Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onderzoek 4

Onderzoek 4

 

Bureauonderzoek Leiden
Een archeologisch bureauonderzoek naar het tracé van de Ringweg Oost in Leiden en Leiderdorp

Auteurs: C.R. Brandenburgh

Jaar van uitgave: 2010

 

In opdracht van het Projectmanagementbureau van de gemeente Leiden heeft Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het tracé van de Ringweg Oost in Leiden en Leiderdorp.

 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor delen van het plangebied op basis van geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe omgeving een middelhoge archeologische tot zeer hoge waarde verwachting geldt. In het water van de Rijn en de Zijl zijn waarschijnlijk geen resten meer aanwezig.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied in de stroomgordels van een aantal waterlopen ligt. De Kanaalweg vanaf de Lammebrug tot aan de Julius Caesarbrug volgt de westelijke oever van een in oorsprong natuurlijke waterloop die uitmondt in de Oude Rijn. Het tracé doorkruist vervolgens de stroomgordel van de Oude Rijn. In Leiderdorp loopt het tracé langs de oostelijke oever van de Zijl. Deze waterloop is eveneens een van oorsprong natuurlijke getijdekreek die uitmondde in de Rijn. In en rondom het plangebied kunnen bewoningssporen worden aangetroffen uit verschillende perioden. Nederzettingen uit de ijzertijd mogen verwacht worden op de kreek- en geulruggen en oeverwallen van de rivieren. Sporen uit de Romeinse tijd kunnen bestaan uit nederzettingen langs de limesweg, die het tracé ten noorden van de Julius Caesaerbrug kruist. Ook aan weerszijden van de Zijl kunnen sporen uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Op het industrieterrein De Waard kunnen naar verwachting bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen aanwezig zijn. Ten oosten van de Zijl ten slotte ligt het kasteelterrein De Zijlhof. Sporen van dit kasteelterrein kunnen nog in de bodem aanwezig zijn.

Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf verschillende dieptes. Langs de Kanaalweg bestaat de bodem uit een opgebracht pakket van 1,5 meter. Ter plaatse van de huidige wegen is sprake van een verstoord bodemprofiel van 100 cm. Hieronder zijn naar verwachting oude sedimenten en eventueel aanwezige archeologische resten nog ongestoord in de bodem aanwezig. De verstoringdiepte naast de wegen op het Industrieterrein De Waard en langs de Zijldijk is niet bekend.

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een aanvullend archeologisch veldonderzoek nodig. Het archeologisch onderzoek kan gecombineerd worden met een milieukundig booronderzoek. In het geval van deze locatie is een booronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral plaats te vinden waar het tracé afwijkt van de bestaande wegen. Aandachtspunten zijn de bermen naast de Kanaalweg tussen de Julius Caesarbrug en de Hoge Rijndijk (i.v.m. mogelijk aanwezige limesweg), de bermen naast de wegen op het Industrieterrein De Waard en de oostelijke oever van de Zijl. Aanbevolen wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de waterwegen en in het bouwblok Hoge Rijndijk-Utrechts Jaagpad-Rijn-Schiekanaal.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart