Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Toegang tot datasets

Erfgoed Leiden en Omstreken bezit een aantal mooie datasets die niet in het collectiemanagementsysteem passen. Deze willen we wel graag voor iedereen beschikbaar stellen via Github.

 

Cultuurhistorische atlas van Leiden

De waarderingskaart cultuurhistorisch erfgoed geeft een overzicht van de waarde van cultuurhistorische resten die in Leiden nog aanwezig of (in structuur) herkenbaar zijn. Wat in de loop der tijd verdwenen is en ook niet meer als structuur/relict herkenbaar is, staat niet op deze kaart. De kaart is onderdeel van de cultuurhistorische atlas van Leiden, die de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad op kaarten weergeeft. Ook geeft het een overzicht van nog aanwezige cultuurhistorische resten, zodat deze beter beschermd en behouden blijven. Daarmee zet de gemeente Leiden cultuurhistorisch erfgoed op de kaart als uitgangspunt én inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen in de stad. De dataset is te bekijken op onze website en op Github. Op Github vindt u ook een uitgebreide toelichting.

 

Stadsverdediging

Deze kaarten tonen de objecten die horen bij de stadsverdediging van Leiden, opgedeeld in verschillende kaartlagen per type object: poorten, schansen, stadsmuur en water. De informatie over de objecten is gebasseerd op archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek. De dataset is te bekijken op onze website. Op Github vind u een uitgebreide toelichting.

 

Belendingen

Bij verkoop van onroerend goed in Leiden werd niet allen de namen van koper en verkoper vermeld, maar tevens de locatie van het onroerend goed, de beide belendende percelen, het achterperceel en de straat vermeld. Indien een perceel erg groot was met meerdere zijbelendingen, werden ze alle genoemd (meestal in de volgorde van voor naar achter). Hierdoor ontstaat bij elke verkoping een complex met namen van eigenaren van minstens vier percelen (tenzij er sprake is van een hoekhuis, want dan zijn twee belendingen straten). Door gegevens te combineren (in een bepaalde straat blijkt belender van de ene akte identiek te zijn aan de verkoper in een andere akte) is het mogelijk gegevens aan elkaar te koppelen en zo een steeds completer beeld te krijgen van de eigenaren van percelen in de middeleeuwen en de zestiende eeuw. De database op Github bevat de bekende belendingen uit deze tijd, evenals een toelichting.

 

3D modellen

In onze Schatkamer staan 3D-modellen van Leids erfgoed. Deze zijn nu ook hier te downloaden.

 

kaart