Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Wat doet Erfgoed Leiden en Omstreken voor de regio?

Voor gemeenten en organisaties in de regio verlenen we diensten op het gebied van archieven, cultuurhistorie, monumenten, archeologie en educatie.

Archieven
Zo beheren we historische archieven, boeken en beeldmateriaal van omliggende gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld doop-, trouw-, en begraafregisters, bouwvergunningen, brieven en oorkonden. Daar kunnen ook particuliere archieven bij zitten, bijvoorbeeld het archief van een religieus genootschap, vereniging of familie. Al die archieven bewaren we in onze depots.

U kunt die archiefstukken bekijken op onze studiezaal of online op onze website.

Sinds kort hebben we ook een e-depot, een digitale archiefbewaarplaats voor digitaal geproduceerde (‘digital born’) documenten.

Samen met de organisaties waar we voor werken, bekijken we ook of hun documenten die (nog) niet hoeven te worden overgebracht naar onze depots, goed worden bewaard en – als nodig - tijdig worden vernietigd of openbaar worden gemaakt (archiefinspectie). Dat alles volgens de Archiefwet- en regelgeving.

Monumenten en archeologie
Verder adviseren we gemeenten bij de afhandeling van vergunningaanvragen voor (ver)bouw of sloop van monumenten, of bij de ontwikkeling van gebieden met cultuurhistorische waarden. Gaat een bouwproject de grond in, dan bekijken onze archeologen wat er nodig is om eventuele bodemschatten veilig te stellen. Dit alles zoals voorgeschreven door de Erfgoedwet (binnenkort Omgevingswet).

Educatie
We vertellen ook graag over alles wat we weten, doen, tegenkomen en beheren. Scholieren en volwassenen uit Leiden en de regio kunnen bij ons terecht voor deelname aan lesprogramma’s en cursussen over uiteenlopende onderwerpen.

Catalogus
Een overzicht van diensten die wij kunnen verlenen aan de regio vindt u in onze Producten- en dienstencatalogus [PDF]  en via deze link de tarieven voor 2022.

Regio
Het gemeentebestuur van Leiden heeft de omvang van de regio vastgesteld waarbinnen wij diensten kunnen verlenen.

kaart