Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 174

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 174

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 174.

De bewerker heeft ook hier zoveel mogelijk getracht i.v.m. indexering een zelfde spelling aan te
houden. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het origineel.

fol.
1. 22-2-1644. Jan Davidszn. van Groenen man en voogd van Belitje Pietersdr. van Treslong tevoren
weduwe van Lenaert Pieterszn. Couwenoort in die kwaliteit possesseur van het navolgende
vicarieland en Dirck Janszn. Vette Keucken voor hem zelve en als procuratie hebbende van Claes
Claeszn. de Jonge brouwer in het Ancker te Rotterdam, Item van Jan Pieterszn. Witte schout
vervangende tezamen en hem sterk makende voor Pieter Janszn. Gouwenaer man en voogd van
Neeltje Stevensdr. allen vrunden en naeste magen van Mr Matthijs Janszn. in zijn leven pastoor tot
Voorhout als van de Ed Groot Mogenden Heeren Staten van Holland en West-Friesland van 9-3-1641
octrooi verkregen hebbende om o.a. te mogen verkopen het navolgende land verkoopt heer Wigbold
van der Does heer van Noordwijk 4 morgen 1 hond 8 roe land gelegen in de Cley, belend NW en NO
Jeroen Janszn. Schoutge, ZO de bovensloot en ZW Adriaen Huygenzn., met waarborg de
kooppenningen van het voorsz. land groot 1210 gulden welke de koper zal beleggen ten comptoire
van Johan van Berckel ontvanger-generaal van Holland en Westfriesland.
1v. Volgt copie procuratie van 20-2-1644 voor notaris Willem van Aller te Rotterdam.
2. 28-2-1644. Maerten Lenaertszn. zoon van Lenaert Maertenszn. met Job Maertenszn. zijn oom en
voogd verkoopt Willem Pieterszn. gehuwd met Trijntje Willemsdr. wede Jacob Corneliszn. Raechooft
wonende te Noordwijk op Zee het zuidwesterse eind van een huis en erf gelegen aldaar, belend NW
Jan Claeszn. en Claes Huygenzn., NO Adriaen Warboutszn., ZO een erfje verkocht aan Cornelis
Janszn. Roth en ZW de Heereweg, voor 200 gulden contant.
2v. 30-3-1644. Pieter Symonszn. wonende Noordwijkerhout verkoopt Gerrit Corneliszn. Keyser
wonende ‘s-Gravenhage een perceel land genaamd de Biltmergen, belend NO de ‘s-Gravendijck, ZO
de Lijtweg, ZW de voorsz. weg en NW de koper. Voldaan met een schuldbrief.
3. 30-3-1644. Volgt schuldbrief van 1035 gulden met hypotheek op het gekochte.
3v. 2-6-1644. Jan Adriaenszn. van Berendrecht verkoopt Lenaert Willemszn. 5 hond land gelegen aan
de Achterweg, belend NO en ZO het Gasthuis te Leiden, ZW Claes Willemszn. van Leeuwen en NW
de Achterweg, belast met 400 gulden. Voldaan met een schuldbrief.
4. 2-6-1644. Volgt schuldbrief boven de belasting van 650 gulden met hypotheek op het gekochte.
4v. ongedateerd en ongetekend. Govert Christiaenszn. verkoopt Jan Huybrechtszn. van Breloffsberch
een lijnbaentje gelegen te Noordwijk binnen aan de Breloffterweg, belend NO de wede van Cornelis
Clapperman en ZO Aelbert Dirckszn., strekkende van de voorsz. Breloffterweg af tot aan Hillegont
Locken baen toe, voor 179 gulden 10 st contant.
4v. 11-5-1644. Jan Jeroenszn. mede-schepen verkoopt Leuntje Adriaensdr. wede Jan Gerritszn. van
Velsen zeker leeg erf gelegen aan de dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO de
verkoper, ZW Guertje Symonsdr. wede Pieter Adriaenszn. Robol en NW de Voorstraat, voor 100
gulden contant.
5. 14-9-1644. Dezelfde verkoopt Jacob Adriaenszn. Slobbe een strookje erf, belend NO en eensdeels
ZO de koper en voorts ZO en ZW de verkoper en NW de dwarskerkstraat, voor 66 gulden contant.
5. 30-3-1644. Dirck Meynaertszn. wonende althans buiten Amsterdam verkoopt Bertelmees Pieterszn.
een huis en erf gelegen op het noordeinde bij de Korenmolen te Noordwijk binnen, belend NO Dirck
Corneliszn. Hensbrouck en ZW Claes Jacobszn. van Oringen, strekkende van de Molenweg tot de
Woonsdaagse watering toe, belast met 4 gulden erfpacht per jr. Voldaan met een schuldbrief.
6. 30-3-1644. Volgt schuldbrief van 675 gulden boven de erfpacht met hypotheek op het gekochte.
Borgen Pieter Bertelmeeszn. en Cornelis Dirckszn. kleermaker.
6v. 11-5-1644. Lenaert Joriszn. verkoopt Jacob Claeszn. Soom een huis en erf gelegen op het
Oosteinde aan de Brugge te Noordwijk binnen, belend NO de Dinsdaagse watering, ZO Jr Gijsbert
Pieck van Thienhoven, president binnen ‘s-Hertogenbosch c.s., ZW Jan Corneliszn. Keuyer en NW de
Voorstraat, belast met 20 st per jr. Voldaan met een schuldbrief.
7. 11-6-1644. Volgt schuldbrief boven de belasting van 1200 gulden met hypotheek op het gekochte.
Borgen Pieter Adriaenszn. Clapperman en Cornelis Claeszn. Wassenaer. Afgelost 14-7-1656.
7v. 11-5-1644. Thonis Jacobszn. van Schie ruilt met Claes Gijsbertszn. van der Plas 3 morgen land
gelegen buiten het Oosteinde, belend NO Michiel Willemszn. en de erfgenamen van Jan Claeszn.
Mager, ZO Jan Franszn. van Elstgeest, ZW Symon Claeszn. en NO de Gooweg, voor een ander
perceel van 7 hond liggende in de Cley.
8. 11-5-1644. Claes Gijsbertszn. van der Plas jongman ruilt met Thonis Jacobszn. van Schie 7 hond
land gelegen in de Cley, belend NO, ZO en ZW de Heereweg of ‘s-Gravendijk en NW Thonis
Jacobszn. voorsz. en moet toegeven 300 gulden contant.
8v. 11-5-1644. Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt Cornelis Willemszn. de voorsz. 7 hond. Voldaan
met een schuldbrief.
9. 11-5-1644. Volgt schuldbrief van 1100 gulden met hypotheek op het gekochte.
9v. 11-5-1644. Symon Janszn. Breugom verkoopt Cornelis Janszn. Clercq 16½ hond land gelegen
aan de Maandagse watering, belend NO Aefje Cornelisdr., ZO de voorsz. watering, ZW Gerrit
Corneliszn. cramer en NW Symon Claeszn., het land van Jeroen Jan Huygenznzn. en Gerrit
Gerritszn. te Leiden, belast met 43 gulden per jr tbv het comptair van de geestelijke goederen te Delft.
Voldaan met een obligatie boven de belasting van 2300 gulden.
10. 30-5-1644. Reynout Maertenszn. Verdel wonende Hazerswoude aan de Groenendijk verkoopt de
heer Amelis van der Bouchorst heer van Wimmenum 3½ morgen hooi- of weiland van ouds genaamd
de Vette Weyde gelegen over de Maesloot, belend ZW de erfgenamen van Willem Willemszn., NW de
voorsz. Maesloot, NO de wede van Mees Huybertszn. en ZO de Abdij van Rijnsburg, belast met een
losrente van 60 gulden per jr te lossen met 1000 gulden tbv Sr Maerten van den Heuvel te
Amsterdam, mitsgaders Hendrick Vesten(a) en Pieter Joostenzn. beiden wonende te Haerlem als
voogden over Severijn van den Heuvel, Anna van den Heuvel en Barbara van den Heuvel en nog met
3000 gulden tbv de wede en erfgenamen van Constantinus Magnus te Leiden, voor 700 gulden
contant boven de belasting.
11. 18-5-1644. de heer Wigbold van der Does verkoopt de wede en erfgenamen van Jr Nicolaes van
der Bouchorst heer van Wimmenum 4 morgen 1 hond 8 roe land gelegen in de Cley, belend NW en
NO Jeroen Janszn. Schoutge, ZO de Bouwensloot en ZW Adriaen Huygenszn. alles volgens de oude
brief van 22-2-1644, voor 1400 gulden contant.
11v. 14-9-1644. Wouter Corneliszn. gehuwd met Grietje Thijsdr. te voren weduwe van Gillis
Andrieszn. heeft gekocht van de voogden van de twee onmondige kinderen van de voorsz. Gillis
Andrieszn. bij Syburch Jansdr. de helft van een huis en erf waarvan de koper de andere helft nomine
uxoris toekomt gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO Pieter
Adriaenszn. lijndraaier, ZO de voorsz. Molensteeg, ZW Cornelis Corneliszn. Keuyn en NW Symon
Willemszn. Casteleyn alsmede de helft van een lijnbaan van twee gangen met een loods, waarvan de
andere helft hem in de voorsz. kwaliteit toebehoort, belend in zijn geheel NO Cornelis Corneliszn.
voorsz., ZO de voorsz. Molensteeg, ZW Jan Dirckszn. Gorter en NW de voorsz. Casteleyn en is nog
pro resto schuldig 450 gulden.
10bis. 4-5-1644. Arent Willemszn. van Glasbergen verkoopt Lijsbeth Jansdr. wede Frans Willemszn.
wonende Amsterdam een huis en erf gelegen aan de Corte Zeestraet of Breloffterweg te Noordwijk
binnen, belend NO Hillegont Lourisdr., ZO dezelfde en oude Jan Janszn. hoedemaker, ZW de voorsz.
straat en NW Aelbert Dirckszn. voor 750 gulden contant.
10bisv. 7-12-1644. Cornelis Symonszn. van Velsen verkoopt Adriaen Maertenszn. een huis en erf
gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO Hendrick Gerritszn.,
ZW de Woonsdaagse watering en NW Adriaen Wolphertszn. Voldaan met een schuldbrief.
11bis. 7-12-1644. Volgt schuldbrief van 1200 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Claes
Corneliszn. Jongen Engel en Jan Dirckszn. Fraey.
11bisv. 7-12-1644. Jan Jochemszn. heeft gekocht van Aeltje Hendricksdr. wede Philips Franszn.
Leckerbier zeker gedeelte van een huis en erf met lijnbaan alsmede twee gangen gelegen op de Croft
te Noordwijk binnen, belend NO Willem Maertenszn., ZO de verkoopster, ZW de Dinsdaagse watering
en NW Wollebrant Jacobszn. en is schuldig 420 gulden met hypotheek op het huis. Borg Harman
Jochemszn.
12. 7-12-1644. Volgt de aankoop, waarbij verkoopster wordt geassisteerd door Abraham Stoffelszn.
12v. 11-5-1644. Jan Janszn. de oude als grootvader en Jan Janszn. de jonge als oom van
moederszijde en Dirck Andrieszn. mede oom van vaderszijde tezamen voogden over de twee
onmondige weeskinderen van Gillis Andrieszn. en Syburch Jansdr. verkopen Grietje Thijsdr. nu
weduwe van de voorsz. Gillis Andrieszn. de helft van een huis en erf gelegen in de Molensteeg te
Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO Pieter Adriaenszn. lijndraaier, ZO de voorsz. Molensteeg,
ZW Cornelis Corneliszn. Keuyn en NW Symon Willemszn. Casteleyn, belast met 7 st 8 p mede in het
geheel erfpacht tbv het Convent van St Catharynen en Barbara te Noordwijk, waarvan de koopster de
andere helft toebehoort alsmede de helft van een lijnbaan met twee gangen met loods, mede gelegen
aan de Molensteeg, belend NO de voorsz. Cornelis Corneliszn. Keuyn, ZO de steeg, ZW Jan
Dirckszn. Gorter en NW de voorsz. Casteleyn voor 475 gulden 10 st contant.
13. 11-7-1644. Grietje Thijsdr. wede Gillis Andrieszn. met Wouter Corneliszn. haar man voor de helft
alsmede de voogden van de twee onmondige weeskinderen van Gillis Andrieszn. bij Syburch Jansdr.
zijn eerste vrouw verkopen Claes Hendrickszn. leertouwer een huis en erf gelegen op de Croft over de
Dinsdaagse watering te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Louriszn. van den Bosch, ZO Adriaen
Meeszn. Hol, ZW de voorsz. watering en NW Maritje Cornelisdr., belast met 2 gulden erfpacht tbv
Adriaen Mees Doedesznzn. voor 340 gulden contant.
13v. 11-5-1644. Claes Hendrickszn. leertouwer verkoopt Maritje Jansdr. het voorsz. huis. Voldaan met
een schuldbrief.
14. 11-5-1644. Maritje Jansdr. met Harman Janszn. haar broer is schuldig 330 gulden met hypotheek
op het gekochte. Borgen Harman Janszn. en Pieter Janszn. haar broers.
14v. 8-5-1644. Joost Janszn. Trijntges verkoopt Cornelis Janszn. lijndraaier 2 morgen land gelegen in
de Duynpolder, belend NW Gerrit Corneliszn. Keyser, O en Z Jan Jeroenszn. van Steenvoorden met
bruikwaar en W de verkoper. Voldaan met een schuldbrief.
15. 8-5-1644. Volgt schuldbrief van 2015 gulden met hypotheek op het gekochte.
15v. 7-12-1644. Engel Clementszn. (oud) burgemeester verkoopt Jan Dirckszn. een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de Heerweg, ZO t huis gekomen van Casteleyn, ZW
Maerten Arentszn. en NW Jacob Warboutszn., belast met 3 groot erfhuur per jaar. Voldaan met een
schuldbrief.
16. 17-12-1644. Volgt schuldbrief van 500 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.
Borg Dirck Janszn. voor zijn zoon.
16v. 7-12-1644. Claes Corneliszn. Cnolletgen verkoopt Claes Meeszn. een huis en erf gelegen in de
Hert of Achterbuurt, belend NO en ZO mevrouw van Offen, ZW Cornelis Corneliszn. Man en NW de
Achterweg of Doelweg. Voldaan met een schuldbrief.
17. 7-12-1644. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
17v. 7-11-1645. Wollebrant Jacobszn. verkoopt Cornelis Corneliszn. het noordoostelijke gedeelte van
zijn huis gelegen op de Croft over de Dinsdagse watering, te weten de keuken en het verdere daar
achter met de noordwestelijke lijnbaan daaraan gelegen, belend dit gedeelte NO Willem Maertenszn.,
ZO de verkoper, ZW de verkoper en NW Michiel Willemszn. belast met 15 st erfpacht per jr tbv de
voorsz. Michiel Willemszn. en 100 gulden tbv de erfgenamen van Jacob de Haes. Voldaan met een
schuldbrief.
18. 7-11-1645. Volgt schuldbrief van 425 gulden met hypotheek op het gekochte.
18v. 17-5-1644. Hendrick Dirckszn. wonende op de Nes verkoopt Hendrick Meeszn. wonende aldaar
650 roe land gelegen aldaar, belend NO de koper, ZO Lenaert Philipszn., ZW Hendrick Louriszn. en
NW de verkoper. Voldaan met een schuldbrief of obligatie van 1625 gulden.
19. 17-12-1645. Aert Aertszn. verkoopt Maritje Jansdr. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf
gelegen aan de Molenweg te Noordwijk binnen, alles zoals verkoper onlangs gekocht heeft van
Cornelis Wouterszn. op 29-12-1643, voor 214 gulden.
19v. 1-5-1644. Jacob Adriaenszn. Slobbe, Hendrick Corneliszn. van Rijp gehuwd met Lijsbeth
Adriaensdr. Slobbe in dier kwaliteit voor hem zelve en als vader en voogd van zijn kinderen bij deze
huisvrouw, Dirck Corneliszn. van Hensbrouck gehuwd met Grietje Adriaensdr. Slobbe en Neeltje
Adriaensdr. Slobbe met Jacob Adriaenszn. Slobbe haar broer en gekoren voogd verkopen Jr Jacob
Sasbout 1 morgen 5 hond 40 roe wei- of hooiland gelegen in Rijnsover alsmede 2 morgen 80 roe wei of hooiland gelegen aan het voorsz. perceel, belend tezamen ZO de Catwijkerweg, ZW Adriaen
Claeszn. Kunst en Theeuwis Willem Theeuwisznzn., NW Willem Symonszn. Roucsijn? en NO de
koper met Cornelis Adriaenszn. koeckebacker en Jeroen Symonszn. Voldaan met een schuldbrief.
20. 1-5-1644. Dezelfde verkopen dezelfde 4 morgen 1 hond 30 roe land gelegen in Rijnsoven belend
N en O de koper, Z Mamescheth, Daniel Symonszn. en Biltman en W mede Biltman. Voldaan met een
schuldbrief.
20v. 1-5-1644. Volgt schuldbrief van 7000 gulden met hypotheek op de goederen gekocht bij de beide
vorige akten.
21. 17-5-1644. Hendrick Dirckszn. verkoopt Dirck Hendrickszn. zijn zoon 11 hond land en het huis
daarop staande met barg en schuur gelegen op de Nes, belend NO en ZO Hendrick Meeszn., ZW
Hendrick Louriszn. en NW de Wildernis, belast met 20 st 1 blanc tbv St Jeroens proven te Noordwijk.
Voldaan met een obligatie van 1275 gulden. Er zou eerst een schuldbrief worden gepasseerd.
21v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1275 gulden met hypotheek op het gekochte.
22. 7-12-1644. Hendrick Pieterszn. stoeldraaier verkoopt Jan Dirckszn. Keur kleermaker een huis en
erf gelegen te Noordwijk binnen, belend ZO de Heereweg, ZW Maritje Cornelisdr. wede Jeroen
Janszn. Wiel en NW Jobje van der Does. Voldaan met een schuldbrief.
22v. 7-12-1644. Volgt schuldbrief van 1025 gulden met hypotheek op het gekochte.
23. 18-4-1644. Pieter Janszn. van Dusseldorp verkoopt Huybert Lenaertszn. wonende te Noordwijk op
Zee een custing en schuldbrief van 15-3-1640 pro resto 290 gulden met hypotheek op een huis en erf
tlv Harman Janszn. lijndraaier wonende te Noordwijk binnen, welke niet mag worden getrokken aleer
Andries Pieterszn. backer voldaan is van 125 gulden die hem volgens de oude brief nog toekomen.
voor 96 gulden 19 st.
23v. 14-5-1645. Cornelis Janszn. houtkoper onze mede schepen verkoopt Cornelis Symonszn. een
huis en erf gelegen tussen de oude en de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de oude
Zeestraat, ZO Hendrick Dammaszn., ZW de nieuwe Zeestraat en NW Arent Janszn., Jacob Corlmaker
en de verkoper met een nieuw getimmerd huis. Voldaan met een schuldbrief.
24. 14-5-1645. Volgt schuldbrief van 1400 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jan
Symonszn. van Langevelt.
24v. 4-5-1651. Anthonis Janszn. smit oom en voogd van Jan Adriaenszn. zoon van Adriaen Dirckszn.
scheepmaker verkoopt Dirck Corneliszn. Truff een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend
NO Adriaen Corneliszn. backer weduwe, ZO het huis en erf van Jeroen Dirckszn., ZW de gemene
weg en NW Joost Janszn. voor 440 gulden contant.
25. 1-5-1644. Louris Engelszn. gehuwd met Maritje Adriaensdr. die een dochter was van Adriaen
Aldertszn. voor de helft, Dirck Pieterszn. van Velsen en Joris Hendrickszn. van Ybenbuieren tezamen
voogden over de twee onmondige weeskinderen van Willem Thoniszn. en Jannetje Pietersdr. die een
dochter was van Dirckje Engebrechtsdr. tezamen voor de helft, welke Dirckje Engebrechtsdr. gehuwd
is geweest met de voornoemde Adriaen Aldertszn. verkopen Huychje Huygendr. weduwe Lenaert
Louriszn. wonende Leiden een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee aan de Buiert, belend NW,
NO en ZO de gemene weg en ZW Gerrit Corneliszn. schoemaker. Voldaan met een schuldbrief.
25v. 1-5-1644. Volgt schuldbrief van 250 gulden met hypotheek op het gekochte.
26. 24-4-1644. Pieter Corneliszn. wonende op Cronesteyn buiten Leiden verkoopt Jr Amelis van der
Bouchorst heer van Wimmenum 1 hond teelland gekomen van de Regulieren monniken te Leiderdorp,
belend NO Pieter Janszn. Persoon met bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Jeroen
Symonszn. met bruikwaar, ZW Pieter Janszn. Persoon voornoemd en NW Thonis Jacobszn. voor 180
gulden contant.
26v. 5-5-1644. Willem Maertenszn. gehuwd met Maritje Jansdr. verkoopt Dirck Maertenszn.
timmerman een leeg erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat, belend NO Reyer Corneliszn.
Vossenburch, ZO Jacob Pieterszn. van der Elst kerlmaker, ZW de voorsz. straat en NW de verkoper,
voor 86 gulden contant.
27. 5-5-1644. Dezelfde verkoopt dezelfde een ledig erf gelegen te Noordwijk binnen tussen de oude
en de nieuwe Zeestraat, belend ZO de verkoper en Reyer Corneliszn. Vossenburch en NW Claes
Janszn. Admirael voor 100 gulden contant.
27v. 5-5-1644. Dezelfde verkoopt dezelfde een ledich erf gelegen als voren, belend ZO de verkoper
en NW de verkoper, voor 100 gulden contant.
28. 5-5-1644. Volgt schuldbrief voor de 3 erven van 315 gulden. De acte is doorgehaald.
28v. 17-5-1644. Dezelfde verkoopt Claes Janszn. Admirael zeker ledich erf liggende als voren, belend
ZO en NW Dirck Maertenszn., strekkende van de voors. oude tot de nieuwe zeestraat toe, voor 80
gulden contant. Voldaan met een schuldbrief doorgehaald.
29. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 85 gulden met hypotheek op het gekochte.
29v. 5-5-1644. Willem Maertenszn. heeft verkocht aan Harman Jochemszn. en draagt nu over na
overdoening aan Aert Aertszn. het noordoostelijke deel van een huis en erf gelegen op de hoek van
de oude en de nieuwe zeestraat te Noordwijk binnen, met conditie dat Joost Dirckszn. zijn zwager het
andere deel van het huis zal hebben, belend NO de oude Zeestraat, ZO nu Dirck Maertenszn.
timmerman, ZW de nieuwe zeestraat en Joost Dirckszn. en NW dezelfde Joost Dirckszn. Voldaan met
een schuldbrief.
30. 5-5-1644. Volgt schuldbrief van 312 gulden 10 st met hypotheek op het gekochte. Borg Maerten
Adriaenszn. van Rossem.
30v. 5-5-1644. Willem Maertenszn. heeft verkocht aan Harman Jochemszn. en draagt nu op aan
Joost Dirckszn. het zuidwestelijke deel van het voorsz. huis. Voldaan met een schuldbrief.
31. 5-5-1644. Volgt schuldbrief van 312 gulden 10 st met hypotheek op het gekochte. Borg Maerten
van Rossem.
31v. 7-11-1646. Jacob Adriaenszn. Slobbe als procuratie hebbende van Dirck Corneliszn. Hensbrouck
verkoopt Arent Willemszn. Glasbergen een croftje of erfje gekomen van de heer van Wimmenum
zijnde erfpachtsland gelegen omtrent de Korenmolen over de weg aldaar, alles volgens de brief van
uitgifte van 16-10-1617, belast met 4 gulden erfpacht per jr, voor 140 gulden contant.
31bis. 28-2-1644. Maerten Lenaertszn. met Job Maertenszn. zijn oom verkoopt Willem Pieterszn.
wonende te Noordwijk op Zee het zuidwesterse einde van een huis en erf gelegen aldaar, belend in
zijn geheel NW Jan Claeszn. en Claes Huygenzn., NO Adriaen Warboutszn., ZO een erfje verkocht
aan Cornelis Janszn. Roth en ZW de Heereweg, voor 200 gulden contant. Geroyeerd vermits deze
akte ook op folio 2 is vermeld.
31bisv. 25-5-1644. Beatrix Gerritsdr. van Berendrecht eerst weduwe van Willem Lomannus en nu
gehuwd met Willem Maertenszn. Sprockenburch verkoopt Jr Andries van Outshoorn mitsgaders Joffr.
Maria, Jacomina, Anna en Engeltje van Outshoorn broer en gezusters een huis en erf gelegen aan de
zuidzijde van de Voorstraat, belend NW de voorsz. straat, NO en ZO de kopers en ZW de
verkoopster, onder verwijzing naar een contract van 4-11-1612 en de oude brieven. Voldaan met een
obligatie van 2200 gulden.
32v. 11-5-1644. Lenaert Engelszn. wonende te Noordwijk op Zee had verkocht IJsbrant Hendrickszn.
Kunst zekere lijnbaan gelegen aldaar, belend NO Jobje Engelsdr. en ZW de Wildernis, welke koop de
voorsz. Kunst ontsinnet ende ontnaest is door Floris Gerritszn. Rousebous en bij vonnis van schepen
van Noordwijk van 14-10-1643 bevestigd en toegewezen is en de lijnbaan wordt alsnog aan hem
overgedragen, belast met een erfpacht van 7 groot per jr, voor 100 gulden contant.
33. 11-5-1644. Floris Gerritszn. Rousebous verkoopt Joost Janszn. de voorsz. lijnbaan voor 150
gulden contant.
33v. copie akte van 1-5-1640 van de Ridderschap etc. ivm onderhoud van de dienaren des
goddelijken woords waarbij verkocht werd Claes Gijsbrechtsz. Duyn 1 morgen 120 roe land gekomen
van de Convente van St Catharynen en Barbara te Noordwijk voor 942 pond. Geregistreerd 16-5-
1644.
35. 1-5-1640. Dezelfde verkopen Jan Hendrickszn. voerman het patershuis en de oude kerk met de
tuin daar achter gelegen gekomen van hetzelfde convent, belend ZO de gemene weg van het
Kerkhof, ZW de huisinge reventere, NW het clooster met een croft geestland en NO Jacob Verhagen
voor 1110 pond.
36. 21-5-1644. Francois Tob wonende Leiden is schuldig aan Pieter Louriszn. van den Bosch en
Pieter Symonszn. kleermaker jegenwoordige gasthuismeesters te Noordwijk 20 gulden per jr met
waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Adriaen
Willemszn. backer en ZW Pieter Willemszn. schoenmaker, strekkende van de voorsz. Voorstraat af tot
aan de Achter- of Doelweg toe. Afgelost 12-1-1682.
36v. ongedateerd en ongetekend. Willem Symonszn. Romeyn wonende althans te Leiden verkoopt
Gerrit Arentszn. Hoflant bogertman mede wonende te Leiden zekere “schoone en pleysante
welgelegen wooning als huis, stalling, wagenhuis twee bargen met boomgaard” met weiland tezamen
5 morgen 2 hond 45 roe gelegen in de Cley, belend ZO de verkoper met een partij teelland, ZW
Daniel van der Bouchorst, NW dezelfde en Jeroen Janszn. Schoutge en NO Jr van Alckemade, Pieter
Symonszn. en de weduwe van Dirck Alewijnszn. tot Amsterdam jegenwoordig in huur bij Pieter
Corneliszn. Fits alles volgens de oude waarbrieven waarvan de jongste is een akte van scheiding van
28-12-1555 en een scheiding van 19-5-1621. Voldaan met een schuldbrief.
37. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 5502 gulden met hypotheek op het gekochte.
Borgen Dirck Corneliszn. van Drijveloo en Johannes Claeszn. Singelshouck.
37v. ongedateerd en ongetekend. Dezelfde verkoopt dezelfde 2 morgen 4 hond 30 roe land gelegen
in de Cley, belend NO de verkoper, ZO de Catwijckse weg, ZW Daniel van den Bouchorst en NW de
verkoper, alles volgens dezelfde brieven van scheiding. Voldaan met een schuldbrief.
38. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 2904 gulden met hypotheek op het gekochte
en dezelfde borgen.
38v. ongedateerd en ongetekend. Dezelfde verkoopt Cornelis Jacobszn. van der Does en nu bij
overzetting aan Gerrit Arentszn. Hoflant 1 morgen 4 hond 45 roe land gelegen in de Cley, belend ZO
de Abdij van Rijnsburg, ZW Adriaen Jacobszn. cuyper, NW de Catwijkse weg en NO Anthonis
Jacobszn. en de abdij voorsz. onder verwijzing naar dezelfde akten van scheiding. Voldaan met een
schuldbrief.
39. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1060 gulden met hypotheek op het gekochte.
Zelfde borgen.
39v. 29-5-1644. Claes Pieterszn. Hoorensman biersteker is schuldig aan Jacob Paets brouwer in de
Druyf te Rotterdam 1500 gulden en wel 700 gulden wegens verschoten gelden en het verdere wegens
geleverd bier en wel renteloos zolang hij zijn bier van de voorsz. Paets betrekt, met waarborg een huis
en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de Kerkstraat, ZO de weduwe van
Lenaert Lenaertszn. van der Plas, ZW Pieter Corneliszn. lijndraaier en NW Jan Jeroenszn. met Dirck
Joriszn.
40. 4-6-1644. Maerten Lenaertszn. met Job Maertenszn. zijn oom en voogd beiden wonende te
Noordwijk op Zee verkoopt Evert Pieterszn. de helft van het achterste gedeelte van een huis daarvan
het voorste gedeelte toebehoort aan Michiel de Meyer en de andere helft van het achterste gedeelte
aan de koper toebehoord, gelegen te Noordwijk op Zee voorsz. , belend NO Adriaen Warboutszn., ZO
Hillegont Dammasdr., ZW Michiel de Meyer met het voorste gedeelte en NW Claes Huygenzn., voor
67 gulden contant.
40v. 11-6-1644. Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jan Huybertszn. van
Breloffsberch, Willem Janszn. en Joris Janszn. voogden over Adriaen Corneliszn. zijn zoon
geprocureerd bij Dirckje Jansdr. 300 gulden wegens uitkering van zijn moederlijk erfdeel, met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend O Engel Clementszn., Z Willem
Harmanszn., W Cornelis Arentszn. backer en N de buert- of gemene buurweg.
41. 20-7-1644. Reyer Corneliszn. Vos is schuldig aan Jr Jacob Sasbout wonende te ‘s-Gravenhage
200 gulden wegens borgtocht voor zijn zoon Joost Reyerszn. wegens resterende pacht van een
woning en landen door Joost van Sasbout in gebruik, met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de
oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Jacob Pieterszn. van der Elst, ZW en NW Dirck
Maertenszn. timmerman en NO de voorsz. straat.
41v. 10-5-1645. Willem Gerritszn. Roo wonende in Langevelt verkoopt Gerrit Jeroenszn. zijn broers
zoon een woning als huis met barg en schuur alsmede 1 morgen 12 roe land gelegen te Langeveld,
belend ZO Maerten Louriszn., ZW Jan Pieterszn. en NW en NO de grafelijkheids wildernis, belast met
een oortje erfhuur per jr, 7 morgen 1 hond 23 roe land mede gelegen aldaar, belend ZO Pieter
Adriaenszn., ZW de wede en kinderen van jonge Gerrit Roo en NW en NO de wildernis, belast met 1
st erfhuur per jr en een erfpacht van 42 gulden per jr en nog 11 hond 8 roe erfpachtsland gelegen als
voorsz., belend ZO de voorsz. weduwe en de kinderen van jonge Gerrit Roo, ZW den Hertich en NW
en NO de Wildernis, belast met 15 st erfpacht per jr. Voldaan met een schuldbrief.
42. 10-5-1645. Volgt schuldbrief van 1000 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jeroen
Gerritszn. vader van de schuldenaar is doorgehaald.
42v. 26-10-1644. Claes Janszn. schoemaker man en voogd van Ariaentje Andriesdr. verkoopt Dirck
Andrieszn. wagemaker zijn zwager de helft van een huis en erf gelegen op het Oosteinde te Noordwijk
binnen, hem aanbedeeld bij overlijden van Andries Corneliszn. wagemaker en Huybertje Dircksdr. zijn
huisvrouwen ouders, waarvan de koper de wederhelft bezit, belend in zijn geheel ZO de
Voorstraterweg, ZW Gijsbert Gijsbertszn. en NW en NO de Achterweg, belast met de helft van 15
gulden per jr tbv Mr Cornelis chirurgijn te Leiden, alsmede de helft van 7½ st die in lange jaren niet
zijn gemaand, alles volgens de oude waarbrief. Voldaan met een schuldbrief.
43. 26-10-1644. Volgt schuldbrief van 300 guldenmet hypotheek op het gekochte. Afgelost 10-2-1648.
43v. 26-10-1644. Cornelis Jeroenszn. backer verkoopt Jan Meeszn. schoemaker en Mr Gerrit van
Loon chirurgijn elk voor de helft een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen aan het Westeinde van
de Voorstraat, belend ZO de voorsz. straat, ZW Pieter Pieter Stevensznzn. en Mees Symonszn. en
NW en NO Cornelis Anthoniszn. van der Burch secretaris van Noordwijk, belast met 1 gulden per jr
tbv de Proven van Treslong, voor 200 gulden contant alsmede een schuld- of rentebrief van 40 gulden
per jr, losbaar met 800 gulden.
43sic. 26-10-1644. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Leendert Meeszn. Afgelost
1-8-1667 in handen van Jannetje Cornelis Jeroens.
44. 1-5-1640. De Ridderschap etc. verkoopt Jeronimus Koymans wonende te Haarlem 2 morgen 171
roe land gekomen van de convente van St Barbara en St Catharynen te Noordwijk, belend ZO de
koper, NO dezelfde, NW de Abdij van Leeuwenhorst en ZW de koper, voor 2113 pond 12 schellingen
9 denieren. Geregistreerd 28-10-1644.
45. 20-9-1645. Pietertje Danielsdr. wede Hendrick Meeszn. wonende op de Nes met Adriaen
Danielszn. haar broer en gekoren voogd stelt dat haar man had verkocht aan Jan Pieterszn. Puyck
van Velsen de helft van 6 morgen land gelegen aan Duyn op de Nes, waarvan de wederhelft aan de
koper toebehoort, eertijds door hem gekocht van Jan Corneliszn. Nierop, belast met de helft van 10
gulden erfpacht, belend in zijn geheel NW de Grafelijkheids wildernis, NO de erfgenamen van de heer
van Vliet, ZO Pieter Tielmanszn., de koper, Jacob Gerritszn. van Velsen en Jan Corneliszn. aen Duyn
en ZW de koper en draagt alsnog over voor 1830 gulden contant.
45v. 23-11-1645. Gezien bij schout en schepenen het interdit en andere bescheiden namens de
weduwe en erfgenamen van Cornelis Hendrickszn. Man op en jegens een ieder die enig recht kan
doen gelden op een huis, stalling en barg alsmede 10 hond land met een lijnbaan, belend NW Lenaert
Gerritszn., NO het Diefpad, ZO de Woonsdaagse watering en ZW de Zeestraterweg en het wordt
verkocht aan Gerrit Janszn. van Sonnevelt voor 1800 gulden en geleverd bij willig decreet.
46v. 24-5-1645. Willem Pieterszn. van der Aer is schuldig aan Claes Willemszn. van Steenvoorden en
Adriaen Jacobszn. Couwehant als kerkmeesters van de Parochiekerk te Noordwijk 10 gulden per jr,
met waarborg zijn huis, erf en werf, belend NW Maritje Willemsdr. en voorts alom de gemene weg.
Afgelost 2-5-1664.
47. 17-5-1645. Hendrick Pieterszn. van Tethroede stoeldraaier verkoopt Jacob Adriaenszn. Slobbe
een huis en erf met lijnbaan gelegen te Noordwijk binnen aan de Kerkstraat, belend het huis en erf NO
de Kerkstraat, ZO en ZW de koper en NW Claes Willemszn. van Leeuwen, belast met 5 st erfpacht
per jr tbv het Weeshuis te Noordwijk, voor 950 gulden contant.
47v. 14-5-1645. Crijn Janszn. verkoopt Ivo Borel frans schoolmeester een erf of tuin naast de Doelen
gelegen aan de Doelweg te Noordwijk binnen met het getimmerte, belend NO en ZO mevrouw van
Offen, ZW de koper en NW de Achter- of Doelweg, belast met 12 st 8 p erfpacht per jr, voor 500
gulden contant.
48. ongetekend en gedateerd 1644. Gerrit Janszn. van Sonnevelt erkent de koop van de wede en
kinderen van Cornelis Hendrickszn. Man hiervoor vermeld en is schuldig 1800 gulden met hypotheek
op het gekochte.
48v. 10-5-1645. Dirck Claeszn. timmerman verkoopt Anthonis Jacobszn. van Schie wonende in de
Cley 11 hond land volgens de oude brief gelegen buiten de St Jeroensbrug, belend NO de heer van
Noordwijk, ZO de Heereweg, ZW de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bosch en NW de bouvesloot,
belast met 800 gulden tbv de kinderen van Cornelis Dirckszn. Sprong. Voldaan met een obligatie
inhoudende boven de belasting 3400 gulden.
49. 27-4-1645. Anthonis Janszn. hoefsmid gehuwd met Geertje Hendricksdr. dochter van Hendrick
Jeroenszn. verkoopt Roelof Codde wonende te Amsterdam 10 hond land gelegen aan de Duynsloot,
belend NW de erfgenamen van Jan van Heusden, NO Jan Corneliszn. aen Duyn, ZO de Duynsloot en
ZW Jan Pieterszn. Puyck, alles volgens de oude brief van 11-5-1604, voor 2400 gulden contant
alsmede 50 gulden speldegeld.
49v. 3-5-1645. Lenaert Meeszn. verkoopt Jurgen Mentzel een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te
Noordwijk binnebn, belend NO dezelfde straat, ZO Jacob Corneliszn. Jongen Engel, ZW Cornelis
Corneliszn. Jongen Engel en NW Aron Pieterszn. voor 350 gulden contant (ipv. een schuldbrief).
50. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte.
Borgen Hendrick Barentszn. en Joris Hendrickszn. van Ybenbueren.
50v. 14-5-1646. Adriaen Bertelmeeszn. verkoopt Maritje Jansdr. anders gezegd Maritje Angenieten
een ledich erf gelegen op de Croft aan de Dinsdaagse watering, belend NO Pieter Louriszn. van den
Bosch, ZO de verkoper, ZW de voorsz. watering en NW de koopster, voor 50 gulden contant.
50v. 5-7-1645. Jan Willemszn. van Riethoorn man en voogd van Niesje Cornelisdr. verkoopt Jacob
Adriaenszn. Slobbe 4½ hond (zijnde de helft van 9 hond genaamd de Waelcamp) gelegen in de Cley,
belend NO Gerrit Corneliszn. Keyser met de wederhelft, ZO dezelfde Keyser, ZW Pieter Franszn. met
bruikwaar en NW Anthonis Jacobszn. mede met bruikwaar, voor 975 gulden contant.
51. 23-5-1645. Jan Huybertszn. van Breloffsberch verkoopt joffr. Beatrix van Heusden weduwe Jacob
van der Mye 1490 roe land genaamd de Schiltacker, belend NO de Breloffterweg, ZO de verkoper,
ZW het Diefpad en NW Symon Willemszn. Casteleyn, voor 2342 gulden contant.
51v. 3-4-1645. Adriaen Floriszn. verkoopt Cornelis Corneliszn. alias Cornelis Reyerszn. een huis en
erf met lijnbaan daar achter gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Gerrit
Claeszn. vlasser, ZO de voorsz. steeg en ZW en NW Adriaen Janszn. timmerman. Voldaan met een
schuldbrief.
52. 3-5-1645. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 22-7-1647.
52v. 9-4-1646. Cornelis Corneliszn. Houcman als mede-erfgenaam van Cornelis Corneliszn.
Houckman zijn vader verklaart onder meer landen te hebben liggen in Voorhout tezamen groot 15
morgen en verkoopt de heer Constantinus Sovier wonende Beverwijck 7 hond land gelegen alhier,
begrepen onder de voorsz. 15 morgen zijnde wei- of hooiland, belend NO de Abdij van der Lee, ZO de
koper, ZW de Abdij van Rijnsburg en NW Philips Corneliszn. met bruikwaar. Voldaan met een
obligatie van 15000 gulden. (Dit zal wel gelden voor de gehele partij van 15 morgen).
53. 28-2-1645. Jan Huybertszn. verkoopt Jr Johan van Alckemade wonende alhier 15 roe 3 voet land
uit een camp wei- of teelland gelegen onder Duyn groot 3½ morgen, liggende het verkochte achter de
dijk van de kopers Vinkenplaats, belend in zijn geheel ZW en NW de verkoper, NO deurgaande de
voorsz. Vinkenplaats en ZO Cornelis Meeszn. voor 37 gulden 10 st contant.
53v. Copie akte met schepen van Noordwijkerhout en Lisse van 3-2-1645. Jan Janszn. Clinckan en
Crijn Janszn. Clinckan, Huybertje Jansdr. Clinckan wede Adriaen Symonszn. met Jan Janszn. haar
broer als haar gekoren voogd, Gerrit Adriaenszn. van Huchtenburch gehuwd met Geertje Jansdr.
Clinckan, Cornelis Janszn. wonende Santvoort man en voogd van Maritje Jansdr. Clinckan voor hen
zelven en vervangende tezamen Huybert Floriszn. Schooten man en voogd van Trijntje Jansdr.
Clinckan allen kinderen en erfgenamen van Jan Janszn. Clinckan en Maertje Crijnendr. verkopen
Harman Andrieszn. Tideman wonende Lisse een woning als huis met schuur, barg en boomgaard
alsmede 3 hond 50 roe land, belend NO de Delftweg, ZO Adriaen Willemszn. Wittert en ZW en NW de
Grafelijkheids wildernis, belast 150 roe met 3 st per jr erfpacht tbv Pieter van Reviere en 200 roe met
12 st per jr tbv de Grafelijkheid, een stuk wei- of hooiland groot 1190 roe, belend ZO de Espelduin,
NW de Maandaagse watering en NO het navolgende land, ZW de Espellaan, 2 morgen 2 hond 81 roe
wei- of hooiland, belend ZW de voorgaande partij, NW de watering, NO Maertern Crijnenzn.
duynmeyer en Willem Adriaenszn. van den Bosch en ZO de Espelduin, belast medt 3 st erfpacht tbv
Pieter van Reviere, 3 morgen 92 roe wei- of hooiland, belend NW de Espelduin, NO Pieter
Adriaenszn. tot Langeveld, ZO de Meentewatering en ZW de Robijnslaan alles gelegen te
Noordwijkerhout, 11 hond 75 roe teelland gelegen in besloten Duynschooten te Noordwijk, belend NO
Adriaen Leendertszn. Block, ZO Jan Pieterszn., ZW Maerten Corneliszn. duynmeyer en NW Pieter
Janszn. erfgenamen, belast met 10 gulden 4 st erfpacht tbv de Grafelijkheid, 2 morgen 3 hond 15 roe
wei- of hooiland gelegen te Lisse, belend ZW de Delfweg, NW monsieur van Zel, NO de veen van
Claes Adriaenszn. Schenaert en ZO Crijn Claeszn. van ‘s-Gravemade en Maerten Jacobszn. Bleycker
en 2 morgen 4 hond 64 roe wei- of hooiland gelegen te Lisse, belend NO de Delfweg, ZO Dirck
Louriszn. en ZW en NW de Vaart. Voldaan met een schuldbrief boven de belasting van 6000 gulden.
54v. Volgt copie van de schuldbrief van 3-2-1645.
54v. ongedateerd en ongetekend. De voorsz. erfgenamen Clinckan verkopen de woning etc.
54v. 3-2-1645. ongetekend. Volgt dezelfde schuldbrief.
55. 8-6-1645. Leendert Engelszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Dirck Hendrickszn. een
gedeelte van een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Sybrant Hendrickszn. Kunst,
ZO Cornelis Corneliszn. Quack, ZW de Buerweg en NW Engel Evertsdr. met het andere gedeelte van
het huis. Voldaan met een obligatie van 200 gulden alsmede met 200 gulden contant.
55v. 14-5-1645. Pieter Louriszn. van den Bosch en Pieter Symonszn. jegenwoordig gasthuismeesters
verkopen Cornelis Corneliszn. een huis en erf gelegen aan de Corte Zeestraat of Breloffterweg te
Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat of weg, ZO de wede van Cornelis Corneliszn.
Clapperman, ZW Claes Thoniszn. en NW Lenaert Corneliszn. timmerman alsmede een lijnbaan aan
de andere zijde van de Breloffterweg met loods, belend NW Jan Huybertszn., NO de erfgenamen van
Hillegont Lourisdr., ZO Lijsbeth Jansdr. van Amsterdam en ZW de voorsz. weg, alles volgens de oude
brief van 26-2-1639. Voldaan met een schuldbrief.
56. 14-5-1645. Volgt schuldbrief van 730 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem
Maertenszn. en Dirck Symonszn. Afgelost 6-2-1672.
56v. 8-12-1645. Adriaen Mees Doesen onze mede schepen verkoopt Willem Dammaszn. een erf met
een croft teelland en een hoge barg gelegen aan de Gooweg en Goosloot buiten de Oosteindse
brugge, belend het erf NO Willem Maertenszn., ZO de Goowatering, ZW de verkoper, NW een slop,
welk slop is belend ZW het einde van een lijnbaan toebehorende de kinderen van Cornelis Floriszn.
Coukerck en en NW de wede van Philips Franszn. Leckerbier, belast met erfpacht. Voldaan met een
schuldbrief.
57. 8-12-1645. Volgt schuldbrief door Maritje Gerritsdr. wede Willem Dammaszn. met Cornelis Claes
Corsznzn. haar gekoren voogd van 300 gulden.
57v. 27-4-1645. Symon Pieterszn. Quertel heeft op 3-5-1639 schuldig erkend aan Boudewijn
Boudewijnszn. Cordier 12 gulden 10 st per jr en is nu schuldig aan dezelfde 17 gulden 10 st per jr dus
tezamen 30 gulden per jr met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk
binnen, belend NO Gerard van Meyburch, ZO en ZW de voorsz. straat en NW het huis en erf van Jan
Symonszn. eertijds toebehoord hebbende aan Hendrick Bertelmeeszn. van der Swan.
58v. 28-5-1645. Gerrit Janszn. van Sonnevelt mr timmerman geeft in erfpacht uit aan Jan Wouterszn.
van Houwaert een erf en lijnbaan gelegen aan de oude Zeestraat buiten de St Jacobs brugge, belend
NW de erfverpachter en ZO mede nu Jacob Eeuwoutszn. en Jan Wouterszn., strekkende van de
voorsz. Zeestraat tot aan het Diefpad toe, tegen 6 gulden per jr erfpacht, voor 400 gulden ivm
geleverde materialen en arbeidsloon tot het bouwen van een huis en schuur alsmede een loods.
59v. ongedateerd en ongetekend. Dezelfde geeft in erfpacht uit aan Jacob Eeuwoutszn. een erf met
lijnbaan gelegen aan de oude Zeestraat buiten de St Jacobsbrugge, belend NW Jan Wouterszn. van
Houwaert en ZO de erfverpachter, strekkende van de oude Zeestraat tot aan het Diefpad. Akte
doorgehaald.
60. ongedateerd en ongetekend. Willem Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Michiel de
Meyer zeker gedeelte of zuidwesterse eind van een huis en erf gelegen aldaar, alles volgens de oude
brief van 28-2-1644, daarbij hetzelfde door Maerten Lenaertszn. aan verkoper is verkocht, voor 110
gulden contant.
60v. 21-4-1645. Willem Symonszn. van Noordwijk anders gezegd Romeyn verkoopt Cornelis
Christiaenszn. Hasius poorter van Leiden eerst een croftje teelland groot 2 morgen 3 hond 50 roe
genaamd de Voorcroft gelegen in de Cley, belend NW en NO de Abdij van Rijnsburg en Thonis
Jacobszn. van Schie, ZO de huiszitten te Leiden en ZW de volgende partij alsmede 2 morgen 1 hond
land genaamd de Achtercroft, belend NW de voorsz. Abdij, NO de Voorcroft, ZO de voorsz. huiszitten
en ZW de Abdij voorsz. Voldaan met een obligatie van 3505 gulden.
61. 23-4-1645. Dezelfde verkoopt Jan Pieterszn. Paerdecooper zijn zwager een partij weiland van
ouds genaamd de Houckwey groot 4 morgen gelegen op de hoek van de Catwijkerweg, belend NO de
Heerweg, ZO Gerrit Dirckszn. tot Rijnsburrg, ZW Mr Jacob Sasbout en NW de voorsz. Catwijkerweg.
Voldaan met een obligatie van 5525 gulden.
61v. 30-4-1645. Dezelfde verkoopt Jr Amelis van der Bouchorst heer van Wimmenum de helft van 3
morgen 63 roe weiland gelegen in Rijnsover, waarvan de wederhelft toekomt aan Mameschet, belend
het geheel ZW Jan Willemszn. op te Bilt met bruikwaar, NW de Mameschet met zijn wederhelft en NO
en ZO Mr Jacob Sasbout en nog 3 en een halve morgen mede aldaar gelegen, belend NW Cornelis
van der Bouchorst secretaris van Katwijk, NO Daniel Symonszn. en Jeroen Symonszn. met bruikwaar,
ZO de voorsz. Jan Willemszn. op de Bilt met bruikwaar en ZW de erfgenamen van Jr Nicolaes van
Mathenesse. Voldaan met een obligatie van 4651 gulden.
62. 26-5-1645. Jan Wolphertszn. verkoopt Gerrit Janszn. zijn zwager 3 hond land gelegen in de
Duinpolder, belend NO de wede van Wolphert Floriszn. de moeder van de verkoper, ZO Gerrit
Dirckszn. Croft, ZW de wede van Huybert Meeszn. en NW Jr Johan van Alckemade, belast met 35 st
erfpacht per jr. Voldaan met een obligatie van 400 gulden.
62v. 7-2-1646. Gerrit Janszn. van Sonnevelt mr timmerman verkoopt Cornelis Arentszn. van
Glasbergen een nieuw getimmerd huis en erf met lijnbaan gelegen aan de St Jacobsbrugge over de
Woonsdaagse watering, NW nu Claes Willemszn. van Glasbergen met gelijke erf en lijnbaan mede
van de verkoper gekocht en O of ZO de voorsz. watering, strekkende van de Oude Zeestraat tot aan
het Diefpad. Voldaan met een schuldbrief.
63. 7-2-1646. Volgt schuldbrief van 925 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Arent
Willemszn. Glasbergen en Gerrit Dirckszn. de Goede. Afgelost 14-3-1724.
63v. 7-5-1645. Dezelfde verkoopt Claes Willemszn. van Glasbergen een ledich erf gelegen aan de
oude Zeestraat aan het andere einde van het Diefpad, belend NW Thonis Symonszn. Capiteyn en ZO
Cornelis Arentszn. van Glasbergen, strekkende van de Zeestraat tot aan het Diefpad toe. Voldaan met
een schuldbrief.
64. 7-5-1645. Volgt schuldbrief van 150 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis
Gerritszn. van Berendrecht en Thonis Symonszn. Capiteyn.
64v. 30-4-1645. Dezelfde verkoopt Thonis Symonszn. Capiteyn een ledich erf, belend NW de
verkoper en ZO Claes Willemszn. van Glasbergen met omtrent gelijke erf, strekkende voor van de
Zeestraterweg tot het Diefpad toe. Voldaan met een schuldbrief.
65. 30-4-1645. Volgt schuldbrief van 145 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Claes
Willemszn. van Glasbergen en Gerrit Philipszn. van Loon. Afgelost 28-5-1647.
65v. 27-4-1645. Dezelfde verkoopt Pieter Corneliszn. Jongman een ledich erf, belend NW en ZO de
verkoper, strekkende van de Zeestraterweg tot aan het Diefpad voor 131 gulden 17 st contant.
65v. ongedateerd en ongetekend. Dirck Maertenszn. timmerman verkoopt Dirck Janszn. van Veen
een ledich erf, gelegen te Noordwijk binnen tussen de oude en de nieuwe Zeestraat, belend ZO Claes
Janszn. Admirael en NW Aert Aertszn. en Joost Dirckszn. voor 100 gulden.
66. overgeslagen.
67. 10-5-1645. Frans Pieterszn. Onderwater verkoopt Huych Roelofszn. beiden wonende Catwijk op
de Rijn ruim 3 morgen land, belend NO Daniel van der Bouchorst schout, ZO de Maandagse watering,
ZW Gerrit Willemszn. mede wonende Catwijk en NW de Kerklaan of Cornelis Gerritszn. van
Berendrecht voor eensdeels 3200 gulden contant en een gouden ducaton nu doende 14 gulden voor
verkopers vrouw, alsmede een half vat goed bier en anderdeels met een obligatie. Het land is nog
verhuurd voor 5 jr aan Claes Corneliszn. Boon te Catwijk.
67v. 27-4-1645. Gerrit Janszn. van Sonnevelt mr timmerman verkoopt (Dirck Corneliszn. van
Hemskerck alias Prins doorgehaald) Philips Corneliszn. en Jan Symonszn. een huis en erf gelegen
tussen de oude en de nieuwe Zeestraat en het Diefpad, belend NW nu Huybert Jonaszn. en ZO Jan
Wouterszn., strekkende van de oude Zeestraat tot aan het Diefpad. Voldaan met een schuldbrief.
68. 27-4-1645. Volgt schuldbrief van 780 gulden. Borgen Jan Symonszn. van Langevelt en Jeroen
Joostenzn. doorgehaald. Afgelost 18-5-1659.
68v. 30-4-1645. Dezelfde verkoopt Huybert Jonaszn. 240 roe land gelegen aan de Zeestraat, belend
NW Lenaert Gerritszn., NO het Diefpad, ZO Philips Corneliszn. van Heemskerck en Jan Symonszn.
en ZW dezelfden. Voldaan met een obligatie van 460 gulden.
69. 28-6-1646. Dezelfde verkoopt Jacob Gerritszn. van Velsen een huis en erf genaamd het Clockge
gelegen aan de Voorstraat, belend NO de verkoper, ZO de verkoper en de Achter- of Doelweg, ZW
Cornelis Franszn. Verloo en NW dezelfde en de Voorstraat. Voldaan met een schuldbrief.
69v. 28-6-1646. Volgt schuldbrief van 1265 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Mr Gerrit
Philipszn. van Loon doorgehaald en Cornelis Franszn. Verloo.
70. 24-5-1645. Jan Huybertszn. van Breloffsberch verkoopt Jacob Gerritszn. van Velsen 3½ morgen
land gelegen achter de blekerij van Frans Barentszn. Hasewindius, belend NO de voorsz. Frans
Barentszn., Symon Claeszn. en de heer van Alckemade, ZO de wede en erfgenamen van Mees
Huybertszn. en ZW en NW de Grafelijkheidswildernis, belast met 8 gulden 8 st erfpacht per jr.
Voldaan met een schuldbrief.
70v. 24-5-1645. Volgt schuldbrief van 1700 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte. De borgen Cornelis Franszn. Verloo en Frans Barentszn. Hasewindius zijn doorgehaald.
71. 3-4-1645. Lenaert Gerritszn., Cornelis Gerritszn., Jan Gerritszn. mitsgaders Claes Hendrickszn.
gehuwd met Maritje Gerritsdr. en nog Gerrit Arentszn. tezamen kinderen en erfgenamen van Hillegont
Lourisdr. in haar leven wede van Gerrit Lenaertszn. en Adriaen Janszn. verkopen Dirck Claeszn.
waard in de Ashoop en Thymon Thoniszn. backer een huis en erf met een lijnbaan gelegen te
Noordwijk binnen, belend het huis en erf NO de voorsz. lijnbaan, ZO oude Jan Janszn. hoedemaker,
ZW de Breloffterweg en NW Lijsbeth Jansdr. van Amsterdam en de lijnbaan met loods belend NO en
ZO nu Wouter Floriszn., ZW Grietje Pietersdr., oude Jan Janszn. voorsz., het huis van de voorsz.
Lijsbeth Jansdr., de baan van de grauwe Aelbert, Cornelis Clapperman weduwe, Gijsbert Claeszn.
van der Plas en Jan Huybertszn. van Breloffsberch en NW de Woondaagse watering met de voorsz.
Wouter Floriszn., belast met 6 gulden erfpacht per jr. Voldaan met een schuldbrief.
71v. 3-4-1645. Volgt schuldbrief van 700 gulden met hypotheek op het gekochte. De borg Dirck
Jacobszn. Vermij is doorgehaald.
72. 3-5-1645. Dezelfden verkopen Wouter Floriszn. een lijnbaan zijnde erfpacht tegen 20 st per jr (een
gedeelte van 6 gulden op deze baan en meer anderen), belend NW de Woonsdaagse watering, NO
de wede van Dirck Pieterszn. Wassenaer, ZO de Molenweg en ZW het erfge van Roo Floriszn. en
omschikkelende ten noordwesten en voorts nu Dirck Claeszn. en Thymon Thoniszn. Voldaan met een
schuldbrief.
72v. 3-5-1645. Volgt schuldbrief van 310 gulden. Borgen Jan Jeroenszn. Wiel en Barent Louriszn.
Cruyck.
73. 17-5-1645. Anna Jansdr. wede Jan Dirckszn. van den Bosch met Cornelis van der Burch haar
gekoren voogd, die in tegenwoordigheid van Willem Dirckszn. van den Bosch en Symon Willemszn.
Casteleyn als voogden van de kinderen van Jan Dirckszn. verkoopt Andries Andrieszn. hoefsmid een
huis en erf gelegen aan de Voorstraat, alles volgens de oude brief. Voldaan met een schuldbrief.
73v. 17-5-1645. Andries Andrieszn. van der Quaede hoefsmid oud 26 jr geboren van Waerder in den
lande van Gulick is schuldig wegens koop van een huis en erf met smidswerkplaats en al het
gereedschap, belend NO en ZO Jan Corneliszn. Keuyer, ZW de laan van de erfgenamen van Jr
Johan van Mathenesse heer tot Lisse en NW de voorsz. straat, 800 gulden boven 200 gulden contant.
74. 19-5-1645. Michiel Willemszn. Burger schuldig aan Cecilia van Heussen en Johanna van Heussen
ongehuwde personen wonende Leiden een losrente van 25 gulden per jr, met hypotheek op 2 morgen
geestland, belend NO de schuldenaar, ZO de erfgenamen van Jan Claeszn. Mager, ZW Claes
Gijsbrechtszn. en NW de Heereweg alsmede op zijn huis en erf met stalling, barg en schuur gelegen
op het Oosteinde van de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend ZW Dirck Joostenzn. en Adriaen
Reyerszn. smid, NW de Achterweg, NO Cornelis Claes Corsznzn. en ZO de voorsz. Voorstraat.
Afgelost 4-3-1659.
74v. 21-5-1645. Gerrit Pieterszn. van Schraemade anders geseyt den Hertich heeft op 27-2-1639 met
de gasthuismeesters te Noordwijk een contract gesloten waarbij hij in het Gasthuis zijn leven lang
mocht verblijven, waarvoor hij aan het Gasthuis een zekere som moest betalen, welk bedrag niet
geheel is voldaan. Hij wil dat zijn erfgenamen aan dit Gasthuis alsnog 100 gulden betalen alsmede 6
gulden 10 st voor hun onkosten, met waarborg een perceel land gelegen op het noordoosteinde,
belend NW en ZO de Wildernis, NO Maerten Corneliszn. duynmeyer met een stuk land genaamd het
Paardekerkhof en ZW Cornelis Claeszn. den Boer op te Lucht.
75. 14-5-1645. Lenaert Meeszn. is schuldig aan Mr Gerrit Philipszn. van Loon 10 gulden per jr af te
lossen bij overlijden van zijn vader Mees Claeszn., met hypotheek op zijn huis en erf gekomen van
zijn vader gelegen aan de Achterstraat, belend NO Meynsje Keunen, ZO mevrouw van Offen, ZW de
weg van de heer van Noordwijk en NW de Achterweg.
75v. 2-6-1645. Maritje Jansdr. (geseyt Maritje Angenieten doorgehaald) met Cornelis van der Burch
haar gekoren voogd is schuldig aan Maritje Cornelisdr. wede 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op
haar huis en erf gelegen op de Croft over de Dinsdaagse watering, belend NO Pieter Louriszn. van
den Bosch, ZO Adriaen Meeszn. Hol, ZW de voorsz. watering en NW Maritje Cornelisdr.
76 en 77 overgeslagen.
78. 6-9-1645. Sweer Dirckszn. man en voogd van Rusje Allertsdr. verkoopt joffr. Geertruyt van
Steenbergen vrouwe douariere van Offen ¼ van 9 hond land, belend in zijn geheel NO de erfgenamen
van Jr Jacob van Scherpenseel, ZO en ZW de koopster en NW Cornelis Claes Corsznzn. voor 425
gulden contant.
78v. 1-2-1648. Cornelis Janszn. houtkoper oud schepen verkoopt Dirck Adriaenszn. kleermaker een
huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO
Cornelis Symonszn. met een gemene muur van zijn huis en het verkochte, ZW dezelfde Cornelis
Symonszn. en Jacob van der Elst en NW de voorsz. Jacob van der Elst. Voldaan met een schuldbrief.
79. 1-2-1648. Volgt schuldbrief van 350 gulden boven 100 gulden contant met hypotheek op het
gekochte.
79v. 5-2-1648. Maritje Jansdr. met Cornelis van der Burch haar gekoren voogd verkoopt Isaack
Abrahamszn. van Lunthout slotemaker een huiske en erf, belend NO nu Dirck Claeszn., Thymon
Thoniszn. en Wouter Floriszn., ZO de gemeneweg en ZW en NW Lenaert Corneliszn. Voldaan met
een schuoldbrief.
80. 5-2-1648. Volgt schuldbrief van 200 gulden boven 40 gulden contant, met hypotheek op het
gekochte.
80v. 22-10-1645. Claes Janszn. Admirael verkoopt Jacob Claeszn. de Baer een leeg erf, belend NO
de oude en ZW de nieuwe Zeestraat en ZO en NO Dirck Maertenszn. timmerman voor 130 gulden
contant.
81. 1-10-1645. Thonis Jeroenszn. is schuldig aan juffr. Beatrix van Heussen wede Jr Jacob van der
Mij wonende Leiden 62 gulden per jr met hypotheek op zijn woning met barg, schuur en een croftje
land gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO het Diefpad, ZO de Struijffweg, ZW de oude
Zeestraat en NW de schuldenaar alsmede 4 morgen 4 hond 68 roe wei- of teelland, belend ZO
Lambrecht Corneliszn. te Haarlem, ZW de wede van Floris Pieterszn., NW Gerrit Corneliszn. wonende
in ‘s-Gravenhage en de Wildernis en NO Willem Arentszn. wonende te Hillegom. Afgelost 12-12-1650.
81bis. 8-2-1646. Claes Symon Meesznzn. verkoopt Hendrick Barentszn. 7 hond land gelegen in de
Duinpolder, belend NO de verkoper of nu aan Mr Gerrit verkocht, ZO Joost Janszn. Trijnen, ZW
Adriaen Huygenzn. met bruikwaar en NW Thonis Jeroenszn. mede met bruikwaar, belast met 8
gulden per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk en moet leveren aan de dochters van de verkoper 8
mutsen van Camerick doek, ten minste de el van 50 st alsmede 4 gulden 10 st voor een half vat bier.
Voldaan met een obligatie boven de belasting van 700 gulden.
82. 27-5-1646. Gerrit Janszn. van Sonnevelt verkoopt Willem Wolphertszn. een nieuw getimmerd huis
gelegen tussen de oude Zeestraat en het Diefpad te Noordwijk binnen, belend NW Jan Wouterszn. en
ZO de verkoper, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan het Diefpad. Voldaan met een
schuldbrief.
82v. 27-5-1646. Volgt schuldbrief van 613 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Adriaen
Wolphertszn., Jan Wolphertszn. en Jacob Wolphertszn. zijn broers. Afgelost 17-5-1725.
82bis. 2-5-1646. Cornelis Willemszn. verkoopt Gerrit Corneliszn. Keyser wonende te ‘s-Gravenhage
een woning als huis, barg en schuur alsmede 3 morgen 432 roe land gelegen in de Cley, bestaande
uit twee percelen als eerst 3 morgen 6 roe daar de woning op staat, belend NO Jeroen Janszn.
Schoutge en Adriaen Jacobszn. Holst en ZW de wede en erfgenamen van Jr Nicolaes van der
Bouchorst, strekkende van de Catwijkseweg tot aan de bouvensloot toe en de 396 roe gelegen recht
voor de voorsz. woning belend ZW de wede en erfgenamen van Jan Pieterszn. met bruikwaar en
voorts rondom de Heere- of Catwijkseweg, welke percelen erfpacht zijn van de Universiteit van Leiden
tegen 24 gulden per jr, voor 2000 gulden boven de belasting.
82bisv. 2-5-1646. Pieter Claeszn. Slachvelt verkoopt Cornelis Huybertszn. (als vader en voogd
alsmede Lenaert Dammaszn. als oom en tezamen voogden van Pieter Corneliszn. zijn minderjarig
kind bij Maritje Dammasdr. doorgehaald) een erf gelegen in het Slachvelt groot 150 roe, belend NO
Cornelis Pieterszn. van Berendrecht en Willem Maertenszn., ZO Michiel Willemszn., ZW de
Dinsdaagse watering en NW de verkoper, voor 75 gulden contant alsmede een rentebrief van 116
gulden.
83. 2-5-1646. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, welke brief wordt gecedeerd aan
Hendrick Barentszn.
83v. 6-1-1647. Dirck Pieterszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jan Thoniszn. een
huis en erf gelegen op het Noordeinde te Noordwijk op Zee, belend NO de Wildernis, ZO Adriaen
Janszn., ZW de gemene weg en NW Pieter Pouwelszn. Voldaan met een obligatie van 500 gulden
(ipv een schuldbrief).
84. ongetekend en ongedateerd. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
84v. 14-5-1646. Dezelfde verkoopt Hendrick Dirckszn. van de Nes een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend O de verkoper met een gang naast zijn huis gelegen, welke gang de koper
en zijn huisvrouw hun leven lang mogen gebruiken maar niet hun nakomelingen, Z de Wildernis, W
Adriaen Volckertszn. en N Pieter Thoniszn. voor 200 gulden contant.
84v. 2-6-1646. Floris Dirckszn. Waesdorp wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Adriaen Gerritszn.
mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar alles volgens de oude brieven, waarvan de
jongste is van 23-5-1641. Voldaan met een schuldbrief.
85. 2-6-1646. Volgt schuldbrief van 460 gulden met hypotheek op het gekochte, belend NO de
gemene weg, ZO Maritje Swagers, ZW Job Maertenszn. en NW de Heereweg. De borg Lenaert
Hendrickszn. Buier is doorgehaald.
85v. ongedateerd en ongertekend. Jan Janszn. Zeeman wonende te Noordwijk op Zee als erfgenaam
van Jan Janszn. Comen zijn vader verkoopt Dirck Andrieszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op
Zee, belend W de verkoper, Z de Buierweg, O grote Maritje Jansdr. en N de Buurt, voor 100 gulden
contant.
86. 26-8-1647. Coenraet Janszn. verkoopt Jeroen Corneliszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk
binnen aan de Cruysweg, belend NO dezelfde weg, ZO Jan Janszn. Taerlingh, ZW Cornelis Pieter
Stevensznzn. en de erfgenamen van Anna Pietersdr. en NW dezelfde erfgenamen. Voldaan met een
schuldbrief.
86. 26-8-1647. Volgt schuldbrief van 1150 gulden met hypotheek op het gekochte.
86v. 17-5-1646. Dirck Maertenszn. timmerman verkoopt Thonis Symonszn. Capiteyn een nieuw
getimmerd huis en erf gelegen aan de oude Zeestraet en de nieuwe Zeestraat, belend ZO de
verkoper met een huis en erf en NW Jacob de Baer, strekkende van de oude Zeestraat tot aan de
nieuwe Zeestraat, voor 600 gulden contant.
87. ongedateerd en ongetekend. Engel Clementszn. onze mede schepen in officie verkoopt Hendrick
Wichmanszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee belend NO de gemene weg, ZO een slop,
ZW niet ingevuld en NW Cornelis Louriszn. voor 550 gulden contant.
87v. 21-5-1646. Dirck Claeszn. waard in de Ashoop en Thymon Thoniszn. verkopen Jan Adriaenszn.
Hoogenbaen lijndraaier een huis en erf met lijnbaan daar achter gelegen alles volgens de oude
brieven, waarvan de jongste is van 3-4-1645. Voldaan met een schuld- of rentebrief.
88. 21-5-1646. Volgt schuldbrief van 300 gulden boven 350 gulden contant met hypotheek op het
voorsz. huis en erf, belend NO de voorsz. lijnbaan, ZO oude Jan Hoets, ZW de Breloffterweg en NW
Lijsbeth Jansdr. van Amsterdam en de lijnbaan belend NO en ZO Wouter Floriszn., ZW Grietje
Pietersdr., oude Jan hoedemaker, t voorsz. erf, Lijsbeth Jansdr. voorsz., de baan van grauwe Aelbert,
Cornelis Clapperman weduwe,Gijsbrecht Claeszn. van der Plas en Jan Huybertszn. en NW de
Woonsdaagse watering en Wouter Floriszn.
88v. 2-6-1647. Jacob Claeszn. Room verkoopt Eeuwout Claeszn. zijn broer het voorste gedeelte van
een huis en erf gelegen op het oosteinde aan de brug te Noordwijk binnen, belend NO de Dinsdaagse
watering, ZO de verkoper met het achterste gedeelte, ZW de verkoper en NW de straat. Voldaan met
een schuldbrief.
89. 2-6-1647. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte. De borgen Gerrit
Claeszn. en Cornelis Claeszn. zijn broers zijn doorgehaald.
89v. 4-2-1646. Claes Janszn. schoemaker heeft gekocht van Cornelis Dirckszn. van Biervliet een
Sanerdammer schuit met zeil, fok etc. en is aan hem schuldig boven 100 gulden contant 200 gulden.
Afgelost 1-5-1646.
90. 16-2-1646. Claes Symon Meesznzn. verkoopt Mr Gerrit Philipszn. van Loon 2 morgen land,
belend NO Mr Hendrick Barentszn., ZO Joost Janszn. Trijntges, ZW Adriaen Huygenzn. met
bruikwaar en NW Thonis Jeroenszn. mede met bruikwaar, belast met 16 gulden per jr tbv het
Comptoir van Dirck van Schilperoort te Delft. Voldaan met een schuldbrief.
90. 16-2-1646. Volgt schuldbrief boven de belasting van 1000 gulden met hypotheek op het gekochte.
91. 18-4-1646. Pieter Claeszn. van Oosten alsmede Pieter Banckriszn. van der Cluft en Adriaen
Banckriszn. van der Cluft verkopen Huybert Willemszn. Verwil wonende Noordwijkerhout 6 morgen 60
roe land gelegen te Langeveld, belend NO Pieter Adriaenszn. en Willem Adriaenszn., ZO besloten
Duynschooten, ZO de Langevelderlaan en NW Jan Pieterszn. en de Langevelderwatering, belast met
13 st 5 duit houtvesters erfhuur, alles volgens de oude koopbrief van 22-6-1580. Voldaan met een
schuldbrief.
91v. 22-4-1646. Volgt schuldbrief van 4217 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Huybert
Huybertszn. Verwil zoon van de schuldenaar.
92. 22-4-1646. Reyer Corneliszn. Vos is schuldig aan de Gasthuismeesters te Noordwijk 7 gulden 10
st per jr spruitende uit een obligatievan 150 gulden, hetwelk hij van hen had geleend, welke obligatie
hiermede wordt geroyeerd, met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO
dezelfde straat, ZO Jacob de Kerlmaker, ZW Dirck Maertenszn. en NW Thonis Symonszn. Capiteyn.
Borg Jan Jeroenszn. Wiel.
92v. 2-5-1646. Cornelis Willemszn. Ruygendijck verkoopt Gijsbert Jeroenszn. 7 hond 20 roe land
gelegen in de Cley volgens de oude brief van 1-5-1640, belend NOen ZO de Heereweg, ZW de ‘s-
Gravendijck en NW Thonis Jacobszn. van Schie met bruikwaar. Voldaan met een schuldbrief.
93. 2-5-1646. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte.
93v. 21-3-1646. Gezien het interdit en de overige bescheiden vanwege Gerrit Arentszn. Hoflant
impetrant van willig decreeet op en jegens een ieder die recht wil doen gelden op een woning als huis,
stalling, wagenhuis, twee bargen en boomgaard alsmede 5 morgen 2 hond 45 roe land, 2 morgen 4
hond 30 roe land gelegen aan elkander in de Cley, belend ZO de Catwijkseweg, ZW Daniel van der
Bouchorst schout, NW dezelfde met Jeroen Janszn. Schoutge en NO Jr Johan van Alckemade, Pieter
Symonszn., de wede van Dirck Alewijnszn. tot Amsterdam en nog 1 morgen 4 hond 45 roe land
gelegen aldaar aan de andere zijde van de Catwijkseweg, belend NO Thonis Jacobszn. van Schie
met de Abdij van Rijnsburg, ZO de voorsz. Abdij, ZW de voorsz. Abdij en NW de Catwijkseweg, welke
woning hij op 16-1-1644 had verkocht aan Willem Symonszn. Romeyn voor 9466 gulden bij willig
decreet.
94v. 21-3-1646. Item bij Jacob Adriaenszn. Slobbe als curator van de boedel van Claes Pieterszn.
Hoorensman op zeker huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde
straat, ZO en ZW de wede van Lenaert Lenaertszn. van der Plas met een achtererf en NW Jan
Gerritszn., Guertje Symonsdr. en Jan Jeroenszn. belast met 1500 gulden welke Jacob Paets brouwer
in de Druif te Rotterdam daarop heeft, verkocht op 22-2-1645 aan Jan Willemszn. van Riethoorn voor
625 gulden boven de belasting, bij willig decreet.
95. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 325 gulden boven de belasting van 12 gulden
per jr met hypotheek op het gekochte. Borgen Jacob Paets en Willem Pieterszn. van Riethoorn.
96. 18-3-1646. Volgt schuldbrief van 300 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Cornelis Claes
Corsznzn.
96v. 18-3-1646. Lenaert Joriszn. heeft op 22-2-1645 gekocht van dezelfde curator een rijnscheepje
met toebehoren en verklaart terzake schuldig te zijn 100 gulden. Borg Jan Pieterszn. van Velsen.
97. 21-5-1647. Jacob Jacobszn. van Holst verkoopt Adriaen Corneliszn. Outge 3 morgen 3 hond 10
roe land genaamd de Domwey gelegen aan de zuidzijde van de Breloffterweg, belend N of NO
dezelfde weg, Z of ZO Symon Willemszn. Casteleyn en ZW en NW de Grafelijkheids wildernis, alles
volgens de oude brieven, voor 1950 gulden contant.
97v. 21-5-1646. Dezelfde verkoopt Joost Janszn. Trijntges een woning en landen bestaande uit 3
percelen gelegen aan elkander aan de Breloffterweg, als eerst een boomgaard, huis, barg en schuur
groot 188 roe, een perceel wei- of teelland groot 510 roe en een perceel teelland groot 768 roe,
belend in zijn geheel NO of O de Heere van Wimmenum, ZO de wede en erfgenamen van Mees
Huybertszn., ZW de voorsz. Breloffterweg en NW de Grafelijkheids wildernis. Voldaan met een
schuldbrief.
98. 21-5-1646. Volgt schuldbrief van 2000 gulden met hypotheek op het gekochte.
98v. 13-6-1646. Lenaert Corneliszn. van Moerckercken verkoopt Adriaen Janszn. timmerman zijn
schoonvader een ledich erf of kruidtuin gelegen aan de Breloffterweg te Noordwijk binnen, belend NO
de voorsz. weg, ZO Cornelis den Ael, ZW Claes Thoniszn. en NW Aelbert Corneliszn. Breroe voor
132 gulden contant.
99. 30-4-1648. Thonis Symonszn. Capiteyn verkoopt Jan Symonszn. een huis en erf gelegen aan de
oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO de wede van Wolphert Floriszn., ZO Hendrick
Symonszn. Capiteyn en ZW de voorsz. Zeestraat, voor 400 gulden contant.
99v. 8-6-1646. Jannetje Willemsdr. wede Willem Arentszn. wonende Noordwijk op Zee met Cornelis
Franszn. Verloo haar gekoren voogd verkoopt Wouter Jacobszn. Vinck wonende aldaar een huis en
erf met droogtuin gelegen aldaar, belend O Volckert Maertenszn., W de Heereweg en Leentje
Maertensdr., Z Pieter Thoniszn. en N Cornelis Quack met een slop aan de oostzijde, alles volgens de
oude brief van 4-6-1607. Voldaan met een schuldbrief.
100. 8-6-1646. Volgt schuldbrief van 725 gulden met hypotheek op het gekochte.
100v. 6-5-1646. Claes Symon Meesznzn. verkoopt Claes Jacobszn. Vinck een huis en erf gelegen in
de Voorstraat op het Westeinde te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Pieter Stevensznzn., ZO de
voorsz. Voorstraat en ZW en NW Gerrit Symon Meesznzn., belast met 1 gulden 10 st erfpacht tbv de
Memorien te Noordwijk en 25 gulden per jr tbv het weeskind van Adriaen Adriaenszn. Voldaan met
een schuldbrief.
101. 6-5-1646. Volgt schuldbrief van 1750 gulden waarop reeds betaald is 900 gulden met hypotheek
op het gekochte.
101v. 16-4-1646. Oude Cornelis Claes Corsznzn. stelt uit kracht van zekere willige condemnatie van
het Hof van Holland van 3-9-1645 gedecerneert op een uitspraak van arbiters van 25-8-1645 te
cederen en over te dragen aan Pieter Claeszn. zijn broer ¼ van een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO Lijsbeth Lourisdr., ZO de Doelweg, ZW
Willem Janszn. van der Plas en NW de voorsz. Voorstraat, 1/10 van ¼ in het zelfde huis hem
aangekomen bij overlijden van Claes Corszn. zijn vader en nog 1/10 van ¼ van het zelfde huis hem
aangekomen van jonge Cornelis Claes Corszn. zijn halve broer.
102. 4-5-1646. Claes Symon Meesznzn. verkoopt Gerrit Symonszn. zijn broer een croftje land gelegen
aan de Woonsdaagse watering, belend NO de koper, ZO de opslachsloot, ZW de voorsz. watering en
NW Maerten Adriaenszn. van Rossem, alles zoals vermeld in zeker contract van 16-6-1645 door de
heren Adriaen Doubleth, Jan Andrieszn. van Oonstharen en Jacob den Dubbelden ter eenre en de
verkoper, gepasseerd voor de notaris alhier, voor 753 gulden 16 st contant.
102v. 7-6-1646. Adriaen Gijsbertszn. van Raephorst man en voogd van Lijsbeth Dircksdr. voor hem
zelve en als procuratie hebbende van Crijn Franszn. kuiper wonende Rotterdam als man en voogd
van Maritje Dircksdr. van 30-4-1646 gepasseerd voor notaris Dirck Block te Rotterdam verkoopt
Symon Dirckszn. zijn zwager een huis en erf met tuin gelegen op de Croft over de Dinsdaagse
watering, belend NO Maritje Gerritsdr. wede Willem Dammaszn. en Adriaen Mees Doesen, ZO de
voorsz. watering, ZW Pieter Louriszn. van den Bosch en NW de wede van Philips Franszn., belast
met 6 st erfpacht per jr, met conditie dat Aechje Cornelisdr. hun moeder daar haar leven lang mag
blijven wonen. Voldaan met een schuldbrief.
103. 7-6-1646. Volgt schuldbrief van 1500 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 17-10-1671.
103v. 17-5-1646. Daniel Symonszn. enige nagelaten zoon van Symon Meeszn. voor 1/6, Symon
Corneliszn. voor hem zelve en hem sterk makende voor Maritje Cornelisdr. zijn zuster, kinderen van
Cornelis Meeszn. voor 1/6, Jan Hendrickszn., Daniel Hendrickszn. en Cornelis Hendrickszn. en
vervangende Maritje Hendricksdr. en Adriaentje Hendricksdr. zijn zusters, kinderen van Hendrick
Meeszn. voor 1/6, Jan Janszn. Nierop, Huybert Janszn. Nierop mitsgaders Symon Dirckszn. gehuwd
met Maritje Jansdr. mede voor hen zelve en vervangende Jacob Janszn., Pieter Janszn., oude en
jonge Cornelis Janszn., mitsgaders Cornelis Janszn. Clerck gehuwd met Lijsbeth Jansdr., kinderen
van Grietje Meesdr. tezamen voor 1/6, Jan Gijsbertszn. gehuwd met Lijsbeth Jansdr., enig kind van
Maritje Meesdr. voor 1/6 en Adriaen Claeszn. Kunst vader en voogd over Symon Adriaenszn., Mees
Adriaenszn., Maritje Adriaensdr. en Adriaentje Adriaensdr. geprocureerd bij Pietertje Meesdr. voor 1/6,
tezamen erfgenamen van Aefje Cornelisdr. wede van Mees Symonszn. hun grootmoeder verkopen
Thonis Jacobszn. van Schie 2 partijen land genaamd de Wipweyde, groot volgens de oude brief van
17-4-1618 4 morgen 1 hond 5 roe, belend NO de Schilpweg, ZO de erfgenamen van Jeroen Jan
Huygen, ZW Claes Pieterszn. vleeshouwer en NW dezelfde Claes Pieterszn. Voldaan met een
schuldbrief.
104. 17-5-1646. Volgt schuldbrief van 5187 gulden met hypotheek op het gekochte.
104v. 30-5-1646. Symon Willemszn. Casteleyn verkoopt Pieter Louriszn. van den Bosch een huis en
erf gelegen over de Dinsdaagse watering, belast met 10 st erfpacht per jr, belend NO de kinderen van
Dirck Dirckszn., ZO de voorsz. watering, ZW Adriaen Bertelmeeszn. Hol c.s. en NW Hendrick
Egbertszn. voor 950 gulden contant.
105. 2-2-1648. Pieter Louriszn. van den Bosch verkoopt Jacob Jacobszn. Holst het voorsz. huis.
Voldaan met een schuldbrief.
105v. 3-6-1648. Volgt schuldbrief van 1025 gulden met hypotheek op het gekochte.
106. 17-5-1646. De voorsz. erfgenamen van Aefje Cornelisdr. weduwe Mees Symonszn. verkopen
Willem Dirckszn. alias Dirckx kint en Claes Corneliszn. Jongen Engel een huis en erf bekwaam tot een
lijnbaan, alles volgens de oude brieven, de jongste van 31-5-1616, gelegen aan de nieuwe Zeestraat
te Noordwijk binnen, belend ZO Crijn Arentszn., ZW de Woonsdaagse watering, NW Maerten
Gerritszn. en NO de voortsz. straat. Voldaan met een schuldbrief.
106v. 17-5-1646. Volgt schuldbrief van 1420 gulden met hypotheek op het gekochte.
107. 27-4-1646. Willem Havius wonende ‘s-Gravenhage als procuratie hebbende van Dominicus
Janszn. van der Pluym verkoopt de heer Nicolaes de Haes “een welgelegen huis en erf met een
pleysante tuin daarachter gelegen”, nog bewoont door Nicolaes van Delvendiep, gelegen aan de
Voorstraat, belend volgens de voorgaande brief van 21-4-1640 daarbij de voorsz. Van der Pluym het
verkochte verkregen heeft NO Cornelis Hanneman en daaraan Jr van Outshoorn, ZW Jonas
Pieterszn. en daaraan Mr Gerrit van Loon chirurgijn, ZO de Achterweg en NW de Voorstraat, voor
4164 gulden contant.
107v. 27-4-1646. Willem Havius als speciale procuratie hebbende van vrouwe Theodora van
Wassenaer en Duvenvoirde weduwe vrouwe van Schagen verkoopt Cornelis Pieterszn. van
Berendrecht een huis en erf genaamd de nieuwe Toornkamer, met schuur en een gang, strekkende
van een straatje genaamd het Achter- of Heiligstraatje alsmede een klein huisje en erf daar noordoost
van gelegen, zoals het kleine huisje door de heer van Schagen van Willem Pieterszn. van den Berch
c.s. in 1637 is aangekocht, belast met de helft van 3 gulden erfhuur, belend in zijn geheel ZO de
Voorstraat, ZW eerst voor van dezelfde straat zeker huis en erf nu door verkoopster verkocht aan
Claes Thoniszn. Bremae en Claes Willemszn. van Steenvoorden en dan voorts mede Jan Huygenzn.
en Dirck Huygenzn. en NO mede van de Voorstraat, Thonis Pieterszn. met huis en erf en achter
schrinkelende tot aan het achterstraatje toe en Mr Corstiaen van Loon, alles volgens de
koopvoorwaarden van 30-1-1646.
108v. 27-4-1646. Volgt schuldbrief van 2125 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan
Jeroenszn. en Pieter Corneliszn.
109v. 27-4-1646. Dezelfde verkoopt Jan Huygenzn. en Dirck Huygenzn. broers zeker huis met stallen
en erven gelegen aan het plein of oude Marktveld, belend ZO nu Claes Thoniszn. van Bremae en
Claes Willemszn. van Steenvoorden, ZW het Marktveld, NW het achter- of Heilich straatje en NO
Cornelis Pieterszn. van Berendrecht.
110. 27-4-1646. Volgt schuldbrief van 1500 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Adriaen
Huygenzn. hun broer.
111. 6-5-1646. Cornelis van der Burch secretaris alhier als procuratie hebbende van de heer Wigbold
van der Does, heer van Noordwijk en Langeveld verkoopt Thonis Jacobszn. van Schie een huis en erf
met barg en boomgaard alsmede 5½ hond land gelegen aan St Jeroensbrugge, belend ZO de
Heereweg, ZW nu de koper, NW de bouvesloot en NO de Woonsdaagse watering. Voldaan met een
schuldbrief.
111v. 6-5-1646. Volgt schuldbrief van 1200 gulden boven gelijke 1200 gulden contant met hypotheek
op het gekochte.
112. 14-6-1646. Dezelfde verkoopt de heer Amelis van der Bouchorst het navolgende land, behoord
hebbende aan het weeshuis, 1 morgen met een laan daaraan behorende, belend NO Jan Jeroenszn.
van Steenvoorden, ZO de Maandagse watering, ZW de wede van Lenaert Lenaertszn. den Boer en
Jeroen Symonszn. en NW de Achterweg, voor 1261 gulden contant.
112v. 14-6-1646. Dezelfde verkoopt dezelfde 2/3e van 3 morgen 37 roe land behoord hebbende aan
het weeshuis, gelegen in de Cley, daarvan 1/3e aan de Abdij van Leeuwenhorst toebehoort, belend in
zijn geheel NO Cornelis Janszn. Clercq, ZO de heer van Wimmenum, ZW de Abdij van Rijnsburg en
NW de Maandagse watering, voor 2475 gulden contant.
113. 6-5-1646. Dezelfde verkoopt Jan Jeroenszn. van Steenvoorden 5 hond 32 roe land gelegen
achter de woning van de koper, toebehoord hebbende aan het weeshuis, belend NO en ZO de koper,
ZW Cornelis Janszn. Oosterbaen en NW een laantje, voor 780 gulden contant.
113v. 31-5-1646. Dezelfde verkoopt Joost Janszn. Trijntges een groot hond land behoord hebbende
aan het weeshuis van Noordwijk en door hem in huur gebruikt. Voldaan met een obligatie van 60
gulden alsmede 60 gulden contant.
114. 27-4-1646. Willem Havius als procuratie hebbende van Theodora van Wassenaer verkoopt
Wigbold van der Does heer van Noordwijk voor dezelve gekocht door Claes Thoniszn. van Bremae en
Claes Willemszn. van Steenvoorden gezworenen alhier zeker oud huis met een grote achter koecken
en zijn erven daar bezijden en achter aan gelegen, belend ZO de Voorstraat, ZW Jacob Janszn.
kuiper, Jan Willemszn. alsmede het Dorpsplein of oude Marktveld, NW het hierna volgende erf en NO
de verkoopster, belast met 3 st 4 p per jr tbv de Memorien te Noordwijk, alsmede een erf, belend ZO
het voorsz. gekochte, ZW het Dorpsplein, NW nu Jan Huygenzn. timmerman en Dirck Huygenzn. en
NO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht. Voldaan met een schuldbrief.
115. 27-4-1646. Volgt schuldbrief van 2300 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jacob
Adriaenszn. Slobbe mede gezworene.
116. 15-5-1646. Cornelis van den Burch secretaris alhier als procuratie hebbende van Wigbold van
der Does verkoopt Gerard van Meyburch baljuw van Noordwijk een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat, zoals gekocht op 27-4-1646, voor 1600 gulden contant alsmede een obligatie van 950
gulden.
116v. Volgt copie procuratie van 14-5-1646.
117v. 16-12-1646. Frans Pieterszn. Onderwater verkoopt Pieter Franszn. zijn zoon 4 hond land alles
volgens de oude brief, voor 450 gulden contant.
117v. 7-6-1646. Engel Thoniszn. is schuldig aan Johan Colderman burgemeester van Haarlem 125
gulden per jr met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 8 morgen land
gelegen aan de Duyndam, belend NO en ZO de kinderen van Corsteman, ZW de voorsz. Duyndam
en NW de Grafelijkheidswildernis.
118. 22-4-1649. Cornelis van der Burch als procuratie hebbende van Wigbold van der Does verkoopt
Everard van Lodesteyn burgemeester van Delft 5 hond land leggende gemeen met de Abdij van
Leeuwenhorst in 7 morgen 5½ hond land, belend in zijn geheel NO Pieter Lenaertszn. den Boer met
eigen of bruikwaar van de voorsz. Abdij, ZO de Zandweg, ZW de wede van Lenaert Lenaertszn. en
NW de Buurweg, welke 5 hond land hebben behoord aan het weeshuis te Noordwijk, voor 291 gulden
3 st contant.
118v. 13-6-1647. Symon Janszn. Breugom verkoopt Jannetje Garbrantsdr. een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NO het huis en erf van Jacob Pieterszn. en Willem Floriszn., ZO de gemene
weg, ZW het huis en erf van Dirck Jeroenszn., de koopster c.s. en NW de Zeewerf of het Strand, voor
753 gulden contant.
118v. 5-8-1646. Jacob Engelszn. wonende Noordwijkerhout is schuldig aan Johan Colderman
burgemeester van Haarlem 125 gulden per jr met hypotheek op 8 morgen land gelegen aan en naast
zijn woning genaamd het huis ter Wilt, belend ZO zijn woning, ZW en NW de Wildernis en NO de
erfgenamen van Buytewech. Afgelost 10-7-1661.
119v. 16-9-1646. Willem Pieterszn. van Riethoven verkoopt Jacob Adriaenszn. Slobbe burgemeester
van Noordwijk 5½ hond erfpachtsland bij de Noordmolen, belend NO de Dinsdaagse watering, ZO de
Molenweg, ZW Dirck Corneliszn. Hensbrouck of Arent Willemszn. Glasbergen en NW de
Woonsdaagse watering, belast met 3 erfpachten tezamen 14 gulden per jr en met 352 gulden, voor
416 gulden contant boven de belasting.
120. 25-11-1646. Adriana Cornelisdr. met Cornelis Franszn. haar gekoren voogd verkoopt Wichman
Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend Z de weg, W de gang
aan het huis en Jan Adriaenszn. en N en O het nagelaten huis van Jan Dirckszn. mandemaker.
Voldaan met een schuldbrief.
120. 25-11-1646. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het gekochte.
120v. 15-9-1649. Dirck Maertenszn. timmerman schuldig aan Johan Jacobszn. Backer wonende
Haerlem 150 gulden met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan het Oosteinde van de Voorstraat,
belend NW dezelfde straat, NO Jacob Wolphertszn., ZO de erfgenamen van de heer van Lisse en ZO
de weduwe van Jan Claeszn. Mager. Afgelost 1-10-1671.
121. 5-2-1648. Maerten Gerritszn., Pieter Gerritszn., Hendrick Gerritszn. en Huybert Gerritszn. voor
hen zelven en vervangende en hen sterk makende voor Jan Gerritszn. hun jonste broer, kinderen en
erfgenamen van Gerrit Maertenszn. en Anna Pietersdr. verkopen Maerten Adriaenszn. van Rossem
een huis en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat en
Jeroen Corneliszn. Jongen Engel, ZO dezelfde Jeroen Corneliszn., ZW Cornelis Pieter Stevensznzn.
en NW en ook mede NO de koper en NW nog Maritje Sanders, voor 220 gulden contant.
121v. 21-4-1649. Maerten Adriaenszn. van Rossem verkoopt Cornelis Janszn. van Langevelt een
opstal van een oud huis en een ledich erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen,
belend ZO en met een hoekje NO Jeroen Corneliszn. Jongen Engel, ZW Cornelis Pieter
Stevensznzn., NW de verkoper en Maritje Sanders en NO de voorsz. straat, voor 225 gulden contant.
Er zou oorspronelijke betaald worden met een schuldbrief. Is dit hetzelfde huis als hij bij de vorige akte
heeft aangekocht?
122. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 225 gulden met hypotheek op het gekochte.
122v. 1-1-1647. Maerten Arentszn. wonende althans op Delfshaven verkoopt Pieter Pieterszn. snijer
wonende te Noordwijk op Zee een ledig erf gelegen aldaar, belend NO Cornelis Pieterszn.
Cruysberch, ZO en ZW Huybert Lenaertszn. en NW Jacob Warboutszn. voor 50 gulden contant.
123. 6-3-1647. Sybrant Hendrickszn. Kunst is schuldig aan Maerten Adriaenszn. van Rossem 8
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend O en Z de
Buurweg, W de weduwe van Jeroen Wouterszn. en NW de weduwe van Floris Jacobszn.
123v. 24-5-1648. Gerrit Janszn. van Sonnevelt geeft in erfpacht uit aan Engel Corneliszn. Sijlhoff een
ledig erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NW de verkoper en ZO Hendrick Gijsbertszn. van der
Plas met een erf, strekkende van de oude Zeestraat tot aan het Diefpad toe tegen 3 gulden erfpacht
per jr, voor 32 gulden contant.
124. 3-4-1651. Dezelfde geeft in erfpacht uit aan Hendrick Gijsbertszn. van der Plas een ledig erf
gelegen te Noordwijk binnen, belend NW Engel Corneliszn. van Sijlhoff en ZO Cornelis Hendrickszn.
van Leeuwen met een erf, strekkende van de oude Zeestraat tot aan het Diefpad toe tegen 3 gulden
erfpacht per jr, voor 52 gulden contant.
125. 10-6-1647. Dezelfde geeft in erfpacht uit aan Cornelis Hendrickszn. van Leeuwen twee ledige
erven gelegen aan elkander te Noordwijk binnen, belend NW Hendrick Gijsbertszn. van der Plas en
ZO de erfverpachter, strekkende van de oude Zeestraat tot aan het Diefpad toe, tegen 6 gulden
erfpacht per jr, voor 45 gulden contant. In margine: De erfpacht is afgelost in handen van Jan Janszn.
backer gehuwd met Geertje Jansdr. Passchakelen die een dochter en erfgename was van Trijntje
Claesdr. Maenvoorden, die erfgename was van Hendrick Maenvoorden. Afgelost 24-11-1717.
125v. 18-8-1649. Thonis Janszn. en Abraham Stoffelszn. gewezen gasthuismeesteren verkopen
Willem Barentszn. koster van de Parochiekerk alhier een huis en erf hen q.q. aangekomen van oude
Jan Janszn. hoedemaker bij zijn intrede in het voorsz. gasthuis, gelegen aan de Corte Breloffterweg,
belend NO Jan Arentszn. Hoogerbaen, ZO Grietje Pietersdr. wede Adriaen Gabrielszn., ZW de
voorsz. Breloffterweg en NW Jan Arentszn. voorsz., belast met 6 gulden per jr te lossen met 100
gulden. Voldaan met een schuldbrief.
126. 18-8-1649. Volgt schuldbrief van 211 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.
Borgen Jan Huygenzn. timmerman en Willem Philipszn. van Loon.
126. 21-5-1647. Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt Constantijn Suvier 2 percelen land tezamen
groot 3 morgen 505 roe, belend in zijn geheel NW de Maesloot, NO Jacob Arentszn. en ZO en ZW Sr
Coeymans en de voorsz. Sijp (sic). Voldaan met een obligatie van 5000 gulden.
126v. 21-3-1647. Maritje Dircksdr. wede Jonge Gerrit Gerritszn. Roo met Jacob Gerritszn. Roo haar
zoon en gekoren voogd verkoopt Everard van Lodesteyn burgemeester van Delft tbv Anthony van
Brouckhorst jegenwoordig uitlandig zekere woning met 7 morgen 3 hond land gelegen tot Langeveld
bij de Capelle, belend NO eerst Adriaen Lenaertszn. Block, daaraan het clooster van Leeuwenburgh
en de voorsz. Block, NW Huybert Jacobszn. Roo, W of ZW de Wildernis en Maritje Pieter Hertichs en
ZO mede de Wildernis, belast met 9 duit ‘s-Graven erfhuur en 14 gulden per jr ‘s-Graven erfhuur te
betalen ten comptoire van Dirck van Schilperoort ontvanger van de geestelijke goederen binnen Delft,
voor 2100 gulden contant boven de belasting.
127. 6-6-1647. Claes Willemszn. van Glasbergen verkoopt Pieter Corneliszn. een leeg erf gelegen te
Noordwijk binnen als hem bij brief van 7-5-1645 door Gerrit Janszn. van Sonnevelt is overgedragen,
voor 131 gulden contant.
127v. 25-1-1649. Pieter Corneliszn. heeft op 17-4-1645 gekocht van Gerrit Janszn. van Sonnevelt een
erf hetwelk hij wederom aan de voorsz. Van Sonnevelt opdraagt, voor 131 gulden 17 st.
127v. 26-2-1648. Lijsbeth Jansdr. weduwe Cornelis Corneliszn. Clapperman met Cornelis Corneliszn.
haar zoon en gekoren voogd verkoopt Huybert Corneliszn. mede haar zoon eerst een huis en erf
gelegen aan de Corte Breloffterweg te Noordwijk binnen, belend NW Cornelis Corneliszn. den Ael en
ZO de weduwe van Adriaen Janszn. schoemaker, strekkende voor van de voorsz. weg
zuidwestwaarts op tot aan Claes Thoniszn. erf toe alsmede een lijn-baantje gelegen aan de andere
zijde van de voorsz. weg, belend ZO het baantje van Govert Corstiaenszn. en NW Gijsbert Claeszn.
van der Plas, strekkende mede van de voorsz. weg af noordoostwaarts tot de baan van Jan
Adriaenszn. Hoogerbaen toe. Voldaan met een schuldbrief.
128. 26-2-1648. Volgt schuldbrief van 850 gulden met hypotheek op het gekochte.
128v. 7-6-1648. Neeltje Meesdr. weduwe Jan Corneliszn. Keuyer met Thymon Thoniszn. haar
voorzoon en gekoren voogd voor de helft en nog dezelfde Thymon als procuratie hebbende van
Cornelis Janszn., Pieter Janszn. en Jacob Janszn. gebroeders, Floris Floriszn. gehuwd met Maritje
Jansdr. en tezamen vervangende Jacob Gerritszn. gehuwd met Beatrix Jansdr., en Maritje Jansdr.
weduwe Claes Pieterszn. met Cornelis Janszn. haar broer en gekoren voogd, allen kinderen van de
voorsz. Jan Corneliszn. voor de andere helft verkopen Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant een huis en
erf gelegen op de oostzijde van de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jacob Claeszn. Room,
ZO de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, ZW Andries Andrieszn. de Quaede en NW de
voorsz. straat. Voldaan met een schuldbrief.
129. 7-6-1648. Volgt schuldbrief van 1355 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Gerrit
Janszn. van Sonnevelt en Claes Corneliszn. van Breroe anders geseyt Bouman.
129v. 8-1-1650. Thonis Janszn. als gasthuismeester als het recht verkregen hebbende van Neeltje
Woutersdr. weduwe van Hendrick Janszn. door haar incomen in het zelfde gasthuis verkoopt Huybert
Maertenszn. een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO
Melsert Pieterszn., ZW de voorsz. straat en NW Lijsbeth Dircksdr. wede Adriaen Floriszn.
schoenmaker. Voldaan met een schuldbrief.
129. 6-1-1650. Volgt schuldbrief van 625 gulden met hypotheek op het gekochte. De borgen Jan
Gerritszn. Cats en Mr Gerrit Philipszn. van Loon zijn doorgehaald.
130. 21-3-1647. Everardus Lodesteyn burgemeester van Delft als gemachtigde van Anthony van
Brouckhorst uitlandig en geeft in erfpacht uit aan Pouwels Corneliszn. Schooten een woning met 7
morgen 3 hond land gelegen tot Langeveld bij de Capelle, belend O eerst Adriaen Lenaertszn. Block,
daaraan het Klooster ter Lee en de voorsz. Block, NW Huybert Jacobszn. Roo, W of ZW Maritje
Pieters Hertichs en de wildernis en ZO mede de wildernis, belast met 14 gulden erfpacht per jr en 9
deniers s’-Gravenhuur, voor 67 gulden erfpacht per jr.
131. 13-3-1647. Daniel van der Bouchorst schout van Noordwijk verkoopt Symon Janszn. Breugom
een huis en erf met een croft gelegen in de oude Zeestraat, belend NO de Zeestraterweg, ZO Anna
Jacobsdr. wede Wolphert Floriszn. en ZW en NW Jr Johan van Alckemade, voor 525 gulden contant.
131v. 6-11-1646. Symon Janszn. Breugom verkoopt Jr Amelis van der Bouchorst heer van
Wimmenum wonende in den Hage een camp land genaamd de ledige werf gelegen te Langeveld,
belend ZO en ZW de heer van Heemstede, NW het duintje van de koper en NO Jan Gerritszn. Roo,
voor 800 gulden contant.
132. 6-12-1646. Harman Thydemanszn. verkoopt Adriaen Lenaertszn. Block 2 morgen land gelegen
in beslooten Duynschooten, zijnde erfpacht, belend NO de koper, ZO Jan Pieterszn., ZW Maerten
Corneliszn. en NW Willem Janszn., belast met 10 gulden erfpacht tbv de Grafelijkheid, voor 133
gulden contant boven de belasting.
132v. 6-12-1646. Maerten Corneliszn. verkoopt dezelfde een partij erfpachtsland gelegen als voren,
belast met 10 gulden erfpacht per jr, belend NO de koper, ZO Jacob Eeuwoutszn., ZW Huybert
Jacobszn. Roo en NW Willem Janszn. voor 130 gulden boven de belasting.
133. 27-5-1646. Claes Gijsbertszn. van der Plas verkoopt Daniel van der Bouchorst schout een stuk
geestland bestaande uit drie croften, tezamen groot 3 morgen 2 hond 68 roe, belend NW de Goyweg,
NO Michiel Willemszn., de kinderen van Willem Maertenszn. en Gerrit Janszn., ZO Jan Franszn. en
ZW Symon Claeszn. met bruikwaar voor 350 gulden contant alsmede een obligatie van gelijke 350
gulden.
133v. 5-4-1647. Mr Gerrit Philipszn. van Loon verkoopt Jan Janszn. van Oosterbaen een huis en erf
gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jonas Pieterszn. Taerlingh en Nicolaes de
Haes en ZW Emmetje Corsdr., Thonis Pieterszn. en Jan Pieter Stevensznzn., strekkende van de
voorsz. Voorstraat tot aan de Achterstraat, belast met 15 duit per jr tbv het weeshuis te Noordwijk voor
1755 gulden contant alsmede 18 gulden 18 st tot speldegeld.
134. 17-5-1646. Arent Dirckszn. van Clinckenbergh, Dirck Pieterszn. Clinckenbergh, Dirck Dirckszn.,
Jacob Dirckszn., Evert Dirckszn. en Aeltje Dircksdr. van Clinckenbergh tezamen vervangende
Weyntje Arentsdr. hun moeder en vervangende Willem Willemszn. Granaet gehuwd met Luentje
Dircksdr. van Clinckenbergh in die kwaliteit erfgenamen van Geertje Dircksdr. van Poelgeest verkopen
Jan Janszn. Taerlingh een huis en erf gelegen aan de Zeestraat, belend N dezelfde straat, ZO
Abraham Verbrugge dr. med., ZW Cornelis Pieter Stevensznzn. en NW Coen Janszn. voor 375
gulden contant.
134v. 17-4-1656. Willem Pieterszn. wonende te Noordwijk aan Zee verkoopt Floris Dirckszn.
Waesdorp een gedeelte van een huis en erf gelegen aldaar, belend NO Evert Pieterszn., ZO Leentje
Gillis Willems, ZW de Buier ofte Calis en NW Trijn Florisdr., voor 80 gulden contant.
135. 27-12-1646. Gerard van Meyburch baljuw van Noordwijk heeft gekocht van Wigbold van der
Does een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZO
de Voorstraat, ZW Jacob Janszn., Jan Willemszn. van Riethoven en het Dorpsplein en NW Dirck
Huygenzn. en Jan Huygenzn. en is schuldig boven 1600 contant 950 gulden met hypotheek op het
gekochte. Afgelost 16-3-1651.
135v. 18-6-1651. Cornelis Engelszn. vervangende Maritje Sandersdr. zijn innocente moeder verkoopt
Claes Janszn. een huis en erf gelegen aan de Cruysweg te Noordwijk binnen, belend ZO en ZW de
erfgenamen van Anna Pietersdr., NW Maerten van Rossem en NO de voorsz. weg. Voldaan met een
schuldbrief.
136. 18-6-1651. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte.
136. 5-5-1648. Mr Corstiaen van Loon chirurgijn verkoopt Cornelis Engelszn. koperslager een huiske
met erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Jan Huygenzn. timmerman, NO
en ZO Andries Hendrickszn. en ZW de Kerkstraat. Voldaan met een schuldbrief.
136v. 5-5-1648. Volgt schuldbrief van 400 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 15-5-1649.
137. 6-12-1646. Adriaen Lenaertszn. Block wonende in Langeveld is schuldig aan Johan van
Broucklant schout van Noordwijkerhout 62 gulden per jr met hypotheek op een woning met 7 morgen
land gelegen in de Langeveldergeest, belend NO Huybert Jacobszn. Roo, ZO de Wildernis en ZW en
NW de schuldenaar alsmede een woning met 4 morgen 4 hond land gelegen aldaar naast de
voorgaande woning, belend NO en ZO de voorsz. woning en Huybert Jacobszn. voorsz. en voorts ZO
de Wildernis en NW Maertje Dircksdr. wede jonge Gerrit Roo en Gerrit Jeroenszn.; 8 morgen land
gelegen in de Duynschooten, belend ZW en NW Willem Janszn. c.s., NO Jacob Engelszn. en ZO Jan
Pieterszn. en Jacob Eeuwoutszn. en nog ZW Huybert Jacobszn. Roo met bruikwaar van de
grafelijkheid, waarvan de helft van de 8 morgen land hem heden is opgedragen.
137II. 26-5-1647. Huybert Lenaertszn. Visser gehuwd met Geertje Cornelisdr. wede Adriaen
Corneliszn. backer verkoopt Huybert Lenaertszn. Coetebout een huis en erf gelegen te Noordwijk aan
Zee, belend NO Geertje Jansdr., ZO Dammas Pieterszn., ZW Jan Adriaenszn. Waert c.s. en NW de
Zeewerf. Voldaan met een schuldbrief.
137IIbis. 26-5-1647. Volgt schuldbrief van 125 gulden met hypotheek op het gekochte.
137III. 4-6-1647. Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant verkoopt Thyman Thoniszn. een huis en erf
gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend NO Dirck Andrieszn., ZO de Voorstraat, ZW
Cornelis Claes Corsznzn. en NW de Heilichstraat of Achterweg. Voldaan met een schuldbrief.
137IIIbis. 4-6-1647. Volgt schuldbrief van 425 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 25-3-
1688.
137IIIbisv. 27-5-1647. Cornelis Corneliszn. Schenaert weduwnaar van Maritje Cornelisdr. voor de
helft, Cornelis Corneliszn., Meynsje Cornelisdr. weduwe Pieter Corneliszn. met Claes Jacobszn. Holst
haar gekoren voogd, Jan Janszn. Taerlingh man en voogd van Neeltje Cornelisdr., de voorsz.
Cornelis Corneliszn. en Jan Janszn. tezamen voogden over de weeskinderen van Dirck Corneliszn.
met name Philips Dirckszn. en Cornelis Dirckszn. en nog als voogden over Cijtje Pietersdr. en Jan
Pieterszn. nagelaten kinderen van Aefje Cornelisdr. en Adriaen Jacobszn. Holst hem sterk makende
voor Cornelis Jacobszn. Holst zijn broer gehuwd met Anna Cornelisdr. tezamen voor de andere helft
verkopen Adriana Gijsbertsdr. weduwe Adriaen Janszn. timmerman een huis en erf gelegen aan de
Molensteeg te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief van 3-4-1645, belast met 500 gulden tbv
Adriaen Floriszn., voor 78 gulden contant boven de belasting.
138. Ongedateerd en ongetekend. Adriaen Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Pieter
Janszn. het voorste gedeelte van een huis en erf bestaande in een voorhuis en een syelcamertje,
belend O of ZO de Buurweg, Z of ZW Claes Franszn., NW de verkoper met het verdere gedeelte en
NO Neeltje Lappen. Voldaan met een schuldbrief.
138v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 160 gulden met hypotheek op het gekochte.
138v. 14-4-1648. Pieter Dirckszn. van Waesdorp wonende Rotterdam verkoopt Cornelis Huybertszn.
gehuwd met Meynsje Tonisdr. weduwe Gerrit Dirckszn. van Waesdorp de helft van 2 morgen 4 hond
66 roe land, daarvan de wederhelft aan de koper nomine uxoris toekomt gelegen bij het dorp van
Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO de oude Schilpweg, ZO Leendert Gerritszn., ZW Gerrit
Corneliszn. Keyser en NW Anna Jacobsdr. weduwe Wolphert Floriszn. met Symon Claeszn. Voldaan
met een schuldbrief.
139. 14-4-1648. Volgt schuldbrief van 1500 gulden met hypotheek op het gekochte.
139v. 15-5-1647. Cuniertje Daendels weduwe Adriaen Willemszn. met Pieter Daendels haar broer
voor de helft, Willem Jeroenszn. als grootvader van vaderszijde en Cornelis Pieterszn. als grootvader
van moederszijde als voogden over Jeroen Adriaenszn. enig weeskind voor de andere helft verkopen
Jan Pieterszn. van Velsen een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen met een
eiken kas, buelmolen, troch en alles tot de bakkerij behorende, belend NW Maritje Jansdr. weduwe
Pieter Dirckszn. en ZW het huis en erf daar Joost de Paeu in woont, strekkende voor van de
Voorstraat tot achter aan de Doelweg toe. Voldaan met een schuldbrief.
140. 15-5-1647. Volgt schuldbrief van 1110 gulden met hypotheek op het gekochte. De borgen Jacob
Gerritszn. van Velsen en Lenaert Joriszn. zijn doorgehaald.
140v. 28-4-1647. Dirck Arentszn. van Tethroede als procuratie hebbende van Maritje Dircksdr. van de
Kieboom laatst weduwe van Jan Jacobszn. Hoochburch zijn moeder voor ½, item van Gerrit
Jacobszn. van Kerchem gehuwd met Gooltje Jansdr. van Hoochburch en nog de voorsz. Kerchem
met Dirck Janszn. van Vesanevelt testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis
Janszn. van Hoochburch die mede erfgenamen zijn van Jan Jacobszn. van Hoochburch hare za
grootvader voor ½ verkopen Jr Amelis van der Bouchorst 2 morgen 3 hond 58 roe weiland, belend
NW Gerrit Gerritszn. van de Bilt en Claes Willemszn. van Leeuwen, NO de Abdij van Leeuwenhorst,
ZO t Convent van Rijnsburg en ZW Seger Corneliszn., alles volgens de oude waarbrieven, de jongste
van 30-1-1639. Voldaan met een obligatie van 2920 gulden.
141. 3-4-1647. Pieter Symonszn. van Noordwijk wonende Leiden verkoopt dezelfde 5 hond 7 roe land,
belend NW Jr Johan van Alckemade, NO ‘s-Gravendijck, ZO Adriaen Huygenzn. met bruikwaar en
ZW nu mede de koper, alles volgens de oude brieven daarvan de jongste is van 12-3-1638. Voldaan
met een obligatie van 675 gulden.
141v. 27-3-1647. Gerrit Arentszn. Hoflant bogertman burger van Leiden verkoopt dezelfde een woning
als woonhuis, bouwhuis, wagenhuis, twee bargen met een boomgaard alsmede 5 morgen 2 hond 45
roe land gelegen in de Cley, belend ZO de Catwijkse weg met de navolgende partij, ZW Daniel van
der Bouchorst, NW dezelfde met Jeroen Janszn. Schoutge en NO Jr Johan van Alckemade met Pieter
Symonszn. en joffr. Stalpaerts, 2 morgen 4 hond 30 roe land gelegen als voren, belend NO de vorige
partij, ZO de Catwijkerweg, ZW Daniel van der Bouchorst en NW de voorgaande partij, 1 morgen 4
hond 45 roe land gelegen als voren, belend ZO en ZW de Abdij van Leeuwenhorst, NW de
Catwijkerweg en NO Thonis Jacobszn. met de Abdij van Rijnsburg, alles volgens de decreetbrief
alhier gepasseerd op 21-3-1646. Voldaan met een obligatie van 7810 gulden.
142. 7-4-1647. Cunera Jorisdr. weduwe van Claes Jacobszn. van Oringen met Mees Sweertszn. haar
gekoren voogd is schuldig aan Cornelis Meeszn. 7 gulden 10 st per jr met hypotheek op haar huis en
erf gelegen bij de Noordkoren- molen te Noordwijk binnen, belend NO Bertelmees Pieterszn., ZO de
Molenweg, ZW Hendrick Gijsbertszn. en NW de Woonsdagse watering.
142v. 6-6-1647. Jan Huygenzn. en Dirck Huygenzn. broers verkopen Claes Adriaenszn. van Veen een
huis en erf gelegen aan het Marcktveld te Noordwijk binnen, belend NW en ZO de verkoper,
strekkende voor van het Marckt-veld tot achter aan een gang. Voldaan met een schuldbrief.
143. 6-6-1647. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het gekochte.
143v. 10-6-1647. Dirck Maertenszn. timmerman verkoopt Claes Janszn. Admirael een leeg erf
gelegen tussen de oude en de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Jacob de Baer en
NW Aert Aertszn., voor 120 gulden contant.
143v. 14-7-1647. Floris Corneliszn. van Sijlhoff timmerman is schuldig aan Jan Janszn. Backer
houtkoper te Haarlem wegens levering van hout 130 gulden met hypotheek op zijn huis en erf gelegen
aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Dirck Olofszn., ZO Maerten Corneliszn., ZW de
voorsz. Kerkstraat en NW Anna Molenaers.
144. 14-7-1647. Gerrit Janszn. van Sonnevelt verkoopt Jan Janszn. Backer houtkoper te Haarlem al
het recht van een brief pro resto 538 gulden tlv Willem Wolphertszn. voor een gelijke som.
144v. 1-5-1647. Jan Pieterszn. van Velsen verkoopt Gerrit Adriaenszn. een huis en erf gelegen bij de
Noordkoren- molen te Noordwijk binnen, belend NO Hendrick Gijsbertszn. en ZW Pieter Janszn.
Koster, strekkende voor van de Molenweg af tot aan de Woonsdaagse watering, met het recht van
gebruik en bewoning door Gillis Janszn. gehuwd met Maritje Lourisdr. de moeder van de verkoper,
doch alleen als Gillis niet hertrouwde na overlijden van Maritje.
145. 1-5-1647. Volgt schuldbrief van 875 gulden met hypotheek op het gekochte.
145v. 4-5-1647. Jan Symonszn. van Langevelt is schuldig aan Hendrick Barentszn. 25 gulden per jr
met hypotheek op 9 hond land gelegen achter het laantje van Thonis Jeroenszn. in de Cley, belend
NO Jan Jeroenszn. Wiel, ZO Emmetje Corsdr., ZW Joost Jan Trijntges en NW Jan Jeroenszn. van
Steenvoorden met bruikwaar.
146. 23-5-1647. Lammert Pieterszn. man en voogd van Neeltje Jeroensdr. voor hem zelve en als
procuratie hebbende van Pieter Gerritszn. baljuw en schout van Warmenhuysen man en voogd van
Grietje Jeroensdr. en als mede voogd van de kinderen van Jan Jeroenszn. en nog als procuratie
hebbende van Augustijn Pieterszn. man en voogd van Trijntje Jeroensdr. voor hem zelve en als mede
voogd van de voorsz. kinderen van Jan Jeroenszn. en nog tezamen als voogden van de kinderen van
Dirckje Jeroensdr. en zulks tezamen kinderen en erfgenamen van Jeroen Janszn. in zijn leven
schoemaker verkopen Maritje Lenaertsdr. wede van de voorsz. Jeroen Janszn. de helft van een huis
en erf gelegen te Noordwijk binnen, waarvan de wederhelft aan de koopster toebehoort, belend in zijn
geheel NO Pieter Willemszn., ZO en ZW Cornelis Janszn. Oosterbaen en NW de Voorstraat, belast
met 3 st 1 blanc per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief.
146v. 5-5-1647. Pieter Gerritszn. Schouten baljuw van Warmenhuizen ruilt met Mr Gerrit Philipszn.
van Loon een huis en erf, belend NO Jacob den Dubbelden, ZO dezelfde en Huybert Corneliszn. van
Velsen, ZW Jannetje Oliviersdr. en NW de Voorstraat, belast met 225 gulden 12 st 30 p. Voldaan met
een ander huis en erf alsmede een toegift van 1078 gulden contant, terwijl Mr Gerrit in mei 1648 zal
betalen aan Claes Pieterszn. vleeshouwer en Willem Jeroenszn. 100 gulden als rest van de
kooppenningen van het vermangelde huis. Borg Adriaen Pieterszn.
147. 5-5-1647. Mr Gerrit Philipszn. van Loon ruilt met Pieter Gerritszn. Schouten een huis en erf
gelegen aan het Westeinde van de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis van der
Burch, ZO de Voorstraterweg, ZW Jan Meeszn. en NW de voorsz. Van der Burch, belast met de helft
van 20 st per jr tbv de proven van Treslong en de helft van 800 gulden tbv Cornelis Jeroenszn.
backer. Voldaan door overdracht van een ander huis.
147v. 12-5-1647. Dirck Maertenszn. timmerman verkoopt Cornelis Willemszn. Ruygendijck een huis
en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Reyer Corneliszn.
Vossenburch, ZO Jacob van der Elst, ZW de voorsz. straat en NW Thonis Symonszn. Capiteyn met
een gemene muur voor 500 gulden contant.
148. Ongedateerd en ongetekend. Jan Gerritszn. Roo wonende in het Langeveld onder Noordwijk
zoon en mede-erfgenaam van Gerrit Gerritszn. Roo en Maritje Dircksdr. en door hun overlijden het
recht verkregen hebbende van het na te melden land verkoopt Jr Amelis van der Bouchorst heer van
Wimmenum de helft van 4 morgen land gelegen tot Langeveld, belend NO de Wildernis en de
erfgenamen van Pieter Janszn., ZO dezelfde erfgenamen en de Camer van de Rekenmeester van
Holland in gebruik bij Jacob Eeuwoutszn., ZW dezelfde Jacob Eeuwoutszn. met bruikwaar en NW de
Wildernis, alles volgens de oude brief van 16-2-1628, voor 1200 gulden contant.
148v. 26-5-1647. Neeltje Adriaensdr. wede Gerrit Janszn. de Roth met Cornelis Franszn. haar
gekoren voogd verkoopt Joris Arentszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Jan
Adriaenszn. Waert, ZO de Buurweg en ZW en NW Adriaen Quack, met recht van bewoning door
verkoopster van het Zyelkamertje van het voorsz. huis. Voldaan met een schuldbrief.
149. 26-5-1647. Volgt schuldbrief van 375 gulden met hypotheek op het gekochte.
149v. 18-12-1647. Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt de heer Wigbold van der Does 3 hond land
gemeen met de koper in 9 hond gelegen aan de Achterweg, belend NW de Achterweg en NO, ZO en
ZW de heer van Wimmenum, voor 650 gulden gereed geld.
149v. 27-6-1648. Dezelfde verkoopt Adriaen Huygenzn. beneffens enige meubelen 2 hond land
gelegen aan de Catwijkerweg omtrent de woning van Symon Pieter Symonsznzn., onverdeeld met de
Abdij van Rijnsburg in een perceel van 2 morgen 2 hond land, belend in zijn geheel NO de ‘s-
Gravendijk, ZO Jacob Slobbe en Gerrit Corneliszn. Keyser en ZW de heer van Wimmenum met de
voorsz. Abdij. Getaxeerd op 200 gulden.
150. 22-5-1647. Gerard van Meyburch verkoopt Pieter Janszn. een huiske met erf gelegen aan de
oude Zeestraat, belend NO de verkoper, ZO nu Pieter Janszn. van Dusseldorp, ZW de voorsz. straat
en NW Frans Franszn. Leckerbier, belast met 7½ st erfpacht per jr, voor 225 gulden contant.
150v. 23-5-1647. Maritje Lenaertsdr. wede Jeroen Janszn. schoemaker met Pieter Symonszn. haar
gekoren voogd heeft gekocht van de kinderen en de voogden van de kleinkinderen van Jeroen
Janszn. als vermeld onder 145v en is schuldig 317 gulden 10 st met hypotheek op het gekochte.
151. 26-5-1647. Oude Maritje Jansdr. weduwe Adriaen Claeszn. met Willem Adriaenszn. Graeff haar
gekoren voogd ruilt haar huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO en ZO het Dorpsplein of
buurweg, ZW het huis van Jan Coenenzn. en NW het Dorpsplein tegen de helft van een huis en erf
van Maritje Jansdr. weduwe Pieter Floriszn. Admirael.
151. 26-5-1647. Maritje Jansdr. wede Pieter Floriszn. Admirael met Willem Adriaenszn. Graeff haar
gekoren voogd draagt op het voorsz. halve huis gelegen te Noordwijk op Zee, belend in zijn geheel
NO Dirck Jeroenszn., ZO Claes Jacobszn., ZW het Dorpsplein en NW Wichman Wichmanszn.
151v. 6-6-1647. Claes Adriaenszn. van Veen verkoopt Cornelis Willemszn. Ruygendijck een huis en
erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Maritje Cornelisdr. weduwe
Jeroen Janszn. Wiel, ZO Gerrit Janszn. Mager, ZW de voorsz. straat en NW Joris Hendrickszn. van
Ybenbueren, belast met 5 st erfpacht per jr tbv de Memorien van Noordwijk, voor 750 gulden contant.
152. 4-5-1648. Joost Janszn. Tryntges heeft verklaard onlangs verkocht te hebben aan Claes
Gijsbertszn. van der Plas een woning als huis, barg en schuur alsmede 2 morgen 2 hond 66 roe land
gelegen aan de Breloffterweg, belend NO de heer van Wimmenum, ZO de weduwe van Mees
Huybertszn., ZW de voorsz. weg en NW de Wildernis, alles onder de hand en heeft op 8-4-1647 de
secretaris verzocht dit te bebrieven, welke koop Claes Gijsbertszn. ontsinnet en ontnaest is door
Pieter Hendrickszn. Buier zijnde een volle broer van de huisvrouw van de verkoper, welke naasting op
15-4 door de schepenen is bevestigd, en draagt nu op de voorsz. Pieter Hendrickszn. de voorsz.
woning voor 2050 gulden contant. Er zou oorspronkelijk een schuldbrief worden gepasseerd.
152v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 2050 gulden met hypotheek op het
gekochte.
153. 10-5-1648. Pieter Hendrickszn. Buier verkoopt Claes Gijsbertszn. van der Plas een huis en erf
gelegen aan de Breloffterweg, belend NO en ZO de verkoper, ZW de voorsz. weg en NW de
Grafelijkheidswildernis. Voldaan met een schuldbrief.
153. 10-5-1648. Volgt schuldbrief van 775 gulden met hypotheek op het gekochte.
153v. 19-1-1648. Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Pieter Lenaertszn. van Leeuwen
wagemaker een erf gelegen op het Westeinde, belend NO Jacob Jacobszn. schipper, ZO de
Westeindse voorstraat, ZW de verkoper en NW een sloot, voor 50 gulden alsmede een obligatie van
100 gulden.
154. 2-6-1647. Engel Clementszn. onze mede schepen in office verkoopt de kerkmeesters van de
nieuwe kerk te Noordwijk op Zee eerst zeker erf met een partij oude stenen begroot op 25000, op
welk erf de nieuwe kerk aldaar voor een gedeelte zal worden getimmerd alsmede zeker huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee tot een predikantshuis, belend NO de Buurweg, ZO een slop en ZW en
NW Cornelis Louriszn. Voldaan met een schuldbrief van 950 gulden.
154v. 2-6-1647. Adriaen Clementszn., Banckeris Jacobszn. jegenwoordig kerkmeesters van de
nieuwe kerk te Noordwijk op Zee met Jacob Warboutszn., Gerrit Corneliszn. ? en Wichman
Wichmanszn. zijn schuldig wegens de voorgaande koop.
155. 17-6-1647. Jacob Gerritszn. van Velsen verkoopt Pieter Philipszn. van Larum een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen genaamd het Clockje, alles volgens de oude brief van
23-6-1646, waarbij verkoper het had gekocht van Gerrit Janszn. van Sonnevelt. Voldaan met een
obligatie van 292 gulden.
155v. 16-3-1653. Adriaen Janszn. van Velsen nagelaten zoon en erfgenaam van Leuntje Adriaensdr.
(doorgehaald weduwe van Jan Gerritszn. van Velsen) is schuldig aan Jan Huygenzn. timmerman 350
gulden wegens opbouw van een nieuw huis gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen en zal
daar rente van betalen tegen 5% per jr met waarborg het voorsz. huis belend NO en ZO Jan
Jeroenszn., ZW Guertje Symonsdr. en NW de dwarskerkstraat. Afgelost 14-5-1723.
156. 14-7-1647. Engel Thoniszn. is schuldig aan Johan Colderman burgemeester van Haarlem 125
gulden per jr met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 8 morgen land
gelegen aan de Duyndam, belend NO en ZO de kinderen van Corsteman, ZW de voorsz. Duyndam
en NW de Grafelijkheidswildernis.
156v. 14-9-1647. Philips Corneliszn. Heemskerck en Jan Symonszn. van Langevelt zijn schuldig aan
Louris Has?? burger van Haarlem 18 gulden per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen te
Noordwijk binnen tussen de oude Zeestraat en het Diefpad, belend ZO Jan Wouterszn. en NW
Huybert Jonaszn., strekkende van de voorsz. straat tot het voorsz. Diefpad toe. Philips had alleen de
300 gulden ontvangen en Jan Symonszn. was borg. Afgelost 15-10-1658.
157. 15-9-1647. Adriaen Lenaertszn. Block is schuldig aan de Regenten van het arme Godshuis
genaamd Verwers hofje te Haarlem 31 gulden 5 st per jr met hypotheek op een woning met ruim 7
morgen land gelegen in de Langeveldergeest,
belend NW en NO Huybert Jacobszn. Roo of de Grafelijkheid van Holland, ZO de
Wildernis en ZW de schuldenaar en nog ook ten dele NO alsmede een woning gelegen aldaar, groot 4
morgen 4 hond, belend NO en ZO de voorgaande woning en Huybert Jacobszn. Roo voorsz., ZO de
Wildernis en NW de woning van jonge Gerrit Roo, 8 morgen erfpachtsland gelegen in Duynschooten,
belend ZW en NW Willem Janszn. c.s., NO Jacob Engelszn. en ZO Jan Pieterszn. en Jacob
Eeuwoutszn. en nog ZW en NW Huybert Jacobszn. Roo met bruikwaar.
157v. 19-9-1647. Philips Corneliszn. van Heemskerck schuldig aan Louris Has? burger van Haarlem 7
gulden 17 st 4 p per jr met hypotheek op de helft van een huis en erf met lijnbaan waarvan de
wederhelft toebehoort aan Jan Symonszn. van Langevelt, belend in zijn geheel NW Gerrit Jonaszn. en
ZO Jan Wouterszn., strekkende voor van de oude Zeestraat noordwaarts tot aan het Diefpad toe.
158. 19-1-1648. Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Jr Adriaen Doubleth, Andries van
Outshoorn en Sr Jacob den Dubbelden 2 percelen land gelegen naast elkaar tezamen groot 9 hond,
belend NO de Vijverweg van de heer van Noordwijk, ZO de verkoper en Joost Meeszn. schipper, ZW
de Woonsdagse watering en NW de voorsz. weg en Adriaen Claeszn. schipper, voor 600 gulden
contant alsmede een obligatie van 1300 gulden.
158v. 30-12-1647. Jacob Engelszn. van Sonnevelt verkoopt Symon Maertenszn. van Huchtenburch 4
morgen erfpachtsland gelegen in besloten Duyvenschooten, belend NO de Cluyslaan, ZO de weduwe
van Cornelis Jacobszn. van Huchtenburch met de Cluysweg, ZW Adriaen Lenaertszn. Block en NW
en deels NO Pieter Adriaenszn. tot Langeveld, belast met 16 gulden erfpacht per jr tbv de
Grafelijkheid, voor 400 gulden contant boven de belasting.
159. 27-1-1649. Pieter Corneliszn. is schuldig aan Gerrit Janszn. van Sonnevelt mr timmerman 785
gulden wegens geleverde materialen en opbouw van een nieuw huis gelegen buiten de St Jansbrugge
aan de Zeestraat, met hypotheek op het voorsz. huis en erf, belend NO het Diefpad, ZO Cornelis
Arentszn. Glasbergen, ZW de voorsz. Zeestraat en NW Thonis Symonszn. Capiteyn.
159v. 14-2-1648. Ot Hendrickszn. voor hem zelve en vervangende Pieter Hendrickszn. zijn broer en
nog als oom en voogd van (de kinderen van?) Jannetje Hendricksdr. zijn zuster en zulks tezamen
kinderen en kleinkinderen van za Trijntje Dircksdr. die een dochter was van Neeltje Pietersdr. voor de
helft en (doorgehaald Anna Dircksdr. weduwe van Symon Maertenszn. Molenaer met Jan Huybertszn.
haar zuster mede een dochter van Neeltje Pietersdr. voor de helft) verkoopt Dirck Olofszn. decker de
helft van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend in zijn geheel NW en NO de koper, ZO
Floris Corneliszn. Sijlhoff en ZW de Kerkstraat. Voldaan met een obligatie van 350 gulden.
160. 26-3-1648. Ivo Borel Frans schoolmeester is schuldig aan Maerten Adriaenszn. van Rossem 40
gulden per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen,
belend NO Willem Pieterszn. schoemaker, ZO de Achter- of Doelweg, ZW Willem Janszn. en NW de
voorsz. straat alsmede een tuin gelegen achter het voorsz. huis over de Doelweg, belend NO de
Doelen, ZO en ZW de vrouwe van Offem en NW de Doelweg. Afgelost 3-11-1660.
160v. 1-6-1648. Jeroen Janszn. Schoutge verkoopt Jr Amelis van der Bouchorst 3 morgen 4 hond
land, belend NO Jr van Alckemade, ZO de koper, ZW Daniel van der Bouchorst en Symon Janszn.
Breugom en NW de wede en kinderen van Floris Pieterszn. Wassenaer, voor 1050 gulden contant
alsmede een obligatie van 2100 gulden.
161. 3-5-1648. Huychje Huygendr. wede Lenaert Louriszn. met Mees Symonszn. haar gekoren voogd
verkoopt Gerrit Meeszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee aan de Buiert, belend NW, NO
en ZO de buiert of gemene weg en ZW Gerrit Corneliszn. schoemaker. Voldaan met een schuldbrief.
161v. 3-5-1648. Volgt schuldbrief van 250 gulden met hypotheek op het gekochte.
162. 20-6-1648. Andries Hendrickszn. verkoopt Cornelis Jeroenszn. backer een huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief, voor 3400 gulden contant.
162v. 5-5-1648. Jan Corneliszn. timmerman man en voogd van Maritje Huygendr. voor de helft,
Barent Louriszn. man en voogd van Nelletje Dircksdr. voor hem zelve en als voogd over de kinderen
van Claes Dirckszn., Jan Dirckszn., Symon Janszn. voor hem zelve en vervangende Claes Janszn.,
Adriaen Janszn., Gerrit Janszn., Jacob Corneliszn. Jongen Engel man en voogd van Maritje Jansdr.,
Willem Maertenszn. als vader en voogd over zijn kinderen bij Neeltje Jansdr. en Neel Jeroensdr. als
procuratie hebbende van haar man Lammert Pieterszn. en van Neeltje Pietersdr. en Hechter
Pieterszn. voor hem zelve en als oom en voogd van het onmondige kind van Crijn Claeszn. en van
Aeltje Pietersdr. huisvrouw van Dirck Symonszn. en nog te vervangen Symon Corneliszn. man en
voogd van Neeltje Pietersdr. voor 1/18 en 1/12e, tezamen erfgenamen van jonge Dirck Claeszn. voor
de helft verkopen Jan Jeroenszn. Wiel een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen,
belend NO het Convent van Noordwijk, ZO Abraham Stoffelszn. en Jan Dirckszn. Keur, ZW de
Kerkstraat en NW de koper, belast met 16 st erfpacht per jr tbv het voorsz. convent, alles volgens de
oude brief van 30-6-1616. Voldaan met een schuldbrief.
163. 10-5-1648. Volgt schuldbrief van 2730 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Dirck
Claeszn. waard in de Ashoop en Cornelis Dirckszn. kleermaker. Afgelost 12-5-1691.
163v. 5-5-1648. Arent Willemszn. van Glasbergen verkoopt Jan Janszn. Paeuw een huis en erf
gelegen aan de Molenweg te Noordwijk binnen, belend NO Jacob Slobbe, ZO de voorsz. weg, ZW
Mees Pieterszn. lijndraaier en NW de Woonsdagse watering, belast met 4 gulden erfpacht te lossen
met 100 gulden tbv de heer van Wimmenum en 250 gulden tbv Jan Huygenzn. timmerman. Voldaan
met een schuldbrief.
164. 5-5-1648. Volgt schuldbrief van 650 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 31-3-1649.
164v. ongedateerd en ongetekend. Jacob Warboutszn. voor hem zelve en als oom en voogd over
Guertje Adriaensdr. en als oud-oom en voogd over Florisje Thonisdr. weeskind van Aechje Jansdr.,
Item Joris Adriaenszn. voor hem zelve en vervangende oude en jonge Dirck Adriaenszn. zijn broers,
Huygh Reyerszn. man en voogd van Nelletje Jansdr., Dirck Jacobszn., Jan Janszn. Prins gehuwd met
Grietje Jacobsdr., allen tezamen vervangende en hen sterk makende voor Warrebout Jacobszn.
uitlandig en voor Annetje Jacobsdr., allen tezamen voor 3/12, Dirck Willemszn. Gans man en voogd
van Neeltje Pietersdr. en Cornelis Corneliszn. man en voogd van Leuntje Pietersdr. voor 4/12 en
tezamen erfgenamen van Pieter Janszn. en Geertje Warboutsdr. verkopen Cornelis Pieterszn. de
voorsz. partijen van een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, waarvan de koper de rest of 5/12e
bezit, belend in zijn geheel NO de erfgenamen van Commer Engels, ZO Willem Adriaenszn. Graeff,
ZW de buurweg en NW Banckeris Jacobszn. backer voor 408 gulden 6 st 8 denier contant.
165. overgeslagen.
166. 8-5-1648. Adriaen Lenaertszn. Block is schuldig aan de regenten van het oude manhuis te
Haarlem 250 gulden per jr met waarborg zijn woning met ruim 7 morgen land gelegen in de
Langeveldergeest, belend NW en NO Huybert Jacobszn. Roo of de Grafelijkheid van Holland, ZO de
Wildernis, ZW de schuldenaar en nog ook deels NW, Item een woning gelegen aldaar met 4 morgen 4
hond land, belend NO en ZO de voorsz. woning en Huybert Jacobszn. voorsz., ZO de Wildernis en
ZW en NW de woning en landen van jonge Gerrit Roo, 8 morgen erfpachtland gelegen in de
Duynschooten, belend ZO en NW Willem Janszn. c.s., NO Jacob Engelszn., ZO Jan Pieterszn. en
Jacob Eeuwoutszn. en nog ZW en NW Huybert Jacobszn. Roo met bruikwaar.
167. 7-5-1648. Jacob Eeuwoutszn. van der Linde verkoopt aan heer Adriaen Paeuw ridder, heer van
Heemstede 2 morgen land, belend NO de Langevelderlaan, ZO Huybert Willemszn. Swil, ZW de
koper en NW de Langevelder watering. Voldaan met een schuldbrief.
167v. 7-5-1648. Volgt schuldbrief van 2075 gulden met hypotheek op het gekochte.
168. 2-6-1648. Joost Meeszn. en Nanning Meeszn. voor hen zelven en Gijsbert Meeszn. tezamen
vervangende en hen sterk makende voor Cornelis Meeszn., Item Trijntje Meesdr. met Maerten
Adriaenszn. van Rossem haar gekoren voogd en nog Joost Meeszn. en Gijsbert Nanningszn.
mitsgaders Reyer Mouweringszn. voogden over Engel Willemszn. en Cornelis Willemszn. gewonnen
bij Neeltje Meesdr. en zulks tezamen erfgenamen van Maertje Meesdr. hun overleden zuster
verkopen Huybert Janszn. een huis en erf gelegen in de Corte Breloffterweg te Noordwijk binnen,
belend NO dezelfde weg, ZO Jan Janszn. Hoetse, ZW Claes Thoniszn. Bremae en NW Commer
Jansdr. wede Adriaen Janszn. schoemaker met alle hout, turf en bakkersgereedschap, voor 2000
gulden contant.
168. 2-5-1648. Thonis Pieterszn. voor hem zelve, Trijntje Pietersdr. (met Willem Dirckszn. haar zoon
doorgehaald) tezamen voor 1/7, Matthijs Corszn. gehuwd met Neeltje Pietersdr. voor 1/7, Philips
Corneliszn. gehuwd met Grietje Pietersdr. voor 1/7, Jacob Foppenszn. gehuwd met Maritje Pietersdr.
voor 1/7, Adriaen Adriaenszn. gehuwd met jonge Maritje Pietersdr. 1/7, Item Thonis Pieterszn. als
voogd over de kinderen van Jan Pieterszn. voor 1/7 en nog Pieter Jacobszn. van der Plas voor hem
zelve en als voogd met Willem Dirckszn. van Blinckenburch weesmeester te Catwijk over de
weeskinderen van Anna Jacobsdr. en nog de voorsz. Pieter Jacobszn. vervangende en hem sterk
makende voor Maritje Jacobsdr. en nog voor Marcus Claeszn. gehuwd met Neeltje Jacobsdr., Jacob
Gijsbertszn. van Duynen gehuwd met Weyntje Jacobsdr. tezamen kinderen of kleinkinderen van Iefje
Pietersdr. voor 1/7 en zulks testamentaire erfgenamen van Claes Pieterszn. vleeshouwer verkopen
Thonis Jacobszn. van Schie 7 hond land gelegen in de Cley, belend NO de vrouwe van Wimmenum,
ZO de Leidse weg, ZW Emmetje Corsdr. en NW de Bouvesloot. Voldaan met een schuldbrief.
169. 2-5-1648. Volgt schuldbrief van 561 gulden met hypotheek op het gekochte.
169v. 2-5-1648. Dezelfden verkopen Mees Symonszn. mede schepen van Noordwijk 7½ hond land
gelegen aan de Achterweg, belend NO Jan Jeroenszn., ZO Philips Corneliszn., ZW de Abdij van der
Lee en NW de Achterweg. Voldaan met een schuldbrief.
170. 2-5-1648. Volgt schuldbrief van 1369 gulden met hypotheek op het gekochte.
170v. 17-5-1648. De erfgenamen vermeld onder 164v verkopen Cornelis Pieterszn.
171. 18-5-1648. Volgt schuldbrief tbv Maerten Adriaenszn. van Rossem van 12 gulden 10 st per jr met
hypotheek op het gekochte.
171v. 28-5-1648. Adriana Jorisdr. weduwe Ary Warboutszn. van der Mij is schuldig aan Cornelis
Corneliszn. van Wouw wonende buiten Haarlem als administratieve voogd van Cytje Pietersdr.
nagelaten weeskind van Aefje Cornelisdr. bij Pieter Janszn. en als voogd van de kinderen van Dirck
Corneliszn. van Wouw 7 gulden 10 st per jr met hypotheek op haar huis en erf gelegen te Noordwijk
op Zee, belend NW de gemene weg, NO Maertje Ercken, ZO Willem Harmanszn. en Cornelis
Corneliszn. Hennevanger en ZW Claes Huygenzn. Afgelost 22-5-1656.
172. 26-5-1648. Jacob Corneliszn. de Roth verkoopt Cornelis Lenaertszn. de Doorn een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee op het Oosteinde, belend NO de Wildernis, ZO Pieter Hendrickszn., ZW
Hendrick Michielszn. en NW de Oostweg, belast met 12 st 8 p erfhuur per jr, voor 154 gulden contant.
172v. 30-7-1648. Jan Huybertszn. backer wonende Wassenaar voor hem zelve en als zoon van Anna
Dircksdr. en als last hebbende van dezelfde Anna Dircksdr. en voor Gerrit Claeszn. gehuwd met
Lijsbeth Huybertsdr. verkoopt Jan Pieterszn. Versteck de helft van een huis en erf gelegen in de
Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO en NW Dirck Olofszn. met de wederhelft, ZO
Floris Corneliszn. Sijlhoff en ZW de Kerkstraat voor 350 gulden contant. Er was een erfpacht op het
voorsz. huis van 15-11-1579 houdende op de naam van Pieter Pieterszn. die man was van Neeltje
Pietersdr., die moeder was van Trijntje en Anna Dircksdr. doch deze werd op 8-8-1580 afgelost..
173. 21-6-1648. Joffr. Josyna van der Does enige dochter van Jr Franchoys van der Does voor haar
zelve en als procuratie hebbende van joffr. Anna van der Does weduwe van Franchoys van der Does
haar moeder met Cornelis van der Burch als haar gekoren voogd verkoopt de heer Wigbold van der
Does heer van Noordwijk een huis en erf met hof en boomgaard gelegen te Noordwijk binnen, belend
NO Pieter Corneliszn. lijndraaier, ZO de Heerenstraat of Marktveld, ZW Jan Dirckszn. Keur en
daaraan Maritje Cornelisdr. weduwe Jeroen Janszn. Wiel en NW mede des heeren straat, voor 3100
gulden contant.
173v. 25-7-1648. Andries Andrieszn. de Quaede hoefsmid is schuldig aan Sr Godefridus de Leu
koopman te Am- sterdam 264 gulden wegens levering van ijzer met waarborg zijn huis en erf gelegen
op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend NO Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant, ZO en ZW de
erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse en NW de Voorstraat. Afgelost februari 1651.
174. 30-7-1648. Gerrit Claeszn. vlasser verkoopt Jan Huybertszn. Molenbeeck zijn zwager wonende
te Wassenaar een huis en erf gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Dirck
Corneliszn. Hensbrouck met een tuin en ZW de weduwe van Adriaen Janszn. timmerman, strekkende
van de voorsz. Molensteeg noordwestwaarts op tot de Noordmolenweg toe, voor 1000 gulden contant.
174v. 30-7-1649. Pieter Claeszn. Slachvelt verkoopt Cornelis Huybertszn. 3 hond geestland, belend
NO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZO de koper, ZW de Dinsdagse watering en NW de
verkoper, belast met 20 st erfpacht per jr, voor 200 gulden boven de belasting.
175. 30-7-1649. Cornelis Huybertszn. is schuldig aan Geertje Hendricksdr. huisvrouw van Bouwen
Adriaenszn. van Suermondt wonende Catwijk op de Rijn 12 gulden per jr met hypotheek op 4½ hond
land met een huis gelegen in het Slachvelt, belend NO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZO
Michiel Willemszn., ZW de Dinsdaagse watering en NW Pieter Claeszn. Slachvelt.
175v. 4-10-1648. Pieter Claeszn. Slachvelt is schuldig aan de gasthuismeesters te Noordwijk 25
gulden per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
ZW Willem Janszn. van der Plas, NW de Voorstraat, NO Lijsbeth Louwerisdr. en ZO de Doelweg.
176. 8-10-1648. Maritje Pietersdr. huisvrouw van Jan Pieterszn. Versteck als procuratie hebbende van
haar man volgens procuratie van 22-8-1648 voor schepenen van Maassluis is schuldig aan Pieter
Thoniszn. wonende te Noordwijk op Zee 17 gulden 10 st per jr met hypotheek op de helft van een huis
en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NO en NW Dirck Olofszn., ZO Floris Corneliszn. Sijlhoff en ZW
de Kerkstraat. Afgelost 11-7-1669 door Willem Thoniszn. van Schie.
176v. ongedateerd en ongetekend. Pieter Janszn. Bor wonende Voorhout oom en voogd van Maritje
Arentsdr. enige nagelaten weeskind van Arent Janszn. en Leuntje Jansdr. beiden z.g. verkoopt Pieter
Joppenzn. van Wassenaer een huis en erf gelegen in de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW
en NO Jacob van der Elst, ZO Cornelis Symonszn. en ZW de voorsz. Zeestraat. Voldaan met een
custingbrief.
176v. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 430 gulden met hypotheek op het gekochte.
177. 6-6-1649. Adriana Engelsdr. wede Gijsbert Janszn. wonende te Noordwijk op Zee met Abraham
Stoffelszn. haar gekoren voogd verkoopt Jaepje Cornelisdr. wede Dirck Corneliszn. Cruysbey zeker
lijnbaantje van 1 gang gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de verkoopster, ZW Stoffel Jacobsdr.
en op beide einden de wildernis, voor 40 gulden gereed geld.
177v. 6-6-1649. Thymon Thoniszn. als vader en voogd van zijn kinderen als erfgenamen van hun
grootmoeder (doorgehaald en hem sterk makende voor Eeuwout Willemsdr. zijn schoonmoeder)
verkoopt Backeris Jacobszn. backer wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar,
belend NW de Zeewerf, NO en O Huych Arentszn. met een gemene muur en Z en ZW de gemene
weg, voor 60 gulden.
177v. 1-6-1649. Gerrit Janszn. van Sonnevelt geeft in erfpacht uit aan Jacob Gerritszn. van der Waert
een leeg erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NW Cornelis Hendrickszn. van Leeuwen en ZO
Thonis Symonszn. Capiteyn, strekkende van de oude Zeestraat tot het Diefpad toe tegen 13 gulden
erfpacht per jr.
178v. 4-10-1648. Daniel Symonszn. en Cornelis Janszn. Clercq als mede-erfgenamen van Aefje
Cornelisdr. weduwe Mees Symonszn. voor hen zelve en als last hebbende van de andere medeerfgenamen
stellen dat Mees Symonszn. en Aefje Cornelisdr. hadden bezeten ¼ van een huis en erf
nu toebehorende Pieter Claeszn. Slachvelt, welk ¼ part Mees had verkocht aan Pieter Claeszn. en
draagt alsnog over voor 200 gulden, belend het huis in zijn geheel ZW Willem Janszn. van der Plas en
NO Lijsbeth Lourisdr., strekkende van de Voorstraat tot de Doelweg. Mede verscheen Thonis
Pieterszn. man en voogd van Lijsbeth Claesdr. die verklaart dat Lijsbeth had 2/10 van een 1/5 in
voormeld huis, hetwelk hij mede overdraagt en waarvoor hij al lang betaald was met 50 gulden.
179. 22-4-1649. Willem Janszn. van der Plas verkoopt Claes Corneliszn. van Breroe een huis en erf
gelegen in het Oosteinde te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief, belast met 15 st per jr tbv
het Capittel van den Hoogelande te Leiden, voor 300 gulden contant en een obligatie van 500 gulden.
De obligatie is afgelost en voldaan aan Willem Janszn. van Rijn als erfgenaam van Willem Janszn.
van der Plas in mei 1650.
179. 22-4-1649. Cornelis Willemszn. Ruygendijck verkoopt Adriana Garbrantsdr. een huis en erf
gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief van 12-5-1647,
voor 550 gulden contant.
179v. 16-10-1650. Jr Andries van Outshoorn eerst voor hem zelve en vervangende zijn zusters
tezamen voor de helft en als procuratie hebbende van de erfgenamen van Jr Johan Wagewijns voor
de helft verkoopt Mr Corstiaen van Loon een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend ZW de kinderen van Pieter Symonszn. backer en NO de weduwe van Lenaert
Lenaertszn. van der Plas, strekkende van de Voorstraatr noordwaarts tot aan het erf van de heer
Adriaen Doubleth, belast met een erfpacht van 14 gulden 5 st per jr tbv de vicarie gefundeert op het
altaar van de Parochiekerk te Noordwijk, voor 1400 gulden contant boven de belasting.
180v. 21-11-1648. Volckert Maertenszn. voor hem zelve en vervangende Leentje Maertensdr. zijn
zuster tezamen erfgenamen van Sije Dircksdr. wede Maerten Gijsbertszn. verkopen Floris
Baerthoutszn. een huiske met erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de Wildernis, ZO Cuniera
Jan Heyen weduwe van Jan Arentszn. Heyen, Z Engel Evertsdr. weduwe van Jeroen Wouterszn.
Vinck en W de werf of de Wildernis, voor 100 gulden contant.
180v. 26-11-1648. Pieter Pieterszn. de Soomer backer is schuldig aan Gillis Pieterszn. van Heussen
te Leiden 36 gulden 10 st per jr met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Claes Joriszn. lakenkoper, ZO Dirck Olofszn., ZW de Kerkstraat en NW nu
Cornelis Jeroenszn.
181v. 7-12-1648. Adriaen Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gangeloff Willemszn.
een erfje gelegen aldaar lang 20 voet en breed 3 voet, belast met 3 st erfpacht, voor 6 gulden 6 st
contant.
181v. 15-12-1648. Trijn Claesdr. weduwe Jan Claeszn. Mager met Cornelis Claes Corsznzn. haar
gekoren voogd is schuldig aan Engel Clementszn. wonende te Noordwijk op Zee 15 g12 st 8 p per jr
met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend O Dirck
Maertenszn. timmerman, ZO en ZW Willem Barentszn. en NW de Voorstraat.
182v. 27-12-1648. Steven Louriszn. en Cornelis Louriszn. voor hen zelven en Gerrit Corneliszn. van
Moerkercken man en voogd van Maritje Lourisdr. en nog tezamen als voogden over de kinderen van
Lenaert Louriszn. tezamen kinderen en kleinkinderen van Louris Stevenszn. verkopen Huybert
Lenaertszn. visser een huis en erf gelegen op het noordoosteinde te Noordwijk op Zee, belend NO en
O Wouter Jacobszn. Vinck, ZO de weduwe van Jacob Vinck en NW de gemene weg, voor 600
gulden.
183. 17-2-1649. Jan Janszn. Paeuw verkoopt Jacob Adriaenszn. Slobbe een huis en erf gelegen aan
de Molenweg te Noordwijk binnen, belend NO de koper, ZO de voorsz. weg, ZW Mees Pieterszn.
lijndraaier en NW de Woonsdagse watering, voor 1000 gulden contant.
183v. 25-2-1649. Amelis van der Bouchorst verkoopt Pieter Claeszn. Slachvelt een erf groot 23 roe
met de timmerage daarop staande gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de heer van Noordwijk,
ZO de Voorstraat, ZW Jan Willemszn. van Riethoven en NW de Achterweg, belast met 8 gulden per jr.
Voldaan met een schuldbrief.
184. 25-2-1649. Volgt schuldbrief boven de 200 gulden welke de verkoper daarop behoudt, van 275
gulden, met hypotheek op het gekochte.
184v. 10-1-1650. Dezelfde is schuldig aan dezelfde een losrente van 8 gulden met hypotheek op
hetzelfde erf.
185v. 25-2-1649. Amelis van der Bouchorst verkoopt Wigbold van der Does drie erven tezamen groot
31 roe gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Claes Adriaenszn. Coolevelt en Andries Pieterszn. en
ZW Pieter Claeszn. Slachvelt, strekkende van de straat tot de Achterweg toe, belast met 10 gulden
per jr tbv de verkoper. Voldaan met een schuldbrief.
186. 21-2-1649? Volgt schuldbrief boven de belasting van 250 gulden tbv de verkoper van 447
gulden, met hypotheek op het gekochte.
186v. 21-2-1649. Jr Wigbold van der Does heer van Noordwijk is schuldig aan Jr Amelis van der
Bouchorst heer van Wimmenum en Dijkgraaf van Rijnland 10 gulden per jr met hypotheek op de
hiervoor aangekochte 3 erven. Afgelost 12-2-1718.
187. 25-2-1649. Dezelfde verkoopt Jan Willemszn. van Riethoven een erf groot 18 roe met timmerage
gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Claeszn. Slachvelt en ZW Willem Barentszn. van Rijn,
koster, strekkende van de Voorstraat tot de Achterweg toe, belast met 8 gulden per jr tbv de verkoper.
Voldaan met een schuld- en rentebrief.
187. 25-2-1649. Volgt schuldbrief van 252 gulden boven de belasting mert hypotheek op het
gekochte. Borgen Cornelis Claes Corsznzn. en Jan Adriaenszn. Buttersloot.
188. 25-2-1649. Volgt rentebrief van de voorsz. 8 gulden met de zelfde hypotheek. Afgelost 13-6-
1661.
188v. 25-2-1669. Dezelfde verkoopt Willem Barentszn. van Rijn een huis en erf groot 28 roe gelegen
te Noordwijk binnen, belend NO Jan Willemszn. van Riethoven, ZO de Voorstraat, ZW Claes Janszn.
Admirael en NW de Achterweg, belast met 12 gulden per jr tbv de verkoper. Op 3-5-1679 afgelost 100
gulden. Afgelost door de weduwe van Dammas Huybertszn. Visser 150 gulden, waarmede algeheel is
afgelost de erfpacht van een kapitaal van 200 gulden en 16 gulden wegens 2 jr rente en nu alles
geroyeerd 11-1-1715.
189. 25-2-1649. Volgt schuldbrief van 380 gulden boven de belasting van 300 gulden met hypotheek
op het gekochte. Borgen Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant en Dirck Huygenzn. vleeshouwer.
189v. 25-2-1649. Volgt rentebrief van 12 gulden met hypotheek op het gekochte.
190v. 25-2-1649. Dezelfde verkoopt Thomas Thoniszn. een huis en erf groot 37 roe gelegen te
Noordwijk binnen, belend NO en ZO Claes Janszn. Admirael, nog ZO Jan Adriaenszn. Buttersloot,
ZW de verkoper en NW de Achterweg voor 400 gulden contant alsmede een schuldbrief.
190v. 25-2-1649. Volgt schuldbrief van 306 gulden boven 400 gulden contant met hypotheek op het
gekochte. Borgen Adriaen Meeszn. en Thonis Thymanszn. Afgelost 28-6-1654.
191v. 25-2-1649. Dezelfde verkoopt Claes Janszn. Admirael een huis en erf groot 64 roe gelegen te
Noordwijk binnen, belend NO Willem Barentszn. koster, ZO de Voorstraat, ZW Jan Adriaenszn.
Buttersloot en NW Thyman Thoniszn. en daar voorbij met een strookje tot op de Achterweg, belast
met 24 gulden per jr tbv de verkoper. Voldaan met een rente- en een schuldbrief.
191v. 25-2-1649. Volgt schuldbrief van 655 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte. Borgen Huych Reyerszn. en Dirck Jacobszn.
192v. 25-2-1649. Volgt rentebrief van 24 gulden per jr met hypotheek op het gekochte. Afgelost 29-6-
1719.
193. 25-2-1649. Dezelfde verkoopt Jan Adriaenszn. Buttersloot een leeg erf van 34 roe gelegen te
Noordwijk binnen, belend NO Claes Janszn. Admirael, ZO de Voorstraat, ZW de verkoper en NW
Thyman Thoniszn. belast met 8 gulden per jr tbv de verkoper. Voldaan met een rente- en een
schuldbrief.
193v. 25-2-1649. Volgt schuldbrief van 190 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte. Borgen Claes Janszn. Admirael en Jan Willemszn. van Riethoven.
194. 25-2-1649. Volgt rentebrief van 8 gulden per jr met hypotheek op het gekochte. Zelfde borgen.
Afgelost door Willem Janszn. Oosterbaen op 19-10-1678.
195. 25-2-1649. Cornelis van der Burch en Gerard van de Meyburch voor de helft mitsgaders Jacob
Adriaenszn. Slobbe voor de helft verkopen Jr Amelis van der Bouchorst drie percelen land gelegen
aan elkander in de Cley, tezamen 4 morgen 3 hond 57 roe, belend tezamen NO de ‘s-Gravendijk, ZO
Jeroen Symonszn. met bruikwaar, ZW Jr van Berchem of deszelfs erfgenamen en NW het Clooster
ter Lee. Voldaan met een obligatie van 3600 gulden. Er zou eerst een schuldbrief worden gepasseerd.
195. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
195v. 22-4-1649. Claes Willemszn. van Leeuwen als procuratie hebbende van Gerrit Gerritszn. van de
Bilt wonende Leiden zijn halve broer verkoopt Jr Amelis van der Bouchorst de helft van 4 morgen
weiland van ouds genaamd Amerhoren, belast met 5 gulden (de helft van 10 gulden) tbv de
Gasthuismeesters van Noordwijk, belend in zijn geheel NO de koper, ZO de Abdij van der Lee en de
koper, ZW Seger Corneliszn. en Louris Janszn. Clercq met bruikwaar en NW de Maesloot, de
verkoper aangekomen bij erfenis van Willem Willemszn. zijn halve broer voor 1200 gulden contant
alsmede een obligatie van 1200 gulden.
196. 23-2-1649. Michiel Thomaszn. van Poelgeest en Neeltje Thomasdr. van Poelgeest ongehuwd
persoon beiden kinderen van Thomas Janszn. van Poelgeest en Annetje Michielsdr. verkopen Jr
Amelis van der Bouchorst een perceel land gelegen in de Langeveldergeest, belend volgens de
jongste waarbrief NW de Wildernis, NO en ZO de erfgenamen van Pieter den Hertich en ZW het
duintje van de koper, voor 935 gulden contant.
196v. 19-3-1649. Michiel Willemszn. is schuldig aan joffr. Machtelt van Buytewech wonende Leiden 15
gulden 12 st 8 p per jr met hypotheek op 2 morgen geestland, belend NO de schuldenaar, ZO Willem
Maertenszn., ZW de heer van Noordwijk en NW de Gooweg. Afgelost 28-6-1666.
197. 11-3-1649. Claes Verruyt notaris te Leiden als procuratie hebende van Jr Johan Mannichet heer
van Hondrenge volgens procuratie van 8-2-1649 voor Gerrit van Waey notaris te Utrecht verkoopt
Amelis van der Bouchorst 3 morgen 2 hond 50 roe land gelegen in Rijnsover, belend NO Jr Jacob
Sasbout, ZO de koper, ZW Willem Corneliszn. Biltman en NW Daniel Symonszn. Voldaan met een
obligatie van 3300 gulden.
197v. Ongedateerd en ongetekend. Maritje Adriaensdr. wede Huych Janszn. backer met Jan
Huygenzn. haar zoon en gekoren voogd voor de enehelft en de voorsz. Jan Huygenzn., Adriaen
Huygenzn. en Dirck Huygenzn. voor hen zelven en als voogden over de weeskinderen van Cornelis
Huygenzn. hun overleden broer tezamen voor de andere helft verkopen Pieter Pieterszn. de Soomer
een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NO Claes Joriszn., ZO Dirck Olofszn., ZW de voorsz.
Kerkstraat en NW Cornelis Jeroenszn. backer, waaronder begrepen een stuk erf eertijds gekomen
van de weduwe en erfgenamen van Cornelis Philipszn. Voldaan met een schuldbrief op 6-1-1644
gepasseerd.
198. 2-4-1649. Willem Barentszn. koster is schuldig aan Maerten Adriaenszn. van Rossem en
Maerten Gerritszn. kerkmeesters van de Parochiekerk te Noordwijk 10 gulden per jr met hypotheek op
een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Jan Willemszn. van Riethoven, ZO de
Voorstraat, ZW Claes Janszn. Admirael en NW de Achterweg.
198v. 7-12-1650. Jacob Wolphertszn. verkoopt Gerrit Janszn. Mager de helft van 13 hond land
genaamd het Duynland, belend NO Anna Jacobsdr. haarlieder moeder en schoonmoeder, belend ZO
Symon Claeszn. met bruikwaar, ZW de wede van Mees Huybertszn. en NW de heer van Oud
Alckemade, belast met 3 gulden 8 st 8 p per jr erfpacht, voor 516 gulden 13 st 6 p gereed geld en 258
gulden 6 st 10 p over 1 jaar.
198v. 21-4-1649. Cornelis Engelszn. koperslager verkoopt Cornelis Jeroenszn. backer een huiske met
erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Jan Huygenzn. timmerman, NO en ZO
de koper en ZW de Kerkstraat, voor 400 gulden contant.
199. 22-4-1649. Adriana Gijsbertsdr. weduwe Adriaen Janszn. timmerman met Abraham Stoffelszn.
haar gekoren voogd verkoopt Jan Adriaenszn. timmerman een leeg erf gelegen aan de Corte
Breloffterweg groot 17 voet breed, belend ZO Cornelis Corneliszn. den Ael en NW de verkoopster,
strekkende van de voorsz. weg tot Claes Thoniszn. erf toe, voor 75 gulden contant.
199. 2-6-1649. Claes Joriszn. lakenkoper verkoopt Dirck Olofszn. dekker een einde van een lijnbaan
van twee gangen, breed 10 voet en lang 15 roe gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Claes
Willemszn. Steenvoorden, ZO de Molensteeg, ZW de koper en NW de verkoper, belast met 10 st
erfpacht per jr, voor 150 gulden contant.
199v. 16-4-1651. Huybert Lenaertszn. Visser wonende te Noordwijk op Zee ruilt met Cornelis
Louriszn. viskoper mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO en O Wouter
Jacobszn. Vinck, NW de gemene weg en ZO de weduwe van Jacob Vinck, belast met 150 gulden tbv
Adriaen Corneliszn. weeskind van Cornelis Louriszn. bij Dickje Jansdr. als moederlijk erfdeel, terwijl
aan Huybert Lenaertszn. Visser wordt opgedragen een huis en erf gelegen aldaar aan de Buiert,
belend ZO het Predikantshuis, ZW Adriana Jorisdr., NW Cornelis Claeszn. Hennevanger en NO de
voorsz. Buiert, belast met 4 st 8 p erfpacht per jr.
199v. 10-4-1649. Cornelis Adriaenszn. wonende Alkmaar man en voogd van Leuntje Dircksdr. enige
dochter van Dirck Meeszn. mede gewoond hebbende tot Alkmaar verkoopt Jan Hendrickszn. van
Mosveen eerst de helft van 2 morgen 62 roe land als de voorsz. Leuntje Dircksdr. was aangekomen
bij erfenis van Adriaen Meeszn. Bosch haar overleden oom en nog 1/6 in de wederhelft haar
aanbestorven van Maritje Meesdr. in haar leven huisvrouw van Pieter Claeszn. Prins, tezamen 7/12e
van het voorsz. land makende 7 hond 36 roe, daarvan de resterende 5/12e parten toekomen aan de
verdere erfgenamen van Maritje Meesdr. gelegen buiten de St Jeroensbrugge, belend in zijn geheel
ZO de Heerweg, ZW de kinderen van Huych Meeszn., NW de bouvesloot en NO Thonis Jacobszn.
van Schie. Voldaan met een schuldbrief.
200. 10-4-1649. Volgt schuldbrief van 803 gulden 6 st 7 p en er is betaald 401 gulden 13 st 3 p met
hypotheek op het gekochte. Borgen Jan Corneliszn. en Lenaert Corneliszn.
201. 28-4-1649. Pieter Corneliszn. eerst als man en voogd van Maritje Willemsdr. en nog dezelfde als
vervangende en hem sterk makende voor Anna Willemsdr. ongehuwd persoon, Aegje Willemsdr.
weduwe van Gerrit Janszn. met Cornelis Pieterszn. de Groot haar gekoren voogd en nog Cornelis
Pieterszn. de Groot voor hem zelve en de voorsz. Pieter Corneliszn. tezamen voogden over Jeroen
Adriaenszn. enig nagelaten kind van Adriaen Willemszn. en tezamen elk voor 1/5e erfgenamen van
Willem Jeroenszn. hun vader en grootvader verkopen Cornelis Willemszn. hun broer die 1/5e
toebehoort elk hun aandeel van een huis en erf met boomgaard gelegen aan de Voorstraat,
strekkende van de voorsz. straat tot aan het huis en erf van de koper toe, alles volgens de oude brief
van 8-6-1633 tussen Willem Jeroenszn. en de koper gemaakt, voor 4/5e van 654 gulden 18 st of 524
gulden contant.
201v. 18-5-1649. Cornelis Huybertszn. wonende Sassenheim verkoopt Everard van Lodesteyn
burgemeester van Delft 2 morgen 4 hond 66 roe land gelegen ten westen van het Dorp van Noordwijk,
belend NO de oude Schilpweg, ZO Lenaert Gerritszn., ZW Gerrit Corneliszn. Keyser en NW de
weduwe van Wolphert Floriszn. en Symon Claeszn., belast met 800 gulden tbv de weeskinderen van
Gerrit Dirckszn. Waesdorp als vaderlijk erfdeel daarop verzekerd, voor 1532 gulden 5 st boven de
belasting contant. De verkoper is gehuwd met de weduwe van Gerrit Dirckszn. Waesdorp.
202. 8-6-1649. Symon Pieterszn. Steynbergh als speciale last hebbende van Nicolaes van Yperen
oud burgemeester van Beverwijck, van Cornelis Gelder oud schepen van Haarlem en Thyman Pondt
koopman te Amsterdam verkoopt Frans Barentszn. Hasewindius en Thonis Jacobszn. van Schie 4½
morgen land gemeen met de Abdij van Rijnsburg in 5 morgen 1 hond 50 roe, belend NO Willem
Adriaenszn., ZW de erfgenamen van Floris Pieterszn., ZO Daniel van der Bouchorst schout van
Noordwijk en NW Thonis Jeroenszn. Voldaan met een schuldbrief.
202. 9-6-1649. Volgt schuldbrief van 1500 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 12-12-
1650.
202v. 9-5-1649. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman verkoopt Jan Backer houtkoper te Haarlem
een bezegelde custingbrief van 7-2-1646 tlv Cornelis Arentszn. van Glasbergen groot 645 gulden
alsmede een brief van 26-1-1649 tlv Pieter Corneliszn. van 625 gulden tezamen voor 1040 gulden
contant.
203. 16-5-1649. Willem Harmanszn. en Jacob Warboutszn. kerkmeesters van de nieuw gebouwde
kerk te Noordwijk op Zee en Banckeris Jacobszn. gezworene en Adriaen Claeszn. schepen te
Noordwijk op Zee hebben ontvangen 800 gulden van de Staten van Holland en Westfriesland tot
verval van de kooppenningen van het predikantshuis buiten het dorp van Noordwijk op Zee om
daarmede te casseren de 36 gulden welke jaarlijks aan huur moeten worden betaald.
203. 1-6-1649. Symon Willemszn. Casteleyn is schuldig aan Willem Barentszn. en Pieter Willemszn.
gasthuismeesters 70 gulden per jr met hypotheek op 10 hond 18 roe land gelegen aan de
Breloffterweg, belend ZO de wede van Mees Huybertszn., ZW Jan Huygenzn. timmerman, NW
Symon Janszn. Breugom en NO de voorsz. weg. Afgelost 9-5-1653.
203v. 24-5-1649. Cornelis Corneliszn. Keuyn is schuldig aan Jacob Adriaenszn. Slobbe 10 gulden per
jr met hypotheek op een huis en erf met lijnbaan gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen,
belend NO Wouter Corneliszn., ZO de voorsz. steeg, ZW dezelfde Wouter en NW Symon Casteleyn.
204. 16-5-1649. Dirck Joriszn. van IJsselmeer timmerman weduwnaar van Maritje Thonisdr. voor de
helft, Joris Dirckszn. mitsgaders Claes Thoniszn. en Claes Joriszn. voogden over de verdere
nagelaten kinderen van Dirck Joriszn. voorsz. voor de helft verkopen Adriaen Jacobszn. Ouwehant
kuiper een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat,
ZO Jan Willemszn. Riethoven, ZW Jan Jeroenszn. Wiel en NW Barent Cruyt, alles volgens de oude
brieven daarvan de jongste is van 10-5-1624, voor 1053 gulden contant.
204v. 30-3-1650. Aelbert Corneliszn. Breroe verkoopt Jan Huygenzn. timmerman en Pietertje
Danielsdr. weduwe van Hendrick Meeszn. een leeg erf gelegen aan de Corte Breloffterweg of straat te
Noordwijk binnen, belend ZO Adriana Gijsbertsdr. weduwe Adriaen Janszn. timmerman en NW de
koper en de verkoper. Voldaan met een obligatie van 300 gulden.
204v. 20-5-1649. Pieter Pieterszn. Soomer bakker wonende te Noordwijk binnen is schuldig aan
Barbara Adriaensdr. weduwe Adriaen Corneliszn. van Gaesbeeck wonende te Leiden 25 gulden per jr
met hypotheek op een huis en erf in de Kerkstraat daarin hij woont, belend NO Claes Joriszn., ZO
Dirck Olofszn., ZW de voorsz. Kerkstraat en NW Cornelis Jeroenszn. bakker.
205v. 16-6-1649. Andries Andrieszn. de Quaede hoedsmid is schuldig aan Nicolaes van der
Bouchorst 100 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf gelegen op het Oosteinde
te Noordwijk binnen, belend NO Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant, ZO en ZW de erfgenamen van
Johan van Mathenesse en NW de Voorstraat.
206. 6-6-1649. Dezelfde personen als onder 204 verkopen Melsert Pieterszn. van Scherpenbrant het
westwaartse perceel of gedeelte van een huis en erf gelegen aan het Kerkhof of Heiligstraat te
Noordwijk binnen, belend ZW en ten dele NW de koper, ZW de koper en nog NW Lijsbeth Dircksdr. en
eensdeels NO het Clooster te Noordwijk, ZO en NO de verkopers en ZO de voorsz. straat. Voldaan
met een schuldbrief.
206v. 6-6-1649. Volgt schuldbrief van 220 gulden met hypotheek op het gekochte.
207. 18-8-1649. Willem Barentszn. van Rijn koster is schuldig aan Dirck Smith wonende Leiden 40
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
NO Jan Willemszn. van Riethoven en ZW Claes Janszn. Admirael, strekkende voor van de Voorstraat
tot achter aan de Heilig- of Achterstraat toe en nog een huis en erf gelegen aan de Breloffterweg,
belend NO Jan Adriaenszn. Hoogerbaen, ZO Grietje Pietersdr., ZW de Corte Breloffterweg en NW
Jan Adriaenszn. voorsz. Afgelost 5-1-1652.
207v. 25-8-1649. Willem Havius als procuratie hebbende van Willem van Schaegen gehuwd met
vrouwe Anna van Mathenesse, Item van Johan van Raesvelt heer van Doyewaert gehuwd met
vrouwe Anna van den Bongaert vrouwe van Nierode etc., van Jacob van Wassenaer heer van
Warmond etc. als vader en voogd over Jhr Johan van Wassenaer en Joost van Amstel van Mynden
heer van Loenresloot gehuwd met Odilia van Wassenaer verkopen de Abdij van Rijnsburg twee
campen land gelegen aan elkander tezamen 4 morgen 64 roe, belend NO de Schilpweg, ZO de
Manedagse watering, ZW Jan Jeroenszn. van Steenvoorden en NW de vrouwe van Offen, alles
volgens de oude brieven daarvan de jongste is van 18-7-1632, voor 4200 gulden contant. Er wordt
nog gesproken over land te Oegstgeest.
208. 21-9-1649. Engel Anthoniszn. van Duyndam is schuldig aan Adriaen Clementszn. wonende te
Noordwijk op Zee 35 gulden per jr met hypotheek op 3 morgen land genaamd de halff margens,
belend NO Cornelis Corneliszn. jong Keesge met de Kercke morgen, ZO de heer van Wimmenum,
ZW Cornelis Janszn. van der Geest, Cornelis Isbrantszn. en Jan Isbrantszn. en NW Kreyerlaan.
209. 28-10-1649. Jacob Jacobszn. Holst is schuldig aan joffr. Judith Symonsdr. van Luttelgeest
weduwe van Cornelis van Dam wonende te Leiden 37 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis
en erf gelegen op de Dinsdagse watering, belend ZO dezelfde watering, ZW Aeltje de weduwe van
Adriaen Meeszn. Hol en Maritje Jansdr. c.s., NW de weduwe van Philip Franszn. en NO Symon
Dirckszn.
209v. 8-12-1649. Jannetje Lenaertsdr. weduwe Eeuwout Eeuwoutszn. met Cornelis van der Burch
haar gekoren voogd is schuldig aan Cornelis Huygenzn. wonende Rijnsburg 25 gulden per jr met
hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Pieter
Meeszn., ZO de voorsz. straat, ZW Huygh Reyerszn. en NW het weeskind van Jan Willemszn. of de
Woensdagse watering.
210v. 10-5-1650. Cornelis Meeszn. en Huych Meeszn. wonende buiten de stad Haarlem voor hen
zelve en elk voor 1/5, Lenaert Lenaertszn. voerman voor hem zelve en vervangende zijn zuster
Haesge Lenaertsdr., en voor Pieter Louriszn. gehuwd met Maritje Lenaertsdr. en nog voor Lenaert
Albertszn. voor hem zelve en vervangende Mees Aelbertszn. en Haesge Aelbertsdr. zijn broer en
zuster en nog vervangende Jacob Jeroenszn. gehuwd met Leentje Aelbertsdr. tezamen voor 2/5e,
nog Huych Meeszn. als procuratie hebbende van Maerten Dirckszn. gehuwd met Pietertje Meesdr.
mede voor 1/5, allen erfgenamen van Maritje Meesdr. overleden te Voorhout verkopen Jan
Hendrickszn. van Langevelt 5/6 van de helft van 2 morgen 62 roe land, waarvan de rest de koper
toebehoort, belend in zijn geheel ZO de Heereweg, ZW de kinderen van Huych Meeszn. voorsz., NW
de Bovesloot en NO Thonis Jacobszn. van Schie. Voldaan met een obligatie van 850 gulden. Er zou
eerst een schuldbrief worden gepasseerd.
211. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 850 gulden met hypotheek op het gekochte.
211v. 30-5-1650. Jan Willemszn. van Riethoven verkoopt Jacob Paets brouwer te Rotterdam een huis
en erf aan het oude Marktveld te Noordwijk binnen, belend NW en NO nu Gerrit van Meyburch, ZO
Jacob Janszn. kuiper en ZW het oude Marktveld , belast met 7½ st perjr tbv de Memorien te
Noordwijk voor 1275 gulden zo aan geleverd bier als door een obligatie. Borg Cornelis Claes
Corsznzn. schoonvader van de verkoper.
212. 14-11-1649. Willem Havius procuratie hebbende bij forma van substitutie van de heer Johan van
Mathenesse als Raedt en Rentmeester Generaal van de Abdij van Leeuwenhorst verkoopt de heer
Amelis van der Bouchorst twee percelen land als 1/3e van 3 morgen 37 roe, daarvan de 2/3e delen
door de koper werden gekocht op 13-3-1646 van het weeshuis te Noordwijk, gelegen in de Cley,
belend in zijn geheel NO Cornelis Janszn. Clercq, ZO de koper, ZW de Abdij van Rijnsburg en NW de
Maendagse watering en 2 hond teelland aan weerszijden van de Heereweg van Noordwijk naar
Leiden, belend NO Mr Jacob Sasbout, ZO Jeroen Symonszn. met bruikwaar, ZW de koper en NW
Adriaen Stalpaert voor 1532 gulden 10 st en door de koper geforneert tot koop van 3 percelen land
gelegen in Oegstgeest omtrent het Groenesteegpad aan de Ridderschap van Holland en
Westfriesland tbv de Abdij van Leeuwenhorst op 20-10-1649 door de gezamenlijke erfgenamen van
Catarina Jansdr. weduwe van Jan Willemszn. van Woudendorp opgedragen en dit ter ruiling van de
twee voorgaande percelen n.l. het ene 692 roe weiland, belend O de Stad Haarlem, N en W de Abdij
van Rijnsburg en 453 roe weiland belend N Gerrit Corneliszn. van Berendrecht, O de
Pastoorswatering, Z de Abdij van Rijnsburg en W Jan Jacobszn. alsmede 441 roe teelland gelegen
benoordoosten van de Leiderweg omtrent Rustenburg, belend W de Heereweg, Z Jan Jacobszn., N
de heer van Berchem en O Gerrit Corneliszn. van Berendrecht.
213v. 20-12-1649. Claes Janszn. Admirael stelt op 11-1-1649 in het openbaar te hebben gekocht van
Jr Amelis van der Bouchorst een huis en erf groot 64 roe gelegen aan de Voorstraat, belend NO
Willem Barentszn. koster, ZO de Voorstraat, ZW Jan Adriaenszn. Buttersloot en NW Thymon
Thoniszn. en dat boven de laste van een losrente van 24 gulden per jr, voor 655 gulden contant,
waarbij borg stonden Huych Reyerszn. timmerman en Dirck Jacobszn. decker en waarbij was
opgegeven dat hij alleen had gekocht, doch dat was slechts voor 1/3e gedeelte en dat de borgen elk
ook voor 1/3e gedeelte hadden gekocht en hadden betaald. Het huis is inmiddels afgebroken en de
materialen zijn gedeeld alsmede het erf. Huych Reyerszn. en Dirck Jacobszn. bevestigen dit.
214. 22-12-1649. Pieter Janszn. van Dusseldorp schipper en biersteker te Noordwijk binnen is
schuldig aan Bertelmees van Assendelft brouwer in de Croon te Leiden 10 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Gerrit
van Meyburch, ZO Symon Pieterszn. Quertel, ZW de voorsz. Zeestraat en NW Pieter Janszn.
Angenenth.
215. 13-2-1650. Trijntje Dingnomsdr. weduwe Floris Pieterszn. Wassenaer met Joris Floriszn. en
Adriaen Floriszn. haar oudste zonen als haar gekoren voogden, Item de voorsz. Joris en Adriaen
Floriszn. voor hen zelven, nog Jan Floriszn., Cornelis Floriszn. en Willem Floriszn. allen van
Wassenaer met Cornelis Symonszn. gehuwd met jonge Maritje Florisdr. en Maerten Janszn. Warmont
gehuwd met oude Maertje Florisdr. en nog Jan Pieterszn. Wassenaer oom en voogd over Huybertje
Florisdr. ongehuwd persoon, allen kinderen van Floris Pieterszn. en Trijntje Dingnomsdr. verkopen
Jaecques Specx wonende te Amsterdam en Adriaen Doubleth wonende alhier 5 morgen land de
voorsz. Floris Pieterszn. aangekomen door koop van de Universiteit van Leiden volgens de brief van
21-2-1635 belend volgens deze brief NO Huygh van den Berge en nu het Clooster van Galileen, ZO
de Boovesloot, ZW ‘s-Gravendijk en NW heer Cornelis Aelbertszn. en nu de navolgende landen en
verkopen nog de helft alsmede Nicolaes van der Burch als procuratie hebbende van de weduwe en
kinderen van Arent Dingnomszn. volgens procuratie gepasseerd op 4-12-1649 voor notaris Jacob
Janszn. de Haes, Trijntje Pietersdr. weduwe van Arent Dingnomszn. wonende Lisse met Claes
Pieterszn. haar broer en tezamen vervangende Pieter Arentszn. voor hem zelve en voor Maritje
Arentsdr. zijn zuster, Cornelis Arentszn. wonende Warmont, Willem Arentszn. wonende Lisse, Pieter
Corneliszn. Keyser gehuwd met Annetje Arentsdr., Joris Janszn. gehuwd met Willemtje Arentsdr. voor
de helft zekere woning met 30 morgen zo wei- als teelland, belend NW de duinrand wezende de
Wildernis, NO eerst Thonis Jeroenszn., Frans Barentszn. met Thonis Jacobszn. op Schie, voorts NO
en ZO het Clooster van Galileen, de voorsz. 5 morgen de heer van Wimmenum en Jr Johan van
Alckemade en ZW Symon Janszn. Breugom belast met een erfpacht van 32 gulden per jr en nog 13 g
10 st per jr erfpacht tbv de Kerk van Noordwijk, alles volgens de oude brieven, de jongste van 27-12-
1606 Voldaan met een schuldbrief.
216. 13-2-1650. Volgt schuldbrief van 10500 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-5-
1661.
217. 3-5-1650. Trijntje Pietersdr. wede Dirck Maertenszn. timmerman met Willem Dirckszn. haar zoon
dewelke als mede-erfgename van haar broer Thonis Pieterszn. verkoopt Jan Lenaertszn. van der Plas
10 hond land gelegen aan de Hogeweg, belend NO de Geerelaan, ZO de Maesloot, ZW de wede en
erfgenamen van Lenaert Lenaertszn. van der Plas en NW de Hogeweg of de Maendagse watering,
zoals het haar jegens haar mede-erfgenamen is aanbedeeld op 27-10-1649 bij scheiding voor notaris
Claes van Delvendiep, voor 2850 gulden contant.
217. 13-2-1650. Wigbold van der Does verkoopt joffr. Adriana van Duvenvoirde weduwe van Willem
van Schootenbosch
een huis en erf met hof en boomgaard gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Pieter
Corneliszn. lijndraaier, ZO de Heerestraat of Marktveld, ZW Jan Dirckszn. Keur en daaraan
schrinkelende Maertje Cornelisdr. wede Jeroen Janszn. Wiel en NW de Heerestraat, belast met 17 st
per jr tbv de Bouchorster proven te Noordwijk, voor 2100 gulden contant alsmede een obligatie van
1000 gulden.
218. 2-5-1650. Jannetje Garbrantsdr. en Maertje Garbrantsdr. met Claes Janszn. Admirael hun
gekoren voogd elk voor 1/3e mitsgaders Gerrit Corszn., Cornelis Corszn., Dirck Dirckszn., Jan
Gijsbertszn. zo voor hem zelve en vervangende Barbara Corsdr. weduwe Claes Dirckszn. en de
weeskinderen van Claes Corszn., allen kinderen van Trijntje Garbrantsdr. tezamen voor 1/3e allen als
erfgenamen van Gijsbert Garbrantszn. verkopen Lenaert Philipszn. wonende alhier op de Nes 7½
hond land gelegen op de Nes, belend NO Pieter Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck met bruikwaar, ZO
Jan Franszn., ZW Dirck Symonszn. met bruikwaar en NW Thonis Janszn. Smith, voor 950 gulden
contant.
218v. 28-2-1650. Mr Gerrit Philipszn. van Loon verkoopt Gerrit Corneliszn. Keyser wonende in ‘s-
Gravenhage 2 morgen land gelegen in de Duynpolder, belend NO Daniel van der Bouchorst schout,
ZO Jan Joostenszn. Trijntges, ZW het Clooster van Galileen daar nu bruiker van is Jeroen Willemszn.
en NW nu Frans Barentszn. en Thonis Jacobszn. van Schie, belast met 16 gulden per jr tbv het
Comptoir van Schilperoort te Delft. Voldaan met een schuldbrief.
219. 28-2-1650. Volgt schuldbrtief van 1550 gulden met hypotheek op het gekochte.
219v. 3-5-1650. Anna Cornelisdr. weduwe Markus Janszn. schrienwerker met Mr Gerrit van Loon haar
gekoren voogd verkoopt Jeroen Symonszn. wonende in de Cley een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO Dirck Claeszn. in de Ashoop, ZO de Voorstraat en
ZW de weduwe en erfgenamen van Lenaert Lenaertszn. van der Plas, alles volgens de oude brieven,
de jongste van 15-12-1613. Voldaan met een schuldbrief.
220. 3-5-1650. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte.
220v. 4-5-1650. Trijntje Pietersdr. volle zuster van Thonis Pieterszn. met Maerten van Rossem haar
gekoren voogd, Matthijs Corszn. gehuwd met Neeltje Pietersdr., Jacob Foppenzn. gehuwd met oude
Maritje Pietersdr., Philips Corneliszn. gehuwd met Grietje Pietersdr., Adriaen Adriaenszn. gehuwd met
jonge Maritje Pietersdr., Jeroen Janszn. Schoutge voogd over de kinderen van Jan Pieterszn., Pieter
Jacobszn. voor hem zelve en vervangende zijn zusters en haar kinderen, Jacob Gijsbertszn. van
Duynen gehuwd met Weyntje Jacobsdr. kinderen en kleinkinderen van Yefje Pietersdr., allen als
erfgenamen van Thonis Pieterszn. verkopen Tobias Pieterszn. 2 morgen land genaamd de
Brandewerff, belend NO Cornelis Meeszn. Sackman, ZO Hendrick Barentszn., ZW Jan Pieter
Stevensznzn. met bruikwaar en NW Dirck Huygenzn. mede met bruikwaar, belast met 5 st per jr tbv
ene Moens in den Hage. Voldaan met een schuldbrief.
221. 4-5-1650. Volgt schuldbrief van 2250 gulden met hypotheek op het gekochte.
221v. 4-5-1650. Femmetje Willemsdr. weduwe Maerten Corneliszn. met Mr Corstiaen als haar
gekoren voogd, Item Claes Joriszn. behuwdoom mitsgaders Maerten van Rossem procuratie
hebbende van Pouwels Rijckertszn. wonende Warmenhuysen mede behuwd oom en tezamen
voogden over de kinderen van Maerten Corneliszn. verkopen Jeroen Corneliszn. schoenmaker een
huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Dirck Olofszn., ZW de
voorsz. Kerkstraat en NW Floris Corneliszn. timmerman, belast met 11 en 5½ st per jr. Voldaan met
een schuldbrief.
222. 4-5-1650. Volgt schuldbrief van 1050 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan
Jeroenszn. en Maerten van Rossem.
222v. 4-5-1650. De voorsz. erfgenamen van Thonis Pieterszn. (zie 220v) verkopen Philips
Corneliszn. Nobel hun zwager 6/7e delen van een huis en erf waarvan de koper 1/7e deel toekomt,
gelegen in de Cruysstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jan Janszn. Oosterbaen, ZO Immetje
Corsdr., ZW de Cruysweg en NW Trijntje Pietersdr. met haar huis en erf, belast met 15 st erfhuur tbv
het Capittel van den Hogelande te Leiden. Voldaan met een schuldbrief.
223. 4-5-1650. Volgt schuldbrief van 885 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Dirck
Willemszn. en Daniel Symonszn. Afgelost 15-9-1654.
223v. 6-3-1650. Huych Reyerszn. timmerman verkoopt Jeroen Corneliszn. zoon van Cornelis
Jeroenszn. bakker een nieuw getimmerd huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen,
belend NO Claes Janszn. Admirael, ZO de Voorstraat, ZW Dirck Jacobszn. Vermij en NW Thymen
Thoniszn., belast met 200 gulden tbv de heer van Wimmenum en 218 gulden 6 st 8 p tbv dezelfde
voor 882 gulden contant boven de belasting.
224. 5-3-1650. Philips Corneliszn. Nobel wonende althans te Voorhout is schuldig aan Mr Gerrit
Phlipszn. van Loon 50 gulden per jr met hypotheek op 8 of 8½ hond land gelegen in de Cley, belend
NO Willem Barentszn., ZO de Maandagse watering, ZW de Kerk en de Gasthuismeesters te Leiden
en NW Mees Symonszn.
225. 6-3-1650. Claes Adriaenszn. van Veen is schuldig aan Abraham Walraven 8 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan het Marktveld te Noordwijk binnen, belend NW en ZO Jan
Huygenzn. en Dirck Huygenzn., strekkende voor van het Marktveld tot achter aan Cornelis Pieterszn.
Berendrecht gang toe.
225v. 17-3-1650. Foyt van Sijp rentmeester van Jr Franchoys van Lantscroon en speciale procuratie
van dezelfde hebbende verkoopt de gemene huisarmen te Leiden 2 morgen land gelegen in de Cley,
waarvan 4 hond met tarwe is bezaaid, belend ZO de wede van Jan Pieterszn. met bruikwaar en voorts
omme de koper zelf voor 1439 gulden contant.
226. 3-5-1650. Thonis Jeroenszn. verkoopt Jacques Specx en Adriaen Doubleth 3 percelen land
tezamen 5 morgen 3 hond 65 roe alsmede een perceel land tegen de voorsz. landen gelegen gemeen
met de Grafelijkheidswildernis, geschat op 3 hond, de drie percelen eerst 2 morgen 2 hond, 1 morgen
2 hond en 1 morgen 5 hond 65 roe, belend in zijn geheel NW de Wildernis, NO en ZO Gerrit
Corneliszn. Keyser en ZW Joost Janszn., Willem Adriaenszn., Frans Barentszn. Hasewindius en
Thonis Jacobszn. van Schie en nu de kopers, belast met 2 gulden 10 st en 1000 gulden tbv joffr.
Vermij te Leiden die al afgelost is, alsmede nog een laan strekkende van het land tot de oude
Schilpweg toe, belend ZO Jan Jeroenszn. van Steenvoorden c.s. en NW de genoemde Keyser en
Lenaert Gerritszn., voor 2695 gulden contant boven de belasting.
226v. 11-3-1650. Maritje Pietersdr. van Bremae met Adriaen Lenaertszn. Block haar gekoren voogd
verkoopt Everard van Lodesteyn oud burgemeester van Delft 7 morgen land gelegen tot Langeveld in
de Geest, belend NO Gerrit Jeroenszn., ZO Pouwels Corneliszn., ZO de heer van Wimmenum zijn
duinen en NW de voorsz. heer van Wimmenum en de duinen van Nyenrode, belast met 3 groot
houtvesters erfhuur per jr, voor 250 gulden contant alsmede een schuldbrief van 1000 gulden.
227v. 1-4-1650. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 20-4-1655.
227v. Ongedateerd en ongetekend. Claes Janszn. Admirael verkoopt Jacob de Baer een erf of tuintje
gelegen te Noordwijk binnen tussen de beide Zeestraten, belend NW de verkoper en ZO niet ingevuld
voor 130 gulden contant.
228. 21-4-1650. Dezelfde verkoopt Joost Dirckszn. en Aert Aertszn. een leeg erf gelegen tussen de
beide Zeestraten, belend NW de kopers en ZO Jacob de Baer voor 100 gulden contant.
228. 29-5-1650. Jan Corneliszn. Keuyn verkoopt Crijn Adriaenszn. wonende in den Hage een huiske
met erf gele- gen in de Achterbuurt te Noordwijk binnen, belend NO Joost Maertenszn. en ZW Lenaert
Meeszn., strekkende van de Achterweg zuidoost tot aan de vrouwe van Offems land toe, belast met
46 st 8 p erfpacht per jr tbv de voorsz. vrouwe voor 160 gulden contant.
228v. 2-5-1650. Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt Maerten Janszn. onze mede-schepen 5 hond
land afgestoken tot een blekerij gelegen ten zuidwesten van het Dorp van Noordwijk, belend NO de
Woonsdagse watering, ZO de verkoper, ZW de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bosch of Jan
Hendrickszn. van Langevelt en NW de Bouvesloot, voor 1649 gulden contant.
229. 3-5-1650. Joost Janszn. Trijntges verkoopt Jan Corneliszn. timmerman 4 hond land gelegen aan
de Achterweg, belend NO Thonis Jeroenszn., ZO en ZW de weduwe en erfgenamen van Hendrick
Meeszn. en NW de Achterweg, voor 1000 gulden contant.
229v. 30-6-1650. Cornelis van der Nun rentmeester van Jr Jacob Goudijn heere van Vermont en
secretaris van de Kon. Maj. van Spanje in den Hoge Rade van Mechelen volgens procuratie van 7-6-
1649 voor Nicolaes van Bosvelt notaris te Haarlem verkoopt joffr. Beatrix van Heussen weduwe van Jr
Jacob van der Mij wonende Leiden de helft van 11 hond 10 roe land, belend NO de wederhelft
gelegen in Noordwijkerhout, ZO de Woonsdaagse watering, ZW het navolgende perceel en nog 1056
roe land belend NO het voorgaande perceel, ZO de voorsz. watering, ZW de heer van Vliet en NW
dezelfde, 3 morgen 5 hond 72 roe land belend NO de Langevelderwatering, ZO de Abdij van
Leeuwenhorst en Cornelis Janszn., ZW de Creyerlaan en NW het navolgende perceel, 2 morgen 3
hond 73 roe land, belend ZW en NW de erfgenamen van joffr. Maria van Bombergen en ZW en NW
het voorgaande en het navolgende perceel, 3 morgen 58 roe land, belend NO de Langevelder
watering, NW de voorsz. erfgenamen en ZW en NW de twee laatst voorgaande partijen, voor 6389
gulden contant. Er zou oorspronkelijk met een schuldbrief worden voldaan.
230. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief over de twee resterende derde parten voor 4288
gulden 13 st 8 p met hypotheek op het gekochte.
230v. 6-4-1650. Frans Franszn. Leckerbier is schuldig aan Mr Gerrit Philipszn. van Loon 7 gulden 10
st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Crepel of oude Zeestraat, belend NO de
weduwe van Jeroen Janszn. Wiel, ZO Pieter Janszn., ZW de voorsz. straat en NW Gerrit Janszn.
Mager, voor 150 gulden contant.
231. 16-5-1650. Adriaen Pieterszn. schilpvoerder wonende te Noordwijk op Zee verkoopt de heer
Anthony van Swach heer van Bergen 4 hond land, belend NO het Diefpad, ZO de weduwe van Mees
Huybertszn., ZW de Heereweg en NW de weduwe van Lenaert Lenaertszn. van der Plas, belast met
11 st en een oortje per jr tbv de Memorien te Noordwijk, alsmede 300 en 400 gulden welke de heer
van Bergen daarop heeft, alles volgens de oude brieven, de jongste van 19-5-1639, voor 650 gulden
contant boven de belasting.
231v. 3-5-1650. Daniel van der Bouchorst verkoopt Jacques Specx en Adriaen Doubleth 7½ hond
land gelegen in de Duinpolder, belend ZO Joost Janszn. Trijntges, ZW Gerrit Corneliszn. Keyser, NW
de koper en NO Huych Meeszn., belast met 8 gulden per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk, voor 1000
gulden contant.
232. 2-5-1650. Frans Barentszn. Hasewindius en Thonis Jacobszn. van Schie hebben op 8-6-1649 bij
opdracht van Nicolaes van Yperen, Cornelis Gelder en Thymon Pondt verkregen 4½ morgen land
gemeen met de Abdij van Rijnsburch in 5 morgen 1 hond 50 roe, alles volgens de brief en dragen dit
land op aan Jaecques Specx en Adriaen Doubleth voor 1000 gulden contant alsmede 1 jr interest
welke op dit land nog te betalen zijn, voor 958 gulden contant bij afslag.
232v. 4-5-1650. Cornelis Pieter Stevensznzn. verkoopt Maerten Adriaenszn. van Rossem een erf of
stuk van een tuin, belend ZO de verkoper, ZW Gerrit Symonszn. en NW en NO de koper, voor 90
gulden.
232v. 6-5-1650. Maerten Janszn. onze mede schepen is schuldig aan Hendrick Barentszn. 75 gulden
per jr met hypotheek op zijn nieuw getimmerd huis en erf met blekerij, groot 5 hond gelegen bij het
dorp van Noordwijk, belend NO de Woonsdagse watering of voetpad, ZO Thonis Jacobszn., ZW de
erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bosch of nu Jan Hendrickszn. Langevelt en NW de Bouvesloot.
Afgelost 6-5-1657.
233v. 12-5-1650. Jan Dirckszn. Keur verkoopt joffr. Adriana van Duvenvoirde weduwe van Willem van
Schootenbosch
een stuk erf gelegen tussen hun beider land, lang 10 roe en breed 9 voet, belend NO de
koopster, ZO de verkoper en ZW Maritje Cornelis Jeroens, voor 150 gulden contant.
233v. 12-5-1650. Juffr. Adriana van Duvenvoirde voorsz. met Jan van Schootenbosch haar oudste
zoon en Maritje Cornelisdr. weduwe van Jeroen Janszn. Wiel met Jan Jeroenszn. haar zoon stellen
dat tussen hen beider erven een scheidheining staat, ten dele gemeen met een oude stenen muur en
ten dele met palen, welke heining niet recht staat en gaan dit herstellen, waarvoor Maritje aan Adriana
een stukje erf overdraagt, groot 8 roe, waarvoor deze van Adriana ontvangt een stukje erf gelegen
tussen haar beide erven en het erf van Jan Dirckszn. Keur, groot 2½ roe en Maritje zal als toegift
ontvangen 72 gulden 10 st.
234. 29-3-1651. Leuntje Symonsdr. weduwe Symon Pieterszn. Quertel voor haar zelve en als moeder
van haar kinderen met Adriaen Maertenszn. haar gekoren voogd en Pieter Claeszn. Slachvelt
grootvader en mede voogd van haar kinderen verkopen Boudewijn Cordier wonende Leiden een huis
en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Gerard van Meyburch, ZO en
ZW de voorsz. straat en NW Pieter Janszn. Dusseldorp alias den Bier, belast met 500 gulden tbv de
koper en dat voor 500 gulden, welke voldaan worden door cassatie van de belasting.
234v. 19-5-1650. Geertje Symonsdr. weduwe Pieter Adriaenszn. de Wael met Abraham Stoffelszn.
haar gekoren voogd is schuldig aan Jacob Adriaenszn. Slobbe 9 gulden per jr met hypotheek op haar
huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO en ZW Jan
Jeroenszn. en NW de schuldeiser.
235. 9-5-1650. Symon Janszn. Breugom voor de ene helft, Jacob Gerritszn. Roo en Jan Gerritszn.
Roo en Pouwels Corneliszn. Schooter gehuwd met Annetje Gerritsdr. in dier kwaliteit als omen en
voogden over de onmondige kinderen van de voorsz. Breugom bij Maertje Gerritsdr. voor de andere
helft verkopen Daniel van der Bouchorst een partij land gelegen aan de Duyn, belend NO de heren
Jaecques Specx en Adriaen Doubleth, O of ZO de heer van Wimmenum, Z of ZW de koper en W of
NW de Grafelijkheids wildernis, belast met 900 gulden tbv de Heilige Geest te Noordwijk, voor 1100
gulden boven de belasting.
235v. 15-5-1650. Emmetje Lourisdr. weduwe Claes Pieterszn. vleeshouwer met Dirck Huygenzn. als
haar gekoren voogd voor ¼, Jeroen Janszn. Schoutge als gehuwd geweest zijnde met Aechje
Lourisdr. voor hem zelve en als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen en Louris
Jeroenszn. zijn meerderjarige zoon, tezamen voor ¼, Engel Janszn., Pieter Janszn. Nierop gehuwd
met Lourisje Jansdr. tezamen vervangende Machtelt Jansdr. hun zuster en zulks kinderen van Leentje
Lourisdr. bij Jan Danielszn. van Tethroede voor ¼, tezamen mede erfgenamen van Maritje Meesdr.
hun moeder en grootmoeder en van Maritje Lourisdr. haar zuster en meuie verkopen Hendrick
Louriszn. mede erfgenaam voor ½ drie vierde delen van 11 hond land genaamd Erme land, belend in
zijn geheel NO en NW de voorsz. Hendrick Louriszn. en ZO en ZW Lenaert Philipszn., 3/4e van 9
hond land belend NW de weduwe en erfgenamen van Hendrick Meeszn., ZO en ZW de voorsz.
Hendrick Louriszn. en NW Lenaert Philipszn., 3/4e van 3½ morgen land belend NO en ZO de weduwe
en erfgenamen van Hendrick Meeszn., ZW Lenaert Philipszn. en NW de Grafelijkheidswildernis
alsmede 3/4e van 13 hond land, belend in zijn geheel ZW, NW en NO Jan Pieterszn. Puyck van
Velsen en ZO de Duynsloot, waarvan de koper ¼ toekomt, voor 5512 gulden contant.
236. 7-7-1650. Lobrecht Thomasdr. weduwe Jochem Arentszn. met Mourits Pieterszn. van Eede haar
zwager en voogd verkoopt Claes Thomaszn. backer te Lisse haar broer een huis en erf gelegen aan
de Zeestraat te Noordwijk binnen alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste zijn van 14-5-
1642 en 6-5-1643, voor 700 gulden contant.
236v. 16-5-1650. Pieter Gerritszn. van der Mij baljuw en schout van Warmenhuysen als procuratie
hebbende van Sweer Dirckszn. wonende althans te Alckmaar gepasseerd op 24-2-1650 voor Sierick
Siersma notaris te Alkmaar verkoopt de Ridderschap van Holland en Westfriesland als directeur van
het Convent van Leeuwenhorst 1043 roe land gemeen met 1820 roe het Convent toebehorende,
tezamen 4 morgen 4 hond 63 roe, belend in zijn geheel NW de Goo of Kerkweg en ten dele Lenaert
Willemszn., NO dezelfde Lenaert Willemszn. en Symon Claeszn. met bruikwaar en Jacob Adriaenszn.
Slobbe, ZO dezefde Slobbe voor een deel en voorts de Suytbroekersloot en ZW joffr. Vermij, voor 300
gulden contant.
237. 16-6-1650. Thonis Jacobszn. van Schie heeft onlangs verkocht aan Pieter Corneliszn. Jongman
backer alhier 7 hond land gelegen in de Cley, belend NO de heer van Wimmenum, ZO de Heereweg,
ZW Immetje Corsdr. en NW Daniel van der Bouchorst, waarvan hij de koop en de koper ter secretarie
alhier heeft gebracht om te bebrieven, welke koop ontsinnet en ontnaest is op 22-4-1650 door
Cornelis Corneliszn. Houckman als zwager van de verkoper en zulks nader gemaechtaelt en
bevestigd door schepenen op 11-5-1650 en draagt alsnog over aan de voorsz. Cornelis Corneliszn.
Houckman. Voldaan met een obligatie of schuldbrief van 525 gulden.
237v. 22-5-1650. Claes Adriaenszn. van Veen verkoopt Grietje Claesdr. weduwe Adriaen Huygenzn.
van Veen zijn moeder zijn huis en erf gelegen aan het oude Marktveld, belend NW en ZO Jan
Huygenzn. en Dirck Huygenzn. broers, strekkende voor van het Marktveld tot achter aan zekere
gemene gang, belast met 150 gulden tbv Abraham Walraven herbergier alhier, voor 400 gulden
contant boven de belasting.
238. 17-7-1650. Jan Huybertszn. van Brelofftsberch is schuldig aan Abraham Stoffelszn. 5 gulden per
jr met hypotheek op een erfje land gelegen te Noordwijk binnen, belend NW de schuldenaar met een
huis en erf, NO Jan Adriaenszn. Hoogerbaen, ZW de weduwe van Gijsbert Claeszn. van der Plas en
ZW de Corte Breloffterstraat. Afgelost 14-9-1675 door Huybert Janszn. van Brelofftsberch.
238v. 29-3-1651. Aelbert Corneliszn. van Breroe verkoopt Jan Huygenzn. timmerman onze mede
schepen een leeg erf gelegen aan de Corte Breloffterweg te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz.
weg, ZO de koper en ZW en NW de verkoper, voor 100 gulden contant.
239. 7-12-1650. Sille Cornelisdr. weduwe Jan Claeszn. Gatge met Abraham Stoffelszn. haar gekoren
voogd voor de ene helft en Maerten Adriaenszn. van Rossem als procuratie hebbende van Engel
Janszn. zoon van Jan Claeszn. voor de andere helft verkopen Hendrick Hendrickszn. schoemaker
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen als voren, belend NO Claes Huygenzn., ZO
Evert Pieterszn., ZW het huis van Raechooff en NW de gemene weg, belast met 50 gulden tbv de
Kerk van Noordwijk, voor 40 gulden contant boven de belasting.
239v. 16-8-1650. Symon Willemszn. Casteleyn heeft op 14-7-1650 voor schout en schepenen van
Noordwijkerhout een rentebrief gepasseerd groot 3300 gulden tbv Daniel de Dieu dr med te Leiden en
stelt tot nadere zekerheid 4 morgen 370 roe land gelegen aan de Breloffterweg belend ZO juffr. Vermij
te Leiden, ZW en ten dele NW de Grafelijkheidswildernis, NW Cornelis Corneliszn. Outge en NO de
voorsz. weg en nog twee percelen land gelegen aan elkander tezamen 1018 roe, belend in zijn geheel
ZO de weduwe van Mees Huybertszn., ZW Jan Huygenzn. timmerman, NW Symon Janszn. Breugom
en NO de voorsz. weg.
240. 31-8-1650. Sr Abraham Brasse wonende Leiden als procuratie hebbende van Andries Andrieszn.
de Quaede smid verklaart tot meerdere zekerheid voor 200 gulden 19 st wegens geleverde waren en
anders volgens een notariele obligatie hypotheek te stellen op een huis en erf daar Andries in woont
gelegen te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant, ZW de laan van
het Dorpsweitje toebehorende Jr Diederick van Grevenbrouck heer van Mierlo en NW de Voorstraat.
Afgelost 19-9-1652.
240v. 12-9-1650. Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden ter eenre en Jeroen Meeszn. ter andere zijde
stellen dat Cornelis Jeroenszn. met Anneke Thonisdr. zijn vrouw beiden gekomen zijnde tot hoge
ouderdom en genegen waren te scheiden van hun bouwnering en huishouden overeenkomen dat
Jeroen Meeszn. hen zal onderhouden hun leven lang, waarvoor zij hem opdragen een huis en erf met
schuur gelegen op het Westeinde daarin zij wonen, belend ZW Joost Janszn. Trijntges en NO Pieter
Lenaertszn. wagemaker, strekkende voor van de weg tot achter aan de sloot, belast met de helft van
20 st en de helft van 4½ st per jr, daarvan Joost Franszn. de wederhelft moet betalen, 6 melkkoeien,
een overgaende vaars met pinck, 4 schapen, nog 1 varken van de 3 varkens, waarvan het echtpaar
de twee andere varkens aan zich behoudt, alsmede alles dat tot de bouwneringe behoort. Borgen
Mees Symonszn. vader van de voorsz. Jeroen Meeszn. en Andries Pieterszn. deszelfs schoonvader.
241v. 3-4-1651. Jobje Woutersdr. weduwe Engel Corneliszn. Sijlhoff met Willem Wouterszn. haar
broer en gekoren voogd heeft in erfpacht aangenomen van Gerrit Janszn. van Sonnevelt een leeg erf
gelegen te Noordwijk volgens de brief van 24-5-1648 en draagt dit nu op aan Cornelis van der Burch
secretaris van Noordwijk, belend en belast met zodanige erfpacht als vermeld in de voorgaande brief,
voor 30 gulden boven de erfpacht van 3 gulden per jr.
241v. 3-4-1651. Hendrick Gijsbertszn. van der Plas heeft in erfpacht aangestaan van Gerrit Janszn.
van Sonnevelt een leeg erf volgens de brief op heden gepasseerd en draagt dit over aan Cornelis van
der Burch voor 10 gulden boven de erfpacht van 3 gulden per j.
242. 23-11-1650. Pieter Pieterszn. backer wonende te Voorhout verkoopt Floris Floriszn. mede bakker
van Coudekerck een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO
Jan Meeszn. schoe- maker, ZO de voorsz. straat en ZW de verkoper als ook mede een weinig ten
zuidoosten en ook nog een weinig ten zuidwesten en NW Mees Symonszn. Voldaan met een obligatie
van 1300 gulden.
242v. 28-9-1650. Jonas Janszn. en Symon Janszn. van Brelofftsberch zijn schuldig aan Mr Jan
Verwer te Haarlem 37 gulden 10 st per jr met hypotheek op 6½ hond land, belend ZO Cornelis
Janszn. houtkoper en NW joffr. Beatrix van Heussen, weduwe van Jacob van der Mij, strekkende voor
van de Breloffterweg tot achter aan het Diefpad.
243. 14-10-1650. Symon Willemszn. Casteleyn is schuldig aan Engel Clementszn. scheepmaker 1453
gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn korenwindmolen en 4 morgen 370 roe land gelegen
aan de Breloffterweg, belend NO dezelfde weg, ZO juffr. Vermij, ZW het Diefpad en NW de Wildernis
en Cornelis Corneliszn. Outge, twee percelen land gelegen aan elkander aan de voorsz. weg,
tezamen 1018 roe, belend in zijn geheel ZO de wedu- we van Mees Huybertszn., ZW Jan Huygenzn.,
NW Symon Janszn. Breugom en NO de voorsz. Breloffterweg, 1 morgen land gelegen aan de
Buerweg, belend NO Andries Pieterszn. c.s. en ZW de weduwe van Lenaert Lenaertszn. van der Plas,
strekkende van de voorsz. Buerweg zuidoostwaarts tot aan de Schuynsweg toe.
244. 16-4-1651. Leentje Pietersdr. JD met Willem Adriaenszn. Graeff haar gekoren voogd verkoopt
Job Maertenszn. een lijnbaantje gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Adriaen Clementszn., ZW
de verkoopster en ZO en NW de Wildernis, belast met 1 st erfpacht per jr, voor 46 gulden contant.
244. 16-4-1651. Pieter Pieterszn. van Noordwijk op Zee verkoopt Willem Adriaenszn. alias Graeff
Willem een lijnbaantje gelegen aldaar, belend NO Maerten Jacobszn. Vinck met gelijk baantje nu
mede van de verkoper gekocht, ZO de Wildernis, ZW Huybert Lenaertszn.Visser en NW Jacob
Warboutszn., voor 40 gulden.
244v. 16-4-1651. Dezelfde verkoopt Maerten Jacobszn. Vinck een lijnbaantje gelegen te Noordwijk op
Zee, belend NO Maerten Vinck, ZW Graeff Willem en op beide einden de Wildernis, voor 48 gulden
contant.
244v. 18-5-1651. Cornelis Wouterszn. Vroom verkoopt oude Maritje Symonsdr. ongehuwd persoon
een leeg erf gelegen aan de Molenweg, belend ZW Cornelis Gerritszn. Lock, NW de voorsz.
Molenweg en NO en ZO de verkoper, voor 70 gulden contant.
245. 22-11-1651. Jan Claeszn. man en voogd van Maritje Arentsdr. verkoopt Pieter Joppenzn. van
Wassenaer een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO de
weduwe van Jacob van der Elst, ZO Cornelis Symonszn. en ZW de voorsz. Zeestraat. Voldaan met
en schuldbrief.
245. 22-11-1651. Volgt schuldbrief van 475 gulden met hypotheek op het gekochte.
245v. 18-1-1651. Philips Corneliszn. Nobel wonende Voorhout is schuldig aan Joost Jacobszn. Holst
80 gulden per jr met hypotheek op 8½ hond land, belend NO Willem Barentszn. korenkoper, ZO de
Maandagse watering, ZW de Kerk en het gasthuis te Leiden en NW Mees Symonszn. Afgelost 13-7-
1700.
246. 12-5-1651. Crijn Gerritszn. is schuldig aan Jacob Adriaenszn. Slobbe 35 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO
Harman Janszn., ZW de Heereweg en NW Claes Willemszn., Hendrick Symonszn. Capiteyn en Anna
Jacobsdr. weduwe Wolphert Floriszn.
246v. 12-2-1651. Aankoop als hierna vermeld in de schuldbrief.
247. 12-2-1651. Abraham Walraven heeft gekocht van Jan Dirckszn. Keur een huis en erf gelegen op
het zuidwesteinde te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Willemszn., ZO de sloot, ZW de weduwe
van Floris Pieterszn. Wassenaer en NW de Voorstraat en is schuldig 610 gulden met hypotheek op
het gekochte. Borgen Thonis Jacobszn. van Schie en Jacob Jacobszn. schipper.
247v. 23-5-1651. (Dirck Pieterszn. alias Dirck doorgehaald als procuratie hebbende van) Jan Corszn.
backer wonende te Hoorn gehuwd met Martijntje Pietersdr. verkoopt Daniel Symonszn. twee percelen
land gelegen aan de westzijde van het dorp van Noordwijk, tezamen 4 morgen ½ hond, belend NO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Leidse weg en ZW Geertje Gijsbertsdr. en NW de bouvesloot.
Voldaan met een schuldbrief.
248. 23-5-1651. Volgt schuldbrief van 3600 gulden met hypotheek op het gekochte.
248v. 24-2-1651. Joris Hendrickszn. man en voogd van Annetje Dircksdr., Jan Corneliszn. Baen man
en voogd van Maritje Dircksdr., Item Claes Joriszn. haar oom van vaderszijde en Claes Thoniszn.
oom van moederszijde en zulks voogden over Neeltje Dircksdr., Grietje Dircksdr. en Jacob Dirckszn.
minderjarig, allen kinderen van Dirck Joriszn. en Maritje Thonisdr. stellen dat in de nagelaten boedel
van hun ouders bevonden werd een erf eertijds door Dirck Joriszn. gekocht van Beatrix Gerritsdr.,
belend volgens de brief van 7-12-1644, op welk erf door Joris Dirckszn. zoon van Dirck Joriszn. bij het
leven van zijn vader en met diens wil een huis was getimmerd en dragen alsnog op aan Joris
Dirckszn. het voorsz. erf voor 500 gulden contant.
249. 29-3-1651. Gerard van Meyburch verkoopt Hendrick Willemszn. een huis en erf, belend ZO de
Voorstraat, ZW Jacob Janszn., het huis en erf van Jan Willemszn. en het dorpsplein of het oude
Marktveld, NW het huis en erf van Lenaert Janszn. of Jan Huygenzn. timmerman en NO Cornelis
Pieterszn. van Berendrecht. Voldaan met een schuldbrief.
249v. 29-3-1651. Volgt schuldbrief van 2900 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 3-3-
1653.
250. 4-6-1651. Engel Thoniszn. verkoopt Engel Clementszn. van Balckenende wonende te
Noordwijko p Zee vier percelen land gelegen aan elkander tezamen groot 8 morgen 1 hond 46 roe,
belend NO Cornelis Isbrantszn., ZO de Duinsloot, ZW Pieter Symonszn. met bruikwaar en NW de
Wildernis, belast met 3 gulden erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst, voor 5000 gulden contant. Er
zou eerst worden voldaan met een schuldbrief.
250v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
251. 26-3-1651. Pieter Claeszn. Slachvelt verkoopt Andries Pieterszn. backer een huis en erf gelegen
aan de Voor-straat te Noordwijk binnen, belend NO Lijsbeth Lourisdr., ZO de Doel- of Achterweg, ZW
Claes Corneliszn. bou- man en NW de Voorstraat, tezamen belast met het huis en erf van de voorsz.
bouman met 3 pond hollands, daarvan bouman 1 pond moet betalen en Andries 2 pond alsmede met
500 gulden tbv het Gasthuis van Noordwijk, voor 670 gulden contant boven de belasting.
251v. 27-7-1651. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht jegenwoordig Heilige Geestmeester en Pieter
Willemszn. Wijckerhelt oude Heilige Geestmeester stellen dat het Heilige Geesthuis destijds had
ontvangen een losrente van 6 gulden verzekerd in de brief, doch zij hebben daarvan geen bescheiden
meer dan het register van het Godshuis; zij hebben ontvangen van Sr David des Watynes burger van
Haarlem 100 gulden ter aflossing van deze rente.
252. 16-4-1651. Pieter Pieterszn. verkoopt Willem Jacobszn. beiden wonende te Noordwijk op Zee
een lijnbaantje van een gang, belend NO Cornelis Pieterszn. Cruysbey en Jan Groen, ZW Maerten
Vinck en ZO en NW de Wildernis, voor 35 gulden contant.
252. 16-4-1651. Leentje Pietersdr. met Willem Adriaenszn. Graeff haar gekoren voogd verkoopt Cors
Corneliszn. een lijnbaantje gelegen te Noordwijk op Zee, belast met 1 st erfhuur per jr, belend NO Job
Maertenszn. en ZW Joost Janszn. en op beide einden de wildernis, voor 46 gulden contant boven de
belasting.
252v. 16-4-1651. Jan Janszn. Groen stierman wonende te Noordwijk op Zee ruilt een huis en erf
gelegen aldaar, belend NO de Heereweg, ZO Cornelis Pieterszn. Cruysbey, ZW Maerten Adriaenszn.
Vinck en NW de weduwe van Cornelis Gerritszn., belast met 3 st erfhuur per jr tegen een huis en erf
van Willem Harmanszn. mede stierman aldaar.
253. 16-4-1651. Willem Harmanszn. draagt over aan Jan Janszn. Groen een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NW Pieter Pieterszn. en Cornelis de Roth, NO Adriaen Warboutszn.
weduwe, de Wildernis en Jacob Warboutszn. weduwe, ZO de Wildernis en ZW de gemene weg en
Stoffel Jacobsdr.
253v. 23-12-1655. Huych Arentszn. heeft gekocht van Pieter Pieterszn. een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend O Jan Janszn. Groen, Z de gemene weg, W of NW Hillegont Dammasdr. en
N het erf van Jan Janszn. Groen en is schuldig 90 gulden.
253v. 23-12-1655. Volgt de aankoop van het voorgaande huis.
254. 16-4-1651. Banckeris Gerritszn. en Jan Corneliszn. voogden over het nagelaten weeskind van
Neeltje Banckerisdr. genaamd Wouter Symonszn. verkoopt Banckeris Jacobszn. bakker onze mede
schepen een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Cornelis Dirckszn., ZO Frans
Claeszn., ZW Cornelis de Roth en NW de weg, voor 57 gulden contant.
254. 22-11-1651. Thonis Symonszn. Capiteyn verkoopt Aron Pieterszn. een leeg erf gelegen aan de
oude Zeestraat, belend NW Jacob Gerritszn. en ZO Pieter Corneliszn. voor 110 gulden contant.
254v. 22-11-1651. Thymon Thoniszn. verkoopt Jan Claeszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk
binnen alles volgens de oude brief. Voldaan met een schuldbrief.
255. 22-11-1651. Volgt schuldbrief van 1250 gulden met hypotheek op het voorsz. huis en erf gelegen
aan de Heilig straat, belend ZO Claes Janszn. Admirael en Jeroen Corneliszn. c.s., ZW de heer van
Wimmenum, NW de voorsz. straat en NO de uitgang van Jeroen Corneliszn. Afgelost 6-5-1660.
255v. 26-5-1651. Adriaen Jacobszn. Ouwehant verkoopt Jacob Adriaenszn. van Warmenhoven een
huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO Jan
Willemszn. van Riethoven, ZW Jan Jeroenszn. Wiel en NW Barent Louriszn. Cruyt. Voldaan met een
schuldbrief.
256. 26-5-1651. Volgt schuldbrief van 1385 gulden met hypotheek op het gekochte.
256v. 7-5-1651. Jonas Pieterszn. van Taerlingh verkoopt Lambertus van der Waert apothecaris te
Noordwijk een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO Niclaes de Haes, ZO en ZW Jan
Janszn. Oosterbaen en NW de Voorstraat, voor 682 gulden 10 st contant boven de belasting van 300
gulden 10 st tbv Mr Gerrit van Loon.
257. 24-11-1651. Dirck Corneliszn. Hensbrouck wonende Delft verkoopt Jacob Adriaenszn. Slobbe
zijn huisvrouwen broer een kruidtuin, belend NO de Molenwerf, molenhuis en tuintje, ZO de
Molensteeg, ZW de wede van Gerrit Claeszn. of Jan Huybertszn. en NW de Molenweg, voor 300
gulden contant.
257v. 8-12-1655. Cuniertje Willemsdr. weduwe van Philips Janszn. met Willem Barentszn. van Rijn als
haar gekoren voogd verkoopt Willem Maertenszn. een huis en erf gelegen bij de Korenmolen te
Noordwijk binnen, belend NO Jan Pieterszn., ZO de Molenweg, ZW Jannetje Jeroensdr. en NW Crijn
Janszn., belast met 10 st erfpacht per jr, voor 804 gulden contant. Er zou eerst een schuldbrief
worden gepasseerd.
258. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 925 gulden met hypotheek op het gekochte.
258v. 13-11-1651. Gerrit Symonszn. verkoopt Jan Adriaenszn. van Tethroede 11 hond land belend
NO Pieter Lenaertszn. den Boer, ZO de buerweg, ZW de heer van Noordwijk en NW de weduwe van
Hendrick Meeszn. op de Nes. Voldaan met een obligatie van 1950 gulden.
259. 1-5-1651? Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt Beatrix van Heussen weduwe van Jacob van
der Mij 9 hond land gelegen in de Geeren, belend NO Philips Janszn. Clercq met bruikwaar, ZO
Gijsbert Corszn., ZW de Abdij van Rijnsburg en NW Symon Claeszn. met bruikwaar, belast met 8
gulden per jr erfpacht tbv het Clooster van Roodenburg, voor 1500 gulden boven de belasting.
259v. 28-4-1655. Gerrit Dirckszn. alias Goe Gerritszn. is schuldig aan Pieter Janszn. Coppen 18
gulden 15 st per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de dwarskerkstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Crijn Dircksdr. weduwe Jacob Warboutszn., ZO dezelfde straat, ZW Huybert
Franszn. en NW Jan Janszn. hoedemaker.


H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, januari 1997.
kaart