Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 173

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 173

Rechterlijk Archief van Noordwijk no. 173

De bewerker heeft ook dit deel van een index voorzien, waarvoor zoveel mogelijk is getracht een
zelfde spelling aan te houden. Voor de juiste originele spelling raadplege men het boek zelf.

fol.
1. 30-7-1636. Gezien bij schepenen ‘t Interdit proclamaties etc. uit de naam en vanwege Cornelis van
der Burch secretaris alhier als curator van de verlaten boedel van Cornelis Floriszn. Coukerck za ged.
en Aechje Cornelisdr. gewoond hebbende te Noordwijk, op en jegens een ieder die enig recht of actie
toekomt op zekere kruidentuin gelegen op het Oosteinde van Noordwijk, belend NO Willem Pieterszn.
schoenmaker c.s., ZO de Gooweg, ZW de wede van Jan Dirckszn. Clerckgen en NW Lenaert
Gerritszn. verkoopt Thyman Thoniszn. als principael en Abraham Stoffelszn. en Gerrit Louriszn. als
borgen voor een prijs als genoemd in de verkoopvoorwaarden.
2. 30-7-1636. Lijsbeth Dircksdr. en Maritje Dirkcsdr. beiden jongedochters met Cornelis Dirckszn.
kleermaker hun broer zijn schuldig aan Cornelis Thoniszn. van der Burch als curator van de
voorgaande boedel 700 gulden boven de belasting in de decreetbrief genoemd, met waarborg het
huis en erf met kruidtuin gelegen op het Oosteinde, belend W of ZW Jan Corneliszn. Keuyer c.s., N en
NW de erfgenamen van Haeneveer, N, NW en NO Adriaen Mees Doesen en ZO de Woonsdaegse
watering.
2. (sic) 22-11-1636. Ermpje Wichmansdr. wede Jan Warboutszn. met Cornelis van der Burch haar
gekoren voogd schuldig aan Floortje Thonisdr. enig nagelaten weeskind van Thonis Huybertszn. in
zijn leven molenaar alhier 700 gulden welke zij van Grietje Adriaensdr. als getrouwd gehad hebbende
de voorsz. Anthonis Huybertszn heeft ontvangen. Af te lossen bij mondigheid of huwelijk van het
weeskind of bij overlijden van de schuldenares. Borgen Gijsbert Claeszn. van der Plas en Dirck
Claeszn. Wassenaer, waard in de Ashoop.
3v. 5-11-1636. Annetje Dircksdr. eerst wede van Huybert Thoniszn. en nu van Symon Maertenszn. in
zijn leven molenaer, met Daniel van der Bouchorst als haar gekoren voogd stelt dat zij zekere tijd
geleden verkocht heeft aan Anthonis Huybertszn. haar zoon en draagt nu op aan Dirck Corneliszn.
Hensbrouck gehuwd met de wede van Anthonis Huybertszn. eerst een erf of kruidtuin gelegen in de
Molencroft, belend NO de heer van Noordwijcks molenerf, ZO de Molensteeg, ZW Gerrit Claeszn. en
NW de weg lopende naar de Noordmolen toe en nog een croftje gekomen van de heer van
Wimmenum zijnde erfpachtland gelegen omtrent de Noordkorenmolen over de weg aldaar, alles
volgens de uitgiftebrief van 16-10-1617, voor 200 gulden welke verkoopster schuldig is aan de dochter
van Hans de Smith tot Sassenheim en voor het erfpachtsrecht een losrente van 7 gulden 16 st per jr.
4. Acte niet gedateerd. Andries Pieterszn. backer verkoopt Adriaen Reyerszn. een huis en erf gelegen
aan de noordoostzijde van het Oosteinde tot Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief van 16-12-
1633, eertijds door de moeder en de voorsz. Adriaen Reyerszn. gepasseerd op de verkoper, voor 320
gulden.
4v. alles van de akte doorgehaald, welke niet getekend en niet gedateerd was.
5. 14-12-1636. Engel Floriszn. wonende Noordwijk op Zee verkoopt Geertje Dircksdr. wede Pieter
Engebrechtszn. een erfelijke losrente van 6 gulden 5 st per jr met waarborg zijn huis en erf met
droogtuin gelegen te Noordwijk op Zee, belend N, NO en ZO de Wildernis en Z en ZW de wede van
Louris Crijnenzn.
5v. 11-12-1636. Pieter Bertelmeeszn. oom en voogd over Haesje Jansdr. en Huych Adriaenszn. oom
en voogd over Maritje Jansdr. nagelaten weeskinderen van Jan Janszn. kleermaker in zijn leven
wonende op Noordwijk op Zee verkopen Cors Thoniszn. de Baer JM wonende Sassenheim een huis
en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NW Geertje Corsdr., NO Neel Jansdr., ZO het
Dorpsplaats en ZW het erf van Jan Adriaenszn. belast met 1 deuyt ‘s-Graven erfhuur per jr, voor 200
gulden.
6. Akte doorgehaald, niet gedateerd en niet getekend. Johannes Agricula predikant te Noordwijk
binnen schuldig aan Sara Tintener wede Pieter Agache predikant van de Franse Gemeente te Utrecht
10 gulden 18 st per jr met waarborg zijn huis en erf, belend NO Pieter van Mechelen en ZW Pieter
Corneliszn. lijndraaier, strekkende voor van ‘s-Heerenstraet tot achter aan de voorsz. lijndraaier en
Lenaert Lenaertszn. van der Plas. Voldaan door kwijting en tenietdoening van zekere obligatie als
verkoper op 24-1-1632 voor notaris J. Angillis te Leiden tbv Petrus Agache heeft gepasseerd.
6v. 5-1-1637. Pieter Symonszn. wonende Leiden, Cornelis Symonszn. en Dirck Symonszn.
mitsgaders Jan Pieterszn. gehuwd met Aechje Symonsdr. allen kinderen van Symon Pieter
Symonsznzn. verkopen Willem Symonszn. hun halve broer elk 1/5e gedeelte van de helft van 5½
morgen land daarvan de koper 1/5e van de helft toekomt en de wederhelft behoort aan Geertje
Willemsdr. nu gehuwd met Adriaen Corneliszn. van der Vinck wede geweest van de voorsz. Symon
Pieter Symonsznzn., belend in zijn geheel NW Daniel van der Bouchorst en Jeroen Janszn. Schoutge,
NO nu Dirck Corneliszn. van Hensbrouck molenaer nomine uxoris en Dirck Symonszn. voorsz., ZO de
koper en ZW de voorsz. Van der Bouchorst, de verkopers aangekomen door overlijden van Annetje
Symonsdr. die een dochter was van Geertje Willemsdr. bij de voorsz. Symon Pieter Symonsznzn. en
zulks een halve zuster van de verkopers en een volle zuster van de koper, voor 1292 gulden.
7. 16-1-1637. Cornelis Jeroenszn. bakker als procuratie hebbende van Willem Pieterszn. van der
Berch wonende buiten de zuidpoort van de stad Delft en hem sterk makende voor Claes Pieterszn.
zijn uitlandige broer, mede procuratie hebbende van Lancelot Franszn. wonende Haarlem gehuwd
met Maritje Pietersdr., allen erfgenamen van za Dirck Pieterszn. timmerman haar broer overleden te
Noordwijk binnen, volgens procuratie gepasseerd op 14-2-1636 voor Adriaen Block notaris te Delft
verkopen de heer Aelbrecht van Schagen heer van Schagen etc. een huis en erf gelegen aan de
Voorstraet te Noordwijk binnen, alles volgens de akte van scheiding van 15-1-1636 door de verkopers
ter eenre en Lijsbeth Claesdr. wede van de voorsz. Dirck Pieterszn. gemaakt, belast met een erfhuur
van 3 groten per jr en 300 gulden, voor 50 gulden contant boven de belasting.
7v. 2-6-1637. Dirck Jacobszn. Waesdorp wonende Noordwijk verkoopt Huybert Corneliszn. van
Velsen een huis en erf met schuur en barg te Noordwijk binnen, belend NW Frans Barentszn.
Hasewindius, NO joffr. van der Meulen, ZO de Achterweg en ZW het Molensteegje, belast met 25 st
per jr tbv het St Catharijnen Gasthuis te Leiden en 768 gulden volgens twee brieven tbv de
erfgenamen van Jan Maertenszn. Hogenhouck, voor 482 gulden contant boven de belasting.
8. 4-10-1637. Thonis Jacobszn. van Schie wonende in de Cley alhier verkoopt Cornelis Huygenzn.
bakker, schepen alhier, twee percelen land gelegen aan elkaar buiten het west- of zuidwesteind van
Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO mevrouw van Peursem met bruikwaar, ZO de Heerweg,
ZW het erfje van Adriaen Meeszn. Vos en NW de boinesloot voor 3350 gulden contant.
9. 22-4-1637. Cornelis Corneliszn. en Aelbert Corneliszn. zo voor hen zelven als vervangende
Dieuwertje Arentsdr. haar moeder verkopen Jacob Janszn. van Poelgeest een huis en erf gelegen
aan de Zeestraet, belend ZO Jacob Corneliszn. Jongen Engel, ZW Cornelis Corneliszn. Jongen Engel
en NW en NO de koper, mits dat de koper zal overnemen de belasting van 100 gulden van een
rentebrief van 2-1-1608, welke koper zal lossen voor 72 gulden 10 st.
9v. 20-4-1637. Pieter Thoniszn. de oude en Pieter Thoniszn. de jonge voor hen zelven, mitsgaders
Jan Pieterszn. Groenevelt als oom en voogd van vaderszijde, Jacob Janszn. van den Velde en
Hendrick Janszn. van den Velde omen van moederszijde over Ermpje Thonisdr., Maritje Thonisdr. en
Meynsje Thonisdr., mitsgaders Jan Thoniszn. en Engeltje Thonisdr. allen kinderen en erfgenamen van
Thonis Pieterszn. en Neeltje Jansdr. beiden z.g. verkopen Claes Pieterszn. vleeshouwer 960 roe land
gelegen buiten de St Jeroensbrug, belend NO de Schilpweg, ZO Aefje Cornelisdr. wede Mees
Symonszn., ZW Aechje Jansdr. en Thonis Pieterszn. en NW de Heerweg, belast met 6 st per jr, voor
2550 gulden contant.
10. 3-5-1637. Dirck Meynaertszn. verkoopt Femmetje Willemsdr. wede Adriaen Dirckszn. Cromsteven
een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Cornelis Claes
Corsznzn., ZW de voorsz. straat en NW Floris Corneliszn. timmerman, belast met 11 st erfpacht per jr
tbv het convent van Noordwijk, voor 800 gulden contant.
10v. 2-5-1638. Hendrick Meeszn. van der Swan grootvader van vaderszijde en Cornelis Cornelis Heyn
grootvader van moederszijde van het nagelaten weeskind van Adriaen Hendrickszn. van der Swan en
Leuntje Cornelis Cornelis Heynendr. en zulks tezamen erfgenamen van het voorsz. weeskind
verkopen Willem Corneliszn. Jonge Ruyter een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend N de
weg, O Willem Arentszn., Z Adriaen Warboutszn. en W Cornelis Pieterszn. vleeshouwer. Voldaan met
een custingbrief.
11. 2-5-1638. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Stoffeltje
Jacobsdr. wede Crijn Louweriszn. met Cornelis Franszn. Verloo haar gekoren voogd.
11v. 30-4-1637. Sr Nicolaes de Voocht verkoopt Cornelis Janszn. Steen trompetmaker een huis en erf
met stalling en wagenhuis gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen alsmede enige schilderijen
en meubels, belend NO Jeroen Janszn. schoemaker en Jan Claeszn. van Geestbergen, ZO de Doelof
Achterweg, ZW Adriaen Pieterszn. Cramer en NW de Voorstraat, voor 2973 gulden 11 st contant.
12. 10-5-1637. Maritje Jacobsdr. wede Jan Janszn. Spanjert met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd voor de helft, Huych Janszn. en vermits het overlijden van Jeroen Janszn. nu i.p.v.
deze zijn wede met Jan Jeroenszn. haar zoon en gekoren voogd voor de andere helft verkopen
Thyman Thoniszn. een partij of croftje land groot 2 hond gelegen aan de dwerskerkstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Pieter Corneliszn. lijndraaier, ZO de Voorstraat, ZW Maritje Cornelisdr. wede
Jeroen Janszn. Wiel en NW de Woonsdaagse watering. Voldaan met een oblighatie van 387 gulden.
12v. 5-5-1639. Huych Janszn. bakker voor de helft, Cornelis Pieterszn. man en voogd van Grietje
Jeroensdr. mitsgaders Lijsbeth Jeroensdr. en Reympje Jeroensdr. met de voorsz. Jan Jeroenszn. hun
broer en gekoren voogd en tezamen erfgenamen van Jeroen Janszn. hun vader voor de andere helft,
en zulks tezamen erfgenamen van Jan Janszn. alias Spanjert hun broer en oom verkopen Adriaen
Claeszn. van Heemstede schipper en biersteker een perceel land gelegen ten westen achter het dorp
van Noordwijk binnen aan de oude Heerweg, belend NW Symon Claeszn., NO de voorgaande
Heerweg, ZO Trijn Hendricksdr. en de wede van Wolphert Floriszn. en ZW de koper. Voldaan met een
obligatie van 1021 gulden, waarvoor oorspronkelijk een schuldbrief zou worden gepasseerd.
13. 5-6-1637. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
13v. 5-6-1637. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht verkoopt Mr Corstiaen van Loon chirurgijn een
huis en erf met werf gelegen aan de dwerskerkstraat, belend NO Claes Joriszn., ZO Huych Janszn.
backer en de koper, ZW de koper met Jan Huygenzn. timmerman en NW de voorsz. straat. Voldaan
met een schuldbrief.
14. 5-6-1637. Volgt schuldbrief van 700 gulden met hypotheek op het gekochte.
14v. 20-9-1637. Pieter Janszn. verkoopt Philip Janszn. zijn broer een kruidtuintje ten noordwesten van
de Korenmolen gelegen te Noordwijk binnen zijnde erfpacht van de heer van Wimmenum, belend NW
een tuintje verkocht aan Crijn Janszn. mede zijn broer en NO de verkoper met een laan Voldaan met
een obligatie van 150 gulden.
15. 20-9-1637. Dezelfde verkoopt Crijn Janszn. zijn broer zeker erf of tuintje omtrent de Noord
korenmolen gelegen te Noordwijk binnen, belend NW en NO de verkoper, ZO het tuintje van Philip
Janszn. en ZW Jan Hendrickszn. loco Adriaen Adriaenszn. den Boer, belast met een erfpacht van 2
gulden per jr, voor 100 gulden contant.
15v. 2-8-1637. Jan Claeszn. van Geestbergen verkoopt Gerrit Jonaszn. een huis en erf gelegen aan
de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Adriaen Willemszn. backer, ZO de Achter- of Doelweg,
ZW de verkoper en NW de Voorstraat. Voldaan met een schuldbrief.
16. 2-8-1637. Volgt schuldbrief van 700 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem
Dammaszn. van der Cluft en Huybert Jonaszn.
16v. 18-5-1637. Jan Claeszn. van Geestbergen verkoopt Pieter Willemszn. van Wijckerhelt
schoenmaker een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen aan de Voorstraat, belend NO de verkoper,
ZO de Achter- of Doelweg, ZW nu Cornelis Janszn. Steen ipv Nicolaes de Voocht en NW de
Voorstraat, voor 1400 gulden contant.
17. 5-5-1637. Mr Ellerd Werwijck chirurgijn wonende Rijnsburg man en voogd van Elisabeth Gerritsdr.
verkoopt Jacob Janszn. cuyper een huis en erf gelegen aan de Voorstraat en op het hoekje van het
oude Marcktveld gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de heer van Schagen, ZO de Voorstraat,
ZW het voorsz. oude Marcktveld en NW Claes Gerritszn. wagemaker, belast met 100 gulden, die de
koper mag lossen of daarop houden, voor 800 gulden contant boven de belasting.
17v. 1-5-1637. Lenaert Corneliszn. van Moerkercken zoon van Trijntje Jansdr. die een dochter was
van Jan Cornelis Symonsznzn. en Trijntje Symonsdr. eerst voor hem zelve en hem sterk makende
voor Claes Louriszn. als vader en voogd van zijn kinderen bij Grietje Jansdr. mede een dochter van
Jan Cornelis Symonsznzn. en Trijntje Symonsdr. Mede compareerde Cornelisje Jansdr. mede een
dochter van voormeld echtpaar alsmede Cornelis Pouwelszn. voor hem zelve en vervangende zijn
broers en zusters, kinderen van za Maritje Jansdr. mede een dochter van voormeld echtpaar en
tezamen erfgenamen van Trijntje Symonsdr. voorsz. verkopen Coenraet Janszn. een huis en erf
gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de Zeestraat, ZO Dirck Pieterszn.
van Clinckenbergh en ZW en NW Gerrit Maertenszn. Voldaan met een schuldbrief.
18. 1-5-1637. Volgt schuldbrief van 700 gulden met hypotheek op het gekochte.
18v. 10-5-1637. Dirck Claeszn. Wassenaer en Jan Claeszn. lijndraaier gasthuismeesters van
Noordwijk verkopen Claes Jacobszn. Holst een huis en erf gelegen aan de Achterweg te Noordwijk
binnen, zijnde erfpacht van de vrouwe van Ophem, hen in kwaliteit aangekomen van Jeroen Floriszn.
Schilpmans die daarmede in het Gasthuis is gekomen, belend NW het weeskind van Jan Corneliszn.
Coor, ZO de vrouwe van Offem, ZW Jan Stevenszn. en NW de Achterweg, belast met een erfpacht
van 5 gulden 16 st per jr tbv de vrouwe van Offen. Voldaan met een schuldbrief.
19. 14-5-1637. Pieter Janszn. verkoopt Dirck Meynaertszn. een huis en erf gelegen op het Noordeinde
bij de Korenmolen, belend NO Dirck Corneliszn. van Hensbrouck molenaar, ZO de Molenweg, ZW
Claes Jacobszn. van Oringen en NW de Woonsdaagse watering, belast met een erfpacht van 4
gulden tbv de heer van Wummenum, losbaar met 100 gulden, en nog met 9 gulden 7 st 8 p per jr,
voor 250 gulden contant boven de belasting.
19v. 8-5-1637. Claes Jacobszn. Holst verkoopt Jan Corneliszn. een huis en erf gelegen aan de
Achterweg te Noord- wijk binnen, belend NO Jan Stevenszn., ZO de vrouwe van Offen, ZW Floris
Dirckszn. van Waesdorp en NW de voorsz. Achterweg, belast met 6 gulden 6 st erfpacht per jr tbv de
vrouwe van Offen. Voldaan met een custingbrief.
20. 8-5-1637. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Abraham Stoffelszn. en Floris
Dirckszn. van Waesdorp.
20v. 5-6-1637. Eeuwout Eeuwoutszn. man en voogd van Leuntje Jansdr. die een dochters kind is van
Cornelis Corneliszn. Bouffge en Trijn Theunisdr. beiden z.g. en ook een zusterskind van Willem
Corneliszn. Bouffge zoon van de voorsz. Cornelis Corneliszn. Bouffge en zulks hun erfgenamen
verkopen Symon Willems zn. Casteleyn 4 morgen 3 hond 70 roe land aan diverse percelen gelegen
aan elkander, belend in zijn geheel NO de Brelofterweg, ZO Jan Huybertszn. duinmeier, ZW en
eensdeels NW de Grafelijke Wildernis en voorts NW Jacob Jacobszn. Holst. Voldaan met een
schuldbrief.
21. 5-6-1637. Volgt schuldbrief van 428 gulden met hypotheek op het gekochte.
21v. 3-5-1637. Dirck Claeszn. Wassenaer en Jan Corneliszn. gasthuismeesters alhier welke te
kennen geven dat vermits het overlijden van Dirck IJsbrantszn. mandemaker te Noordwijk op Zee die
gepossideerd heeft een huis en erf, belend Z de weg, W de gang aan het huis van Jan Adriaenszn. en
N en O het nagelaten huis van Jan Dirckszn. mandemaker en dat de voorsz. Dirck IJsbrantszn. geen
erfgenamen heeft achtergelaten en wel schulden. Zij willen het huis verkopen en dragen dit op aan
Adriana Cornelisdr. voor 95 gulden contant.
22. 28-5-1637. Jan Janszn. Hogenhouck en Joan Bonets man en voogd van Margrieta van
Hogenhouck kinderen en erfgenamen van Jan Maertenszn. Hogenhouck verkopen Abraham
Stoffelszn. van Houten een huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO het Clooster te Noordwijk, ZO Jan Claeszn. van
Geestbergen, ZW de voorsz. Kerkstraat en NW Jan Dirckszn. Coor?? voor 950 gulden contant.
22v. 28-5-1637. Dezelfden verkopen Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman een huis en erf met
boomgaard gelegen aan de Brede Voorstraat, belend NO Cornelis Claes Corsznzn., ZO dezelfde en
de Doelweg of Achterweg, ZW Cornelis Franszn. Verloo en NW de voorsz. Voorstraat. Voldaan met
een schuldbrief.
23. 28-5-1637. Volgt schuldbrief van 2000 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 20-5-
1640.
23v. 4-5-1637. Aechte Gijsendr. wede van Symon Gerritszn. Capiteyn met Hendrick Symonszn. haar
zoon en gekoren voogd vervangende en derato caverende voor Gerrit Symonszn., Thonis Symonszn.
en Aechte Symonsdr. haar dochter en zonen tezamen erfgenamen van Symon Gerritszn. Capiteyn
verkopen Cornelis Willemszn. een woning als huis met barg en schuur alsmede 3 morgen 402 roe
land gelegen in de Cley, als eerst 3 morgen 6 roe waar het huis op staat, belend NO Jeroen Janszn.
alias Schoutje en Adriaen Jacobszn. Holst en ZW Cornelis Pieter Symonsznzn., strekkende van de
Catwijkseweg tot de bovesloot toe en nog 396 roe land gelegen voor de voorsz. woning, belend ZW
Jan Pieterszn. en rondom de Heeren- en Catwijkse wegen, tezamen op erfpacht van de Universiteit
van Leiden tegen 24 gulden per jr. Voldaan met een schuldbrief.
24. 4-5-1637. Volgt schuldbrief van 1455 gulden boven de erfpacht, met hypotheek op het gekochte.
24v. 23-9-1637. Gerbrant Pieterszn. verkoopt Maerten Gerritszn. een huis en erf met lijnbaan en
loodsen gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW Gerrit Lourriszn., NO
dezelfde Zeestraat, ZO Aefje Cornelisdr. wede Mees Symonszn. op de Nes en ZW de Woonsdaagse
watering, met conditie dat verkoper aan zich behoudt het gebruik van de Grove lijnbaan met loodsen
gedurende zijn leven. Voldaan met een schuldbrief.
25. 23-9-1637. Volgt schuldbrief van 625 gulden met hypotheek op het gekochte.
25v. 8-5-1637. Joffr. Geertruyt van Steenbergen vrouwe douariere van Offen wede van Sr Jacob van
Scharpenseel, heer van Offen en als moeder van juffr. Anna Margrieta van Scharpenseel haar enige
dochter met Daniel van der Bouckhorst baljuw en schout als haar gekoren voogd verkoopt Seeger de
Moor Frans schoolmeester een huis en erf met schuur gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Willem Pieterszn. schoenmaker, ZO de Achter- of Doelweg, ZW Willem Janszn.
Jongman en NW de Voorstraat, met waarborg 9 hond land haar aangekomen door koop van juffr.
Agnies van Steenbergen, belend NO de Schilpweg, ZO mevrouw van Peursum, ZW het Clooster te
Noordwijk en NW de Achterweg, voor 1931 gulden 14 st contant.
26. 8-5-1637. juffr. Agnies van Steenbergen met Daniel van der Bouchorst haar gekoren voogd
verkoopt juffr. Geertruyt van Steenbergen de voorsz. 9 hond gelegen aan de Schilpweg, voor 800
gulden contant en een obligatie van 800 gulden.
26v. 20-9-1637. Dirck Claeszn. Wassenaer en Jan Corneliszn. meesters van het Gasthuis verkopen
Willem Harmanszn. glazenmaker een huis en erf het Gasthuis aangekomen van Mees Corneliszn.
jegenwoordig provenier in het Gasthuis gelegen aan de H. straat, belend NW en NO het weeshuis te
Noordwijk, ZO de voorsz. straat en ZW Pieter Olofszn. Voldaan met een schuldbrief.
27. 20-9-1637. Volgt schuldbrief van 341 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Pieter
Olofszn. en Hendrick Pieterszn. stoeldraaier. Afgelost 17-6-1663.
27v. 29-5-1637. Claes Jacobszn. Holst schuldig aan de Gasthuismeesters 700 gulden wegens koop
van een huis en erf gelegen in de Achterbuurt te Noordwijk binnen, belend NO het weeskind van Jan
Corneliszn. Coor, ZO mevrouw van Offen, ZW Jan Stevenszn. en NW de Achterweg.
28. 20-3-1637. Willem Willemszn. Colff wonende Rijnsburg gehuwd met de dochter van Cornelis
Seegerszn. ver- koopt Willem Willemszn. van Leeuwen 9½ hond land gelegen over de Maesloot
genaamd Keuyten weide, belend NO en ZO Arent Joriszn., ZW Cornelis Corneliszn. Houckman, en
NW de koper, hem aangekomen bij scheiding en deling met de andere erfgenamen van Cornelis
Seegerszn., belast met de helft van 8 gulden 10 st tbv de Abdij van Leeuwenhorst en het weeshuis te
Noordwijk alsmede gevestigd op het land gekomen van Anthonis Claeszn. Voldaan met een obligatie
van 2250 gulden.
28v. 23-8-1637. Mr Corstiaen van Loon en Jan Gerritszn. wonende althans tot Alkmaar verkoopt
Jacob Franszn. een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde
straat, ZO Jacob Janszn. van Poelgeest en ZW en NW Cornelis Corneliszn. Jongen Engel. Voldaan
met een schuldbrief.
29. 23-8-1637. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
29v. 17-5-1637. Cors Theuniszn. de Baer verkoopt Dammas Pieterszn. een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NO Neel Jansdr., ZO het Dorpsveld, ZW Jan Adriaenszn. Waert en NW
Geertje Cornelisdr. wede Adriaen Corneliszn. bakker, belast met 2 penningen per jr. Voldaan met een
schuldbrief.
30. 17-5-1637. Volgt schuldbrief van 250 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan Janszn.
comen en Jan Thoniszn. Burger, beiden wonende Noordwijk op Zee.
30v. 23-9-1637. Dirck Evertszn. oom en bloedvoogd met Dirck Claeszn. Wassenaer gehuwd met
Aechje Evertsdr. behuwd oom en voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Symonszn.
backer en Weyntje Evertsdr. van moederszijde en Pieter Dirckszn. gorter voogd van vaderszijde
verkopen Symon Willemszn. Casteleyn een huis en erf met boomgaard en een croftje land of drie
lijnbanen gelegen achter de voorsz. boomgaard, strekkende tot aan de Molensteeg aan de
Achterkerkstraat, alles te Noordwijk binnen, belend NW dezelfde straat, NO Pieter Adriaenszn.
lijndraaier, ZO van dezelfde boomgaard eensdeels Gillis Andrieszn. c.s. en ZW Pieter Taerling, belast
met 4 gulden per jr tbv het Convent alhier, voor 1438 gulden contant.
31. 9-5-1638. Wichman Hendrickszn. wonende Noordwijk op Zee verkoopt Adriaen Adriaenszn. mede
wonende aldaar een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de Wageweg, ZO Adriaen
Maertenszn., ZW dezelfde en NW mede de weg, voor 230 gulden contant.
31. 24-5-1639. Dirck Janszn. stierman wonende Noordwijk op Zee verkoopt Claes Jacobszn.
wonende mede aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de Dorpsweg, ZO Cornelis
Pieterszn. Cruysbeij, ZW Maerten Adriaenszn. en NW Cornelis Gerritszn. Coninck, belast met 3 st
erfpacht. Voldaan met een schuldbrief.
32. 30-5-1639. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte.
32v. 5-6-1637. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht verkoopt Eeuwout Eeuwoutszn. zeker erf of tuin
gelegen aan de dwarskerkstraet, belend NO Anthonis Claeszn., ZO de voorsz. straat, ZW Maritje
Cornelisdr. wede Blasius Corneliszn. en NW de Woonsdaagse watering. Voldaan met een schuldbrief.
33. overgeslagen.
34. 5-6-1637. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
34v. 17-5-1643. Wichman Hendrickszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Sybrant Hendrickszn.
Kunst een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend O en Z de gemene weg, W Lenaert
Engelszn. en de wede van Jeroen Wouterszn. en NW de wede van Floris Jacobszn. Voldaan met een
custingbrief.
35. 26-5-1643. Volgt schuldbrief van 400 gulden met hypotheek op het gekochte.
35v. 21-9-1639. Willem Adriaenszn. wonende Hillegom man en voogd van Pietertje Gijsbertsdr., Item
Geertje Gijsbertsdr. ongehuwd persoon met Cornelis Gerritszn. van Berendrecht haar gekoren voogd,
tezamen voogden over Gijsbert Jeroenszn. enig nagelaten weeskind van Meynsje Gijsbertsdr.
daarvan vader is Jeroen Symonszn., erfgenamen van Apolonia Jansdr. in haar leven huisvrouw van
Adriaen Meeszn. Bos verkopen Jeroen Symonszn. voorsz. 1 morgen 30 roe land gelegen aan de
Achterweg gemeen met de Abdij van Rijnsburg, henlieden aangekomen bij scheiding en deling met de
andere mede-erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos, belend in zijn geheel ZO de watering, Z de wede
en erfgenamen van Mees Symonszn. op de Nes, NW de Achterweg en NO de Abdij van der Lee.
Voldaan met een obligatie van 1450 gulden.
36. 24-9-1637. Philip Corneliszn. wonende Voorhout verkoopt Aechje Jansdr. wede Pieter Janszn.
een huis en erf gelegen aan de Cruisweg te Noordwijk binnen, belend NO Claes Janszn. Admirael,
ZO Emmetje Corsdr. wede Thonis Jacobszn., ZW de voorsz. Cruisweg en NW Anthonis Pieterszn. en
Jan Pieter Steenens, belast met 12 st erfpacht, voor 440 gulden contant.
36v. 1-6-1637. Cornelis Jacobszn. Bodsert verkoopt Cornelis Willemszn. Jongman een huis en erf
eerst gekomen van Maritje Claesdr. van Dam gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen,
belend O Jan Symonszn. gehuwd met de wede van Mees Hendrickszn. en Gerrit van Meyburch, Z de
Voorstraat en W Frans Franszn. Leckerbier en N of NO Maritje Cornelisdr. wede Jeroen Janszn. Wiel,
belast met 7½ st opstal en 104 gulden tbv het Gasthuis te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
37. 1-6-1637. Volgt schuldbrief van 96 gulden met hypotheek op het gekochte.
37v. 5-6-1637. Gillis Andrieszn. verkoopt Symon Willemszn. Casteleyn zeker lijnbaantje gelegen aan
de Molensteeg, belend NO Jan Dirckszn., ZO de voorsz. Molensteeg en ZW en NW de koper,belast
met 5 st erfpacht opstal tbv het Clooster te Noordwijk, voor 75 gulden contant.
38. 5-6-1637. Jan Dirckszn. en Pieter Dirckszn. mitsgaders Barent Louriszn. man en voogd van
Nelletje Dircksdr. en Jannetje Jansdr. wede Willem Dirckszn. met Symon Casteleyn haar gekoren
voogd, tezamen vervangende en derato caverende voor Claes Dirckszn., tezamen erfgenamen van
oude Dirck Claeszn. haar vader en schoonvader verkopen Gillis Andrieszn. zekere lijnbaan met twee
gangen gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Corneliszn. Keuyer, ZO
de voorsz. Molensteeg, ZW Jan Dirckszn. voornoemd en NW Symon Willemszn. Casteleyn, voor 72
gulden 10 st contant.
38v. 20-9-1637. Dirck Claeszn. Wassenaer en Jan Corneliszn. gasthuismeesters stellen dat Jan
Dirckszn. mandemaker is overleden te Noordwijk op Zee en dat deze gepossideerd heeft een huis en
erf, belend NO het Dorpsweck aldaar de bornput staat, belend ZO Jan den Deecker man, ZW nu
Adriana Cornelisdr., NW Jan Arentszn. Jan Dirckszn. is overleden zonder erfgenamen na te laten
welke zijn boedel hebben willen onderwinden en de gasthuismeesters hebben nog te pretenderen op
het huis en erf en verkopen dit derhalve aan Jan Janszn. zeeman tegenwoordig wonende in het huis.
Voldaan met een schuldbrief.
39. 4-6-1657. Volgt schuldbrief van 250 gulden met hypotheek op het gekochte.
39v. 5-6-1637. Jan Dirckszn. verkoopt Pieter Dirckszn. zijn broer het achterste gedeelte van een huis
en erf daarvan het voorste gedeelte verkocht is aan Barent Louriszn. gehuwd met Nelletje Dircksdr.
haar zr, het achterste gedeelte belend NW het huis van Jeroen Jan Huygen, NO het voorste gedeelte,
ZO Dirck Janszn. en Claes Pieterszn. en ZW dezelfde Claes Pieterszn. en Jeroen Jan Huygen.
Voldaan met een schuldbrief.
40. 5-6-1637. Jan Dirckszn. verkoopt Barent Louriszn. gehuwd met Nelletje Dircksdr. zijn zuster zeker
gedeelte van een huis en erf gelegen aan de Kerckstraet te Noordwijk binnen, daarvan het achterste
gedeelte, zijnde een gorthuis, is verkocht aan Pieter Dirckszn. zijn broer en dit gedeelte is belend NO
de Kerckstraet, ZO Dirck Janszn. timmerman, ZW het achterste gedeelte en NW de uitgang van het
achterste gedeelte, belast met 6 st pacht per jr. Voldaan met een schuldbrief.
40v. 5-6-1637. Pieter Dirckszn. en Barent Louriszn. zijn schuldig aan Jan Dirckszn. hun broer en
zwager 1750 gulden, te weten Pieter Dirckszn. 600 gulden en Barent Louriszn. 1150 gulden, met
hypotheek op het gekochte.
41. 2-6-1637. Joris Thoniszn. van Houten wonende Laemuyden voor ¼, Abraham Stoffelszn. van
Houten en Jan Pieterszn. Taerlings man en voogd van Susannetje Stoffelsdr. van Houten mitsgaders
Jan Dirckszn. Keur gehuwd met Beatrix Arentsdr. Schaecx die wede was van Anthonis Stoffelszn. van
Houten tezamen voor ¼, Item Elias Maeyeur man en voogd van Judith van Houten, Hester van
Houten en Susannetje van Houten met Elias Maeieur haar gekoren voogd, mede voor ¼, en nog
Abraham Stoffelszn. als het recht verkregen hebbende van Pieter van Houten, mitsgaders Dirkje
Lourisdr. wede van Anthonis van Houten voor haar en als moeder van Francijntje van Houten
geprocureerd bij de voorsz. Anthonis van Houten, nog Maritje Marckesdr. moeder en voogdes over
Marckes van Houten met Abraham Stoffelszn. haar gekoren voogd insgelijks tezamen voor ¼ en zulks
erfgenamen van Annetje Thonisdr. van Houten in haar leven huisvrouw van Gillis Verhagen verkopen
Dirck Claeszn. waard in de Ashoop en Dirck Evertszn. voogden over de kinderen van Pieter
Symonszn. backer de helft van een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
NO Johan Wagewijns en ZW Hendrick Barentszn., strekkende van de voorsz. straat tot achter aan de
tuin van Doublet toe, voor 375 gulden contant.
41v. 19-6-1637. Jan Janszn. althans wonende binnen Gouda en Neeltje Jansdr. met Jeroen Janszn.
haar oom en voogd, kinderen van za Jan Janszn. in zijn leven schoenmaker en van Annetje
Huybertsdr. hun vader en moeder verkopen Jan Corneliszn. Keuyer een huis en erf gelegen op het
Oosteinde in Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Symonszn. Teuyt, ZO en eensdeels ZW de
erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse heer tot Lisse en zulks schrinkelende achter het huis van
Jan Dirckszn. van den Bos, ZW dezelfde Jan Dirckszn. van den Bos en NW de Voorstraat. Voldaan
met een schuldbrief.
42. 19-6-1637. Volgt schuldbrief van 940 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Thyman
Thoniszn. Afgelost 4-1-1649.
42v. 23-9-1637. Maerten Pieterszn. Comen verkoopt Adriaen Maertenszn. zijn zoon een huis en erf
gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO Gerrit Louriszn. van
den Bos, ZW de Woonsdaagse watering en NW Floris Gerritszn. Rousebous. Voldaan met een
schuldbrief.
43. 23-9-1637. Volgt schuldbrief van 1400 gulden met hypotheek op het gekochte.
43v. 1-6-1637. Dr Henricus Swaerdecroon Rector te Rotterdam verkoopt Jr Adriaen Doublet een huis
en erf met tuin gelegen te Noordwijk binnen aan het oude marktveld, strekkende tot aan de nieuwe
Zeestraat toe, belend NW Jan Gerritszn. kleermaker en Claes Pieterszn. vleeshouwer alsmede zeker
steegje, NO het voorsz. marktveld, ZO Cornelis Gerritszn. van Berendrecht c.s. en ZW de voorsz.
Zeestraat, eertijds leenroerig aan het huis van Wassenaar en nu vrij, alsmede een klein huisje en erf
gelegen aan de Zeestraat, belend NW de voorgaande verkochte tuin, NO Cornelis Claeszn. Smith, ZO
Cornelis van den Burch secretaris te Noordwijk en ZW de Zeestraat, voor 8400 gulden contant.
44. 1-6-1637. Volgt schuldbrief tbv de verkoper groot 5400 gulden als rest van 8400 gulden met
hypotheek op het gekochte. Afgelost 22-3-1641.
44v. 10-7-1637. George Rattaller Doublet Rentmeester Espargie verkoopt Dirck Claeszn. waard in de
Ashoop als voogd van de kinderen van Pieter Symonszn. in zijn leven bakker alhier de helft van een
huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, nagelaten door Gillis Verhagen, daarvan
de wederhelft is opgedragen aan de voorsz. Dirck Claeszn. door de erfgenamen van Annetje
Hendricksdr. in haar leven gehuwd met Gillis Verhagen voorsz., belend in zijn geheel NO Johan
Wagewijns en ZO Hendrick Barentszn., strekkende voor van de voorsz. straat tot aan de tuin
gekomen van Rector Swaerdecroon, nu toebehorende de heer Adriaen Doublet, belast in zijn geheel
met 7 st 8 p per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
45. 10-7-1637. Volgt schuldbrief van 409 gulden 5 st met hypotheek op het gekochte. Afgelost 1-6-
1651.
46. 26-7-1637. Willem Adriaenszn. van den Bos en Jan Adriaenszn. van den Bos, Jan IJsbrantszn.
man en voogd van Neeltje Adriaensdr. voor haar zelven en vervangende Jan Dirckszn. man en voogd
van Jaepje Adriaensdr. verkopen Tobias Pieterszn. wonende Noordwijk binnen een losrentebrief van
25 gulden per jr te lossen met 500 gulden, sprekende op Jan Adriaenszn. tot Langeveld gegrondvest
op zekere woning en landen daarvan nu possesseur en eigenaar is Huybert Jacobszn. de Roo
henlieder za vader en schoonvader respectievelijk aangekomen bij transport van Huych Janszn.
backer blijkende van de rentebrief van 27-12-1616 en een transport van 20-8-1626, voor 500 gulden.
Mede compareerde Huybert Jacobszn. de Roo welke de voorsz. rente voortaan zal betalen aan
Tobias Pieterszn. en wel 30 gulden per jr ipv 25 gulden per jr.
46v. 7-10-1637. Trijntje Dammasdr. wede Cornelis Dirckszn. backer met jonge Dirck Claeszn. haar
gekoren voogd verkoopt Hendrick Dammaszn. haar broer een huis en erf gelegen te Noordwijk
binnen, belend NO de Creepelstraat, ZO de Commeren ofte Muysesteeg, ZW de Zeestraat en NW
Adriaen Corneliszn. van der Vinck, belast met 13 st erfpacht tbv de Abdij van der Lee en nog het
achterhuis met 3 gulden 2 st 8 p per jr tbv Jan Dirckszn. Steen te Leiden of diens erfgenamen.
Voldaan met een schuldbrief.
47. 7-10-1637. Volgt schuldbrief van 825 gulden met hypotheek op het gekochte.
47v. 26-7-1637. jonge Dirck Claeszn. als procuratie hebbende van Adriaen Adriaenszn. alias jonge
Ariman en van Evert Pieterszn. beiden burgers van Enckhuysen tezamen erfgenamen van Ariman
Adriaenszn. voor de helft volgens de procuratie van 11-10-1636 voor Reyer Claeszn. Sampson notaris
te Enkhuizen en Cornelis Arentszn. bakker voor hem zelve mitsgaders Cornelis Corneliszn. zoon en
voogd van zijn impotente moeder Dieuwertje Arentsdr., nog de voorsz. Cornelis Arentszn. en Cornelis
Corneliszn. vervangende en hen sterk makende voor Jannetje Arentsdr. wonende Oosthoorn, Barbara
Arentsdr. wonende in den Hage, Pieter Floriszn. gehuwd met Maritje Arentsdr. en het nagelaten
weeskind van Neeltje Arentsdr. in dier kwaliteit erfgenamen van Dirckje Arentsdr. voor de helft
verkopen Adriaen Huygenzn. haringkoper te Enkhuizen een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen,
belend NO Lenaert Willemszn., ZO Alijdt Jonasdr. wede Huybert Meeszn., ZW de Zeestraat en NW de
dwarskerkstraat. Voldaan met een obligatie van 285 gulden met interest welke de koper sprekende
heeft op Adriaen Ariman alsmede voor alles dat koper te vorderen mocht hebben op de boedel van
Adriaen Ariman voorsz.
48. 7-10-1637. Adriaen Clementszn. procuratie hebbende van Adriaen Huygenzn. haringkoper te
Enkhuizen verkoopt Claes Janszn. Admirael het voorgaande huis nu belend ZO Mees Huybertszn.
Voldaan met een obligatie inhoudende de leverantie van 60 haringnetten die men noemt vierendeels
en welke 19 of 20 pond moeten wegen.
48v. 23-9-1637. Jan Corneliszn. Keuyer verkoopt Symon Willemszn. Casteleyn een huis en erf
gelegen in de Croft die men noemt het Slagveld gelegen over de Dinsdaagse watering, belend NO de
kinderen van Cornelis Floriszn. Koukerck, ZO de voorsz. watering, ZW Trijntje de Coppelaarster en
Aecht Jansdr. en meer anderen, NW de erfgenamen van Maritje Jansdr. belast met een erfpacht van
10 st per jr tbv Adriaen Mees Doesen. Voldaan met een schuldbrief.
49. 23-9-1637. Volgt schuldbrief van 1050 gulden met hypotheek op het gekochte.
49v. 30-11-1637. Pieter Joppenzn. gehuwd met Maritje Maertensdr. wede Maerten Franszn. verkoopt
Pieter Arentszn. de Wael een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO
dezelfde straat, ZO en ZW de wede van Jeroen Jan Huygen en NW de wede van Willem Dirckszn.,
belast met 6 st per jr tbv de Abdij van der Lee. Voldaan met een schuldbrief.
50. 30-11-1637. Volgt schuldbrief van 675 gulden met hypotheek op het gekochte.
50v. 27-12-1638. Willem Dammaszn. van der Cluft verkoopt Symon Claeszn. 3½ hond land gelegen
buiten het Oosteinde van het Dorp, belend NO de koper, ZO de Gooweg, ZW Willem Maertenszn. en
NW de erfgenamen van Jeroen Jan Huygen, belast met een erfpacht van 30 st per jr tbv het Clooster
van Noordwijk, voor 72 gulden contant.
51. 4-10-1637. Benjamin Claeszn. Verburch schoolmeester te Noordwijk op Zee voor hem zelve en
als vader en voogd van zijn kinderen voor de helft als erfgenamen van Iefje Benjaminsdr. zijn dochter
en Jaepje Gerritsdr. met Gerrit Adriaenszn. haar vader als erfgenamen van Jeroen Jeroenszn. haar
halve broeder voor de helft verkopen Neeltje Adriaensdr. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee,
belend NO Jan Adriaenszn. waard in de gulden wagen, ZO de gemene weg, ZW Adriaen Corneliszn.
Quack en NW dezelfde Quack. Voldaan met een schuldbrief.
51v. 4-10-1637. Volgt schuldbrief van 150 gulden met hypotheek op het gekochte door Neeltje
Adriaensdr. wede Gerrit Janszn. met Cornelis Franszn. Verloo haar gekoren voogd boven 100 gulden
contant geld.
52. 14-12-1639. Dirck Joostenzn. verkoopt Michiel Willemszn. een keldertje gelegen in de grond van
de verkoper, welke kelder is belend NO de koper, ZO, ZW en NO de verkoper, voor 43 gulden
contant.
52v. 7-10-1637. Eeuwout Eeuwoutszn. man en voogd van Leuntje Jansdr. dochters dochter van
Cornelis Corneliszn. Bouffge en Trijn Teunisdr. en ook een zusters dochter van Willem Corneliszn.
Bouffge en zulks universele erfgename van haar grootouders en oom verkoopt Symon Janszn.
Breugom een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Jacob Pieterszn. en Willem
Floriszn., ZO de gemene weg, ZW het huisje van de oude hennevanger, Jannetje Garbrantsdr. en
meer anderen en NW de Zeewerf of strand. Voldaan met een schuldbrief.
53. 7-10-1637. Volgt schuldbrief van 650 gulden met hypotheek op het gekochte.
53v. ongedateerd en ongetekend. Pieter Dirck Gielen verkoopt Jacob Pieterszn. zijn zoon een huisje
gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO dezelfde straat, ZO de erfgenamen van Adriaen Meeszn.
Bos of Cockensteeg, ZW de oude Schilpweg en NW Symon Claeszn. belast met 7 st 8 p per jaar tbv
het Gasthuis alhier en 14 of 15 st. Voldaan met een schuldbrief.
54. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 562 gulden met hypotheek op het gekochte.
54v. 11-4-1638. Arent Janszn. voor ¼, Jan Adriaenszn. voor ¼, Jan Corneliszn. en Adriaen Jacobszn.
als voogden over het weeskind van Jan Hendrickszn. voor ¼ verkopen Philip Franszn. elk ¼ van een
huis en erf waarvan het resterende ¼ part toebehoort aan Egbert Hendrickszn. jegenwoordig
uitlandig, leggende met een lijnbaan in de Croft over de Dinsdaagse watering, belend NW Wollebrant
Jacobszn., NO tegen de lijnbaan Willem Maertenszn., ZO de koper en ZW de Dynsdaagse watering,
voor 220 gulden alsmede een schuldbrief van 40 gulden.
55. 11-4-1638. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
55v. 11-4-1638. Philip Franszn. Leckerbier verkoopt Maritje Cornelisdr. wede Jan Dirck Claesznzn.
een huis en erf met een halve schuur daarachter, staande op de Croft over de Dinsdaagse watering,
belend NO de verkoper en Jan Corneliszn. Keuyer of nu Symon Casteleyn, ZO Aecht Jansdr. en ZW
de Dinsdaagse watering, belast met 2 gulden erfpacht tbv Adriaen Mees Doesen, voor 110 gulden
contant.
56. 6-5-1638. Jannetje Hectorsdr. wede Pieter Claeszn. Mager voor ¼ met Cornelis Franszn. Verloo
haar gekoren voogd, Maritje Claesdr. wede jonge Dirck Claeszn. en vervangende en hen sterk
makende voor Claes Dirckszn. haar broer, Jan Dirckszn., Pieter Dirckszn. en Barent Louriszn. man en
voogd van Nelletje Dircksdr. allen erfgenamen van jonge Dirck Claeszn. tezamen voor ¼, Jan
Dirckszn., Pieter Dirckszn. en Barent Louriszn. voorsz. als erfgenamen van oude Dirck Claeszn. en
nog vervangende de voorsz. Claes Dirckszn. tezamen voor ¼ en zulks met de koper tezamen
erfgenamen van Aeltje Claesdr. haar meuye en zuster verkopen Jan Claeszn. hun schoonzoon en
oom 3/4e delen van een huis en erf gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, waarvan de koper
¼ bezit, belend in zijn geheel NO Maerten Dirckszn. timmerman, ZO en ZW Willem Barentszn. en NW
de Heerweg, voor 235 gulden contant.
56v. 27-12-1637. Jan Claeszn. van Geestbergen verkoopt Gerrit Dirckszn. alias Goe Gerrit een huis
en erf gelegen aan de nieuwe Zee- of dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Trijn Dircksdr.
wede Jacob Warboutszn., ZO de voorsz. straat, ZW de verkoper en NW jonge Jan Hoets zoon.
Voldaan met een schuldbrief.
57. 27-12-1637. Volgt schuldbrief van 500 gulden. met hypotheek op het gekochte.
57v. 21-12-1637. Andries Pieterszn. backer is schuldig aan Jan Janszn. Hogenhouck wonende
althans te Haarlem een jaarlijkse losrente van 25 gulden met waarborg zijn huis en erf met barg en
schuur gelegen op het Oosteinde aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO mevrouw
van Peursum, ZW de ingang van de Doelweg en NW de Voorstraat. Afgelost 7-9-1651.
58v. 27-1-1638. Adriaen Corneliszn. van der Vinck wopnende Catwijk op de Rijn had onlangs verkocht
aan Pieter Claeszn. Slachvelt een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen,
belend ZO Hendrick Dammaszn. molenaer te Noordwijkerhout en NW Jacob de Carrelmaecker en
Arent Janszn. kleermaker, strekkende van de oude Zeestraat tot de nieuwe Zeestraat toe, ontsinnet
en ontnaest op 26-12-1637 door Cornelis Janszn. houtkoper als grootvader en voogd over Willem
Janszn. nagelaten weeskind van Jan Willemszn. en Grietje Cornelisdr. des voorsz. verkopers
huisvrouwe broers zoon en het huis wordt aan deze overgedragen. Voldaan met een obligatie van 800
gulden.
59. ongedateerd en ongetekend. Cornelis Pieter Symonsznzn. wonende in de Cley is schuldig aan
Cornelis Anthoniszn. van der Burch een rente van niet ingevuld.
59v. 27-2-1638. Dezelfde is schuldig aan dezelfde een jaarlijkse losrente van 50 gulden met waarborg
een woning als huis met barg en schuur alsmede 7 hond land, belend NO Cornelis Willemszn. Ruych,
ZO de Catwijkseweg en ZW en NW de Abdij van Leeuwenhorst, 5 hond kleiland gemeen met de
voorsz. Abdij in 9 hond land, belend in zijn geheel NW Anthonis Jacobszn. met eigen en bruikwaar,
NO de Abdij, ZO Cornelis Claeszn. den Boer met bruikwaar en ZW Pieter Janszn. Persoon, 1½ hond
land gelegen recht voor de woning van de heer van Wimmenum, belend NO Jan Pieterszn. met
bruikwaar, ZO, ZW en W de Achterweg en Heerweg, 5 hond land gelegen aan de Heerweg, belend
NO en ZO de voorsz. Abdij, ZW St Jeroens proven land en NW de Heerweg, 1 morgen land belend
NO Pieter Janszn. Persoon met bruikwaar, ZO Lenaert Lenaertszn. den Boer, ZW de kinderen van de
comparant en NW de Heerweg alsmede 720 roe liggende tussen de Catwijkseweg en de Heerweg,
belend NO Jan Pieterszn. met bruikwaar en ZW Willem Willemszn. van Leeuwen.
60. 21-2-1638. Huych Janszn. backer voor hem zelve, Maritje Theusdr. wede Jeroen Janszn. met Jan
Jeroenszn. haar zoon en gekoren voogd, Cornelis Pieterszn. gehuwd met Grietje Jeroensdr., Jan
Jeroenszn. voorsz. voor hem zelve en vervangende Lijsbeth Jeroensdr. en Reympje Jeroensdr. zijn
zusters, tezamen erfgenamen van Jan Janszn. Spangert voor de helft en Dirck Jacobszn. Waesdorp,
Annetje Jacobsdr. wede Wolphert Floriszn. met Daniel van der Bouckhorst haar gekoren voogd voor
2/3e in de wederhelft en Pieter Corneliszn., Philip Corneliszn. en Symon Corneliszn., mitsgaders
Huybert Jacobszn. Roo gehuwd met Annetje Cornelisdr., Dirck Willemszn. gehuwd met Trijntje
Cornelisdr., de voorsz. Pieter Corneliszn. en Philip Corneliszn. als omen en voogden over de
nagelaten weeskinderen van Jonas Corneliszn. tezamen kinderen van Ermpje Jacobsdr. voor 1/3e in
de wederhelft en tezamen erfgenamen van Maritje Jacobsdr. in haar leven gehuwd geweest met Jan
Janszn. Spanjert voor de helft verkopen juffrouw Beatrix van Heussen wede Jr Jacob van der Mij een
camp wei- of teelland gelegen buiten de Oosteinde groot 4 morgen, belend NW de Goyweg, NO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO het Zuidbroekse Schouslootje en ZW het Provenland van heer Jan
Adriaenszn. Boom daar nu bezitters van zijn de kerkmeesters van Catwijk voor 2800 gulden contant.
61. 11-2-1638. Mr Cornelis Schouten chirurgijn wonende Leiden als zoon en voogd van Maritje
Hendricksdr. van Slingelant voor de helft en Claes Janszn. Guldemont voor hem zelve en hem sterk
makende voor de andere erfgenamen van Balichje Pietersdr. en van Balten Hendricksdr. voor de
andere helft verkopen Gijsbert Gijsbertszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NO
Andries Corneliszn. wielmaker en ZW Cornelis Pieterszn. Verdel, strekkende van de Voorstraet tot
achter aan de Gemeneweg toe, belast met 7½ st per jr, die de voorsz. wielmaker moet betalen.
Voldaan met een schuldbrief.
61v. 11-2-1638. Volgt schuldbrief van 461 gulden 14 st met hypotheek op het gekochte. Borg Claes
Willemszn. van Leeuwen. Afgelost 26-12-1645.
62. 12-3-1638. Cornelis Claeszn. den Boer is schuldig aan Constantinus Magnus 3000 gulden en wel
1062 gulden 10 st als rest van landhuur volgens de notarieele huurcedule, 875 gulden over 4 jaar
losrenten van 218 gulden 15 st met hypotheek op een partij land genaamd Wouters land en 1062
gulden 10 st over hoofdsom en interest volgens een notarieele obligatie, daarbij de schuldeiser zich
borg heeft gesteld voor de schuldenaar bij cessie door Hendrick Reyerszn. van Swieten, met
waarborg 3 morgen 2 hond 84 roe land, belend ZW, Willem Willemszn. en NW de Maesloot, NO de
erfgenamen van Jonas Huybertszn. en ZO de Abdij van Rijnsburg, hem voor de helft aangekomen bij
overlijden van zijn ouders en de andere helft door koop van Jan Jacobszn. gehuwd met Jannetje
Claesdr. zijn zuster als mede-erfgename van zijn ouders, belast met een jaarlijkse rente over 1000
gulden tbv de voogden van Severijn van den Heuvel, Anna van den Heuvel en Barbara van den
Heuvel volgens de brief van 8-5-1636.
63. 12-3-1638. Dirck Symonszn. verkoopt Pieter Symonszn. zijn broer 5 hond land gelegen aan de ‘s-
Gravendijck, belend NO dezelfde dijk, ZO Thonis Jacobszn. met bruikwaar, ZW Willem Symonszn.
mede zijn broer en NW Dirck Corneliszn. Hensbrouck molenaer, belast met 400 gulden tbv de
onmondige kinderen van Swaentje Wesops bij Pieter Claeszn. van Campen, voor 407 gulden 10 st
contant.
63v. 6-6-1638. Jan Corneliszn. mede-schepen verkoopt Engel Thoniszn. een perceeltje hout- of ander
land, belend NO de kinderen van Cornelis Claeszn. Corsteman, ZO en ZW de koper en NW de
Wildernis, belast met 15 st pacht per jr, voor 325 gulden contant.
64. 30-1-1639. Cornelis Pieterszn. Cruysbeij wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Aefje Cornelisdr.
zijn dochter een huis en erf met werf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO, ZO en W de weg, NW
en ZW Baerthout Floriszn., Commertje Engelsdr. groote Kees, Joost Janszn. en meer anderen, voor
200 gulden contant en een obligatie van 350 gulden.
64v. 24-5-1639. Engel Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Commertje Engelsdr. wede
Clement Adriaenszn. zekere lijnbaan, belend NO Jacob Warboutszn., Z W de verkoper en ZO en NW
de Grafelijkheids wildernis, voor 100 gulden contant.
64v. 30-1-1639. Maerten Jacobszn. gehuwd met Aefje Cornelisdr. Cruysbey wonende Noordwijk op
Zee schuldig aan Cornelis Pieterszn. Cruysbey zijn schoonvader 350 gulden wegens koop van een
huis en erf te Noordwijk op Zee, waarvoor zijn vrouw de opdracht heeft gekregen op 30-1, met
waarborg het huis, belend NO, ZO en ZW de weg etc. als 64.
65. ongedateerd en ongetekend. akte doorgehaald. Pieter Floriszn. Admirael wonende te Noordwijk
op Zee verkoopt Claes Floriszn. mede wonende aldaar een huis en erf gelegen op het zuideinde van
Noordwijk op Zee, belend NO Adriaen Quack, ZO en ZW de gemene weg en NW de gemene werf en
Eeuwout Willemszn. Voldaan met een schuldbrief.
66. 1-5-1638. Maerten Dirckszn. Boomgaert man en voogd van Pietertje Meesdr. die mede erfgename
was van Adriaen Meeszn. Bos verkoopt Jan Huygenzn. timmerman 1 morgen of 600 roe rijnlandse
maat land gelegen aan het Diefpad, hem aangekomen bij scheiding en deling jegens de andere
erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos, belend NO Symon Janszn. Breugom en de verkoper, doch nu
mede verkocht aan Maerten van Rossem of Symon Casteleyn, ZO de erfgenamen van Jeroen
Thoniszn., ZW het voorsz. Diefpad en NW de voorsz. Breugom. Voldaan met een schuldbrief.
66v. 1-5-1638. Dezelfde verkoopt Symon Willemszn. Casteleyn 518 roe land gelegen aan de
Brelofterweg, belend NO de voorsz. weg, ZO de erfgenamen van Jeroen Thoniszn., ZW dezelfde
erfgenamen en de verkoper met een perceel land nu verkocht aan Jan Huygenzn. timmerman en NW
Symon Janszn. Breugom, belast met 18 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden en 4 st per
jr tbv de Memorien te Noordwijk, waarvan de helft moet worden gedragen door de voorsz. erfgenamen
van Jeroen Thoniszn. Voldaan met een schuldbrief. In margine: Er is contant betaald 809 gulden 19 st
2 p.
67. Ongedateerd en ongetekend. Volgt de voorsz. schuldbrief van 875 gulden, waarbij vermeld staat
dat de schuldeiser te Hoogmade woonde.
67v. 6-4-1638. Adriaen Janszn. Tesselaer zoon van Jan Danielszn. die een broer was van Daniel
Maertenszn. (sic) zoon doorgehaald en zulks oom van de verkoper voor de ene helft, vervangende
Maritje Cornelisdr. wede Frans Maertenszn. die ook een broer was van Daniel Maertenszn., zo voor
haar zelve en als moeder en voogdes over haar kinderen voor de andere helft en zulks tezamen
erfgenamen van Frans Maertenszn. verkopen Geertje Dircksdr. wede Pieter Engebrechtszn. een huis
en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Dirck Pieterszn., ZO de gemene weg, ZW mede de
weg en NW Roochus Bastiaenszn. voor 76 gulden 15 st contant.
68. 25-4-1638. Dirck Jacobszn. Waesdorp voor 1/3e, Anna Jacobsdr. wede Wolphert Floriszn. voor
1/3e, mitsgaders Pieter Corneliszn., Philips Corneliszn., Huybert Jacobszn. Roo man en voogd van
Annetje Cornelisdr. en Dirck Willemszn. man en voogd van Trijntje Cornelisdr. zo voor hen zelve als
vervangende Symon Corneliszn. en nog de voorsz. Philips Corneliszn. en Pieter Corneliszn. als
voogden over de nagelaten kinderen van Jonas Corneliszn., kinderen van Ermpje Jacobsdr. voor 1/3e
en zulks als erfgenamen van Maertje Jacobsdr. die wede was van Jan Janszn. Spanjert verkopen
Daniel Symonszn. een huis en erf gelegen Noordwijk binnen aan de dwerskerkstraat aan Maertje
Jacobsdr. in haar leven door de erfgenamen van Jan Janszn. Spanjert haar man aanbedeelt, belend NO Hendrick de Geus, ZO de voorsz. straat, ZW de erfgenamen van Jan Jacobszn. en NW de
Woonsdaagse watering, voor 1200 gulden contant.
68v. 3-5-1638. Claes Janszn. Admirael verkoopt Mr Gerrit Philipszn. van Loon een huis en erf gelegen
aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Hendrick Dammaszn. Molenaer te
Noordwijkerhout, ZW Jan Pieter Stevensznzn., Aechte Jansdr. en Emmetje Corsdr., strekkende van
de voorsz. straat tot aan de Achterweg, belast met de helft van 3 st 1 blank pacht per jr, waarvan de
wederhelft moet worden voldaan door de eigenaar van het huis en erf van de voorsz. Molenaer hier
naast aangelegen. Voldaan met een custingbrief.
69. 3-5-1638. Volgt schuldbrief van 1725 gulden met hypotheek op het gekochte.
69v. 16-5-1638. Jacob Thoniszn. de Haen man en voogd van Neeltje Pietersdr. zijnde grootmoeder en
Pieter Janszn. van Dusseldorp man en voogd van Stijntje Cornelisdr. aanbehuwde oom en tezamen
voogden over Dirck Janszn. enig weeskind van Jan Corneliszn. Coor verkopen Abraham Badias een
huis en erf gelegen aan de Achterweg te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Corneliszn. Man, ZO
mevrouw van Offen, ZW Claes Jacobszn. Holst en NW de voorsz. weg, belast met 5 gulden erfpacht
tbv mevrouw van Offen, te verzoeken met dubbele erfpacht. Voldaan met een schuldbrief.
70. 16-5-1638. Volgt schuldbrief van 330 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Claes
Jacobszn. Holst en Crijn Janszn.
70v. 24-6-1638. Lijsbeth Dircksdr. wede Louris Crijnszn. en Trijn Jacobsdr. wede Cornelis Janszn.
Keyser als mede-erfgenamen van Dirckje Jacobsdr. die mede huisvrouw is geweest van de voorsz.
Louris Crijnszn. met Willem van der Plas als hun gekoren voogden verkopen Pieter Hendrickszn. een
huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NW Geertje Pietersdr., NO Engel Floriszn. en ZO en
ZW de weg, belast met 30 st erfpacht tbv de Grafelijk heid, met conditie dat Lijsbeth gedurende haar
leven de voorwoning van het huis behoudt en mag bewonen, alles volgens de huwelijksvoorwaarden
destijds tussen Lijsbeth en Louris gepasseerd. Voldaan met een schuldbrief.
71. 24-6-1638. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
71v. 10-5-1638. Meynsje Dircksdr. van Poederoyen wede Cornelis Pieterszn. van Couwenhoven
wonende Leiden met Maerten van Sonnevelt haar schoonzoon en gekoren voogd mede wonende
aldaar verkoopt Willem Philipszn. van Loon een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk
binnen, belend NO en ZO Melsert Pieterszn., ZW de voorsz. straat en NW de wede van Adriaen
Floriszn. schoenmaker, voor 525 gulden contant.
72. 23-5-1638. Symon Janszn. Breugom had verkocht aan Jan Symonszn. een huis en erf gelegen te
Noordwijk binnen, belend NO de oude Zeestraat, ZO Willem Dammaszn., ZW de oude Schilpweg en
NW de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos, belast met 15 st per jr en 9 st 12 p per jr als een
gedeelte van 14 st, daarvan de andere 4 st ? 4 p moeten worden betaald door Willem Dammaszn.
voorsz. , welk huis is genaast door Willem Dammaszn. en hem bij sententie van schout en schepenen
alhier van 13-1-1638 toegewezen, welk huis alsnog aan deze wordt overgedragen voor 425 gulden
contant.
72v. Er zou oorspronkelijk een schuldbrief worden gepasseerd, welke niet getekend en ook niet
gedateerd is.
73. 20-5-1638. Adriaen Janszn. Slobbe verkoopt de heer Jacob Sasbout 5 morgen 5 hond 38 roe
weiland, belend ZO Jeroen Symonszn., ZW Adriaen Corneliszn. van der Vinck en Johan Mamechet,
ZW de verkoper en NO de koper, voor 1250 gulden contant.
73v. 7-6-1638. Floris Gerritszn. Rousebous verkoopt Cornelis Symonszn. van Velsen een huis en erf
met lijnbaan gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO Adriaen
Maertenszn., ZW de Woonsdaagse watering en NW Hendrick Meeszn. van der Swan, voor 750
gulden 18 st contant.
74. 16-1-1639. Daniel van der Bouckhorst verkoopt Jacob van der Elst Carlmaecker een huis en erf
gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO het weeskind van Jan
Willemszn. en van Grietje Cornelisdr. beiden z.g., ZW Arent Janszn. cleermaker en de oude Zeestraat
en NW Cornelis Jacobszn. Holst en de wede van Jan Pieterszn. Coster voor 100 gulden contant.
74v. 16-1-1639. Jacob van der Elst Carlmaker is schuldig aan de verkoper boven de 100 gulden
contant 248 gulden, met hypotheek op het gekochte.
75. 30-5-1638. Hendrick Corneliszn. verkoopt Huych Reyerszn. een huis en erf met lijnbaan gelegen
aan de dwerskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jannetje Lenaertsdr. wede Eeuwout
Gerritszn. en ZW Daniel Symonszn., strekkende voor van de voorsz. straat tot de Dinsdaagse
watering toe, voor 350 gulden contant.
75v. 7-2-1639. Symon Janszn. Breugom verkoopt Cornelis Symonszn. 4½ hond land, belend NO
Andries Pieterszn. backer c.s., ZO de Slincweg, ZW Lenaert Lenaertszn. den Boer en NW de
Buurweg. Voldaan met een schuldbrief.
78 (sic). 7-2-1639. Volgt schuldbrief van 250 gulden met hypotheek op het gekochte.
78v. 5-5-1639. Johannes Agricola bedienaer des Heiligen Evangelie alhier verkoopt Jan Corneliszn.
Nierop een huis en erf gelegen aan de Heilig of Creepelstraat te Noordwijk binnen, belend NO het
weeshuis, ZO Willem Harmanszn. glazemaker en Pieter Olofszn. wederom NO Pieter van Mechelen
en voor aan het huis ZO de voorsz. straat, ZW en NW Pieter Corneliszn. lijndraaier en nog NW
Lenaert Lenaertszn. van der Plas, belast met 11 duit per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan
met een schuldbrief.
79. 5-5-1639. Volgt schuldbrief van 2350 gulden met hypotheek op het gekochte.
79v. 28-12-1638. Jan Hendrickszn. Langevelt gehuwd met Maritje Willemsdr. wede Adriaen
Adriaenszn. den Boer verkoopt Willem Dammaszn. van der Cluft een huis en erf eertijds van de koper
gekomen, gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de Doelsteeg, ZO de
Achterweg, ZW Willem Pieterszn. schoenmaker en NW de Voorstraat, belast met 2 st per jr. Voldaan
met een schuldbrief.
80. 28-12-1638. Volgt schuldbrief van 1015 gulden met hypotheek op het gekochte. De namen van de
borgen Jan Corneliszn. wonende te Noordwijkerhout en Abraham Nanningszn. wonende alhier zijn
doorgehaald.
80v. 14-12-1639 Cornelis Janszn. houtkoper grootvader en voogd over Willem Janszn. nagelaten
weeskind van Jan Willemszn. en Grietje Cornelisdr. zijn dochter verkoopt Pieter Meeszn. en Cornelis
Adriaenszn. lijndraaier een hoekje land gelegen aan de Woensdaagse watering van de Croft genaamd
de Stoofboom, belend O de Woonsdaagse wetering, ZW het voorsz. weeskind en NW de weg van de
lijnbaan van Ermpje Wichmansdr. voor 100 gulden contant en een obligatie van 150 gulden.
81. 16-1-1639. Claes Symonszn. verkoopt Tobias Pieterszn. 480 roe land gelegen aan de Achterweg,
belend NO Willem Willemszn. van Leeuwen, ZO dezelfde weg, ZW Aechte Jansdr. en NW Meeus
Symonszn. zijn broer, voor 366 gulden 13 st 5 p alsmede een obligatie van 733 gulden 6 st en 10
penningen.
81v. 15-1-1639. Cornelis Janszn. houtkoper als grootvader en voogd over Willem Janszn. nagelaten
weeskind van Jan Willemszn. en Grietje Cornelisdr. beiden z.g. verkoopt Jan Symonszn. een huis en
erf gelegen aan de Zeestraet te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat en Jacob Meeszn.
Boeter, ZO Adriaen Maertenszn. en ZW, W en NW de Woonsdaagse watering, belast met 37 st 8 p
per jr en 50 st. Voldaan met een schuldbrief.
82. 15-1-1639 Volgt schuldbrief van 1100 gulden met hypotheek op het gekochte alsmede op 9 hond
land gelegen in de Duynpolder, belend NO de erfgenamen van jonge Dirck Claeszn., ZO Emmetje
Corsdr., ZW de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos en NW Jan Jeroenszn. van Steenvoorden.
Afgelost 20-5-1655.
82. Opschrift: Extract testament Aeltje Willemsdr. wede Cornelis Pieterszn. wonende te Noordwijk
binnen van 23-3-1636 voor notaris Adriaen Paets te Leiden. Zij wil dat Jan Corneliszn. lijndraaier haar
zoon of bij zijn vooroverlijden diens kinderen een huis krijgen gelegen in de Voorstraat op het
Oosteinde met een lijnbaan en werf, belend NO Willem Janszn. van der Plas, ZO Jan Dirckszn. met
bruikwaar, ZW dezelfde Jan Dirckszn. met eigen en NW de Heerweg, voor 2000 gulden te betalen bij
aanvaarding, welk geld zal moeten worden ingebracht in haar nalaten- schap. Het is haar wil, dat haar
andere niet genoemde kinderen met deze beschikking accoord gaan.
83. 9-9-1638. Willem Halling rentmeester verkoopt Cornelia Abrahamszn. Rosserts zijn nicht 2
lijfrentebrieven elk van 50 gulden per jr door zijn vader ten laste van het Gemene land van Holland
aangekocht ten lijve van de voorsz. nicht, respectievelijk van 6-5-1617 en 1-1-1619.
83v. 4-11-1638. Johan van Groeneweegen wonende Delft als speciale procuratie hebbende van
Susanna Jorisdr. Beaumont bejaarde vrijster wonende Delft gepasseerd voor Adriaen van der Wiel
notaris aldaar van 1-10-1638 verkoopt Nicolaes van Delvendiep wonende Noordwijk binnen een huis
en erf met droogtuin en overdekte lijnbaan te Noordwijk op Zee, alles volgens de oude brieven, voor
100 gulden contant alsmede een kenningbrief van 300 gulden, welke verkoopster nog schuldig was
aan koper.
84. 8-11-1638. Petronella Pijnsen van der Aa met Cornelis van der Burch haar gekoren voogd
verkoopt Jacobus Verhagen rector van de Latijnse school te Noordwijk twee huizen en erven met
boomgaard en hof gelegen in de Heylich straat, door verkoopster bewoont alsmede door Dirck
Pieterszn. van Wassenaer, de verkoopster aangekomen van haar vader, belend in zijn geheel ZW en
NW het Convent te Noordwijk, NO de Heerweg en ZO de Heilig straat, belast met 5 gulden erfpacht
tbv de proven van St Jeroen te Noordwijk. Voldaan met een obligatie van 2950 gulden.
85. 19-12-1638. Pieter van der Meer wonende buiten Haarlem als gelegateerd erfgenaam van Jacob
van der Meer zijn broer verkoopt Jan van Hogenhouck zijn schoonbroer een rentebrief gepasseerd
voor schepenen van Alckmaer op 17-6-1633 door Jacob Tymons burger aldaar tbv Jacob van der
Meer c.s. groot 36 gulden 7 st 8 p per jr te lossen met 582 gulden voor dezelfde prijs.
85v. 30-1-1639. Pieter Symonszn. verkoopt Jan Jacobszn. van Hogenburch 1550 roe land, belend NO
de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Cornelis Seegers erfgenamen met bruikdwaar, ZW de Roysloot en
NW Willem Willemszn. van Leeuwen, belast met 30 gulden per jr voor 1000 gulden
86. 29-1-1642. Harmen Jochumszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gangeloff Willemszn. en
Commertje Engelsdr. wede Clement Adriaenszn. zeker erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO
Gangeloff Willemszn., ZO Commertje Engelsdr., ZW de verkoper en NW Maertje Zwagers c.s. voor 60
gulden contant.
86v. 17-2-1639. Jacob Gerritszn. van Velsen enige en universele erfgenaam van Sophia Symonsdr.
van der Sprong wede van Johan van Heusden schout van Noordwijk en Noordwijkerhout verkoopt
Gerbrant Symonszn. wonende Haarlem twee bezegelde brieven op elkander, de oudste een
custingbrief verleden voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van 30-6-1602 groot 350 gulden
en de 2e verleden voor schout en schepenen van Noordwijk en Noordwijkerhout van 3-6-1616
veranderd in een rentebrief van 400 gulden, nu ten laste van Jacob Eeuwoutszn. wonende alhier tot
Langeveld en nog een rentebrief door Jacob Eeuwoutszn. op 14-5-1633 te Noordwijk gepasseerd
inhoudende een rente van 36 gulden per jr losbaar met 600 gulden en betaald met gelijke som.
Geroyeerd 24-10-1649.
87. 17-2-1639. Jacob Eeuwoutszn. wonende tot Langeveld alhier schuldig aan Garbrant Symonszn.
wonende Haerlem 25 KG per jr met waarborg 2 morgen land gelegen aan de Langevelderlaan onder
Langeveld, belend NO dezelfde laan, ZO Huybert Willemszn. Swil, ZW de Grafelijkheid en NW de
Langervelderweg en nog een partij land genaamd de Ous gelegen aan de Duinschoot, belend NW en
NO dezelfde Duinschoot, ZO de duin van de Ridder ter Ley en ZW de erfgenamen van Cors
Pieterszn. Afgelost 24-10-1649.
88. 3-5-1639. Annetje Cornelisdr. wede Jan Claeszn. Geestbergen met Cornelis Gerritszn. van
Berendrecht haar gekoren voogd verkoopt Adriaen Jacobszn. Ouwehant kuiper een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraat te Noord- wijk binnen, belend NO de Cloostermuur, ZO Lijsbeth Dircksdr.
wede Adriaen Floriszn. schoenmaker, ZW de voorsz. straat en NW Abraham Stoffelszn. voor 725
gulden contant.
88v. 8-3-1639. Jr Jacob van der Meulen als enige erfgenaam van zijn vader Jr Pieter van der Meulen
verkoopt Jacob den Dubbelden een huis en erf met boomgaard gelegen te Noordwijk binnen aan de
Voorstraat,belend NO Gerrit Janszn. timmerman en ZW Huybert Corneliszn. van Velsen en Claes
Pieterszn. vleeshouwer c.s., strekkende voor van de Voorstraat tot de Achter- of Doelstraat toe, voor
2502 gulden 11 st contant.
89. ongedateerd en ongetekend. Volgt de niet doorgegane schuldbrief van 3100 gulden.
89v. ongedateerd en ongetekend. Mr Gerrit Philipszn. van Loon chirurgijn verkopt Jonas Pieterszn.
Taerlinck een erf met schuur gelegen tussen de verkoper en het huis en erf toebehorende Hendrick
Dammaszn. van Leeuwen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. Hendrick
Dammaszn., ZO en ZW de verkoper en NW de Voorstraat, alles volgens het contract van 25-1-1635.
90. 9-4-1639. Dirck Corneliszn. Hensbrouck molenaer alhier man en voogd van Grietje Adriaensdr. die
wede was eerst van Jan Barentszn. en daarna van Anthonis Huybertszn. verkoopt Jhr Johan van
Alckemade 4 morgen land, belend NO en eensdeels NW Cornelis van der Burch met Jacob
Adriaenszn. Slobbe nu mede aan de koper verkocht en NO nog de ‘s-Gravendijk, ZO Pieter
Symonszn. te Leyden, Z en ZW de woning en landen van Symon Pieter Symonsznzn. en Jeroen
Janszn. Schoutje en nog NW Floris Pieterszn. Wassenaer, voor 2000 gulden contant. Borg Adriaen
Janszn. Slobbe.
90v. 9-4-1639. Cornelis van der Burch secretaris alhier en Jacob Adriaenszn. Slobbe verkopen Jhr
Johan van Alckemade 4 morgen land, belend NW en eensdeels NO Floris Pieterszn. Wassenaer en
de ‘s-Gravendijk, ZO en ZW nu de koper met het land gekocht van Dirck Corneliszn. Hensbrouck,
voor 2000 gulden contant.
91. 25-3-1639. juffr. Anna van der Does wede Jr Franchois van der Does, moeder over Jr Johan van
der Does met Gerard van Meyburch schout van Noordwijk verklaart dat in de zomer van 1637 gekocht
is door haar zoon bij executie een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de Heerweg,
ZO en ZW Jacob Warboutszn. Stierman en NW Willem Janszn. Hey, hetwelk nu verkocht wordt aan
de voorsz. Jacob Warboutszn. Stierman, voor 150 gulden contant.
91v. 30-5-1640. Ermpje Wichmansdr. wede Jan Warboutszn. met Pieter Dirckszn. burgemeester haar
gekoren voogd verkoopt Cornelis Pieter Stevensznzn. een huis en erf gelegen op het zuidereind aan
de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de wede van Gerrit Maertenszn. en Frans Corszn., ZO
de Heerestraat, ZW Gerrit Symonszn. en Claes Symonszn. en NW Maerten van Rossem. Voldaan
met een schuldbrief.
92. 30-3-1640. Volgt schuldbrief van 1110 gulden met hypotheek op het gekochte.
92v. 25-1-1640. Pieter Dirckszn. cuyper en gorter alhier verkoopt Arent Willemszn. van Glasbergen
een huis en erf de verkoper nomine uxoris aangekomen bij legaat uit de boedel van Alijdt Jonasdr.
wede Huybert Meeszn. gelegen te Noordwijk binnen aan de korte Zeeweg, belend NO en ZO
Hillegont Lourisdr., ZW de voorsz. weg en NW Aelbert Dirckszn., belast met 20 st erfpacht tbv het
Convent van Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
93. 25-1-1640. Volgt schuldbrief van 1500 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.
93v. 5-6-1639. Jan Dirckszn., Adriaen Dirckszn. mitsgaders Jan Maertenszn. gehuwd met Neeltje
Dircksdr. en Cornelisje Dircksdr. geassisteerd met Cors Willemszn. elk voor 1/5e van de helft,
waarvan het resterende 1/5e part toebehoort aan Carel Lenaertszn. gehuwd met Jeroentje Dircksdr.
en zulks tezamen erfgenamen van Trijntje Jacobsdr. haar moeder en Jacob Meeszn. Boeter gehuwd
hebbende de voorsz. Trijntje Jacobsdr. voor de helft verkopen Carel Lenaertszn. hun deel in een huis
en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO de voorsz. weg,
ZO Jan Dirckszn. Freij en ZW en NW Jan Symonszn. van Velsen, belast in het geheel met 7 st 8 p per
jaar, voor 190 gulden contant.
94. 3-5-1639. Annetje Cornelisdr. wede Jan Claeszn. van Geestbergen met Cornelis Gerritszn. van
Berendrecht haar gekoren voogd verkoopt Ariaentje Adriaensdr. een huis en erf gelegen aan de
dwerskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Gerrit Dirckszn. alias goe Gerrit, ZO de voorsz.
straat, ZW Thonis Claeszn. en NW Cornelis Adriaenszn. van Bolckesteyn bakker en Jan Hoets, voor
250 gulden contant.
94. 24-5-1639. Pieter Adriaenszn. verkoopt Cornelis Gerritszn. zekere lijnbaan met twee gangen,
strekkende van de kopers erf af tot de Molensteeg toe, belend NO in het geheel Cornelis Wouterszn.
en ZW de verkoper, belast met 6 st per jr tbv het Convent te Noordwijk, voor 150 gulden contant.
94v. 15-3-1640. Pieter Janszn. van Dusseldorp gehuwd met Stijntje Cornelisdr. wede Jan Maertenszn.
verkoopt Harman Janszn. een huis en erf met lijnbaan gelegen te Noordwijk binnen aan de oude
Zeestraat, belend ZO Claes Willemszn., ZW de voorsz. straat, NW Crijn Gerritszn. en N dezelfde of
het Diefpad. Voldaan met een schuldbrief.
95. 15-3-1640. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Michiel
Willemszn. en Jochem Lenaertszn.
95v. 1-5-1639. Pieter Corneliszn., Claes Corneliszn. en Jan Corneliszn., Willem Pieterszn. van
Wijckerhelt gehuwd met Annetje Cornelisdr. en Mees Huybertszn. gehuwd met Jannetje Cornelisdr.,
kinderen en erfgenamen van Aeltje Willemsdr. wede Cornelis Pieterszn. verkopen Jacob Wolphertszn.
een huis en erf gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend NO en ZO de erfgenamen van
Jr Johan van Mathenesse, ZW Maerten Dirckszn. en NW de Voorstraat, voor 650 gulden contant.
96. 30-5-1640. Jan Hendrickszn. Langevelt gehuwd met Maritje Willemsdr. eerst wede van Huych
Claeszn. en lest van Adriaen Adriaenszn. den Boer verkoopt Cornelis Dirckszn. kleermaker een
strookje erf. Voldaan met een obligatie van 30 gulden.
96. 8-5-1639. Jan Corneliszn. Nierop onze mede schepen en Cornelis Claes Corsznzn. verkopen Jan
Corneliszn. aen Duyn ook onze mede schepen een goed stuk land gelegen in de Duynpolder, belend
NO het St Catharynen Gasthuys te Leyden, ZO de Duynsloot, ZW de heer van Vliet en NW de koper
en jonge Cornelis Corneliszn. aen Duyn, mitsgaders de heer van Vliet voorsz., voor 2185 gulden
contant.
96v. 8-5-1639. Jan Adriaenszn. lijndraayer verkoopt Claes Hendrickszn. een huis en erf met lijnbaan
gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Jan Jacobszn. van Oringen en ZW Dirck Symonszn.
Quaackbos, strekkende voor van de Molenweg af tot achter aan de Molensteeg toe. Voldaan met een
schuldbrief.
97. 8-5-1639. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Pieter
Dirckszn. cuyper en Jan Pieterszn. van Velsen.
97v. 22-5-1639. Eeuwout Eeuwoutszn. verkoopt Jacob Janszn. van Poelgeest zeker nieuw huis en erf
gelegen aan de dwerskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Anthonis Claeszn. decker, ZO de
voorsz. straat, ZW Maritje Cornelisdr. en NW de Woonsdaagse watering. Voldaan met een
schuldbrief.
97v. 22-5-1639. Volgt schuldbrief van 1675 gulden met hypotheek op het gekochte.
98. 3-5-1639. Symon Pieterszn. Quertel is schuldig aan Boudewijn Boudewijnszn. Cordier wonende te
Leiden 12 gulden per jr met waarborg een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk
binnen, belend NO Gerard van Meyburch baljuw en schout van Noordwijk, ZO en ZW de voorsz.
straet en NW Jan Symonszn. gehuwd met de wede van Bertelmees Hendrickszn.
99. 19-5-1639. Adriaen Claeszn. van Heemstede schipper verkoopt Jr Johan van Alckemade twee
percelen land gelegen aan elkander aan de Zeestraat, belend NO de voorsz. straat, ZO het huis en erf
van Trijn Mannen, Anna Jacobsdr. en Mees Huybertszn., ZW Jan Huybertszn. duynmeyer en NW
Symon Claeszn. en het partijtje aan Symon Claeszn. mede verkocht. Voldaan met een schuldbrief.
99v. 19-5-1639. Volgt schuldbrief van 1950 gulden met hypotheek op het gekochte.
100. 18-5-1639. Cornelis Claes Corsznzn. verkoopt Dirck Olofszn. een huis en erf gelegen aan de
Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW dezelfde straat, NW Maerten Corneliszn. gehuwd met
Femmetje Willemsdr., NO de lijnbaan van Claes Joriszn. en ZO Willem Pieterszn. Romeyn, belast met
3 erfpachten, voor 900 gulden contant. Er zou eerst een schuldbrief worden verleden.
100v. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1075 gulden boven de belasting met
hypotheek op het gekochte.
101. 3-6-1639. Jacob Wolphertszn. verkoopt Adriaen Wolphertszn. zijn broer een huis en erf gelegen
aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Maritje Cornelisdr., ZO Frans Franszn.
Leckerbier, ZW de Voorstraat en NW Jochem Lenaertszn. kleermaker. Voldaan met een schuldbrief.
101. 3-6-1639. Volgt schuldbrief van 550 gulden met hypotheek op het gekochte.
101v. 18-5-1639. Pieter Janszn. lijndraaier verkoopt Adriaen Pieterszn. van Rossem een huis en erf
gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Cornelis de jongen Engel en NW Claes de
jongen Engel, strekkende van de Voorstraat af tot de Woonsdaagse watering toe. Voldaan met een
schuldbrief.
102. 18-5-1639. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Maerten
Adriaenszn. van Rossem.
102v. 18-5-1639. Jacob Gerritszn. van Velsen als erfgenaam van Sophia Symonsdr. van der Sprong
wede Johan van Heusden voor de helft en Pieter Dirckszn. van Slingerlant als procuratie hebbende
van Geertje Jansdr. wede Mattheus Maertenszn. leerbereider voor haar lijftocht mede erfgename van
Jan van Heusden voorsz. zijnde oom van de voornoemde Mattheus Maertenszn., Arent Barentszn.
man en voogd van Annetje Arentsdr. voor hem zelve en als vader en voogd van zijn kinderen bij
Annetje en Pieter Willemszn. schoenmaker man en voogd van Ermpje Cornelisdr. tezamen
erfgenamen van Jan van Heusden voor de helft verkopen Jan Pieterszn. Puyck van Velsen 3 campen
wei- en teelland gelegen onder Duyn tezamen 4 morgen 3 hond 31 roe, belend in zijn geheel NO de
koper, Hendrick Meeszn. en Hendrick Louriszn., ZO dezelfde Hendrick Louriszn. en de Duynsloot, ZW
de koper en NW de Wildernis, belast met 30 gulden per jr tbv het Convent van Noordwijk. Voldaan
met een schuldbrief.
103. 18-5-1639. Volgt schuldbrief van 1300 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Symon
Willemszn. Casteleyn en Lenaert Janszn.
103v. 18-5-1639. Dezelfde verkopen Aelbert Corneliszn. Breroe een huis en erf gelegen aan de
Breloff te Noordwijk binnen met een klein huisje op hetzelfde erf staande, belend in zijn geheel NW de
Woonsdaagse watering, NO de voorsz. Breloff en ZO en ZW de verkopers met een saly tuin en gang
nu verkocht aan Lenaert Joriszn., belast met 6 st per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk. Voldaan met
een schuldbrief.
104. 18-5-1639. Volgt schuldbrief van 550 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Symon
Willemszn. Casteleyn en Jeroen Janszn. schoenmaker.
104v. 18-5-1639. Dezelfde verkopen Lenaert Joriszn. zekere salytuin gelegen aan de Brelofseweg te
Noordwijk binnen met een gang van 6 voet op de Woonsdaagse watering aan het erf van Anthonis
Claeszn., belend NW nu Aelbert Corneliszn. Breroe en de Woonsdaagse watering, NO de Brelofter
weg, ZO Albert Dirckszn. lijndraaier en ZW Anthonis Claeszn. Voldaan met een schuldbrief.
105. 18-5-1639. Volgt schuldbrief van 485 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan
Pieterszn. Puyck van Velsen en Symon Willemszn. Casteleyn.
105v. 24-5-1639. Claes Louriszn. schilder daar moeder af was Haesje Mouritsdr. en Claes Pieterszn.
Grebber goudsmid zoon van Pieter Mouritszn. zulks voor haar zelve en mede gesubstitueerde fidei
commissaire erfgenamen van Willem de Grebber de zoon van Adriaen Mouritszn., die een broer was
van de voorsz. Pieter en Haesje Mouritsdr. en nog de voorsz. Claes Louriszn. en Claes Pieterszn. als
speciale procuratie hebbende van Frans Pieterszn. de Grebber mede zoon van Pieter Mouritszn., Item
van Mr Jan Suyers voogd over de onmondige kinderen van Guertje Pietersdr. die een zuster was van
Frans en Claes Pieterszn. en daarvan vader was Jan Stoffelszn. backer mitsgaders van Cornelis
Louriszn. en Frans Louriszn. daar moeder van was de voorsz. Haesje Mouritsdr. en zulks mede fidei
commissaire erfgenamen van de voorsz. Willem de Grebber, zijnde de procuratie van 17-1-1639 voor
burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem verkopen Mr Camille Silvius een huis en erf
gelegen aan de zuidwestzijde van de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO
het weeshuis en ZW en NW Lenaert Lenaertszn. van der Plas, belast met 6 st erfpacht tbv de Abdij
van Leeuwenhorst voor 821 gulden 10 st contant. Er zou oorspronkelijk een schuldbrief worden
verleden.
106. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Symon
Willemszn. Casteleyn en Abraham Stoffelszn.
106v. 10-5-1639. Willem Havius wonende Rijnsburg als speciale procuratie hebbende van Johan van
Wassenaer heer van Duvenvoirde en vrouwe Theodora van Wassenaer douariere van Schagen als
testamentaire erfgenamen van Jr Jacob van Scharpenseel heer van Peursum verkoopt Meycken van
Hamme wede Christiaen van Straetsele predi- kant te Oosterwijck een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jr Johan van Schagen en ZO de voorsz. straat, ZW
Lijsbeth Claesdr. wede Dirck Pieterszn. timmerman, belast met 8 st 8 p per jr alles volgens de oude
brieven, voor 600 gulden contant.
107. 19-5-1639. Joris Hendrickszn. van Ybenbueren man en voogd van Maritje Thonisdr. de oudste,
Claes Janszn. man en voogd van jonge Maritje Thonisdr., Willem Pieterszn. man en voogd van oude
Erm Thonisdr., Cornelis Willemszn. man en voogd van jonge Erm Thonisdr., Dirck Adriaenszn. man
en voogd van Trijntje Thonisdr., item de voorsz. Joris Hendrickszn. als vervangende en hem sterk
makende voor Jan Pieterszn. Cooper vader en voogd over zijn kinderen bij Neeltje Thonisdr., Jan
Lenaertszn. cuyper oom en voogd over Dirckje Thonisdr. mitsgaders Pieter Arentszn. voogd over
Hillegond Hendricksdr. en Dirck Pieterszn. voogd over Thonis Willemszn. en Leentje Willemsdr.
weeskinderen van Willem Thoniszn. en tezamen erfgenamen van Trijntje Hendricksdr. wede Anthonis
Lenaertszn. haar vader en moeder, grootvader en grootmoeder verkopen Daniel van der Bouckhorst
een huis en erf groot 2 hond gelegen aan de Heerweg of oude Zeestraet te Noordwijk binnen, belend
NO dezelfde weg, ZO Anna Jacobsdr. wede Wolphert Floriszn. en ZW en NW Adriaen Claeszn.
schipper. Voldaan met een schuldbrief.
107v. 19-5-1639. Volgt schuldbrief van 440 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Philips
van Loon en Gerrit Philipszn. van Loon.
108v. 19-5-1639. Dezelfden verkopen Adriaen Pieterszn. 4 hond land, belend NO het Diefpad, ZO
Mees Huybertszn., ZW de Heerweg en NW de wede en erfgenamen van Lenaert Lenaertszn. van der
Plas, belast met 11 st en een oort per jr tbv de memorie te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
109. 19-5-1639. Volgt schuldbrief van 627 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Mr Gerrit
Philipszn.
109v. 19-5-1639. Adriaen Claeszn. schipper verkoopt Symon Claeszn. een klein strookje land van 68
roe liggende tussen de verkoper en koper land aan de oude Zeeweg, belend NO dezelfde weg, ZO de
verkoper en ZW en NW de koper, voor 136 gulden contant.
109v. 23-5-1639. Claesje Cornelisdr. wede Adriaen Adriaenszn. Breugom met Jan Maertenszn.
schepen haar gekoren voogd verkoopt Gerrit Jacobszn. haar schoonzoon een huisje en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NO de Buurweg, ZO Grote Guert, ZW Geerte Corsdr. en NW de werf, voor
200 gulden contant.
110. 18-5-1639. Willem Dammaszn. van der Cluft verkoopt Willem Philipszn. van Loon zijn
schoonzoon een huis en erf gelegen aan de Voorstraat en de Doelsteeg te Noordwijk binnen, belend
NO dezelfde steeg, ZO de Doel- of Achterweg, ZW Willem Pieterszn. scheepmaker en NW de voorsz.
Voostraat, belast met 2 st per jr. Voldaan met een schuldbrief.
110. 18-5-1639. Volgt schuldbrief van 1020 gulden. Borgen Pieter Dirckszn. cuyper en Mr Gerrit
Philipszn. van Loon. Afgelost 20-5-1648.
110v. 20-5-1639. Adriaen Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee schuldig aan Anthony van Suyck
18 gulden 15 st per jr met hypotheek op een perceel land gelegen dicht bij het dorp van Noordwijk,
belend NO het Diefpad, ZO Mees Huybertszn., ZW de Heerweg en NW de wede en erfgenamen van
Lenaert Lenaertszn. van der Plas. Borg Pieter Floriszn. mede wonende te Noordwijk op Zee, vader
van de schuldenaar.
111. 29-1-1642. Claes Jacobszn. verkoopt Jan Janszn. Groen een huis en erf gelegen te Noordwijk
op Zee, belend NO de Heerweg, ZO Cornelis Pieterszn. Cruysbey, ZW Maerten Adriaenszn. en NW
Cornelis Gerritszn. Coning, belast met 3 st erfpacht, alles volgens de oude brief waarbij het huis
gekocht was van Dirck Janszn. Voldaan met een schuldbrief.
111v. 29-1-1642. Volgt schuldbrief van 850 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem
Harmanszn. en Pieter Pouwelszn.
112. 17-5-1639. Maritje Jansdr. wede Jacob Claeszn. van der Plas wonende te Catwijk op de Rijn,
met Gerrit Janszn. haar broer als haar gekoren voogd voor de helft, Pieter Willemszn. gehuwd met
Annetje Jacobsdr. van der Plas, Gijsbert Claeszn. van der Plas oom en voogd van de voorkinderen
van vaderszijde van de voorsz. Jacob Claeszn., Claes Pieterszn. vleeshouwer voor hem zelve en
vervangende Jan Pieterszn. als omen en voogden van dezelfde kinderen van moederszijde, nog
Maritje Jansdr. voorsz. moeder en voogdesse over haar minderjarige en nakinderen van Jacob
Claeszn. van der Plas mitsgaders de voorsz. Gijsbert Claeszn. van der Plas als mede oom en voogd
over de nakinderen van Jacob Claeszn. van der Plas verkopen Adriaen Claeszn. van der Vinck 3
morgen 3 hond land gelegen in Rijnhoven, zijnde de helft van 7 morgen, waarvan de wederhelft
toebehoort aan Willem Corneliszn. op te Bilt, belend NW de erfgenamen van Jan Pieterszn. van der
Tocht, NO Daniel Symonszn. en Aechte Jansdr., ZO Willem Corneliszn. Biltman met de wederhelft en
ZW de erfgenamen van Jr Nicolaes van Mathenesse. Voldaan met een schuldbrief.
112v. 17-5-1639. Volgt schuldbrief van 3140 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Nesch
Symonszn. en Gerrit Symonszn.
113. 3-6-1640. Claes Pieterszn. Horensman procuratie hebbende van Eeuwout Eeuwoutszn. van 29-
5-1639 verleden voor schepenen alhier verkoopt Jan Huygenzn. timmerman een custingbrief van een
huis en erf door Eeuwout Eeuwoutszn. verkocht aan Jacob Janszn. van Poelgeest groot pro resto
1475 gulden van 22-5-1639, voor 1100 gulden contant.
113v. 29-5-1639. Volgt de voorsz. procuratie.
114. 10-6-1639. De Ridderschap van Holland en West-Friesland willen in verband met de grote
onkosten van de oorlog diverse landen verkopen en wel aan heer Adriaen Pauw Ridder, heer van
Heemstede en Rekenmeester van de Grafelijkheid 21 morgen land met een huis, barg en schuur
gelegen in het Langeveld in de navolgende partijen, belast met enige oude renten: eerst de woning
met 3 morgen land belend ZW de Langevelderlaan, NW het duin van de heer van Wimmenum, NO
Gerrit Gerritszn. Roo en Jan Pieterszn., ZO Pieter Claeszn. en de erfgenamen van Adriaen Jacobszn.,
1 morgen land belend ZW en NW Jan Hendrickszn., NO Jacob Eeuwoutszn. en ZO Huybrecht
Willemszn.; 7 morgen land, belend ZW de Langevelderlaan, NW Pieter Claeszn., O en NO Willem
Adriaenszn. en ZO Huybrecht Willemszn; 8 morgen land belend NW Jan Hendrickszn. en Adriaen
Jacobszn., NO Huybrecht Jacobszn. en ZO en ZW Willem Crijnszn. alsmede 11 hond land gelegen
onder Noordwijkerhout, belend NW de oude Wetering, NO Carel de Voocht, ZO Huybrecht Jacobszn.
en ZW Hendrick Teeuwiszn., belast als voren met enige oude renten tezamen per jr 24 pond 15
schellingen en 40 groot, alles voor 160 gulden de morgen of tezamen 3360 pond.
115v. 6-11-1639. Huybert Jacobszn. Roo wonende in het Langeveld schuldig aan Adriaen Symonszn.
Schravemade 48 gulden per jr met hypotheek op zijn woning als huis met schuur en barg met bijhuis
alsmede 7 morgen land gelegen tot Langeveld, belend NO Jan Pieterszn., ZO de Heerweg of de
Wildernis, ZW Adriaen Lenaertszn. en NW dezelfde Adriaen Lenaertszn. alsmede 9 hond land
gelegen aan de Willige Dam, belend NO Jan Pieterszn. voorsz., ZO de Schouwwetering en NW de
Wildernis, voor 800 gulden contant.
116. blanco
117. 26-7-1639. Jr Jacob van Thienen en joffr. Maria van Thienen wede van Romeyn van
Wingaerden, captein ten dienste van de Vereenigde Nederlanden met Jr Adriaen Doubleth haar
gekoren voogd voor haar zelve, de voorsz. Jacob van Thienen vervangende Jr Philips van Thienen
luitenant kolonel te ‘s-Hertogenbosch zijn broer, joffr. Anna van Thienen zijn zuster en nog als oom en
voogd over de nagelaten weeskinderen van joffr. Margaretha van Thienen, tezamen erfgenamen van
Jr Andries van Thienen verkopen Jan Willemszn. van Outshoorn een huis en erf met schuur en
boomgaard, belend NW de Voorstraat, Item voortsz. ZW op te zelve NW Willem Jacobszn. Lammarus
en Cornelis Hanneman, NO de Molensteeg, ZO de Achterweg en ZW Claes van Delvendiep, voor
7000 gulden contant.
118. 3-6-1640. Cornelis Corneliszn. de Vinck voor hem zelve en hem sterk makende voor Heyman
Harmanszn. wonende Leiden tezamen als voogd met Dirck Gijsbertszn. van Tol en Huych Roelofszn.
weesmeesters te Catwijk als voogden van de nagelaten weeskinderen van Adriaen Corneliszn. de
Vinck gewoond hebbende te Catwijk op de Rijn verkopen Geertje Willemsdr. wede van de voorsz.
Adriaen Corneliszn. de Vinck de helft van 3½ morgen land daarvan de koopster de wederhelft bezit,
belend NW de erfgenamen van Jan Pieterszn. van der Tocht, NO Daniel Symonszn. en Aecht Jansdr.,
ZO Willem Corneliszn. op te Bilt met gelijke 3½ morgen en ZW de erfgenamen van Jr Nicolaes van
Mathenesse, verhuurd voor 3 jaar aan Jacob Gerritszn. Cort. Voldaan met een schuldbrief.
118v. 3-6-1640. Volgt schuldbrief van 1207 gulden 10 st met hypotheek op het gekochte. Borg
Cornelis Willemszn. voorsz. voor zijn zuster.
119. 4-4-1640. Adriaentje Adriaensdr. met Huych Janszn. bakker als haar gekoren voogd verkoopt
Annetje Cornelisdr. wede Jan Claeszn. Geestbergen een huis en erf als de koopster op 3-5-1639 aan
verkoopster had opgedragen gelegen aan de dwarskerkstraat, belend NO Gerrit Dirckszn., ZO de
voorsz. straat, ZW Thonis Claeszn. en NW Cornelis Adriaenszn. Bolckesteyn en Jan Hoets, waarvan
de kooppenningen ad 250 gulden nog niet waren betaald voor dezelfde prijs.
119v. 26-5-1640. Frans Corneliszn. hoefsmid verkoopt Steven Harmanszn. mede hoefsmid een huis
en erf gelegen aan het Westeinde te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Huygenzn. backer, ZO de
Voorstraat, ZW Cornelis Pieter Stevensznzn. en NW de wede van Gerrit Maertenszn. alsmede al het
smidsgereedschap, belast met 400 gulden tbv Pieter Janszn. Persoon. Voldaan met een schuldbrief.
120. 26-5-1640. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis
Corneliszn. alias Cornelis Reyerszn. en Cornelis Symonszn.
120v. 8-1-1640. Gerrit Pieterszn. Hertich en Maritje Pietersdr. Hertich met Cornelis van der Burch als
haar gekoren voogd als bij scheiding tussen hare mede-erfgenamen van za Aechte Gerritsdr. wede
Pieter Adriaenszn. Hertich haar moeder gerechtigd in na te melden onroerend goed verkopen Adriaen
Lenaertszn. Blocq een woning met 7 morgen land gelegen in de Langevelder geest, belend NO
Huybert Jacobszn. Roo, ZO de Wildernis en ZW en NW de koper en de voorsz. Roo, belast met 6
gulden per jr tbv het Comptoir van Schilpoort te Delft. Voldaan met een schuldbrief.
121. 8-1-1640. Volgt schuldbrief van 1025 gulden boven de belasting met hypotheek op het gekochte.
Borgen Leendert Pieterszn. en Jacob Gerritszn. Roo.
121v. 3-5-1640. Jeroen Jacobszn. man en voogd van Dieuwertje Pietersdr. en zulks erfgenaam van
Pieter Dirckszn. zijn schoonvader voor de helft stelt dat zijn schoonvader had verkocht en dat hij nu
opdraagt aan Jacob Pieterszn. zijn zwager mede een zoon van Pieter Dirck Ghielen een huis en erf
gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO dezelfde straat, ZO de erfgenamen van Adriaen Meeszn.
Bos of de Cockesteeg. ZW de oude Schilpweg en NW Symon Claeszn., belast met 7 st 8 p per jr tbv
het Gasthuis te Noordwijk en 14 of 15 st tbv etc, voor 280 gulden contant.
122. 26-2-1640. Gijsbert Gijsbertszn. verkoopt Apolonia Claesdr. wede Cornelis Pieterszn. Verdeel
een strookje grond voor verkopers erf leggende aan koopster huis groot 44½ roe voeten lang en 6
voeten breed, belend NW en NO de verkoper, ZO de Voorstraat en ZW de koopster met haar huis,
voor 55 gulden contant.
122v. Copie akte 27-2-1639 voor Daniel van der Bouckhorst notaris te Noordwijk. Gerrit Pieterszn.
Hertigh voor hem zelve en Maertje Pietersdr. Hertigh zijn zuster met Adriaen Lenaertszn. Blocq haar
gekoren voogd ter eenre en Cornelis Corneliszn. Cuyen lijndraaier te Noordwijk gehuwd met Jannetje
Pietersdr. den Hartooch, Hendrick Dammaszn. meulenaer voogd over Anna Pietersdr. en Gerrit
Pietersdr. den Hartoch en Cornelis Corneliszn. Cuyen en Hendrick Dammaszn. meulenaer tezamen
voogden over Geertje Jansdr. enig nagelaten weeskind van Guertje Pietersdr. den Hartogh bij Jan
Janszn. van Wassenburgh ter andere zijde, allen tezamen kinderen of kindskind en dienvolgende
erfgenamen van Aechte Gerritsdr. wede Pieter Arentszn. den Hartoch gewoond hebbende tot Langeveld
delen de boedel. Gerrit Pieterszn. en Maritje Pietersdr. tezamen alle de penningen welke
beschouwd zijn in het boelhuis van de verkoop van de meubelen volgens de boedelcedule van 31-12-
1638 en daar het weeskind uit de penningen van de gekochte koe van Claes Arentszn. den Boer iets
heeft genoten zo zal hetzelve moeten worden gerestitueerd uit de huur van het navolgende land en zij
zullen nog ontvangen 1025 gulden door de voorsz. Adriaen Lenaertszn. Blocq in koop beloofd van
Aechte Gerritsdr. woning met 7 morgen land gelegen in Noordwijk voorsz. tot Langeveld, nog omtrent
218 gulden bij hem in koop beloofd van 4 morgen land boven de lasten gelegen op Duynschoten, nog
570 gulden bij Jan Gerritszn. Roo in koop beloofd van 8 hond land in Noordwijkerhout en nog 199
gulden door Maerten Louriszn. beloofd voor de koop van 3½ morgen land gelegen in de Venen en
behouden alle verdere onverkochte meubelen en de schulden betalen, behalve de doodschulden
welke betaald worden door de volgende 4 kinderen Gerrit Pieterszn., Maritje Pietersdr. en Annetje
Pietersdr. alsmede het weeskind van Guertje Pietersdr., alzo Cornelis Corneliszn. daarvan vrijgesteld
zal zijn voor de vele diensten door hem aan de boedel bewesen, waar jegens de 3 anderen kinderen
met name Cornelis Corneliszn. Cuyen man en voogd van Jannetje Pietersdr., het weeskind van
Guerte Pietersdr. en Annetje Pietersdr. zullen hebben een camp wei- of hooiland, gelegen in
Noordwijk en Noordwijkerhout aan het reyne water, groot 3½ morgen.
123v. 8-1-1640. Gerrit Pieterszn. Hartogh en Maritje Pietersdr. Hartogh met Cornelis van der Burch
haar gekoren voogd verkopen uit de boedel van hun moeder Aechte Gerritsdr. aan Adriaen
Lenaertszn. Blocq 4 morgen erfpachtsland van de Grafelijkheid van Holland, belast met een erfpacht
van 19 gulden per jr, gelegen onder besloten duynschoten, belend NO Jacob Engelszn., ZO Jan
Pieterszn. tot Langevelt, ZW Jan Clinckan en NW Willem Janszn. timmerman of wielmaker. Voldaan
met een schuldbrief.
124. Volgt copie akte van 18-7-1639 voor notaris Jacob Schout te Haarlem waarbij Maritje Pietersdr.
dr van Pieter Adriaenszn. Hartogh bejaard persoon met de notaris als haar gekoren voogd als medeerfgename
van Aechte Gerritsdr. wede Pieter Adriaenszn. Hartogh aan Adriaen Lenaertszn. wonende
Noordwijk heeft verkocht een woning met 7 morgen land in de Langeveldergeest en 4 morgen land
gelegen in besloten duynschoten, tezamen voor 1243 gulden contant, met levenslang recht van
gebruik en bewoning door verkoopster van het huis en erf met werf hiervoor genoemd, zonder
daarvoor huur te betalen, terwijl de koper jaarlijks 3 lammeren moet weiden gedurende 6 maanden.
125. 8-1-1640. Adriaen Lenaertszn. Blocq erkent de koop van de erfgenamen van Aechte Gerritsdr.
van 4 morgen erfpachtsland hiervoor vermeld voor 218 gulden, welke hij zal betalen aan Gerrit en
Maritje den Hartogh. Borgen Jacob Gerritszn. Roo en Jan Gerritszn. Roo.
125v. 16-5-1640. Cornelisje Jansdr. ongehuwd persoon met Lenaert Corneliszn. haar gekoren voogd
verkoopt Cornelis Willemszn. een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend
NW en NO de wede en erfgenamen van Wolphert Floriszn., ZO de wede van Jan Symonszn. decker
en ZW de voorsz. straat voor 400 gulden contant.
126. 2-2-1640. Johan van Wassenaer en van Duvenvoirde als grootvader en zulks momber en voogd
over de drie onmondige kinderen van Johan Uniosa in zijn leven baljuw en ruwaard van Putten bij
joffr. Mechtelt van Wassenaer zijn dochter is schuldig aan de Kerkmeesters van Sassenheim 30
gulden per jr met waarborg een huis en erf met boomgaard en singels, de voorsz. kinderen
aangekomen bij testamentaire dispositie van za mevrouw Aeticiana Maria van Schagen vrouwe van
Peursum, belend NO Willem Barentszn., ZO de kinderen van Scherpenseel, ZW dezelfde kinderen
met een laan en daaraan Cornelis Claes Corsznzn. en verder Andries Pieterszn. backer en NW de
Voorstraat. Afgelost 22-2-1652.
126v. 29-4-1640. Mr Seger de Moor verkoopt Ivo Borel een huis en erf met schuur gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Willem Pieterszn. schoemaker, ZO de Achter- of Doelweg,
ZW Willem Janszn. en NW de Voorstraat. Voldaan met een schuldbrief.
127. 29-4-1640. Volgt schuldbrief van 3000 gulden met hypotheek op het gekochte.
127v. 22-1-1642. Jan Dirckszn. Keur kleermaker man en voogd van Beatrix Arentsdr. Schaeck en
zulks mede-erfgename van haar vader Arent Gerritszn. Schaeck verkoopt Pieter Adriaenszn. van
Diest een huis en erf gelegen aan het zuideinde te Noordwijk binnen, belend NO Willem Jeroenszn.,
ZO de sloot, ZW de wede van Jan Claeszn. van Geestbergen met een gemene gevel en NW de
Voorstraat. Voldaan met een schuldbrief.
127v. 22-1-1642. Volgt schuldbrief van 850 gulden met hypotheek op het gekochte.
128. 30-5-1640. Thonis Jeroenszn. verkoopt Symon Willemszn. Casteleyn 5 hond land gelegen aan
de Breloff, belend ZO Mees Huybertszn., ZW Jan Huygenzn., NW de koper en NO de Breloff, belast
met 9 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden, voor 1200 gulden contant.
128v. 20-5-1640. Jan Hendrickszn. Langevelt verkoopt Dirck Pieterszn. Wassenaer de helft van een
croftje land zijnde erfpacht gelegen omtrent de Korenmolen, belend NO Crijn Janszn. Koster, Pieter
Janszn. Koster en Philips Janszn. Koster, ZO de Molenweg, ZW de verkoper met de wederhelft en
NW de Woonsdaagse watering. Voldaan met een obligatie van 150 gulden.
128v. 30-5-1640. Willem Jeroenszn. biersteker eerst voor hem zelve en als vader en voogd en hem
sterk makende voor zijn kinderen tezamen voor de ene helft en Claes Pieterszn. vleeshouwer voor de
andere helft verkopen Pieter Gerritszn. kleermaker een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te
Noordwijk binnen, belend NO en ZO Jacob den Dubbelden en mede ZO Huybert Corneliszn. van
Velsen, ZW Frans Barentszn. Hasewindius en NW de voorsz. straat. Voldaan met een schuldbrief.
129. 30-5-1640. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-6-
1648.
129v. 16-3-1640. Pieter Adriaenszn. jegenwoordig kleermaker is schuldig aan de diakenen der kerk te
Noordwijk 6 gulden per jr met waarborg zijn huis en erf met lijnbaan gelegen te Noordwijk binnen,
belend NO Cornelis Gerritszn. Lock, ZO de Molensteeg en vandaar ten ZO en ZW Symon Casteleyn
en NW de Molenweg.
130. 27-3-1640. Claes Willemszn. en Arent Willemszn. van Glasbergen broers, tezamen kinderen en
erfgenamen van Willem Claeszn. in zijn leven glazemaker stellen dat hun vader had verkocht aan
Jeroen Janszn. schoemaker een huis en erf hierna genoemd en dat voor de overdracht hun vader
was overleden en dragen alsnog op het voorsz. huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Pieter Willemszn. mede schoemaker, ZO en ZW de wede van Cornelis Stien
trompetmaker en NW de voorsz. straat, belast met 3 st 1 blank per jr tbv het Convent van
Leeuwenburgh voor 500 gulden contant.
130v. 6-4-1640. Pieter Pieterszn. stoeldraaier is schuldig aan de Gasthuismeesters te Noordwijk 12
gulden 10 st per jr met waarborg zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NO dezelfde straat,
ZO Engel Corneliszn. decker, ZW dezelfde decker en NW Pieter den teyckwever.
131. 21-4-1640. Anna Reyersdr. wede Pieter Corneliszn. met Adriaen Reyerszn. haar broer en
gekoren voogd verkoopt Claes Adriaenszn. Colevelt koopman van ijzer wonende te Leiden de helft
van een huisje met erf gelegen te Noordwijk binnen waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort,
henlieden aangekomen door overlijden van hun vader, belend in zijn geheel NW de Achterweg, NO
Michiel Willemszn. c.s., ZO Andries Pieterszn. backer en ZW de heer van Wimmenum, voor 50 gulden
contant.
131. 21-5-1640. Adriaen Reyerszn. hoefsmid schuldig aan Claes Adriaenszn. Coolevelt 100 gulden
wegens koop van ijzer met waarborg de helft van het huis en erf hiervoor vermeld.
131v. 30-3-1640. Jeroen Janszn. schoemaker heeft ter weeskamer van Leiden gelicht 225 gulden 12
st 13 p met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO
Pieter Willemszn. mede schoemaker, ZO en ZW de wede van Cornelis Stien en NW de voorsz. straat.
Afgelost 23-5-1647.
132. 8-5-1640. Annetje Cornelisdr. wede Jan Claeszn. Geestbergen met Cornelis Gerritszn.
Berendrecht haar gekoren voogd verkoopt Jan Pieterszn. Taerlingh een huiske en erf gelegen in de
dwerskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jan Hoets en Gerrit Dirckszn. alias Goe Gerrit, ZO
de voorsz. straat, ZW de erfgenamen van Anthonie Claeszn. decker en NW Cornelis Adriaenszn.
Bolckesteyn, voor 240 gulden contant.
132v. 8-5-1640. Dezelfde verkoopt Floris Pieterszn. Wassenaer een huis en erf gelegen aan het
zuidwesteinde te Noordwijk binnen, belend ZO de sloot van Willem Jeroenszn., ZW Trijn Pietersdr.
wede, NW de Heerweg en NO het huis van Arent Gerritszn. Schaeck met een gemene gevel. Voldaan
met een obligatie van 1050 gulden ipv de afgesproken schuldbrief.
133. Volgt kop van de schuldbrief.
133. 11-6-1640. Jacob Janszn. van Poelgeest verkoopt Lenaert Meeszn. een huiske met erf gelegen
aan de nieuwe Zeestraet te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO Jacob de Jongen Engel,
ZW Cornelis de Jongen Engel en NW de wede van Jacob Leckerbier, voor 350 gulden contant.
133v. 16-5-1640. Cornelis Willemszn. verkoopt Gerrit van Meyburgh baljuw en schout alhier een
huiske en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Maritje Cornelisdr. wede
Jeroen Janszn. Wiel, ZO de koper en Jan Symonszn., ZW de voorsz. straat en NW Frans Franszn.
Leckerbier, belast met 7 st 8 p per jr, voor 100 gulden contant en een obligatie van 100 gulden.
133v. 16-5-1640. Frans Franszn. Leckerbier verkoopt dezelfde een hoekje of stukje land gelegen
achter verkopers huis aan de Zeestraat, belend ZO de verkoper, NW Adriaen Wolphertszn., NO
Maritje Cornelisdr. en ZO de koper, voor 50 gulden contant.
134. ongedateerd en ongetekend. Dirck Pieterszn. Clinckenbergh verkoopt Jan Janszn. van Taerlingh
een huiske en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat,
ZO Jan Pieterszn. Taerlingh, ZW de wede van Gerrit Maertenszn. en NW Coen Janszn., belast met
100 gulden tbv niet ingevuld, voor 25 gulden contant en een obligatie van 250 gulden boven de
belasting.
134v. 5-5-1640. Adriaen Janszn. Slobbe verkoopt Jr Jacob Sasbout wonende ‘s-Gravenhage 1
morgen teelland gelegen in de Cley, belend NO een laan genaamd malle laan toebehorende de
erfgenamen van Jr Nicolaes van Bronckhorst heer van der Stadt, ZO dezelfde erfgenamen c.s., ZW
de Abdij van der Lee en NW de Heerweg, alles volgens de drie oude brieven. Voldaan met een
obligatie van 1025 gulden.
135. 5-5-1640. Jeroen Jacobszn. schuldig aan Maerten Adriaenszn. van Rossem 18 gulden per jr met
waarborg zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO
Matthijs Arentszn., ZW de Woonsdaagse watering en Jan Symonszn., NW dezelfde Jan Symonszn.
en Jacob Meeszn. en NO Jan Dirckszn. Frey met de voorsz. Zeestraat.
135v. 1-5-1640. Symon Janszn. Breugom wonende te Noordwijk op Zee schuldig aan Cornelis
Claeszn. te Leiden 40 gulden per jr gedurende 10 jr met waarborg 16 hond land gelegen aan de
Achterweg, belend ZO de Dinsdaagse watering, ZW Gerrit Corneliszn., NW Willem Willemszn. en de
erfgenamen van Jeroen Jan Huygen en NO Aeltje Cornelisdr. Afgelost 10-5-1646.
136. 24-4-1640. Mr Gerrit van Loon chirurgijn verkoopt Jonas Pieterszn. Taerlingh kleermaker een erf
met schuur waarop hij een huis heeft doen bouwen gelegen aan de Voorstraat, belend NO Hendrick
Dammaszn. van Leeuwen, ZO en ZW de verkoper en NW de Voorstraat onder verwijzing naar zekere
contract van 29-6-1635, voor 367 gulden, te voldoen met een rentebrief.
136v. 24-4-1640. Volgt rentebrief van 18 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op het gekochte. Borg
Dirck Claeszn. waard in de Ashoop.
137v. 28-5-1640. Willem Willemszn. van Leeuwen en Claes Pieterszn. gasthuismeesters verkopen
Banckris Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf het gasthuis aangekomen van
Jannetje Lieve door haar innecomst in het Gasthuis, belend NO Job Maertenszn., ZO Wichman
Hendrickszn., W de gemene weg en voorts die het zelve met recht belegen mogen hebben. Voldaan
met een schuldbrief boven 50 gulden contant.
137v. 28-5-1640. Volgt schuldbrief van 186 gulden met hypotheek op het gekochte.
138, 20-5-1640. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman verkoopt Jacob den Dubbelden een huis en
erf in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Franszn. Verloo, ZO de Achterweg, ZW
de koper en NW de Voorstraat, voor 1000 gulden contant.
138v. 30-5-1640. Willem Pieterszn. van Riethoven verkoopt Jan Hendrickszn. van Langevelt 6½ hond
land gelegen buiten het dorp van Noordwijk aan de Leidse weg, belend NO het St Catharynen
Gasthuis, ZO de voorsz. weg, ZW het convent van Leeuwenhorst en NW Emmetje Corsdr. wede
Anthonis Jacobszn. alles volgens de oude brief van 28-7-1586, voor 753 gereed geld, terwijl
oorspronkelijk betaald zou worden met een schuldbrief.
138v. Volgt een gedeelte van de schuldbrief van 800 gulden.
139. 4-5-1642. Dirck Olofszn. decker verkoopt Maerten Corneliszn. van Egmont alle rechten welke
verkoper heeft aan een gang, liggende tussen kopers- en verkopers huis, zulks onder bepaalde
voorwaarden, voor 260 gulden contant boven een erfpacht van 5½ st (de helft van 11 st).
139v. blanco.
140. Vermoedelijk de rest van de schuldbrief vermeld onder 138v.
140. 13-6-1640. Pieter Olofszn. decker verkoopt Pieter van Mechelen kleermaker een vierkant hoekje
erf gelegen tussen de schuur van verkoper aan de noordwestzijde en het huis van de koper aan de
zuidoostzijde en NO het erf van de verkoper en ZW het erf van de koper. Voldaan met een obligatie
van 70 gulden.
140v. 30-5-1640. Willem Philipszn. van Loon verkoopt Neeltje Woutersdr. wede Hendrick Janszn. in
zijn leven gewoond hebbende in de Kaag een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk
binnen, belend NO en ZO Melsert Pieterszn., ZW de voorsz. straat en NW Lijsbeth Dircksdr. wede
Adriaen Floriszn. schoemaker. Voldaan met een schuldbrief.
140v. 30-5-1640. Volgt schuldbrief van 490 gulden met hypotheek op het gekochte, waarbij
schuldenares geholpen wordt door Pieter Dirckszn. burgemeester van Noordwijk, die ook borg voor
haar staat.
141. 25-2-1641. Arent Willemszn. Glasbergen verkoopt Abraham Hendrickszn. een huiske en erf aan
de Molenweg gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Hillegont Lourisdr., ZO de voorsz. weg, ZW
Lenaert Corneliszn. en NW Willem Wouterszn., belast met 10 st per jr tbv Daniel van der Bouckhorst.
Voldaan met een schuldbrief.
141v. 25-2-1641. Volgt schuldbrief van 252 gulden met hypotheek op het gekochte.
141v. 26-5-1640. Jan Symonszn. gehuwd met Maritje Jansdr. wede Mees Hendrickszn. van der Swan
heeft verkocht aan Claes Symonszn. doch nu bij oversluiting door deze wordt overgedragen aan
Pieter Janszn. van Dusseldorp een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen,
de voorsz. Mees Hendrickszn. aangekomen van zijn vader Hendrick Meeszn., belend NW en NO
Gerard van Meyburch, ZO Symon Pieterszn. Quertel en Z of ZW de voorsz. Zeestraat, belast met 7½
st per jr tbv het Convent van Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
142. 26-5-1640. Volgt schuldbrief van 540 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Symon
Claeszn. en Jacob Teuniszn. de Baer.
142v. 30-5-1640. Pieter Janszn. van Dusseldorp is schuldig aan de heer Anthony van der Burch een
losrente van 18 gulden per jr met waarborg het huis hiervoor gekocht en nog een custingbrief tlv
Harman Janszn. lijndraaier van 15-3-1640 pro resto 440 gulden.
143. 19-12-1640. Claes Symonszn. is schuldig aan Adriaen Adriaenszn. nagelaten weeskind van
Adriaen Adriaenszn. en Maritje Cornelisdr. nu gehuwd met Claes Jacobszn. Vinck 25 gulden per jr
met waarborg zijn huis en erf gelegen op het zuidwesteind te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis
Pieter Stevensznzn., ZO de Heerenstraat en ZW en NW Gerrit Symonszn. zijn broer.
143v. 10-2-1641. Philips Franszn. is schuldig aan Abraham Stoffelszn. oom en voogd over de
nagelaten weeskinderen van Anthonie Stoffelszn. 5 gulden 10 st per jr met waarborg zijn huis en erf
gelegen in de Croft over de Dinsdaagse watering, belend NO Willem Maertenszn., ZO Adriaen
Maerten Doesen, de kinderen van Dirck de Soth, Pieter Louriszn. en Maritje Cornelisdr. wede Jan
Dirck Claesznzn., ZW de voorsz watering en NW Willebrant Jacobszn.
144. 10-2-1641. Adriaen Lenaertszn. Block wonende in Langeveld alhier schuldig aan Crijntje Claesdr.
gehuwd met Andries Symonszn. Schravemaede 16 gulden per jr met waarborg een woning met ruim
7 morgen land gelegen in de Langevelder geest, belend NO Huybert Jacobszn. Roo, ZO de Wildernis
en ZW en NW de verkoper voor 300 gulden contant.
144v. 26-2-1641. Eeuwout Eeuwoutszn. wonende althans tot Ouwerschie verkoopt Jan Corneliszn.
Keuyer zekere custingbrief tlv Symon Janszn. Breugom wegens koop van een huis en erf te Noordwijk
op Zee pro resto 350 gulden, voor 200 gulden contant en moet betalen aan Jan Janszn. Hoogenhouck
50 gulden.
145. 7--1-1641. Pieter van Tethroede als speciale procuratie hebbende van de heer Johan van
Wassenaer en van Duvenvoirde als grootvader over de 3 onmondige kinderen van Johan van Uniosa
baljuw en ruwaard van Putten gewonnen bij joffr. Mechtelt van Wassenaer zijn dochter verkoopt heer
Wigbold van der Does heer van Noordwijk etc. een huis en erf met schuur, stalling en boomgaard
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, de kinderen door testamentaire dispositie van vrouwe
Aetciana Maria van Schagen vrouwe van Peursum aangekomen, belend NO Willem Barentszn.
korenkoper, ZO de kinderen van Scherpenseel, ZW Andries Pieterszn. backer en het land van
Cornelis Claes Corsznzn. en NW eensdeels de Doelsteeg en anderdeels de Voorstraat, belast met
600 gulden tbv de Kerkmeesters van Sassenheim, voor 3600 gulden contant boven de belasting.
146. 8-8-1640. Dirckje Cornelisdr. wede Louris Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee mitsgaders
Maritje Cornelisdr. wede Huych Dirckszn. mede wonende aldaar met Cornelis Franszn. Verloo als hun
gekoren voogd voor hun zelve, mitsgaders de voorsz. Maritje nog als procuratie hebbende van Job
Maertenszn. stierman man en voogd van Claertje Pietersdr. voor hem zelve en vervangende zijn
huisvrouwen zusters en broers zijnde de kinderen van Pieter Corneliszn. mitsgaders van Cornelis
Claeszn. zo voor hem zelve als vervangende de verdere kinderen van Claes Corneliszn. en van
Cornelis Huygenzn. nagelaten zoon van Huych Corneliszn. tezamen kinderen of kleinkinderen van
Cornelis Pieterszn. Hennevanger en Focker Dircksdr. beiden z.g. verkopen Dirck Jeroenszn. backer
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar aan de tuin van Symon Janszn.
Breugom, belend ZW de weg en Cornelis Corneliszn. Heyn, NW de tuin van Symon Janszn. Breugom
en NO en ZO de weg, belast met 4 st s-Gravenerfhuur, voor 70 gulden contant.
146v. 15-3-1641. Pieter Gerritszn. kleermaker heeft gelicht van de weeskamer te Leiden 225 gulden
12 st 13 p met waarborg zijn huis en erf gelegen te Noordwijk binnen aan de Voorstraat, belend NO
en ZO Jacob den Dubbelden, ZW Frans Barentszn. Hasewindius en NW de voorsz. straat
147. 20-3-1641. Willem Willemszn. Hoffthuyn en Bruyn Joostenzn. beiden wonende te Rijnsburg
verkopen Dirck Janszn. Jongman 4 hond land gelegen in de Cley aan de Leidseweg, belend ZO
dezelfde weg, ZW en NW Anthonie Pieterszn. en NO de bouvesloot, voor 471 gulden contant.
147v. 12-4-1641. Gerrit Gerritszn. wonende Leiden halve broer en Claes Willemszn. wonende alhier
volle en hele broer van za Willem Willemszn. van Leeuwen en zulks diens erfgenamen en Thonis
Jacobszn. van Schie, Pieter Symonszn. wonende te Noordwijkerhout gehuwd met Neeltje Jacobsdr.,
Adriaen Huygenzn. vader en voogd mitsgaders Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden oud oom en
zulks mede voogd van Jacob Adriaenszn. weeskind van Maritje Jacobsdr., tezamen erfgenamen van
Niesje Jeroensdr. in haar leven huisvrouw van de voorsz. Willem Willemszn. en verkopen aan
Hendrick Barentszn. 9 hond land gelegen aan de Achterweg, belend ZO dezelfde weg, ZW Jan Pieter
Stevensznzn. met bruikwaar en NW en NO denazaten van Gijsbert jonge Meynssen. Voldaan met een
schuldbrief.
148. 12-4-1641. Volgt schuldbrief van 1150 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem
Barentszn. en Cornelis Janszn. Clerck.
148v. ongedateerd en ongetekend. heer Wigbold van der Does heer van Noordwijk is schuldig aan de
erfgenamen van Willem Willemszn. van Leeuwen en Niesje Jeroensdr. 1700 gulden.
149. 12-4-1641. Dezelfde erfgenamen verkopen de heer Wigbold van der Does een huis en erf met
schuur, barg en boomgaard alsmede 15½ hond land aan de St Jeroens brugge, belend ZO de
Heerweg, ZW Dirck Claeszn. Ashoop, NW de bouvesloot en NO de Woonsdaagse watering. Voldaan
met een schuldbrief.
149v. 12-4-1641. Claes Willemszn. van Leeuwen voor 3/4 van de helft van het navolgende land als
mede-erfgenaam van Willem Willemszn. zijn broer, Thonis Jacobszn. van Schie, Pieter Symonszn. en
Adriaen Huygenzn. mitsgaders Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden oud oom en tezamen voogden
over het nagelaten weeskind van Maritje Jacobsdr. elk voor 1/3e van de wederhelft, erfgenamen van
Niesje Jeroensdr. verkopen Gerrit Gerritszn. hun mede-erfgenaam voor ¼ van de helft benevens
Claes Willemszn. vader van de voorsz. Willem Willemszn. en mede-erfgenaam een halve morgen
land gelegen aan het heultje over de Achterweg, belend in zijn geheel NW de weg, NO het
Schouwslootje, ZO Symon Janszn. Breugom en ZW Jan Jeroenszn. Voldaan met een obligatie van
565 gulden.
149v. 12-4-1641. Thonis Jacobszn. van Schie verkoopt Willem Barentszn. korenkoper 827 roe land de
verkoper aangekomen bij scheiding met de andere erfgenamen van Niesje Jeroensdr. huisvrouw van
Willem Willemszn. van Leeuwen gelegen aan de Maandagse watering, belend ZO dezelfde watering,
ZW de erfgenamen van Aechte Jansdr., NW Jan Jeroenszn. en NO de wede en erfgenamen van
Mees Symonszn. op de Nes, belast met 15 gulden per jr tbv het Gasthuis alhier. Voldaan met een
schuldbrief.
150. 12-4-1641. Volgt schuldbrief van 1275 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte.
150v. 12-5-1641. Jan Pieterszn. Taerlingh man en voogd van Susannetje Stoffelsdr. verkoopt Symon
Willemszn. Casteleyn en bij overdoening door dezelfde over te dragen aan Thyman Thoniszn. een
huis en erf gelegen aan de Cruysweg, belend NO dezelfde weg, ZO Cornelis Huygenzn. backer, ZW
Annetje Pietersdr. wede Gerrit Maertenszn. en NW Jan Janszn. de Nuys. Voldaan met een
schuldbrief.
150v. 12-5-1641. Volgt schuldbrief van 900 gulden. Borgen Symon Willemszn. Casteleyn en Gerrit
Louriszn. van den Bos.
151. 13-11-1641. Lenaert Joriszn. verkoopt Lenaert Corneliszn. een ledig erf of cruyttuin gelegen aan
de Brelofterweg te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. weg, ZO Aelbert Dirckszn. alias grauwe
Aelbert ZW Anthonis Claeszn. en NW de verkoper nu mede verkocht aan Aelbert Corneliszn. Breroe.
Voldaan met een schuldbrief.
151v. 13-11-1641. Lenaert Corneliszn. van Moerkercken timmerman is schuldig ivm de voorgaande
aankoop 138 gulden met hypotheek op het gekochte.
151v. 12-5-1641. Dezelfde verkoopt Aelbert Corneliszn. Breroe een cruyttuin gelegen aan de
Brelofterweg, belend ZO Lenaert Corneliszn. nu mede van verkoper gekocht, ZW Claes Thoniszn. en
NW de koper. Voldaan met een schuldbrief.
152. 12-5-1641. Volgt schuldbrief van 370 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Symon
Willemszn. Casteleyn.
152v. 29-1-1642. Dirck Corneliszn. Hensbrouck gehuwd met Grietje Adriaensdr. wede van Anthonis
Huybertszn. in zijn leven molenaar verkoopt Thyman Thoniszn. een korenwindmolen gelegen bij de
Noordbrugge op de grond van de heer van Noordwijk en dat met de zeilen daartoe behorende en het
gereedschap, hetwelk wordt doorverkocht aan Symon Willemszn. Casteleyn onder overhandiging van
de oude brieven. Voldaan met een schuldbrief.
153. 29-1-1642. Volgt schuldbrief waarbij de schuldenaar als burgemeester wordt vermeld van 4625
gulden. Borgen Thyman Thoniszn. en Pieter Dirckszn. burgemeester.
153v. 14-5-1643. Geertje Gijsbertsdr. ongehuwd persoon met Jacob Willemszn. haar gekoren voogd
verkoopt Cornelis Willemszn. en Leendert Gerritszn. 2/5e van 2 morgen land gelegen aan de
Achterweg, belend in zijn geheel NO de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos, ZO Willem Willemszn.
of nu Hendrick Barentszn., ZW Jan Pieter Stevensznzn. met bruikwaar en NW Cornelis Symonszn.
met bruikwaar, belast met 5 st erfpacht voor 715 gulden contant. Er zou eerst een schuldbrief worden
gepasseerd.
154. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 715 gulden met hypotheek op het gekochte.
154v. 22-4-1641. Jan Arienszn. van Berendrecht alias Couckebacker heeft gelicht van de voogden
van Quirijn minderjarige zoon van Claes Quirijnszn. saaiwerker te Leiden en van de verdere kinderen
als erfgenamen van Elisabeth Gijsbertsdr. van Vlieth 400 gulden met hypotheek op 488 roe land
gelegen aan de Achterweg, belend NO Cornelis Janszn. met bruikwaar en het St Catharynen
Gasthuis te Leiden, ZO hetzelfde gasthuis, ZW Claes Willemszn. van Leeuwen en NW de Achterweg.
Afgelost 17-3-1649 door de huisvrouw van Leendert Willemszn. als bezitter van de hypotheek.
154v. 24-6-1641. Mr Corstiaen van Loon chirurgijn verkoopt Neeltje Willemsdr. een huiske en erf
gelegen in de dwerskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO de verkoper nu mede verkocht
aan Andries Hendrickszn., ZW Jan Huygenzn. timmerman en NW de Voorstraat, voor 325 gulden
contant.
155. 29-1-1642. Willem Wolphertszn. verkoopt Jacob Wolphertszn. zijn broer het gedeelte van zijn
vaders erfdeel als 1/7e van 3 percelen land nl. het lange land, het duinenland en het
hoochewechterland. Voldaan met een obligatie van 350 gulden.
155v. 30-4-1641. Abraham Hendrickszn. verkoopt Cornelis Wouterszn. een huiske met erf gelegen
aan de Molenweg te Noordwijk binnen, belast met 10 st per jr pacht, zoals verkoper het onlangs
gekocht had van Arent Willemszn. Glasbergen op 25-2-1641, voor 200 gulden contant.
155v. 30-10-1641. Anthonis Pieterszn. verkoopt de gemene erfgenamen van Aechte Jansdr. wede
Pieter Jan Pietersznzn. een huis en erf gelegen op het zuidwesteinde aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen met een uitlaan aan de Cruysweg, belend aan de voorsz. uitlaan NO dezelfde weg, NW Floris
Willemszn. en Pieter Lenaertszn. en NO van het huis Pieter Lenaertszn., NW de Voorstraat, ZW Dirck
Willemszn. en Engel Adriaenszn. en ZO Cornelis Janszn. houtkoper. Voldaan met een obligatie van
975 gulden.
156. 29-1-1642. Claes Pieterszn. vleeshouwer en Jan Pieterszn. kinderen en mede-erfgenamen van
Aecht Jansdr. voor hen zelven en vervangende en hen sterk makende voor hun andere zowel
mondige als onmondige erfgenamen van de voorsz. hare moeder verkopen Anthonis Pieterszn. haar
halve broer een huis en erf gelegen aan de Cruysweg te Noordwijk binnen, belend NO Mr Gerrit
Philipszn.van Loon chirurgijn, ZO Emmetje Corsdr., ZW de voorsz. Cruysweg en NW de koper, belast
met 15 st erfpacht per jr. Voldaan met een obligatie van 1100 gulden.
156v. 27-5-1641. Floris Dirckszn. Waesdorp verkoopt Claes Corneliszn. jonge Engel een huis en erf
gelegen in de Achterbuurt te Noordwijk binnen, belend NO Jan Corneliszn. Keuyer, ZO de vrouwe van
Offen, ZW Joost Maertenszn. en NW de Achterweg, belast met 6 gulden 4 st erfpacht tbv de vrouwe
van Offen. Voldaan met een schuldbrief.
156v. 27-5-1641. Volgt schuldbrief van 1001 guoden met hypotheek op het gekochte. Borg Floris
Corneliszn.
157. 22-5-1641. Mr Corstiaen Philipszn. van Loon verkoopt Andries Hendrickszn. een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraet met een achteruitgang in de dwarskerkstraat, belend NO de voorsz.
dwarskerkstraat, Claes Joriszn. en de wede van Huych Janszn. backer, ZO dezelfde weg, ZW de
Kerkstraat, NO en weder ten ZW tot weder aan de dwarskerkstraat toe de verkoper. Voldaan met een
obligatie van 3100 gulden.
157v. 27-6-1641. Claes Corneliszn. Jongen Engel verkoopt Floris Corneliszn. het na te melden
onroerend goed.
157v. 27-5-1641. Floris Corneliszn. heeft gekocht van Claes Corneliszn. Jongen Engel een huis en erf
gelegen aan de Schilpweg te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde weg, ZO de erfgenamen van
Adriaen Pier Jaepen, ZW de Woonsdaagse watering en NW Thijs Adriaenszn. en is schuldig 950
gulden. Borg Floris Dirckszn. Waesdorp.
158v. 30-10-1641. Thymon Thoniszn. verkoopt Gerrit Louriszn. van den Bos een stukje land of
cruyttuin gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Corneliszn. lijndraaier, ZO de
dwarskerkstraat, ZW Maertje Cornelisdr. wede van Jeroen Janszn. Wiel en NW de Woonsdaagse
watering. Voldaan met een schuldbrief van 414 gulden.
158v. 5-2-1642. Jan Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Garbrant Symonszn. brouwer in de
Olypoth te Haarlem een woning als huis, barg en schuur met erf en werf, belend NO de Heerweg, O of
ZO de Woonsdaagse watering, ZW het gemene buurpad en NW een gemene weg en nog 12 morgen
land dicht achter de voorsz. woning liggende doch over het buurpad, belend NO hetzelfde pad en de
Woonsdaagse watering, ZO de Bovensloot en Emmetje Corsdr., ZW en ook eensdeels ZO Pieter
Dirckszn. en nog ZO Jan Symonszn. en wederom ten ZW en eensdeels NW Joost Janszn. Trijnen,
voor 11500 gulden contant.
159. 8-6-1641. Jan Huybertszn. van Breloftsberg verkoopt Pieter Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck 4
perceeltjes land aan elkander gelegen tezamen 1425 roe eensdeels in Noordwijk en eensdeels in
Noordwijkerhout, de verkoper aangekomen bij overlijden van zijn ouders, belend NW en NO de heer
ontvanger Boudewijn de Man, ZO de Woonsdaagse watering en ZW de koper en de abdij van
Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief.
159. 8-6-1641. Volgt schuldbrief van 1800 gulden met hypotheek op het gekochte.
159v. 9-5-1641. Jan Corneliszn. Nierop schout van Schalkwijk verkoopt Vechter Thymenszn.
wonende Rijnsburg een huis en erf gelegen aan de Heiligstraat te Noordwijk binnen, belend NO het
Weeshuis, ZO Willem Harmanszn. glazemaker en Pieter Olofszn. wederom NO Pieter van Mechelen
en vooraan het huis ten ZO de Voorstraat, ZW en eensdeels NW Pieter Corneliszn. lijndraaier en
voorts NW de wede van Lenaert Lenaertszn. van der Plas, belast met 11 duit tbv de Abdij van
Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief.
159v. 9-5-1641. Volgt schuldbrief van 2100 gulden met hypotheek op het gekochte.
160. 29-1-1642. Gerrit Janszn. van Sonnevelt voor Pietertje Claesdr. wede Jan Dirckszn. van
Sonnevelt zijn moeder verkoopt Huybert Jonaszn. haar schoonzoon 7/8e van een huis en erf waarvan
de koper als gehuwd hebbende Neeltje Jansdr. van Sonnevelt 1/8e competeert, belend in zijn geheel
NO het diefpad, ZO Jan Pieterszn. de Baer, ZW de Zeestraatweg en NW de Cockensteeg, belast met
45 st per jr. Voldaan met een obligatie van 612 gulden 10 st.
160v. 9-5-1641. Jan Corneliszn. Nierop schout van Schalkwijk verkoopt Hendrick Meeszn. op te Nes 2
morgen 23 roe land, belend NO de duinsloot en ZO, ZW en NW de heer ontvanger de Man, voor 1300
gulden contant.
160v. 23-5-1641. Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Floris Dirckszn.
Waesdorp een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de gemene weg, ZO Maritje
Swagers, ZW Job Maertenszn. en NW de Heerweg. Voldaan met een schuldbrief.
161. 23-5-1641. Volgt schuldbrief van 370 gulden met hypotheek op het gekochte.
161v. 21-5-1641. Willem Pieterszn. Wijckerhelt en Jan Jeroenszn. van Steenvoorden
gasthuismeesters verkopen Pieter Pieterszn. een huis en erf gelegen aan de nieuwe Voorstraat, het
Gasthuis aangekomen van Symon Dirckszn. den Buyser die in het Gasthuis is gekomen, belend ZO
de voorsz. straat, ZW en W Mees Symonszn. en NW en NO de koper, voor 275 gulden contant.
161v. ongedateerd en ongetekend. Gerrit van Meyburch schout van Noordwijk verkoopt Pieter
Janszn. een huiske en erf gelegen aan de Zeestraat, belend NO de verkoper, ZO nu Pieter Janszn.
van Dusseldorp, ZW de voorsz. straat en NW Frans Franszn. Leckerbier, belast met een erfpacht van
7½ st per jr. Voldaan met een schuldbrief.
162. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 225 gulden met hypotheek op het gekochte.
162v. 9-6-1641. Philips Janszn. Koster is schuldig aan Dirck Claeszn. waard in de Ashoop 585 gulden
wegens arbeidsloon en geleverde materialen tot bouwerij van een nieuw huis, met waarborg het
nieuwe huis en erf gelegen aan de Molenweg te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Janszn. Koster,
ZO de voors. Molenweg, ZW Dirck Pieterszn. Wassenaer en NW Crijn Janszn. Koster.
163. 14-7-1641. Anthony Kievit procuratie hebbende van Jacob van Wassenaer heer van Wamond en
van de heer Willem van Schagen verkoopt Mr Corstiaen Philipszn. van Loon een huis en erf met
schuur gelegen aan het Kerkhof, belend NO het voorsz. Kerkhof, ZO de Voorstraat, ZW en eensdeels
ZO Maycke van Hammen en voorts ZO Lijsbeth Claesdr. en mevrouw van Schagen en nog ten ZW de
voorsz. mevrouw van Schagen en NW de Heilig straat. Voldaan met een schuldbrief.
163v. 14-7-1641. Volgt schuldbrief van 2300 gulden met hypotheek op het geochte.
164. 12-4-1641. Gerrit Gerritszn. van Noordwijk wonende Leiden en Claes Willemszn. van Leeuwen
halve broer en tezamen erfgenamen van Willem Willemszn. van Leeuwen ter eenre, Thonis Jacobszn.
van Schie, Pieter Symonszn. man en voogd van Neeltje Jacobsdr., Adriaen Huygenzn. gehuwd
geweest met Maritje Jacobsdr. en Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden respectievelijk vader en
oud-oom en tezamen voogden over Jacob Adriaen Huygenznzn. bij de voorsz. Maritje Jacobsdr. en
tezamen erfgenamen van Niesje Jeroensdr. in haar leven huisvrouw van Willem Willemszn. van
Leeuwen delen de boedel. Gerrit Gerritszn. en Claes Willemszn. van Leeuwen een partij land gelegen
aan de Maesloot groot 2½ morgen genaamd Emmenhoven, belend NO de erfgenamen van Claes den
Boer, ZO deze comparanten, ZW Jan Dirckszn. Clercq erfgenamen en de erfgenamen van Cornelis
Seegers te Voorhout c.s. en NW de voorsz. Maesloot, 8 hond 35 roe land genaamd het Heilig
Geestland, belast met 10 gulden tbv onleesbaar rente tbv het Heilig Geesthuis te Noordwijk, belend
NO de erfgenamen van Claes den Boer voorsz., ZO Jan Jacobszn. Hoochburch, ZW de voorsz.
erfgenamen van Cornelis Seegers en NW de comparanten zelf, 9½ hond land leggende over de
Maesloot genaamd de Cruysweg, belast met 4 gulden 5 st erfpacht per jr, belend NO Cornelis Janszn.
houtkoper c.s., ZO Willem Colff, ZW Cornelis Corneliszn. Hoeckman en NW de Maesloot, de
noordoostelijke helft van een croft van 4 morgen 4 hond gelegen tussen de Heerweg en de
Achterweg, belend NO Gerrit Symonszn. en Leendert Willemszn., ZW de voorsz. wederhelft hierna
vermeld, belast met 25 st in twee partijen alsmede 9 hond land gelegen in Voorhout genaamd de
Wulpen, belend NO de Lageweg, ZO Jan Jeroenszn. met bruikwaar, ZW Willem Janszn. van der Plas
en NW de Dinsdaagse watering;Thonis Jacobszn., Pieter Symonszn. en Jacob Adriaen Huygenznzn.
tezamen een perceel land genaamd de Boomgaard groot 14 hond, belast met 30 st erfpacht tbv de
Memorien te Leiden, belend NW de erfgenamen van Jr Carel Pijnssen , NO de vrouwe van Offen, ZW
de Buerlaan en ZO Thonis Jacobszn. voorsz., 8 hond 50 roe land gelegen in Voorhout, belend ZO
Thonis Jacobszn. voorsz., NO juffr. van der Bouchorst, NW het St Catharynen Gasthuis te Leiden en
ZW de Dinsdaagse watering, 9½ hond land gelegen over de Maesloot, belast met 4 gulden 5 st
erfpacht, belend NO en ZO Cornelis Pieterszn. met bruikwaar, ZW Cornelis Corneliszn. Hoeckman en
NW de 9½ hond hierna vermeld, de helft of de zuidwestzijde van de voorsz. croft van 4 morgen 4
hond, belend deze helft NO de voorsz. wederhelft en ZW Claes Symonszn. zonen, strekkende van de
Heerweg tot de Achterweg toe, 8 hond land aan de Maandagse watering, belast met 15 gulden per jr
tbv het Gasthuis te Noordwijk, belend NO Aefje Cornelisdr. wede Mees Symonszn., ZO de voorsz.
watering, ZW de erfgenamen van Aecht Jansdr. en NW de erfgenamen van Jeroen Jan Huygenznzn.
en zij gaan nu delen: Thonis Jacobszn. de 850 roe in Voorhout en de 8 hond, Pieter Symonszn. de 14
hond, Jacob Adriaen Huygensznzn. de 9½ hond alsmede 700 gulden, terwijl de halve croft gemeen
blijft.
Volgen 2½ ongenummerde bladzijden.
166. 12-5-1641. Jacob Janszn. van Poelgeest verkoopt Jan Pieterszn. Taerlingh een huis en erf
gelegen aan de dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Anthonis
Claeszn., ZO de voorsz. straat, ZW Maertje Cornelisdr. en NW de Woonsdaagse watering. Voldaan
met een schuldbrief.
166. 12-5-1641. Volgt schuldbrief van 1710 gulden met hypotheek op het gekochte.
166v. 29-1-1642. Gerrit Adriaenszn. lijndraaier alhier verkoopt Aelbert Corneliszn. Breroe een hoekje
land gelegen in de Stoofboom, belend N de Schieweg, O de Woonsdaagse watering en ZW de
verkoper. Voldaan met een schuldbrief.
167. 29-1-1642. Volgt schuldbrief van 60 gulden met hypotheek op het gekochte.
167. 29-1-1642. Cornelis Symonszn. Nobel verkoopt Symon Willemszn. Casteleyn burgemeester van
Noordwijk 4½ hond geestland buiten het dorp bij de Korenmolen, belend NO Andries Pieterszn. en
Willem Pieterszn., ZO de Sandweg, ZW de wede van Lenaert den Boer en NW de Buerweg, voor 260
gulden.
167v. 6-5-1641. Gerrit Jonaszn. timmerman verkoopt Franchoys Top een huis en erf gelegen aan de
Voorstraat, belend NO Adriaen Willemszn. backer en ZW Pieter Willemszn. schoemaker, strekkende
van de Voorstraat af tot de Achterweg of Doelweg toe. Voldaan met een schuldbrief.
167v. 6-5-1641. Volgt schuldbrief van 350 gulden met hypotheek op het gekochte.
168. 8-7-1641. Jan Hendrickszn. Langevelt gehuwd met Maritje Willemsdr. wede Adriaen Adriaenszn.
den Boer verkoopt Dirck Pieterszn. Wassenaer een perceel erf gelegen aan de Molenweg, belend NO
de koper, ZO de Molenweg, ZW Hillegont Lourisdr. en NW de Woonsdaagse watering, belast met 30
st erfpacht, voor 190 gulden contant.
168. 30-10-1641. Anthony Pieterszn. verkoopt Dirck Janszn. Clercq twee percelen land tezamen 7
hond gelegen aan de Leidseweg in een croft daarvan de koper 4 hond in het midden heeft liggen,
belend de croft in zijn geheel NO de erfgenamen van Adriaen Bos, ZO de voorsz. weg, ZW de Abdij
van der Lee en NW de bovensloot, daarvan 5 hond is leenland van de Grafelijkheid. Voldaan met een
schuldbrief.
168v. 30-10-1641. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte.
169. 28-5-1641. Cornelis Claes Corsznzn. verkoopt de heer Boudewijn de Man 1108 roe land, belend
NO Pieter Thielmanszn. met bruikwaar, ZO de duinsloot en ZW en NW Jan Pieterszn. Puyck en de
voorsz. Pieter Thielmanszn. voor 833 gulden 6 st 11 pcontant en een obligatie van 2 x 833 gulden 6 st
11 p.
169v. 11-6-1641. Floris Dirckszn. Waesdorp verkoopt Pieter Maertenszn. nagelaten weeskind van
Maerten Huybrechtszn. een custingbrief tlv Claes Corneliszn. Jongen Engel van 900 gulden voor 654
gulden contant.
169v. 14-6-1641. Adriaen Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee schuldig aan Anthony Surick een
losrente van 25 gulden per jr met hypotheek op een perceel land dicht bij het dorp van Noordwijk,
belend NO het Diefpad, ZO de wede en erfgenamen van Mees Huybertszn., ZW de Heerweg en NW
de wede en erfgenamen van Lenaert Lenaertszn. van der Plas. Borg Pieter Floriszn. vader van de
schuldenaar met waarborg een huis en erf met een croft gelegen te Noordwijk op Zee, afgeheind door
de wildernis, alles volgens de oude brief.
170v. 23-6-1641. Dirck Gerritszn. timmerman en Pieter Gerritszn. kleermaker voor hun zelven en
vervangende Jan Gerritszn. en Cornelis Gerritszn. hun broers wonende tot Alckmaer, Willem
Barentszn. gehuwd met Niesje Gerritsdr., Hendrick Barentszn. gehuwd met Maritje Gerritsdr., Adriaen
Pieterszn. gehuwd met Neeltje Gerritsdr., Vechter Thymanszn. gehuwd met Aechje Jansdr. die een
dochter was van Anna Gerritsdr., Pieter Pieterszn. gehuwd geweest met Aechtje Gerritsdr. als vader
en voogd van zijn kinderen en nog Dirck Gerritszn. en Pieter Gerritszn. als voogden van Grietje
Jansdr. ook en dochter van Anna Gerritsdr. en tezamen erfgenamen van Crijntje Jansdr. wede Gerrit
Dirckszn. mede timmerman haar vader en moeder, grootvader en grootmoeder verkopen Joost
Janszn. Trijntges 4 hond land gelegen aan de Achterweg, belend NO Thonis Jeroenszn., ZO Lenaert
Willem Huygenznzn., ZW Aefje Cornelisdr. en NW de Achterweg. Voldaan met een schuldbrief.
171. 23-6-1641. Volgt schuldbrief van 950 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Thonis
Jacobszn. en Claes Symonszn.
171v. 23-6-1641. Dezelfden verkopen Ivo Borel franse meester alhier zekere cruyttuin, belend NO
Crijn Janszn., ZO mevrouw van Offen, ZW Cornelis Claes Corsznzn. en NW de Achter- of Doelweg,
belast met 12½ st per jr zijnde de helft van 25 st, waarvan Crijn Janszn. voorsz. de andere helft van
moet betalen. Voldaan met een schuldbrief.
172. 23-6-1641. Volgt schuldbrief van 485 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Lenaert
Joriszn.
172v. 14-5-1642. De gemelde erfgenamen van Niesje Jeroensdr. delen de helft van de gemene croft
toe aan Jacob Adriaen Huygensznzn. en aan Thonis Jacobszn. en Pieter Symonszn. de gemene
penningen.
173. 14-5-1642. Adriaen Huygenzn. als vader en Cornelis Jeroenszn. als oud-oom, Anthonis
Jacobszn. en Pieter Symonszn. mede omen en zulks tezamen voogden over Jacob Adriaen
Huygenznzn. ruilen met en dragen op aan Claes Willemszn. van Leeuwen voor 3/4e en Gerrit
Gerritszn. van Noordwijk wonende Leiden voor ¼ part en derhalve tezamen ½ croft groot 14 hond,
belend NO Claes Willemszn. en Gerrit Gerritszn. en ZW Mees Symonszn. en Claes Symonszn.,
strekkende van de Heerweg tot de Achterweg jegens Claes Willemszn. voor 3/4 en Gerrit Gerritszn.
voor ¼ aan t voorsz. weeskind opgedragen een perceel land genaamd Ceuyten weg gelegen aan de
Maesloot, belend NO Cornelis Janszn. houtkoper c.s., ZO Willem Colff, ZW Cornelis Corneliszn.
Hoeckman en NW de Maesloot, belast met 4 gulden 5 st, zoals het hen uit de boedel van Willem
Willemszn. van Leeuwen is aangekomen.
173v. 7-7-1642. Cornelis Dirckszn. Bol wonende Santvoort grootvader en voogd over de 2 onmondige
kinderen van Willem Corneliszn. Ruyter van vaderszijde en Stoffeltje Jansdr. als grootmoeder van
moederszijde met Willem Hermanszn.?? haar gekoren voogd verkopen Neeltje Jansdr. een huis en
erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend N de weg, O Willem Adriaenszn., Z Adriaen Warboutszn. en
W Cornelis Pieterszn., voor 320 gulden contant.
174. 29-10-1641. Pieter Arentszn. lijndraaier is schuldig aan Sr Jaecques de Smith koopman van
hazen wonende Leiden 10 gulden per jr met waarborg zijn huis en erf gelegen te Noordwijk binnen
aan de Molenweg, belend NO Cornelis Gerritszn., ZO de Molensteeg, ZW Symon Casteleyn en NW
de voorsz. weg.
174v. 1-12-1641. Dirckje Engebrechtsdr. met Claes van Swanenburgh haar gekoren voogd verkoopt
Elias Pieterszn. een huis en erf met schuur gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de gemene weg,
ZO Jan Gerritszn., ZW de koper en NW de werf of de Wildernis voor 80 gulden contant.
175. 5-2-1642. Cornelis Jacobszn. Holst verkoopt Cornelis Reyerszn. een huis en erf gelegen aan de
Zeestraat, belend NO de voorsz. straat, ZO Jacob van der Elst en ZW en NW de kinderen van Jan
Pieterszn. Koster voor 100 gulden contant en een rentebrief van 200 gulden.
175. 5-2-1642. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
175v. ongedateerd en ongetekend. Willem Barentszn. jegenwoordig gezworen buermeester alhier
verkoopt de heer Wigbold van der Does een stuk erf of boomgaard gelegen achter het huis van de
verkoper op het oosteinde, belend NO de gemene erven van za Jr Johan van Mathenesse, ZO de
erfgenamen van Scherpenseel, ZW de heer van Noordwijk en NW en NO de verkoper, voor 500
gulden contant.
176. 22-6-1642. Andries Pieterszn. backer verkoopt dezelfde een huis en erf gelegen op het oosteinde
aan de Voorstraat, belend NO en ZO de koper, ZW de Doelweg en NW de voorsz. straat, belast met
37 st pacht tbv het convent te Noordwijk, 45 st pacht en nog 25 gulden per jr tbv Jan Janszn.
Hoogenhouck, voor 933 gulden 6 st contant en een obligatie van 666 gulden 13 st.
176v. ongedateerd en ongetekend. Cornelis Claes Corsznzn. stelt bij brief van 19-4-1623 te hebben
gekocht van Hendrick Maertenszn. 2 morgen land belend toen ter tijd NW de Doeleweg en de
Heerweg, NO Jr Jacob van Scherpenseel, ZO dezelfde en Sweer Dirckszn. met bruikwaar en ZW Jr
Arent van Scherpenseel en hij is bij schepenvonnis van de gerechte van Noordwijk gecondemneerd
afstand te doen van het land, hetwelk destijds door Jr Nicolaes van der Bouchorst heer van Noordwijk
ontsinnet ende genaest is en draagt nu over aan de heer Wigbold van der Does als heer van
Noordwijk het voorsz. land.
177. 16-4-1642. Cornelis Claeszn. den Boer wonende in de Cley verkoopt Reynout Maertenszn.
Verdel 3½ morgen weiland gelegen over de Maesloot, belend ZW de erfgenamen van Willem
Willemszn., NW de voorsz. sloot, NO de wede van Mees Huybertszn. en ZO de Abdij van Rijnsburg,
voor 4500 gulden contant.
177. ongedateerd en ongetekend. Cornelis Franszn. Verloo gerechtsbode alhier verkoopt namens de
gerechte alhier aan Adriaen Janszn. Plugge een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO
Jan Claeszn. Gatge, ZO Willem Harmanszn. c.s. en ZW en NW de gemene weg, hetwelk is verkocht
tbv de gemene crediteuren van Cornelis Claeszn. Raephorst welke hetzelve achtergelaten heeft.
Voldaan met een schuldbrief.
177v. ongetekend en ongedateerd. Volgt schuldbrief van 178 gulden 10 st met hypotheek op het
gekochte. Borgen Lenaert Adriaenszn. Halsge en Jan Janszn. Plugge.
178. 6-6-1646. Abraham Stoffelszn. en Thonis Janszn. jegenwoordig gasthuismeesters verkopen
Huych Arentszn. een huiske met schuur en erf hen in kwaliteit aangekomen van Dirckje Cornelisdr.
wede Lourens Arentszn. door haar inkomen in het gasthuis, gelegen te Noordwijk op Zee. Voldaan
met een schuldbrief.
178. 6-6-1646. Volgt schuldbrief van 90 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Wichman
Wichmanszn. Doorgehaald Engel Clementszn. en Adriaen Clementszn.
178v. ongetekend en ongedateerd. Thonis Pieterszn. en Jan Pieterszn. verkopen Gerrit Corneliszn.
Keyser wonende ‘s-Gravenhage elk de helft van 4 morgen land, de ene helft Thonis aangekomen bij
koop en de andere helft Jan Pieterszn. aangekomen bij erfenis van zijn moeder volgens de akte van
boedelscheiding, belend in zijn geheel NO mijn heer Berchem, ZO de heer van Wimmenum, ZW het
land van Jan Pieterszn. van der Tocht en NW het St Barbara Gasthuis te Leiden. Voldaan met een
obligatie van 2400 gulden.
179. 5-5-1642. Jochem Lenaertszn. kleermaker verkoopt Claes Adriaenszn. van Veen een huis en erf
gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Maritje Cornelisdr. wede Jeroen
Janszn. Wiel, ZO Adriaen Wolphertszn., ZW de Voorstraat en NW Joris Hendrickszn., belast met 5 st
erfpacht tbv de memorien te Noordwijk, voor 712 gulden 10 st contant.
179v. 14-5-1642. Neel Jansdr. wede Jacob Franszn. met Cornelis van der Burch haar gekoren voogd
verkoopt Thomas Pieterszn. haar huis en erf met een gang tussen dit huis en het nieuwe huis door
verkoopster daar aan getimmerd, belend NO de Zeestraat, ZO de verkoopster en ZW en NW Cornelis
Corneliszn. Jongen Engel, voor 625 gulden contant.
179v. 23-4-1642. Thyman Thoniszn. verkoopt Abraham van der Brugge dr med. wonende in ‘s-
Gravenhage een huis en erf gelegen aan de Cruysweg, belend NO dezelfde weg, ZO de wede van
Cornelis Huygenzn. backer, ZW Anna Pietersdr. wede Gerrit Maertenszn. en NW Jan Janszn. Muijs.
Voldaan met een schuldbrief.
180. 23-4-1642. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
180v. 14-5-1642. Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Philips Janszn. Clercq 434 roe land
gelegen op de Maesloot, belend NO de koper met bruikwaar, ZO Symon Claeszn. met bruikwaar, ZW
Cornelis Claes Corsznzn. en NW de voorsz. Maesloot, zoals het verkoper aangekomen is uit de
boedel van Anthonis Willemszn. en Neeltje Jacobsdr. zijn huisvrouwen ouders volgens scheidingsakte
van 28-5-1612, voor 1000 gulden contant.
180v. 25-5-1642. Adriaen Wolphertszn. voor 1/7e, Jacob Wolphertszn. voor 2/7e, Jan Wolphertszn.
voor 1/7e, Gerrit Janszn. gehuwd met Geertje Wolphertsdr. voor 1/7e, Lijsbeth Wolphertsdr. en Maritje
Wolphertsdr. met Adriaen Wolphertszn. elk voor 1/7e verkopen Willem Janszn. en Grietje Jeroensdr.
7½ hond land gelegen aan de Hoge Weg, belend NO Jan Jeroenszn. met bruikwaar van der Lee, ZO
de Maesloot, ZW Thonis Jacobszn. en NW de Hoogeweg of de Maandagse watering, belast met 6 st,
hen aangekomen door overlijden van Wolphert Floriszn. hun vader, alles van de brief van scheiding
van 6-6-1638. Voldaan met een obligatie boven de belasting van 1200 gulden.
181. 25-5-1642. Thonis Pieterszn. verkoopt Jan Pieterszn. zijn broer de helft van 4 morgen 2½ hond
land genaamd de Verlooren Croft, belend NW de Heerweg, NO Claes Pieterszn. en Aefje Cornelisdr.,
ZO de erfgenamen van Jeroen Jan Huygenznzn. en ZW de wede en erfgenamen van Mees
Huybertszn. Voldaan met een obligatie van 2100 gulden.
181v. 10-5-1642. Jr Marnasses van der Does schout van Noordwijk als procuratie hebbende van
Willem van Eensem heer tot Nieuwenoort en Fredewolt verkoopt Hendrick Pieterszn. stoeldraaier een
huis en erf gelegen te Noordwijk binnen, belend ZO de Heerweg, ZW Maritje Cornelisdr. wede Jeroen
Janszn. Wiel en NW en NO juffr. van der Does, voor 300 gulden contant en een schuldbrief.
181v. 11-5-1642. Volgt schuldbrief van 550 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jacob
Payn zilversmid en Dirck Andrieszn. wagemaker.
182v. 14-5-1642. Adriaen Wolphertszn. verkoopt Hendrick Janszn. van Couwenhoven een huis en erf
gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Maritje Cornelisdr. wede Jeroen Janszn.
Wiel, ZO Frans Leckerbier en Gerrit van Meyburgh, ZW de voorsz. straat en NW Joachim Lenaertszn.
snijder voor 210 gulden contant een een obligatie van 400 gulden.
182v. 16-5-1642. Commer Jansdr. wede Adriaen Pieterszn. van Rossem met Maerten Adriaenszn.
van Rossem haar gekoren voogd verkoopt Jacob Jacobszn. schipper een huis en erf met werf en
schuur alsmede een halve sloot de verkoopster aangekomen bij koop van Adriaen Corneliszn. van der
Vinck gelegen op het westeinde van de Voorstraat, belend NW en NO Gerrit Symonszn. en Claes
Symonszn., ZO de voorsz. straat en ZW Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden. Voldaan met een
schuldbrief.
183. 16-5-1642. Volgt schuldbrief van 1205 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis
Claeszn. Wassenaer oom van de schuldenaar en Maerten Gerritszn.
183v. 14-5-1642. Grietje Pietersdr. wede Adriaen Gabrielszn. met Cornelis Adriaenszn. haar gekoren
voogd schuldig aan Jan Huygenzn. timmerman 20 gulden per jr met hypotheek op haar huis en erf
gelegen aan de Korte Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO Hillegont Lourisdr., ZO Willem
Wouterszn., ZW de voorsz. straat en NW Jan Janszn. hoedenmaker.
183v. 9-6-1642. Willem Philipszn. van Loon man en voogd van Cornelisje Willemsdr. en Maritje
Willemsdr. met Cornelis Claes Corsznzn. haar gekoren voogd, kinderen en erfgenamen van Willem
Dammaszn. verkopen Willem Pietersz. Coetsier man en voogd van Commertje Cornelisdr. wede van
Willem Dammaszn. de helft van een huis en erf met barg en schuur alsmede een croft land daar aan
gelegen tussen de oude Heerweg en de Schilpweg, waarvan de wederhelft de voorsz. Willem
Pieterszn. nomine uxoris toekomt, belend in zijn geheel NW de voorsz. Maritje Willemsdr. en NO, ZO
en ZW alom de voorsz. wegen, belast met de helft van 4 st 4 p erfpacht tbv de memorien te
Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
184. 9-6-1642. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem
Pieterszn. wonende Amsterdam en Jan Corneliszn. wonende Noordwijkerhout. Afgelost 2-5-1664.
184v. 18-5-1642. Willem Arentszn. alias grove Willem verkoopt Jeroen Willemszn. een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee, belend N de gemene weg, O en Z Cornelis Adriaenszn. backer en W
Willem Corneliszn. Bol. Voldaan met een schuldbrief.
184v. 18-5-1642. Volgt schuldbrief boven de 100 gulden contant van 180 gulden met hypotheek op
het gekochte.
185. 11-5-1642. Banckeris Corneliszn., Jan Corneliszn., Neeltje Cornelisdr., Cniertje Cornelisdr. en
Niesje Cornelisdr. geassisteerd met de voorsz. broers als haar gekoren voogden en mede
vervangende Evert Pieterszn. vader en voogd van zijn kinderen bij Trijn Cornelisdr., allen kinderen en
erfgenamen van Cornelis Bancraszn. verkopen Willem Adriaenszn. alias Graeff Willem een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Commer Engels, ZO Cornelis Pieterszn. alias grote Kees,
ZW de Heerweg en NW Pieter Janszn., hetwelk doorverkocht wordt aan Graeff Willem. Voldaan met
een schuldbrief.
185. 11-5-1642. Volgt schuldbrief van 575 gulden met hypotheek op het gekochte.
185v. 11-5-1642. Frans Corszn. hoefsmid wonende Wassenaar verkoopt Johan van Hees secretaris
van Wassenaar een bezegelde custingbrief van 600 gulden, waarop reeds betaald 150 gulden,
wegens koop van een huis en erf tlv Steven Harmanszn. hoefsmid, voor 300 gulden contant.
186. 14-5-1642. Maritje Gerritsdr. wede Maerten Dirckszn. met Pieter Pieterszn. van der Walle en
Pieter Symonszn. haar gekoren voogden voor de helft, Cornelis Dirckszn. man en voogd van Maritje
Maertensdr., Thonis Janszn. voogd over Meynsje Maertensdr. elk voor een derde van de wederhelft
waarvan het resterende 1/3e part toebehoort aan Dirck Maertenszn., allen kinderen van Maerten
Dirckszn., verkopen dezelfde Dirck Maertenszn. hun zoon en broer hun delen van een huis en erf
gelegen op het oosteinde, belend NO Jacob Wolphertszn., ZO de erfgenamen van Jr Johan van
Mathenesse, ZW Jan Claeszn. Mager en NW de Voorstraat, alles volgens de akte van boedelscheiding
van 7-6-1605 daarbij het onroerend goed aan de voorsz. Maerten Dirckszn. bij erfenis van zijn
vader Dirck Maertenszn. is aanbedeeld.
186v. 16-5-1642. Claes Pieterszn. Hoorenman eerst voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Dirck Symonszn. man en voogd van Aeltje Pietersdr. van 31-9-1639 gepasseerd voor Daniel van der
Bouckhorst en vervan- gende Hector Pieterszn. en Lammert Pieterszn. zijn broers tezamen medeerfgenamen
van jonge Dirck Claeszn. hun oom verkopen Jacob Adriaenszn. Slobbe 5 hond land
gelegen in de Suytbroeck, belend aldaar ZW en NW de Abdij van der Lee, NO het land van de
erfgenamen van Jannetje Sorgen te Delft en ZO het Suytbroeckse schouwslootje, voor 1000 gulden
contant.
187. 25-5-1642. Thonis Pieterszn. voor de helft, Jan Pieterszn, voor hem zelve en als procuratie
hebbende van Claes Pieterszn. vleeshouwer wonende Noordwijk en van Thijs Corsz. wonende
Noordwijkerhout man en voogd van Neeltje Pietersdr., Philips Corneliszn. man en voogd van Grietje
Pietersdr., Jacob Foppenzn. man en voogd van oude Maritge Pietersdr. wonende Voorschoten en
Adriaen Adriaenszn. man en voogd van jonge Maritge Pietersdr. tezamen kinderen van Aechtje
Jansdr. wede Pieter Jan Pietersznzn. hun overleden moeder tezamen voor de andere helft verkopen
Gerrit Corneliszn. Keyser een of twee percelen land tezamen 4 morgen 60 roe, de voorsz. Thonis
Pieterszn. voor de helft aangekomen door koop en de andere helft aangekomen door overlijden van
hun moeder gelegen in Rijnhoven, belend in zijn geheel ZO Daniel Symonszn., ZW Geertje
Willemsdr., NW Pieter Franszn. met bruikwaar en NO Jr van Berchem, voor 1200 gulden contant en
een obligatie van twee maal 1200 gulden.
187v. 25-5-1642. Symon Janszn. Breugom schuldig aan de weeskinderen van Leendert Janszn. Dou
gewonnen bij Maritje Jansdr. wonende te Noordwijk op Zee 27 gulden per jr met hypotheek op 1
morgen land gelegen aan de Breloff, belend NW de schuldenaar en ZO Symon Casteleyn, strekkende
van de Breloff tot aan Jan Huygenzn. land.
188. 22-5-1642. Thomas Pieterszn. is schuldig aan Joosje Cornelisdr. ongehuwd persoon 18 gulden
per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de Zeestraatweg, belend NO dezelfde weg, ZO
Neel Jansdr. en ZW en NW Cornelis den Jongen Engel. Afgelost 4-7-1643.
188v. 25-5-1642. Adriaen Maertenszn. verkoopt Hendrick Gerritszn. een huis en erf gelegen aan de
Zeestraat, belend NO dezelfde straat, ZO Gerrit Louriszn., ZW de Woonsdaagse watering en NW
Cornelis Symonszn. Voldaan met een schuldbrief.
188v. 25-5-1642. Volgt schuldbrief boven 200 gulden contant van 1500 gulden met hypotheek op het
gekochte.
189. 28-5-1642. Philips Franszn. Leckerbier schuldig aan Abraham Stoffelszn. oom en voogd van de
nagelaten weeskinderen van Anthonis Stoffelszn. 5 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen in de Croft over de Dinsdaagse watering, belend NO Willem Maertenszn., ZO Adriaen Mees
Doesen, de kinderen van Dirck de Soth, Pieter Louriszn. en Maertje Cornelisdr. wede Jan Dirck
Claesznzn., ZW de voorsz. watering en NW Wollebrant Jacobszn. voor 100 gulden.
189v. 7-6-1642. Jacob Warboutszn. van der Mij verkoopt Lenaert Crijnenzn. een huis en erf gelegen
te Noordwijk op Zee belast met 3 groten erfhuur per jr, belend NO de Heerweg, ZO en ZW de
verkoper en NW Willem Janszn. Heyn voor 270 gulden contant.
190. 1-5-1640 De Ridderschap etc. verklaren dat zij tot vermeerdering van de incomsten van de
geestelijke goederen tot onderhoud van de dienaren van gods woord verkopen Pieter Dirckszn. Gorter
een groot huis met reventer en stalling alsmede een boomgaard daar achter gelegen, belend ZO de
gemene weg aan het Kerkhof, ZW de buren en de gemene huizen van de Kerkstraat, NW het
convent, NO het voorsz. Convent met het patershuis, de vervallen kerktuin en de Croft, voor 2210
pond.
191. 1-5-1640. Dezelfde verkopen Mees Huybertszn. 1 morgen 77 roe land gemeen met 4 hond land
toebehorende Huybert Meeszn. daar een laan doorheen loopt, belend in zijn geheel Jr Nicolaes van
der Bouckhorst, dijkgraaf, Z dezelfde en het clooster ter Lee, W de Brelofterweg en N Jacob
Jacobszn. Holst voor 902 pond 13 schelling en 4 denieren.
193. 1-5-1640. Dezelfde verkopen Jeroen Janszn. Schouten 3 morgen 268 roe land gekomen van het
convent van St Catharynen en Barbara te Noordwijk, belend O de geeren, Z Cornelis Jeroenszn., W
Jan Jeroenszn. en N de Masloot voor 3166 pond 15 schellingen en 9 denieren.
194v. 1-5-1640. Dezelfde verkopen Hendrick Louriszn. 1 morgen 398 roe land gekomen als voren,
belend O de erfgenamen van Maritje Huybertsdr., Z de Woonsdaagse watering, W Lenaert Philipszn.
en de koper en N de koper, voor 1620 pond 2 schellingen.
196. 1642. ongetekend en ongedateerd. Pieter Arentszn. Clapperman schuldig aan Trijntje Huygendr.
bejaarde dochter wonende ‘s-Gravenhage 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf te
Noordwijk binnen, belend NW de Molenweg, NO Cornelis Gerritszn. Locq, ZO de Molensteeg en ZW
Symon Casteleyn, voor 100 gulden contant.
196v. 14-7-1642 met schepenen van Catwijk en Oegstgeest. Daniel Symonszn. wonende
jegenwoordig te Noordwijk verkoopt Jr Amelis van der Bouckhorst heer van Wimmenum en dijkgraaf
van Rijnland een woning als huis met barg, schuur en boomgaard alsmede 2 morgen 5 hond 77 roe
land gelegen in Catwijk aan de nieuwe waterlozing, belend in zijn geheel ZO de Heilige Geest te
Catwijk op de Rijn, NO dezelfde Heilige Geest, NW de Heilige Geest te Rijnsburg en W de voorsz.
nieuwe waterlozing, 5 hond 29 roe land gelegen als voren, belend O Mr Steven van de Werve, W de
Noordwesterlaan of weg, Z de Heilige Geest te Catwijk op de Rijn en N de Kerk aldaar, 2 hond 84 roe
teelland gelegen als voren in de Noordnesse, belend Z de wezen te Leiden, W de Noordwesterweg, N
Claes Dirckszn. scheepmaker, W Mr Steven van de Werve, 4 akkers teelland gelegen als voren in de
Noordnesse, groot 4 hond 45 roe, belend O Jacob Huybertszn. timmerman, W de Noordwesterweg en
Z en N de wezen te Leiden, 4 hond 90 roe teelland mede aldaar gelegen in de Noordnesse, belend N
Mr Steven van de Werve met bruikwaar, Z de wezen te Leiden, W de Noordwesterlaan en O Mr
Steven voorsz., een camp teelland mede gelegen in Catwijk in de Laeck genaamd Pieter Halen weide,
groot 1 morgen 1 hond 74 roe, belend O de Catwijkse weg, Z Mattheus Willemszn. met bruikwaar, W
de Heilige Geest te Catwijk op de Rijn en N het provenland, laatst bezeten door Dirck Dirckszn.
Grebber,een camp wei- of hooiland te Noordwijk in Rijnsover groot 1 morgen 5 hond 6 roe, belend ZO
Willem Corneliszn. op de Bilt, ZW Geerte Willemsdr. en Willem Corneliszn. voorsz., NW Anthonis
Pieterszn. en NO Jeroen Symonszn., de helft van 2 morgen 5 hond 36 roe land gelegen in
Oegstgeest, daarvan Willem Corneliszn. op de Bilt de andere helft bezit, belend in zijn geheel ZW
Dirck IJsbrantszn., NW Dirck Willemszn. met bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst, ZO het
Warmonder veer, NO Adriaen Joostenzn. en Bruyn Joostenzn., alles tezamen 10 morgen 2 hond 63
roe. Voldaan met een obligatie van 7800 gulden.
198. 29-3-1644. Lenaert Willemszn. en Gerrit Symonszn. als omen en mede voogden over Willem
Janszn. weeskind van Jan Willemszn. en Grietje Cornelisdr. verkopen Cornelis Janszn. houtkoper
grootvader van het weeskind een huis en erf zoals het weeskind door naasting aangekomen volgens
de brief van 27-1-1638 voor 500 gulden contant.
198. 9-12-1642. Jan Pieterszn. Taerlingh verkoopt Huybertje Fransdr. ongehuwd persoon een huis en
erf gelegen in de dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief, voor 300 gulden
contant.
198v. 6-6-1643. Jan Jochemszn. gehuwd met Pietertje Noyendr. dr van Noy Pouwelszn. stelt dat
dezelfde Noy geruime tijd geleden had verkocht aan Cornelis Corneliszn. Clapperman zekere lijnbaan
aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW Gijsbert Claeszn. van der Plas en ZO Aelbert
Dirckszn., strekkende van de voorsz. straat tot achter aan Hillegont Lourisdr. alias Hillegont Locken
baen toe en dragen alsnog over voor 60 gulden contant.
199. 3-5-1643. Joris Hendrickszn. aanbehuwd vader en zulks voogd over Jannetje Pietersdr.
nagelaten weeskind van Pieter Floriszn. en nog als procuratie hebbende van Gerrit Janszn. te
Haarlem vervangende zijn broer Jan Janszn. en zijn zuster Beatrix Jansdr. van 24-8-1642 tezamen
erfgenamen van Floris Willemszn. voor de helft en Grietje Cornelisdr. met Engel Corneliszn. haar
gekoren voogd voor ¼ in de helft, Jan Corneliszn. gehuwd met Maritje Corsdr. voor hem zelve en
vervangende Gerrit Corsz., Joris Corszn. voor hem zelve en voor de kinderen van Jan Corszn., allen
kinderen van Cors Corneliszn. en zulks tezamen met Harmen Huygenzn. gehuwd met Aefje Corsdr.
en Jacob Jacobszn. Berchout voor Cornelis Corszn. voor gelijke ¼, Willem Philipszn. van Loon
gehuwd met Cornelisje Willemsdr. en Maertje Willemsdr. wede Abraham Nanningszn. met Cornelis
Claes Corsznzn. haar gekoren voogd kinderen van Willem Dammaszn., die enig nagelaten kind was
van Dammas Corneliszn. ook voor ¼, nog Jan Corneliszn. vervangende en hem sterk makende voor
Cornelis IJsbrantszn., Aeltje IJsbrantsdr. met Gerrit Keuyten haar gekoren voogd, de voorsz. Joris
Hendrickszn. vervangende Reynier Philipszn. kinderen van Aeltje Cornelisdr. tezamen voor ¼ van de
helft verkopen Harman Huygenzn. die zelf 1/6e van ¼ van de helft competeert een huis en erf gelegen
aan de Cruysstraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO de Heerenstraat, ZO Daniel van der
Bouckhorst en ZW Pieter Lenaertszn. voor 860 gulden contant.
199v. 17-5-1643. Cornelis Willemszn. verkoopt Thonis Symonszn. Capiteyn een huis en erf gelegen
aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW en NO de wede van Wolphert Floriszn., ZO
de wede van Jan Symonszn. en ZW de voorsz. straat, voor 400 gulden contant.
199v. 6-5-1643. Thomas Pieterszn. verkoopt Jochem Arentszn. een huis en erf gelegen aan de
Zeestraat, alles volgens de oude brief van 14-5-1642 voor 750 gulden contant.
200. 14-5-1643. Gijsbert Jeroenszn. Jongman met Jeroen Symonszn. zijn vader en Willem
Adriaenszn. zijn oom en zulks tezamen als zijn voogden verkoopt Jacob Willemszn. een huis en erf
gelegen tussen de Heer- en Schilpweg, gekomen uit de boedel van Apolonia Jansdr. huisvrouw van
Adriaen Meeszn. Bos, belend NO de Heerweg, ZO en NO langs de tuin nu Cornelis Claeszn., ZO
Maritje Willemsdr. wede Abraham Nannings, ZW de Schilpweg en NW de Cockensteeg, belast met 15
st per jr. Voldaan met een schuldbrief.
200v. 14-5-1643. Volgt schuldbrief van 1000 gulden met hypotheek op het gekochte.
200v. 14-5-1643. Dezelfde verkoopt Cornelis Claeszn. een huis en erf gelegen aan de Zeestraat,
belend NO dezelfde straat, ZO Maritje Willemsdr. wede Abraham Nanningszn. en ZW en NW de
verkoper, belast met 6 st per jr tbv de Memorien te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
201. 14-5-1643. Volgt schuldbrief van 480 gulden met hypotheek op het gekochte.
201v. 14-5-1643. Willem Adriaenszn. van Velsen gehuwd met Pietertje Gijsbertsdr. dochter en medeerfgename
van Apolonia Jansdr. gehuwd met Adriaen Meeszn. Bos verkoopt Gijsbert Jeroenszn. 1
morgen land gelegen aan de Hogeweg, belend NO de koper, ZO Geertje Gijsbertsdr., ZW Dirck
Willemszn. met bruikwaar van de heer van Wimmenum en NW de Hogeweg, belast met de helft van
25 st per jr. Voldaan met een obligatie van 1400 gulden.
201v. 14-5-1643. Dezelfde voor 1/5e en tevens als procuratie hebbende van Gijsbert Huygenzn.
wonende Schooten en van Cornelis Arentszn. poorter van Haarlem gehuwd met Geertje Huygendr.
mede voor 1/5e volgens de procuratie van 15-8-1642 voor Cornelis van Kittensteyn notaris te
Haarlem, Gijsbert Jeroenszn. nagelaten weeskind van Meynsje Gijsbertdr. met Jeroen Symonszn. zijn
vader en de voorsz. Willem Adriaenszn. van Velsen tezamen zijn voogden mede voor 1/5 van 2
morgen land, daarvan de andere 23/5e delen toekomen Cornelis Willemszn. en Lenaert Gerritszn. als
deze gekocht hebbende van Geertje Gijsbertsdr. verkopen elk hun 1/5e deel aan Anthonis Pieterszn.
het voorsz. land gelegen aan de Achterweg, belend in zijn geheel NO de erfgenamen van Adriaen
Meeszn. Bos, ZO Hendrick Barentszn., ZW Jan Pieterszn. met bruikwaar en NW St Jeroens proven,
belast in zijn geheel met 5 st per jr. Voldaan met een schuldbrief.
202. 14-5-1643. Volgt schuldbrief boven 533 gulden 6 st 10 p contant met 866 gulden 13 st 6 p met
hypotheek op het gekochte.
202v. 28-5-1643. Jan Pieterszn. wonende in de Cley verkoopt Willem Symonszn. alias Romeyn zijn
zwager de zuidwestelijke helft van de hoekwei gelegen aan de Catwijkseweg groot geheel 4 morgen,
daarvan de wederhelft de koper toebehoort, gekomen en hem aanbestorven door overlijden van
Symon Pieter Symonsznzn. de verkopers schoonvader en de vader van de koper, belend het
verkochte NO de wederhelft, ZO Gerrit Dirckszn. tot Rijnsburg, ZW Mr Jacob Sasbout en NW de
Catwijkse weg. Voldaan met een schuldbrief.
202v. 28-5-1643. Volgt schuldbrief van 3000 gulden met hypotheek op het gekochte.
203. 14-5-1643. Cornelis Symonszn. Nobel verkoopt Thonis Jacobszn. van Schie 3 morgen land
gelegen op het Oosteinde, belend NO Michiel Willemszn. en de erfgenamen van Jan Claeszn. Mager,
ZO Jan Franszn. van Elstgeest, ZW Symon Claeszn. en NW de Gooweg, belast met ½ st splinters
tijns welke op nieuwjaarsdag te Voorhout moeten worden betaald. Voldaan met een schuldbrief.
203v. 14-5-1643. Volgt schuldbrief van 780 gulden met hypotheek op het gekochte.
203v. 14-5-1643. Dezelfde verkoopt Lenaert Joriszn. een huis en erf met barg en schuur gelegen in
het Oosteinde, belend NO de Dinsdaagse watering, ZO Jr Gijsbert Pieck van Thienhoven presient
binnen ‘s-Hertogenbosch c.s., ZW Jan Corneliszn. Keuyen en NW de Voorstraterweg, belast met 20 st
per jr. Voldaan met een schuldbrief.
204. 14-5-1643. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte.
204v. 27-5-1643. Cornelis Willemszn. en Lenaert Gerritszn. verkopen Thonis Pieterszn. 2/5e delen
van 2 morgen land gelegen aan de Achterweg, waarvan de koper 3/5e delen toebehoort, volgens de
koopakte van 14-5-1643. Voldaan met een obligatie van 900 gulden.
204v. 14-5-1643. Huych Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Wichman Wichmanszn.
een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Dirck Jeroenszn., ZO Pieter Floriszn.
Admirael, ZW de Buurweg en NW Herman Corneliszn. Moyman. Voldaan met een schuldbrief.
205. 14-5-1643. Volgt schuldbrief boven 100 gulden contant van 350 gulden met hypotheek op het
gekochte. Borgen Gerrit Meeszn. en Hendrick Wichmanszn.
205v. 7-12-1644. Beatrix Gerritsdr. voor haar zelve en geassisteerd met Willem Maertenszn.
Sprockenburch?? haar jegenwoordige man (doorgehaald Cornelis Gerritszn. van Berendrecht haar
broer) verkoopt Dirck Joriszn. timmerman een onbetimmerd erf gelegen aan de Voorstraat te
Noordwijk binnen, belend NO de verkoopster, ZO de kinderen van Outshoorn, ZW Cornelis
Hanneman en NW de voorsz. straat. Voldaan met een custingbrief.
205v. 7-12-1644. Volgt schuldbrief van 650 gulden met hypotheek op het gekochte.
206. 5-4-1644. Joost Janszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Wouter Jacobszn. een huis en
erf met droogtuin gelegen te Noordwijk op Zee belast met 4 st erfhuur, belend NO Maerten Jacobszn.
Vinck, ZO Dirck Corneliszn. Truff, ZW de weg en NW de wede van Claes Hennevanger. Het is
genaast door Willem Jacobszn. gehuwd met de dochter van de verkoper en wordt ook aan deze
overgedragen. Voldaan met een schuldbrief.
206v. 5-4-1644. Volgt schuldbrief van 1150 gulden met hypotheek op het gekochte.
206v. 25-5-1643. Wollebrant Jacobszn. verkoopt Aeltje Hendricksdr. wede Philips Franszn. een vrije
gang aan de noordwestzijde van haar huis voor 25 gulden contant.
207. 3-6-1643. Claes Gerritszn. wagemaker voor de helft, Cornelis Pouwelszn. voor hem zelve en
hem sterk makende voor Adriaentje Pouwelsdr. zijn zuster, Adriaen Corneliszn. man en voogd van
Annetje Pouwelsdr. voor hem zelve en vervangende Jan Janszn. Witten gehuwd met Barbara
Pouwelsdr., Jan Lenaertszn., zn van Lenaert Pouwelszn. en vervangende en hem sterk makende voor
zijn broers en zusters of hun kinderen tezamen voor ¼, Item Cornelis Pieterszn. van ‘t Hoff en
Pouwels Pieterszn. voor hen zelve en hen sterk makende voor hun 4 zusters tezamen voor het
resterende ¼, tezamen erfgenamen van Maritje Pouwelsdr. voor de helft verkopen Jan Willemszn.
van Riethoven een huis en erf gelegen omtrent het oude Marcktveld te Noordwijk binnen, belend NW
en NO mevrouw van Schagen, ZO Jacob Janszn. cuyper en ZW het voorsz. Marcktveld, belast met 7
st 8 p per jr tbv de memorien te Noordwijk, de voorsz. helft van Claes Gerritszn. belast met 246 gulden
welke de koper mag lossen ter weeskamer van Leiden, voor 768 gulden contant.
207. 2-5-1643. Anna Pietersdr. wede Gerrit Maertenszn. met Maerten Gerritszn. Suydenbaen haar
zoon en gekoren voogd verkoopt Abraham van der Brugge dr med. wonende ‘s-Gravenhage een
gedeelte van een lijnbaan gelegen aan zeker huis aan de Cruysweg, strekkende zuidoost tot aan het
erf van Steven de Smith, belend NW de verkoopster, ZW Cornelis Pieter Stevensznzn., ZO Steven de
Smith voorsz. en NO de koper en de wede van Cornelis Huygenzn. backer, voor 130 gulden contant.
207v. 18-1-1643. Willem Pieterszn. Coetsier man en voogd van Commertje Cornelisdr. lest wede van
Willem Dammaszn. voor de helft, Willem Philipszn. van Loon man en voogd van Cornelisje Willemsdr.
voor ¼ en het resterende ¼ deel komt toe aan de koopster, tezamen erfgenamen van Willem
Dammaszn. verkopen Maritje Willemsdr. hun portie in een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen,
belend NO de oude Heerweg, ZO Willem Philipszn. voorsz., ZW de oude Schilpweg en NW de
erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos, belast met 50 st per jr en 12 p (een gedeelte van 14 st,
daarvan de andere 4 st 4 p moeten worden betaald door Willem Philipszn. voorsz.) voor 450 gulden
contant.
208. 27-5-1643. Pieter Willemszn. schoemaker gehuwd met Ermpje Cornelisdr. voor hem zelve en als
procuratie hebbende van Geertje Jansdr. wede Matthijs Maertenszn. wonende Leiden van 8-4-1643
voor Carel Outerman notaris te Leiden en nog als procuratie hebbende van Arent Barentszn. wonende
Amsterdam tezamen erfgenamen van Johan van Heusden verkopen Jacob Gerritszn. van Velsen te
Rotterdam de helft van een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, waarvan de
koper als erfgenaam van Sophia van der Sprong huisvrouw van de voorsz. van Heusden de andere
helft behoort, belend in zijn geheel NO Cornelis Jeroenszn. backer en ZW Cornelis Claes Corsznzn.,
strekkende van de Voorstraat tot de Achterweg of Doelweg toe, voor 750 gulden contant.
208v. 7-6-1643. Cornelis Reyerszn. verkoopt Reyer Corneliszn. Vos een huiske met erf gelegen te
Noordwijk binnen als volgens de oude brief, voor 287 gulden contant.
208v. 16-5-1644. Trijn Jacobsdr. wede Cornelis Keyser met Adriaen Maertenszn. haar voogd verkoopt
Jan Corneliszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend N Adriana Engelsdr., ZO Adriaen
Willemszn., ZW Claes Dirckszn. en NW de gemene weg met een gemene bornput. Voldaan met een
schuldbrief.
209. 16-5-1644. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
209v. 7-12-1644. Commertje Jansdr. wede Adriaen Pieterszn. van Rossem met Maerten van Rossem
haar gekoren voogd verkoopt Maerten Gerritszn. een huis en erf gelegen aan de Nieuwe Zeestraat te
Noordwijk binnen, belend ZO Cornelis Jongen Engel en NW Floris Corneliszn., strekkende van de
voorsz. straat tot aan de Woonsdaagse watering toe. Voldaan met een schuldbrief.
209v. 7-12-1644. Volgt schuldbrief van 736 gulden met hypotheek op het gekochte.
210. 11-5-1644. Engel Janszn. gehuwd met Trijntje Bastiaensdr., Pieter Janszn. gehuwd met Ariaentje
Bastiaensdr. en Leentje Jansdr. wede Roockes Bastiaenszn. met Gerrit Lucaszn. van den Bosch haar
gekoren voogd verkopen elk voor ¼ deel een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, daarvan
Maritje Bastiaensdr. als koopster ¼ bezit, belend in zijn geheel NO de gemene weg, ZO Adriaen
Janszn. Heytges, ZW de Wildernis en NW het huis van Casteleyn, voor 150 gulden contant.
210v. 21-12-1643. Jacob Pieterszn. verkoopt Jaepje Cornelisdr. een huis en erf gelegen te Noordwijk
op Zee, belend NO Jan Plugge, ZO de weg, ZW Symon Janszn. Breugom en NW de Wildernis of het
Zeestrand. Voldaan met een schuldbrief.
210v. 21-12-1643. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het gekochte.
211. 26-4-1644. Jacob Corneliszn. Jongen Engel gehuwd met Maritje Jansdr. dr van Jan Claeszn.
Mager welke Jan Claeszn. mede-erfgenaam is geweest van jonge Dirck Claeszn. zijn broer en nu
door overlijden van Jan Claeszn. gedesolveert op diens kinderen en bij scheiding van de kinderen op
de verkoper overgegaan verkoopt Gerrit Janszn. zijn zwager 8 hond land eensdeels in Noordwijk en
anderdeels in Noordwijkerhout, belend NO Lenaert Gerritszn., ZO de koper, ZW Thonis Jacobszn. en
NW Willem Maertenszn. voor 1168 gulden contant (Er zou eerst met een schuldbrief worden voldaan).
211. ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1200 gulden met hypotheek op het gekochte.
211v. 11-5-1644. Dirck Andrieszn. gehuwd met Lijsbeth Jeroensdr. verkoopt Cornelis Janszn. Clerck
4½ hond land gelegen aan de Achterweg, belend NO Gerrit Gerritszn., ZO Symon Janszn. Breugom,
ZW Symon Claeszn. met Claes Pieterszn. vleeshouwer en NW de Achterweg. Voldaan met een
obligatie van 550 gulden.
212. 27-5-1643. Gezien het interdit etc. namens Mr Johan van Steeland en Willem van Assendelft als
bij schepenen van Delft gestelde curatoren over de boedel van Boudewijn de Man gewezen ontvanger
van de gemene landsmiddelen te Delft en Maria Claesdr. van Adrichem deszelfs huisvrouw en
verkopen een woning als huis, schuur, barg en boomgaard alsmede 9 morgen 4 hond 1 roe land
gelegen aan Duyn, westwaarts van de andere woning en landen van de boedel, belend ZO de
duinsloot, Hendrick Meeszn., de voorsz. boedel, Pieter Hendrickszn. en Thonis Janszn. Smith, NW de
duinen of wildernis, NO Jan Pieterszn. Puyck en de wede en erfgenamen van Mees Huybertszn. alles
volgens de brief van 24-12-1634 aan Mr Everard van Lodensteyn, burgemeester van Delft voor 6400
gulden contant.
213. 27-5-1643. Dezelfde verkopen 3 partijen land gelegen achter de Haverweg over de Wildesloot
als eerst 1 morgen 1 hond 50 roe weiland, 1 morgen 2 hond 59 roe weiland genaamd de Paerdecamp
en 3 hond 63 roe ge- naamd de hoege Croft, zijnde wei- of hooiland, belend tezamen ZO de
Wildesloot, ZW Pieter Hendrickszn., NO de voorgaande boedel en NO Hendrick Meeszn. op de Nes
aan dezelfde getaxeerd op 420 gulden.
214. 27-5-1643. Dezelfde verkopen 6 morgen 5 hond 50 roe wei-of teelland genaamd de Bagijne
weide, belend ZO de Buur- of Heerweg, ZW de heer van Noordwijk, NW de Woonsdaagse watering
en NO Hendrick Meeszn. op te Nes en Gerrit Symonszn., gekomen van de Convente van Noordwijk,
aan de heer van Noordwijk voor 7110 gulden contant.
215. 31-9-1643. Dezelfde verkopen 1 morgen 494 roe weiland alles volgens de oude brief van 28-5-
1641 aan Pieter Thielmanszn. voor 2292 gulden 5 st 12 penning. Opposant Cornelis Claes Corsznzn.
215v. 19-5-1644. Anna Pietersdr. wede Gerrit Maertenszn. met Maerten Gerritszn. haar gekoren
voogd verkoopt Jan Janszn. Taerlingh een stuk erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de koper,
ZO dr Verbrugge, ZW Cornelis Pieter Stevensznzn. en NW de verkoopster voor 50 gulden contant. Er
zou eerst worden voldaan met een schuldbrief.
216. 19-5-1644. Maerten Arentszn. verkoopt Huybert Lenaertszn. een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NO Pieter Pieterszn en de wildernis, NW Jan Huybertszn. c.s. en ZO en ZW
de voorsz. wildernis, belast met 4 st erfpacht, voor 150 gulden contant.
216. ongedateerd en ongenummerd. Jan Janszn. Taerlingh is schuldig de 50 gulden als 215v
216v. 21-9-1643. Adriaen Adriaenszn. wonende Zoeterwoude verkoopt Claes Pieterszn. vleeshouwer
13 hond 25 roe land gelegen aan de Leidse weg, belend NO de koper en Aefje Cornelisdr., ZO
Cornelis Pieterszn. Berendrecht, ZW Jan Pieterszn. in de Cley en NW de Voorweg. Voldaan met een
obligatie van 2300 gulden.
216v. 21-9-1643. Jacob Foppenzn. wonende Voorschoten verkoopt dezelfde 2 morgen ½ hond land
gelegen op te Nes, belend NO Hendrick Meeszn. met bruikwaar, ZO Adriaen Danielszn., ZW Hendrick
Meeszn. en NW de Wildernis. Voldaan met een obligatie van 800 gulden.
217. 14-10-1643. Gerard van Meyburch verkoopt Daniel Symonszn. 1 morgen 175 roe land door hem
van de Ridderschap gekocht op 1-5-1640 alles volgens de oude brief voor 1450 gulden contant.
217v. ongedateerd en ongetekend. Jobje Claesdr. wede Lenaert Adriaenszn. Doorn met niet ingevuld
schuldig aan joffr. Pieternella Pijnssen 100 gulden wegens geleend geld met waarborg een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee, belend N en W de gemene buurwegen, O jonge Pieter Thoniszn. en Z
Hendrick Hendrickszn.
217v. 7-12-1644. Jacob Pieterszn. verkoopt Willem Floriszn. een schuur aan het huis van de koper te
Noordwijk op Zee. Voldaan met een obligatie van 30 gulden.
218. 29-12-1643. Cornelis Wouterszn. verkoopt Aert Aertszn. een huiske met erf gelegen aan de
Noordmolenweg te Noordwijk binnen, belend NO Hillegont Lourisdr., ZO de voorsz. weg, ZW Lenaert
Corneliszn. en Willem Wouterszn. en NW dezelfde Willem Wouterszn., belast met 10 st per jr voor 214
gulden contant.
218. 6-1-1644. Maritje Adriaensdr. wede Huych Janszn. backer voor de helft met Jan Huygenzn. haar
zoon als haar gekoren voogd, nog dezelfde Jan Huygenzn., Adriaen Huygenzn., Dirck Huygenzn.,
Item Martijntje Pietersdr. gehuwd geweest met Cornelis Huygenzn. met Dirck Pieterszn. haar broer en
gekoren voogd voor haar zelve en als moeder en voogdesse met dezelfde Dirck Pieterszn. als
voogden over haar kinderen tezamen voor de andere helft verkopen Pieter Pieterszn. de Somer een
huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Claes Joriszn., ZO Dirck
Olofszn., ZW de voorsz. Kerkstraat en NW Andries Hendrickszn. Voldaan met een schuldbrief.
218v. 6-1-1644. Volgt schuldbrief van 2094 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Pieter
Pieterszn. de Jonge. Afgelost 14-5-1649.
219. 27-12-1643. Pieter Adriaenszn. van Diest verkoopt Jan Dirckszn. Ceur kleermaker een huis en
erf gelegen in het zuideinde te Noordwijk binnen, belend NO Willem Jeroenszn., ZO de sloot, ZW de
wede van Floris Pieterszn. met een gemene gevel en NW de Voorstraat voor 577 gulden contant.


H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, december 1996.

kaart