Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onderzoek 3

Onderzoek 3

 

Bureauonderzoek Leiden
Een archeologisch bureauonderzoek naar de Nobellocatie aan de Marktsteeg en Lange Scheistraat in Leiden

Auteurs: C.R. Brandenburgh

Jaar van uitgave: 2010

 

In opdracht van het Projectmanagementbureau van de gemeente Leiden heeft Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de Nobellocatie te Leiden. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor het plangebied op basis van geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe omgeving een hoge archeologische verwachting geldt.

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied in de stroomgordel van de Oude Rijn ligt. Daarnaast ligt het op de rand van de stroomgordel van de Mare. Het is mogelijk dat op de oeverwal van de Mare langs de uitvalsweg van de stad al vroeg bebouwing ontstond. Vanaf 1611 maakte het gebied deel uit van de stad Leiden. In het plangebied kunnen bewoningssporen uit de vroeg middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Het is niet duidelijk of het gebied in de perioden hiervoor geschikt was voor bewoning. Indien de oeverwal van de Mare al in de bronstijd aanwezig was, dan is het mogelijk dat hierop bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd of Romeinse Tijd aanwezig zijn.

Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf een diepte van ca. 75 cm. Aangenomen mag worden dat de bovengrond in het gehele plangebied tot een diepte van 75 cm verstoord en sterk verontreinigd is. Hieronder zijn naar verwachting oude sedimenten en funderingen nog ongestoord in de bodem aanwezig. Deze resten kunnen doorlopen tot een diepte van 2 meter.

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een aanvullend archeologisch veldonderzoek nodig. In het geval van deze locatie is een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral plaats te vinden in de grote fabriekshallen Lange Scheistraat 11-15 en Marktsteeg 4-10. De andere panden zijn naar verwachting volledig gebouwd op funderingen van oudere huizen en de bodem is hier waarschijnlijk nog vrijwel onverstoord.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart