Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 178

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 178

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 178.

Dit deel, hetwelk goed aansluit op het voorgaande, is voorzien van een summiere index.
De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde spelling aan te houden i.v.m. indexering.

fol.
1. 8-3-1662. De heer Mr Gerardus van Hoogeveen, secretaris van Leiden als procuratie hebbende
van juffr. Maria Theresia van Swieten weduwe van Reynier Carlier, dochter van Andries van Swieten,
haar sterk makende voor Nicolaes van Swieten haar innocente oom, zijnde de procuratie gepasseerd
op 14-2-1662 voor Engelbert van der Vliet notaris te Delft en nog als procuratie hebbende van Aldert
van Rijn, vader en voogd over Johan van Rijn zijn onmondige zoon als bij uiterste wil van juffr.
Weymina van Thorenvliet in haar leven huisvrouw van de heer Gillis Steffenszn. van Heussen
geroepen tot de portie van Dirck van Swieten, gepasseerd op 7-10-1661 voor Hendrick Melchiorszn.
Brasser notaris te Leiden, zijnde de voorsz. Andries, Nicolaes en Dirck kinderen van Anna van
Heussen in haar leven huisvrouw van Lambrecht Claeszn. van Swieten en nog als last hebbende van
joffr. Catharina Claesdr. Warmont weduwe van Joost van Nes zijn schoonmoeder en als procuratie
hebbende van juffr. Catharina Willemsdr. Warmont zo voor haar zelve als haar sterk makende voor
Gualter de Hueter gehuwd met Helena Warmont, dochters van Willem Claeszn. Warmont in zijn leven
burgemeester van Leiden zijnde de procuratie van 17-2-1661 voor Johannes Franck notaris te Delft
en nog van Mr Nicolaes de Bije raadsheer in de Hoge Raad van Holland, zoon en enige erfgenaam
van juffr. Margrieta Claesdr. Warmont en van Nicolaes van Gerwen zoon en enige erfgenaam van
Bartha Claesdr. Warmont volgens de procuratie gepasseerd op 12-2-1661 voor Johan van de Vijver
notaris te den Haag, zijnde de voorsz. Catharina, Willem, Margrita en Bartha kinderen van Anna van
Heussen in haar leven huisvrouw van Claes Willemszn. Warmont in zijn leven burgemeester van
Leiden en nog als bij procuratie van Cornelis Huygenzn. van Swanenburch, Michiel van Rijn dr. med.
en Gerard van Heussen rentmeester speciaal geautoriseerd zijnde tot de volgende opdracht volgens
procuratie van 25-2-1662 voor Willem van Vreedenburch notaris te Leiden, hebben de voorsz.
Cornelis van Swanenburch in huwelijk juffr. Cecilia van der Graft en last en procuratie hebbende van
Hendrick van der Graft zijn schoonbroeder alsmede van Johan, Jacob en Geertruyt Gael kinderen van
Marya van der Graft en van Thymanus Sprongh vader en voogd over zijn onmondige kinderen
verwekt bij Beatrix van der Graft, dochter van Jacob van der Graft, tezamen afkomelingen van Maria
van Heussen in haar leven huisvrouw van Hendrick Egbertszn. van der Hal burgemeester van Leiden,
zijnde de voorsz. Michiel van Rijn gehuwd met Johanna van Heussen, hebbende procuratie van Gillis
van Heussen en van Beatrix van Heussen weduwe van Johan Verhooch alsmede van Maria van
Heussen dochter van Gerrit van Heussen, tezamen kinderen van Pieter van Heussen hebbende
Gerard van Heussen procuratie van Johan van Heussen zijn vader en van Jacob van Geel gehuwd
met Cecilia Damen en hem sterk makende voor de kinderen van Cornelis Damen zijnde dezelfde
Cornelis en Cecilia Damen kinderen van Barbertje van Heussen en samen descendenten van Gerrit
van Heussen en zijnde de eerste Gerard van Heussen mede geautoriseerd door Gerard van Vilsteren
heer van Laerne en Straten etc. gehuwd met Beatrix van der Mije en van Justus Noobelaer vader en
voogd over zijn onmondige kinderen bij vrouwe Theodora van der Graft, zijnde de meer gemelde
Gerard van Heussen mede vader en voogd over zijn zoon Steffen van Heussen en last hebbende van
zijn broer Mr Dirck van Heussen advocaat vader en voogd van zijn dochter Weymina van Heussen als
bij uiterste wil van Gillis Steffenszn. van Heussen deszelfs recht verkregen hebbende, zijnde de
voorsz. Beatrix van der Mij, Theodora van der Graft en Gillis Steffenszn. van Heussen descendenten
van Gerrit Dirckszn. van Heussen, zijnde allen geinstitueerde erfgenamen van juffr. Weymina van
Thoornvliet in haar leven huisvrouw van Gillis Steffenszn. van Heussen volgens haar testament van 1-
2-1641 en ampliate van dien van 4-11-1650, beide voor notaris Hendrick Melchiorszn. Brasser te
Leiden gepasseerd verkopen Jr Andries van Outshoorn twee percelen wei- of hooiland, de voorste
partij 1 morgen 1 hond 8 roe gelegen aan de Masloot, belend NO Jan Huygenzn. van Warmenhoven,
ZO de voorsz. Masloot, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW Engel Adriaenszn. schipper en de
achterste partij 2 morgen 1 hond 6 roe gelegen over de Bremae aan de voorsz. Masloot, belend NO
Cornelis Willemszn. schipper, ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW de heer van Noordwijk, Thonis
Jacobszn. met bruikwaar, Pieter Franszn. en Philips Janszn. en NW de Masloot, welke twee partijen
van landen hun overtocht zullen hebben over de 8 hond 72 roe land door Engel Ariszn. schipper
gekocht tot op de Hogeweg, alles volgens de oude brieven daarvan de jongste is van 13-8-1634, voor
4800 gulden contant.
4. 8-3-1662. Dezelfden verkopen Jr Andries van Outshoorn 2 morgen 72 roe land gelegen buiten het
Oosteinde van het Dorp, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Gooweg, ZW Simon Janszn.
Mager en NW de Molenweg, laatst in huur gebruikt door Philips Janszn. Clercq, belast met 1 st
splinter tijns per jr, voor 1275 gulden contant.
6v. blanco.
7. 8-3-1662. Dezelfden verkopen Pieter Thoniszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee 1 morgen 5
hond 20 roe weiland gelegen aan de Maandagse schoubare watering, daar de quakel over deze
watering op staat, belend NO de heer Johan Cnotter en de heer van Wimmenum, ZO Seeger
Corneliszn. van Outshoorn, ZW de heer van Wimmenum en NW de voorsz. Maandagse watering, in
huur bij de weduwe van Cornelis Janszn. Clercq, voor 1650 gulden contant.
10. 8-3-1662. Dezelfden verkopen Engel Adriaenszn. schipper op Rotterdam 1 morgen 2 hond 72 roe
weiland gelegen aan de Hoge Weg, belend NW Jan Huygenzn. Warmenhoven timmerman, ZO de
verkopers of nu Jr Andries van Outshoorn, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Hogeweg, alles
volgens de voorsz. brief van 13-8-1634, voor 2100 gulden contant.
13. 15-3-1662. Gerrit van Heussen rentmeester procuratie hebbende van Mr Dirck van Heussen
advocaat Hof van Holland en de heer Thymanus Sprongh exeucteur testamentairs van Gillis
Stevenszn. van Heussen volgens de procuratie van 24-2-1662 voor Hendrick Melchiorszn. Brasser
notaris te Leiden verkopen Everard van Lodesteyn oud burgemeester van Delft 2 morgen 2 hond 84
roe wei- of hooiland daarin begrepen de halve Crayerlaan aan de Duyndam en de Craeyerlaan,
belend NO Nicolaes van der Burch secretaris van Noordwijk en Voorhout, ZO de weduwe van Jacob
Maertenszn. Verdel, ZW de Duyndam en NW de Crayerlaan voor 3043 gulden contant.
14. 15-3-1662. Dezelfden verkopen Leendert Corneliszn. van Rotterdam 3 morgen 2 hond 9 roe weiof
hooiland gelegen aan de Craeyerlaan en de Woonsdagse watering, belend NO de erfgenamen van
aen t Duyn, ZO de Woonsdagse watering, ZW nu Nicolaes van der Burch en de weduwe van Jacob
Maertenszn. Verdel cs. en NW de Crayerlaan, voor 3375 gulden contant.
15. 15-3-1662. Dezelfden verkopen Nicolaes van der Burch secretaris van Noordwijk en Voorhout 1
morgen 5 hond 70 roe wei- of hooiland gelegen aan de Crayerlaan, belend NO nu Leendert
Corneliszn. van Rotterdam, ZO de weduwe van Jacob Maertenszn. Verdel, ZW nu de heer Everard
van Lodesteyn en NW de voorsz. Craeyerlaan, voor 2280 (=3280) gulden, waarvan 1/3e deel contant.
16. 15-3-1662. Volgt schuldbrief boven de 1760 gulden contant van 1520 gulden, met hypotheek op
het gekochte.
17. 15-3-1662. Thijs Meeszn. van Heemstede, Leendert Meeszn. van Heemstede, Jan Meeszn. van
Heemstede en Jacob Meeszn. van Heemstede broers, kindskinderen en voor 1/3e erfgenamen van
Anthonis Jacobszn. van Heemstede en als last hebbende van Mees Claeszn. van Heemstede hun
vader die daarvan het vruchtgebruik had en daarvan heden afstand heeft gedaan en de verkopers nog
als actie hebbende van Claes Adriaenszn. van Veen hun neef, zijnde mede een broerskind en voor
1/3e erfgenaam als voren en laatst nog Cornelis Joostenzn. Hoogeboom mede een broerskind en
erfgenaam van 1/3e deel van de voorsz. Anthony Jacobszn. verkopen aan Maertje Gerritsdr. van der
Mij weduwe van Hendrick Barentszn. de helft van 3 morgen 1 hond 12 roe weiland gelegen aan de
Boevesloot genaamd de Driesprong volgens de laatste opdrachtbrief van 1-2-1627, belend ZO de
voorsz. Boevesloot, W de heer van Petten met het akkereinde, N Maertje Cornelis Jeroens weduwe
van Jeroen Janszn. Wiel, Jan Jeroenszn. van Steenvoorden als bruiker van Cornelis Garbrantszn. van
Leiden en het wedde, voor de helft van 3325 gulden.
18v. blanco.
19. 15-3-1662. Dezelfden verkopen Thyman Thoniszn. en Abraham Stoffelszn. van Houten als
gasthuismeesters van Noordwijk de helft van 1 morgen 7 hond teelland gelegen aan de Leidse
Heerenweg, belend NO de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Vos of nu het weeskind van Gijsbert
Huygenzn., ZO de voorsz. weg, ZW het Gasthuis te Leiden en NW de Boeffvesloot, voor de helft van
1050 gulden contant.
20v. blanco
21. 28-6-1662. Volgt schuldbrief door Maertje Gerritsdr. van der Mij als vermeld onder 17 met
hypotheek op het gekochte.
22. 15-3-1662. Dezelfden verkopen Claes Huygenzn. van Houten de helft van een huis en erf met
werf gelegen aan de Cruysweg te Noordwijk binnen daarin Jannetje Corsdr. weduwe van Anthonis
Jacobszn. van Heemstede is overleden, belend NO Jan Janszn. Oosterbaen, ZO de Achterbuurtweg,
ZW de Cruysweg en NW Joost Dirckszn. Voldaan met een schuldbrief van 562 gulden 10 st.
23v. blanco
24. 15-3-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
25. 15-4-1662. Jacob Janszn. van Sonnevelt schrijver wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Dirck
Janszn. Buns mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de weduwe van
Adriaen Dirckszn., ZO de weg, ZW de verkoper met zijn aangehouden erf van dit huis en NW de
Zeestraat, voor 160 gulden contant alsmede 4 gulden 6 st voor t gelach.
25v. 15-4-1662. Claes Janszn. Ammerael verkoopt Pieter Lecandelen wonende den Haag een
custingbrief groot 1000 gulden tlv Mees Meeszn. wonende alhier en gevestigd op zijn huis en erf aan
de oude Zeestraat, belend NO Leendert Willemszn., ZO Cornelis Meeszn., ZW de voorsz. Zeestraat
en NW de dwarskerkstraat, alles volgens de brief van 5-5-1657. Compareerden mede Mees Meeszn.
van der Swan en Maritje Jansdr. van Arckel zijn huisvrouw die de overdracht erkennen en nog
wegens geleend geld aan de voorsz. Lecandelen 100 gulden schuldig zijn, dus tezamen 1100 gulden.
Afgelost 16-12-1671.
27. 15-5-1662. Pietertje Eeuwoutsdr. van der Linden weduwe van Dirck Simonszn. met Nicolaes van
der Burch haar gekoren voogd verkoopt Jan Arentszn. van Glasbergen kleermaker alhier een huisje
en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO de weduwe van Pieter Willemszn. Wijckerhelt, ZO en
ZW Cornelis Janszn. Oosterbaen en NW de Voorstraat, belast met 3 st 1 blanc per jr tbv de Abdij van
Leeuwenhorst, voor 531 gulden 6 st te weten 231 gulden 6 st contant en een custingbrief van 300
gulden.
27v. 15-5-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
28. 1-5-1662. Adriana Jorisdr. weduwe van Adriaen Warboutszn. van der Mij met Jacob Adriaenszn.
van der Mij haar gekoren voogd verkoopt Adriaen Volckertszn. soldaat een huis en erf gelegen aan
het Kalis te Noordwijk op Zee, belend NO Grietje Fransdr. en Maertje Fransdr., ZO of O Cornelis
Hennevanger, Z Jan Janszn. Groen, ZW Claes Huygenzn. en Floris Croften c.s. en NW de weg,
belast met 150 gulden tbv Maerten Adriaenszn. van Rossem voor 200 gulden boven de belasting.
28v. 28-6-1662. Dirck Willemszn. en Jan Willemszn. zo voor haar zelven en vervangende Jannetje
Willemsdr. wonende Valckenburch kinderen van Banckrasje Jansdr. als testamentaire erfgenamen
van Immetje Corsdr. weduwe van Anthonis Jacobszn. van Heemstede beiden overleden te Noordwijk
verkopen aan Maerje Gerritsdr. van der Mij weduwe van Hendrick Barentszn. de helft van 3 morgen 1
hond 12 roe weiland genaamd de Driesprong gelegen aan de Boevesloot, belend in zijn geheel ZO de
voorsz. Boevesloot, W de heer van Petten met het ackereinde, N Maertje Cornelis Jeroens weduwe
van Jeroen Janszn. Wiel en Jan Jeroenszn. van Steenvoorden als bruiker van Cornelis Garbrantszn.
wonende Leiden en het wedde, voor de helft van 3325 gulden.
29v. 28-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 16-3-1664.
30v. 28-6-1662. Dezelfde verkopen Thyman Thoniszn. en Abraham Stoffelszn. van Houten als Heilige
Geestmeesters en Gasthuismeesters van Noordwijk de helft van 1 morgen 7 roe teelland gelegen aan
de Leidse Heereweg, belend NO de erfgenamen van Adriaen Meeszn. Bos of nu het weeskind van
Gijsbert Huygenzn., ZO de voorsz. weg, ZW het Gasthuis te Leiden en NW de Boevesloot, voor de
helft van 1015 gulden.
31v. 18-5-1662. Dezelfde verkopen Claes Huygenzn. van Houten de helft van een huisje en erf met
werf gelegen aan de Cruysweg te Noordwijk binnen, belend NO Jan Janszn. van Oosterbaen, ZO de
Achterbuurtseweg, ZW de Cruysweg en NW Joost Dirckszn. voor 562 gulden 10 st.
32. 18-5-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
32v. 28-6-1662. Leendert Meeszn. van Heemstede en Jan Meeszn. van Heemstede en de voorsz.
Jan Meeszn. als procuratie hebbende van Jacob Meeszn. van Heemstede etc. allen als erfgenamen
van Anthonis Jacobszn. van Heemstede voorsz. verkopen Dirck Willemszn., Jan Willemszn. en
Jannetje Willemsdr. wonende Valkenburch de helft van twee partijen land gelegen aan de Leidse
Heereweg en Boevesloot, het voorste gelegen aan de voorsz. Heereweg groot 1 morgen 3 hond 13
roe, belend NO Cornelis Corneliszn. Houckman, ZO de voorsz. Heereweg, ZW de heer van Noordwijk
en NW de navolgende partij en nog de achterste partij gelegen aan de Boevesloot groot 2 morgen 94
roe, belend NO Cornelis Corneliszn. Houckman, ZO de voorgaande partij, ZW de heer van Noordwijk
en NW de Boevesloot. Voldaan met een schuldbrief van 1800 gulden.
34. 28-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 16-3-1664.
35. 15-5-1662. Meyndert Arentszn. van Glasbergen metselaar wonende alhier verkoopt Maertje
Gerritsdr. van der Mij weduwe Hendrick Barentszn. een erf gelegen aan de zuidwestzijde van haar erf
aan de Voorstraat, belend NW en NO de koopster, ZO de Voorstraat en ZW de verkoper met zijn huis
en erf, belast met 7 st 8 p per jr voor 290 gulden 9 st contant.
36. 15-5-1662. Juffr. Geertruida Hanneman weduwe van Mr Corstiaen van Loon overleden te
Noordwijk, Philips van Loon wonende Rijnsburg en Johannes van Loon wonende alhier alsmede
Helena van Loon, Anna van Loon en Machtildis van Loon allen meerderjarige kinderen en mede
erfgenamen van Mr Christiaen van Loon voor hen zelven en vervangende Mr Petrus Engelraven
gehuwd met Johanna van Loon en nog voor Lambertus van der Waert gehuwd met Margrita van Loon
en nog voor Gillis van Loon mede kinderen van Christiaen van Loon verkopen Johan Hanneman voor
en vanwege de fidei commissaire erfgenamen van Jr Willem Ruygrock van der Werve voor 2 delen en
mevrouw Adriana Hanneman weduwe van de heer van der Werve voor 1 deel de volgende rentebrief
van 3000 gulden van 8-2-1661 bij heer Gillis Vermeulen over het restant van de kooppenningen van
een huis en erf gelegen aan de Voorstraat en Krepelstraat nevens het Kerkhof door de voorsz.
Vermeulen van Mr Corstiaen van Loon gekocht; zij hebben afgelost 1200 gulden kapitaal, welke de
heer van Warmenhuizen op het huis sprekende had, voor 3000 gulden contant.
37A. 17-5-1662. Jan Pieterszn. van Velsen wonende alhier, Jeroen Pieterszn. van Velsen wonende
Wassenaer, Jacob Corneliszn. aen Duyndam wonende Noordwijkerhout man en voogd van Meynsje
Pietersdr. van Velsen, Pieter Thielmanszn. van den Berch man en voogd van Annetje Pietersdr. van
Velsen en nog Pieter Janszn. van der Speck meerderjarig zn mitsgaders Jan Corneliszn. Houckman
vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen bij Maritje Pietersdr. van Velsen verwekt, allen
kinderen en kleinkinderen van Neeltje Jeroensdr. laatst weduwe van jonge Cornelis Corneliszn.
verkopen Amelis van der Bouckhorst 2 percelen wei- of hooiland gelegen aan de Crayerlaan, de ene
groot 1 morgen of 5½ hond, belend NO Pieter Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck, ZO de Woonsdagse
watering, ZW de erfgenamen van Cornelis IJsbrantszn. en NW de voorsz. Craeyerlaan, belast met 4
gulden per jr tbv de Kerk van Noordwijk en de andere partij groot 2 morgen 1 hond belend NO de
secretaris van Noordwijk en Voorhout, ZO de Craeyerlaan, ZW de koper en NW de kinderen van
Corsteman, voor 5683 gulden contant.
37B. 17-5-1662. Juriaen Mentsel weduwnaar van Annetje Cornelisdr. voor de helft, Maerten Gerritszn.
Suyderbaen oom en bloedvoogd mitsgaders vervangende Cornelis Janszn. Langevelt toeziende
voogd over de vier onmondige kinderen van Hendrick Gerritszn. Suyderbaen bij de voornoemde
Annetje Cornelisdr. en nog Juriaen als vader en voogd over zijn kind bij de voorsz. Annetje Cornelisdr.
tezamen voor de andere helft verkopen Jan Claeszn. van Duyndam een huis en erf met loods en
lijnbaan van twee gangen daar achter aan gelegen aan de nieuwe Zeestraat, belend NO de Zeestraat,
ZO Gerrit Louriszn. van den Bos, ZW de Woonsdagse watering en NW Adriaen Maertenszn., voor 925
gulden, te weten 525 gulden contant en 400 gulden op obligatie.
38. 22-5-1662. Claes Joriszn. voor de helft en (doorgehaald Jan Pieterszn. Borst man en voogd van
Dieuwertje Pietersdr. die een zuster was van Pietertje Pietersdr. in haar leven huisvrouw van Claes
Joriszn. voorsz., wonende Egmondt, nog Jan Janszn. van Steenvoorden als procuratie hebbende van
Pieter Maertenszn. van Egmondt), Pieter Maertenszn. van Egmondt wonende Overschie, die een
zoon was van Maerten Corneliszn. van Egmondt halve broer van Pietertje Pietersdr. en nog Pieter
Janszn. Jongeborst als procuratie hebbende van Jan Pieterszn. Jongeborst wonende Egmond op Zee
als gehuwd hebbende Dieuwertje Pietersdr., Thonis Dirckszn. Beming gehuwd met Lijsbeth
Maertensdr. mede dochter van de voorsz. Maerten Corneliszn. wonende Egmond op te Hoeff mede
erfgename van de voorsz. Pietertje Pietersdr. voor de wederhelft, zijnde de procuratie gepasseerd op
18-5-1662 voor schepenen van Egmondt verkopen Dirck Willemszn. van Steenvoorden timmerman
alhier een huis en erf gelegen aan de dwarskerkstraat, belend NO Claes Willemszn. van
Steenvoorden, ZO Dirck Olofszn. dekker, ZW de kinderen van Cornelis Jeroenszn. bakker en Engeltje
van Rijn en NW de voorsz. dwarskerkstraat, voor 1600 gulden contant.
39. 22-5-1662. Joris Joriszn. Mentsel kleermaker is schuldig aan Mr Gerrit Philipszn. van Loon
chirurgijn alhier gewezen voogd van de verkoper 150 gulden, zijnde het slot van de rekening van zijn
voogdije en verschot van de custingpenningen van het huis en erf van Pieter Willemszn. van der Aer
gekocht, met waarborg het voorsz. huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO de baljuw
en schout Gerard van de Meyburch, ZO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZW de voorsz.
Zeestraat en NW Jacob Thoniszn. de Baer.
40. 26-5-1662. Cornelis Janszn. van Oringen man en voogd van Neeltje Jacobsdr. van Poelgeest,
dochter en erfgename voor de helft van Jacob Janszn. van Poelgeest en Cornelis Janszn. van
Langevelt als procuratie hebbende van Mouweris Pieterszn. van Eede en Thomas Claeszn. bakker
wonende Sassenheim als administrerende vaderlijke voogden over Claes Thomaszn. nagelaten
weeskind van Thomas Pieterszn. en Aechje Jacobsdr. van Poelgeest mitsgaders de voorsz. Cornelis
Janszn. van Oringen oom en voogd van moederszijde met de voorsz. Cornelis Janszn. van Langevelt
als toeziende voogd over het weeskind voor de andere helft erfgenamen van de voorsz. Jacob
Janszn. van Poelgeest des weeskinds grootvader verkopen Claes Willemszn. van Steenvoorden de
helft van een huis en erf daarvan de koper de wederhelft toekomt gelegen aan de noordoostzijde van
de Kerkstraat, belend in zijn geheel NO en NW Dirck Olofszn. rietdekker, ZO Jan Janszn. van
Steenvoorden en ZW de voorsz. Kerkstraat, belast in zijn geheel met 350 gulden, voor 100 gulden
contant boven de belasting.
41. 26-5-1662. Dezelfden verkopen Jan Jeroenszn. van der Wiel een huis en erf met loods en lijnbaan
van drie gan- gen gelegen aan de Molenstraat, belend NO Willem Wouterszn. beneffens het voorsz.
huis en neffens de voorsz. baan tot aan de Molensteeg toe Cornelis Cornelis Reyersznzn., ZO de
voorsz. Molensteeg, ZW de kinderen en erfgenamen van Cornelis Wouterszn. Vroom en NW de
voorsz. Molenstraat, voor 225 gulden contant alsmede een schuldbrief van 675 gulden.
42. 26-5-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
43. 16-5-1662. Daniel Cornely procureur alhier als procuratie hebbende van Adriaen van Noeyen en
Cornelia Jansdr. Uyttenhage echte man en vrouw wonende Utrecht hebbende Cornelia in eerste echt
gehad Jan Janszn. Poth hoefsmid te Leiden en als haar aanbedeeld zijnde het volgende rentebriefje
volgens procuratie voor Nicolaes van der Burch notaris alhier van 24-5-1662 verkopen Mr Gerrit
Philipszn. van Loon het voorsz. rentebriefje groot 100 gulden tlv Gerrit Lodewijckszn. gevestigd op zijn
huis en erf aan het Oosteinde alhier, gepasseerd door Andries Andrieszn. de Quaede tbv Nicolaes
van der Bouckhorst van 16-6-1649 en door de voorsz. Van der Bouckhorst op 2-9-1652 voor schout
en schepenen van Soeterwoude overgedragen aan Jan Janszn. Poth, voor 80 gulden contant.
44. 1-6-1662. Job Corneliszn. Quack als boedelhouder en weduwnaar van Leentje Pietersdr. z.g. die
erfgename was van Pieter Janszn. verkoopt Gerrit Leendertszn. de Roth wonende te Noordwijk op
Zee een huis en erf gelegen aan het Oosteinde aldaar, belend NO de Grafelijkheidswildernis, ZO de
voorsz. wildernis, ZW de weg en N het huis en erf van Adriaen Janszn. Tesselaer, belast met een
halve stuiver erfhuur tbv de Grafelijkheid, voor 120 gulden, te weten 20 gulden contant alsmede een
schuldbrief van 100 gulden.
44v. 1-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 28-7-1729.
45. 8-6-1662. Jacob Havius last en procuratie hebbende volgens akte van substitutie van Jacob
Schimmelpenninck van der Oyen Ontvanger-Generaal van het Graafschap Zutphen, welke procuratie
hem door de heer Alexander Schimmelpenninck van der Oyen Ritmeester en Commandeur van
Zutphen met zijn vrouw Anna van Scherpenseel en door Hadewigh van Scherpenseel van 15-5-1662
gepasseerd voor het gericht van Zutphen en de akte van substitutie van 6-6-1662 voor Franchois
Tixserandet notaris te den Haag was gemaakt, verkoopt Wigbold van der Does heer van de beide
Noordwijken etc. een stuk weiland, belend NO de Dinsdagse watering, ZO de opvaart van het huis te
Noordwijk en ZW en NW de koper, voor 4200 gulden contant.
46. 6-6-1662. Lijsbeth Jansdr. van Nierop als moeder en voogdesse van haar kinderen bij Cornelis
Janszn. Clercq voor 1/3e en Neeltje Jansdr. Clercq weduwe van Willem Willemszn. Hofthuyn
wonende Rijnsburg voor 1/3e erfgenamen van Maertje Jansdr. Clercq JD alhier overleden hun zuster
en moeye verkopen Philips Janszn. Clercq hun broer en zwager die 1/3e toekomt als medeerfgenaam,
2/3e delen van 1 morgen 1 hond 50 roe weiland gelegen in de Zuytbroeck aan het
Zuytbroecker schouwslootje, belend NO Pieter Leendertszn. van der Plas en Lijsbeth Jansdr. van
Nierop voorsz., ZO het voorsz. Schouwslootje, ZW Willem Adriaenszn. en het weeskind van Neeltje
Adriaensdr. Holst bij Jan Janszn. Oosterbaen en NW de voorsz. weduwe van Cornelis Janszn. Clercq,
voor 1466 gulden 13 st, waarvan 488 gulden 17 st 12 p contant en een schuldbrief van 977 gulden 15
st 8 p.
47v. 6-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
48. 8-6-1662. Pieter Simonszn. van Noordwijk en Willem Barentszn. Bylevelt voogden over de
onmondige zoon van Leendert Corneliszn. van Moerkercken kolfmaker en Annetje Adriaensdr.
Buttersloot beiden overleden te Leiden verkopen Cornelis Corneliszn. van Moerkercken wonende
Lisse een huis en erf gelegen aan de noordoostzijde van de Zeestraat anders genaamd de Achter
Kerkstraat in de Welsack op de hoek van de Molenstraat, belend NO Isack de Slotemaker, ZO de
voorsz. Molenstraat, ZW de voorsz. Zeestraat en NW Cornelis Corneliszn. Schenaert, belast met 30 st
erfpacht, alles volgens de oude brieven, de jongste van 14-5-1634, voor 231 gulden 5 st contant
alsmede een schuldbrief van 693 gulden 15 st.
48v. 8-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Gerrit Dirckszn. van der Bijl
en Jan Arentszn. Buttersloot.
49. 8-6-1662. Dezelfden verkopen Adriaen Pieterszn. Coster een huisje en erf gelegen aan de
zuidoostzijde van de Molenstraat bij de Korenwindmolen, belend NO het weeskind van Pieter
Corneliszn. van Moerkercken, ZO het voorsz. weeskind van Leendert Corneliszn., ZO Jan Adriaenszn.
Bootersloot en NW de voorsz. Molenstraat, voor 56 gulden 10 st contant en een schuldbrief van 169
gulden 10 st.
49v. 8-6-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan Arentszn. Bootersloot en
Jan Pieterszn. Coster.
50. 14-6-1662. Grietje Adriaensdr. weduwe van Leendert Crijnenzn. met Jacob Engelszn. van
Balckenende haar gekoren voogd voor de helft en haar sterk makende voor Jacob Leendertszn.,
Pieter Willemszn. gehuwd met Maritje Leendertsdr. en Willem Jeroenszn. gehuwd met Adriaentje
Leendertsdr. kinderen en erfgenamen van de voorsz. Leendert Crijnenzn. voor de wederhelft, allen
wonende te Noordwijk op Zee verkopen Jan Leendert Hendricksznzn. mede wonende aldaar een huis
en erf gelegen aan de Buurweg aldaar, belend NO dezelfde weg, ZO Warbout Jacobszn. van der Mij,
ZW Gieltje Arisdr. weduwe van Willem Janszn. en NW dezelfde Gieltje, voor 90 gulden contant.
51. 14-6-1662. Doorverkoop aan Jacob Engelszn. van Balckenende scheepstimmerman voor 93
gulden contant.
51. 14-6-1662. Leuntje Jans Douwen weduwe van Rochus Bastiaenszn. met de secretaris als haar
gekoren voogd verkoopt Maertje Maertensdr. weduwe van Dirck Pieterszn. mandenmaker wonende
naast den anderen te Noordwijk op Zee een huisje en erf gelegen aan het Noordeinde aldaar, belend
NO de weg, ZO de koopster, ZW de Grafelijkheids wildernis en NW de verkoopster, voor 65 gulden
contant.
51v. 14-6-1662. Jan Hendrickszn., ouwe Neeltje Hendricksdr. weduwe van Crijn Arentszn. van
Steenvoorden, Christiaen Brouwer gehuwd met jonge Neeltje Hendricksdr. tezamen voor hen zelven
en vervangende Leendert Hendrickszn. en voor Wouter Jacobszn. Vinck gehuwd met Ermpje
Hendricksdr. hun broer en zwager respectievelijk in zee ter haring, item van Pieter Hendrickszn., Dirck
Hendrickszn. en Maertje Hendricksdr. kinderen en erfgenamen van Aechte Willemsdr. weduwe van
Hendrick Dirckszn. Buer verkopen Leuntje Jans Douwen weduwe van Rochus Bastiaenszn. een
huisje en erf gelegen aan het noordeinde te Noordwijk op Zee, belend NO de weg, ZO Maertje
Maertensdr. weduwe van Dirck Pieterszn. mandemaker, ZW de Grafelijkheidswildernis en NW de
koopster, voor 75 gulden contant.
52. 20-6-1662. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman te Noordwijk binnen is schuldig aan de heer
Pieter Beaumont 24 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Brede Voorstraat,
belend NO Adriaen Corneliszn. of de kinderen en erfgenamen van Cornelis Claes Corsznzn. en ZW
Pieter Philipszn. van Steyn, strekkende voor van de voorsz. Voorstraat tot achter in het zuidoosten
eensdeels aan de voorsz. Adriaen Corneliszn. of de kinderen van Cornelis Claes Corsznzn. en
anderdeels met een gang of poort aan de Doel- of Achterweg.
53. 28-6-1662. Engel Claeszn. van Balckenende scheepstimmerman wonende te Noordwijk op Zee
verkoopt Willem Corneliszn. de Haes zijn schoonzoon een huis en erf gelegen aan de kerk te
Noordwijk op Zee, belend NO Jacob Ariszn. van der Mij, ZO de weg, Pieter de Ruyter en Huybert
Coetebout, ZW de voorsz. (sic) Jacob Engelszn., Banckeris Jacobszn., Adriaen Adriaenszn., de
weduwe van Graeff Willem en de Buurweg en NW Harman Jochemszn., Leentje Pietersdr. en de
voorsz. Jacob Ariszn. van der Mij, belast met 20 st erfhuur per jr; de verkoper behoudt zijn leven lang
de scheepstimmerschuur op het erf staande, welke hij zelf mag gebruiken of zijn zoon Jacob
Engelszn., voor 1350 gulden contant.
54. 29-6-1662. Aeltje Jochemsdr. weduwe van Pieter Janszn. met Jan Jochemszn. haar broer en
gekoren voogd is schuldig aan Gerrit Corneliszn. Coorrentgen wonende in de Caghe 8 gulden per jr
met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Achterbuurt, belend NO en ZO de heer van
Noordwijk, ZW Jannetje Jansdr. weduwe van Cornelis Heemskerck en NW de Achterbuurtweg.
54v. 4-7-1662. Jannetje Cornelis Woutersdr. Vroom met Willem Wouterszn. haar gekoren voogd
mondige dochter en voor 1/3e erfgename van Cornelis Wouterszn. Vroom en nog Willem Wouterszn.
Vroom vaderlijke oom en Jan Janszn. van Steenvoorden als procuratie hebbende van Jan Pieterszn.
Jongeborst wonende Egmond op de Hoeff volgens acte gepasseerd op 22-6-1662 als moederlijke
oom over Wouter Corneliszn. 14 jr zoon en erfgenaam voor 1/3e van Cornelis Wouterszn. Vroom
verkopen Pieter Corneliszn. Vroom haar broer 2/3e van een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de
Molenstraat daarvan de koper 1/3e toekomt, belend in zijn geheel NO Jan Jeroenszn. Wiel, ZO de
Molensteeg, ZW Cornelis Pieterszn. Coster en Lijsbeth Molenaers en NW de Molenstraat, belast met
12 st erfpacht per jr tbv de heer van Noordwijk voor 2/3e van 200 gulden contant alsmede een
schuldbrief van 2/3e van 400 gulden.
55. 4-7-1662. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
55v. 5-7-1662. Jan Huygenzn. van Warmenhoven onze mede schepen verkoopt Everard van
Lodesteyn oud burgemeester van Delft 2 morgen teelland gelegen aan het Diefpad buiten het Dorp,
belend NO de koper en Maertje de Roth, ZO de erfgenamen van Jannetje Cornelisdr. weduwe van
Mees Huybertszn., ZW het Diefpad en NW Huybert Mees Huybertsznzn. met bruikwaar van juffr. Van
der Mij, zijnde 1 morgen belast met 4 st erfpacht tbv de Bouchorst proven, voor 2000 gulden contant.
56. 6-6-1662. Huybert Corneliszn. Heering onze mede schepen is schuldig aan Cornelis Janszn. van
Langevelt zijn zwager 16 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de nieuwe
Zeestraat, belend NO de voorsz. straat, ZO Jan Janszn. Taerling, ZW Joris Hendrickszn. bakker en
NW de schuldeiser. Afgelost 28-5-1682.
56v. 26-7-1662. Jan Adriaenszn. Buttersloot en Louwerisje Jeroensdr. van Sprockenburch echtelieden
hebben geleend volgens notarieële obligatie op 25-7-1662 gepasseerd voor Dirck van Sonnevelt
notaris alhier van heer Gillis van Heussen 800 gulden en stellen tot meerdere zekerheid haar huis en
erf gelegen aan de Molenstraat, belend NO Adriaen Pieterszn. Coster, ZO Jan Pieterszn. van der
Boon, ZW Cornelis Janszn. van Oringen en NW de voorsz. Molenstraat en nog een huis en erf
gelegen aan de Breloffterweg, belend NO Jacob Adriaenszn. Hoogenbaen, ZO Cornelis Cornelis
Reyersznzn., Cornelis Corneliszn. van Moerkercken en Isaack de Slotemaker, ZW de voorsz. straat
en NW de voorsz. Hoogerbaen alsmede de helft van een huis en erf gelegen aan het oude Marktveld, daarvan de wederhelft toebehoort aan Maerten Gerritszn. Suyderbaen, belend in zijn geheel NO
Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZO juffr. Cuvelier, ZW het oude Marktveld en NW Jaepje
Jacobsdr.
57. 11-9-1662. Jan Simonszn. van Achthoven wonende Noordwijkerhout verkoopt Wigbold van der
Does heer van Noordwijk 1 hond 72 roe teelland gelegen aan de Achterweg, belend NO en ZO de
koper en NW de Achterweg, voor 216 gulden contant.
57v. 4-10-1662. Jan Corneliszn. houtkoper verkoopt Leendert Meeszn. van Heemstede een partij
teelland gelegen aan de zuidoostzijde van de Achterweg in de Cley, belend NO Willem Claeszn. van
Leeuwen, ZO en ZW de heer van Noordwijk en NW de Achterweg, voor 1/3e van 1275 gulden contant
en 8 gulden wijnkoop of speldegeld alsmede een custingbrief voor de resterende 2/3e delen.
58. 4-10-1662. Volgt schuldbrief van 850 gulden met hypotheek op het gekochte.
58v. 4-10-1662. Neeltje Andriesdr. weduwe van Jeroen Mees Simonsznzn. met Nicolaes van der
Burch secretaris haar gekoren voogd schuldig aan Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn 10 gulden per jr
met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Westeinder Voorstraat, belend NO Hendrick
Dirckszn., ZO de Voorstraat, ZW Jan Joostenzn. en NW de Schippersloot.
59. 13-11-1662. Cornelis Engelszn. koperslager verkoopt Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest een huis
en erf gelegen aan de Kerkstraat, belend NO de voorsz. straat, ZO Hendrick Dammaszn. van
Leeuwen, ZW Jan Hendrickszn. van Langevelt en NW de verkoper, belast met 3 st erfpacht per jr,
voor 500 gulden contant.
59v. 10-2-1663. Gillis Vermeulen heeft uit kracht van zekere sentie verleden voor het Hof van Holland
van 22-11-1662 schuldig verklaard aan Geertruyt Hanneman of de erfgenamen van Mr Christiaen van
Loon 48 gulden per jr met hypotheek op zijn grote en twee kleine huizen gelegen aan elkander, te
weten het voorsz. grote huis op de hoek van het Kerkhof aan de Voorstraat en de twee kleine huizen
en erven aan de Crepelstraat, belend in zijn geheel NO het Kerkhof, ZO de Voorstraat, Maaike van
Hamme, Abel Gerritszn. en Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZW Maaike van Hamme en de
voorsz. Berendrecht en NW de Crepelstraat en dat wegens cassatie van gelijke rentebrief tbv de heer
van Warmenhuizen.
60v. 12-2-1663. Jan Egbertszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Adriaenszn. van
Moerkercken wonende aldaar een huisje en erf gelegen aan het Plein aldaar, belend NO Jannetje
Arentsdr., ZO de Buurt of Plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de Kaesbaen, voor 100
gulden contant.
61. 15-2-1663. Cornelis Aelbrechtszn. van Breroe is schuldig aan Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn
25 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met werf, croft en lijnbaan gelegen aan de
dwarskerkstraat tegenover de Brelof- terweg, belend NO Jan Adriaenszn. Bootersloot en Claes
Corneliszn. Clap, ZO dezelfden en de Molensteeg, ZW het huis en erf van Pieter den Taerling en NW
de voorsz. Brelofterweg of de dwarskerkstraat en de voorsz. Bootersloot. Afgelost 8-5-1688.
62. 15-2-1663. Willem Havius als speciale procuratie hebbende van Jacob Baenderheer van
Wassenaer, heer van Obdam etc. raad en renmeester generaal van de Abdij goederen van Rijnsburg
geeft met toestemming van de Ridderschap en Raad van Holland en West-Friesland uit in erfpacht 8
morgen land gelegen aan het Catwijkerhek en de Grafelijkheidswildernis, belend ZW en NW de
Wildernis, NO de Abdij van Leeuwenhorst en de heer Amelis van der Bouchorst, heer van Wimmenum
en ZO de Catwijk op Zeederweg alles tbv de heer Amelis van der Bouckhorst tegen 15 gulden per jr,
hetwelk wordt aangenomen door Jan Pieterszn. Puyck van Velsen als procuratie hebbende van de
heer van Wimmenum.
63. Volgt copie van de resolutie waarbij de Ridderschap en Raad van Holland de toestemming geven.
63v. Volgt de procuratie van de heer Amelis van der Bouchorst aan Jan Pieterszn. Puyck van Velsen
om de uitgifte van de voorsz. 8 morgen aan te nemen.
64v. 2-3-1663. Huybert Leendertszn. Visser wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Willem Gerritszn.
van Moerkercken wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de gemene weg, ZO
Cornelis Gerritszn., ZW de Grafelijkheidswildernis en NW Adriaen Jan Heytgen, voor 90 gulden
contant.
65. 8-3-1663. Cornelis van Berendrecht notaris te Leiden als procuratie hebbende van Jannetje
Claesdr. van der Sprongh weduwe van Jacob Gerritszn. van Velsen wonende Schoonhoven
gepasseerd voor Johannes de Goey nu wonende Amsterdam als bij transport van Pieter Willemszn.
Wijckerhelt die erfgenaam was van Jacob van Velsen het recht tot de boedel van de voorsz. Van
Velsen verkregen hebbende gepasseerd voor notaris Paets te Leiden van 21-9-1662 verkoopt Coert
Janszn. van den Berch bleker alhier een partij erfpachtsland gelegen onder Duyn omtrent de blekerij
van Frans Barentszn. Hasewindius, belend NO de voorsz. Hasewindius, de kinderen van Simon
Claeszn. en de weduwe en kinderen van Huybert Meeszn., ZO de voorsz. weduwe en kinderen van
Huybert Meeszn. en ZW en NW de Grafelijkheidswildernis, belast met 8 gulden 8st erfpacht per jr,
voor 70 gulden contant.
65v. 8-3-1663. Coert Janszn. van den Berch is schuldig aan Reympje Claesdr. weduwe van Mr
Christiaen de Coninck medicus te Leiden 30 gulden per jr met hypotheek op het hiervoor aangekochte
huis. Afgelost 22-5-1671.
66. 4-4-1663. Isaack Abrahamszn. van Linthout slotenmaker alhier is schuldig aan Dieuwertje
Harmansdr. weduwe van Jan Huygenzn. van Warmenhoven timmerman onze mede schepen en
Adriaen Janszn. timmerman enige nagela-ten zoon van de voorsz. van Warmenhoven 700 gulden met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Molenstraat, belend NO Wouter Floriszn. Rousebous,
ZO de Molenstraat, ZW Cornelis Corneliszn. van Moerkercken alias Driel en NW Cornelis Cornelis
Reyersznzn.
67. 11-4-1663. Pieter Olofszn. rietdekker onze mede schepen verkoopt Grietje Jansdr. Geesteranus
voljaarde doch-ter een hoekje land gelegen achter het huisje door haar van de Gasthuismeesters
gekocht wegens de weduwe van Pieter van Mechelen, belend NO de verkoper, ZO de koopster en
ZW en NW Vechter Thymanszn., voor 200 gulden contant.
67v. 29-4-1663. Jeremias Janszn. Peudevin wonende Leiden verkoopt Anna Ackermans weduwe van
Adriaen du Toict een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO Pieter Philipszn. wielmaker,
ZO dezelfde en de Achterweg of Doelweg, ZW de heer Johan Hamel en NW de Voorstraat, belast met
400 gulden tbv het Gasthuis alhier, voor 450 gulden, te weten 100 gulden contant en een schuldbrief
van 350 gulden, alles boven de belasting.
68. 29-4-1663. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-5-1688.
68v. 10-5-1663. Willem Corneliszn. de Haes wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jan Claeszn.
Ammerael een huis en erf gelegen op het Westeinde aan de Voorstraat, belend NO Abraham
Walraven, ZO de schippersloot van Cornelis Willemszn. de Haes en Engel Adriaenszn. van
Heemstede, ZW Jeroentje den Haen en NW de Voorstraat, voor 150 gulden contant alsmede een
schuldbrief van 450 gulden.
69. 10-5-1663. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 27-9-1714.
69v. 11-5-1663. Lambertus van der Waert apothecaris te Leiden verkoopt Joris Hendrickszn. van
Ypenbueren en aan Hendrick Joriszn. van Ypenbueren diens zoon een huis en erf gelegen aan de
Westeinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Nicolaes van der Burch en ZW Jan Janszn.
Oosterbaen, strekkende van de Voorstraat tot aan het erf van de voorsz. Jan Janszn. toe, belast met
367 gulden 10 st tbv Mr Gerrit van Loon, voor 632 gulden 10 st boven de belasting.
70. 5-6-1663. Maritje Dircksdr. weduwe Gijsbert Claeszn. van der Plas met Claes Gijsbrechtszn. van
der Plas haar zoon en Ariaentje Cornelisdr. van Aeckersloot weduwe van Crijn Gijsbertszn., Claes
Gijsbertszn. van der Plas wonende op Couwenhoven en Job Corneliszn. gehuwd met Machtelt
Gijsbertsdr. van der Plas, tezamen vervangende Adriaen Harmanszn. Pals wonende Schevelingen
gehuwd met Annetje Gijsbertsdr. en Leendert Willemszn. ge- gehuwd met Adriaentje Gijsbertsdr. van
der Plas verkopen Leendert Willemszn. van Steenvoorden wonende op Leeuwenhorst een huis en erf
gelegen aan de Brelofterstraat, belend NO Wouter Rouseboes, ZO Cornelis Gerritszn. Locq, ZW de
voorsz. straat en NW Jan Huybertszn. van Breloftsberch, belast met 3 gulden erfpacht per jr tbv de
erfgenamen van Huybert Meeszn., voor 800 gulden contant boven de belasting.
70v. 27-5-1663. Neeltje Claesdr. weduwe wonende te Noordwijk op Zee dochter van Silla Cornelisdr.,
Simon Jacobszn. en Jacob Gerritszn. gehuwd met Crijntje Jacobsdr., kinderen van Jacob Corneliszn.,
Cornelis Dirckszn. vervangende Claes Dirckszn. en Leentje Dircksdr., kinderen van Aechje Cornelisdr.
en Jacob Corneliszn. Bodsert gehuwd met Maertje Pietersdr. dochter van Maertje Cornelisdr.
gezamenlijke zuster en broeders kinderen en erfgenamen van Jaentje Cornelisdr. hun moeie
overleden te Noordwijk op Zee in haar leven huisvrouw van Hendrick Hendrickszn. en voor zoveel als
noot last hebbende van Cornelis Harmanszn. Overduyn wonende Maessluis voor hem zelve en van
Aechje Harmansdr. zijn zuster vanwege de voorsz. Hendrick Hendrickszn. niet wetende of hij nog in
leven is of waar hij is verkopen Jan Dirckszn. van Derdenhuysen een huis en erf gelegen te Noordwijk
op Zee aan de rechter korte buurt, belend NO de voorsz. buurt, ZO Jannetje Arentsdr., ZW de
Kaesbaen en NW het huis en erf van Evert Pieterszn., voor 83 gulden contant.
71. 27-5-1663. Dezelfden verkopen jonge Jan Janszn. Groen een huis en erf gelegen aan de
Noordeinder buurt te Noordwijk op Zee, belend NO het huis en erf van Gerrit Claeszn. Craeyvanger,
ZO de koper, ZW de Buurterweg en NW Leentje Arentsdr. weduwe van Jacob Gerritszn., voor 100
gulden contant alsmede een schuldbrief van 150 gulden.
71v. 27-5-1663. Volgt schuldbrief, welke niet is gepasseerd, aangezien er contant werd betaald.
72. 24-6-1663. Jacob Floriszn. aangehuwde oom en voogd over de kinderen van Cornelis
Leendertszn. den Doorn verkoopt Jacob Banckeriszn. Uyttenoven een huisje en erf gelegen op het
Noordeinde te Noordwijk op Zee, belend NO de Grafelijkheids wildernis, ZO de verkoper en ZW en
NW de voorsz. wildernis of de Oostweg, belast met 12 st 8 p erfpacht, voor 50 gulden contant.
72v. 17-5-1663. Cornelis Leendertszn. van Moerkercken meester van de maliebaan te Leiden en
Gerrit Pieterszn. van Tol gehuwd met Trijntje Leendertsdr. van Moerkercken als erfgenamen van
Adriaen Janszn. en Adriana Gijsbertsdr. hun grootouders beiden alhier overleden verkopen Simon
Willem Woutersznzn. van Alffijn een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Molensteeg, belend NO
het weeskind van Pieter Corneliszn. van Moerkercken, ZO de voorsz. Molensteeg, ZW Jan Pieterszn.
van der Boon en NW Jan Adriaenszn. Bootersloot, voor 364 gulden contant.
73. 19-5-1663. Daniel Simonszn. wonende Oegstgeest verkoopt Amelis van der Bouckhorst twee
partijen land gele- gen neffens den anderen onder Rhijnsouver achter de Bilt, belend NO de heer van
Petten, ZO de Scheysloot van Noordwijk en Catwijk, ZW de koper en N of NW de heer van Noordwijk,
voor 2330 gulden contant.
73v. 23-5-1663. Pieter Olofszn. rietdekker schepen alhier verkoopt Pieter Evertszn. schoenmaker een
huis en erf gelegen aan de Crepelstraat, belend NO het weeshuis, ZO de voorsz. straat en ZW en NW
de verkoper, belast tezamen met het huis en erf van de verkoper met 400 gulden tbv het Gasthuis,
voor 100 gulden contant en een schuldbrief van 375 gulden.
74. 23-5-1663. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
74v. 5-6-1663. Aelbrecht Corneliszn. van Breroe waard in de Roskam alhier verkoopt Cytje Pietersdr.
ongehuwd voljaarde impotente dochter of aan Cornelis Corneliszn. van Wouw wonende Haarlem en
Jan Janszn. van Taerling haar voogden een huisje en erf gelegen aan de Brelofterstraat alder naast
aan de zuidoostzijde van het huis van de verkoper, belend NO de voorsz. straat, ZO de weduwe en
erfgenamen van Jan Huygenzn. Warmenhoven en ZW en NW de verkoper, voor 170 gulden contant.
75. 21-5-1663. Jan Leendertszn. de Hooch verkoopt Dirck Leendertszn. van der Meer duinmeier en
schepen van Noordwijkerhout als vader en voogd over zijn minderjarige zoon of voor hem zelven aan
Jan Dirckszn. van der Meer mede zijn zoon duinmeier tot Langevelt alhier 5 morgen wei- of hooiland
gelegen omtrent Langeveld aan de Langevelderweg, belend NO Pieter Jacobszn., ZO de Grave van
Wack en juffrouw van der Mij, ZW de landen van juffr. Pijnssen van der Aa en NW de
Grafelijkheidswildernis, wezende deze en een partij land van Pieter Jacobszn. voorsz. tezamen belast
met 3 gulden erfpacht per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst (elke morgen met 7½ st), voor 616 gulden
5 st contant en met een schuldbrief van gelijke som.
75v. 21-5-1663. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 21-5-1664.
76. 23-5-1663. Pieter Jacobszn. verkoopt Cornelis Corneliszn. Outge wonende Noordwijkerhout 3
morgen wei- of hooiland gelegen onder Langeveld aan de Wildernis, belend NO de weduwe van
Cornelis Janszn. Langelaen, ZO de Grave van Wacke, ZW Dirck Leendertszn. van der Meer c.s. en
NW de voorsz. wildernis, zijnde deze en de partij van Van der Meer groot 5 morgen tezamen belast
met 3 gulden erfpacht en 7½ st per morgen, voor 1058 gulden 6 st contant.
76v. 23-5-1663. Thonis Jeroenszn. butterman verkoopt Cornelis Jacobszn. van Duyndam JM een huis
en erf met een croftje land, tezamen 5½ hond, doch volgens de laatste meting niet groter dan 438 roe,
gelegen in de Ruygenhouck aan de oude Zeestraat en het Diefpad, belend NO het voorsz. Diefpad,
ZO de baan van Ermpje Wichmansdr., ZW de oude Zeestraat en NW Jan Jacobszn. Voldaan met ¼
van 1136 gulden contant en een schuldbrief voor het restant.
77. 23-5-1663. Volgt schuldbrief van 852 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jacob
Corneliszn. van Duyndam zijn vader.
77v. 30-5-1663. Gerrit Janszn. van Sonnevelt timmerman is schuldig aan Engel Clementszn. van
Balckenende scheepstimmerman wonende te Noordwijk op Zee 36 gulden per jr met hypotheek op
zijn huis en erf gelegen aan de zuidoostzijde van de Voorstraat, belend NO Adriaen Cornelis
Corsznzn., ZO dezelfde en de Doeleweg, ZW Pieter Philipszn. van Steyn en NW dezelfde Steyn en de
Voorstraat. Afgelost 29-5-1721.
78. 29-5-1663. Trijntje Claesdr. weduwe van Jan Claeszn. Mager voor de ene helft met Willem
Maertenszn. wantreder haar gekoren voogd, Gerrit Janszn. voor hem zelve en voor Claes Janszn.
wonende Noordwijkerhout, Adriaen Janszn. kuiper wonende Rijnsburg, Jacob Corneliszn. Jongen
Engel gehuwd met Maritje Jansdr. en Willem Maertenszn. zo voor hem zelve en als vader en voogd
over zijn minderjarige zoon Maerten Willemszn. en nog vervangende Jan Pieterszn. van Velsen
gehuwd met Crijntje Willemsdr. en Clement Pieterszn. gehuwd met Pietertje Willemsdr. tezamen
benevens Simon Janszn. elk voor 1/6e deel erfgenamen van Jan Claeszn. Mager voor de wederhelft
verkopen, te weten Trijntje Claesdr. voor de helft en de anderen tezamen voor 5/6e delen van de
wederhelft aan Simon Janszn. Mager die het resterende 1/6e deel toekomt van een huisje en erf
gelegen aan de Voorstraat op het Oosteinde, belend NO Dirck Maertenszn. timmerman, ZO en ZW
Willem Barentszn. korenkoper en NW de voorsz. Voorstraat, voor 210 gulden contant.
78v. 6-6-1663. Nicolaes van der Burch als procuratie hebbende van Willem Jeroenszn. wonende
Lisse, Gerrit Jeroenszn. wonende Warmont, Maerten Jeroenszn. wonende Noordwijk, Maerten
Janszn. Moey Duyve gehuwd met Hillegont Jeroensdr. wonende Schooten en Hendrick Janszn.
Poelgeest wonende Sparwou vader en voogd over Jan Hendrickszn. nagelaten weeskind van Maritje
Jeroensdr., allen voor hen zelven en vervangende Jan Huygenzn. de Roo gehuwd met Duyfje
Jeroensdr., allen kinderen en kleinkind en mede-erfgenamen van Grietje Willemsdr. z.g. in haar leven
weduwe van Jeroen Gerritszn. overleden Noordwijkerhout verkopen Jan Jeroenszn. mede zoon en
erfgenaam 6/7e delen van de helft van 4½ morgen land gelegen in Noordwijk en Noordwijkerhout en
voor zover het geestland is gelegen in Noordwijk, de helft belend NW en NO Jan Adriaenszn. van
Tethroede en ZO en NO de zoon van de voorsz. Maritje Jeroensdr., ZW het Galgeveld of de
gerechtsplaats van Noordwijk en Maerten Jeroenszn., ZW Pieter Leendertszn. van der Plas en NW de
Buurweg, voor 361 gulden 15 st 5 p contant.
79. 6-6-1663. Jannetje Cornelisdr. bejaarde dochter, meue en erfgename van vaderszijde voor de
helft van Willem Claeszn. nagelaten weeskind van Claes Corneliszn. haar broer met Cornelis
Corneliszn. van Wassenaer diaconie armmeester alhier haar gekoren voogd, Jan Stevenszn.
wonende alhier en Adriaen Stevenszn. zo voor haar zelven en als last en procuratie hebbende van
Jan Stevenszn. de jonge wonende Delft tezamen voor de helft van de wederhelft en dus ¼, allen
tezamen en vervangende Huych Lammertszn. van Luchtenburch gehuwd met Annetje Claesdr.
wonende Oostvoorne, Leendert Meeszn. van Heemstede als oom en voogd van Jannetje Claesdr.,
kinderen van Grietje Jan Stevens mede een nicht en erfgename voor ¼ van de voorsz. Willem
Claeszn. van moederszijde verkopen Abraham Badias turftonder alhier een huis en erf op
erfpachtsgrond gelegen aan de Achterbuurt alhier, belend NO Claes Jacobszn. Holst, ZO de heer van
Noordwijk, ZW Jan Corneliszn. Kuyn en NW de Achterbuurtseweg, belast met 6 gulden 7 st erfpacht
per jr tbv de heer van Noordwijk, voor 150 gulden contant alsmede een schuldbrief van 550 gulden.
79v. 6-6-1663. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
80. 6-6-1663. Dezelfden verkopen Maerten Adriaenszn. van Rossem de voorsz. schuldbrief voor 550
gulden.
80v. 6-6-1663. Gidion Pyaet wonende Leiden verkoopt Anna de Maecker weduwe van Marckus Pyaet
zijn moeder een huis en erf of herberg genaamd de Swaen gelegen aan de Voorstraat tegenover het
oude Marktveld, belend NO en ZO Mr Gerrit van Loon met het kleine stallinkje, ZW het oude
Molensteegje en NW de Voorstraat, belast met een erfpacht groot de helft van 50 st per jr tbv het St
Catharynen Gasthuis te Leiden en 1000 gulden tbv de erfgenamen van Frans Barentszn. Hasewindius
en Jannetje Oliviersdr., beiden z.g., voor 1490 gulden contant boven de belasting.
81. 11-6-1663. Jan Dirckszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Willem Janszn. Plugge wonende
aldaar een huis en erf gelegen aan de rechte korte Buert aldaar, belend NW de voorsz. buurt, ZO
Jannetje Arentsdr., ZW de Kaesbaen en NW het huis en erf van Evert Pieterszn., voor 92 gulden 16 st
contant.
81v. 13-6-1663. Aelbert Corneliszn. van Breroe is schuldig aan Willem Adriaenszn. van Erffort 20
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met barg en werf alsmede een croftje land daar een
kaesbaen op staat, gelegen ter weerszijden van de Woonsdagse watering aan de Brelofstraat en
bregge alhier, belend NO de voorsz. straat, Cytje Pietersdr. en de weduwe en erfgenamen van Jan
Huygenzn. met het erf, ZO de voorsz. Cytje Pietersdr. en de weduwe en erfgenamen van Jan
Huygenzn., ZW de weduwe van Claes Thoniszn. en NW de voorsz. Woonsdagse watering en het erfje
daar de Kaesbaen op staat belend NW de Cockenweg, O de voorsz. Woonsdagse watering en ZW
Jacob Thoniszn.
82. 24-6-1663. Jan Pieterszn. van Velsen alias Puyck als boedelhouder eerst van Aechje Cornelisdr.
van der Speck daar hij bij geprocureerd heeft Trijntje Jansdr. van Velsen gehuwd met Thonis
Thoniszn. van der Voort wonende Lisse en Leentje Jansdr. van Velsen gehuwd met Cornelis
Jacobszn. Warmont wonende Voorhout die beiden mede compareren en bekenden van haarlieden
vrouwen moeder door hun vrouwen vader ten volle betaald te zijn en mitsdien ontslagen hebben
zodanige partijen van landen daarop zij beiden q.q. waren gevestigd en dezelve als vrij eigen
opdragen aan juffr. Ida Pietersdr. eerst de helft van 4 stukken land palende aan elkander omtrent zijn
Puycks woning in de Duinpolder tussen de duinen en de duinsloot, n.l. 10 hond 21 roe, een partij land
aan het zuidwesten van de voorgaande partij, groot 8 hond 18 roe, tezamen belend N en ZW Jan
Pieterszn. Puyck zelf, NW de Wildernis in welke wildernis over de heinsloot nog 128 roe ligt welke
behoort aan de voorsz. twee partijen en ZO is belend Hendrick Louriszn. en de navolgende partij, nog
892 roe land belend NW de voorsz. 8 hond 18 roe, NO de voorsz. Hendrick Louriszn., ZO de
Duynsloot en ZW de meergemelde Jan Pieterszn. Puyck van Velsen en eindelijk 7 hond land belend
NW dezelfde Jan Pieterszn. Puyck, NO Thonis Janszn. Smith, ZO de Duinsloot en ZW de voorsz.
Hendrick Louriszn. en naderhand als boedelhouder van Neeltje Cornelisdr. daarbij hij geprocureerd
had Pieter Janszn. van Velsen en Aechje Jansdr. van Velsen nog minderjarig en waarover tot
voogden zijn gesteld van moederszijde Huybert Corneliszn. wonende Wassenaer en Claes
Corneliszn. wonende Sassenheim, vervangende en hen sterk makende voor Jan Corneliszn. hele
oom en Thonis Thoniszn. halve oom mitsgaders Cornelis Corneliszn. Keyser wonende Lisse
aanbehuwd oom en mede voogd over de voorsz. minderjarige kinderen en dragen tezamen over aan
de voorsz. Ida Pietersdr. wonende Rotterdam, de helft van een woning als huis, loods, schuur en barg
met de helft van het erf daar hij van Velsen op woont, met 18 morgen land van omtrent 22 morgen
daarin begrepen de voorsgaande percelen, hebbende de voorsz. Thonis Thoniszn. van der Voort en
Cornelis Jacobszn. Warmont nomine uxoris zo wei-, hooi- als teellanden om en aan de voorsz. woning
gelegen en mede door de voorsz. Van Velsen gebruikt wordende aan de Nes en de Grafelijkheids
wildernis, waarvan de helft en de overige 4 morgen de voorsz. Van Velsen gemeen en gemengder
vuer en aerde aan zich behoudt met de wederhelft van de woning met 18 morgen, belend de voorsz.
woning met erf, werf en boomgaard alsmede 5 hond 26 roe NW de Wildernis, NO de volgende partij,
ZO de Duinsloot en ZW Cornelis Gerritszn. van Nierop en de heer van Lodesteyn, belast met 15
gulden per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst zijnde een gedeelte van 50 gulden staande op meer
andere landen, nog de helft van 2 kampen wei- of teelland groot 5 morgen 4 hond 95 roe, belend NW
de voorsz. Wildernis, NO Willem Franszn. de Leeuw, ZO dezelfde de Leeuw en deze partij en ZW de
voorsz. woning, belast met 10 gulden erfhuur, drie campen wei- of teelland groot 4 morgen 3 hond 21
roe, belend NO de voorgaande partij en de gemelde heer van Lodesteyn, ZO dezelfde Van Lodesteyn
en de duinsloot, ZW de voorgaande partij en NW de Wildernisse, alles gekomen van Sophie Sprongh
weduwe van Schout Jan, 7 hond 16 roe land, belend NO de gemelde de Leeuw, ZO de Duinsloot, ZW
de heer van Lodesteyn en NW de voorgaande partij, onbelast, gekomen van Martijntje Claesdr., 800
roe wei- of hooiland, belend NO en NW deze partij, ZO de duinsloot en ZW Cornelis Gerritszn. Nierop,
belast met 6 gulden 15 st per jr erfpacht tbv de Kerk van Catwijk, gekomen van Jacob van Velsen, drie
partijen zo hooi- als weiland gelegen in de Sack onder Noordwijkerhout, tezamen groot 4 morgen 2
hond 50 roe toebehorende de Abdij van Leeuwenhorst en daarmede gemeen liggende, welke te
Noordwijkerhout moeten worden opgedragen, belend NO de erfgenamen van Gijsbert Garbrantszn.
met bruikwaar van de voorsz. Abdij c.s., ZO en ZW dezelfde erfgenamen en NW de Duinsloot,
gekomen van Simon Willemszn. Casteleyn, voor 14800 gulden alsmede een obligatie van 5000
gulden.
86. 17-6-1663. Huybert Leendertszn. Visser verkoopt Adriaen Clementszn. van Balckenende
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf aldaar aan de Buurt, belend NO Cornelis Janszn. de
Geus, ZO Adriaen Dirckszn., ZW de Buurtweg en NW Hendrick Wichmanszn., voor 425 gulden
contant.
86v. 26-6-1663. Maritje Cornelisdr. weduwe van Blaseris Corneliszn. met Willem Barentszn. van Rijn
haar gekoren voogd beiden wonende te Noordwijk verkoopt Stoffel Abrahamszn. van Houten en
Cornelis Janszn. Oosterbaen als weesvaders van het arme weeshuis alhier een huis en erf met werf
gelegen op erfpachtsgrond op de Croft over en aan de Dinsdagse watering, belend NO en ZO het
weeskind van Willem Engelszn., ZW de voorsz. watering en NW Jan Pieterszn. van der Vilster, belast
met 2 gulden erfpacht per jr, verhuurd tegen 16 gulden per jr, voor een lijfrente van 12 gulden per jr.
87. 20-6-1663. Hendrick Janszn. van Langevelt wonende Heemstede, Simon Janszn. en Adriaen
Janszn. beiden wonende tot Langevelt en Mees Janszn. wonende Wassenaer, Maerten Engelszn.
van Duyndam man en voogd van Neeltje Jansdr. wonende Catwijk, Jan Dirckszn. de Roode voor hem
zelve en als vader en voogd van zijn kinderen bij Maertje Jansdr. van Langevelt overleden te Lisse,
Pieter Jacobszn. van Duynen gehuwd met Niesje Jansdr. van Langevelt wonende Noordwijk, Adriana
Jansdr. mede wonende alhier met Hendrick Janszn. van Langevelt haar gekoren voogd, Grietje
Jansdr. van Langevelt weduwe van Jacob Maertenszn. Verdel met Maerten Jacobszn. Verdel haar
zoon, Jan Danielszn. de Roode wonende Wassenaer, voor hem zelve en de voorsz. comparanten als
omen en tezamen voogden over zijn minderjarige broers en zusters, kinderen van Heyltje Jansdr. bij
Daniel Dirckszn. de Roode, allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jan Hendrickszn. van
Langevelt en Niesje Simonsdr. beiden overleden tot Langevelt verkopen Nicolaes van Lier heer van
Berckouw etc. een woning met huis, schuur, stalling, barg en boomgaard alsmede 21 morgen 1 hond
74 roe 60 voet zo wei- als hooiland gelegen tot Langeveld aan de Langevelderlaan, belend NO de
voorsz. Langevelderlaan, ZO eerst voor de heer van Panhuysen en voortsz ZO en NO de heer Van
Panhuysen voorsz., noch voor Huybert Willemszn. Swil en daaraan de waranda van het huis te
Bouckhorst en de Graef vanWacke, ZW de weduwe van Cornelis IJsbrantszn. en nog NW de duinen
van de heer van Nieuwenroe en de heer van Wimmenum, waarvan 260 roe, 1 morgen 4 hond 28 roe
en 2 morgen 4 hond 72 roe ter leen wordt gehouden van het huis te Bouckhorst te Noordwijkerhout,
nog 3 morgen 1 hond 92 roe 22 voet land, belend NO het St Catharynen Gasthuis te Leiden, ZO de
Duinschoterlaan, ZW Willem Adriaenszn. en NW het St Catharynen Gasthuis voorsz., voor 16000
gulden contant.
88v. 26-6-1663. Pieter Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Huych Arentszn. een huisje
met erf gelegen aldaar, belend O Jan Janszn. Groen, Z de gemene weg, W of NW Hillegont
Dammasdr. en N het erf van Jan Janszn. Groen voorsz. voor 90 gulden contant.
89. 20-7-1663. Maritje Gerritsdr. weduwe van Claes Hendrickszn. den Touwer met Cornelis Gerritszn.
Lock haar broer en gekoren voogd is schuldig aan Cornelis Corneliszn. van Wassenaer en Cornelis
Dirckszn. van Wassenaer diaconiearmmeesters van Noordwijk 4 gulden per jr met hypotheek op haar
huisje en erf gelegen aan de Molenstraat, belend NO Cornelis Janszn. van Oringen, ZO de
Molensteeg, ZW Willem Wouterszn. en NW de Molenstraet.
89v. 14-8-1663. Leendert Willemszn. van Egmondt waard in de Noortzee te Noordwijk op Zee is
schuldig aan Jan Janszn. van Zijl biersteker alhier zo terzake van roiement van zekere rentebrief van
250 gulden gevestigd op zijn huis en erf te Noordwijk op Zee gepasseerd op 1-12-1658 en voorts
wegens leverantie van bier en anderszints 500 gulden, welke 500 gulden met goedvinden van Jan
Janszn. van Zijl worden overgezet op Jacoba van Spruytenburch weduwe van Lambrecht de Fries
brouwster te Leiden, met waarborg zijn huis en erf te Noordwijk op Zee, belend NO de corte buurtweg,
ZO het huis van grote Evert, ZW de Ruygendijck en NW het strand.
90. 15-9-1663. Abel Gerritszn. Gruyteringh kleermaker verkoopt Maritje Gerritsdr. van der Mij weduwe
van Hendrick Barentszn. een huis en erf met blekerij en kruidentuin hoog en laag, groot 8 hond, zijnde
een gedeelte van het Slachvelt en erfpachtsgrond gelegen aan de Dinsdagse watering bij de
Korenmolen alhier, belend NO Dirck Olofszn. dekker, ZO Jan Pieterszn. Coster, ZW de Dinsdagse
watering en NW de buurweg, belast met 4 gulden erfpacht tbv de heer van Noordwijk, voor 1540
gulden contant.
90v. 23-9-1663. Jan Claeszn. van Dijck wonende Leiden gehuwd met Jannetje Jansdr. verkoopt
Maerten Adriaenszn. van Rossem een bezegelde rentebrief van 100 gulden tlv Huych Dirckszn.
gevestigd op zijn huis en erf en door hem met de voorsz. last verkocht aan Johanna van Rymsdijck
tbv zijn verkoopster huisvrouwe op 24-6-1657, voor 92 gulden contant.
91. 29-4-1664. Pietertje Cornelisdr. huisvrouw van Jan Pieterszn. van Velsen met haar man als haar
gekoren voogd stelt zich borg voor haar man voor de bevrijding van een hofstede en boomgaard met
18 morgen land, door haar man opgedragen op 24-6-1663 tbv juffr. Ida Pietersdr.
91v. 30-11-1663. Jaepje Jacobsdr. weduwe Jacob Jacobszn. groot schipper met Claes Huygenzn.
van Houten haar gekoren voogd en verklaarde voor haar en als moeder en voogdes over haar
kinderen bij Jacob Jacobszn. te verkopen aan Geertje Joostendr. JD een huis en erf gelegen op de
hoek van het oude Marktveld en de Crepelstraat, belend NO de gemene gang, ZO Maerten Gerritszn.
Suyderbaen, ZW het oude Marktveld en NW de voorsz. Crepelstraat, voor 1300 gulden.
92. 30-11-1663. Volgt schuldbrief van 1300 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Claes
Huygenzn. van Houten haar broer.
92v. 30-11-1663. Abel Gerritszn. Gruyteringh kleermaker schuldig aan Maertje Gerritsdr. van der Mij
weduwe van Hendrick Barentszn. 22 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan
de Voorstraat, belend NO de kinderen en erfgename van Maria van Hamme, ZO de voorsz.
Voorstraat, ZW Cornelis Pieterszn. van Berendrecht en NW de heer Gillis Vermeulen. Afgelost 3-8-
1690.
93. 10-12-1663. De heer Johan Hamel verkoopt de gezamenlijke testamentaire erfgenamen van juffr.
Anna van Outshoorn in haar leven huisvrouw van de verkoper, de helft van een huis en erf gelegen
aan de Voorstraat, belend in zijn geheel NO Anna Ackermans, ZO de Doel- of Achterweg, ZW de
weduwe en kinderen van Mr Gerrit van Loon en NW de Voorstraat, waarvan de wederhelft aan de
kopers toebehoort, de helft van 2 morgen hooi- of weiland gelegen aan de Jan Swannen brug in de
Cley over Rhynsouver, belend in zijn geheel NO de Leidse Heereweg en Jr Andries Outshoorn, ZO
dezelfde Outshoorn en de Maandagse watering, ZW de kinderen en erfgenamen van Daniel van der
Bouckhorst en NW de weduwe en kinderen en erfgenamen van Jan de Krijter, waarvan de wederhelft
eveneens aan de kopers toebehoort, voor 3500 gulden contant.
94. 10-12-1663. Claes Jacobszn. Vinck wonende Rotterdam verkoopt Jacob Banckeriszn. wonende te
Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen alhier, belend NO Maertje de Roth en de weg, ZO dezelfde
weg, ZW de Buurt en NW Cornelis Pieterszn. Ammerael, voor 275 gulden contant.
94v. 16-1-1664. Doorverkoop voor dezelfde prijs aan Jacob Claeszn. Vinck, vader van de voorgaande
verkoper.
95. 8-1-1664. Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken verkoopt Trijntje Adriaensdr. weduwe van
Hendrick Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee een huisje en erf gelegen aan het plein, belend
NO Jannetje Arentsdr., ZO de Buurt of het plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de
Kaesbaen, voor 88 gulden contant.
95v. 10-1-1664. Willem Harmanszn. en Gerrit Volckertszn. gasthuismeesters te Noordwijk op Zee als
het recht van Anna Cornelisdr. weduwe Jan Thoniszn. de Geus bekomen hebbende verkopen Jan
Leendertszn. een huis en erf aan het plein te Noordwijk op Zee, belend NO het voorsz. plein, ZO
Pieter Janszn. Groen, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de weduwe van Olivier Thoniszn.,
voor 50 gulden contant en een schuldbrief van 183 gulden 18 st.
96. 10-1-1664. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Harman Jochemszn. zijn
schoonvader en Leendert Hendrickszn. zijn vader.
96v. 30-1-1664. Harman Corneliszn. Moeyman stuurman wonende te Noordwijk op Zee verkoopt
Jacob Banckeriszn. Uytdenoven een huis en erf gelegen aan de noordoostzijde van het Dorp van
Noordwijk op Zee, belend NO Jacob Banckeriszn., Jacob Floriszn. Jongkint, ZO Jongkint voorsz., ZW
de weg en NW Sybrant Hendrickszn. Kunst voor 151 gulden contant, welke oorspronkelijk met een
schuldbrief zou worden voldaan.
97. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
97v. 24-1-1664. Aefje Maertensdr. weduwe van Claes Corneliszn. Jongen Engel met Jan Claeszn.
Bouwman haar gekoren voogd, nog de voorsz. Bouwman als gehuwd gehad hebbende Aeltje
Claesdr. enige dochter van Aefje Maertensdr. en erfgename van Claes Corneliszn. voorsz. zijn
tezamen schuldig Maerten Adriaenszn. van Rossem een jaarlijkse losrente van 35 gulden, met
hypotheek op hun huis en erf met vlasoven en lijnbaan gelegen aan de Achterbuurt, belend NO Jan
Corneliszn. Kuyn, ZO de heer van Noordwijk, ZW Ary Jansdr. weduwe Joost Maertenszn. en NW de
Achterbuurtseweg. Voldaan door afdoening van een rentebrief tbv Cornelis Floriszn. op hetzelfde huis
groot 400 gulden alsmede tenietdoening van een obligatie van 200 gulden en 100 gulden wegens
geleend geld.
98. 29-1-1664. Juffr. Geertruyt Hanneman weduwe van Mr Christiaen van Loon chirurgijn en hiertoe
gekwalificeerd bij akte onder de hand door Philips van Loon chirurgijn te Rijnsburg, Johannes van
Loon, chirurgijn alhier, Helena, Anna en Machtildis van Loon, allen voor hen zelven en vervangende
Lambertus van Waert gehuwd met Margrita van Loon mitsgaders als voogd over de nagelaten
onmondige kinderen van Johanna van Loon geteeld aan Petrus Engelraven allen kinderen en
kleinkinderen van de voorsz. Mr Christiaen van Loon verkopen Johan Hanneman als vader en voogd
over zijn nagelaten kinderen bij za Jvr Helena Coopmans een bezegelde rentebrief van 1200 gulden
welke zijn beginnen te lopen tlv Gillis Vermeulen op 8-2-1661 gevestigd op zijn - Vermeulens- grote
huis en erf alsmede twee kleine huizen en erven gelegen op de hoek van het Kerkhof, Voorstraat en
Crepelstraat alhier, door Vermeulen alhier gevestigd op 10-2-1663 voor 1296 gulden inclusief
verlopen rente.
98v. 31-1-1664. Jr Cornelis Askemiuszn. van Sypesteyn verkoopt de heren Raden en Rekenmeesters
van de Domeinen 7 morgen land gelegen te Langeveld in de Langeveldergeest, belend NO en ZO de
kopers, ZW en NW de volgende partij, belast met 1 st ‘s-Gravenhuur, 4 morgen 4 hond land gelegen
aan de voorsz. partij, belend NO, ZO en Z de voorgaande partij, Huybert Jacobszn. Roo als bruiker
van de Grafelijkheid en de Grafelijkheidswildernis en ZW en NW de heer Everard van Lodesteyn,
belast met 22 gulden alsmede twee paar konijnen per jr, 8 morgen erfpacht gelegen in Duynschoten,
belend ZW en NW Willem Janszn. c.s., NO de volgende partij, ZO Jan Pieterszn. en Jacob
Eeuwoutszn. belast met 39 gulden 8 st erfpacht per jr alsmede 2 morgen (de helft van 4 morgen)
erfpacht gelegen in besloten duinschoten tot Langeveld, daarvan omtrent 2 morgen 73 roe aan Pieter
Adriaenszn. is opgedragen, tezamen belast met 16 gulden 4 st erfpacht per jr tbv de heer verkoper
daarvan de voorsz. Willem Ariszn. (sic) 8 gulden 10 st tot zijn laste neemt, belend deze 2 morgen NO
de Cluyslaan, ZO de Cluysweg, ZW de voorgaande partij en NW Pieter Adriaenszn. voorsz. voor 2800
gulden contant.
99v. 9-3-1664. Jan Janszn. van Zijl schipper verkoopt Cornelis Pieterszn. van Swieten een huis en erf
met schuur en bierhuis en halve schippersloot alsmede hetgene dat tot de bierstekerij behoort
gelegen op het Westeinde, belend NO en NW de weduwe en erfgenamen van Gerrit Simon
Meesznzn., ZO de Voorstraat en ZW Hendrick Dirckszn., mitsgaders nog een denneschuit en
rynscheepje, een praem met zeil etc., belast met 400 gulden tbv Maerten Adriaenszn. van Rossem
en 1800 gulden tbv Sr Anthony van Aeckeren, voor 610 gulden en Cornelis Pieterszn. van Swieten
staat alles weer af aan de verkoper tegen 400 gulden.
100. 6-4-1664. Jan Wouterszn. van Houwaert is schuldig aan Johan Gael wonende Leiden 100 gulden
wegens geleend geld met waarborg zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat of
oude Zeestraat, belend NO het Diefpad, ZO de weduwe van Willem Wolphertszn., ZW de
Sonneveltstraat en NW Dirck Corneliszn. van Heemskerck. Afgelost 10-7-1706.
100v. 2-5-1664. Cornelis Janszn. van Duycker wonende Rijnsburg gehuwd met Haesje Lourisdr.
weduwe van Gijsbert Jeroenszn. verkoopt de heer Abraham de Pla 7 hond 21 roe teelland gelegen in
de Cley, belend NO en ZO de Heereweg, ZW de Schravendijck en NW Adriaen Huygenzn. met
bruikwaar van de heer Vincent Stalpaert, voor 1000 gulden contant.
101. 2-5-1664. Joris Juriaenszn. Mentsel wonende Voorhout verkoopt Aeltje Claesdr. Admirael
meerderjarige dochter van Claes Janszn. Admirael een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat,
belend NO Gerard van Meyburch baljuw van Noordwijk, ZO Cornelis Pieterszn. van Berendrecht, ZW
de voorsz. oude Zeestraat en NW Jacob Thoniszn. de Baer, belast met 7 st 8 p per jr tbv de heer van
Noordwijk en 150 gulden tbv de weduwe, kinderen en erfgenamen van Mr Gerrit van Loon, voor 330
gulden contant boven de belasting.
101v. 2-5-1664. Willem Pieterszn. van der Aer voor hem zelve en als bij repundiatie van de
erfgenamen van Commertje Cornelisdr. zijn huisvrouw z.g. het recht van de erfenis verkregen
hebbende verkoopt Thonis Gerritszn. van den Bos een huis en erf gelegen aan de oude Zeeweg en
Schulpweg, belend NO de oude Zeeweg, ZO en ZW de Schilpweg en NW Joris Gerritszn., belast met
4 st 4 p per jr tbv de heer van Noordwijk, voor 1000 gulden contant.
102. 6-5-1664. Jr Andries van Outshoorn en Hendrick Willekes gehuwd met Jacobmina Outshoorn
voor haar zelven en vervangende hunne zusters juffr. Maria van Outshoorn en Engelina van
Outshoorn, mede-erfgenamen van Anna van Outshoorn verkopen Leendert Janszn. Breeckhout
timmerman een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO en ZO de verkopers, ZW het
nagelaten huis en erf van Willem Maertenszn. van Sprockenburgh en NW de voorsz. Voorstraat, voor
1600 gulden contant.
102v. 9-5-1664. Justus Schilperoort gehuwd met Hester Hendricksdr. van Blyvenburch weduwe van
Mr Gregorius van Blyvenburch, chirurgijn alhier verkoopt Haesje Pietersdr. bejaarde dochter een huis
en erf gelegen aan de Kerkstraat alhier, belend NO de Kerkstraat, ZO het Predikantshuis en erf, ZW
hetzelfde erf en Jan Leendertszn. van der Plas en NW dezelfde Van der Plas, belast met 6 st erfpacht
tbv het Weeshuis alhier, voor 875 gulden contant.
103. 15-5-1654 (sic). Joris Janszn. van der Cluft en Huybert Aelbertszn. de Roode gehuwd met
Neeltje Jansdr. van der Cluft aanbehuwde omen en voogden van vaderszijde en Willem Corszn. van
Heemskerck vervangende Aris Willemszn. gehuwd met Leentje Corsdr. van Heemskerck aanbehuwde
omen en voogden van moederszijde van de 5 nagelaten onmondige weeskinderen van Huych Janszn.
van der Cluft en Trijntje Corsdr. van Heemskerck verkopen Cornelis Joostenzn. een huis en erf met
schuur en vlasoven gelegen aan de Woonsdagse watering en Vijverbrugge alhier, belend NO Maerten
Janszn., ZO de Vijverweg, ZW de voorsz. watering en NW de sloot, voor 950 gulden contant.
103v. 15-5-1664. Jan Pieterszn. Bruyn van der Vilster verkoopt Pieter Claeszn. Admirael een huisje
en erf gelegen op de Croft aan de Dinsdagse watering, belend NO Huybert Pieterszn. en Jan
Jochemszn., ZO het weeshuis te Noordwijk, ZW de voorsz. watering en NW de voorsz. Jan
Jochemszn., zijnde erfpacht tegen 2 gulden per jr tbv Philips Janszn. Clercq, voor 150 gulden contant.
104. 15-5-1664. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht verkoopt Hendrickje Lammertsdr. weduwe van
Jacob de Vos wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO Abel Gerritszn.
Gruyteringh, ZO de Voorstraat, ZW de verkoper en NW de heer Gillis Vermeulen, belast met de helft
van 2 blanck per jr erfpacht, onder verwijzing naar een akte van 15-1-1636 waarbij het verkochte en
het huis en erf van Abel Gerritszn. voorsz. werden gescheiden, voor 500 gulden contant.
104v. 15-5-1664. Jacob den Dubbelden executeur testamentair van Willem Maertenszn. van
Sprockenburch overleden alhier en Jacob Janszn. van Vliet vervangende Cornelis Pieterszn. de
Hondt als voogden over de minderjarige erfgenamen voor de ene helft en Aernout Lomanus voor hem
zelve en als oom en voogd en Cornelis Gerritszn. van Berendrecht oud oom en voogd over de 5
onmondige weeskinderen van Margrita Lomans bij Pieter Thoniszn. Doggenaer voor de andere helft
verkopen Sr Splinter van Cleeff wonende althans te Leiden een huis en erf gelegen aan de Voorstraat,
belend NO en ZO Jr Andries van Outshoorn c.s., ZW Cornelis Corneliszn. van Wassenaer en NW de
Voorstraat, voor 2120 gulden contant.
105. 16-5-1664. Cornelis Corneliszn. van Wassenaer hoefsmid is schuldig aan Maerten Adriaenszn.
van Rossem 32 gulden per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO
Splinter van Cleeff, ZO Jr Andries van Outshoorn c.s., ZW Cornelis Hanneman en NW de Voorstraat.
105v. 19-5-1664. Cornelis Arentszn. Mant wonende Haarlem gehuwd met Geertje Huygendr. voor
hem zelve voor ¼ en als procuratie hebbende van Baefge Arentsdr. Dreeger weduwe van Gijsbert
Huygenszn. van de Willigen met Huych Gijsbertszn. van de Willigen haar mondige zoon als moeder
en voogdesse over Arie Gijsbertszn. van de Willigen, Mees Gijsbertszn. van de Willigen en Aeltje
Gijsbertsdr. van de Willigen nagelaten weeskinderen van Gijsbert Huygenzn. en mede voor de voorsz.
Huych Gijsbertszn. voor ¼ volgens procuratie gepasseerd op 25-2-1664 voor Johannes Mes notaris te
Haarlem en nog Leendert Leendertszn. de Wilde wonende buiten de grote hoekpoort van Haarlem
mede voor ¼ en nog als procuratie hebbende van Gerrit Jacobszn. van Bourgondie gehuwd met
Lijsbeth Gerritsdr. en van Pieter Janszn. van Sijl gehuwd met Maritje Gerritsdr., Jan Louriszn. van
Blanckenburch als mede voogd nevens de voorsz. Leendert Leendertszn. de Wilde over Louris
Pieterszn. weeskind van Pieter Louriszn. van Blanckenburch bij Maritje Leendertsdr. de Wilde en nog
over Aechje Cornelisdr. nagelaten weeskind van Cornelis Louriszn. bij Jannetje Gerritsdr. en nog
Pieter Janszn. van Sijl als mede-voogd van de voorsz. Aechje Cornelisdr. tezamen erfgenamen van
Haesje Leendertsdr. bejaarde dochter, zulks voor het resterende ¼ part verkopen Joost Jacobszn.
kleermaker 2 morgen 88 roe weiland, belend NO Maritje Cornelis Jeroens weduwe van Jeroen
Janszn. Wiel, ZO het wedde of de Driestal en de heer van Petten, ZW de heer Johan Speck en NW
Jan Corneliszn. houtkoper, voor 2460 gulden contant.
106. 21-5-1664. Daniel Cornely procureur als speciale procuratie hebbende van Jan Janszn. van Sijl
gewezene schipper en biersteker alhier verkoopt Jan Jacobszn. schipper op Amsterdam en
Rotterdam een huis en erf met schuur en bierhuis aan het Westeinde alhier met haar schipsloot,
strekkende van het voorsz. huis en erf tot de schoubare watering, belend tezamen NW en NO Gerrit
Simon Meesznzn. weduwe en erfgenamen, ZO de Voorstraat, Hendrick Dirckszn., Neeltje Andriesdr.
en Jan Joostenzn. en ZW de voorsz. Hendrick Dirckszn. en de voorsz. Woonsdagse watering, voor
1450 gulden. Voldaan met een schuldbrief.
106v. 21-5-1664. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 16-12-1668.
107. 21-5-1664. Jan Jacobszn. schipper op Amsterdam en Rotterdam is schuldig aan Engel Claeszn.
van Balckenende wonende Catwijck op Zee 28 gulden per jr met hypotheek op het voormelde huis en
erf. Afgelost 29-5-1668.
107v. 21-5-1664. Daniel Cornely handelend als gemeld verkoopt dezelfde een rijnscheepje met zeil
etc. voor 200 gulden contant.
108. 22-5-1664. Pietertje Cornelis Reyersznsdr. weduwe van Steven Harmanszn. hoefsmid wonende
alhier met Maerten Adriaenszn. van Rossem haar gekoren voogd voor 1/3e, Reyer Pieterszn. en Jan
Pieterszn. meerderjarig en Jan Janszn. van Taerling oom en voogd over Cornelis Pieterszn. en Rijck
Pieterszn. minderjarige weeskinderen van Meynsje Cornelis Reyersznsdr. voor 1/3e en Gijsbertje
Cornelis Reyerszndr. weduwe van Mr Jacob van der Cruyck wonende Rijnsburg voor 1/3e,
erfgenamen, zusters en zusterskinderen van Cornelis Cornelis Reyersznzn. verkopen Grietje
Pietersdr. lest weduwe van de voorsz. Cornelis Cornelis Reyersznzn. de helft van een huis en erf
gelegen aan de Breloffstraat, belend NO Wouter Floriszn., ZO Cornelis Corneliszn. van Moerkercken,
ZW de voorsz. Breloffstraat en NW Maerten Adriaenszn. van Rossem, daarvan de wederhelft aan de
koopster toekomt, voor 290 gulden contant.
108v. 22-5-1664. Grietje Pietersdr. lest weduwe van Cornelis Cornelis Reyersznzn. met Eeuwout
Leendertszn. van Roemerwael haar zoon als haar gekoren voogd voor de ene helft en de hiervoor
genoemde erfgenamen van Cornelis Cornelis Reyersznzn. verkopen Pietertje Cornelis Reyersznsdr.
mede erfgename voor 1/3 van de helft 5/6e delen van een huis en erf met twee lijnbanen gelegen aan
de Molensteeg, belend NO Willem Wouterszn., ZO de Molensteeg en ZW en NW Jan Jeroenszn. Wiel
voor 229 gulden contant.
109. 22-5-1664. Pietertje Cornelis Reyersznsdr. is schuldig aan Maerten Adriaenszn. van Rossem 5
gulden per jr met hypotheek op het voorgaande huis en erf.
109v. 23-5-1664. Nicolaes van der Burch als speciale procuratie hebbende van Guyslyn Dorothe van
der Laen gezegd Haemstede wonende Voorhout verkoopt Jannetje Jeroensdr. weduwe van Dirck
Pieterszn. van Wassenaer 5½ hond wei- of hooiland gelegen in de Hogewegsepolder achter de hoek,
belend NO en NW de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de heer van Warmenhuysen en ZW de Abdij van
Rijnsburg voor 980 gulden contant.
110. Volgt de procuratie van 25-2-1664.
110v. 2-6-1664. Huych Reyerszn. timmerman ruilt met Jacob Thoniszn. de Baer vlasser en Huych
draagt op aan Jacob een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat, nu genaamd de Sonneveltstraat,
belend NO het Diefpad, ZO Huych Reyerszn., ZW de voorsz. straat en NW Cornelis Mees
Simonsznzn.? en Jacob draagt op aan Huych een huis en erf mede gelegen aan de oude Zeestraat,
belend NO Maritje Cornelis Jeroens, ZO Joris Hendrickszn. van Ypenburen, ZW de voorsz. straat en
NW Cornelis Mees Huybertsznzn. Jacob moet toegeven 250 gulden.
111v. 2-6-1664. Jacob Thoniszn. de Baer erkent de schuld van 250 gulden en geeft hypotheek op het
geruilde.
112. 2-6-1664. Dezelfden gaan weer ruilen en wel een leeg erf toekomende de Baer gelegen aan de
nieuwe Zeestraat alhier jegens een vlasover en vlashuis eigendom van Huych Reyerszn., het erf
belend NO de oude Zeestraat, ZO Thonis Simonszn. Capiteyn, ZW de nieuwe Zeestraat en NW
Grietje Jansdr. weduwe Aert Aertszn. en Huych draagt de vlasoven over. Het erf wordt getaxeerd op
45 gulden.
112v. 2-6-1664. Huych Reyerszn. timmerman verkoopt Maritje Dircksdr. voljaarde blinde dochter van
Pietertje Eeuwoutsdr. een bezegelde rentebrief van 250 gulden tlv Jacob Thoniszn. de Baer hiervoor
vermeld met waarborg het geruilde huis en erf aan de Sonneveltstraat en het Diefpad, op heden
gepasseerd, voor 250 gulden.
113. 3-6-1664. Cornelis Corneliszn. van Wassenaer hoefsmid en Cornelis Dirckszn. van Wassenaer
haegse voerman als diaconiearmmeesters verkopen Cornelis Corneliszn. van der Hoeve wonende
den Haag een huis en erf met lijnbaan
gelegen aan de Molenstraat en Molensteeg, belend NO Cornelis Pieterszn. Coster, ZO de
Molensteeg en Cornelis Aelbrechtszn. van Breroe, ZW eerst neffens de Baen Wouter Corneliszn.
Hartevelt en Cornelis Aelbrechtszn. voorsz. en NW de Molenstraat, voor 435 gulden contant.
113v. 3-6-1664. Cornelis Corneliszn. Hofman wonende ‘s-Gravenhage verkoopt Pieter Leendertszn.
van Leeuwen wagenmaker alhier een erf gelegen aan de Molenstraat met twee lijnbanen, komende
met een gang daar achter aan tot op de Molensteeg, belend NO Cornelis Pieterszn. Coster, ZO de
Molensteeg en neffens het erf Cornelis Aelbrechtszn. van Breroe, ZW neffens de baan Wouter
Corneliszn. Hartevelts weduwe en neffens de voorsz. gang Cornelis Aelbrechtszn. voorsz. etc. Is
hetzelfde huis als hiervoor vermeld. Cornelis Corneliszn. Hofman = Cornelis Corneliszn. van der
Hoeven?, voor 185 gulden contant.
114. 31-5-1664. Mr Herman van der Meer rentmeester van de Universiteit van Leiden als
gemachtigde van de curatoren van de Universiteit en de burgemeesters van Leiden verkoopt heer
Wigbold van der Does heer van Noordwijk de navolgende partij van de korentienden, n.l. 2/3e in het
Gangenesblock, 5/6e in het grote ofte Dorplantse block, 5/6e in het Woutelantse of Jan Swannen
block, de helft in het Boeveslootse block, de Lagelandse tienden in het geheel alle gelegen onder
Noordwijk en dat aan en benevens de anderen, mitsgaders het blok tienden genaamd de
Brouckthienden gelegen over de watering onder Noordwijk en Rijnsburg, de vier eerstgenoemde
blokken gezamenlijk belend en strekkende als volgt te weten ZO de Maesloot beginnende van zeker
slootje komende tussen de landen van Jannetje Lourisdr. af lopende zuid en zuidwestwaarts op tot
aan de Maandagse watering en de voorsz. Maandagse watering van de Masloot af mede
zuidwestwaarts op tot aan Jan Swannen brugge, ZW de Noordwijkse weg lopende van de voorsz.
brug af zuidwaarts tot aan de woning van de heer van Petten en van de voorsz. scheisloot van
Rijnsouwer lopende eerst westzuidwestwaarts op en dan noordnoordwestwaarts aan tot de
Catwijkerweg toe en van het einde van dezelfde sloot omtrent noordwaarts ten noorden aan
schijnbaar door de landen van de heer van Wimmenum tot aan de Duynen toe, NW de
Grafelijkheidswildernis of duinen en NO eerst etc. voor 47048 gulden 2 st contant.
115v. Volgt de procuratie van 12-5-1663 van de curatoren en de burgemeesters.
116. Volgt de procuratie van dezelfden van 8-5-1664.
116v. 4-6-1664. Nicolaes van der Burch verkoopt Everard van Lodesteyn twee partijen wei- of
hooiland gelegen aan de Craeyerlaan, het ene groot 1 morgen 5 hond 70 roe, belend NO Leendert
Corneliszn. van Rotterdam, ZW de weduwe van Jacob Maertenszn. Verdel, ZW de koper en NW de
Craeyerlaan en het andere groot 2 morgen 3 hond 21 roe belend NO Pieter Thielmanszn., ZO de
Craeyerlaan, ZW de heer van Wimmenum en NW de heer Nicolaes Corsteman voor 4536 gulden 10
st contant.
117. 5-6-1664. Pieter Leendertszn. van Leeuwen wagenmaker verkoopt Willem Dirckszn. van
Bergendael een huis en erf gelegen op de hoek van de Cruysweg op het westeinde van Noordwijk
genaamd de oude Swaen, belend NO de oude Zeestraat, NO de Voorstraat, ZW Steven Harmanszn.
hoefsmid en Sr Verbrugge en NW de voorsz. Verbrugge voor 2500 gulden contant.
117v. 30-5-1664. Mr. Herman van der Meer rentmeester van de Universiteit van Leiden als
gemachtigde van de curatoren en de burgemeesters van Leiden verkoopt de Abdij van Rijnsburg 5/6e
delen in de tienden van het Cloos- terschuurblok onder Rijnsburg en Noordwijk, belend NO de
Broektienden over de watering makende het scheid tussen de Cloosterschuurtienden en de
Broektienden, de sloot liggende ten noordoosten van het Gerecht van Rijnsburg en lopende langs de
Galgeweide tot op de Noordhoek van het zelve etc. voor 8625 gulden contant.
118v. 9-6-1664. Jan Corneliszn. houtkoper verkoopt Anthony Marinus dorpsbode en glazenmaker een
huis en erf gelegen op de Voorstraat, belend NO Pel Willemszn. van Assendelft, ZO de Voorstraat,
ZW de verkoper en NW de voorsz. Pel Willemszn., belast met 4 st erfpacht, voor 775 gulden. Voldaan
met een schuldbrief.
119. 9-6-1664. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 29-11-1712 in handen van
Hendrick Marinus door Claes Janszn. van Heemskerck gehuwd met de dochter van Jan Corneliszn.
houtkoper.
119v. 11-6-1664. Leendert Meeszn. van Heemstede is schuldig aan Hester van der Bouckhorst
weduwe van Mr Gerrit van Loon chirurgijn alhier 32 gulden per jr met hypotheek op 1 morgen teelland
gelegen aan de Achterweg alhier, belend NO Willem Claeszn. van Leeuwen, ZO en ZW de heer van
Noordwijk en NW de Achterweg. Afgelost 21-8-1668.
120. 13-6-1664. Daniel Cornely procureur alhier als procuratie hebbende van Jan Janszn. van Sijl
verkoopt Joris Leendertszn. schipper op Amsterdam een denneschuit met zeil etc. voor 450 gulden
contant.
120v. 13-7-1664. Dirck Corneliszn. van Heemskerck lijndraaier is schuldig aan Dr David Brabant
wonende Rijnsburg 30 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met tuin en lijnbaan gelegen
aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Jan Houwaert, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en
NW Huybert Jonaszn.
121. 13-7-1664. Neeltje Pietersdr. weduwe van Jeroen Gerritszn. de Roo met Gerrit Jeroenszn. de
Roo haar zoon en gekoren voogd verkoopt Claes Corneliszn. wonende Hillegom 3 morgen 1 hond
wei- of hooiland genaamd de Leeger gelegen tot Langeveld teinde de Duinschoten, belend NO en ZO
de Grafelijkheidswildernis, ZW Willem Janszn. wielmaker en NW de Grafelijkheidswildernis, belast met
16 gulden erfpacht per jr tbv van Coolwijk tot Delft, voor 700 gulden contant.
121v. 4-8-1664. Grietje Pietersdr. lest weduwe van Cornelis Cornelis Reyersznzn. met Nicolaes van
der Burch als haar gekoren voogd is schuldig aan Leendert Willemszn. van Steenvoorden 5 gulden
per jr met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Brelofterstraat alhier in de buurt van de
voorsz. schuldeiser, belend NO Rouseboes, ZO Cornelis Corneliszn. van Moerkercken, ZW de
voorsz. straat en NW Maerten Adriaenszn. van Rossem.
122. 11-8-1664. Nicolaes van der Burch verkoopt Cornelis Commerszn. jonge Capiteyn collecteur
alhier een huis en erf aan de noordwestzijde van de Voorstraat, belend NO en NW Barbara
Dusiardyn, ZO Jan Meeszn. van Heemstede en de Voorstraat en ZW de voorsz. van Heemstede,
belast met 10 st per jr tbv Treslong. Voldaan met een schuldbrief van 670 gulden.
122v. 11-8-1664. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
123. 28-9-1664. Maritje Michielsdr. weduwe van Adriaen Claeszn. Zeestraten met Nicolaes van der
Burch haar gekoren voogd heeft geleend van Claes Reynsbergen wonende te Catwijk op de Rijn 400
gulden met waarborg haar huis en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat, belend NO Thyman
Thoniszn., ZO de Voorstraat, ZW Engebrecht Doncker en NW de Krepelweg.
123v. blanco.
124. 5-11-1664. Grietje Pietersdr. lest weduwe van Cornelis Cornelis Reyersznzn. met Nicolaes van
der Burch haar gekoren voogd is schuldig aan Leendert Willemszn. van Steenvoorden 7 gulden 10 st
per jr met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Brelofterstraat, zoals verkregen bij 121v.
124v. 1-12-1664. Maritje Cornelisdr. weduwe van Jeroen Janszn. van der Wiel met Jan Jeroenszn.
van der Wiel haar zoon verkoopt Jeroen Floriszn. haar dochters zoon een huis en erf met tuin en
lijnbaan gelegen aan de Oude Zeestraat voor 2100 gulden.
125v. 1-12-1664. Jan Corneliszn. Kuyn heeft ontvangen van Jan Evertszn. kleermaker JM wonende
alhier 175 gulden met waarborg zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Achterbuurt, belend NO
Abraham Badias, ZO de heer van Noordwijk, ZW Aefje Maertensdr. de Coomen en NW de voorsz.
Achterbuurtseweg.
126. 20-12-1664. Jan Jacobszn. schipper op Rotterdam verkoopt Jacob Thoniszn. van Schie grutter
alhier zijn zwager een huis en erf met bierhuis gelegen op het Westeinde met een halve
schipperssloot, strekkende van het voorsz. huis en erf tot aan de Woonsdagse watering, tezamen
belend NO en NW Gerrit Simon Meesznzn. weduwe en erfgenamen, ZO de voorsz. straat, Hendrick
Dirckszn., Neeltje Andriesdr. en Jan Joostenzn. en ZW de voorsz. Hendrick Dirckszn. en de
Woonsdagse watering alsmede zeker rijnscheepje met zeil zoals hetzelve door Jan Janszn. van Sijl
overgedragen is en nog zekere denneschuit, belast met 2/3 van 1400 gulden tbv de crediteuren van
Jan Janszn. van Sijl en 600 gulden tbv Engel Claeszn. van Balckenende voor 267 gulden contant
boven de belasting.
127. 23-12-1664. Thonis Jacobszn. van Schie en Immetje Cornelisdr. echtelieden zijn schuldig aan
Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest kleermaker alhier 16 gulden per jr met hypotheek op 1½ morgen
wei- of hooiland gelegen aan de Masloot in de Hogewegsepolder, belend NO Simon Janszn. Mager,
ZW de voorsz. Masloot, ZW Cornelis Willemszn. de Haes en NW Pieter Simonszn. Afgelost 15-5-
1669.
127v. 23-12-1664. Gieltje Arentsdr. weduwe van Willem Janszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Thonis Thymanszn. bakker haar gekoren voogd stelt wegens contract op 22-12-1664 tussen haar en
haar neef Pieter Janszn. Plugge terzake van haar alimentatie en eten en drinken waarbij deze haar
levenslang verder zal onderhouden en ook haar begrafenis zal regelen en haar schulden zal voldoen
over te dragen aan haar neef een huis en erf gelegen aan de Buurt te Noordwijk op Zee, belend NO
de Buurtweg, ZO Jacob Engelszn. Balckenende, ZW Warbout Jacobszn. Vermij en NW de Kerk te
Noordwijk op Zee, belast met 75 gulden die Maertje Willemsdr. als erfgename van Jannetje Jansdr.
nagelaten weeskind van Jan Willemszn. die een enige zoon was van de verkoopster over haar
vaderlijk bewijs te vorderen heeft. Het huis werd getaxeerd op 300 gulden.
128. 11-1-1665. Cornelis Dirckszn. van Achthoven gehuwd met Maertje Meesdr. verkoopt Maerten
Adriaenszn. van Rossem 7½ hond teelland gelegen aan de Achterweg, belend NO de weduwe en
kinderen van Jan Jeroen Jan Huygen, ZW de weduwe en kinderen van Mr Gerrit van Loon, ZW de
Abdij van Leeuwenhorst en NW de voorsz. Achterweg, voor 1400 gulden alsmede 1 gouden ducaton
als speldegeld voor de huisvrouw van de verkoper, gerekend tegen 15 gulden.
128v. 11-1-1665. Cornelis Jacobszn. van Duyndam alias Jongen Engel is schuldig aan het Gasthuis
te Noordwijk 55 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met Croftje land gelegen aan de oude
Zeestraat, belend NO het Diefpad, ZO Huych Reyerszn., ZW de voorsz. oude Zeestraat en NW Jan
Jacobszn. Afgelost 15-5-1708.
De nummeraar van dit boekt heeft zich vergist en 50 nummers overgeslagen.
179. 2-2-1665. Cornelis Janszn. van Oringen is schuldig aan Gerrit Corneliszn. van Reviere bakker 10
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Molenstraat en
Molensteeg, belend NO Willem Aelbrechtszn. van Moerkercken, ZO de voorsz. Molensteeg, ZW Claes
Hendrickszn. den Touwer en NW de Molenstraat.
180. 30-3-1665. Harman Janszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest
kleermaker 50 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de oude Zeestraat,
belend NO het Diefpad, ZW Claes Willemszn. van Glasbergen, ZW de voorsz. oude Zeestraat en NW
Crijn Gerritszn.
180v. 16-4-1665. Thonis Jacobszn. van Schie en met hem gevoegd Jacob Thoniszn. van Schie zijn
oudste zoon voor zoveel hij enige mate in zijn verstand en zinnen verzwakt zou mogen wezen en
Immetje Cornelisdr. Houckman zijn vrouw zijn schuldig wegens geleend geld aan Everard van
Lodesteyn 2000 gulden volgens een obligatie tegen 4% per jr en verbindt zijn woning en land gelegen
buiten het Westeinde van het Dorp van Noordwijk, belend NO de Woonsdagse watering, ZO de
Heereweg, ZW Jan Hendrickszn. en NW Maerten Janszn. en nog 9 hond wei- of hooiland gelegen in
de Hogewegsepolder aan de Masloot, belend NO Simon Janszn. Mager, ZO de Masloot, ZW Cornelis
Willemszn. de Haes en NW Pieter Simonszn.
181. 11-5-1665. Cornelis Aelbrechtszn. van Breroe schuldig aan Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn
kleermaker en winkelier 20 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met een croft land gelegen
aan de dwarskerkstraat, belend NO Cornelis Corneliszn. Hoffman, Pieter Leendertszn. van Leeuwen
en Claes Corneliszn. Dageraet, ZO dezelfde Claes Corneliszn. en de Molesteeg, ZW het huis en erf
van Pieter den Taerling en NW de dwarskerkstraat. Afgelost 8-5-1688.
181v. 16-5-1665. Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en
erf met lijn- baan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn.
Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de
kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welkeop verzoek van verkoper zijn
betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn
Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de
brief van 7-8-1658.
182. 25-5-1665. Maerten Willemszn. tuinier gehuwd met de weduwe van Jan Corneliszn. van der
Boon schuldig aan Jeroen Corneliszn. bakker oude administrerende en vervangende Maerten
Adriaenszn. van Rossem Heilige Geest en Gasthuismeesters 32 gulden per jr met hypotheek op zijn
huis en erf gelegen aan de Molenstraat, belend NO Job Corneliszn. Quack, ZO de Molenstraat, ZW
de kinderen van Anna Pietersdr. en Crijn Pieterszn., NW de Woonsdagse watering en nog op zijn
kruidtuin gelegen in het Slachvelt alhier, belend NO Dirck Olofszn., ZO de weduwe van Cornelis
Corneliszn., ZW de Dinsdagse watering en NW de weduwe van Hendrick Barentszn.
182v. 26-5-1665. Joris Gerritszn. van der Waert voor de ene helft en Adriaen Abrahamszn., Aechje
Abrahamsdr. met de voorsz. Adriaen haar broer, Hendrick Bruynszn. Persoon gehuwd met Hilligje
Abrahamsdr. nagelaten mondige kinderen van Abraham Nanningszn. voor de wederhelft verkopen
Floris Corneliszn. van ‘t Endt een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat en Schilpweg buiten het
dorp van Noordwijk, belend NO de oude Zeestraat, ZO Pieter Willemszn. van der Aar, ZW de oude
Schilpweg en NW Leendert Janszn. van Steenvoorden en Cornelis Claeszn. Duyver, belast met 15 st
per jr en 9 st 12 p (een gedeelte van 14 st) daarvan de andere 4 st 4 p door Pieter Willemszn. van der
Aer moeten worden voldaan alsmede 300 gulden tbv Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn, voor 410
gulden contant boven de belasting.
183. 22-6-1665. Dirck Janszn. Buur wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Claes Dirckszn. mede
wonende aldaar de helft van een huis en erf gelegen aan de dwarsbuurterweg aldaar, waarvan de
wederhelft aan de koper als erfgenaam van Bastiaentje Claesdr. zijn overleden dochter toekomt,
welke de huisvrouw van de verkoper was, belend in zijn geheel NO Leuntje Adriaensdr. weduwe van
Adriaen Dirckszn., ZO de dwarsbuurterweg, ZW Jacob Janszn. van Sonnevelt en NW het Strand, voor
187 gulden 10 st contant.
183v. 6-7-1665. Maertje Michielsdr. weduwe Adriaen Claeszn. van Zeestraeten met Nicolaes van der
Burch haar bijstaande voogd is schuldig aan Sr Jacob Blaauw koopman te Rotterdam 8 gulden per jr
met hypotheek op haar huis en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat, belend NO Thyman
Thoniszn., ZO de voorsz. Voorstraat, ZW Egbert Doncker en NW de Krepelweg.
184. 3-8-1665. Jacob Thoniszn. van Schie is schuldig aan Willem Harmanszn. en Wouter Jacobszn.
Vinck gasthuismeesters te Noordwijk op Zee 30 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen aan de dwarskerkstraat over de Kerkstraat alhier, belend NO Thonis Thymanszn. bakker en
ZW Pieter Willemszn. van Alffijn, strekkende van de voorsz. dwarskerkstraat tot aan de Woonsdagse
watering en voorts over dezelfde watering tot aan de Kockenweg toe. Afgelost 4-10-1740.
184v. 2-8-1665. Engel Adriaenszn. van Heemstede schipper en biersteker alhier als procuratie
hebbende van de heer Jacob Paets brouwer in de druif te Rotterdam verkoopt Bartholomeeus van
Doorn chirurgijn alhier een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat, belend NO de Kerkstraat, ZO Jan
Leendertszn. van der Plas, ZW dezelfde Van der Plas en Pieter Corneliszn. lijndraaier achter aan het
erf en NW Huybert Pieterszn. Gorter, belast met 12 st erfhuur tbv het Weeshuis alhier, voor 250
gulden contant alsmede een schuldbrief van 950 gulden.
185. 2-8-1665. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 20-5-1679.
185v. 9-9-1665. Maerten Gerritszn. Suyderbaen als procuratie hebbende van Cataryna Carlier
weduwe van Jan van Meres wonende Middelburgh moey en erfgename van Daniel Carlier overleden
tot Parijs in Frankrijk en van Johannes van Roosbeecken gehuwd met Grietje Gerritsdr. die een
dochter was van Maria Carlier en zulks uit dien hoofde mede erfgename van Daniel Carlier zo voor
haar zelve en als bloedvoogden over het nagelaten weeskind van Susanna Carlier, tezamen
erfgenamen van Daniel Carlier eerst voor de helft en nog voor 1/3e van de wederhelft het recht tot
zekere schuldbrief hebbende tlv Joris Hendrickszn. bakker alhier pro resto 400 gulden, tbv de weduwe
en kinderen van Cornelis Pieterszn. van Duyndam en bij dezelfden tbv Daniel Carlier op 24-5-1657
overgedragen en nog als procuratie hebbende van Dirck Willemszn. Vos wonende te Amsterdam
gehuwd met Aeltje Douwedochter die een dochter was van Meynsje Dircksdr., mede erfgename van
de voorsz. Carlier en als het recht hebbende voor 3/4e van 2/3e parten van de wederhelft van de
voorsz. schuldbrief. Compareerde nog Geertje Gerritsdr. weduwe van Jan Wiggerszn. wonende
Amsterdam mede erfgenaam van Daniel Carlier en zelf toekomende ¼ van 2/3e delen van de
wederhelft verkopen Maerten Adriaenszn. van Rossem de voorsz. schuldbrief pro resto 400 gulden tlv
Joris Hendrickszn. bakker voor 400 gulden.
186v. 16-9-1665. Sr Pieter Harder koopman wonende te Rotterdam als speciale procuratie hebbende
van Sr Jacob Paets brouwer te Rotterdam volgens procuratie gepasseerd op 10-9-1665 voor notaris
Hartman de Custer te Rotter- dam verkoopt Maerten Stout mede koopman te Rotterdam een
custingbrief groot 950 gulden voor dezelfde prijs.
187. 14-120-1665. Cornelis Mees Simonsznzn. verkoopt Neeltje Cornelisdr. zijn moeder weduwe van
Mees Simonszn. een huis en erf met stalling en barg gelegen aan de Sonneveltstraat te Noordwijk
binnen, belend NO het Diefpad, ZO Jacob de Baer, ZW de Sonneveltstraat en NW Cors Gilliszn.
belast met 6 gulden erfpacht per jr tbv Gerrit Janszn. van Sonnevelt, voor 600 gulden contant.
187. 14-10-1665. Jacob Jeroenszn. Schoutge bejaarde JM wonende jegenwoordig te Voorhout is
schuldig aan Nicolaes van der Burch secretaris alhier 27 gulden 10 st per jr met hypotheek op 1½
morgen teelland gelegen in de Cley, belend NO Jr Andries van Outshoorn, ZO de Achterweg, ZW de
men ackerweg en NW de Heereweg. Afgelost 29-5-1669.
188v. 18-12-1665. Cornelis Corneliszn. den Ael weduwnaar van Beatrix Pietersdr. verkoopt Adriaen
Janszn. van Warmenhoven de helft van een kruidtuintje of erf gelegen aan de Molensteeg, waarvan
de wederhelft behoort aan Maerten Willemszn. tuinier gehuwd met de weduwe van Jan Pieterszn. van
der Boon, belend in zijn geheel NO Simon Willem Woutersznzn., ZO de voorsz. Molensteeg, ZW
Cornelis Janszn. van Oringen en NW Willem Aelbrechtszn. timmerman, voor 175 gulden contant.
189. 17-12-1665. Trijntje Adriaensdr. weduwe Hendrick Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Willem Barentszn. van Rijn haar gekoren voogd verkoopt Anna Claesdr. weduwe van Job
Maertenszn. een huisje en erf gelegen aan het Plein te Noordwijk op Zee, belend NO Jannetje
Arentsdr., ZO het voorsz. Plein en ZW en NW de Kaesbaen of het erf daarvan, voor 80 gulden
contant.
189v. 21-1-1666. Willem Janszn. van Brelofsberch wonende Lisse, Simon Janszn. van Brelofsberch
wonende Haerlem, Dirck Leendertszn. van der Meer gehuwd met Geertje Jansdr., Neeltje Jansdr.
weduwe van Cornelis Pieterszn. Coster met de voorsz. Dirck Leendertszn. van der Meer haar gekoren
voogd, Grietje Jansdr. huisvrouw van Andries Andrieszn. de Quade uitlandig in Oost-Indië ook met
Dirck Leendertszn. voorsz. als haar gekoren voogd en nog Willem Janszn. en Simon Janszn. en Dirck
Leendertszn. als testamentaire voogden over Cornelis Jonaszn. en Maria Jonasdr. nagelaten kinderen
van Jonas Janszn. van Brelofsberch bij Eva van der Burch en nog hen sterk makende voor Hendrick
Meyndertszn. van Eyckhuysen wonende Haarlem gehuwd met Nanninga Jonasdr. en nog als
voogden over Neeltje Jansdr. van Brelofsberch nagelaten dochter van Jan Huybertszn. van
Brelofsberch en mede voor de nagelaten weeskinderen van Adriaen Janszn. van Brelofsberch bij
Jannetje Engelsdr. van Sijlhoff allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen elk voor 1/9e deel van
Jan Huybertszn. van Brelofsberch hiervoor genoemd verkopen Huybert Janszn. van Brelofsberch hun
broer 8/9e parten van 3 morgen 1 hond 60 roe land, waarvan hem 1/9e deel toebehoort, gelegen aan
de Brelofterweg en Woonsdagse watering, belend NO de heer van Wimmenum, ZO de voorsz.
watering, ZW de voorsz. Brelofterweg en NW Jan Leendertszn. van der Plas voor 5000 gulden, terwijl
zijn moeder Meynsje Benjaminsdr. van der Burch haar lijftocht heeft aan 2500 gulden.
190v. 21-1-1666. Volgt schuldbrief van 5000 gulden waarvan 2500 gulden belast met lijftocht met
hypotheek op het gekochte. Afgelost 2-9-1675.
191v. 22-1-1666. Jacob Engelszn. van Sijlhoff meerderjarige zoon van Engel Corneliszn. van Sijlhoff
en Jobje Woutersdr., Jannetje Engelsdr. van Sijlhoff weduwe van Adriaen Janszn. van Brelofsberch
met Cornelis Janszn. van Langevelt haar gekoren voogd en nog Brechje Hendricksdr. weduwe van
Cornelis Engelszn. van Sijlhoff als moeder en voogdes over Engel Corneliszn. van Sijlhoff haar
minderjarig kind met Cornelis Janszn. Oosterbaen als haar gekoren voogd allen kinderen en
kleinkinderen en elk voor ¼ erfgenaam van de voorsz. Jobje Woutersdr. verkopen Maritje Engelsdr.
van Sijlhoff haar zuster, schoonzuster of moeie 3/4e delen van een huis en erf gelegen aan de
Kerkstraat, daarvan de koopster ¼ toekomt, belend in zijn geheel NO de Kerkstraat, ZO Jan Dirckszn.
Keur, ZW Jan Hendrickszn. Langevelt en NW Hendrick Dammaszn. van Leeuwen, belast met 6 st
erfhuur tbv het Weeshuis alhier, voor 487 gulden 10 st gulden contant.
192. 22-1-1666. Dirck Olofszn. dekker verkoopt Gerrit Leendertszn. van Ruychhouck wonende de
Kage een hoekje land voorheen geweest zijnde een kruidtuin gelegen aan de Goweg alhier, belend
NO Adriaen Adriaenszn. den Boer, ZO de Goweg, ZW Philips Janszn. Clercq en NW de koper, voor
50 gulden contant.
192v. 4-3-1666. Maerten Willemszn. tuinier man en voogd van Lijsbeth Huybertsdr. weduwe van Jan
Pieterszn. van der Boon verkoopt Adriaen Janszn. Warmenhoven timmerman alhier de helft van een
erf of kruidtuin gelegen aan de Molensteeg, daarvan de wederhelft aan de koper toebehoort, belend in
zijn geheel NO Simon Willem Woutersznzn., ZO de voorsz. Molensteeg, ZW Cornelis Janszn. Oringen
en NW Willem Aelbrechtszn. timmerman, voor 175 gulden contant.
193. 2-3-1666. Claes Willemszn. van Glasbergen weduwnaar van Maertje Jacobsdr. voor de ene helft
en Gerrit Claeszn. van Glasbergen wonende Rijnsburg voor ¼ verkopen Eeuwout Claeszn. van
Glasbergen 3/4e delen van een huis en erf met lijnbaan gelegen op de hoek van de oude Zeestraat,
daarvan de koper ¼ toebehoort, belend in zijn geheel NO het Diefpad, ZO de Lijtweg, ZW de oude
Zeestraat en NW Harman Janszn. voor 146 gulden contant.
193v. 2-3-1666. Eeuwout Claeszn. van Glasbergen verklaart geleend te hebben van Claes Janszn.
Admirael zijn schoonvader 275 gulden met hypotheek op het gekochte huis alsmede op zodanige
goederen als hem van Pieter Pieterszn. wonende te Noordwijkerhout zijn huisvrouwen innocente oom
bij tijd en wijle zullen aankomen van diens erfenis.
194. 2-3-1666. Wichman Wichmanszn. van der Duycker wonende Catwijk op de Rijn verkoopt Trijntje
Adriaensdr. weduwe van Hendrick Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen
aan het plein aldaar, belend NO Willem Dirckszn., ZO Cornelis Pieterszn. Admirael, ZW de buurt of
het voorsz. plein en NW Harman Corneliszn. Moeyman voor 200 gulden contant.
194v. 2-3-1666. Cornelis Corneliszn. den Ael weduwnaar van Beatrix Pietersdr. schuldig aan Dirck
Corneliszn. van Alckemade bakker 125 gulden wegens leverantie van brood en geleend geld, met
waarborg zijn huis en erf gelegen aan de Brelofterstraat alhier, belend NO de voorsz. straat, ZO
Cornelis Gerritszn. Lockge, ZW de weduwe van Claes Thoniszn. van Brama en NW Abraham
Stoffelszn. van Houten en Pieter Corneliszn. Berendrecht.
195. 8-4-1666. Pieter Leendertszn. van Leeuwen wagenmaker verkoopt Claes Corneliszn. van
Berendrecht mede wagenmaker wonende te Catwijk op de Rijn een huis en erf gelegen aan het
Westeinde, belend NO Jan Janszn. Prins, ZO en ZW Lubbertus Revius en NO de Westeinder
Voorstraat, voor 1750 gulden, waarvan 450 gulden contant en een schuldbrief van 1300 gulden.
195v. 8-4-1666. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 24-2-1724 in handen van
Maria Verhoog.
196. 16-4-1666. Maerten Willemszn. tuinier gehuwd met Lijsbeth Gerritsdr. weduwe van Jan
Pieterszn. van der Boon is schuldig aan Cornelis Dirckszn. Bronsgeest 13 gulden 10 st per jr met
hypotheek op zijn huis en erf met kruidtuin gelegen aan de Molenstraat alhier, belend NO Job
Corneliszn. Quack, ZO de Molenstraat, ZW Jan Willemszn. van Steenvoorden c.s., Crijn Janszn. en
Jannetje Jeroensdr. en NW de Woonsdagse watering alsmede zekere kruidtuin gelegen in het
Slachvelt over de Dinsdagse watering, belend NO Dirck Olofszn., ZO de weduwe van Cornelis
Huybertszn., ZW de watering en NW de weduwe van Hendrick Barentszn.
196v. blanco.
197. 22-4-1666. Willem Willemszn. van Rijn wonende Soeterwoude aan de Rijndijk is schuldig aan de
kinderen en erfgenamen van Pieter Claeszn. van Campen za ged. binnen Leiden 100 gulden per jr
met hypotheek op 3 morgen 2 hond weiland gelegen aan de Hogeweg in de Hogewegsepolder,
belend NO Jan Leendertszn. van der Plas, ZO de Masloot, ZW Jannetje Lourisdr. en Jan Willemszn.
van Rijn en NW de voorsz. Hogeweg, hem aangekomen uit de boedel van Leendert Leendertszn. van
der Plas en Maertje Crijnendr. zijn grootouders.
198. 14-5-1666. Maertje Michielsdr. weduwe van Adriaen Claeszn. van Zeestraten met Nicolaes van
der Burch haar gekoren voogd is wegens geleverde waren en geleend geld schuldig aan Sr Willem
van Pijlendael koopman te Amsterdam 200 gulden met waarborg haar huis en erf gelegen aan de
Oosteinder Voorstraat, belend NO Thyman Thoniszn. bakker, ZO de Voorstraat, ZW Egbert Doncker
en NW de Crepel of Heilichweg.
198v. 24-5-1666. Eeuwout Leendertszn. van Roemerswael, Adriaen Janszn. van Velsen gehuwd met
Grietje Leendertsdr., Jannetje Leendertsdr. en Maria Leendertsdr. met de voorsz. Eeuwout
Leendertszn. hun broer, kinderen van Neeltje Pietersdr. die een zuster was van Grietje Pietersdr.,
Jeroentje Florisdr. weduwe van Hendrick Corneliszn. schipper met Nicolaes van der Burch haar
gekoren voogd en Cornelis Arentszn. van Glasbergen gehuwd met Aeltje Claesdr. en Jacob
Willemszn. van Rijn gehuwd met Anna Leendertsdr. dochter van Leendert Claeszn., kinderen van
Trijntje Pietersdr. en tezamen erfgenamen van Grietje Pietersdr. overleden alhier verkopen Simon
Joostenzn. een huis en erf gelegen aan de Brelofterstraat, belend NO Wouter Floriszn., ZO Cornelis
Corneliszn. van Moerkercken, ZW de voorsz. Brelofterstraat en NW Maerten Adriaenszn. van
Rossem, belast met twee losrenten tezamen 250 gulden kapitaal tbv Leendert Willemszn. van
Steenvoorden, voor 253 gulden contant boven de belasting.
199. 13-5-1666. Willem Janszn. van Breloftsberch wonende Lisse, Simon Janszn. van Breloftsberch
wonende Haarlem, Dirck Leendertszn. van der Meer gehuwd met Geertje Jansdr., Neeltje Jansdr.
weduwe van Cornelis Pieterszn. Coster met de voorsz. Dirck Leendertszn. van der Meer haar gekoren
voogd, Huybert Janszn. van Breloftsberch, Grietje Jansdr. gehuwd met Andries Andrieszn. de Quade
uitlandig in Oost-Indië met Dirck Leendertszn. voorsz. haar gekoren voogd en zij tezamen
testamentaire voogden over Cornelis Jonaszn. en Maria Jonasdr. nagelaten kinderen van Jonas
Janszn. van Breloftsberch bij Eva van der Burch, Hendrick Meyndertszn. van Eyckhuysen
schoenmaker te Haarlem gehuwd met Nanninga Jonasdr. en als voogden over Aeltje Jansdr. van
Breloftsberch nagelaten dochter van Jan Huybertszn. van Breloftsberch en mede voor het nagelaten
weeskind van Adriaen Janszn. van Breloftsberch bij Jannetje Engelsdr. van Sijlhoff, allen kinderen,
kleinkinderen en erfgenamen voor 1/9e van Jan Huybertszn. van Breloftsberch verkopen Jan
Jeroenszn. van der Wiel een huis en erf met schuur, barg, boomgaard en moestuin groot 300 roe,
gelegen aan de Brelofterstraat en Woonsdagse schouwbare watering, belend NO Jacob Adriaenszn.
Oosterbaen, ZO Leendert Willemszn. van Steenvoorden, ZW de Brelofterstraat en NW de voorsz.
Woonsdagse watering voor 1200 gulden contant.
200. 15-5-1666. Claes Huygenzn. van Houten geeft in erfpacht uit aan Huych Joostenzn. zijn halfbroer
een huis en erf met tuin gelegen aan de Cruys- en Achterbuurterweg, belend NO Jan Janszn.
Oosterbaen, ZO de Achterbuurtseweg, ZW de Cruysweg en NW Joost Dirckszn. Hofthuyn, tegen 30
gulden per jr erfpacht, voor 1000 gulden contant.

H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, februari 1997.

kaart