Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 179

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 179

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 179.

Ook dit deel is van een summiere index voorzien. De bewerker heeft zoveel mogelijk getracht
eenzelfde schrijfwijze aan te houden, dit i.v.m. de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege
men het originele register.

fol.
1. 1-6-1666. Jacob Adriaenszn. Slobbe oud gezworene alhier “somwijlen verzwackt sijnde” en Jan
Jacobszn. zijn zoon met hem geassisteerd verkopen Hendrick Peyn koekebakker een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraat, belend NO de voorsz. Kerkstraat, ZO Jacob Adriaenszn. Slobbe, ZW nu
de voorsz. Jacob Adriaenszn. met een baan en loods van dit huis en erf aan hem behoudende en NW
Cornelis Dirckszn. Quack, belast met 8 st per jr erfpacht tbv het Weeshuis alhier, alles volgens de
oude brieven, de jongste van 27-8-1605, voor 100 gulden contant en een schuldbrief van 600 gulden.
1v. 1-6-1666. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
2. 1-6-1666. Gerrit Janszn. van Sonnevelt als speciale procuratie hebbende van Dirck Smith koopman
te Leiden verkoopt Dirck van Sonnevelt notaris te den Haag man en voogd van Anna Drijvan een huis
en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat, belend NO Jan Arentszn. Heetcamp, ZO de voorsz.
Voorstraat, ZW voor Cornelis Dirckszn. Wassenaer en achter de gemene gang van Cornelis Dirckszn.
de kinderen van Cornelis Jeroenszn. en Dirck Jacobszn. en NW de Krepel- of Heilichweg, belast met
200 gulden tbv de heer Amelis van der Bouchorst en 200 gulden tbv de Kerk van Noordwijk, voor 500
gulden contant boven de belasting.
2v. 12-9-1666. Cornelis Corneliszn. Outgen wonende Noordwijkerhout verkoopt Jan Dirckszn. van der
Meer duinmeier wonende op de Warande te Langeveld 3 morgen weiland gelegen aldaar, belend ZO
de warande voorsz. of de Grave van Wacke, NO Cornelis Willemszn. Guldemont nomine uxoris, ZW
Dirck Leendertszn. van der Meer, Cornelis Dirckszn. zijn zoon en de koper en NW de nieuwe roos
duynen, belast met 22 st 8 p per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst voor 600 gulden contant alsmede
een schuldbrief van 950 gulden.
3. 12-9-1666. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
3v . 5-6-1666. Engebrecht Doncker wonende Delft verkoopt Hendrick Pouwelszn. van Dinghslagen
hoefsmid alhier een huis en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat, belend NO Maritje Michielsdr.
weduwe van Adriaen Claeszn. den Boer, ZO de voorsz. Voorstraat, NW de Achterweg en ZW de heer
van Noordwijk met zodanige kelder als vermeld in de brief van 14-12-1639, voor 710 gulden contant.
4. 16-8-1666. Hendrick Wilckes wonende alhier als speciale procuratie hebbende van Mr Gerrit
Vredenburgh gehuwd met Maria Couwenhoven voor 1/6e en van Jacob den Dubbelden mede voor
1/6e en nog van Jonkvrouwe Johanna Doubleth en Jr Johan Doubleth luitenant beiden wonende Delft
en vervangende Jhr Philips Doubleth zijn oudste broer, tezamen erfgenamen van Adriaen Doubleth in
zijn leven Capitein commandeur van de Schans Engelen, tezamen voor 1/3 verkopen Jhr Andries
van Outshoorn 2/3e van na te melden tuin, groot 9 hond, daarvan de koper 1/3e bezit, gelegen aan
het Westeinde van het Dorp, belend NO de Vijverweg, ZO de weduwe van Maerten Janszn. en
Cornelis Joostenzn., ZW de Woonsdagse watering en NW Huych Joostenzn. en de Achterbuurtweg,
onder verwijzing naar de oude brief van 25-5-1633 zijnde een contract tussen Cornelis Jeroenszn. en
Huych Joostenzn., belast met 46 st tbv de Heilige Geest te Noordwijk, voor 1466 gulden 12 st 12 p
contant.
3v. 18-8-1666. De Staten van de Landen van Utrecht etc. stellen dat voor Jhr Mr Gerard van Reede
heer van Drakesteyn etc., Stadhouder van de Leenen van de Burggraaf van Montfoort etc. gekomen
is Mr Maximilianus Brejerus advocaat voor het Hof van Utrecht en draagt op als gemachtigde van Otto
Pijnssen van der Aa aan de heer Wigbold van der Does 3 morgen 92 roe land, waarvan de meting in
1544 is gedaan. gelegen in Noordwijk in een hofstad genaamd de Hoogeveenen, belend N de heer
van Offem, ZW de watering, ZO de Cruyswatering en NO Jr Otto Pijnssen van der Aa, welke
hiermede beleend wordt.
4. 18-8-1666. Dezelfde verkoopt dezelfde 4 morgen 2 hond 19 roe weiland volgens de meting van
1544 gelegen te Noordwijk in een Hofstede genaamd die Hoge Venne, belend N de erfgenamen van
Mr Willem de Pijnss, ZW Pieter Pijnss of zijn nazaten, ZO de Cruyswatering of de Molensloot, welke
hiermede wordt beleend.
5v. 11-11-1666. Johannes van der Houff notaris te Rijnsburg als procuratie hebbende van Arent
Baanderheer van Wassenaar etc. verkoopt heer Wigbold van der Does een bezegelde losrentebrief
van 20 gulden per jr tlv Jan Pieter Stevensznzn. alhier gepasseerd op 2-4-1623 verzekerd op een huis
en erf gelegen op het Westeinde, daarvan Floris Corneliszn. van Duyndam jegenwoordig possesseur
is, voor 400 gulden.
6. November 1666 met schepenen van Noordwijkerhout. Adriaen Janszn. timmerman als speciale
procuratie heb-bende van Mr Everard van Lodensteyn oud burgemeester van Delft verkoopt Mr
Paulus Tedingh Berckhout, Raad en Meester van de Rekeningen van den Hove van Holland en West-
Friesland, zijn zwager, eerst een hofstede met bouwhuis en woning, bergen en boomgaarden gelegen
onder Noordwijk en Noordwijkerhout met 26 morgen 1 hond 52 roe als de hofstede met 22 morgen
580 roe gelegen in Noordwijkerhout en 3 morgen 172 roe in Noordwijk en een woning als huis met
barg en schuur alsmede 20 morgen 1 hond land gelegen in Noordwijkerhout en Noordwijk, volgens
obligatie gepasseerd op 15-11-1666 voor notaris Willem van Assendelft te Delft, groot 46555 gulden
11 st en 3 p.
6v. 27-11-1666. Maertje Thonisdr. weduwe van Claes Janszn. met Gerrit van Meyburch baljuw alhier
haar gekoren voogd is schuldig aan Cornelis Janszn. Langevelt 10 gulden per jr met hypotheek op
haar huis en erf gelegen aan de Cruysweg of nieuwe Zeestraat, belend NO de voorsz. Zeestraat, NW
en ZW Maerten van Rossum en ZO de schuld-eiser.
7. 13-1-1667. Jacob Thoniszn. van Schie verkoopt Thomas Thymanszn. een erfje gelegen aan de
Woensdagse watering, belend NO de kinderen en erfgenamen van Aalbert Corneliszn. van Breroo,
ZO de Woensdagse watering, ZW de verkoper zelf en NW de Buur- of Hockxweg, voor 60 gulden
contant.
7v. 15-12-1666. Jan Janszn. van Zijl verkoopt de weduwe en kindern van Claes Jacobszn. van
Assendelft brouwer te Leiden een bezegelde brief zijnde een generaal verband gepasseerd door Jan
Dirckszn. van Zijl zijn vader tbv verkoper
en zijn broer Dirck Janszn. van Zijl gepasseerd voor schout en schepenen van Zoeterwoude van
24-4-1666.
8. 22-12-1666. Maertje Willemsdr. weduwe van Cornelis Huybertszn. ‘s-Grama met de baljuw als haar
gekoren voogd is schuldig aan Maertje Gerritsdr. van der Mij weduwe van Hendrick Barentszn. van
Duyn een losrente van 12 gulden 10 st per jr, met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de
Molenwatering, belend NO Dirck Olofszn. rietdekker, ZO Hendrick Wilckes, ZW de voorsz.
Molenwatering en NW Maerten Willemszn. Oosterbeeck.
8v. 4-1-1667. Trijntje Ottendr. lest weduwe van Cornelis Willemszn. van der Wolff verklaart tot
meerdere zekerheid van een obligatie van 300 gulden tegen 4% tbv Thymanus Sprongh hypotheek te
verlenen op haar huis en erf met schuur, barg en salietuin gelegen aan de brugge van het Oosteinde
genaamd de Vergulde Valck belend aan de ene zijde Simon Dirckszn. van Bronsgeest en aan de
andere zijde Willem Maertenszn. Krent, strekkende voor van de Heerweg tot achter aan Simon
Dirckszn. van Bronsgeest voorsz. Afgelost 4-6-1669 en doorgehaald op 7-5-1723.
9. 27-1-1667. Crijn Leendertszn. Blyenburgh koopman wonende Rotterdam zoon en mede-erfgenaam
van Leendert Crijnenzn. Blyenburgh voor hem zelve voor de ene helft en als procuratie hebbende van
Willem Crijnenzn. Blyenburgh mede wonende te Rotterdam en van Aernout Jochemszn. Blancko
gesubrogeert in de plaats van Cornelis Michielszn. Dullaert als testamentaire voogden over Alida
Blyenburgh nagelaten dochter van Jan Leendertszn. Blyenburgh mede een zoon van Leendert
Crijnenzn. Blyenburgh voor de andere helft verkoopt Mr Gerrit Hartsvelt chirurgijn en Leendert Janszn.
Breeckhout een huis en erf met tuin, wagenhuis en schuur gelegen aan de Voorstraat, belend NO
Jeroen Corneliszn. bakker en ZW het huis gekocht door Mr Justus van Schilperoort, strekkende voor
van de Voorstraat tot achter aan de Doel- of Achterweg. Voldaan met een schuldbrief van 2905
gulden.
10. 27-1-1667. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
11. 14-1-1667. Dezelfde verkoopt Mr Justus van Schilperoort chirurgijn een huis en erf gelegen in de
Voorstraat, belend NO het huis gekochty door Gerrit Hartsvelt en Leendert Breeckhout en ZW Adriaen
Corneliszn. Crol, strek-kende voor van de Voorstraat tot achter aan het huis van Gerrit Hartsvelt c.s.
Voldaan met een schuldbrief van 600 gulden.
12. 14-1-1667. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
12v. 9-2-1667. Leendert Meeszn. van Heemstede verkoopt Jannetje Jeroensdr. van der Werff
weduwe van Dirck Pieterszn. Wassenaer een partij teelland gelegen in de Cley aan de zuidoostzijde
van de Achterweg, belend NO Willem Claeszn. van Leeuwen, ZO en ZW de heer van Noordwijk en
NW de Achterweg, voor 1100 gulden contant.
13. 9-2-1667. Mr Lubbertus Revius Preceptor van de Latijnsche school te Delft verkoopt Do Gideon
Beunius Latijnsche preceptor alhier een huis en erf gelegen aan de Westeinder Voorstraat, belend NO
Pieter Leendertszn. van Leeuwen en achter uitkomende in de Cruysweg, ZO Leendert Corneliszn.,
ZW Engel Adriaenszn. schipper en NW de Voorstraat en neffens de voorsz. laan Pieter Leendertszn.
voorsz. en Jan Janszn. Prins, belast met 1600 gulden tbv de erfgenamen van Margaretha Pietersdr.
die weduwe was van Daniel van der Bouchorst. Voldaan met een schuld-brief van 750 gulden boven
de belasting.
14. 9-2-1667. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
14v. 12-2-1667. Willem Willemszn. van Rijn wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude
nagelaten zoon van Jannetje Leendertsdr. van der Plas die een dochter was van Leendert van der
Plas en Maertje Crijnendr. en mede-erfgenaam van zijn grootouders en het recht tot na te melden
onroerend goed bij scheiding verkregen hebbende, welke tot nadere verzekerdheid van 3200 gulden
als Leendert Jacobszn. de Vries zijn zwager als principaal en hij als borg voor Cornelis van
Scherpenbrant notaris te Leiden op interest hebben gelicht, hypotheek verstrekt op 3 morgen 2 hond
weiland gelegen aan de Hogeweg, belend aan de ene zijde Immetje Lourisdr. en aan de andere zijde
de erfgenamen van Jan Leendertszn. van der Plas, strekkende van de Hogeweg voorsz. tot aan de
Maesloot en nog op een partij teelland genaamd de Vijverwei groot 3 morgen 2 hond, belend NO en
ZO de heer van Noordwijk, ZW de Woensdagse watering en NW de weg. Afgelost 8-5-1667.
16v. 18-2-1667 met schepenen van Noordwijkerhout. Claes Pieterszn., Isbrant Pieterszn., Jeroen
Pieterszn. allen ‘s-Gravendijck, Simon Janszn. Fits gehuwd met Antje Pietersdr., allen vervangende
en hen sterk makende voor Dirck Janszn. Moeyenkint gehuwd met Neeltje Pietersdr. en mede Niesje
Pietersdr. van ‘s-Gravendijck ongehuwd hun zuster allen kinderen van za Pieter Hendrickszn. van ‘s-
Gravendijck en Maertje Isbrantsdr. verkopen jufffr. Theodora Roosterman wonende Haarlem een
woning als bouwhuis met schuur en 12 morgen 565 roe land, waarvan 776 roe in Noordwijk en de rest
in Noordwijkerhout, belend in zijn geheel NO de hofstede en landen toebehorende de heer
Reeckenmr Berckhout, ZO de Buurweg en mede eensdeels de Goweg, ZW de heer Everard van
Lodensteyn oud burgemeester van Delft en de Abdij van Leeuwenhorst en NW de scheidsloot van
Noordwijk en Noordwijkerhout en de heer van Lodensteyn, belast met 2 gulden 12 st per jr tbv de
Abdij van Leeuwenhorst alles volgens de oude brieven van 1-6-1625, 31-5-1621, 8-6-1641 en 2-6-
1646 onder welke brieven meerdere partijen van landen zijn begrepen en zullen verblijven onder
Jeroen Pieterszn. van ‘s-Gravendijck, voor 12010 gulden contant.
16v. 8-3-1667. Willem Havius rentmeester wonende den Haag als speciale procuratie hebbende van
Jacob Baanderheer van en tot Wassenaer als eigenaar en collateur van zekere vicarie gefundeerd in
de kerke van St Jeroen in Noordwijk verkoopt Wigbold van der Does heer van de beide Noordwijken 5
morgen 50 roe land gelegen in Offem achter de Vijver aan de Woensdagse watering, belend NO de
koper, ZO de Achterweg, ZW de Woensdagse wate-ring en NW de koper met de Vijverweide, voor
5000 gulden contant.
17. Volgt de procuratie van 5-3-1667.
17v. Volgt de toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland van 21-2-1667.
18. 8-3-1667. Willem Hovius als hebbende de dispositie van de goederen van de Abdij van Rijnsburg
verkoopt dezelfde 6 morgen 390 roe land gelegen aan de Masloot, belend NO de heer van
Warmenhuysen gekomen van Cornelis Corneliszn. Houckman, ZO de Abdij voorsz., ZW de heer van
Wimmenum met erfpacht van de voorsz. Abdij en NW de voorsz. Masloot, voor 2800 gulden contant.
18v. 20-3-1667. Maertje Gerritsdr. weduwe van Claes Hendrickszn. van der Hoy met Gerard van
Meyburgh baljuw en schout van Noordwijk haar gekoren voogd is schuldig aan Jan Pieterszn. van
Velsen vleeshouwer 5 gulden per jr met hypotheek op haar huis en erf gelegen in de Molenstraat bij
de Coornmolen te Noordwijk binnen, belend O Jan Jacobszn. van Oringen en W Willem Wouterszn.
lijndraaier, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter in de Molensteeg.
19. 25-3-1667. Huych Reyerszn. van Moerkercken timmerman is schuldig aan Maria de la Noije
weduwe van Jan Pesijn wonende Leiden een losrente van 50 gulden per jr met hypotheek op zijn huis
en erf teynden de Kerckstraat, belend N Cornelis Badius en Z Jacob Adriaenszn. van Warmenhoven,
strekkende voor van de Heerweg tot achter aan zekere schouwbare watering.
19v. 21-4-1667. Mr Gerrit Hartsvelt chirurgijn en Leendert Janszn. Breechout verkopen Cornelis
Leendertszn. van Teylingen wonende te Voorschoten een huis en erf met wagenhuis en schuur
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jeroen Corneliszn. backer en ZW Mr
Justus van Schilperoort en Adriaen Corneliszn. Crol, strek-kende voor van de Voorstraat tot achter
aan de Doel- of Achterweg, voor 1700 gulden contant alsmede een schuldbrief van gelijke 1700
gulden.
20. 21-4-1667. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Leendert van Teylingen.
Afgelost 25-3-1688.
20v. 29-4-1667. Neeltje Cornelisdr. weduwe van Mees Simonszn. met Cornelis Janszn. Oosterbaan
haar gekoren voogd voor de ene helft en Cornelis Meeszn., Simon Meeszn., Cornelis Dirckszn. van
Achthoven gehuwd met Maritje Meesdr. ieder voor hen zelve en nog Cornelis en Simon als omen en
voogden over de twee nagelaten min-derjarige kinderen van Jeroen Meeszn. tezamen voor de
wederhelft, allen erfgenamen van Guertje Meesdr. hun dochter, zuster schoonzuster en moeie
verkopen Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest 1030 roe wei- of hooiland gele-gen omtrent de Hogeweg
aan de Maandagse watering, belend NO de heer van Berchem, ZO Leendert Willemszn. met
bruikwaar en Adriaen Janszn. Warmenhoven, ZW Adriaen Janszn. Warmenhoven voorsz. en NW de
Maandagse watering, belast met 30 gulden erfpacht tbv de heer van Noordwijk, voor 1400 gulden
contant boven de erfpacht.
21. 29-4-1667. Cornelis Hendrickszn. van Leeuwen bakker wonende Noordwijkerhout voor hem zelve
voor 1/5e en nog als procuratie hebbende van Jan Janszn. schilpvoerder wonende Leiderdorp
gehuwd met Maritje Hendricksdr. en van Eeuwout Leendertszn. Roemerswael wonende Voorhout als
voogd over Symon Janszn. van Leeuwen en Jan Janszn. van Leeuwen nagelaten kinderen van Jan
Hendrickszn. van Leeuwen, kinderen en kleinkinderen en mede-erfgenamen van Hendrick
Dammaszn. van Leeuwen en nog als procuratie hebbende van Pieter Joriszn. Coolen gehuwd met
Adriaentje Hendricksdr. van Leeuwen wonende Hillegom en Willem Abrahamszn. gehuwd met Aaltje
Hendricksdr. van Leeuwen wonende te Lisse beneffens de comparanten mede kinderen en
erfgenamen van Hendrick Dammaszn. van Leeuwen (Simon Janszn. is inmiddels gehuwd en zulks
voljaardig geworden) verkopen Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest een huis en erf gelegen in de
Kerkstraat, belend NW de koper en ZO Claes Tobiaszn., strekkende voor uit de Kerkstraat tot achter
aan Jan Hendrickszn. Mosveen alles volgens de oude brieven daarvan de jongste is van 21-6-1652
waarbij het aan de voorsz. Hendrick Dammaszn. werd opgedragen, voor 387 gulden 10 st contant.
Borg voor de koper Cornelis Dirckszn. Achthoven.
22. 8-5-1667. Willem Willemszn. van Rijn wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude
nagelaten zoon van Jannetje Leendertsdr. van der Plas dochter van Leendert van der Plas en Maertje
Crijnendr. en zulks mede-erfgenaam van zijn grootouders stelt tot nadere zekerheid voor de somma
van 2000 gulden als hij als principael en Leendert Jacobszn. de Vries houtkoper als borg schuldig is
aan Arnoldus van Leeuwen te Leiden volgens obligatie van 22-2-1665 3 morgen 2 hond weiland
gelegen aan de Hogeweg, belend aan de ene zijde Immetje Lourisdr. en aan de andere zijde de
erfgenamen van Jan Leendertszn. van der Plas, strekkende voor van de Hogeweg tot aan de
Maesloot toe.
22v. Volgt procuratie van 21-12-1664 voor Dirck van Sonnevelt notaris te Noordwijk door Pieter
Joriszn. Colen gehuwd met Adriana Hendricksdr. van Leeuwen en Willem Abrahamszn. gehuwd met
Aeltie Hendricksdr. van Leeuwen wonende Lisse.
22v. 16-8-1665. Volgt procuratie voor dezelfde notaris door Jan Janszn. schilpvoerder gehuwd met
Maritje Hendricksdr. van Leeuwen en Eeuwout Leendertszn. Roemerswael wonende Voorhout als
voogd over Simon en Jan Janszn. van Leeuwen.
23v. 8-5-1667. Willem Willemszn. van Rijn wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude
verkoopt Wigbold van der Does heer van de beide Noordwijken etc. 3 morgen 2 hond land genaamd
de Vijverweide, belend NO en ZO de koper, ZW de Woensdagse watering en NW de weg, voor 4580
gulden contant.
24v. 11-5-1667. Engeltje van Rijs bejaarde JD wonende Haarlem met Cornelis Floriszn. van
Wassenaer haar gekoren voogd verkoopt Jan Janszn. van Steenvoorden een huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Dirck Willemszn. van Steenvoorden, ZO Dirck Olofszn.,
ZW de voorsz. Kerkstraat en NW Cornelis Jeroenszn. bakker, voor 1500 gulden contant.
25. 18-5-1667. Cornelis Dirckszn. Bronsgeest als curator van de boedel en goederen van Claes
Huygenzn. van Houten gefailleerde verkoopt Jan Willemszn. van Rijn mede schepen alhier de helft
van 7 morgen land gelegen tot Langeveld aan de Cruyslaan, belend NO de Capelle tot Langeveld met
een stuk land genaamd het leger, ZO en ZW de Wildernis en NW de Wildernis en het Cappelland,
belast met de helft van 12 st 8 p per jr, voor 1016 gulden contant boven de belasting.
25v. 18-5-1667. Dezelfde verkoopt dezelfde ¼ van 2 morgen 3 hond land gelegen aan de Hogeweg,
belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Philips Janszn. Clercq, ZW Thonis Jacobszn. van Schie
en NW de Maandagse watering, belast met ¼ van 6 pond tbv de heer van Noordwijk, alles volgens de
oude brieven, de jongste van 25-5-1642 alsmede een scheiding gepasseerd voor Nicolaes van der
Bouchorst notaris op 21-1-1662 waarbij Maritje Willemsdr. in haar leven huisvrouw van de voorsz. Van
Houten het land werd toebedeeld.
26v. 18-5-1667. Dezelfde verkoopt dezelfde, die verklaart te hebben gekocht voor zijn grootmoeder
Immetje Lourisdr. weduwe van Claes Pieterszn. vleeshouwer, 1/8e van 13 hond land gelegen achter
de Hogeweg, belend NO Leendert Willemszn. Groenendijck met bruikwaar, ZO Jr Amelis van der
Bouchorst, ZW Cornelis Janszn. Clercq en NW de Maan dagse watering, alles volgens de oude
brieven, de jongste van 25-2-1614 alsmede een scheiding van 21-1-1662, voor 406 gulden contant.
27v. 25-5-1667. Claes Corneliszn., Cornelis Corneliszn. de oudste, Cornelis Corneliszn. de jongste,
Floris Corneliszn., Pieter Corneliszn. en Hendrick Willemszn. van der Aer gehuwd met Machtelt
Cornelisdr. allen zonen en dr jongen Engel elk voor 1/8e verkopen Jeroen Corneliszn. en Maerten
Corneliszn. Jongen Engel de welke de twee resterende achtste parten toekomen, allen kinderen van
Cornelis Corneliszn. Jongen Engel en Aeltje Cornelisdr. beiden z.g. , 6/8e van een huis en erf met een
croftje land en vlasoven gelegen in de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend N Maerten Gerritszn.
Zuyderbaen, Z Jacob Corneliszn. Jongen Engel en ZO juffr. Freuythoff, strekkende van de Zeestraet
tot aan de Woensdagse watering, alles volgens de oude brieven, de jongste van 30-7-1632, voor 1387
gulden 12 st.
28. 25-5-1667. Jan Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Cornelis Dirckszn. Bronsgeest 966 roe
land gelegen op de Bronsgeest, belend NW de Buurweg, NO Jan Willemszn. van Steenvoorden c.s.,
ZO Engeltje Willemsdr. en de Abdij van Leeuwenhorst en ZW de voorsz. Abdij, alles volgens de oude
brieven, de jongste van 7-11-1617, waarbij het land werd opgedragen aan Adriaen Jeroenszn. van
Steenvoorden, overleden broer van de verkoper en het hem bij erfenis en scheiding aangekomen is,
voor 1700 gulden contant. Borg voor de koper Jan Janszn. van Steenvoorden.
28v. 15-6-1667. Pieter Willemszn. van Alfijn is schuldig aan Maertje Maertensdr. weduwe van Dirck
Pieterszn. wo-nende te Noordwijk op Zee 35 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met
lijnbaan gelegen aan de Dwarskerkstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Woensdagse watering toe alsmede nog een erfje van 2 roe breed, belend in zijn geheel ZW Cornelis
Obadias en Willem Janszn. en NO Jacob Anthoniszn. van Schie.
29. 15-6-1667. Cornelis Aelbertszn. van Brederode wonende alhier, Adriaen Leendertszn. van
Claverweyde gehuwd met Cornelia Aelbertsdr. van Brederode wonende Wassenaer, Ary Aelbertszn.
van Brederode wonende Wassenaar, allen meerderjarig voor hen zelve en nog Cornelis Aelbertszn.
en Adriaen Leendertszn. voorsz. als voogden over Simon en Jan Aelbertszn. uitlandig, mitsgaders
Pieter en Maertje Aelbertsdr. minderjarig, allen kinderen en erfgena-men van Aelbert Corneliszn. van
Brederode overleden te Noordwijk verkopen Gerrit Janszn. van Langevelt een huis en erf genaamd de
Roskam met barg, schuur en zekere tuin of boomgaard. mitsgaders een stukje verdolven weiland daar
achter gelegen over de Woensdagse watering aan de Brelofter brugge te Noordwijk binnen, belend in
zijn geheel NO de Breloft- of Zeestraat, ZO Adriaen Janszn. van Warmenhoven, ZW Jacob Thoniszn.
van Schie en NW voor een gedeelte de Heerweg en daarover Huych Reyerszn., belast met 400
gulden tbv Willem Adriaenszn. van Erfvoort, 6 st per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk, alles volgens de
oude brieven, de jongste van 18-5-1639, 12-5-16412 en 29-1-1642 voor 220 gulden. Borgen voor de
koper Coert Janszn. van den Bergh en Jan Jacobszn. van Sonnevelt.
30. 24-6-1667. Maertje Foppendr. weduwe van Engel Willemszn. van Bronsgeest wonende Offem met
Cornelis van der Groe haar dochters man is schuldig aan Nicolaes van Campen wonende Leiden 30
gulden per jr met hypotheek op 1/8e van 7 morgen 1 hond 7 roe wei- of teelland liggende volgens de
jongste brief aan 5 partijen zo in Offem als in Noordwijk, belend in zijn geheel NW de
Bronsgeesterweg, NO de lage weg en zeker proveland, ZO de Maandagsewatering en Leendert
Corneliszn. en ZW Huybert Jan Huybertsznzn. met bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst.
Afgelost 22-5-1677.
30v. 12-7-1667. Claes Corneliszn. wonende Langeveld is schuldig aan Christina Vogels wonende
Haarlem 20 gulden per jr met hypotheek op 3 morgen 1 hond weiland genaamd de Zeeger gelegen in
Langeveld teynden Duyn-schoten, belend NO en ZO de Grafelijkheids wildernis, ZW Willem Janszn.
wielmaker en NW de Grafelijkheids wildernis.
31. 28-7-1668. Huych Joostenzn. schipper als bij brief van 15-5-1666 het navolgende huis en erf met
tuin in erfpacht verkregen hebbende van Claes Huygenzn. van Houten, die weinige dagen daarna is
komen te failleren en is met diens crediteuren overeengekomen dat het huis en erf tbv de crediteuren
zou worden verkocht volgens contract van 16-6-1666 en wordt overgedragen aan Huybert Pieterszn.
Erffurt het huis met erf en tuin gelegen aan de Cruys-weg, belend NO Jan Janszn. Oosterbaen, ZO en
ZW de Heerweg en NW Joost Dirckszn. Hofthuyn, alles volgens de jongste brieven van 15-3 en 18-5-
1662 voor 2800 gulden contant.
32. 1-8-1667. Jan Meeszn. van Heemstede mede-schepen alhier is schuldig aan Cornelis Dirckszn.
Bronsgeest 13 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan het Westeinde van
de Voorstraat te Noordwijk bin-nen, belend NO Cornelis Commerszn. jonge Capiteyn en ZW Geertruyt
Drilanus, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan Simon Meeszn.
32v. 7-8-1667. Cornelis Pieterszn. de Groot voor hem zelve en Jan Janszn. van der Velde man en
voogd van Lijsbeth Pietersdr. de Groot en zulks mondig mede voor hen zelve en Cornelis Willemszn.
de Haes oom en voogd over Jeroen en Maertje Pietersdr. de Groot minderjarige kinderen en
erfgenamen van Pieter Corneliszn. de Groot en Maertje Willemsdr. beiden z.g. verkopen Jacob
Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Voorstraat aldaar, belend NW
Engeltje Jansdr. weduwe van Graeff Willemszn. en ZO Jan Baerthoutszn., strek-kende voor van de
voorsz. Voorstraat tot achter aan Huybert Leendertszn. Coeterbout, belast met 13 st per jr tbv de
Grafelijkheid, alles volgens de oude brieven en zekere scheiding gepasseerd voor notaris Nicolaes
van der Bouchorst van 27-11-1655 waarbij het huis en erf aan Pieter Corneliszn. de Groot werd
toebedeeld en de jongste waarbrief van 26-12-1601, voor 505 gulden en voor de taanketel 139
gulden.
33. 12-8-1667. Claes Willemszn. van Steenvoorden weduwe van Grietje Dircksdr. van Tiel voor de
ene helft en Jacob van der Boogaart schoolmeester te Rijnsburg gehuwd met Annetje Claesdr. en Jan
Janszn. van Heyningen wonende Leiderdorp gehuwd met Trijntje Claesdr., beide mondig voor hen
zelven en vervangende Willemtje Claesdr. meerderjarig en als voogden over Maertje Claesdr.
minderjarig, kinderen en erfgenamen van Grietje Dircksdr. bij Claes Willemszn. van Steenvoorden
voor de wederhelft verkopen Willem Thoniszn. van Schie een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te
Noordwijk binnen, belend ZO Jan Janszn. van Steenvoorden en NW Dirck Olofszn., strek-kende voor
van de Kerkstraat tot achter aan Dirck Olofszn. voorsz., belast met 350 gulden tbv Pieter Thoniszn.,
alles volgens de oude brieven, de jongste van 26-5-1662, voor 250 gulden contant.
33v. 12-8-1667. Jan Corneliszn. bouman anders geseyt Brederode of de Kock verkoopt de Abdij van
Leeuwenhorst een huis en erf gelegen in Offem volgens de oude brieven en nu in Noordwijk, de
jongste van 9-6-1641, belend ZO Nicolaes van Delvendiep en NW de heer van Noordwijk, strekkende
voor van de Dinsdagse watering tot achter aan de heer van Noordwijk, belast met een erfpacht van 2
gulden per jr, voor 225 gulden contant, welke de verkoper en zijn dochter, de weduwe van Mattheus
Willemszn. tot afslag zullen strekkende van de penningen, welke hij en zijn dochter schuldig zijn voor
landpacht aan de voorsz. Abdij.
34. 12-8-1667. Cornelis Pieterszn. de Graeff gehuwd met Pietertje Willemsdr. weduwe van Clement
Pieterszn. Stouthandel verkoopt Jan Pieterszn. Bruyn een huis en erf gelegen buiten het oosteinde
aan de Googreppel te Noordwijk binnen, belend NO Willem Maertenszn., ZO de voorsz. Googreppel,
ZW Trijntje Ottendr. weduwe van Willem Claeszn. en Simon Dirckszn. en NW Jan Jochemszn., belast
met 1 gulden erfpacht per jr tbv Philips Janszn. Clercq, alles volgens de oude brieven, de jongste van
11-2-1661, voor 750 gulden contant.
34v. 28-9-1667. Cornelis Simonszn. van Velsen verkoopt Claes Corneliszn. jongen Engel een
gedeelte erf, lang aan de ene zijde 71 roevoeten en aan de andere zijde de lengte van Pieter
Joppenszn. huis, zoals het van het erf van de verkoper is gesepareerd, gelegen aan de nieuwe
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Dammas Hendrickszn. van Leeuwen en NW Pieter
Joppenszn., strekkende voor van de voorsz. Zeestraat tot achter aan de verkoper, voor 192 gulden 12
st contant.
35. 18-10-1667. Willem Barentszn. van Rijn gerechtsbode uit kracht van een vonnis van schepenen
van Noordwijk van 25-8-1666 met verklaring van 9-2-1667 ten voordele van Cornelis Corneliszn. Vrijer
als bij erfenis van Pieter Janszn. Persoon zijn schoonvader het recht verkregen hebbende en ten
nadele van Pietertje Cornelisdr. weduwe van Steven Harmanszn. verkoopt Joost Janszn. de Paauw
smid te Lisse een huis en erf gelegen aan de Voorstraat in het Westeinde te Noordwijk binnen, belend
NO Jan Janszn. Heetcamp gehuwd met de weduwe van Willem Dirckszn. Bergendael, ZO de
Voorstraat, ZW Joris Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck en NW Gerrit Meeszn. van der Vlucht met
bruikwaar c.s. Voldaan met een obligatie van 310 gulden.
36. 9-11-1667. Trijntje Ottendr. van der Linden laatst weduwe van Cornelis Willemszn. van der Wolff
herbergierster alhier stelt tot meerdere zekerheid van 150 gulden met rente als zij volgens een
obligatie van 5-11-1667 voor notaris Justus van Campen schuldig heeft erkend tbv Sr Zeger van
Campen wijnkoper te Leiden haar twee huizen en erven met tuin gelegen naast elkander aan de
brugge van het oosteinde te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel N en W Symon Dirckszn. van
Bronsgeest, O Jan Pieterszn. Bruyn en Z de Heerweg. Afgelost 15-5-1669.
36v. 23-11-1667. Simon Janszn. Mager is schuldig aan Maertje Pietersdr. van der Plas minderjarige
dochter van za Pieter Leendertszn. van der Plas 300 gulden wegens geleend geld hem aangeteld
door Maerten en Leendert Pieterszn. van der Plas haar voogden tegen 4½% met waarborg 2 morgen
88 roe land gelegen aan de Gooweg, belend NO Jr Outshoorn, ZO de Gooweg voorsz., ZW Claes
Simonszn. en Jacob Adriaenszn. Warmenhoven en NW de Slimweg. Afgelost 27-6-1671.
37v. 25-11-1667. Maertje Gerritsdr. weduwe van Harman Janszn. van Noorda, Jan Harmanszn. van
Noorda wonende Leiden en Engeltje Harmansdr. wonende Noordwijk elk voor hen zelve en
vervangende Gerrit Harmanszn. wonende Alckmaar en voor Weijntje Harmansdr. wonende Noordwijk
mitsgaders Jan Harmanszn. als bloedvoogd over Hillegont Harmansdr. allen kinderen van de voorsz.
Harman Janszn. zijn schuldig aan Jannetje Pietersdr. ongehuwd persoon 6 gulden 15 st per jr met
hypotheek op een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend O
Eeuwout Claeszn. en W Crijn Gerritszn., strekkende voor van de Zeestraat tot achter aan het Diefpad
en erkennen 150 gulden te hebben ontvangen ivm doodschulden en onkosten van de begrafenis van
de voorsz. Harman Janszn.
38v.23-12-1667. Cornelis Aelbertszn. van Brederode gehuwd met Willemijntje Simonsdr. Casteleyn
jegenwoordig wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Huybert Janszn. Brelofsberch en Mr Frans
Struyckt chirurgijn beiden wonende alhier in compagnie elk voor de helft een huis en erf met barg en
schuur en croftje land gelegen aan de Dwarskerkstraat tegenover de Brelofter Zeestraat te Noordwijk
binnen, belend NO Leendert Corneliszn. van der Houff en Pietertje ouwe Dircksdr. en ZW Jacob
Danielszn., strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan de Molensteeg, belast met 45 st per jr
erfpacht tbv de heer van Noordwijk alsmede een losrente van 25 gulden per jr losbaar met 500 gulden
en 20 gulden per jr losbaar met 400 gulden beide tbv Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn alles volgens
de oude brieven, de laatste van 1-2-1657 voor 480 gulden boven de belasting. Doorverkoop aan Mr
Frans Struyckt die reeds de helft had gekocht voor 266 gulden 10 st boven de belasting.
40. 23-12-1667. Pieter Toniszn. verkoopt Cornelis Aelbertszn. van Brederode een huis en erf ofte
crofte land gele-gen te Noordwijk op Zee, belend NO, ZO en ZW de Heer- of gemene weg, NW Dirck
Hendrickszn. Groenewegen en de weduwe van Volckert Maertenszn., belast met 3 groten per jr
erfpacht, alles volgens de oude brief van 4-6-1634 voor 300 gulden contant alsmede een schuldbrief
van 140 gulden.
40v. 23-12-1667. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte bij overwijzing tbv Johan van Noort
secretaris alhier.
41. 7-2-1668. Grietje Jansdr. Geesteranus voljaarde dochter wonende alhier met Gerard van
Meyburgh baljuw en schout haar gekoren voogd verkoopt Vechter Timanszn. bakker haar zwager een
nieuw gebouwd huis aan de Kre-pel- of Heiligewechstraat, belend NO Pieter Olofszn. rietdekker en
ZW de koper, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan de koper, belast met 2 st 12 p per
jr tbv het weeshuis alhier, alles volgens de oude brieven, de jongsten van 26-5-1661 en 11-4-1663,
voor 1700 gulden contant.
41v. 11-2-1668. Mr Justus van Schilperoort chirurgijn is schuldig aan Robbrecht van Schilperoort zijn
broer te Delft een losrente van 8 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Leendertszn. van Teylingen en ZW Adriaen
Cornelis Corsznzn., strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de voorsz. Van Teylingen.
42. 5-3-1668. De Ed Silvester van Swanenburgh als curator van de boedel van Willem Willemszn. van
Rijn ge-woond hebbende onder Zoeterwoude heeft verkocht aan Adriaen Huygenzn. van
Warmenhoven die inmiddels is overleden en draagt nu op aan diens weduwe en kinderen 3 morgen 2
hond 37 roe weiland gelegen aan de Hogeweg, strekkende van dezelfde weg zuidwaarts tot aan de
Maesloot, belend NO Leendert Pieterszn. van der Plas en ZW Jan Willemszn. van Rijn, alles volgens
de oude brieven, de jongste van 8-1-1614, voor 4620 gulden contant.
42v. 8-3-1668. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht verkoopt Nicolaes van Delvendiep notaris publiek
alhier twee huizen en erven gelegen aan de Voorstraat, belend ZO de Voorstraat, ZW de heer
Hendrick Wilckes c.s. tot de Achterstraat of Heilich Wegstraat, NW Gillis Vermeulen met zijn tuin en
NO dezelfde Vermeulen, voor 1750 gulden contant.
43. 29-3-1668. Dammas Corneliszn. van Griecken, Leendert Corneliszn. Rotterdam gehuwd met
Pietertje Cornelisdr. van Griecken, beiden wonende Noordwijkerhout, Cornelis Willemszn. Guldemont
gehuwd met Maertje Cornelisdr. van Griecken wonende Sassenheim, kinderen en erfgenamen van
Cornelis IJsbrants zn. van Griecken en Maritje Pietersdr. beiden overleden te Noordwijkerhout
verkopen de heer Thomas Walraven van Arckel heer van Ammelroyden etc. 4 morgen erfpachtsland
volgens de erfpachtsbrief van 12-5-1621 voor Dirck Wolphertszn. nota-ris alhier bij welke hetzelfde
land Niesje Pietersdr. weduwe van IJsbrant Corneliszn. haar comparantes vaders ouders was
aanbedeeld, groot 4½ morgen gelegen in Langeveld, belend NO de heer van Berkou, ZO de heer
graaf van Waquen, ZW Jan Dirckszn. van der Meer en NW de koper zelf met de Luchterduin, belast
met 8 gulden erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst, voor 2200 gulden contant.
43v. 5-4-1668. Adriaen Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Willem Janszn. Pluych
wonende al-daar een een huis en erf gelegen aldaar, belend NW de Buurweg, NO Adriaen
Adriaenszn., ZO Wouter Simonszn. en ZW Leendert Claeszn., alles volgens de oude brieven, de
jongste van 30-4-1634, voor 250 gulden.
44. 7-5-1668. Cornelis Janszn. Keuyn voor de ene helft en Pieter Corneliszn. van Swanenburgh
gehuwd geweest met Meynsje Jansdr. Keuyn voor de andere helft, kinderen en erfgenamen van Jan
Corneliszn. Keuyn die voor zijn dochter is overleden verkopen Jan Corneliszn. van der Holst een huis
en erf met lijnbaan gelegen in de Achterbuurt te Noordwijk binnen, belend NO Abraham Badias, ZO
de heer van Noordwijk, ZW Aefje Maertensdr. en NW de Achterweg, belast met 6 gulden 6 st erfpacht
per jr tbv de heer van Noordwijk en met 125 gulden tbv Jan Evertszn., alles volgens de oude brieven,
de jongste van 8-5-1637, voor 130 gulden boven de belasting.
44v. 8-5-1668. Abraham Badiaszn. van der Pont verkoopt Huybert Joostenzn. van Kockhorn een huis
en erf gelegen aan de Achterweg, belend NO de weduwe van Cornelis Corneliszn. Man en ZW Claes
Jacobszn. Holst, strekkende voor van de voorsz. weg tot achter aan de heer van Noordwijk, zijnde
erfpacht tegen 5 gulden per jr tbv dezelfde heer van Noordwijk, alles volgens de oude brieven, de
jongste van 16-5-1638, voor 345 gulden contant boven de erfpacht.
45. 11-5-1668. Jacob Jeroenszn. Schoutge bejaarde JM wonende Voorhout is schuldig aan Arnoldus
van Leeuwen wonende Leiden 80 gulden per jr met hypotheek op 1½ morgen teelland hem bij
overlijden van zijn moeder aange-komen gelegen in de Cley, belend NO Jr Andries van Outshoorn,
ZO de Achterweg, ZW de Menackerweg en NW de Heerweg, de helft van 3 morgen 268 roe land hem
aanbestorven bij overlijden van Jeroen Janszn. Schoutge waarvan de twee nagelaten weeskinderen
van Louris Jeroenszn. Schoutge de wederhelft toekomt, eertijds gekomen van St Catharynen en
Barbaren te Noordwijk, belend in zijn geheel O de Geeren, Z Cornelis Jeroenszn., W Jan Jeroenszn.
en N de Masloot. Afgelost 25-3-1688 door Ds Isaac de Riemer als possesseur van het hypotheek.
45v. 11-5-1668. Abraham Stoffelszn. van Houten en Cornelis Dirckszn. Bronsgeest als weesmeesters
van het arme weeshuis verkopen Dirck Janszn. Treurniet en Jan Pieterszn. de Bruyn welke hebben
doorverkocht aan Cornelis Pieterszn. de Graeff mede wonende alhier een huis en erf gelegen op
erfpachtsgrond op de Croft over en aan de Dinsdaagse watering, belend NO en ZO het weeskind van
Willem Engelszn., ZW de voorsz. watering en NW Pieter Claeszn., belast met 2 gulden erfpacht tbv
Philips Janszn. Clercq, alles volgens de oude brieven, de jongste van 26-6-1663 en dat voor een rente
van 6 gulden 6 st per jr en 100 gulden contant. Borgen de doorverkopers.
46v. 14-5-1668 met schepenen van Noordwijkerhout. Cornelis Janszn. Biesenaar wonende aan het
noordeinde van Sevenhuysen, vader en voogd over Willem Corneliszn. Biesenaar zijn minderjarige
zoon verwekt aan wijlen Geertje Jansdr. van Wassenburgh en nog als procuratie hebbende van Jan
Janszn. van Wassenburgh grootvader en medevoogd verkoopt Simon van Beaumont secretaris van
de Staten van Holland en West-Friesland een partij land gelegen onder Noordwijk en Noordwijkerhout,
belend NW en ZO de Grafelijkheidswildernis, ZW juffr. Buytewech en NO Jan Janszn. Klinckan en
Maerten Corneliszn. bruikers van een partij land genaamd het Paardekerkhof, nagelaten door Maritje
Pietersdr. van Brema alias Maritje de Hartoch des voorsz. Cornelis Janszn. Biesenaar voorsz.
huisvrouwen moeie maternel als zijnde dezelve een dochter van Guertje Pietersdr. van Brema, belast
met 6 gulden 6 st per jr, voor 5700 gulden.
47. 14-5-1668. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
48. 24-5-1668. Cornelis Janszn. Swart en Jan Nannings eerst als vaders en voogden van hun
onmondige kinderen, Item Willem Janszn. Vettes, Meynaert Willemszn. Pelt en Frederick Pieterszn.
Beets voor hem zelve allen wonende in de Rijp als mede-erfgenamen en nog als speciale procuratie
hebbende van Jan Janszn. Wilmses en Dirck Janszn. Vettes zijn zoon mede wonende in de Rijp, Item
van Cornelis Zegerszn. Eenhoorn tot de Rijp en Jan Janszn. Mul man en voogd van Guertje Zegersdr.
wonende tot Gisp nevens de bovengenoemde Willem Janszn. Vettes gehuwd met Maritje Zegersdr.
en Meynart Willemszn. Pelt gehuwd met Trijntje Zegersdr. kinderen van za Zeger Janszn. Wilmses,
nog van Teunis Nanningszn. gehuwd met Maritje Pietersdr. wonende de Rijp nevens de onmondige
kin-deren van Jannetje Pietersdr. bij Jan Nanningszn. bovengenoemd kinderen en kleinkinderen van
Pieter Janszn. Wilmses, nog Heert Maertenszn. wonende tot Purmerend en Willem Maertenszn.
wonende tot Rijp nevens Jannetje Maertensdr. huisvrouw van Frederick Pieterszn. bovengenoemd,
kinderen van za Maerten Janszn. Wilmses en nog zich sterk makende voor de minderjarige kinderen
van zal. Willem Simonszn. Paauwe die benevens de onmondige kinderen van za Jannetje Simonsdr.
geprocureerd bij Cornelis Janszn. Swart kleinkinderen zijn van Simon Janszn. Wilmses, allen tezamen
broers, broerskinderen en broerskleinkinderen, mitsgaders erfgenamen ex testamento van Anna
Jansdr. Wilmses die weduwe en erfgenaam was van Nicolaes van der Burgh secretaris van Noordwijk
verko-pen de Ed Gijsbert Tellighuys wonende alhier een groot sterk weldoortimmerd huis en erf,
wagenhuis en paardestalling met tuin gelegen aan de Voorstraat, belend NO voor Cornelis Hanneman
en daaraan juffr. van Outshoorn en ZW voor Huybert Leendertszn. Visscher en daaraan Jan Janszn.
Oosterbaen, strekkende voor van de Voorstraat tot achter in de Achterweg, alles volgens de oude
brieven waarvan de jongste is van 24-11-1656, voor 4160 gulden contant.
49. 24-5-1668. Dezelfden verkopen Cornelis Corneliszn. en Claes Corneliszn. jongen Engel 8 hond
weiland (een gedeelte van 3 morgen erfpacht hetwelk afgesplitst is van 10 morgen, welke 10 morgen
zijn belast met 36 gulden en een ham of 12 st, waarvan de koper de helft van 13 gulden 14 st moet
betalen) alsmede 3½ hond wei- of hooiland naast het voorgaande gelegen aan de Zeestraterweg,
tezamen circa 11½ hond, belend NO de voorsz. weg, ZO Simon Claeszn. en de heer van Lodensteyn,
ZW Gerrit Janszn. van Couwenhoven en NW Huybert Meeszn., alles volgens de oude brieven,
waarvan de jongste is van 12-5-1655 en nog belast met huur tot kerstmis 1672 tbv Claes Simonszn.,
voor 1092 gulden contant.
50. 24-5-1668. Dezelfden verkopen Nicolaes van Delvendiep notaris en Jan Janszn. van
Steenvoorden timmerman in compagnie elk de helft van 1/24e van een partij land genaamd de Breloft,
belend NO de Brelofterweg. ZO de lijnbaan, ZW het Diefpad en NW de heer van Lodensteyn, voor 93
gulden 6 st contant ipv 140 gulden daarvoor de koop was gegaan op 7-12-1667 en zulks ivm de
mindere maat.
50v. 24-5-1668 Dezelfden schenken uit liberaliteit aan het weeshuis en de arme wezen van Noordwijk
1/24e van een croft land van 4 hond gelegen aan de oude Zeestraat, belend in zijn geheel ZW de
oude Zeestraat, NW de heer van Bergen, NO het Diefpad en ZO de Kockensteeg.
51v. 26-5-1668. Johannes Isaacszn. Lenthoff gehuwd met Annetje Wollebrantsdr., Cornelis Janszn.
als speciale last hebbende mitsgaders de voorsz. Johannes Isaacszn. hem sterk makende voor
Neeltje Wollebrantsdr. en Dirck Dirckszn. Wassenaer diakoon alhier vervangende zijn medebroeders
als onderhoudende Johanna Wollebrantsdr. ongehuwd persoon allen erfgenamen van Grietje
Thijssendr. lest weduwe van Wouter Corneliszn. Hartevelt beiden z.g. verkopen Huybert Pieterszn.
Westermolen een huis en erf met loods en twee lijnbanen gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk
binnen, belend NO Pieter Leendertszn. van Leeuwen en ZW de verkopers, strekkende voor van de
voorsz. Molensteeg tot achter aan Mr Frans Struyct chirurgijn, belast met 7 st 8 p per jr erfpacht tbv
het St Catharynen en Barbaren of de heer van Noordwijk, alles volgens de oude brieven, de jongste
van 11-5-1644, voor 425 gulden contant.
52. 29-5-1668. Jacob Thoniszn. van Schie verkoopt Floris Hendrickszn. van Immerseel schipper een
huis en erf met bierhuis gelegen op het Westeinde te Noordwijk binnen met een halve vaarsloot,
strekkende voor van het voorsz. huis tot in de Woensdagse watering, belend NW en NO Gerrit Simon
Meesznzn. weduwe en erfgenamen, ZO de Voorstraat, Hendrick Dirckszn., Neeltje Andriesdr. en Jan
Joostenzn. en ZW de voorsz. Hendrick Dirckszn. met de Woensdagse watering, alles volgens de oude
brieven, waarvan de jongste is van 20-12-1664, voor 600 gulden te betalen aan Engel Clementszn.
alsmede 200 gulden contant.
52v. 29-5-1668. Pieter Crijnszn. van der Boon enige zoon en erfgenaam van Crijn Janszn. verkoopt
Cornelis Janszn. Stegerhouck schoenmaker een huis en erf gelegen aan het Oosteinde van de
Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO zekere steeg en ZW Lijsbeth Lourisdr. weduwe van Jan
Janszn. Paauw, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Doel- of Achterweg, belast met
7½ st erfpacht per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst en 1 st 14 p per jr tbv de Memorien of de heer van
Noordwijk, alles volgens de oude brieven, de jongste van 12-1-1596, voor 555 gulden contant.
53. 12-6-1668. Jan Leendertszn. de Hooch wonende in de Soetermeerse meer gehuwd met Grietje
Willemsdr. wedu-we van Jan Jeroenszn. van Warmenhoven verkoopt Barent Ottenzn. van der Linde
een huis en erf gelegen aan de zuidwestzijde van de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO de
verkoper met een ander huis en erf en NW Jan Jacobszn. Slobbe, strekkende voor van de Kerkstraat
tot achter aan de verkoper. Voldaan met een schuldbrief van 535 gulden, waarvan 200 gulden contant
bij de verkoop.
53v. 12-6-1668. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 17-3-1698.
54. 11-5-1668. Acte verleden voor notaris D Vos te de Rijp. Jan Janszn. Wilmses met Dirck Janszn.
zijn zoon wonende in de Rijp, Cornelis Zegerszn. Eenhoorn mede wonende aldaar, Jacob Janszn. Mul
man en voogd van Guertje Zegersdr. wonende Gisp kinderen van zal Zeger Janszn. Wilmses nevens
Willem Janszn. Vettes gehuwd met Maritje Zegersdr. en Meynaert Willemszn. Pelt gehuwd met
Trijntje Zegersdr., Teunis Nanningszn. gehuwd met Maritje Pietersdr. wonende in de Rijp dr van zal
Pieter Janszn. Wilmses nevens haar overleden zuster Jannetje Pietersdr. van wier onmondige
kinderen Jan Nanningszn. hierna genoemd jegenwoordig vader is, Heert Maertenszn. wonende tot
Purmerend, Willem Maertenszn. wonende in de Rijp kinderen van zalr Maerten Janszn. Wilmses
nevens Frederick Pieterszn. gehuwd met Jannetje Maertensdr. hierna genoemd en gezamenlijk hen
sterk makende voor de minderjarige kinderen van za Willem Simonszn. Paauw, zijnde geweest met
zijn overleden zuster Jannetje Simonsdr. van wier onmondige kinderen Cornelis Janszn. Swart hierna
genoemd vader en voogd is, kinderen van za Simon Janszn. Wilmses allen tezamen broer,
broerskinderen en broerskleinkideren mitsgaders erfgenamen ex testamento van Anna Jansdr.
Wilmses weduwe en erfgename van za Nicolaes van der Burgh in zijn leven secretaris van Noordwijk
en Voorhout geven procuratie om de nalatenschap te verkopen.
55. 30-7-1668. Mr Philips van Loon chirurgijn wonende Rijnsburg en Mr Johannes van Loon chirurgijn
alhier elk voor hen zelve, kinderen en mede-erfgenamen van Geertje Hanneman weduwe van Mr
Corstiaen van Loon chirurgijn beiden zal. en als speciale procuratie hebbende van Margarita van Loon
weduwe van Lambert van der Waert en van Helene van Loon, Anna van Loon en Machtildis van Loon
voljaarde personen mede kinderen en erfgenamen van de voorsz. Geertje Hanneman volgens
procuratie verleden op 30-7-1668 voor Cornelis de Haes notaris te Leiden verkopen Pieter
Leendertszn. van Leeuwen een huis en erf gelegen aan de noordwestzijde van de Voorstraat te
Noordwijk binnen, belend NO Jan Corneliszn. houtkoper en ZW Cornelis Jeroenszn., strekkende voor
van de Voorstraat tot achter aan de heer Johan Doubleth, belast met 14 gulden 5 st erfpacht per jr tbv
de bezitter van zekere vicarie gefundeerd op het altaar van de Heilige Geest in de Parochiekerk te
Noordwijk, alles volgens de oude brieven, de jongste brief van 16-10-1650, voor 1300 gulden contant
boven de belasting.
56. 14-8-1668. De Ed Johan van Noort secretaris alhier als speciale procuratie hebbende van Dirck
van Sonnevelt notaris den Haag gehuwd met Anna Drijfan verkoopt Cornelis Pieterszn. Bouman
wonende Wassenaar een huis en erf gelegen aan de noordwestzijde van de Oosteinder Voorstraat,
daar uithangt den Hollandschen Tuyn, belend NO Jan Arentszn. Heetcamp en ZW voor Cornelis
Dirckszn. van Wassenaer en achter zekere gemene gang, strekkende voor uit ten zuidoosten van de
voorsz. Oosteinder Voorstraat tot achter in het noordwesten aan de Heilge weg, alles volgens de oude
brieven, belast met 200 gulden tbv de heer van Wimmenum en 200 gulden tbv de Kerk van Noordwijk,
voor 460 gulden contant boven de belasting.
56v. 10-10-1668. Neeltje Wollebrantsdr. ongehuwd persoon met Cornelis Janszn. van Langevelt haar
gekoren voogd, Johan Isaacszn. Linthout gehuwd met Annetje Wollebrantsdr. en Dirck Dirckszn.
Wassenaer als diakoon vervangende zijn medebroeders als onderhoudende Jannetje Wollebrantsdr.
allen erfgenamen van Grietje Thijsdr. overleden alhier delen de boedel en na verkoop daarvan
behalve een huisje en erf gelegen in de Molensteeg alhier belend aan de ene zijde Huybert Pieterszn.
Westermolen met een huis en erf uit de boedel gekocht en aan de andere zijde Pietertje Adriaensdr.,
strekkende voor van de Molensteeg tot achter aan Mr Frans Struyct getaxeerd op 230 gulden,
bedragende alle de goederen 984 gulden 4 st en alle schulden 641 gulden, blijft deelbaar 343 gulden
4 st waarvan elk 1/3e deel bedraagt 114 gulden 8 st en delen toe aan Johannes Isaacszn. voorsz. het
voorsz. huis en erf en heeft daarom teveel ontvangen 115 gulden 12 st en heeft nog genoten 47
gulden 5 st tezamen 162 gulden 17 st, waarvan hij zal uitkeren aan Neeltje 57 gulden 10 st met
hetgeen Neeltje genoten heeft 114 gulden 8 st en de resterende 104 gulden 7 st zal Johannes
Isaacszn. aan de diakonie betalen, met waarborg het toebedeelde huis.
57v. 3-11-1668. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman alhier verkoopt de heer Petrus van der
Velde medicine doctor wonende Leiden een erfpachtsbrief van 6 gulden per jr gevestigd op twee
erven aan elkander gelegen te Noordwijk binnen, tussen de oude Zeestraat en het Diefpad,
gepasseerd op 10-6-1647 door de koper van de erven Cornelis Hendrickszn. van Leeuwen van welke
erven possesseur is Neeltje Cornelisdr. weduwe van Mees Simonszn. alsmede een erfpachtsbrief van
3 gulden speciaal gevestigd op een erf gelegen als voren, daarvan thans possesseur is Cors Gilliszn.
volgens de brief gepasseerd door Engel Corneliszn. Zijlhoff koper van het erf op 24-5-1648 en een
brief van 3 gulden daarvan eveneens pachter is Cornelis Gilliszn. alles volgens de brief door Hendrick
Gerritszn. van der Plas gepasseerd op 3-4-1651 voor 300 gulden. Mede compareerde Grietje
Gerritsdr. van der Bosch huisvrouw van Cors Gilliszn. die in Zee is en stelt dat de twee erven haar in
eigendom toebehoren en de erfpacht te harer laste komt.
58v. 7-11-1668. Jacob Anthoniszn. van Schie verkoopt Willem Anthoniszn. van Schie zijn broer een
erf gelegen te Noordwijk binnen, strekkende van de Woensdagse watering tot aan Cockenweg toe,
belend NO Thonis Thymanszn. bakker en ZW Pieter Willemszn. van Alphen, voor 70 gulden contant.
59. 6-12-1668. Gerritje Adriaensdr. weduwe van Jan Jeroenszn. van Steenvoorden voor de helft en
Leendert Janszn., Mees Janszn., Jeroen Janszn. en Jan Janszn. alle van Steenvoorden voor hen
zelven en vervangende haar zuster Maertje Jansdr. van Steenvoorden allen kinderen van Jan
Jeroenszn. voorsz. voor de wederhelft verkopen juffr. Agatha van der Bijl weduwe van de Ed Cornelis
Garbrantszn. van Leyden 532 roe teellland gelegen achter koopsters woning omtrent de zeestraat,
belend NO en ZO de koopster en ZW Cornelis Janszn. Oosterbaen en NW de laan, alles volgens de
oude brieven, de jongste van 6-5-1646, voor 1050 gulden.
59v. 21-12-1668. Huybert Leendertszn. Coeterbout wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan
Willem Harmanszn. mede wonende aldaar en zijn kinderen geprocureerd bij Jaepje Gerritsdr. 400
gulden wegens geleend geld met waarborg zijn huis en erf gelegen op het Noordeinde aldaar, belend
NW de Heerweg en daarover Pieter de Ruyter, ZW Jan Egbertszn., ZO Jacob Arentszn. en NO de
weg en daarover de Wildernis en draagt over aan Willem Harmanszn. al zijn inboedel.
60v. 7-1-1669. Claes Jacobszn. Room wonende alhier en Neeltje Jacobsdr. Room wonende Leiden
met Gerrit van Meyburgh haar gekoren voogd, meerderjarig, mitsgaders Gerrit Claeszn. van Teylingen
en Gerrit Pieterszn. omen en bloedvoogden mitsgaders Mons. Isaack Borel en Willem Janszn.
Oosterbaen geassumeerde en administrerende voogden over Adriaen Jacobszn. Room minderjarig
en uitlandig en Dieuwertje Jacobsdr. Room mede minderjarig en nog over Gerritje Jacobsdr. Room
gehuwd met Simon Claeszn. mede wonende alhier elk voor 1/5e erfgenamen van Jacob Claeszn.
Room en Dirckje Pietersdr. zal. ged. verkopen Simon Claeszn. voornoemd 4/5e van een huis en erf
gelegen op het Oosteinde aan de Brugge te Noordwijk binnen, belend NO de Dinsdaagse watering,
ZO de heer van Noordwijk, ZW Gijsbert Gijsbertszn. van Slingerlant en NW de Voorstraat, daarvan de
koper 1/5e toekomt, belast in zijn geheel met 20 st per jr erfpacht en delen nog toe aan de koper al de
huisraad en inboedel alsmede twee schuiten door haar moeder nagelaten, waarvoor koper alle
schulden zal voldoen. Voldaan met een schuldbrief van 1260 gulden.
61v. 7-1-1669. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 11-6-1694.
62.14-1-1669. Ermpje Cornelisdr. weduwe van Pieter Willemszn. Wyckerhelt met Cornelis Janszn.
Oosterbaen haar gekoren voogd is schuldig aan Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest 32 gulden per jr
met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jan
Pieterszn. van Velsen, ZO de Achterweg, ZW Cornelis Janszn. Oosterbaen en Jan Arentszn.
Glasbergen en NW de voorsz. Voorstraat.
62v. 13-2-1669. Jannetje Claesdr. weduwe van Cornelis Engelszn. koperslager met Gerrit van
Meyburgh haar geko-ren voogd verkoopt Jacob Corneliszn. koperslager haar zoon een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat daarin de koper woont, belend aan de ene zijde Cornelis Dirckszn. van
Bronsgeest en aan de andere zijde de verkoopster, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan
de laan van Jan Hendrickszn. Langevelt, belast met 300 gulden tbv Arent Schout wonende te Leiden
als transport hebbende van Arent Cleyburgh wonende te Amsterdam gevestigd op het verkochte en
op het huis en erf daar naast gelegen, de verkoopster alsnog toebehorende, belast met de helft van 3
st erfpacht per jr alles volgens de oude brieven, de jongste van 30-4-1626, voor 200 gulden contant
boven de belasting ter afdoening van zekere obligatie te harer laste staande.
63. 13-3-1669. Margaretha van Loon weduwe van Bartholomeeus van Doorn chirurgijn wonende
Noordwijk met Willem van Loon haar oom als haar gekoren voogd en als moeder en voogdesse
mitsgaders oud-oom en bloedvoogd over de minderjarige nagelaten kinderen van de voorsz. van
Doorn verkopen Leendert Pieterszn. van der Plas een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te
Noordwijk-binnen, belend NO de voorsz. Kerkstraat, ZO de koper, ZW de koper en Pieter Corneliszn.
lijndraaier en NW Huybert Pieterszn. gorter, belast met 12 st per jr tbv het Weeshuis al-hier en 950
gulden wegens de voorgaande koop volgens de custingbrief van 2-8-1665, verhuurd aan Frans Hendrikszn.
tot 1-5-1670 voor 55 gulden per jr. Voldaan boven de belasting met 2 zilveren ducatons.
63v. 26-3-1669. Jan Zegerszn. van Outshoorn wonende Coudekerck voor hem zelve en als
erfgenaam van zijn zalr moeder en als procuratie hebbende van zijn vader Zeger Corneliszn van
Outshoorn wonende Rijnsburg stelt tot nadere zekerheid van een weesrente van 45 gulden te lossen
met 1000 gulden tbv de nagelaten weeskinderen van Do Petrus Cabbeljau in zijn leven predikant te
Leiden, welke brief gepasseerd is op 22-3-1669 hypotheek op 2 morgen 5 hond 59 roe land genaamd
de Roescamp gelegen in verscheidene percelen, belend in zijn geheel O zekere 4 hond land met 2
hond land van het voorsz. land gemeen liggende en de heer van Wimmenum, ZW en N de heer van
Wim-menum, zijn comparantes vader aangekomen bij scheiding gepasseerd voor Jan Jacobszn.
Verwey notaris te Leiden op 13-1-1635.
64. 31-3-1669. Engeltje Jansdr. voor haar zelve, Jacob Adriaenszn. en Adriaen Adriaenszn. man en
voogd van Dieuwertje Adriaensdr. zo voor haar zelve als haar sterk makende voor Leuntge Arentsdr.
en Trijntje Adriaensdr. kinderen van wijlen Haesje Jansdr. en Pieter Adriaenszn. de Ruyter gehuwd
met Trijntje Baerthoutsdr. voor hem zelve en hem sterk makende voor Jan Baerthoutszn. benevens
Maerten Baerthoutszn. kinderen van zalr Adriaentje Arentsdr., allen wonende te Noordwijk op Zee
haar tezamen sterk makende voor Jan Thomaszn., Adriaentje Tho-masdr., Maertje Thomasdr. en
Haesje Thomasdr., kinderen van wijlen Thomas Janszn., nog van Leentje Joppendr. minderjarig kind
van Leentje Pietersdr. die een dochter was van Pieter Janszn., nog van Trijntje Huygendr., Maertje
Huygendr. en Leentje Huygendr., kinderen van Trijntje Cornelisdr. dochter van Cornelis Janszn. en
nog voor Maertje Cornelisdr. dochter van wijlen Trijntje Arentsdr., allen zusters, broeder en
zusterkinderen en broerskleinkinderen, mitsgaders erfgenamen van Maertje Jansdr. lest weduwe van
Pieter Floriszn. overleden te Noordwijk op Zee verkopen Maerten Baerthoutszn. voorsz. een huis en
erf gelegen te Noordwijk op Zee bij het Dorpsplein, belend NO Pieter Janszn. Groen, NW Cornelis
Claeszn. Hennevanger en ZO en ZW het Dorpsplein, alles volgens de oude brieven daarvan de
jongste is van 26-5-1647, voor 70 gulden contant.
64v. 2-4-1669. Leendert Leendertszn. de Wilde wonende Haarlem voor hem zelve en als procuratie
hebbende van Pieter Janszn. van der Zijl nomine uxoris voor hem zelve en beneffens Jan Corneliszn.
Blanckenburgh voogden over Aachje Lourisdr., nog van Gerrit Jacobszn. van Bourgondien nomine
uxoris voor hem zelve en voor Jan Corneliszn. voornoemd beneffens Leendert Leendertszn. de Wilde
als voogden over Louris Pieterszn. volgens procuratie gepasseerd voor Matthijs Haeswindius notaris
te Haarlem op 12-1-1669, kinderen en kleinkinderen van Leendert Meeszn. voor ¼, Cornelis Arentszn.
de Jongh wonende Haarlem gehuwd met Geertje Huygendr. voor hem zelve en als procuratie
hebbende van Huych Gijsbertszn. te Amsterdam en Aris Gijsbertszn. te Schoterbos voor hem zelve
en hem sterk makende voor Aeltje Gijsbertsdr. en Mies Gijsbertsdr., kinderen van Gijsbert Huygenzn.
volgens procuratie voor Michiel de Keyser notaris te Haarlem van 25-3-1669, kinderen en
kleinkinderen van zalr Huygh Meeszn. voor ¼, Cornelis Maertenszn. van der Pluym wonende
Hoogmade voor hem zelve en als oom en bloedvoogd over de nagelaten minderjarige kinderen van
Aeltje Cornelisdr. en als procuratie hebbende van Aechje Maertensdr. weduwe van Jan Dirckszn. van
Zanten volgens procuratie gepasseerd voor Nicolaes Paets notaris te Leiden van 26-3-1669, wijders
Dirck Maertenszn. Vinckensteyn en Geertje Cornelisdr. van Heyningen weduwe van Barent Arentszn.
kinderen en kleinkinderen van Pietertje Meesdr. voor ¼, Leendert Aelbertszn. van ‘t Endt wonende
Hillegom voor hem zelve en als procuratie hebbende van Bartholomeeus Aelbertszn., Jacob
Jeroenszn. gehuwd geweest met Leentje Aelbertsdr. volgens procuratie gepasseerd voor notaris
Willem van Kittensteyn te Haarlem van 4-3-1669, kinderen van Aelbert Meeszn. voor ¼, allen
tezamen erfgenamen van za Cornelis Meeszn. Sackman haarlieder oom en oud-oom voor de ene
helft en Leendert Aelbertszn. van ‘t Endt voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Bartholomeeus Aelbertszn. en Jacob Jeroenszn. gehuwd geweest met Leentje Aelbertsdr. voorsz.,
kinderen en erfgenamen van Aelbert Meeszn. voor de wederhelft verkopen Dirck Janszn. Routen 2
morgen teelland gelegen aan de Achterweg, belend ZO de Achterweg met Barent Hendrickszn.
voorsz., NW Pieter Jacobszn. en NO de Schilpweg en ZW Barent Hendrickszn., zijnde het verkochte
de voorsz. Aelbert Meeszn. en Cornelis Meeszn. aangekomen bij erfenis van hun broer Adriaen
Meeszn. Bos die ten wijve gehad heeft Gijsbrecht Pieterszn. weduwe, belast met 5 st per jr tbv de St
Jeroens proven of de Pastorie te Noordwijk, alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste is van
26-2-1588. Voldaan met een custingbrief tbv de erfgenamen van Cornelis Meeszn. voor 1280 gulden
en die van Aelbert Meeszn. voor 1330 gulden.
65v. 2-4-1669. Volgen de schuldbrieven met hypotheek op het gekochte.
66. 1-5-1669. Thonis Jacobszn. van Schie in zijn memorie en verstand enigszins verzwakt met
Immetje Cornelisdr. zijn vrouw en Jacob Thoniszn. van Schie zijn oudste zoon verkoopt juffr.
Margaretha van der Vorst weduwe van Mr Everardt van Lodensteyn in zijn leven burgemeester van
Delft 960 roe weiland, doch volgens de jongste brief van 5-6-1582, 10 hond land, volgens de brief in
Hoffem en nu in Noordwijk, belend NO Simon Janszn. Mager, ZO de Maesloot, ZW Cornelis
Willemszn. de Haes en NW de kinderen van Pieter Simonszn., zijnde hetzelve verkochte de twee
eerste comparanten aangekomen bij scheiding uit de boedel van de tweede comparantes moeder
Trijntje Jansdr. welke hetzelfde bekomen had uit de boedel van deszelfs vader Jan Jacobszn. tot
Voorhout, voor 3000 gulden contant.
66v. 1-5-1669. Magdaleentje Thomasdr. van Arckel weduwe van Dirck Corneliszn. van Heemskerck
met Gerrit van Meyburgh baljuw en schout van Noordwijk haar gekoren voogd verkoopt Jacob
Adriaenszn. Zeeman een huis en erf met lijnbaan gelegen in de Sonneveltstraat te Noordwijk binnen,
belend NO het Diefpad, ZO Jan Wouterszn. Houwaert, ZW de voorsz. straat of Heerweg en NW
Huybert Thoniszn., alles volgens de oude brieven, de jongsten van 11-10-1658 en 7-7-1659, voor 675
gulden contant.
67. 9-5-1669. Maerten Corneliszn. Zuyderbaen en Vechter Thymanszn. bakker als speciale procuratie
hebbende van Jacob Adriaenszn. enig kind en erfgenaam van Adriaen Maertenszn. en Jannetje
Jacobsdr. beiden alhier overleden verkopen Huybert Janszn. van Breloftsberch een huis en erf met
twee lijnbanen en loods gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW Claes
Corneliszn. Jongen Engel en ZO Jan Claeszn. Duyndam, strekkende voor van de voorsz. straat of
weg tot achter aan de Woensdagse watering, belast met een losrente van 23 gulden 10 st per jr te
lossen met 470 gulden, tbv Maerten Adriaenszn. van Rossum, alles volgens de oude brieven daarvan
de jongste is van 7-12-1644, voor 107 gulden contant boven de belasting.
67v. 9-5-1669. Cornelis Meeszn. Breloftsberch gehuwd met Geertje Lourisdr. mede-erfgename van
Leendert Gerritszn. overleden alhier verkoopt Hendrick Janszn. van Langevelt een huis en erf met
barg en schuur met croftje teelland groot een halve morgen, belend ZO Huybert Jeuniszn. en NW
Cockenweg, strekkende voor van de oude Zeestraat tot achter aan het Diefpad, alles volgens de oude
brieven en de scheiding gepasseerd voor Nicolaes van Delvendiep notaris alhier van 27-1-1662,
waarbij het verkochte werd aanbedeeld, voor 1100 gulden contant.
68. 9-5-1669. Jan Leendertszn. de Hooch wonende aan de Zoetermeerse meer gehuwd met Grietje
Willemsdr. weduwe van Jan Jeroenszn. van Warmenhoven verkoopt Hendrick Joriszn. van
Ypenburen timmerman een huis en erf met lijnbaan, barg en loods alsmede een halve stal gelegen
aan de zuidwestzijde van de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO de laan van Huybert
Pieterszn. Westermolen en NW Barent Ottenzn. van der Linden, strekkende voor van de Kerkstraat
voorsz. tot achter aan een laan aan het verkochte behorende, belast met 12 st per jr tbv het weeshuis,
voor 1150 gulden contant.
69. 12-5-1669. Leendert Dirckszn. den oude en Leendert Dirckszn. de jonge wonende Catwijk op Zee,
omen en bloedvoogden van vaderszijde mitsgaders Adriaen Adriaenszn. als oom en bloedvoogd van
moederszijde over de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Adriaen Dirckszn. en Leuntje Arentsdr.
beiden overleden te Noordwijk op Zee verkopen Pieter Leendertszn. Noorduyn wonende te Noordwijk
op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend NO Jan Plugge, ZO de Heerweg, ZW Claes Dirckszn.
en NW de Zeestraat of de Wildernis, alles volgens de oude brieven, de jongste van 22-12-1655, voor
102 gulden contant.
69v. 15-5-1669. Jan Dirckszn. van der Meer duinmeier wonende Langeveld verkoopt de heer Thomas
Walraven baron van Arckel etc 8 hond land gelegen onder Langeveld, belend NW de Luchterduynen,
NO de verkoper, ZO Cornelis Dirckszn. van der Meer en ZW Jeroen Maertenszn., belast met 3 gulden
erfpacht per jr uit 8 morgen land daarvan dit een gedeelte is, blijvende de belasting zelf staan op circa
3 morgen land, welke verkoper in de voorsz. 8 morgen land blijft competerende, alles volgens de oude
brieven, de jongste van 21-5-1663, behelzende meer land, voor 450 gulden contant.
70. 15-5-1669. Trijntje Ottendr. van der Linden weduwe eerst van Willem Claeszn. van Velsen en
laatst van Cornelis Willemszn. van der Wolf met Barent Ottenzn. van der Linden haar broer en Pieter
Willemszn. van Velsen haar zoon en gekoren voogden verkoopt Pieter Janszn. van der Fluyt een huis
en erf met schuur, werf en tuin gelegen bij de Oosteinder brug daar de Vergulde Valck uithangt,
belend NO Jan Pieterszn. Bruyn en aan de andere zijde voor zekere gang en daaraan een klein huisje
met erf, doorgaande tot achter toe aan zeker erf, strekkende voor uit het zuidoosten van de weg tot
achter in het noordwesten Symon Dirckszn. van Bronsgeest, belast met 450 gulden wegens de
voorgaande koop tbv de erfgenamen van Adriaen Mees Doesen, 300 gulden tbv Thymanus Sprong
en 150 gulden tbv Zeger van Campen te Leiden, alles volgens de oude brieven, de jongste van 27-11-
1658, voor 750 gulden contant boven de belasting.
71. 15-5-1669. Philips Hanneman wonende Rijnsburg als speciale procuratie hebbende van Cornelis
Hanneman schout van Oude Tonge zijn vader verkoopt Bartholomeeus van der Can chirurgijn een
huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Corneliszn.
Wassenaer en ZW Mons. Gijsbert van Tellighuys, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan
juffr. van Outshoorn, belast met 750 gulden tbv de heer Nicolaes Stochius medicine doctor te Leiden
als erfgenaam van juffr. Anna Stochius, alles volgens de schuldbrieven van 27-10-1658 groot 1200
gulden daarop 400 gulden is betaald en nog 50 gulden daarvan het ontslagen is, welke 750 gulden de
koper tot zijn laste genomen heeft, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 29-4-1625,
voor 400 gulden boven de belasting.
72. 22-5-1669. Gijsbert Gijsbertszn. van Slingelant wonende op Leeuwenhorst verkoopt Joris
Leendertszn. van der Waert schipper van hier op Amsterdam een huis en erf gelegen op het
Oosteinde van de Voorstraat te Noordwijk binen, belend NO Simon Claeszn. schipper, ZO de heer
van Noordwijk, ZW Gerrit Lodewijkszn. smid en NW de Voorstraat. Voldaan met een schuldbrief van
1175 gulden.
72v. 22-5-1669. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 7-3-1725.
73. 22-5-1669. Jan Janszn. hoedemaker met Maerten Adriaenszn. van Rossum ivm verkopers
ouderdom verkoopt Leendert Willemszn. van Steenvoorden een huis en erf gelegen aan de Voorstraat
te Noordwijk binnen, belend NW Huybert Janszn. backer en ZO Dirck Jacobszn. Vermij en Crijntje
Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de laan van Huybert Janszn. voorsz., alles
volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 12-11-1625, voor 235 gulden voor een
gedeelte te betalen aan Jan Dirckszn. Keur ter aflossing van een rentebrief van 100 gulden met
verlopen rente en de rest aan de voorsz. Van Rossum om te voldaan aan de crediteuren van de
verkoper.
73v. 29-5-1669. Jacob Adriaenszn. Vermij alias Zeeman verkoopt Aarnout de Vacht capitein van de
Peuyniers ten dienste van de Verenigde Nederlanden een huis en erf gelegen onder de Linden aan
het oude Marktveld te Noordwijk binnen, belend ZO en NW Cornelis Gerritszn. van Berendrecht,
strekkende voor van het oude Marktveld tot achter aan de kinderen van Aegje Woutersdr. in haar
leven huisvrouw van Pel Willemszn. van Assendelft, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 2-1-1658, voor 150 gulden contant alsmede een obligatie van 600 gulden.
74. 29-5-1669. Philips Janszn. Clercq van vaderszijde en Simon Dirckszn. Bronsgeest nomine uxoris
van moederszijde omen en voogden over de twee nagelaten kinderen van Cornelis Janszn. Clercq en
Lijsbeth Jansdr. van Nierop beiden overleden, vervangende Pieter Janszn. van Nierop mede oom en
voogd verkopen Mees Joostenzn. een wo-ning als huis, dorsvloer, stalling, erf, werf en tuin met een
croftje weiland daar achter groot 3 hond gelegen buiten het Oosteinde bij de opslag van de
Noordwijkse vaart, belend NO en NW Leendert Janszn. Oosterbaen met zijn lijn-baan, ZO juffrouw
van Esch en ZW de weg nevens de voorsz. vaart, belast met 20 st per jr tbv de heer van Noordwijk,
alles volgens de oude brieven, een huwelijksgiftbrief van 9-5-1601 en een akte van scheiding, voor
620 gulden contant en een schuldbrief van 1240 gulden.
75. 29-5-1669. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
75v. 29-5-1669. Jacob Jeroenszn. Schout wonende Voorhout stelt tot meerdere zekerheid van een
obligatie als hij op 7-1-1668 verleden heeft voor Justus Gerstecoorn tbv Do Ludovicus Gerstecoorn
predikant te Oegstgeest van 600 gulden 1½ morgen teelland gelegen in de Cley, belend NO Jr
Andries van Outshoorn, ZO de Achterweg, ZW de Menackerweg en NW de Heerweg, hem
aangekomen bij overlijden van zijn moeder, de helft van 3 morgen 268 roe land gelegen aan de
Maesloot, belend in zijn geheel O die Geeren, Z Cornelis Jeroenszn., W Jan Jeroenszn. en N of NW
de Maesloot, hem aangekomen bij overlijden van zijn vader, daarvan de weduwe van Louris
Jeroenszn. Schoutge de wederhelft bezit. Op 25-7-1671 is de hypotheek op de helft van de 3 morgen
geroyeerd.
76. 6-6-1669. Jan Jacobszn. van Sonnevelt gehuwd met Leentje Harmansdr., Item Jacob Janszn.
Sonnevelt man en voogd van Trijntje Harmansdr., Job Jacobszn. gehuwd met Annetje Harmansdr.,
allen kinderen van Harman Corneliszn. Moeyman overleden alhier stellen dat Harman Corneliszn. in
zijn leven met Jan Jacobszn. beiden voorsz hadden verkocht en dat zij nu opdragen aan Jacob
Bancraszn. van Uyttenhoven wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar aan het
Plein, belend ZO de kinderen van Trijntje Arentsdr. en NW Jacob Janszn. van Sonnevelt, strekkende
voor van het dorpsplein voorsz. tot aan Maertje Jansdr. de Rot, alles volgens de oude brieven de
jongste van 31-5-1621, voor 225 gulden contant. De koper verklaart dat hij nog is overeengekomen
dat hij in het huis geen publieke nering van tappen of verkopen van bier of wijn of een herberg zal
vestigen.
76v. 12-6-1669. Philips Janszn. Clercq, zoon en mede-erfgenaam van Jan Dirckszn. Clercq verkoopt
Rochus Rochuszn. een huis en erf met barg, schuur, boomgaard en tuin gelegen voor deze in Offem
en nu in Noordwijk bij de Heilige Geestbrugge, belend NO de Dinsdagse watering of Noordwijkse
vaart, ZO en ZW de heer van Noordwijk en NW de Lijdweg, alles volgens de oude brieven, de jongste
van 13-4-1632, voor 1000 gulden contant, 2 rozenobels voor zijn kinderen en 1 zilveren ducaton voor
zijn knecht.
77. 12-6-1669. Pietertje Cornelisdr. weduwe van Jan Dirckszn. met Louris Claeszn. en Cornelis
Janszn. haar zonen als haar gekoren voogden verkoopt Claes Janszn. van Duyndam een huis en erf
met twee lijnbanen gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Johannes Isaackszn.
Linthout en ZW Mr Frans Struyct chirurgijn, strekkende voor van de Molensteeg tot achter aan Mr
Frans voorsz., belast met 5 st per jr erfpacht tbv het Convent van Noordwijk, alles volgens de oude
waarbrieven daarvan de jongste behelzende nog een huis en erf van 30-8-1626, voor 100 gulden
contant alsmede een schuldbrief van 250 gulden.
77v. 12-6-1669. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
78. 19-6-1669. Harman Stevenszn. en Cornelis Stevenszn. meerderjarig mitsgaders Jacob
Corneliszn. van der Holst gehuwd met Elsje Stevensdr. voor haar zelve en haar sterk makende en de
voogdij exercerende over Louris Stevenszn. en Gerrit Stevenszn. minderjarig, kinderen en
erfgenamen van Pietertje Cornelis Reyersznsdr. die weduwe was van Steven Harmanszn. beiden
overleden alhier verkopen Jan Jeroenszn. Wiel een huis en erf met twee lijnba-nen gelegen aan de
Molensteeg, belend NO Willem Wouterszn., ZO de Molensteeg voorsz. en ZW en NW de koper,
belast met een losrente van 5 gulden per jr te lossen met 100 gulden tbv Maerten Adriaenszn. van
Rossum alles volgens de oude brieven daarvan de jongste is van 22-5-1664, voor 104 gulden contant
boven de belasting om bij dezelve te verstrekken aan de curatoren van de boedel van hun moeder.
78v. 11-7-1669. Henricus Willekes als procuratie hebbende van Gerardt van Vredenburgh
Vredemaker te Rotterdam, man en voogd van Maria van Couwenhoven, die bij het leven van zijn
huisvrouw had verkocht aan Jhr Andries van Outshoorn de helft van een huis en erf met stalling, tuin
en barg alsmede de helft van het huis en erf daaraan gelegen, daarvan de koper de wederhelft
toekomt, gelegen achter de Kerkstraat, belend ZO de Heiligestraat, ZW de weg aan het Kerkhof, het
convent van St Catharine en Barbara en het schoolhuiserf, NW de Molensteeg en NO de Molenweg,
zoals zijn za huisvrouw het had geërfd van haar vadert Mr Johan van Couwenhoven, voor 5250
gulden contant.
79. 17-7-1669. Jannetje Jansdr. van Rietbrouck weduwe van Louris Janszn. van Sonnevelt die
erfgenaam was van Dirck Andrieszn. geassisteerd met Simon Janszn. van Rietbrouck haar broer
verkoopt Thomas Janszn. van Sonnevelt wagemaker een huis en erf gelegen op het Oosteinde te
Noordwijk binnen, belend ZO de Voorstraat, ZW Thimon Thoniszn. en NW en NO de Achterweg,
belast met een losrente van 5 gulden per jr tbv Mr Cornelis Schouten chirurgijn te Leiden, 15 gulden
per jr te lossen met 300 gulden tbv Engeltje Jacobsdr. in de Kage, 15 gulden per jr tbv het St Anna
Hofje te Leiden en 7½ st per jr welke in lange niet zijn gemaand, alles volgens de oude brieven, de
jongste van 26-10-1644, voor 60 gulden contant boven de belasting.
79v. 17-7-1669. Cornelis Meeszn. en Cornelis Dirckszn. Achthoven gehuwd met Maertje Meesdr.,
Pietertje Jansdr. van Achthoven weduwe en boedelhoudster, Jan Simonszn. van Achthoven
grootvader en bloedvoogd van de kinderen van Simon Meeszn. sedert de verkoop overleden,
kinderen en erfgenamen van Neeltje Cornelisdr. weduwe van Mees Simonszn. beiden overleden
alhier, alles volgens het testament van Neeltje Cornelisdr. voor Nicolaes van Delvendiep notaris van
20-4-1668 verkopen Pieter Dirckszn. van der Bouchorst een woning als huis, stalling, dorsvloer,
schuur, barg en werf gelegen op de hoek van de Cruysweg aan de Voorstraat te Noordwijk binnen,
belend ZW de oude Zeestraat en NO de kinderen van Pieter Pieterszn., Jan Meeszn. en de weduwe
van Joannes Cornilje, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de weduwe van Ivo Borel,
alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 22-5-1622, voor 450 gulden contant en een
schuldbrief van 900 gulden.
80. 17-7-1669. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
80v. 17-7-1669. Pieter Dirckszn. van der Bouchorst had verkocht aan Simon Meeszn. en vermits
diens overlijden draagt hij nu op aan Pietertje Jansdr. van Achthoven diens weduwe en kinderen de
voorsz. woning voor 1350 gulden.
81. 17-7-1669. Volgt schuldbrief van 1350 gulden, waarvan 150 gulden contant met 2 ducatons met
hypotheek op het gekochte.
81v. 31-7-1669. Mons. Isaack Borel verkoopt Michie Froment Frans schoolmeester een huis en erf
met schoolhuis gelegen aan de Voorstraat over de Kerk te Noordwijk binnen, belend NO Dirck
Willemszn. Wijckerhelt en ZW Willem Janszn. van Rijn, strekkende voor van de Voorstraat voorsz. tot
achter aan de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-1-1657
voor 1000 gulden contant alsmede 3000 gulden te voldoen met een schuldbrief. Tevens worden
overgedragen alle tafels, banken, ijzeren kachel en alle de discipulen en schoolkinderen bij verkoper
inwonende.
82v. 31-7-1669. Volgt schuldbrief van 3000 gulden voor de bijkomende kosten met hypotheek op het
gekochte alsmede nog 1500 gulden voor alle roerende goederen en kinderen. Borg Michiel des
Tombe koopman te Leiden. Afgelost 21-2-1674 door de weduwe van Michiel des Tombe.
84. 14-8-1669. Sr Arnoldus van Nol, klerk van de Staten van Holland als speciale procuratie hebbende
van Je-roentje Cornelisdr. weduwe van Hendrick Corneliszn., welke Jeroentje een dochter was van
Trijntje Pietersdr. laatst weduwe van Claes Leendertszn. die had verkocht aan Olof Dirckszn. van
Steenhoolen en draagt nu ivm zijn overlijden over aan diens weduwe en kinderen een huis en erf
gelegen op het Westeinde aan de St Jeroensbrugge, belend ZO de sloot van wijlen Willem
Jeroenszn., ZW de Woensdagse watering en de voorsz. brugge, NW de Voor-straat en NO Jan
Claeszn. Admirael, voor 400 gulden contant. Arnoldus als in huwelijk gehad hebbende Maria Deyman
dochter van wijlen Jan Deyman en in die kwaliteit in privé ontslaat het verkochte van drie distinctieve
rentebrieven, de ene van 20-9-1622 van 400 gulden, de tweede van 19-11-1628 van 200 gulden en
de 3e van 7-3-1632 van 100 gulden, alle alhier verleden onder speciaal verband van het verkochte
door Claes Leendertszn. en Trijntje Pietersdr. tbv Jan Deyman. Mede compareerde Christijntje
Jacobsdr. weduwe en Dirck Olofszn. grootvader en bloedvoogden over de kinderen van wijlen Olof
Dirckszn., die het huis en erf hebben doorverkocht aan Jan Janszn. van Oosterbaen voor 430 gulden
boven de onkosten genomen op 20 gulden.
85.15-8-1669. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman verkoopt Pieter de Vogel bode van het
baljuwschap van Rijnland een erfpachtsbrief van 6 gulden per jr gevestigd op een huis en erf met
lijnbaan gelegen aan de oude Zeestraat buiten de St Jacobsbrugge door Jan Wouterszn. van
Houwaert daarop gevestigd op 25-8-1645, voor 150 gulden contant.
85v. 18-12-1669. Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan
Mr Johan Moer-bergen 40 in rade te Leiden 300 gulden met waarborg zijn huis en erf gelegen op het
Plein te Noordwijk op Zee, belend ZO de kinderen van Trijntje Arentsdr. en NW Jacob Janszn. van
Sonnevelt, strekkende voor van het voorsz. plein tot achter aan Maertje de Rot en op een huis en erf
gelegen aan de noordzijde van Noordwijk op Zee, belend NO de schuldenaar, Jacob Floriszn. en
Jongkint, ZO dezelfde Jongkint, ZW de weg en NW Sybrant Hendrickszn. Kunst en nog een huisje en
erf aldaar gelegen op het noordeinde, belend NO en W de Wildernis, Z het voorgaande huis en erf, O
Jacob Floriszn. en Jongkint en N de Oostweg of het voetpad.
86. 12-3-1670. Adriaentje Adriaensdr. Cromsteven weduwe van Jeroen Corneliszn. van der Does
bakker alhier met Jan Janszn. van Steenvoorden haar gekoren voogd stelt dat haar man had verkocht
en dat zij nu opdraagt aan Jannetje, Guertje,Marytje en jonge Jannetje Cornelisdrs van der Does
ongehuwde personen een huis en erf gelegen in het Oosteinde aan de noordwestzijde van de
Voorstraat te Noordwijk binnen aldaar de koopsters in wonen, belend NO Cornelis Dirckszn.
Wassenaer, ZO de Voorstraat, ZW Dirck Jacobszn. Vermij en NW Jr Andries van Outshoorn, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-3-1650, voor 1000 gulden contant.
86v. 12-3-1670. Jan Janszn. van Steenvoorden timmerman als speciale procuratie hebbende van
Adriaentje Adri-aensdr. Cromsteven weduwe van Jeroen Corneliszn. van der Does, van Jan
Corneliszn. van der Does en van de voorsz. vier dochters in de vorige akte genoemd verkopen Mr
Jacob van de Velde advocaat wonende den Haag twee huizen en erven gelegen aan de
noordoostzijde van de Kerkstraat te Noordwijk binnen, gekomen van wijlen Mr Christiaen van Loon
chirurgijn en zijn successeurs zijnde enige jaren gecombineerd geweest en nu nog, belend in zijn
geheel NO Dirck Willemszn. van Steenvoorden kolfmaker, ZO Jan Janszn. van Steenvoorden, ZW de
Kerkstraat en NW Claes Adriaenszn. van Erffurt nomine uxoris en Neeltje Willemsdr., alles volgens de
oude brieven, daarvan de jongste zijn van 20-6-1648 en 21-4-1649, voor 2190 gulden contant.
87v. 16-3-1670. Engel Claeszn. Inwegen wonende te Noordwijk op Zee, Jobje Claesdr. Inwegen
ongehuwde meerderjarige
dochter met Engel Claeszn. voorsz. haar gekoren voogd en voor Stijntje Claesdr. haar zuster
die ziek is, kinderen en erfgenamen van Claes Corneliszn. Inwegen en Baertje Jeroensdr., beiden te
Noordwijk op Zee over-leden verkopen Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven wonende te Noordwijk op
Zee een huis en erf gelegen aan de Heerweg aldaar, belend NO Harman Jochemszn., ZO en ZW de
voors. weg en NW Leentje Pietersdr., alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van
24-12-1632, voor 43 gulden contant.
88. 26-3-1670. Adraentje Adriaensdr. Cromsteven voorsz. met Jan Janszn. van Steenvoorden haar
gekoren voogd verkoopt Jan Corneliszn. van der Does bakker, broer van haar za man jegenwoordig
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Voorstraat over de Kerk te Noordwijk binnen, belend
NO Willem Janszn. van Rijn, ZO de Achterweg, ZW Leendert van Teylingen en NW de Voorstraat,
belast met 37 st 8 p per jr tbv de broeders te Leiderdorp, welke zo lang zij het hebben bezeten nooit
zijn gemaand, haar man aangekomen bij scheiding als erfgenaam uit de boedel van zijn vader
Cornelis Jeroenszn. van der Does die hetzelve bij scheiding had verkregen van Jeroen Corneliszn.
van der Does haar za mans grootvader, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
4-7-1612. Voldaan met een schuldbrief van 1200 gulden.
88v. 26-3-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 19-1-1692.
89. 26-3-1670. Ermpje Cornelisdr. weduwe van Pieter Willemszn. Wijckerhelt met Cornelis Janszn.
Oosterbaen haar gekoren voogd verkoopt Jan Pieterszn. Wijckerhelt haar zoon een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jan Pieterszn. van Velsen, ZO de Doel- of
Achterweg, ZW Jan Arentszn. Glasbergen en daarachter Cornelis Janszn. Oosterbaen en NW de
Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 17-5-1637 voor 850 gulden contant.
89v. 30-4-1670. Pieter Gerritszn. van Couwenhoven gehuwd met Crijntje Huybertsdr. en zulks mondig
en Cornelis Mees Huybertsznzn. en Jan Pieterszn. van Velsen omen en bloedvoogden over Simon
Huybertszn. en Jannetje Huybertsdr. minderjarig, allen kinderen van wijlen Huybert Mees
Huybertsznzn. bij Maertje Leendertsdr. verkopen Jan Janszn. Oosterbaen 2 morgen 4 hond land
gelegen onder Duyn bij de woning van Jan Pieterszn. Puyck van Velsen, belend NO Jan Corneliszn.
aen Duyndam, ZO de Scheysloot genaamd de Duinsloot, ZW de heer Berckhout en NW Jan
Pieterszn. Puyck voorsz., alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 9-3-1655, de voorsz.
kinde-ren vader voor de helft aangekomen bij scheiding tussen zijn moeder, broers en zusters
gepasseerd voor notaris Nicolaes van Delvendiep op 8-11-1644 en voor de wederhelft volgens de
jongste brief, voor 2220 gulden contant.
90. 1-5-1670. Leendert Hendrickszn. van der Plas wonende op de Nes verkoopt Dirck Corneliszn. van
Alckemade bakker 850 roe wei- of hooiland gelegen op de Nes, belend NO, ZO en ZW de weduwe
van Pieter Leendertszn. van der Plas en NW de Woensdagse watering, alles volgens de oude
waarbrieven, de jongste van 13-5-1568, de verko-per aangekomen bij scheiding van de boedel van
Hendrick Louriszn. van der Plas en Maritje Leendertsdr. zijn ou-ders voor notaris Nicolaes van der
Bouchorst op 11-3-1659, met waarborg 2 morgen teelland genaamd Keesmallenland gelegen aan de
Wildernis, belend NO en ZO Roelof Huygenzn., ZW Pieter Gerritszn. en NW de Wildernis, voor 1850
gulden contant.
90v. 1-5-1670. Anna Agricola weduwe van Andries du Toict op heden van Leiden na hier metter woon
gekomen is schuldig aan Hendrick Payn oud schepen alhier 600 gulden wegens koop en levering van
lijwaad, katoen, zijde lint etc. met waarborg haar huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend O
Willem Barentszn. van Rijn gerechtsbode en W de erfgenamen van de heer Johan Hamel, strekkende
voor van de Voorstraat tot achter aan de Achterweg. Afge-lost 30-5-1688.
91. 14-5-1670. Mr Cornelis van Wouw advocaat voor het Hof van Holland, de heer Cornelis van der
Beecke beiden wonende den Haag als speciale procuratie hebbende van Jacob van Wouw medicine
doctor die last en procuratie had van Nicolaes van Wouw zijn vader, Item dezelfde en Daniel
Jacobszn. die last en procuratie hadden van hun moei Cornelia van Wouw, nog als speciale
procuratie hebbende van Hendrick van Vliet gehuwd met Johanna van Steen-bergh, voor hem zelve
en vervangende de verdere descendenten van wijlen Johannes van Steenbergh bij Barbara van
Wouw, allen kinderen en kleinkinderen van Cornelis Jacobszn. van Wouw en als procuratie hebbende
van Lodewijck van Wouw, Floris van Belle gehuwd met Maria van Wouw, voor hem zelve en
gezamenlijk vervangende de verdere descendenten van Jan Jacobszn. van Wouw haar vader en
grootvader, nog als procuratie hebbende van Mr Jan de Groot advocaat voor het Hof van Holland als
gemachtigde van Sophia van Wouw, Hillebrant van Wouw en Agneta van Wouw descendenten van
Hillebrant Jacobszn. van Wouw en nog als procuratie hebbende van Mr Gerrit van der Does voor hem
zelve en van Mr Jacob van der Does kinderen van wijlen Dirck van der Does en Barbara Jacobsdr.
van Wouw en nog als procuratie hebbende van Joachim Oudaen gehuwd met Maria van Wouw
vervangende en hen sterk makende voor de minderjarige kinderen van Clara van Wouw bij Willem
van Vredenburgh en in die kwaliteit vervangende Jacob van Vredenburgh en Jacob van
Couwenhoven zijn mede-voogden, kind en kleinkinderen van Abraham Jacobszn. van Wouw en nog
als procuratie hebbende van Dirck Harmanszn. van Ruyven ge-huwd met Anna van Wouw, van
Margaretha Splinter moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen bij Dr Pieter van Wouw en
tezamen vervangende haar zwager Philip Sampson gehuwd met Maria van Wouw, kinderen en
kleinkinderen van wijlen Willem Jacobszn. van Wouw en ten laatste nog als procuratie hebbende van
Jacob van Wouw, Dr Pieter van Wouw, Mr Johannes van Wouw, Willem van Wouw, Abraham van
Wouw voor hen zelven en hen sterk makende voor hun jongste broer Dr Hendrick van Wouw,
descendenten van Pieter Jacobszn. van Wouw bij Geertje Hallings, allen erfgenamen van juffrouw
Lucia van Wouw in haar leven weduwe van Dr Abraham van der Brugge verkopen Simon Gijsbert van
der Stelt tuinman een huis en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat aan de Kruysweg te Noordwijk
binnen, belend NO de nieuwe Zeestraat, ZO Jan Janszn. Heetcamp en Joost Joostzn. de Paauw, ZW
Joris Hendrickszn. ‘s-Gravendijck en NW Jan Janszn. Taerling, alles volgens de oude waarbrieven, de
jongsten van 27-4-1642 en 2-5-1643, voor 631 gulden contant.
92. 2-5-1670. Annetje Pietersdr. weduwe van Hendrick Pieterszn. van Tetroede met Willem
Hendrickszn. van Tetroede haar zoon en gekoren voogd schuldig aan Arent Jasperszn. van
Eyckenhoorn 10 gulden per jr met hypotheek op haar huis en erf, belend NO het huis van de
Remonstrantse Predikant, ZO de Raadhuisstraat, ZW Pieter Dirckszn. tot Noordwijk op Zee en NW de
nazaten van Jan Evertszn. Afgelost 6-6-1688.
92v. 14-5-1670. Abraham Stoffelszn. van Houten voor hem zelve voor de helft en nog als speciale
procuratie hebbende van Pieter Corneliszn. van Berendrecht gehuwd met Susanna Thonisdr. en
Jacob Adriaenszn. van Warmenhoven gehuwd met Anna Thonisdr. kinderen van wijlen Anthonis
Stoffelszn. voor de andere helft tezamen erfgenamen van Susanna Stoffelsdr. in haar leven huisvrouw
van Jan Pieterszn. Taerling haar zuster en moeie verkopen Leentje Pietersdr. bejaarde dochter
wonende te Noordwijk op Zee met Pieter Gerritszn. haar neef en geko-ren voogd een huis en erf
gelegen aan de Breloffstraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO Cornelis
Corneliszn. den Ael, ZW Lijsbeth Pietersdr. weduwe van Claes Thoniszn., NW de weduwe van
Warbout Jacobszn. Vermij, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 3-5-1652, voor 475
gulden contant.
93. 14-5-1670. Oude Jan Stevenszn. van Steenbergen voor 1/3e mitsgaders Gerrit Louriszn. van den
Bosch als procuratie hebbende van jonge Jan Stevenszn. van Steenbergen schipper van Noordwijk
op ‘s-Gravenhage voor 1/3e en Abraham Stoffelszn. van Houten als speciale procuratie hebbende van
Guyrtje Gerritsdr. weduwe van Adriaen Stevenszn. tot Munnickendam voor 1/3e, kinderen en
erfgenamen van Jannetje Jansdr. weduwe eerst van Steven van Steenbergen en laatst van Cornelis
Corneliszn. van Heemskerck verkopen Jan Janszn. Oosterbaen een huis en erf met lijnbaan gelegen
aan de Achterstraat te Noordwijk binnen, belend NO Aeltje Jochemsdr., ZO de vrouwe van Noordwijk,
ZW Huybert Joostenzn. van Koxhorn en NW de voorsz. straat of Achterweg, belast met 5 gulden per jr
erfpacht tbv de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 29-3-1633,
voor 310 gulden contant. Volgen de twee procuraties.
94. 20-5-1670. Cornelis Dirckszn. Wassenaer jegenwoordig gezworene is schuldig aan de drie
nagelaten weeskinderen van Jacob Dirckszn. Wassenaer en Pietertje Gerritsdr. van der Werff beiden
overleden te Heemstede 400 gulden wegens geleend geld, door hem ontvangen van Jacob
Huybertszn. van der Werff als oud-oom en nevens de schuldenaar voogd over de voorsz. kinderen,
met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend W Jannetje
Cornelisdr. en en O Cornelis Pieterszn. bouman, strekkende tot achter aan de Achterweg. Afgelost
15-2-1685.
94v. 27-5-1670. Harman Pieterszn. en Guyrtje Pietersdr. van Steenhoolen wonende alhier, Pieter
Janszn. Hasius gehuwd met Sijtje Pietersdr. wonende Leiden met Dirck Olofszn. van Steenhoolen
oom en voogd van Maria Pietersdr. wonende Amsterdam en Olof Pieterszn. van Steenhoolen
nagelaten kinderen en erfgenamen van Pieter Olofszn. van Steenhoolen overleden alhier verkopen
Olof Pieterszn. van Steenhoolen 4/5e delen van een huis en erf daarvan de koper 1/5 toekomt,
gelegen aan de Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend W Vechter Thymanszn. Oversyl en O
voor Pieter Evertszn. en daaraan het weeshuis, strekkende tot achter aan Vechter Thymanszn.
voorsz., belast met 2 st 14 p erfpacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 12-5-1632. Voldaan met een schuldbrief van 280 gulden.
95. 27-5-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 4-3-1681.
95v. 4-6-1670. Cornelis Dirckszn. Bergervlucht timmerman is schuldig aan Thonis Dirckszn.
Bergervlucht zijn broer 16 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Kerkstraat te
Noordwijk binnen, belend NO de Kerkstraat, ZO en ZW Jan Jacobszn. Slobbe en NW Jan
Hendrickszn. Langevelt.
96. 4-6-1670. Adriaen Janszn. van Warmenhoven en Cornelis Janszn. van Langevelt
gasthuismeesters als in het gasthuis onderhoudende Jacob Thoniszn. de Baer die mede compareerde
verkopen Eeuwout Willemszn. van Tethrode lijndraaier een huis en erf gelegen aan de Zeestraat nu
genaamd Sonneveltstraat te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO Huych Reyerszn.
timmerman, ZW de Sonneveltstraat en NW Cornelis Mees Simonsznzn., belast met 250 gulden door
de voorsz. de Baer daarop gevestigd op 2-6-1664 tbv Maritje Dircksdr. voljaarde blinde dochter, alles
volgens de oude brieven, de jongste van 2-6-1664, voor 200 gulden boven de belasting alsmede een
schuldbrief van 250 gulden.
96v. 4-6-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 19-10-1715.
97. 15-6-1670. Jan Claeszn. Admirael oom en Adriaen Pieterszn. Oostdam oud-oom voogden over de
kinderen en erfgenamen onder boedelbeschrijving mitsgaders Paulus Claeszn. Admirael als bij de
gerechte van Leiden aangesteld
tot administrateur over de boedel en goederen van wijlen Eeuwout Claeszn. Glasbergen
verkopen Hendrick Joriszn. van Ypenbueren een huis en erf met lijnbaan gelegen te Noordwijk
binnen, belend NO het Diefpad, ZO de Lijdweg, ZW de oude Zeestraat en NW de weduwe van
Harman Janszn., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 2-3-1666, voor 305
gulden contant.
97v. 2-6-1670. Dirck Janszn. en Cornelis Janszn. Stegerhouck, Item Louris Claeszn. van der Holst
gehuwd met Maertje Jansdr. van Stegerhouck, nog Aefje Jansdr. van Stegerhouck ongehuwde
meerderjarige dochter, wijders Louris Claeszn. van der Holst voornoemd, Willem Janszn. Oosterbaen
en Pieter Crijnenzn. van der Boon als voogden over Jan Pieterszn. van der Boon minderjarig kind van
wijlen Aeltje Jansdr. Stegerhouck bij de voorsz. Pieter Crijnenzn. vervangende Willem Janszn.
Stegerhouck, allen kinderen en kleinkind van Jan Dirckszn. gorter en Pietertje Cornelisdr. beiden z.g.,
welke Jan Dirckszn. een broer en erfgenaam was van wijlen Wouter Dirckszn. kui-per verkopen
Frederick Hendrick Duderus wijnverkopen alhier twee huizen en erven met schuur staande ongesepareerd
naast elkander aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NW de dorps
Molensteeg en ZO Dirck Corneliszn. Outgen bakker met een gemene muur met conditie van goot en
uitwatering volgens de akte van 28-7-1653, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan zeker
dorpshuisje bewoond door Michiel Jansdr. door de koper onlangs gekocht, belast met 16 st per jr tbv
de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-6-1630,
voor 366 gulden 13 st 6 pcontant boven de belasting alsmede een schuldbrief van 733 gulden 6 st 10
p.
98v. 2-6-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
99. 2-7-1670. Pieter Crijnenzn. van der Boon tuinman gehuwd met Maertje Cornelisdr. den Ael
weduwe van Willem Maertenszn. Verbeeck schuldig aan Johan Gaal wonende Leiden 40 gulden per jr
met hypotheek op zijn huis en erf met schuur, tuin en lijnbaan gelegen aan de Gooweg bij de
Oosteinderbrug daarin zij wonen, belend NO Dirck Olofszn. van Steenhoolen, ZO de Heerweg
genaamd de Gooweg, ZW Pieter Janszn. van der Fleuyt en NW Dirck Olofszn. voorsz.
100. 2-7-1670. Cornelis Dirckszn. van Wassenaer, Warbout Jacobszn. van der Mij, Isaack Borel en
Simon Pieterszn. Wijckerhelt gezworenen van Noordwijk verkopen Frederick Hendrick Duderus
wijnkoper alhier een klein huisje met erf gelegen aan de Molensteeg, belend NO het dorps schoolhuis
en erf, ZO Dirck Corneliszn. Outgen, ZW de koper en NW de voorsz. Molen- of Schoolsteeg, met
recht van gebruik en bewoning door Michiel Janszn. trommelslager en zijn jegenwoordige huisvrouw
Neeltje Cornelisdr. Voldaan met een schuldbrief van 230 gulden.
100v. 2-7-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 9-5-1691.
101. 13-8-1670. Gerrit Adriaenszn. Erffurt en Maertje Jansdr. echte man en vrouw, wonende
Noordwijkerhout, stellen tot nadere zedkerheid van een weesrentebrief van 1400 gulden opgenomen
ter weeskamer te Leiden tbv de gerechtigden tot de boedel en goederen van Quirijn Ponszn. van
Slingerlant van 13-8-1670 hypotheek op 10 hond weiland gelegen in de Zuidbroek, belend ZW Jan
Jacobszn. Slobbe, NW Cornelis Schooten met bruikwwaar, NO Gerrit Jan Claesznzn. en ZO het
Zuidbroeker schouslootje, de voorn. Maertje Jansdr. aangekomen bij erfenis van haar vader Jan
Franszn. Elstgeest. Afgelost 18-8-1681 door Mr Willem van Schooterbosch possesseur van de
hypotheek.
101v. 17-9-1670. Coert Janszn. van den Bergh bleker alhier is schuldig aan de heer Jacob de Graeff
wonende Haarlem 36 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met blekerij gelegen achter de
blekerij van Frans Barentszn. Hasewindius, belend NO de voorsz. Hasewindius, de kinderen van
Simon Claeszn. en de weduwe en kinderen van Huybert Meeszn. met eigen of bruikwaar, ZO de
voorsz. weduwe en kinderen en ZW en NW de Grafelijkheids wildernis, de schuldenaar aangekomen
bij koop van de weduwe en erfgenamen van Jacob Gerritszn. van Velsen. Afgelost 10-2-1671.
102. 24-9-1670. Willem Thoniszn. van Schie gehuwd met Maertje Simonsdr. dochter van Simon
Claeszn. dewelke zoon en enige erfgenaam was van Claes Simonszn. verkoopt Dirck Olofszn. van
Steenhoolen 7 hond weiland gelegen buiten het Oosteinde, belend NW Jacob Adriaen Huygenznzn.
en de koper, NO Simon Janszn. Mager met St Jeroenscroft, ZW de koper en ZO de Gooyweg of
Gooysloot, belast met 3 gulden per jr erfpacht tbv het St Catharynen en Barbaren convent te
Noordwijk, nu de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven en scheidingsbrief,
daarvan de jongste is van 15-1-1623 alsmede een akte van scheiding van 2-2-1667, waarbij het land
Maertje Simonsdr. werd toebedeeld, voor 550 gulden contant.
102v. 1-10-1670. Pieter Jacobszn. Arcxhouck als procuratie hebbende van Jan Hendrickszn.
Hechtmaecker wonen-de Amsterdam, zoon van Hendrick Evertszn. die een broer was van Jan
Evertszn. kleermaker overleden alhier op 12-4-1670 die bij het verstrekken van de last handelde voor
zich en als last hebbende van Grietje Hendricksdr. zijn zuster mede wonende Amsterdam en nog van
Sr van Veeck wonende Amsterdam als last hebbende van Evert Evertszn. wonende St Lucas in
Hispangien mede een broer van Jan Evertszn. en nog wegens Hendrick Hendrickszn. broer van Jan
Hendrickszn. Hechtmaecker tezamen erfgenamen ab intestato van Jan Evertszn. verkopen Willem
Hendrickszn. van Tethroode stoeldraaier een huis en erf gelegen op de noordoosthoek van de
Kerkstraat bij het Kerkhof te Noordwijk binnen, daarin Jan Evertszn. gestorven is, belend ZW de
Kerkstraat, NW Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn, NO de tuin van de Remonstrantsche Gemeente
en de erfgenamen van Maertje Maertensdr. N op Zee en ZO de Heerweg, alles volgens de oude
waarbrieven daarvan de jongste is van 22-5-1652, voor 500 gulden contant alsmede een schuldbrief
van 450 gulden.
103v. 1-10-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 9-5-1691.
104. 1-10-1670. Philips van Hoven wonende den Haag als procuratie hebbende van vrouwe Willemina
van der Noot douariere van de heer Nicolaes van der Bouchorst heer van Wimmenum verkoopt Jan
Arentszn. Nieuveld een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend ZW Thonis
Janszn. smid, NW het volgend erf, NO Willem Janszn. Oosterbaen en Jr Outshoorn en ZO de
Voorstraat, nog een tuintje achter het voorsz. huis, belend ZW Thonis Janszn. smid voorsz., NW de
Achterweg, NO Jr Outshoorn en ZO het voorgaande huis en erf, alles volgens de oude waarbrieven
daarvan de jongste is van 1-3-1613, voor 700 gulden contant.
104v. Volgt procuratie voor notaris Nicolaes van Delvendiep van 29-4-1670 van Jan Hendrickszn.
Hechtmaecker etc. op Pieter Jacobszn. Arcxhouck hiervoor vermeld.
105. 23-10-1670. Huych Reyerszn. van Moerkercken gehuwd met Nelletje Jansdr. dochter van Jan
Warboutszn. voor de ene helft en als bij koop bij executie van de goederen van Jan Buys man en
voogd van Florisje Thonisdr. dochtersdochter en mede-erfgename van Jan Warboutszn. het recht
bekomen hebbende voor de wederhelt, verkoopt Cornelis Floriszn. Swanendrift lijndraaier zijn
dochters man een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Brelofterweg, even over de brug, belend
NW Bartholomeeus van der Can en de kinderen van Joris Dirckszn. van der Does en aan de andere
zijde de Achterweg, strekkende voor van de Brelofterweg tot achter aan het Diefpad, wijders met
zodanige servituten van uitweg, maken van de dijk, houden van houders volgens de oude brief van
20-11-1588, voor 800 gulden contant.
106. 5-11-1670. Elias Pieterszn. Craay gehuwd met Maertje Philipsdr. van Loon, Mr Jan van Loon
chirurgijn voor hem zelve en als speciale last hebbende van Mr Philips van Loon chirurgijn wonende
Rijnsburg en als voogd over Lijsbet Engelraven en Maria Engelraven, minderjarige kinderen van
Jannetje van Loon en nog Philips Claeszn. van Loon voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Pieter Hendrickszn. van Winterbeck gehuwd met Belytje Claesdr. van Loon mede voor hem zelve en
als voogd over Jan Claeszn. van Loon en Machteld Claesdr. van Loon, Item de voorsz. Philips
Claeszn. van Loon als procuratie hebbende van Margaretha Corstiaensdr. van Loon weduwe van
Lambertus van der Waert alsmede van Anna van Loon en Machtildis van Loon ongehuwde bejaarde
dochters wonende Leiden, nog van Margaretha Gerritsdr. van Loon weduwe van Bartholomeeus van
Doorn en van Hester van der Bouchorst moeder en voogdesse over Daniel van Loon haar
minderjarige zoon en haar sterk makende voor Mr Johannes Vossius gehuwd met Machtildis van
Loon en van Mr Roelant van Loendersloot man en voogd van Anna van Loon, nog compareerde
Philips Hanneman wonende Rijnsburg en Anthonis Marinius gehuwd met Petronella Hanneman allen
geïnstitueerde erfgenamen elk voor 1/18e van Willem Philipszn. van Loon in die kwaliteit voor de helft
mitsgaders Claes Willemszn. Wijckerhelt en Aaltje Willemsdr. Wyckerhelt ongehuwde bejaarde
personen elk voor ¼, Jan Pieterszn. Wyckerhelt en Pieter Willemszn. Wijckerhelt, kinderen van Pieter
Willemszn. Wijckerhelt mede voor ¼ en Claes Willemszn. voornoemd en Cornelis Janszn.
Oosterbaen voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Willemsdr. Wijckerhelt voor ¼
erfgenamen van Maertje Willemsdr. Wyckerhelt overleden te Noordwijk voor de wederhelft verkopen
Pieter Janszn. van der Speck een huis en erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
NO de Doelweg en ZW Claes Willemszn. Wyckerhelt, strekkende voor van de Voorstraat tot achter
aan de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-5-1639, voor 900
gulden contant.
107. 10-11-1670. Jacob Jeroenszn. Schoutge wonende in de Cley is schuldig aan Cornelis van
Delvendiep notaris in den Haag 400 gulden wegens geleend geld met waarborg 1½ morgen teelland
gelegen in de Cley, belend NO Jr Andries van Outshoorn, ZO de Achterweg, ZW de Menackerweg en
NW de Heerweg, ½ van twee partijen hooiland gelegen in de Hogewegse polder, tezamen 3½
morgen, belend NO de Geeren, ZO Huybert Jacobszn. op Cloosterschuur met bruikwaar, ZW Simon
Janszn. Paerdekoper met bruikwaar en NW de Masloot, de schuldenaar aangekomen uit de boedel
van Jeroen Janszn. Schoutge zijn vader. Ontslag van de helft van 3½ morgen op 2-7-1671.
107v. 24-12-1670. Splinter van Cleef wonende Leiden verkoopt Dr Hendrick Payn oud schepen alhier
een huis en erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Leendert Janszn.
Breeckhout, ZO juffr. van Outshoorn, ZW Cornelis Corneliszn. Wassenaer en NW de Voorstraat, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-5-1664. Voldaan met een schuldbrief van
1600 gulden.
108. 24-12-1670. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Sr Guilljaem Bassee
koopman te Leiden.
108v. 2-1-1671. Huybert Leendertszn. Coeterbout gehuwd met Gijsbertje Olofsdr. weduwe van
Leendert Hendrickszn. wonende te Noordwijk op Zee had verkocht aan wijlen Willem Harmanszn.
overleden te Noordwijk op Zee en draagt nu op aan diens kinderen en erfgenamen een huis en erf
gelegen aldaar, belend NO Huybert Leendertszn., ZO de Wildernis, ZW de Heerweg en NW de
weduwe van Dirck Corneliszn. Truff, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
25-2-1634, voor 200 gulden contant.
109. 2-2-1671. Jan Zegerszn. van Outshoorn wonende Coudekerck voor hem zelve als principael en
als procuratie hebbende van Zeger Cornelisz. van Outshoorn zijn vader als borg schuldig aan juffr.
Cornelia van Hoogeveen weduwe van Johan van Panhuys in zijn leven bewindhebber van de West-
Indische Compagnie 2000 gulden wegens geleend geld en stelt tot waarborg als erfgenaam van zijn
moeder 2 morgen 5 hond 59 roe weiland genaamd de Roescamp, belend O 4 hond land met 2 hond
land van dit voorsz. land gemeen liggende en de erfgenamen van de heer van Wimmenum en Z, W
en N de erfgenamen van de heer van Wimmenum voorsz., zijn comparantes vader aangekomen uit
de boedel van diens vader volgens de boedelscheiding verleden voor Jan Janszn. Verwey notaris van
13-1 -1635.
109v. Volgt procuratie van 24-1-1671 voor Johan van der Voort notaris te Leiden van Zeger
Corneliszn. van Outshoorn.
110v. 4-2-1671. Rochus Rochuszn. van Wouw wonende aan de Pishoucksbrugge is schuldig aan
Philips Janszn. Clercq 500 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf gelegen aan
de Pishoucksbrugge, belend NO de Dinsdaagse watering, ZO en ZW de vrouwe van Noordwijk en
NW de Achterweg.
111. 13-2-1671. Simon Janszn. Mager is schuldig aan Adriaen Janszn. kuyper zijn broer wonende
Rijnsburg 800 gulden wegens geleend geld, met waarborg de helft van 14 hond wei- of hooiland
daarvan zijn broer Adriaen Janszn. de andere helft bezit gelegen voor deze in Offem en nu in
Noordwijk, belend in zijn geheel ZO de Masloot, ZW juffr. Lodensteyn, NW Huych Corneliszn. te
Noordwijkerhout en NW eertijds het Clooster van Noordwijk, daarna de vrouwe van Offem en nu de
vrouwe van Noordwijk.
111v. 13-2-1671. Coert Janszn. van den Bergh bleker alhier is schuldig aan Laurens van ‘s-
Gravensande 40 in rade te Leiden 300 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf
met blekerij gelegen achter de blekerij van Frans Barentszn. Hasewindius, belend NO de voorsz.
Hasewindius, de kinderen van Simon Claeszn. en de weduwe en kinderen van Huybert Meeszn., ZO
de voorsz. weduwe en kinderen en ZW en NW de Grafelijkheids wildernis.
112. 8-4-1671. Maertje Willemsdr. weduwe van Maerten Gerritszn. Zuyderbaen verkoopt Willem
Pieterszn. Vogelenzang kleermaker alhier een huis en erf gelegen onder de Linden aan het oude
Marcktveld te Noordwijk binnen, belend ZO Johannes van Rijnsdijck en NW Cornelis Pieterszn. de
Groot, strekkende voor ten zuidwesten het voorsz. Marktveld tot achter in het noordoosten aan de
kinderen en erfgenamen van Nicolaes van Delvendiep, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de
jongste van die voor de helft is van 28-5-1657, voor 558 gulden contant.
113. 27-4-1671. Adriana Garbrantsdr. weduwe van Jeroen Dirckszn. met Aarnout de Vacht capitein
van de Peuymers haar gekoren voogd verkoopt Magdalena Thomasdr. van Arckel weduwe van Dirck
Corneliszn. Heemskerck een huis en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen,
belend NO Joost Reyerszn. Vossenburgh, ZO de erfgenamen van Jacob van der Elst, ZW de voorsz.
straat en NW Thonis Simonszn. Capiteyn, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 22-4-1649, voor 500 gulden contant.
113v. 27-4-1671. Cornelis Mees Simonsznzn. is schuldig aan Maria Flamen weduwe van Willem van
Hogendorp wonende te Amsterdam een losrente van 20 gulden per jr met hypotheek op een huis en
erf gelegen aan de Sonneveltstraat buiten de St Jacobsbrugge te Noordwijk binnen, belend NO het
Diefpad, ZO Eeuwout Willemszn., ZW de voorsz. straat en NW Cors Gilliszn. en de schuldenaar, hem
aangekomen bij erfenis volgens het testament van zijn moeder gepasseerd voor notaris Delvendiep.
114v. 27-4-1671. Magdalena Thomasdr. van Arckel weduwe van Dirck Corneliszn. Heemskerck
schuldig aan dezelfde een losrente van 20 gulden per jr met hypotheek op het huis en erf gekocht
onder 113. Afgelost 21-11-1674.
115v. 27-4-1671. Coert Janszn. van den Bergh bleker is schuldig aan dezelfde 60 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf met blekerij gelegen achter de blekerij van Hasewindius, staande op
erfpachtsgrond, belend NO de voorsz. Hasewindius, de kinderen van Simon Claeszn. en de kinderen
van Huybert Meeszn., ZO Jan Pieterszn. van Velsen en ZW en NW de Grafelijkheids wildernis.
116v. 27-4-1671. Harman Willemszn. van Schilperhoeck voor hem zelve mitsgaders Jacob Thoniszn.
van Schie en de voorsz. Harman Willems zn. bloedvoogden over Maertje Willemsdr. minderjarige
dochter en vervangende Jan Thomaszn. van Doorn gehuwd met Engeltje Willemsdr. allen kinderen en
erfgenamen van Willem Harmanszn. van Schilperhoeck en Jaepje Gerritsdr. overleden te Noordwijk
op Zee verkopen Jacob Hendrickszn. Cruyt wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf met
hanghout, droogseylen, speten en alles tot de drogerij behorende gelegen aldaar, belend NO Huybert
Leendertszn. Coeterbout, ZO de Wildernis, ZW de Heerweg en NW de weduwe van Dirck Corneliszn.
Truff, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 15-1-1671.
117. 30-4-1671. Neeltje Willemsdr. weduwe van Floris Corneliszn. van Brouckhuysen wonende
Rijnsburg met Cornelis Janszn. Oosterbaen haar gekoren voogd verkoopt Huygh Willemszn. van
Veen wonende Rijnsburg 11 hond geestland gelegen in Offem, belend NO de kinderen van Willem
Jeroenszn., ZO de Buurweg, W de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Schouwsloot, alles volgens de
oude brieven, de jongste van 20-7-1636, de verkoopster aangekomen bij erfenis van haar vader
Willem Barentszn. volgens dispositie gepasseerd voor Nicolaes van der Burgh notaris te Noordwijk,
voor 400 gulden contant.
117v. 6-5-1671. Cornelis Mees Simonsznzn. voor hem zelve, Item Pietertje Jansdr. van Achthoven
weduwe van Simon Mees Simonsznzn. met Maerten Adriaenszn. van Rossum haar gekoren voogd en
nog Cornelis Meeszn. voorsz. en de nagenoemde Cornelis Dirckszn. als omen en bloedvoogden over
de twee nagelaten minderjarige kinde-ren van Simon Meeszn., mitsgaders Cornelis Dirckszn. van
Achthoven gehuwd met Maertje Meesdr., kinderen en erfgenamen van Neeltje Cornelisdr. weduwe
van Mees Simonszn. volgens testament van Neeltje voor Nicolaes van Delvendiep op 20-4-1668
verkopen Jhr Andries van Outshoorn 2 morgen 3 hond teelland gelegen aan de Achterweg, belend ZO
en ZW Maerten Adriaenszn. van Rossum NO Simon Jeroenszn. en de Abdij van Rijnsburg en NW de
Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 4-6-1628, voor 113 gulden
contant alsmede een obligatie van 800 gulden tbv de weduwe en kinderen van Jeroen Mees
Simonsznzn. alsmede een obligatie van 300 gulden tbv de voorsz. Pietertje Jansdr.
118v. 13-5-1671. Dieuwertje Harmansdr. weduwe eerst van Jan Huygenzn. timmerman en laatst van
Claes Adriaenszn. Erffurt voor de ene helft en Willem Dirckszn. Roosenburgh oom en voogd over de
minderjarige kinderen van Claes Adriaenszn. Erffurt voor de andere helft verkopen Jacob de Winter
notaris te Amsterdam een huis en erf met tuin gelegen aan de Corte Brelofterstraat te Noordwijk
binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO Claes Leendertszn. Schuyl, ZW Gerrit Janszn. Langevelt en
NW voor Sijtje Pietersdr. en Lijsbeth Pietersdr. weduwe van Claes Thomaszn. en voorts Gerrit
Janszn. Langevelt, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 30-3-1650 en 29-3-1651, voor
400 gulden contant. Borgen voor de verkoper Willem Dirckszn. Roosenburgh en Adriaen Janszn. van
Warmenhoven.
119. 18-5-1671. Hendrick Payn oud schepen alhier verkoopt Hendrick Noije koopman te Amsterdam
een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO Jan Jacobszn. Slobbe en
NW Cornelis Dirckszn. Quack, strekkende voor van ten noordoosten uit de Kerkstraat tot achter aan
ten zuidwesten de voorsz. Slobbe, belast met 8 st erfpacht per jr tbv het Weeshuis alhier, alles
volgens de oude waarbrieven, de jongste van 1-7-1666, voor 1400 gulden contant.
119v. 19-5-1671. Harman Willemszn. van Schilperhoeck afslager wonende te Noordwijk op Zee en
vervangende Jan Thomaszn. van Schie wonende Rotterdam man en voogd van Engeltje Willemsdr.
als mede-voogden en ver-vangende de verdere voogden van Maertje Willemsdr. kinderen van Willem
Harmanszn. in zijn leven afslager te Noordwijk op Zee verkopen Jan Pieterszn. Vinck zeeman een
huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee in Calis, belend NO en ZO Cornelis Janszn. de Geus, ZW de
weg en NW Jacob Gerritszn. voerman, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 12-4-1654,
voor 37 gulden contant.
120. 20-5-1671. Jacob Claeszn. Vinck wonende Rotterdam verkoopt Jacob Bancraszn. van
Uyttenhoven wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend NO Maertje de
Roth en de weg, ZO dezelfde weg, ZW de buurt en NW Cornelis Pieterszn. Admirael, alles volgens de
oude waarbrieven daarvan de jongste is van 16-1-1664, voor 155 gulden contant.
120v. 25-5-1671. Nelletje Jansdr. weduwe van Huygh Reyerszn. van Moerkercken in zijn leven
timmerman alhier met Cornelis Janszn. Oosterbaen en Pieter Dirckszn. Wassenaer haar gekoren
voogden verkoopt Gerrit Dirckszn. van der Bijl een huis en erf met tuin gelegen aan de
Dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Obadiaszn. en ZW Jacob Adriaenszn. van
Warmenhoven, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan de Woensdagse watering, belast
met 50 gulden per jr tbv Maria de la Noije, weduwe van Jan Pesijn volgens de brief van 25-3-1667,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-5-1638, voor 275 gulden contant
boven de belasting.
121v. 25-5-1671. Nelletje Huybertsdr. weduwe van Jacob Willemszn. van Hazerswoude wonende
alhier met Pieter Centen haar gekoren voogd verkoopt Jacob Joostenzn. van Westerbeeck een huis
en erf met barg en schuur gelegen op het Westeinde, belend NO Joris Hendrickszn. ‘s-Gravendijck,
ZO de Voorstraat en ZW en NW de weduwe van Gerrit Simonszn., belast met 1 gulden 10 st 8 p
erfpacht per jr tbv de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 10-6-1652. Voldaan met een schuldbrief van 960 gulden.
122v. 25-5-1671. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Dirck Janszn. Router.
123. 25-5-1671. Nelletje Jansdr. weduwe van Huych Reyerszn. van Moerkercken timmerman met
Cornelis Janszn. Oosterbaen en Pieter Dirckszn. Wassenaer haar gekoren voogden verkoopt Jan
Gerritszn. van Reviere een huis en erf gelegen aan de Sonneveltstraat te Noordwijk binnen, belend
NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn., ZW de weg en NW Eeuwout Willemszn., alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-6-1649, voor 343 gulden contant.
124. 25-5-1671. Dezelfde verkoopt Huybert Janszn. van der Cluft een tuin gelegen aan de oude
Zeestraat, belend NO de weg of Zeestraat, ZO Thonis Simonszn. Capiteyn, ZW de nieuwe Zeestraat
en NW Grietje Jansdr., alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van 2-6-1664, voor 132 gulden
contant.
125. 25-5-1671. Thonis Bartholomeeuszn. gehuwd met Heyltje Jansdr. Cats wonende Leiden voor
hem zelve en hem sterk makende voor Jacob Janszn. die buiten slands is en als oom en bloedvoogd
ocver de nagelaten minderjarige kinderen van Trijntje Jansdr. kinderen en kleinkind van Trijntje Crabs
weduwe van Jan Gerritrszn. Cats kleermaker verkoopt Jan Willemszn. van Rijn schepen alhier een
huis en erf gelegen aan het oude Marktveld onder de Linden te Noordwijk binnen, belend NO het
voorsz. oude Marktveld, ZO en ZW Jr Doubleth en NW de koper, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 18-7-1627. Voldaan door kwijting van een handschrift van 200 gulden door
Jan Gerritszn. Catrs en Trijntje Crabs voorn. tbv Immetje Lourisdr. getekend alsmede 20 gulden rente,
van welke Immetje de koper mede-erfgenaam is.
126. 29-5-1671. Jacob Jeroenszn. Schoutge zoon en mede-erfgenaam van Jeroen Janszn. Schoutge
voor hem zelve voor de ene helft en als testamentaire voogd over de 2 nagelaten weeskinderen van
Louris Janszn. Schoutge mede een zoon van Jeroen Janszn. voor de wederhelft verkopen Jr Andries
van Outshoorn twee percelen wei- of hooiland tezamen 3 morgen 2 hond 68 roe gelegen in de
Hogewegse polder, belend NO de Geeren en Huybert Jacobszn. van Egmont, ZO Huybert Jacobszn.
voorsz., ZW Simon Janszn. Paerdekoper met bruikwaar en NW de Masloot, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-5-1641, voor 3552 gulden contant.
127. 29-5-1671. Batholomeeus van der Can chirurgijn alhier zoon van wijlen Aechje Meesdr. die een
dochter was van Jannetje Cornelisdr. in haar leven weduwe van Mees Huybertszn. verkoopt Cornelis
Jacobszn. van Duyndam de helft van een croft teelland groot 355 roe gelegen omtrent het Dorp,
belend NO het Diefpad, ZO zekere steeg, ZW de oude Zeestraat en NW Adriaen Pieterszn., alles
onder de voorwaaerden als vermeld in een akte van scheiding tussen de gemene erfgenamen van
Jannetje Cornelisdr. van 4-3-1655 en een akte van scheiding tussen de verkoper en de voogden van
het kind van Maertje Meesdr. gepasseerd voor notaris Delvendiep op 22-12-1670, voor 127 gulden
contant.
128. 29-5-1671. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht gehuwd met Grietje Jeroensdr. dochter en mede
erfgename van Jeroen Janszn. die een zoon en mede-erfgenaam was van Jan Huygenzn. bakker
verkoopt Jan Dirckszn. Keur kleer-maker 10½ hond teelland (de helft van 3½ morgen) gelegen bij het
dorp van Noordwijk, belend NO de Schilpweg, ZO Jacob Adriaenszn. van Warmenhoven met de
wederhelft, ZW Cornelis Meeszn. en NW Thonis Jacobszn. van Schie en Jan Willemszn. van Rijn,
belast met 1 gulden per jr tbv de Canonicken te Leiden, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 6-9-1582, behelzende het gehele land, voor 2000 gulden contant.
129. 30-5-1671. Cornelis van der Beest notaris en rentmeester wonende den Haag als last en
procuratie hebbende van Jr Adam van der Duyn heer van ‘s-Gravenmoer schuldig aan Mr Jacob de
Mey advocaat wonende Amsterdam 5000 gulden wegens geleend geld, met waarborg een woning
met woonhuis, bouwhuis, wagenhuis, twee bargen met een boomgaard alsmede 5 morgen 2 hond 45
roe land gelegen in de Cley, belend ZO de Catwijkerweg met de navol-gende partij, ZW Daniel van
der Bouchorst, NW dezelfde met Jeroen Janszn. Schoutge en NO Jr Johan van Alcke-made met
Pieter Simonszn. en Jr Stalpers, 2 morgen 4 hond 30 roe zo teel- als weiland gelegen in de Cley,
belend NO de voorsz. partij, ZO de Catwijkerweg, ZO Daniel van der Bouchorst en NW mede de
voorgaande partij, 1 morgen 4 hond 45 roe land gelegen in de Cley, belend ZO en ZW de Abdij van
Leeuwenhorst, NW de Catwijkerweg en NO Anthonis Jacobszn. met de Abdij van Rijnsburg, makende
met de woning tezamen 9 morgen 5 hond 15 roe, daarvan bruikster is Jannetje Jansdr. weduwe van
Cornelis Huygenzn., 3 morgen 4 hond land belend NO Jr van Alckemade, ZO de erfgenamen van de
heer van Wimmenum, ZW Daniel van der Bouchorst en Simon Janszn. Breugom en NW de weduwe
en kinderen van Floris Pieterszn. Wassenaer, de voorsz. heer van ‘s-Gravenmoer opbestorven door
overlijden van Jr Amelis van der Bouchorst, heer van Wimmenum, zijn oom.
130v. Volgt de voorsz. procuratie van 26-10-1670.

H.J.v.d.Waag.
Spijkenisse, juli 1997.
kaart