per jr tbv het Weeshuis te Noordwijk, beide
volgens de oude brieven, daarvan de jongste zijn van 6-3-1636 en 15-5-1662, voor 2100 gulden
contant boven de belasting.
157. 6-6-1676. Dezelfden verkopen Sr Gerrit Pieterszn. van Beeck en Agatha Bijls zijn vrouw
wonende Amster-dam 3 morgen 1 hond weiland genaamd de Driestal gelegen aan de Bouvesloot,
belend ZO dezelfde sloot, W de heer van Petten met het akkereinde en NW de kinderen van Maertje
Cornelis Jeroens, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 15-3 en 28-6-1662
voor 2325 gulden contant.
159. 6-6-1676. Dezelfden verkopen Mr Willem van Schooterbosch 40 in rade en weesmeester van
Leiden 7½ hond weiland gelegen voor deze in Offem en nu in Noordwijk in de Zuidbroeck, belend
NW de Zuidbroeker schouwsloot, ZO Jan Willemszn. Steenvoorden en NO en ZW de Abdij van
Leeuwenhorst, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-3-1632, voor 950
gulden, te weten 316 gulden contant en een schuldbrief van 634 gul-den.
161. 6-6-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-8-1681.
162. 6-6-1676. Dezelfden verkopen Cornelis Corneliszn. van Duyndam alias jongen Engel den Ouden
9 hond teel-land genaamd het Langeland gelegen aan de Achterweg belend ZO dezelfde weg, NO
Pieter Thoniszn. van Waesdorp, ZW Floris Corneliszn. van Duyndam en NW de verkopers, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-4-1641, voor 875 gulden contant.
164. 24-6-1676. Willem Janszn. van Rijn is schuldig aan Cornelis Janszn. van Langevelt eerst als
gaarder van de verponding van het margengeld over Noordwijk 104 gulden 6 st en nog als transport
hebbende van zekere boedelcedule over de koop van een koe 52 gulden, aan Gijsbert van Slingelant
gaarder van de verpondingen van Voorhout 55 gulden aan de vrouwe van Noordwijk wegens restant
van landhuur 151 gulden 3 st, aan de secretaris van Noordwijk over de 40e penning en de onkosten
van het passeren van deze brief, item in restitutie van geleende ducatons en enige diensten 53 gulden
1 st, aan de heer Gerrit Sprong 300 gulden hoofdsom van een obligatie gepasseerd voor notaris
Brasser van 11-11-1667, aan de heer Jacob Sprongh heer van de Vrije Nes mede 300 gulden wegens
obliga-tie van 8-10-1667 voor dezelfde Brasser, aan juffr. van Campen 400 gulden volgens obligatie
van 22-2-1669 verle-den voor dezelde notaris Brasser en verbindt voor de eerste 5 posten tezamen
415 gulden 10 st die preferent zijn boven de 3 laatste posten tezamen 1000 gulden zijn huis en erf
gelegen aan de Voorstraat tegenover de Kerk te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde de
weduwe van Sr Martijn des Tombe en aan de andere zijde Jan van der Does, strekkende voor van de
Voorstraat tot achter aan de Achterweg, 2 percelen hooi- wei- of teelland groot 4½ morgen gelegen
bezijden den anderen in de besloten duinschooten tot Langeveld bij de Cluyslaan, belend in zijn
geheel rondom Pieter Arentszn. tot Langeveld en de kinderen van Huybert Jacobszn. Roo met
bruikwaar.
165. 27-6-1676. Cornelis van der Beets rentmeester en notaris den Haag stelt tot nadere zekerheid en
voldoening der obligaties door hem en zijn huisvrouw tbv Mr Theodorus Pelt verleden, de eerste van
4000 gulden van 15-11-1675 voor notaris Johannes Wichmans in den Haag en de tweede van 2000
gulden van dezelfde notaris van 20-6-1676 de woning en landerijen gelegen in de Cley, daarvan
bruiker is Gerrit Corneliszn. van Roon, item de landerijen daar bruiker van is Mees Huybertszn.
gehuwd met de weduwe van Dirck Jeroenszn., Gerrit Corneliszn. van Roon en Mees Huybertszn.
zullen de huurpenningen rechtstreeks betalen aan Mr Theodorus Pelt.
166. 1-7-1676. Willem Janszn. van Rijn verkoopt Mr Pieter Stalpart van der Wiele wonende den Haag
2 percelen wei- hooi- of teelland tezamen groot 4½ morgen gelegen bezijden den anderen in besloten
duinschooten, belend in zijn geheel rondom Pieter Arentszn. tot Langeveld en de kinderen van
Huybert Jacobszn. Roo met bruikwaar, belast met 4 gulden 1 st erfpacht en 34 st brabants per jr, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-6-1620, voor 750 gulden contant boven
de belasting.
167. 1-7-1676. Dezelfde verkoopt Mr Jan van Loon chirurgijn alhier een huis en erf met schuur
gelegen aan de Voorstraat tegenover de Kerk te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Jan
Corneliszn. van der Does en aan de andere zijde de weduwe van Martijn des Tombes, strekkende
voor van de Voorstraat tot achter aan de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 14-6-1587, voor 800 gulden contant.
168. 9-7-1676. Engel Adriaenszn. van Heemstede schipper als speciale procuratie hebbende van
Leendert Pieterszn. Kroft zoon en mede-erfgenaam van Pieter Dirckszn. Kroft en Martijntje
Leendertsdr. van Noordwijk gepasseerd voor Vitus Mustelius notaris te Rotterdam van 23-4-1676
wijders van Jacob Claeszn. Vinck gewezen weduwnaar en boedelhouder van Joosje Pietersdr. Kroft
mede dochter en erfgenaam van Pieter Dirckszn. Kroft verkoopt Adriaen Janszn. Block wonende te
Rotterdam zodanig aanpart en gedeelte als Leendert Pieterszn. Kroft ter begroting van 400 gulden en
Jacob Claeszn. Vinck als begroot op 700 gulden van zekere boelscheiding gemaakt tussen de
erfgenamen van Pieter Dirckszn. Kroft en Martijntje Leendertsdr. ter eenre en Aeltje Meesdr. die
naderhand met Pieter Dirckszn. is gehuwd geweest gepasseerd van Adriaen van Aller notaris te
Rotterdam van 8-4-1654 was competerende in een stuk teelland van 8 hond gelegen aan de
Achterweg, belend N Jan Pieterszn. en Z Jeroen Schouten, strekkende voor van de weg tot achter in
de Achterweg toe, in welk stuk land de koper als gehuwd met Haesje Thomasdr. weduwe van Jacob
Pieterszn. Kroft het resterende gedeelte competerende is, alles volgens jongste van de twee oude
briefjes, daarvan de jongste is van 19-11-1583, voor 350 gulden van Leendert Pieterszn. en van 420
gulden van Jacob Claeszn. Vinck.
169v. 23-7-1676. Vechter Jacobszn. van Wetteren vlaskoper wonende Rotterdam als erfgenaam van
Neeltje Hen-dricksdr. van Duyn volgens haar testament voor Nicolaes Paets notaris te Leiden van 6-
10-1674 en volgens zeker contract tussen hem en de verdere erfgenamen van Neeltje Hendricksdr.
het recht tot het na te melden verkochte te hebben gekregen verkoopt Willem Matthijszn. van
Stamprooy wonende Haarlem een huis en erf met blekerij en tuin groot 8 hond, zijnde een gedeelte
van het Slagveld op erfpachtsgrond gelegen aan de Dinsdagse watering omtrent de Korenmolen,
belend in zijn geheel NO de kinderen van Dirck Olofszn. van Steenhoolen, ZO Cornelis Corneliszn. ‘s-
Gramada, ZW de voorsz. Dinsdagse watering en NW de Buurweg, belast met 4 gulden erfpacht per jr
tbv de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-9-
1663, voor 2800 gulden contant.
171. 22-9-1676. Grietje Claesdr. van Hoogteylingen weduwe van Gerrit Lodewijkszn. hoefsmid
verkoopt Maerten Dirckszn. van der Mij timmerman een oud vervallen huis gelegen op het Oosteinde
van de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Joris Leendertszn. van der Waert schipper,
ZW Jacob Wolphertszn. van der Wolff en NW de Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 2-5-1651, voor 40 gulden te betalen aan Hester van der Bouchorst tot
ontslag van het hypothecair verband volgens de brief van 16-6-1649.
172. 9-11-1676. Johan van Noort secretaris alhier als curator over de boedel en goederen van Engel
Willemszn. van Bronsgeest overleden op de Bronsgeest verkoopt Nicolaes van Campen wonende
Leiden 1/8 van 5 percelen wei- of teelland geheel groot 7 morgen 1 hond 7 roe gelegen aan elkander
eerst in Offem en nu in Noordwijk, belend in zijn geheel NW de Brfonsgeesterweg, NO de Lageweg en
zeker provenland, ZO de Maandagse watering en Leendert Corneliszn. houtkoper, ZW Floris
Corneliszn. van ‘t Ent met bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-1649, voor 700 gulden contant.
173. 9-11-1676. Quiringh Raven wonende Leiden als speciale procuratie hebbende van vrouwe Maria
Nauwde Lermitage weduwe en mede-erfgename van Johan grave van der Nath heer van Pethem in
dier kwaliteit in haar privé en als voogdes over Jacob Lodewijck Louis grave van der Nath als medevoogd
en zulks tezamen als momboirs en voogden over de twee nagelaten minderjarige kinderen en
mede-erfgenamen van gemelte heer van Pethem die een zoon en mede-erfgenaam was van Grave
Leonard van der Nath en vrouwe Lidewyna Catharina Sasbout en zulks het recht bij scheiding
verkregen hebbende tot na te melden landen, zijnde de procuratie gepasseerd op 28-10-1676 voor
notaris Jacob van der Stoffe te Leiden en verbindende de woning met landen tezamen 35 morgen in
huur bij Gijsbert Willemszn., belend en gelegen aan de navolgende partijen te weten de woning met
28 morgen land aan weerszijden van de weg, belend O Cornelis van Berendrecht te Leiden, Z Willem
Dirckszn. tot Catwijk op de Rijn, W de vrouwe van Noordwijk en N de heer van Rijswijk, 3 morgen 3
hond gekomen van Jan Trijntges, belend N de heer van Beecq, W Gerrit Corneliszn. Keyser uit den
Haag, Z de Abdij van Leeuwenhorst en O de Boovesloot, 1 morgen aan de Mallelaan, belend O de
voorsz. laan, Z de Ommeloop, W Simon Janszn. Paerdecooper met bruik-waar en N de heer Stalpaert
te Utrecht, 10 hond land belend N Mees Huybertszn., O de vrouwe van Noordwijk en Z en W Simon
Janszn. Paerdecooper met bruikwaar, 10 hond land belend O Gerrit Corneliszn. Keyser uit den Haag,
Z en W de huiszitten te Leiden, N de heer van Rijswijk en dit tot meerdere zekerheid van een obligatie
van 10000 gul-den die op 28-2-1676 tlv de heer van Pethem en tbv de Ed Claes van Campen
rentmeester voor notaris Jacob van Stoffe te Leiden gepasseerd en zulks verbindende te Oegstgeest
4 morgen aan de Kerckendam in huur bij Gijsbert Willemszn. en nog 1½ morgen land gelegen aldaar.
174v. 25-11-1676. Johan van Noort als curator van de boedel van Engel Willemszn. Bronsgeest
overleden op de Bronsgeest verkoopt Pieter Pieterszn. van der Craey een partij wei- of teelland
gelegen onder Offem, belend ZO de Maandagse watering, NW de Bronsgeesterweg en NO en ZW de
Abdij van Leeuwenhorst, verhuurt aan Vechter Pieterszn. van ‘s-Gravendijck en de koper, voor 11 jr,
daarvan het laatste vervalt 1687, voor 100 gulden per jr, alles volgens de oude waarbrieven en de
scheidingsbrief daarbij het aan aan Engel Willemszn. nomine uexoris is aanbedeeld uit de boedel van
Willem Meeuszn. en Aegje Jansdr., gepasseerd voor de schepenen van Offen en buren van
Noordwijk van 26-1-1617. Voldaan met een schuldbrief van 1305 gulden.
176. 25-11-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis Jacobszn. van
Duyndam en Maerten Dirckszn. van der Mij. Afgelost 1-5-1683.
177. 25-11-1676. Dezelfde verkoopt Pieter Dirckszn. van der Mij en Willem Dirckszn. van der Mij
broers een huis en erf gelegen over de Dinsdagse watering, belend NO de weduwe van Willem
Engelszn., ZO en ZW de Dinsdagse watering en NW Cornelis Pieterszn. de Graeff, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-1656, voor 105 gulden contant.
178. 25-11-1676. Dezelfde verkoopt Jan Janszn. Oosterbaen de jonge 5½ hond weiland gelegen
onder Offem aan de Lageweg, belend NO Daniel Simonszn., ZO Cornelis van Berendrecht, ZW de
erfgenamen van de heer van Wimmenum en NW Philips Janszn. Clercq met bruikwaar, alles volgens
de oude waarbrieven en de voormelde akte van scheiding van 26-1-1617, voor 1000 gulden contant.
179. 25-11-1676. Willem Floriszn. Wassenaer verkoopt Simon Hendrickszn. Capteyn een huis en erf
gelegen aan het Molensteegje, belend NO de erfgenamen van de heer Johan Hamel, ZO de
Achterweg, ZW het Molensteegje en NW Hester van der Bouchorst weduwe van Adriaen de Steur,
belast met 25 st per jr, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 26-5-1655. Voldaan met
een schuldbrief van 330 gulden.
180. 25-11-1676. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Thonis Simonszn.
Capteyn en Jan Hendrickszn. Capteyn.
181. 25-11-1676. Willem Barentszn. van Rijn gerechtsbode uit kracht van een vonnis gewezen door
schepenen van Noordwijk op 31-1-1674 ten voordele van Dirck Janszn. Vettekeucken te Rotterdam
en ten nadele van Philips Pieterszn. van Steyn verkoopt Pieter Philipszn. van Steyn en Leendert
Willemszn. van Steenvoorden de helft van een huis en erf gelegen aan de Brede Voorstraat, belend
NO de kinderen van Gerrit Janszn. van Sonnevelt, ZO de Ach-ter- of Doelweg, ZW de weduwe van Sr
du Toict en NW de voorsz. straat voor 148 gulden contant.
182. 25-11-1676. Jacob Boeckweyt als speciale procuratie hebbende van Mr Pieter van der Maersche
griffier van Leiden als voogd over de kinderen van juffr. Anna van Dorp volgens procuratie verleden
voor Johan van Noort te Leiden op 25-11-1676 verkoopt Leendert van Teylingen een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat tegenover de Kerk te Noordwijk binnen, strekkende tot aan de Achterweg,
belend NO de koper en aan de andere zijde de erfgenamen
van Gerrit Janszn. van Sonnevelt, onder verwijzing naar een brief van 31-3-1674, voor 400
gulden contant.
183. 30-5-1676. Claes Dirckszn. Cruyshoeck wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Pieter
Corneliszn. Admirael mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aan de Cruysweg aldaar, belend
NO Leuntje Jacobsdr. weduwe van Jan Corneliszn. Bruyn, Z en NW de voorsz. weg en O Leendert
Claeszn. Hennevanger, voor 175 gulden contant.
184. 30-11-1676. Cornelis van der Beets notaris en rentmeester en in de nagenoemde kwaliteit voor
hem zelve en vervangende Martijn Beecqman mede notaris en procureur te den Haag als speciale
last hebbende van de gemene erfgenamen van Nicolaes van der Bouchorst heer van Wimmenum
volgens de procuratie verlenden op 23-7-1676 voor Johan van der Burght notaris den Haag schuldig
aan de nagelaten kinderen en erfgenamen van Daniel Cooninck burgemeester ter Veere 5000 gulden
met waarborg zekere woning als woon- en bouwhuis, stalling, schuur, barg en werf alsmede 28
morgen 2 hond 76 roe zo wei-, hooi- of teelland, alles gelegen in de Cley, als eerst de voorsz. woning
met 3 morgen 3 hond 54 roe weiland en 1 morgen 3 hond 86 roe teelland belend NW de Leidse
Heerweg en NO de voorgaande partij, 1 morgen 2 hond 20 roe teelland gelegen als voren, belend ZW
de voorgaande woning en NW de Achterweg, 1 morgen 70 roe teelland gelegen als voren belend NW
de Achterweg, NO de vrouwe van Noordwijk en ZW zekere laan gelegen naast het land van Jan
Janszn. van Warmont, 1 morgen 1 hond 82 roe teelland gelegen als voren, belend NW de Achterweg,
ZO ten dele de volgende partij, 1 morgen 1 hond 90 roe wei-land gelegen als voren, belend NW de
voorgaande partij, NO de weduwe en erfgenamen van Adriaen Huygenzn. van Warmenhoven en ZO
de volgende partij, 2 morgen 67 roe wei- of hooiland gelegen als voren, belend ZO de Maan-dagse
watering en NW de voorgaande partij. 4 morgen 93 roe teelland gelegen over de woning, belend NW
de Catwijker weg naar Zee, NO het St Catharynen Gasthuis te Leiden en ZO de Leidse Heerweg, 1
hond 78 roe teelland gelegen voor de woning over de Heerweg, 5 morgen 5 hond 18 roe zo wei- als
teelland gelegen omtrent de voorsz. woning, belend ZO de Leidse Heerweg en NW de weg van
Catwijk op Zee, 2 morgen 5 hond 48 roe weiland, belend ZO het scheid van Noordwijk, ZW de
Rooisloot en NW de erfgenamen van de heer van Wimmenum en Zeger Corneliszn. tot Rijnsburg, 1
morgen 2 hond 92 roe weiland, belend NW de Masloot, NO de Abdij van Leeuwenhorst en ZO het
scheid van Noordwijk en Rijnsburg, 1 morgen wei- of hooiland gemeen met 3½ hond land van de
Abdij van Leeuwenhorst, belend NW de vrouwe van Noordwijk, NO de Abdij van Leeuwenhorst en de
volgende partij, 1 morgen 1 hond 88 roe wei- of hooiland, belend ZW de voorgaande partij en NW en
NO de Abdij van Leeuwenhorst, van welke woning bruiker is Simon Janszn. Paerdecooper voor 509
gulden per jr.
187v. Copie extract 23-7-1676 notaris Johan van der Burcht.
189. Copie extract van de procuratie van Martijn Beeckman en Cornelis van der Beets.
190. 16-12-1676. Jacob Boeckweyt als speciale procuratie hebbende van Mr Pieter van der Maersche
griffier van Leiden als voogd over de kinderen van juffr Anna van Dorp volgens de procuratie verleden
op 25-11-1676 voor Johan van Noort notaris te Leiden verkoopt Evert Dirckszn. Vollenhoven een tuin
gelegen aan de Achterweg, belend NW de Achterweg, NO Mr Isaack Borel en ZO en ZW de vrouwe
van Noordwijk, belast met 3 gulden erfpacht per jr tbv Mr Herman van der Meer oud burgemeester
van Leiden loco juffr. Treslong, onder verwijzing naar de brief van 31-3-1674, voor 230 gulden
contant.
191. 27-1-1677. Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Thomas
Corneliszn. van Onderwater mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aan de Buurt aldaar,
belend NO Maertje de Roth en de weg, ZO de weg, ZW de Buurt en NW de weduwe van Cornelis
Pieterszn. Admirael, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 20-5-1671, voor 75
gulden contant alsmede een custingbrief van 125 gulden.
192. 27-1-1677. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
193. 17-2-1677. Aeltje Jansdr. van Langevelt weduwe van Huybert Gerritszn. Heering met Jan
Engelszn. van Bronsgeest haar bruidegom en gekoren voogd schuldig aan Jaepje Lourisdr. en
Maertje Lourisdr. minderjarige kinderen van Louris Huybertszn. Guits bij Crijntje Gerritsdr. 400 gulden
wegens geleend geld, met waarborg een huis en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat, belend NO de
voorsz. straat, ZO Jan Janszn. Taerling, ZW Joris Hendrickszn. ‘s-Gravendijck en NW Cornelis
Janszn. van Langevelt.
194v. 24-2-1677. Johan van Noort curator over de boedel van Engel Willemszn. van Bronsgeest
verkoopt Govert Pieterszn. van Woensel een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO de heer Burgemeester Duyvenss te Haarlem en ZW de weduwe of kinderen van
Dirck Evertszn., strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Doelweg, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 4-5-1657. Voldaan met een schuldbrief van 300 gulden.
196. 24-2-1677. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Mons. Johannes la Mort.
Afgelost 24-1-1680.
197. 28-2-1677. Wilhelmus Groenevelt medicine dr wonende Leiden als erfgenaam ex testamento van
Magdalena Jansdr. weduwe van Gijsbert Arentszn. van Raephorst verkoopt Pieter Empies bakker
zekere custingbrief gepasseerd voor schepenen van beide Catwijken en het Zand pro resto 300
gulden tlv Jacob Adriaenszn. Sman wonende Catwijck voorsz. van 13-1-1623, voor 300 gulden
contant.
198. 11-3-1677. Pieter Pieterszn. van der Craey is schuldig aan Barent Corneliszn. van Oppersent
wonende Rotter-dam 300 gulden wegens geleend geld met waarborg 1000 roe land gelegen aan de
Bronsgeest in Offem, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Maandagse watering, ZW de
Abdij van Leeuwenhorst en NW de Bronsgeesterweg.
199. 24-3-1677. Huybert Pieterszn. Westermoolen en Simon Gijsbertszn. van der Stelt oude
mitsgaders Leendert Janszn. Oosterbaan en Gerrit Corneliszn. Reviere jonge en toesiende diaconen
en arme bezorgers van de Remonstrantse Gemeente alhier als in die kwaliteit universele erfgenamen
van Marytje Cornelisdr. weduwe van Blaserus Corneliszn. volgens testament verleden voor Arent van
Delvendiep op 25-4-1675 verkoopt Gerritje Jansdr. weduwe van Adriaen Janszn. van Warmenhoven
een huis en erf aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de koopster, ZO de voorsz.
nieuwe Zeestraat, ZW Pieter Corneliszn. van Berendrecht en NW de Woensdagse watering alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste van de grond is van 15-8-1637, voor 730 gulden
contant.
200. 24-3-1677. Johan van Noort curator over de nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan
Stevenszn. overleden alhier verkoopt Willem Dirckszn. Roosenburgh een huis en erf met lijnbaan
gelegen aan de oude Zeestraat te Noord-wijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO de kinderen
van Crijn Adriaenszn., ZW de Woensdagse watering en NW de weduwe van Maerten Gerritszn.
Zuyderbaen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 5-5-1652, voor 500 gulden
contant.


H.J.v.d.Waag.
Spijkenisse, augustus 1997.
kaart