Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Index Hoofdgeld 1622 stad Leiden

  • Genealogie
  • Leiden

Het kohier van het hoofdgeld over het ressort van Leiden

  • DownloadIndex Hoofdgeld 1622 stad Leiden.pdf


Deze index is in de loop der tijd ondanks alle gebreken zeer vaak en met vrucht geraadpleegd. Omdat daardoor steeds weer het origineel tevoorschijn gehaald moest worden, is begin zestiger jaren het geheel gemicrofilmd en daarna op ware grootte weer afgedrukt op fotopapier, waarna die foto's ingebonden werden in zeven banden. Deze werden op de studiezaal bij de index gezet, zodat de bezoeker zich voortaan zelf kon helpen. De index sleet echter steeds verder en eind tachtiger jaren werd besloten dat dhr. C.P.G. Driessen hem zou overtypen en tegelijkertijd de allerergste ongerechtigheden eruit halen. Ook de wijze van alfabetiseren zou meteen enigszins naar het gebruikelijke systeem omgebogen worden. Dhr. Driessen was echter toen al lichamelijk in een minder goede conditie, zodat hij uiteindelijk het karwei thuis voltooid heeft: zijn laatste grote karwei vóór zijn dood.
De vernieuwde klapper voldoet, maar inmiddels zijn de nieuwste ontwikkelingen dusdanig dat er met de computer meer en sneller te zoeken valt. Daarom is ook deze getypte index gescand, in dit geval door dhr. H. van Hooidonk. Het collationeren werd door ondergetekende verricht. Bij een aantal posten (namen) werden wel de wenkbrauwen gefronst, maar alle twijfelgevallen met het origineel vergelijken was ondoenlijk. Daarom zullen er ongetwijfeld nog heel wat namen voor verbetering vatbaar zijn. Voor suggesties dienaangaande houden wij ons aanbevolen. Ook voor eventuele door dhr. Driessen gemaakte typefouten t.a.v. folioaanduiding, of door ondergetekende over het hoofd geziene door de scanner verkeerd herkende cijfers (hetgeen, naar ik vertrouw, zeer weinig zal zijn), worden meldingen graag ingewacht.

Met dit gescande en gecollationeerde bestand is daarna niet meer gedaan dat het te printen en op de studiezaal te zetten. In mei 2018 werd het weer tevoorschijn gehaald, alle bijgeschreven verbeteringen aangebracht, alle posten waar een vraagteken bij stond nog weer eens bekeken (en sommige namen herkend) en verder alles gedaan dat binnen redelijke grenzen mogelijk was. Idealiter zouden deze registers volledig getranscribeerd moeten worden, maar dat kost natuurlijk ongelofelijk veel tijd; zolang zullen we ons met deze niet ideale index moeten behelpen.

P.J.M. de Baar


ELO: 0501A Inventaris van het stadsarchief van Leiden, (1253) 1574-1816. (1897) Inv.nrs 4021-4022 .
kaart