Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 166

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 166

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 166.Het deel is voorzien van een summiere index. De bewerker heeft ook hier - zoals gebruikelijk - getracht een zelfde spelling aan te houden. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het originele
register.

fol.
1. 02-12-1603. Hendrick Adriaenszn. wielmaker wonende Bodegraven, mede-erfgenaam van Erckje Florisdr. zijn nicht, verkoopt Adriaen Aertszn. schoemaker wonende te Boskoop de helft van een huis
en erf gelegen in de Kerkstraat, daarvan de wederhelft toekomt aan Annetje Aertsdr. zuster van de koper, belend in zijn geheel ZW de Kerkstraterweg, NW Jan Pieterszn. mandemaker, NO het Convent
van St Catharynen en Barbara te Noordwijk en ZO eerst Maritje Jansdr. weduwe van Gijsbrecht Thoniszn. snijder en daaraan Huybert van der Houve, baljuw van Noordwijk, belast met 15 st erfpacht
tbv de Heilige Geest te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief van 345 gulden.
1v. 02-12-1603. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
2v. 27-02-1604. Annetje Aertsdr. weduwe van Gerrit Corneliszn. schoemaker met Jan Evertszn.
wonende Waddinxveen haar zwager en gekoren voogd voor de ene helft en Adriaen Aertszn.
schoemaker met Jan Evertszn. tezamen voor de andere helft verkopen Cornelis Corneliszn.
timmerman het voorsz. huis en erf gelegen in de Kerkstraat als hiervoor vermeld, acte niet af.
3v. 27-02-1604. Volgt losrentebrief van 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op het gekochte. Borg
Leendert Corneliszn. timmerman.
5. Volgt de erkenning van de koop als vermeld onder 2v, acte niet af.
5v. 10-03-1604. Jhr Floris van Schagen, zoon van Jhr Christoffel van Schagen geeft procuratie op Jhr
Frederick de Wael van Vronesteyn wonende te Utrecht om te compareren voor de gerechte van
Bunschoten om aldaar op te drgen aan Beertgen van Dompselaer, onmondige dochter van za. Mr
Hendrick Joostenzn. van Dompselaer 31 gulden 5 st per jr welke de verkoper sprekende heeft op
Symon Maesezn. burger te Amersfoort, verzekerd op 8 en 6 dammaten land in twee percelen te Bunschoten, volgens de brief van 31-05-1602 stilo consueto.
7. 20-05-1604. Mees Arentszn. verkoopt Arent Meeszn. lijndraaier zijn zoon een huis en erf gelegen aan de Cruysweg, belend NO en ZO Dirck Leendertszn., ZW de Cruysweg en NO Capitein Preys, belast met 115 gulden wegens de voorgaande koop aan Jan Adriaenszn. man en voogd van Neeltje Pietersdr. weduwe van Pieter Pieterszn. schoe-maker alsmede een erfpacht van 20 st per jr. Voldaan, mits blijvende bevrijd van de 115 gulden en van de rente van 20 st met 30 gulden contant.
7v. 05-05-1604. Trijntge Arentsdr. weduwe van Jan Jeroenszn. schoemaker met Jeroen Janszn.
schoemaker onze medebroeder in schependomme haar zoon en gekoren voogd verkoopt Frans
Corneliszn. van den Berch een huis en erf belend NW de Heerweg, NO Maritje Tielmansdr. weduwe
van Cornelis Isaackszn. van den Berch, ZO de Achter- of Doelweg en ZW Arent Theuniszn.
metselaar. Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
8. 05-05-1604. Volgt schuldbrief, waarbij Maritje Tielmansdr. nu moeder wordt genoemd van Frans
Corneliszn. van den Berch.
9. 05-05-1604. Arent Barentszn. Schuth verkoopt Symon Gerritszn. een schuur met erf, belend NW de
Heerweg, NO de verkoper, ZO de sloot en ZW de Woonsdagse watering en St Jeroens brugge.
Borgen Jan Floriszn. en Cornelis Floriszn. broers. Voldaan met een schuldbrief van 400 gulden.
9v. 05-05-1604. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Claes Jacobszn.
biervoerder anders genaamd Claes Olicken en Geertje Jochumsdr. weduwe van Gerrit Meeszn.
Molesteech met Claes van der Laen haar gekoren voogd.
10v. 10-05-1604. Burch Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Gerrit Gerritszn.
korenkoper te Leiden 95 gulden wegens levering van haver, met hypotheek op 3½ morgen weiland,
belend NO de weg, ZO Adriaen Corneliszn. koekebakker, ZW Hubrecht Meeszn. en NW de
Grafelijkheids Wildernis.
11. 19-05-1604. Wichman Janszn. lijndraaier onze medebroeder in schependomme heeft gekocht van
Thomas Adriaenszn. wonende in het Swartepaert te Leiden 8 netten scheeps als Willem Claeszn. van
Oudevliet in zijn leven notaris te Leiden hebbende was in zekere haringboot groot 34 last daarop
stierman naast Godt was Hendrick Mattheuszn. decker wonende te Noordwijk op Zee voor 650 gulden
contant. Borg Louris Crijnenzn. stierman te Noordwijk op Zee.
11v. 19-05-1604. Jan Wouterszn. als bestevader van vaderszijde over de minderjarige kinderen van
Pieter Janszn. Borst bij Maritje Melisdr. met name Jan Pieterszn. 7 jr en Emerensje Pietersdr. 3 jr en
Dirck Maertenszn. wonende Berkel als voogd van Maritje Melisdr. haar sinnen onmachtig sijnde
verkopen Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen op de Berch
aldaar, alles volgens de oude brief. Voldaan met een schuld-brief van 700 gulden.
12. 03-06-1604. Aefje Jansdr. van Dam wonende Leiden dr van za oude Jan Janszn. van Dam in zijn
leven gewoond hebbende te Noordwijk en zulks mede-erfgename van deze met Claes Corneliszn.
schoemaker haar zwager mede wonende Leiden haar gekoren voogd en vervangende de andere
mede erfgenamen van haar vader verkoopt Alleman Dirckszn. een huis en erf gelegen aan de
Zeestraat, alles volgens de oude brieven. Voldaan met een schuldbrief van 130 gulden.
13. 26-05-1604. Cornelis Jacobszn. vader en Jan Willemszn. oom over de onmondige kinderen van
Cornelis Jacobs-zn. bij Maritje Jacobsdr. z.g. en Jan Claeszn. aliter Jan Backer man en voogd van
Gerritje Cornelisdr., Pieter Janszn. man en voogd van Jannetje Cornelisdr. en Cornelis Dirckszn. man
en voogd van Niesje Cornelisdr., kinderen van Cornelis Jacobszn. en Maritje Jacobsdr. voorsz. en
zulks mede-erfgenamen van Mees Janszn. van Langevelt verkopen Maritje Jeroensdr. weduwe van
Mees Janszn. voorsz. 2 morgen land gelegen in Langeveld, belend NO de Lan-velderlaan, ZO de
Langevelderwatering en ZW en NW de koopster.
13v. 26-05-1604. Jan Willemszn. wonende Voorhout, man en voogd van Neeltje Jansdr., verkoopt
Cors Pieterszn. wonende Noordwijkerhout 2 morgen land genaamd de Hoorncamp gelegen tot
Langeveld, belend NO het land genaamd het Verkenschot, ZO besloten Duinschoten, ZW Claes
Jacobszn. van Oosten en NW Huybert Jacobszn., belast met 2 st erfpachtshuur alsmede de
beterschap van 4 morgen erfpachtsland gelegen in besloten duinschoten mede tot Langeveld, belend
NW de voorsz. 2 morgen, NO Jacob Gerritszn. Roo, ZO Jacob Gerritszn. en de koper en ZW Jacob
Gerritszn. Roo en de koper, tegen 24 gulden erfpacht per jr tbv de Grafelijkheid van Holland.
14v. 27-05-1604. Pieter Dammaszn. voor hem zelve en Adriaen Willemszn. man en voogd van
Machtelt Dammesdr. als mede erfgenamen van Dammas Arentszn. haar vader en schoonvader en
vervangende de verdere erfgenamen verkopen Pietertje Andriesdr. weduwe van Philips Jacobszn.
waardinne in de Molen te Noordwijk op Zee als het recht van naasting verkregen hebbende van
Adriaen Gerritszn. duinmeier wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend
NO de weg, ZO Jan Jacobszn., ZW de Grafelijkheidswildernis en NW de koopster. Voldaan met een
schuldbrief van 70 gulden.
15. 01-12-1604. Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee erkent de koop als vermeld onder
11v. Borgen Adriaen Corneliszn. koekebakker, Pieter Thoniszn., Willem Janszn. Pronkert en Louris
Crijnenzn. Afgelost 09-06-1619.
16. 11-06-1604. Jeroen Janszn. van Merwen biervoerder is schuldig aan Jacob Corneliszn. de Haes
wonende Leiden 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen te Noordwijk
binnen, belend ZO de Heerweg, ZW en NW de weduwe, kinderen en erfgenamen van Thonis
Willemszn. en NO Jacob Jacobszn. schuitvoerder en door Anna Claesdr. van Rollen weduwe van Jan
Corneliszn. van Merwen zijn moeder op haar huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Pieter
Claeszn. lijndraaier en ZO Jeroen Jan Huygen, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan het
erf van de voorsz. Pieter Claeszn. toe.
18v. 10-06-1604. Willem Claeszn. wonende Rotterdam verkoopt Anthonis Janszn. Burger stierman
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen in de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO
de Zeestraterweg, ZO Cornelis Corneliszn. Speelman en ZW en NW Jan Claeszn. backer. Voldaan
met een schuldbrief van 200 gulden.
19. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belast met 7 groot
vlaams.
20. 03-06-1604. Testament Tielman Corneliszn. van den Berch wonende alhier. Als hij kinderloos
overlijdt erft zijn moeder Maritje Tielmansdr. al zijn goederen.
21. 27-05-1604. Eeuwoutje Willemsdr. wonende te Noordwijk op Zee weduwe van Adriaen
Wouterszn. met Claes Jacobszn. haar gekoren voogd ter eenre en Claes Wouterszn. oom en mede
voogd van vaderszijde van Grietje Arentsdr. 3 jr door zijn broer Adriaen Wouterszn. geprocureerd aan
Eeuwout Willemsdr. ter andere zijde. De moeder behoudt alles en zal het kind opvoeden tot haar
mondigen dage of eerder huwelijken state en alsdan uitreiken 40 gulden.
22. Ongedateerd en ongetekend. Neeltje Jansdr. weduwe van Adriaen Corneliszn. met Jhr Christoffel
van Nijehoff haar gekoren voogd ter eenre en Dirckje Adriaensdr. met Gerrit Corneliszn. vettewarier
haar gekoren voogd ter andere zijde zijn overeengekomen dat Dirckje haar moeder Neeltje zal
onderhouden en Neeltje draagt haar daarom op haar huis en erf gelegen aan de Zeestraat als zij
omtrent 8 jaar na het overlijden van haar man heeft gekocht en betaald, belend ZW en NW de wegen
en NO en ZO Willem Huygenzn. alsmede al haar verdere roerende goederen.
23. 08-10-1604. Cornelis Gerritszn. wonende Langeveld is schuldig aan de Heren van de Rekeningen
van Holland 75 gulden wegens 5 jr erfpacht van 9½ morgen land genaamd de ‘s-Gravenmade
gekomen van het eerste deel van de Langevelder duinen met waarborg zijn woning waarin hij woont
als huis met hof, schuur en berg alsmede 4 morgen 4 hond land gelegen in het Langeveld, belend ZW
Dirck Corneliszn. Commer met bruikwaar, NO Gerrit Gerritszn. Roo met erfpacht, ZO Pieter
Adriaenszn. Hartoch en W Dirck Corneliszn. Commer voorsz. met Matthijs Jacobszn.
23v. 08-10-1604. Cornelis Gerritszn. wonende te Noordwijk op Zee beloofd te betalen aan Nicolaes
van der Wiele rentmeester van de Universiteit van Leiden 145 gulden wegens koop van de tienden in
1598 gekocht met hypotheek op zijn woning als huis met hof, schuur en barg alsmede 4 morgen 4
hond land gelegen in Langeveld als hiervoor vermeld.
24. 06-10-1604. Adriaen Cornelis Symonsznzn. en Adriaen Corneliszn. koekebakker als curatoren
over de boedel van za Wolphert Hendrickszn. van der Mij lijndraaier en Anna Gerritsdr. dochter van
Gerrit Adriaenszn. wonende Sommelsdijck bij dezelve geprocureerd bij Annetje Gijsbertsdr. die
erfgename was van za Maritje Gijsbrechtsdr. haar overleden bestemoeder gehuwd met Wolphert van
der Mij verkopen Dirck Adriaenszn. van Tiel als principael en Hendrick Meeszn. zijn borg de helft van
een huis en erf met halve lijnbaan daarvan de wederhelft toebehoort aan Cornelis Jeroenszn.
lijndraaier, belend ZW de Zeestraterweg, NW Maritje Claesdr. van Dam met Cornelis Jeroenszn., NO
niet ingevuld alsmede de halve lijnbaan achter het huis daarvan de wederhelft aan Cornelis
Jeroenszn. toebehoort, belend ZW eerst Maritje Claesdr. van Dam, daaraan Willem Pieterszn. en
daaraan Willem Huygenzn., NW de Heerweg, NO Cornelis Jeroenszn. en ZO de gemene proven,
alles zoals het door Wolphert van der Mij werd gebruikt, mitsgaders volgens zeker accoord tussen
Wolphert en Cornelis Jeroenszn. gemaakt op 02-04-1601, verkocht aan Dirck Adriaenszn. van Tiel als
procuratie hebbende van Hendrick Meeszn. Voldaan met 820 gulden boven de belasting van 15 st per
jr tbv Willem van Tetroede eertijds kapelaan te Noordwijk, 2 st gestaan hebbende op het altaar van
het Gasthuis alhier, welke al 12 jaar niet zijn gemaand, 7½ st per jr welke ontvangen worden door de
rentmeester Coolwijck en 6 gulden 5 st per jr tbv de Kerk van Noordwijk.
Er volgen nu een groot aantal posten welke uit de opbrengst dienen te worden voldaan.
35v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief door Dirck Adriaenszn. van Tiel met hypotheek op
het gekochte van 820 gulden. Borg Hendrick Meeszn.
37. Ongedateerd en ongetekend. Philips Gilliszn. kleermaker is schuldig aan Jhr Jacob Bom 3 pond 2
schellingen 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen op het Westeinde te Noordwijk
binnen, belend NO Floris Willemszn., ZO Maritje Leendertsdr., ZW Arent Barentszn. Schuth en NW de
Heerweg.
38v. Ongedateerd en ongetekend. Cornelis Corneliszn. Nierop heeft geruild met Dirck Pieterszn. in
zijn leven gewoond hebbende alhier en zulks nu tbv van diens weduwe Grietje Cornelisdr. 11 hond
weiland, belend NO de Vrouwe van der Lee of Mees Symonszn. met bruikwaar, ZO Hendrick
Pieterszn., ZW Machtelt Pieter Hobben of Pieter Jeroenszn. met bruikwaar en NW Cornelis
Corneliszn. Nierop tegen zeker land gelegen te Noordwijkerhout.
39. 29-12-1604. Barent Willemszn. kleermaker verkoopt Gerrit Leendertszn. kuiper tbv Jan Willemszn.
lijndraaier broer van de verkoper als het recht van naasting bij sententie van schout en schepenen
alhier van 01-12-1604 verkregen hebbende een huis en erf gelegen in de Achter Kerkstraat daarin de
koper woont, belend ZO de weg, ZW Leentje Pietersdr. en Trijntje Pietersdr., NW Cornelis Janszn.
linnewever en NO Claertje Michielsdr. weduwe van Jan Pieterszn. snijder. Voldaan met een
schuldbrief van 438 gulden.
40. 29-12-1604. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
41. 29-12-1604. Roelant Jeroenszn. van Merwen wonende Santvoort verkoopt Eeuwout Eeuwoutszn.
een huis en erf met halve steeg daarvan de wederhelft toekomt aan Symon Thoniszn., gelegen in de
Achter Kerkstraat te Noordwijk binnen alsmede de beterschap van een lijnbaan van twee gangen
alsmede 2/3e delen van een loods daarop staande, gelegen achter het huis en erf, van welke loods
1/3e deel toebehoort aan Wouter Warboutszn. duinmeier, belend het huis en erf NO Symon
Thoniszn., ZO eerst Jan Pieterszn. mandemaker en daaraan de voorsz. lijnbaan, ZW Wouter
Warboutszn. duinmeier en NW de weg van de Achter Kerkstraat en de lijnbaan belend ZW de voorsz.
Wouter Warboutszn., NW het erf van het voorsz. huis en NO de molensteeg, belast de lijnbaan met 10
st erfpacht per jr tbv het Clooster alhier, terwijl de verkoper nog schuldig is vanwege zijn aankoop 100
gulden welke hij tot zijn last behoudt. Borg Jeroen Janszn. van Merwen biervoerder zijn vader.
Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
42v. 29-12-1604. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Leendert Gerritszn. kuiper
zijn schoonvader.
44. 24-12-1604. Cornelis Franszn. van Duyseldorp verkoopt Dirck Jacobszn. van der Stolck wonende
Delft een schuldbrief van 250 gulden alsmede 100 ton turf of 50 gulden tlv Thonis Janszn., Adriaen
Claeszn. molenaer en Cornelis Adriaenszn. Voshol allen wonende te Hazerswoude van 06-04-1604
gepasseerd voor schout en schepenen van Hogeveen, voor 192 gulden contant.
44v. 24-12-1604. Alleman Dirckszn. verkoopt Jan Symonszn. dekker een huis en erf gelegen aan de
Zeestraat, alles volgens de oude brieven, voor 50 gulden contant alsmede 80 gulden, welke verkoper
nog schuldig was wegens diens aankoop. Borg Claes Arentszn. van Loenen. Borg voor de verkoper
Joost Wouterszn.
45v. 09-01-1605. Pietertje Adriaensdr. weduwe van Philips Jacobszn. waard in de Molen te Noordwijk
op Zee met Claes van der Laen secretaris alhier haar gekoren voogd bekende als het recht van
naasting verkregen te hebben jegens Adriaen Gerritszn. duinmeier de koop jegens Pieter Dammaszn.
voor hem zelve en Adriaen Willemszn. man en voogd van Machtelt Dammasdr. als erfgenamen van
Dammas Arentszn. hun vader en schoonvader alsmede vervangende de verdere erfgenamen van
Dammas Arentszn. van een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO de weg, ZO Jan
Jacobszn., ZW de Grafelijkheids wildernis en W de verkoopster en is schuldig 70 gulden, met
hypotheek op het gekochte.
46v. 02-05-1604. Huych Andrieszn. koopman te Enkhuizen verkoopt Hendrick Mattheuszn. dekker
wonende te Noordwijk op Zee de helft van een losrente van 48 gulden per jr tlv Roelof Balichszn.
wonende te Noordwijk op Zee speciaal verzekerd op diens huis en erf met droogtuin gelegen te
Noordwijk op Zee, strekkende van de Werfweg tot achter aan de Buurweg, daar Maritje Gerritsdr. met
een hoek aankomt, van 16-2-1603, voor 324 gulden contant.
47. 14-01-1605. Eeuwout Eeuwoutszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Corneliszn. wonende
Voorhout 9 gulden 7 st 8 p per jr, met Leendert Gerritszn. kuiper zijn huisvrouwen vader, Dirck
Claeszn. gorter beiden mede wonende alhier en Jan Eeuwoutszn. zijn oom wonende Voorhout als
borgen, met waarborg door Eeuwout van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Jan
Pieterszn. Wiel, NO de voorsz. Kerkstraat, ZO Luytge weduwe van Mr Rogier chirurgijn en ZW Jeroen
Jan Huygen en nog op zijn huis en erf gelegen in de Achter Kerkstraat, belend N Symon Thoniszn.,
ZO eerst Jan Pieterszn. mandemaker en daaraan de lijnbaan van de schuldenaar, ZW Wouter
Warboutszn. duinmeier en NW de weg van de Achter Kerkstraat alsmede zijn lijnbaan achter het
voorsz. huis gelegen, belend ZW Wouter Warboutszn. duinmeier, NW de schuldenaar, NO en ZO Jan
Pieterszn. mandemaker en door Leendert Gerritszn. kuiper van zijn huis en erf gelegen op de hoek
van de voorsz. Kerkstraat, belend NW de Kerkstraat, NO de Achterkerkstraterweg, ZO Adriaen
Jacobszn. Man en ZW jonge Dirck Claeszn. en door Dirck Claeszn. gorter zijn huis en erf gelegen in
de Kerkstraat, belend NO de Kerkstraat, ZO Neeltje Claesdr. ongehuwd persoon, ZW Jan Pieterszn.
Wiel en NW Jeroen Jan Huygen.
49. 07-02-1605. Claes Stoffelszn. lijndraaier verkoopt Adriaen Andrieszn. wonende Leiden een
bezegelde brief pro resto 475 gulden tlv de voorn. Huych Adriaen Andriesznzn. tlv Hubrecht Pieterszn.
van der Houve, schout van Noordwijk van 04-04-1603, voor 390 gulden 5 st 13 p. Borg Floris
Wolphertszn. voor de verkoper.
50. Ongedateerd en ongetekend. Maritje Cornelisdr. weduwe van Jan Thomaszn. linnewever met
Claes van der Laen secretaris haar gekoren voogd is schuldig aan Jan Claeszn. kleermaker onze
medebroeder in schependomme 3 gul-den 2 st 8p per jr. Borg Dammas Willemszn. met zijn huis en
erf gelegen in de Voorstraat, belend NW de Voorstraat, NO Maerten Symonszn., ZO de Achterweg en
ZW Willem Dammaszn.
51v. 11-03-1605. Geertje Gerritsdr. anders gezegd Geertje Heeren weduwe van Michiel Vyermoet van
Lutsenburch met Michiel Michielszn. haar zoon en gekoren voogd ter eenre en Thomas Janszn.
lijndraaier haar zwager allen wonende te Noordwijk ter andere zijde stellen dat Thomas Janszn. de
voorsz. Geertje zijn huisvrouwen moeder gedurende haar leven zal onderhouden waarvoor zij hem al
haar bezittingen overdraagt waaronder haar huis en erf gelegen aan de Kerkstraat, belend ZO Pieter
Pieterszn. stoeldraaier, ZW Jeroen Jan Huygen, NW Lijntje Dircksdr. meesterse en NO de
Kerkstraterweg, belast met 3 st pacht per jr en zal aan Michiel Michielszn. haar zoon het bed met zijn
toebehoren geven. Thomas is gehuwd met Annetje Michielsdr. haar dochter en als deze overlijdt voor
Geertje kind of kinderen achterlatende zo zal Thomas dan aan Geertje voor haar verdere
levensonderhoud betalen 100 gulden en wat inboedel doch indien haar dochter zonder kinderen
overlijdt zal Thomas haar 200 gulden uitkeren met waarborg door Thomas van het voorsz. huis en erf.
Michiel Michielszn. gaat met deze regeling accoord.
53v. 16-05-1605. Pieter Jacobszn. linnewever verkoopt Jan Harmanszn. lijndraaier een huis en erf
gelegen in de Zeestraat, belend NW Jeroen Pieterszn. bouman, ZO Willem Pieterszn. linnewever, NO
Cornelis Jeroenszn. lijn-draaier en ZW de Zeestraat. Voldaan met een schuldbrief van 662 gulden.
54. 16-05-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
55. 15-06-1605. Grietje Dircksdr. weduwe van Pieter Willemszn. schoemaker met Willem Pieterszn.
mede schoenmaker haar zoon en gekoren voogd verkoopt Cornelis Symonszn. haar schoonzoon een
huis en erf gelegen in het Oosteinde, belend O Jhr Jacob van Scharpenseel, Z en W het erf van de
voorsz. Scharpenseel en N de Heerweg, belast met 37 st pacht per jr tbv het Convent van Noordwijk
en 45 st per jr tbv de Rentmeester Treslong te Leiden, met conditie dat Maritje Pietersdr. dochter van
de verkoopster met haar moeder in het huis mag blijven wonen zolang de moeder leeft ten ware zij
kwamen te huwen en bij vooroverlijden van de moeder mag de dochter nog 2 jaar in het huis blijven
wonen. Voldaan met een schuldbrief van 750 gulden.
56. 29-10-1610. Adriaen Jacobszn. Man bakker verkoopt Dirck Wolphertszn. eertijds secretaris van
Noordwijk tbv Jeroen Janszn. halfbroer van de verkoper als het recht van naasting verkregen
hebbende van de schout en schepenen van 10-3-1604 jegens Dirck Wolphertszn. en draagt op een
huis en erf met lijnbaan gelegen in de Kerkstraat, belend NO de Kerkstraat voorsz., ZO Mr Christiaen,
ZW mede Mr Christiaen en NW Hendrick Hendrickszn. decker. Vol-daan met een schuldbrief van 340
gulden.
56v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
57. 05-05-1605. Grietje Dircksdr. weduwe van Pieter Willemszn. schoenmaker met Willem Pieterszn.
schoenmaker haar zoon en gekoren voogd verkoopt Jhr Jacob van Scharpenseel 15 roe land gelegen
tussen de hof en de laan van de koper, belend NW de Achterweg en NO, ZW en ZO de koper, voor
136 gulden contant.
58. 15-06-1605. Volgt schuldbrief door Cornelis Symonszn. als vermeld onder 55.
58v. 15-05-1605. Willem Dammaszn. voerman verkoopt Jeroen Janszn. schoemaker en zulks tbv
Willem Pieterszn. schoemaker als het recht van naasting verkregen hebbende van schout en
schepenen volgens vonnis van 12-02-1605 een huis en erf gelegen in de Voorstraat, belend O
Dammas Corneliszn., Z de Achterweg, W de Heer van Rhoon en N de Voorstraat. Voldaan met een
schuldbrief van 1137 gulden 10 st.
59v. 28-04-1605. Huych Janszn. verkoopt Pieter Claeszn. een erf met de helft van een loods gelegen
achter de Kerk-straat, belend NW de Heerweg, ZW Jeroen Janszn., NO Mr Christiaen en ZO de halve
schuur van Jeroen Janszn. voor 130 gulden contant.
60. 13-05-1605. Adriaen Cornelis Symonsznzn. verkoopt Jeroen Jan Huygen 3 morgen 1 hond land
genaamd St Joris land gelegen aan de Achterweg met de vruchten daarop staande alsmede de keure
van 4 merrie paarden, belend NW de Achterweg, NO de laan van Mees Symonszn., ZO Mees
Symonszn. en Huych Janszn. en ZW Pieter Jan Pietersznzn. in de Cley voor 1000 gulden 99 st.
60v. Ongedateerd en ongetekend. Het eerste gedeelte van de schuldbrief is doorgehaald.
61. 12-05-1605. Jan Willemszn. lijndraaier is schuldig aan Jan Claeszn. kleermaker onze
medebroeder in schependomme 10 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de
Achter Kerkstraat, belend volgens de eigen-domsbrief ZO de weg, ZW Leentje Pietersdr. en Trijntje
Pietersdr., NW Cornelis Janszn. linnewever en NO Claertje Michielsdr. weduwe van Jan Pieterszn.
snijder.
62. 15-05-1605. Willem Pieterszn. schoemaker als op 9-2-1605 het recht van naasting jegens Jeroen
Janszn. mede schepen verkregen hebbende jegens Willem Dammaszn. voerman van een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat, be-lend O Dammas Corneliszn., Z de Achterweg, W de heer van Roon en
N de Voorstraat en is schuldig aan Willem Dammaszn. 1137 gulden 10 st met hypotheek op het
gekochte.
62v. 03-06-1605. Jan Boudewijnszn. lijndraaier wonende Leiden verkoopt Maritje Dircksdr. voor de
helft en 1/5e van de wederhelft, Gerrit Dirckszn. wantsnijder wonende Rotterdam voor 1/5e van de
wederhelft, Jacob Pieterszn. bak-ker wonende Schiedam gehuwd met Neeltje Dircksdr. voor 1/5e van
de wederhelft en nog Gerrit Dirckszn. voor hem zelve en vervangende Gerrit Janszn. schoemaker
wonende Catwijk op Zee tezamen bloedvoogden van de twee nagelaten weeskinderen van Meynsje
Dircksdr. n.l. Lijsbeth Jansdr. en Meynsje Jansdr. geprocureerd aan Jan Anthoniszn. boekverkoper
wonende Amsterdam en nog Jacob Pieterszn. behuwdoom van vaderszijde over Gerrit Adriaenszn.
nagelaten weeskind van Adriaen Dirckszn. en Mietje Jansdr. mede elk voor 1/5e van de wederhelft,
tezamen kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Dirck Hendrickszn. en Betje Gerritsdr. hun
vader en moeder, grootvader en grootmoeder gewoond hebbende te Noordwijk verkopen Cornelis
Corneliszn. lakenkoper een huis en erf gelegen in de Kerkstraat daarin de koper woont, belend NW
eerst de verkopers met een huis en erf dat zij nog aan haar behouden en daaraan Hubert Bouwenszn.
van der Mersch, NO de muur van het Clooster van de Zusters te Noordwijk, ZO Jan Pieterszn.
mandemaker en voor ZW de Kerkstraat, alles volgens de oude brief welke oude brief vermeldt: “dat
waert saecke dat het selffde huys vande voorsz. Dirck Hendrickszn. vervreemde van bloede dat
Adriaen Gerritszn. (van wiens huysinge Jan Pieterszn. mandemaker jegenwoordigh possesseur is),
alsdan offte sijn erven de keuckenveynsters sal mogen toespijckeren maer die bovenlichten niet”.
Voldaan met een schuldbrief van 668 gulden.
64. 03-06-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
65. 03-06-1605. Dezelfde verkopen Trijntje Dircksdr. ongehuwd persoon een huis en erf gelegen in de
Kerkstraat alsmede ¼ van een bornput daarvan Hubrecht Bouwenszn. van der Meer ½ heeft en
Cornelis Corneliszn. ook ¼, belend NW Hubrecht Bouwenszn. van der Meer, NO de gange van
Cornelis Corneliszn. met een huis en erf geko-men van de verkopers en ZW de Kerkstraat. Voldaan
met een schuldbrief van 317 gulden.
66. 03-06-1665. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, waarbij koopster vergezeld wordt
door Cornelis Corneliszn. lakenkoper haar gekoren voogd.
67. 18-05-1605. Annetje Hubrechtsdr. weduwe van Pieter Corneliszn. duinmeier met Jan
Hubrechtszn. haar gekoren voogd verkoopt Willem Dammaszn. voerman een huis en erf gelegen in
de Zeestraat, belend NW Jannetje Pietersdr. en Trijntje Pietersdr. en NO, ZO en ZW de wegen, belast
met 14 st en 15 st, voor 725 gulden boven de belasting.
67v. 23-05-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
68. 02-06-1605. Jeroentje Florisdr. weduwe van Harman Janszn. lijndraaier met Adriaen Corneliszn.
haar gekoren voogd verkoopt Gerrit Leendertszn. lijndraaier een huis en erf met lijnbaan gelegen in de
Zeestraat, belend NO het Diefpad, ZO Andries Willemszn., ZW de Zeestraterweg en NW Tobias
Pieterszn., Jan Symonszn. dekker en Jacob Joriszn. Voldaan met een schuldbrief van 850 gulden.
Borgen Dirck Janszn. wonende Leiden en Pieter Floriszn. wonende Langeveld voor de verkoopster.
69. 02-06-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Leendert Gerritszn. kuiper
en Claes Arentszn. van Loenen.
70. 12-06-1605. Cornelis Corneliszn. timmerman verkoopt Adriaen Floriszn. schoemaker een huis en
erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZW de Kerkstraterweg, NW Jan Pieterszn. mandemaker, NO het
Clooster van St Catharynen en Barbaren, ZO eerst Maritje Jansdr. weduwe van Gijsbert Thoniszn.
snijder, daaraan Hubrecht van der Houve en daaraan zeker ledich erf, daarvan Annetje Arentsdr. de
helft en Adriaen Arentszn. schoemaker en Jan Evertszn. de andere helft bezitten, belast met 15 st
erfpacht tbv de Heilige Geest alhier. Voldaan met een schuldbrief van 856 gulden.
70v. 12-06-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Floris Wolphertszn. en
Jan Claeszn. kleermaker.
71v. 12-06-1605. Wolphert Floriszn. is schuldig aan Willem Claeszn. wonende Ouderschie 700 gulden
wegens koop van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW en NO Huych Janszn. bakker,
ZO Jan Adriaenszn. en ZW de voorsz. Kerkstraat, waarvan betaald is 200 gulden contant.
72. 17-06-1605. Grietje Dircksdr. weduwe van Pieter Willemszn. schoemaker met Dammas
Corneliszn. haar gekoren voogd verkoopt Jhr Jacob Bam een schepenschuldbrief van 18 pond en 15
schellingen per jr te lossen met 300 gulden tlv Pieter Symonszn. tot Valckenburgh van 18-11-1597
verleden voor schout en schepenen van Valckenburgh en de beide Katwijken, verzekerd op 1½
morgen teelland in Valckenburgh, belend N Pieter Symonszn. zelf, O de gemene buurweg, Z Nanning
Paets te Leiden en W de voorsz. Nanning Paets en de Abdij van Rijnsburg voor 300 gulden contant.
Borg Dammas Corneliszn.
72v. 25-06-1605. Mees Meeszn. verkoopt Pieter Jeroenszn. wonende op de Nes een stukje erf
gelegen aan de Achterweg, lang 50 roe voet en breed 13 gelijke roevoeten, belend ZO de Doelen, NO
de lijnbaan van Scharpenseel, NW de Achterweg en ZW de verkoper, op welk erf de koper een huis
heeft doen timmeren, voor 18 gulden contant.
73. 20-06-1605. Jeroen Corneliszn. wonende Langeveld mede nagelaten weeskind van Machtelt
Cornelisdr. bij Cornelis Gerritszn. mede wonende Langeveld heeft ontvangen van Claes Gerritszn.
lijndraaier, Engel Floriszn. en Cornelis Bancraszn. als gestelde voogden over de weeskinderen van
Machtelt Cornelisdr. als moederlijk erfdeel 100 gulden, waarvoor hij zijn voogden kwiteert.
73v. 16-11-1605. Hubrecht Meeszn. verkoopt Gijsbert Claeszn. duinmeier een hoekje erf naast
verkopers huis gelegen aan de Brelofterweg groot 25 roe daarop koper een huis zal bouwen, belend
ZW de Brelofterweg, NW de verkoper, NO Jacob Joniszn. en ZO de lijnbaan van Engel Floriszn.,
belast met 3 gulden per jr. Voldaan met 25 gulden contant en een losrentebrief van 6 gulden 5 st per
jr.
74. 16-11-1605. Volgt de rentebrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-03-1628.
75. 01-09-1605. Cornelis Dirckszn. wonende te Noordwijk op Zee ter eenre en Catharina Maertensdr.
zijn vrouw wonende nu te Catwijk op Zee met Adriaen Corneliszn. schoemaker wonende Catwijk op
de Rijn haar gekoren voogd ter andere zijde. Zij scheiden de goederen zodat geen gemeenschap
meer bestaat en wel Cornelis Dirckszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, 5 netten
scheeps in de haringschuit groot 6 lasten, daarop Cornelis Dirckszn. stierman is, de helft in een
sytsche visschuit daarvan Cornelis Dirckszn. Lammetgen die mede te Noord-wijk aan Zee woont de
andere helft toekomt alsmede de inboedel en huisraad welke hij ter ondersteuning van het hu-welijk
heeft ingebracht alsmede zijn klederen terwijl hij tot zijn last neemt als hetgeen over de koop van de
visschuit en het partijtje scheeps nog rest te betalen alsmede alle schulden en lasten daarmede zijn
goederen mochten zijn be-last voor de datum van hun huwelijk alsmede hetgeen hij nog schuldig is
van de netten en nog 50 gulden die hij staande het huwelijk van de Gasthuismeesters alhier heeft
opgenomen, waarvoor hij zijn vrouw vrijwaart, uitgezonderd de som van 133 gulden 14 st 8 p welke zij
daarin te bate moet komen als hierna vermeld en Catharina een huis en erf gelegen op het
Noordeinde aan de Heerweg te Catwijk op Zee, belend O Adriaen Corneliszn. Scherp,? (=Schaeck) W
Jacob Cornelis Nannings kinderen alsmede al de inboedel en huisraad welke zij ingebracht heeft bij
het huwelijk, 2 netten scheeps in het buisschip daar stierman op is Pieter Adriaenszn. Smael tot
Catwijk, 2 netten in de harmschuit groot 15 lasten daar stierman op is Adriaen Aelbertszn., 16 lichte
netten door Catharina bij haar huwelijk ingebracht alsmede haar klederen en zal tot haar last nemen
alle schulden daarmede haar goederen zijn belast en betalen te Kerstmis a.s. 133 gulden 14 st 8 p.
Borgen Jan Pieterszn. Wiel voor Cornelis Dirckszn. en Michiel Willemszn. van Adrichem en Hubert
Pieterszn. Quant voor Catharina Maertensdr.
77. 14-09-1605. Dirck Leendertszn. vleeshouwer is schuldig aan Gijsbrecht van Dam wonende Leiden
12 gulden 10 st per jr, met hypotheek op zijn huis en erf gelegen op het Westeinde, belend ZO de
Heerweg, Jeroen Corneliszn. bakker en Harman Janszn. Beyer, ZW Jeroen Corneliszn. met Harman
Janszn. mitsgaders de Cruysweg en Neeltje Pietersdr., NW Johan Preys Engelsman en Neeltje
Pietersdr. en NO Neeltje Maertensdr. weduwe van Quirijn Arentszn. timmerman. Borgen Symon
Pieterszn. wonende Stompwijck en Leendert Corneliszn. wonende Noordwijk.
78. 14-09-1605. Willem Claeszn. wonende Ouderschie verkoopt Wolphert Floriszn. een huis en erf
met de helft van de borreput gelegen in de Kerkstraat, belast met 8 st, alles volgens de oude brief.
78v. 09-10-1605. Thomas Janszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Huygenzn. timmerman 250
gulden wegens le-verantie van kalksteen, hout en arbeidsloon en voor het opbouwen van het nieuwe
huis in de Kerkstraat, met waarborg zijn nieuwe huis en erf, belend ZO Pieter Pieterszn. stoeldraaier,
ZW Jeroen Jan Huygen, NW Lijntje Dircksdr. meesterse en NO de Kerkstraterweg.
79. 28-10-1605. Cornelis Huygenzn. verkoopt Christina Joostendr. weduwe van Jan Willemszn.
lakenkoper wonende Leiden een schepenschuldbrief van 250 gulden als hiervoor vermeld, voor 197
gulden contant.
79v. 02-11-1605. Jan Dousa uitroeper man en voogd van Catharina Dircksdr. verkoopt Arent
Gerritszn. Schaeck een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Hubrecht Bouwenszn. van
der Mersch schrijnwerker, NO de gang van Cornelis Corneliszn. lakenkoper, ZO dezelfde met zijn huis
en erf en ZW de Kerkstraat. Voldaan met een schuldbrief van 325 gulden.
80. 02-11-1605. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
81. 29-10-1610. Jeroen Janszn. erfgenaam van Reym Jansdr. zijn moeder verkoopt Adriaen
Jacobszn. Man bakker zijn halve broer de helft van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, daarvan
de koper de andere helft bezit, belend NO de Kerkstraat, ZO Mr Christiaen, ZW dezelfde en NW
Hendrick Hendrickszn. decker. Voldaan met een schuldbrief van 150 gulden.
81v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
82. 24-11-1609. Burch Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Magdalena Jansdr.
weduwe van Symon Janszn. korenkoper te Leiden 6 gulden per jr met hypotheek op 3 morgen 4 hond
land gelegen onder Duin, belend NO de Heerweg, ZO Adriaen Corneliszn. koekebakker, ZW Hubrecht
Meeszn. en NW de Grafelijkheids Wildernis alsmede zijn huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee daar
hij in woont, belend ZW Pouwels Arentszn. en ZO, NO en NW de Grafelijkheids Wildernis.
83. 21-11-1605. Jaepje Joppendr. weduwe van Jeroen Janszn. met Daniel van der Bouckhorst haar
gekoren voogd is schuldig aan Dirck Christiaenszn. brouwer in het paard te Delft 69 gulden wegens
geleverd bier, met hypotheek op zijn huis en erf, belend ZO de Heerweg en ZW, NW en NO de
weduwe van Anthoniszn. Willemszn. op Schie.
83v. 23-11-1605. Burger Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Gerrit Gerritszn.
korenkoper te Leiden 2 gulden per jr met hypotheek op het onroerend goed vermeld onder 82.
84v. 30-11-1605. Symon Janszn. man en voogd van Jaepje Adriaensdr. wonende Noordwijkerhout
stelt dat hij met Claes Symon Gerritsznzn. als oom en bloedvoogd van Maertje Adriaensdr. innocente
zuster van Jaepje Adriaensdr. aangenomen heeft om Maertje haar leven lang te onderhouden,
waarvoor hij zal hebben het gebruik en genot van de helft van een stuk land genaamd de Duinweide,
daarvan de wederhelft Symon Janszn. nomine uxoris toebehoort, belend in zijn geheel ZO de
warande, ZW Pieter Gerritszn., NW de Zeeduin en NO Jan Gerritszn. van Langevelt alsmede het
profijt van 100 gulden welke hij van Claes Symon Gerritsznzn. heeft ontvangen onder conditie zo
Jaepje Adriaensdr. Symon Janszn. huisvrouw overlijdt voor Maertje Adriaensdr. dat Symon Janszn.
dan van het onderhoud van Maertje Adriaensdr. bevrijd zal zijn en afstand zal moeten doen van het
land en de 100 gulden en zij komen overeen, dat hetzelfde land na zijn huisvrouwen dood aan zijn
kinderen zal komen die zij hebben geteeld en bij haar overlijden in leven zijn of bij gebreke van dien
op haar erfgenamen, met waarborg de helft van de duinweide.
85v. 30-11-1605. Symon Hendrickszn. Swaen wonende Noordwijkerhout jegenwoordig man en voogd
van Geertje Jansdr. uit kracht van zeker accoord waarbij onlangs voor de gerechte van
Noordwijkerhout proces is gerezen tussen Claes Symon Gerritsznzn. als oom en bloedvoogd van
Maritje Adriaensdr. en mede als procuratie hebbende van Symon Janszn. man en voogd van Jaepje
Adriaensdr. tezamen kinderen van Adriaen Symonszn. die hij geprocureerd had bij Geertje Jansdr. ter
eenre en Symon Hendrickszn. Swaen nu gehuwd met Geertje Jansdr. eerder weduwe van Adriaen
Symonszn. ter andere zijde eisende Claes Symonszn. het vaderlijk erdeel dat de voorsz. Maertje en
Jaepje Adriaensdr. was competerende, te weten dat Symon Hendrickszn. de voorkinderen voornoemd
zal leveren een stuk land genaamd de duinweide alles volgens de oude brief en de eventuele
belasting af te doen en daarenboven zal Symon Hendrickszn. geven aan Symon Janszn. man en
voogd van Jaepje Adriaensdr. 100 gulden welke Symon Janszn. bekende ontvangen te hebben en dat
als Maertje Adriaensdr. kwam te overlijden de goederen welke zij achter zou laten zullen gaan op
Symon Janszn. voorsz. als man en voogd van Jaepje Adriaensdr. haar volle zuster of op haar
kinderen, zonder dat haar halve broers die haar moeder gekregen heeft bij de voorsz. Symon
Hendrickszn. Swaen daar aan kunnen komen; er wordt overeengekomen dat de nakinderen van
Geerje Jansdr. met name Anthonis, Adriaen en Hubrecht alleen erven en succederen zullen in de
goederen welke de moeder na haar overlijden achter zal laten met exclusie van de twee voorkinderen,
welk accoord is gepasseerd op 19-05-1605 en Symon Hendrickszn. Swaen draagt nu op aan de
voogden van Maertje Adriaensdr. en aan Symon Janszn. man een voogd van Jaepje Adriaensdr.
tezamen een stuk land genaamd de Duinweide, alles volgens de oude brief, belend ZO de Warande,
ZW Pieter Gerritszn., NW de Zeeduin en NO Jan Gerritszn. tot Langeveld.
87. 15-12-1605. Aelbert Corneliszn. (Slot) en Neeltje Pellendr. maken hun testament. De
langstlevende zal de lijftocht hebben van al de bezittingen.
87v. 01-01-1606. Cornelis Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Claes Janszn. wonende
aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend ZW Thijs Willemszn., NO Jan Jacobszn., NW de weg en
ZO het erf van Hendrick Mattheuszn. Voldaan met een schuldbrief van 440 gulden.
88. 01-01-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
89. 10-03-1606. Maritje Adriaensdr. weduwe van Cornelis Reyerszn. met Maerten Symonszn. coman
haar gekoren voogd verkoopt Claes Stoffelszn. lijndraaier een lijnbaan met loods gelegen aan de
Molencroft, belend ZO de Molensteeg, NW de Molenweg, ZW Cornelis Arentszn. Vlamingh met zijn
lijnbaan en NO Johannes Arentszn. eertijds schoolmeester te Noordwijkerhout, belast met 3 gulden
per jr tbv de Heer van Noordwijk. Borg Maerten Symonszn. coman voor de verkoopster. Voldaan met
een schuldbrief van 106 gulden.
89v. 10-03-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Maerten Pieterszn.
90. 24-01-1606. Jaepje Joppendr. weduwe van Jeroen Janszn. biervoerder met Gijsbert Jeroenszn.
haar gekoren voogd is schuldig aan Huych Willemszn. timmerman wonende te Rijnsburg 360 gulden
wegens levering van steen, hout en arbeidsloon voor het optimmeren van haar huis daar zij in woont
met hypotheek op dit huis en erf, belend ZO de Heerweg en ZW, NW en NO de weduwe van Anthonis
Willemszn. wonende op Schie.
91. 05-05-1605. Wichman Janszn. lijndraaier als principael en Arent Barentszn. Schuth als borg
schuldig aan Jan Symonszn. en Cornelis Isaackszn. regeerders van de Arme Heilige Geest te
Noordwijk 37 gulden 10 st per jr met hy-potheek op zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend
NW Adriaen Anthoniszn. kleermaker, NO en ZO Adriaen Corneliszn. bakker en ZW de Kerkstraat,
alsmede 2 payen elk van 200 gulden welke verschijnen op 01-05-1610 en 1611, welke Hubrecht
Anthoniszn. molenaar van de koop van de korenwindmolen aan Wichman als ge-huwd hebbende
Margrieta Harmansdr. schuldig is, vermogens de penning- en scheidbrief daarvan zijnde, de penning
brief van 17-04-1595 en de scheidbrief van 18-04-1602, alles alhier verleden.
93. 25-01-1606. Jr Arent van Scharpenseel heer van Ophem man en voogd van Jvr Petronella
Pijnssen voor de ene helft en Jr Pieter van Duyvelant, heer van Roon en Pendrecht, man en voogd
van Jvr Geertruy de Heuyter en Jacob de Jonge man en voogd van Jvr Jaecquelyne de Heuyter
tezamen voor de andere helft verkopen Claes Jacobszn. schuitvoerder een tuin gelegen over de
achterweg over de Vijverlaan bij de Doelen, belend volgens de oude brieven NO en ZO de heer van
Ophem, ZW Johan van Heusden en NW de voorsz. Achterweg, belast met 25 st per jr specte-rende
tot de vicarie van de proven leggende in de kerk van Noordwijk in het Cruyscoer. Voldaan met een
schuldbrief van 350 gulden.
93v. 11-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Maritje Bartholomeusdr.
weduwe van Hendrick Hendrickszn. met Daniel van der Bouckhorst haar gekoren voogd.
94v. 07-02-1606. Jan Hendrickszn. alias Jan Claeszn. Crijsman wonende te Noordwijk op Zee is
schuldig aan Jan Claeszn. kleermaker 14 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee daar in hij woont, belend ZW Jacob Symonszn. en N Willem Symonszn. Casteleyn,
strekkende uit ten zuiden van de weg noordwaarts tot achter aan de Grafelijkheids wildernis.
95v. 23-05-1606. Arent Pieterszn. timmerman als speciale procuratie hebbende van Jhr Steven van
der Does heer van Noordwijk verkoopt Matthijs Arentszn. bakker een huis en erf gelegen aan de
zuidwestzijde van de principalen huise van de heer van Noordwijk, belend ZO de Zeestraterweg, ZW
Cornelis Jeroenszn. en NO en NW de verkoper. Voldaan met een schuldbrief van 700 gulden.
96. 23-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
97. 02-06-1606 Pieter Claeszn. schoemaker man en voogd van Catharina Symonsdr. erfgename van
Symon Claeszn. en Lijsbeth Pietersdr. haar vader en moeder beiden z.g. verkoopt Reyer Corneliszn.
van der Vos een huis en erf met een achterhuis op het Oosteinde, belend NO de verkoper, ZO de
Achterweg, ZW Aechte Jeroensdr. en NW de Heerweg met waarborg door verkoper van een huis en
erf gelegen naast het verkochte huis, belend NW de Heerweg, ZW de koper, NO Louris Janszn. en
ZO de Achterweg. Voldaan met een schuldbrief van 900 gulden.
98. 02-06-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
98v. 13-11-1606. Cornelis Jacobszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Crijn Arentszn. wonende
aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend W Cornelis Corneliszn. Bouffgen, Z Maerten
Garrebrantszn. en N en O de weg, belast met 80 gulden wegens de vorige koop. Voldaan met een
schuldbrief.
99. Ongedateerd en ongetekend. Bouwen Dammaszn. gehuwd met Maritje Jacobsdr. weduwe van
Crijn Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Cornelis Jacobszn. eertijds wonende te
Noordwijk op Zee en nu te Santvoort 90 gulden als reste van meerder, met hypotheek op het
gekochte.
99v. 05-05-1606. Eeuwout Eeuwoutszn. verkoopt IJsbrant Janszn. een huis en erf met halve steeg
gelegen in de Achter kerkstraat alsmede de beterschap van een lijnbaan van twee gangen en 2/3e
van een loods daarvan 1/3e toekomt aan Wouter Warboutszn. duinmeier, belend het huis en erf NO
Symon Thoniszn. met de wederhelft, ZO eerst Jan Pieterszn. mandemaker en daaraan de voorsz.
lijnbaan, ZW Wouter Warboutszn. duinmeier en NW de weg van de Achterkerkstraat en de lijnbaan
belend ZO Wouter Warboutszn., NW het erf van het verkochte huis, NO de voorsz. Jan Pieterszn.
mandemaker en ZO de Molensteeg, zijnde de lijnbaan belast met 10 st per jr tbv het Clooster alhier.
Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
100v. 05-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
101. 30-04-1606. Jan Taerling schoemaker verkoopt Machtelt Jansdr. en Lijsbeth Jansdr. zusters een
huis en erf gelegen in de Commerensteech, belend NW Claes Pieterszn. schoemaker, NO Jan
Corneliszn. schilpvoerder, ZO de Commerensteech en ZW de Heerweg, belast met 31 st per jr
losbaar met 25 gulden tbv Meynsje Leendertsdr. en 3 gulden per jr tbv Jan Corneliszn. schilpvoerder,
losbaar met 50 gulden. Voldaan met een schuldbrief van 70 gulden boven de belasting.
101v. 30-04-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
102v. 07-05-1606. Pieter Jacobszn. linnewever verkoopt Jan Taerling schoemaker een erf daar deze
een huis op heeft gebouwd gelegen in de Zeestraat, belend ZW de Heerweg, NW en NO het erf van
de verkoper en ZO het erf van Claes Pieterszn. schoemaker, zijnde het verkochte erf 5 roe en 4 voet
lang en 2 roe breed, belast met 10 st per jr, voor 42 gulden contant.
103. 05-05-1606. Jacob de Jonge van Baertwijck man en voogd van Jvr Jaecquelyne de Heuyter voor
hem zelve en als procuratie hebbende van Jhr Pieter van Duvelant heer van Roon en Pendrecht man
en voogd van Jvr Geertruy de Heuyter van 03-02-1606, tezamen universele erfgenamen van Jvr
Cornelia de Heuyter weduwe van Jr Johan Pijnssen heer van Ophem verkopen Jeroen Janszn.
schoemaker een huis en erf gelegen in de Voorstraat, belend NO Willem Pieterszn., ZO de
Achterweg, ZW Arent Pieterszn. timmerman en NW de Voorstraat, belast met 3 gulden per jr tbv de
Heilige Geest te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
103v. 05-05-1606. Volgt schuldbrief van 1790 gulden met hypotheek op het gekochte.
104. 23-04-1606. Appollonia Jansdr. weduwe van Gijsbert Pieterszn. met Cornelis Janszn. haar broer
en gekoren voogd verkoopt Symon Corneliszn. bakker voor de ene helft en Catharina Pietersdr. voor
de andere helft een huis en erf gelegen in de Voorstraat, strekkende voor van de straat tot aan de
Achterweg, belend NO Neeltje Nanningsdr. en ZW Jhr Pieter van der Meulen, voor 475 gulden
contant.
105. 23-05-1606. Arent Pieterszn. timmerman als speciale procuratie hebbende van Jhr Steven van
der Does heer van Noordwijk verkoopt Jhr Arent van Scharpenseel heer van Ophem 1 hond land
genaamd de Molencroft, belend NW de Achterweg en NO, ZO en ZW de koper, voor 100 gulden.
105v. 18-05-1606. Pieter Bouwenszn. wonende Delft verkoopt Maerten Pieterszn. een stukje erf tot
een lijnbaan gelegen aan de Cruysweg noordwaarts van het huis en erf en lijnbaan van Garbrant
Pieterszn., belend NW Claes Pieterszn., NO de Cruysweg, ZW Garbrant Pieterszn. en ZW de
wateringe, belast met 3 gulden 2 st 8 p per jr tbv Claes Pieterszn. schoemaker en de baan nog belast
met 96 gulden tbv Claes Pieterszn. voorsz. Voldaan boven de belasting met een schuldbrief van 100
gulden.
106. 28-05-1606. Dirck Wolphertszn. als speciale procuratie hebbende van Magdalena
Barthelmeusdr. verkoopt Frans Corneliszn. van den Berch en Hubrecht Bouwenszn. van der Mersch
een huis en erf gelegen in Calis te Noordwijk op Zee, belend ZW de weg, NW Job Adriaenszn. en NO
en ZO Harman Harmanszn. Voldaan met een schuldbrief van 275 gulden.
106v. 28-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
107. 23-05-1606. Frans Corneliszn. van den Berch verkoopt Jan Claeszn. kleermaker een huis en erf,
belend NW de Heerweg, NO Maritje Tielmansdr. weduwe van Cornelis Isaackszn. van den Berch, ZO
de Achter- of Doelweg en ZW Arent Weniszn., voor 400 gulden contant.
108. 28-05-1606. Frans Corneliszn. van den Berch en Hubert Bouwenszn. van der Mersch verkopen
Crijn Louriszn. het huis en erf als vermeld onder 106. Voldaan met een schuldbrief van 275 gulden.
108v. 28-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Louris Crijnenzn. en
Leendert Frederickszn.
109. 23-05-1606. Tobias Pieterszn. verkoopt Eeuwout Jacobszn. een huis en erf gelegen in de
Zeestraat, belend O Gerrit Leendertszn., N Jan Symonszn. rietdekker, W Jan Willemszn. en Z Dirck
Dirckszn. Voldaan met een schuldbrief van 350 gulden.
109v. 23-05-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
110. 17-05-1606. Claes Gerritszn. lijndraaier verkoopt Pieter Adriaenszn. zijn zwager de helft van een
huis en erf gelegen in de Achter Kerkstraat of Noordmolenweg daarvan de koper de andere helft bezit,
belend ZO en ZW Symon Corneliszn. bakker, NW de straat of Noordmolenweg en NO de verkoper.
Voldaan met een schuldbrief.
110v. 17-05-1606. Volgt schuldbrief van 180 gulden met hypotheek op het gekochte.
111. 23-6-1606. Gerrit Jacobszn. verkoopt Jan Maertenszn. Hoogenhouck een huis en erf gelegen in
de Voorstraat, belend NW de Voorstraat met Neeltje Nanningsdr. weduwe van Adriaen Dirckszn. van
Tiel, NO Mees Meeszn., ZO dezelfde en de Achterweg en ZW Neeltje Nanningsdr. voorsz. onder
overhandiging van 8 oude brieven in twee series van 4, waarbij in de oudste Claes Janszn. die
Goudsmid geruild heeft met Albout Willem Baerthoutsznzn. van 1470, de tweede van 15-03-1529, de
derde van mei 1536 en de vierde van St Lucasdag 1538 en de tweede serie van 4, de eerste van 21-
11-1555 waarbij Cornelis Gijsbertszn. poorter van ‘s-Gravensande voor schout en schepenen van ‘s-
Gravensande verklaart het huis en erf met een klein huisje alsmede een deurgang aan de Achterweg
te vrijen en te waren, de tweede van 27-11-1555, de derde van 06-04-1559 en de vierde van 22-05-
1563. Voldaan met een obligatie van 1800 gulden.
112. 20-06-1606 Harman Janszn. Beyer schuldig aan Louris Crijnenzn. oom en voogd van Leentje
Jacobsdr. nagelaten kind van Leentje Crijnendr. bij Jacob Corneliszn. 6 gulden 5 st per jr, met
hypotheek op een huis en erf ge-legen in het Westeinde, belend NW Dirck Leendertszn., NO Jeroen
Corneliszn. bakker en Symon Dirckszn., ZO de Voorstraterweg en ZW de Cruysweg.
112v. 04-08-1606. Symon Corneliszn. bakker voor de ene helft en Catharina Pietersdr. met Symon
Corneliszn. haar gekoren voogd voor de andere helft verkopen Dirck Adriaenszn. van Tiel lijndraaier
een huis en erf gelegen in de Voorstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Achterweg,
belend NO Neeltje Nanningsdr. en ZW Jhr Pieter van der Meulen. Voldaan met een rentebrief van 25
gulden, te lossen met 400 gulden.
113v. 11-10-1606. Volgt rentebrief met hypotheek op het gekochte. Borg Grietje Dircksdr. weduwe
van Pieter Willemszn. schoemaker met Willem Pieterszn. schoemaker haar gekoren voogd.
114. 18-08-1606. Dirck Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jr Jacob Bam een schepen
bezegelde rentebrief van 12 gulden per jr tlv Jan Willemszn. alias Jan Trijntges van 22-7-1595
verzekerd op de helft van een stuk land genaamd de Driesprong, groot 3 morgen 1 hond, belend ZO
de Bonnesloot, ZW Jan Willemszn. voorsz., NW Jan Willemszn. voorsz. en Adriaen Corneliszn.
bruiker, met waarborg door verkoper van een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend N
Clement Adriaenszn. en Z Cornelis Arentszn. bakker, strekkende voor van de weg tot achter aan het
erf van Clement Adriaenszn. Afgelost 25-01-1628 door Maritje Joostendr. weduwe van Jan Willemszn.
Trijntges.
114v. 04-08-1606. Overeenkomst tussen Cornelis Corneliszn. lakenkoper en Jan Pieterszn.
mandemaker door tussenkomst van Jan Pieterszn. Wiel en Jeroen Janszn. schoemaker voor de ene
en van Gerrit Jacobszn. en Dirck Wolphertszn. van de andere zijde betreffende het scheppen van
zeker licht van vensters in de keuken van het huis van Cornelis Corneliszn. daarover proces is
gevoerd voor schout en schepenen alhier te weten dat Cornelis Corneliszn. voorsz. zijn kinderen en
bloedvrunden ten eeuwigen dage genieten zullen onverbrekelijk de lichten mede de huurders en
bezitters met de opgaande vensters in de keuken van het huis gekomen van Dirck Hendrickszn. en
Betge Gerritsdr. gekocht door de voorsz. Cornelis Corneliszn. zonder dat Jan Pieterszn., zijn erven en
nakomelingen tzelve met gewas en bomen of anderszins mogen beletten of verhinderen.
115v. 26-08-1606. Clement Adriaenszn. scheepmaker wonende te Noordwijk op Zee schuldig aan
Jannetje Florisdr. weduwe van Symon Jacobszn. z.g. 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op zijn
huis en erf met droogtuin gelegen aldaar daar de schuldenaar op bouwende is , belend ZO Dirck
Willemszn., NW Cornelis Symonszn., ZO de Heerweg en NO Hendrick Mattheuszn.
116v. 24-01-1607. Frans Corneliszn. van den Berch verkoopt Neeltje Pietersdr. weduwe van Claes
Pieterszn. een huis en erf, belend O de Cruysweg, Z de weduwe van Jan Arentszn., W Cornelis
Arentszn. en N Philips Roelantszn. bode. Voldaan met een schuldbrief van 28 gulden.
117. 21-09-1606. Pieter Claeszn. schuitvoerder is schuldig aan Jan Maertenszn. van Hoogenhouck
400 gulden we-gens geleend geld, met hypotheek op zijn huis en erf daar in hij woont gelegen in de
Kerkstraat, belend NO de Kerk-straat, ZW Jeroen Jan Huygen, NW Mr Cristiaen Janszn. van Berckere
chirurgijn en ZO Magdalena Jansdr. van Rollen. Borgen Hubrecht Bouwenszn. van der Mersch en
Dirck Claeszn. den ouden. Afgelost 06-09-1613.
117v. 22-09-1606. Neeltje Cornelisdr. weduwe van Jacob Gerritszn. wonende te Noordwijk op Zee
met Daniel van der Bouchorst secretaris haar gekoren voogd verkoopt Gerreburch Jansdr. weduwe
van Gerrit Pieterszn. een hoekje erf 15 roe voet in het vierkant, gelegen te Noordwijk op Zee, belend
NO de verkoopster, NW Pieter Arentszn. erf, ZO de voorsz. Gerreburch Jansdr. en ZW Louris
Arentszn., voor 28 gulden contant.
118. 17-09-1606. Harman Janszn. Beyer heeft in 1601 verkocht en draagt nu op aan Maertje Dircksdr.
weduwe van Dirck Wouterszn. den Hengst een erfje land gelegen aan de Cruysweg, belend NW
Cornelis Claeszn., NO de Cruys-weg, ZO de koopster en ZW Joris Gijsbrechtszn. voor 18 ponden
groot vlaams.
118v. 09-09-1606. Gezien het interdit vanwege Cors Pieterszn. timmerman impetrant van willig
decreet op en jegens een ieder die enig recht pretendeert op een huis en erf gelegen in de Achter
Kerkstraat, belend ZO en ZW de wegen, NW Jan Janszn. hoedemaker en NO Jacob Jonaszn. en
Floris Corneliszn. alias Rode Floor stellende Cors Pieterszn. dat hij verkocht had Wouter Pieter
Joppen lijndraaier een huis en erf als voorschreven, belast met 30 st erfpacht tbv het Clooster van St
Catharynen en Barbaren te Noordwijk en dat Wouter boven de conditie hierna vermeld zou betalen
125 gulden en dat Wouter Pieterszn. zijn erven en nakomers Cors Pieterszn. zouden onderhouden tot
zijn overlijden. De erfgenamen van Aecht Symonszn. weduwe van Mees Symonszn. biersteker
hadden geclaimd de rest van zekere custingbrief verzekerd op het huis en het huis wordt bij willig
decreet geleverd.
119v. 05-11-1606. Claes Pieterszn. schoemaker verkoopt Garbrant Pieterszn. lijndraaier een erf of
lijnbaan gelegen aan de Cruysweg noordwaarts het huis en erf van Jan Floriszn. voor breed 4 roe en
achter 20 roe, daar de koper een huis op heeft doen bouwen met lijnbaan, belend ZO Jan Floriszn.
voorsz., ZW de Woonsdagse watering met Pieter Bouwenszn., NW dezelfde Pieter Bouwenszn. en
NO de Cruysweg.
120. 05-11-1606. Volgt rentebrief van 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op het gekochte.
121. 11-12-1606. Dirck Adriaenszn. van Tiel lijndraaier verkoopt Jan Claeszn. kleermaker een huis en
erf, belend NO Cornelis Jeroenszn., ZO de Zeestraterweg, NW Maritje Claesdr. van Dam en ZW
Hendrick Meeszn., belast met 15 st per jr tbv heer Willem van Tetroede eertijds kapelaan alhier.
Voldaan met een schuldbrief van 800 gulden.
121v. 11-12-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
122. 06-01-1607. Jan Claeszn. kleermaker wonende Noordwijk en Willem Claeszn. wonende
Schiedam broers verkopen Daniel van der Bouchorst secretaris alhier een huis en erf met schuur
gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de Kerkstraat, ZO de Abdij van
Leeuwenhorst en ZW en NW Leendert Leendertszn., belast met 6 st per jr tbv de Abdij van
Leeuwenhorst. Borg Jan Pieterszn. Wiel. Voldaan met een schuldbrief van 1080 gulden.
123. 01-12-1606. Maerten Pieterszn. heeft gekocht van Pieter Bouwenszn. wonende jegenwoordig
Delft een stuk erf tot een lijnbaan gelegen aan de Cruysweg noordwaarts van het huis en erf van
Garbrant Pieterszn., belend NW Claes Pieterszn., NO de Cruysweg, ZO Garbrant Pieterszn. en ZW
de watering, belast met 3 gulden 2 st 8 p per jr boven 100 gulden contant, met hypotheek op het
gekochte.
123v. 01-12-1606. Neeltje Willemsdr. weduwe van Wouter Jacobszn. met Daniel van der Bouchorst
haar gekoren voogd is schuldig aan Frans Adriaenszn. brouwer te Leiden 332 gulden wegens gehaald
bier met hypotheek op haar huis en erf gelegen op het Westeinde te Noordwijk binnen, belend NW de
Voorstraterweg, NO Jhr Andries van Tienen, ZO de Achterweg en ZW Bartholomees Pieterszn.
124. 14-12-1606. Stijntje Maertensdr. weduwe van Steffen Maertenszn. met Daniel van der Bouchorst
haar gekoren voogd verkoopt Pieter Engebrechtszn. wonende te Noordwijk op Zee een verbrand huis
en erf met de steeg gelegen te Noordwijk op Zee, belend ZO Jannetje Florisdr. en NW Cornelis
Harmanszn., strekkende voor van de weg tot achter aan het erf van Jan Dirckszn. Voldaan met een
schuldbrief van 180 gulden.
124v. 10-01-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Adriaen Arentszn. wonende
te Noordwijk op Zee.
125v. 27-12-1606. Adriaen Wouterszn. Buysert wonende te Delft zoon en enige erfgenaam van
Wouter Arentszn. wagemaker z.g. verkoopt Floris Pieterszn. en Arent Dignumszn. beiden wonende
Lisse een woning met barg, schuur en 34 morgen 3 hond zo wei- als teelland gelegen aan de
Duinkant alles volgens de oude brieven, belend NW de Grafelijkheids Wildernis, NO Anthonis
Willemszn., Jeroen Anthoniszn. en Willem Willemszn., ZO het Clooster van St Agnieten te Leiden en
ZW Symon Pieterszn. en Pieter Corneliszn. Schaerdelix, belast met 32 gulden erfpacht per jr tbv de
Kerk van Noordwijk alsmede 13 gulden 10 st erfpacht tbv de Memorien van Noordwijk. Voldaan met
een schuldbrief van 1200 gulden boven de belasting.
126. 27-12-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
127. 27-12-1606. Philips Philipszn. Craeyevanger wonende Schevelingen verkoopt Engel Wouterszn.
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf aldaar, belend O Thonis Janszn. Burger, W en N Ethe
Arentsdr. ongehuwd per-soon en Z de Heerweg. Voldaan met een schuldbriief van 169 gulden.
127v. 27-12-1606. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Wouter Jacobszn. Vinck
zijn vader.
128v. 03-01-1607. Frans Claeszn., Claes Jeroenszn., Gijsbert Thoniszn., Jeroen Janszn. en Claes
Dirckszn. allen erfge-namen van Neeltje Claesdr., vervangende hun andere zusters en broers,
verkopen Jan Pieterszn. Wiel lijndraai er een huis en erf met twee sloppen gelegen in de Kerkstraat te
Noordwijk binnen, belend ZO en ZW de koper, NW oude Dirck Claeszn. en NO de Kerkstrateweg.
Voldaan met een schuldbrief van 512 gulden.
129. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Jeroen
Janszn.
129v. Ongedateerd en ongetekend. Dammas Corneliszn. voor hem zelve, Wouter Pieter Joppen man
en voogd van Grietje Cornelisdr., IJsbrant Janszn. man en voogd van Aeltje Cornelisdr., Floris
Willemszn. man en voogd van Annetje Cornelisdr., tezamen erfgenamen van Trijntje Jorisdr. z.g.
verkopen Jacob Janszn. wonende te Haarlem en Cornelis Arentszn. bakker tezamen voogden over
Trijntje Leendertsdr. 14 jr nagelaten weeskind van Grietje Engebrechtsdr. bij Leendert Dirckszn. als
enige erfgename van Commertje Jansdr. in haar leven huisvrouw van Dirck Willemszn. wonende te
Noordwijk op Zee, welke Commertje Jansdr. deze brief in haar leven had beleend tot dit kinds behoef
een schouten bezegelde brief groot 39 gulden per jr tlv Jan Jeroenszn. aliter Schoutge wonende in de
Cley van 16-01-1592, speciaal verzekerd op zijn woning, barg, schuur alsmede 5 hond land gelegen
in de Cley, belend ZO de Heerweg, ZW Grietje Dircksdr., NW Jan Jeroenszn. zelf met Grietje
Dircksdr. en NO Jan Jeroenszn. zelf en nog 3 morgen land gelegen over de Bouvesloot, belend ZW
en NW Willem Willemszn., NO jonge Cornelis Pieter Symonsznzn. met bruikwaar en ZO Jan
Harmanszn., nog 3 morgen land gelegen aan de noordwestzijde van de voorsz. woning gelegen en 7
hond land gelegen in de voorcroft alsmede 2 hond land belend volgens de oude brieven voor 650
gulden contant. De akte is doorgehaald. Zie nieuwe brief op 131v.
130. 08-01-1607. Dirck Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee voor 1/3, Jacob Janszn. wonende
Haerlem als bloedvoogd over Trijntje Leendertsdr. nagelaten weeskind van Grietje Engebrechtsdr. bij
Leendert Dirckszn. voor 2/3 verkopen Cornelis Arentszn. bakker wonende te Noordwijk op Zee een
erfje met een halve borreput gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Clement Arentszn. erf, ZO
Warbout Jacobszn., NW de verkopers en ZW de weg. Voldaan met een schuldbrief.
131. 08-01-1607. Volgt schuldbrief van 90 gulden met hypotheek op het gekochte.
131v. 13-01-1607. Jan Jeroenszn. alias Schoutge wonende in de Cley is schuldig aan Dirck
Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee een losrente van 39 gulden per jr, hoofdgeld 650 gulden,
met waarborg als vermeld onder 129v.
132. 22-01-1607. Job Jacobszn. schuitvoerder is schuldig aan Frans Adriaenszn. brouwer wonende
Leiden 200 gul-den wegens geleverd bier door hem en zijn vader gehaald met waarborg een huis en
erf met schuur en halve sloot daarin hij woont gelegen op het Westeinde te Noordwijk binnen, belend
NW Symon Meeszn. met de halve sloot, ZO de Heerweg, ZW de weduwe en erfgenamen van
Anthonis Willemszn. en NO Symon Meeszn.
132v. 23-01-1607. Job Jacobszn. is schuldig aan Annetje van Heussen weduwe van Lambert
Jacobszn. van Swieten brouwer te Leiden 500 gulden wegens gehaald bier door Jacob Dammaszn.
zijn za vader, en na diens dood door Job Jacobszn. met waarborg het voorgaande huis en erf.
133v. 09-03-1607. Hubrecht Bouwenszn. van der Mersch timmerman verkoopt Frans Corneliszn. van
den Berch een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Dirck Claeszn.
coman, NO het Convent van Noordwijk, ZO Arent Gerritszn. Schaeck en ZW de Kerkstraterweg.
Voldaan met een schuldbrief van 1175 gulden.
134. 09-03-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
134v. 16-02-1607. Dezelfde verkoopt Cornelis Adriaenszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee
een lijnbaan met loods gelegen aan de Molensteeg, belend ZW Dirck Adriaenszn. van Tiel, NW en NO
Wouter Warboutszn. en ZO de Molensteeg, belast met 5 st erfpacht tbv Neeltje Nanningsdr. die door
deze worden doorbetaald aan het Convent van Noordwijk. Voldaan met een penningbrief.
135. 16-02-1607. Volgt rentebrief van 4 gulden 10 st per jr (hoofdsom 75 gulden) met hypotheek op
het gekochte.
135v. 18-02-1607. Doorverkoop aan Floris Gerritszn. Voldaan met een schuldbrief van 110 gulden.
136. 18-02-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Engel Floriszn. wonende te
Noordwijk op Zee.
136v. 22-05-1607. Hubrecht Bouwenszn. van der Mersch timmerman verkoopt Jan Claeszn.
lakenkoper een schepen bezegelde brief tlv Frans Corneliszn. van den Berch van 1175 gulden van
09-03-1607 waarvan de 3 eerste termijnen tezamen 240 gulden betaald zijn, verzekerd op zijn huis en
erf gelegen in de Kerkstraat, voor 590 gulden contant.
137. 01-04-1607. Cornelis Floriszn. lijndraaiwer verkoopt Jacob Jacobszn. de Jonge een croft land
gelegen in het Oosteinde, belend O de watering, W Jan Janszn. Spaniaert, N de verkoper en Z Jacob
Jacobszn. den Oude, belast met 10 st erfpacht per jr welke moeten worden betaald aan Weijntje
Jansdr. en door haar doorbetaald worden aan het Convent van Noordwijk. Voldaan met een
schuldbrief van 118 gulden.
137v. 01-04-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
138v. 29-03-1607. Weyntje Jansdr. weduwe van Floris Corneliszn. met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd verkoopt Cornelis Floriszn. haar zoon een croftje land groot 1½ hond daarop koper
een huis heeft doen bouwen en twee lijnbanen, welke banen dwars door het land van verkoopster
lopen, belend O de watering, W Jan Janszn. Spaniaert, N de verkoopster en Z oude Jacob Jacobszn.,
Thijs Harmanszn. en Hendrick Egbertszn., belast met 10 st erfpacht per jr tbv het Convent van
Noordwijk. Voldaan met een obligatie van 544 gulden.
139. 07-04-1607. Claes van der Wiele rentmeester van de Universiteit van Leiden als speciale
procuratie hebbende van de Curatoren van de Universiteit en de Burgemeesters van Leiden van 8-2-
1607 geven uit in erfpacht aan Dirck Claeszn. van Claveren wonende aan de Hogemorsch onder
Oegstgeest 3 morgen 4 hond 2 roe teelland, daarin begrepen een werf met huis en barg aan twee
percelen, het eerste 3 morgen 6 roe, belend ZW Cornelis Pieterszn. met eigen en NO Jan Jeroenszn.
met bruikwaar, strekkende van de Catwijker weg af tot in de Boesloot en het tweede 3 hond 96 roe,
belend ZW Pieter Janszn. met bruikwaar en NO dezelfde, strekkende van de Heerweg tot de
Catwijkerweg toe, voor 24 gulden erfpacht per jr.
140. 07-04-1607. Volgt de aanname van de erfpacht.
141. 20-03-1607. Cornelis Claeszn. Boon wonende te Noordwijk aan Zee is schuldig aan Grietje
Jansdr. weduwe van Jan Janszn. Bakker houtkoper te Haarlem 435 gulden met waarborg een huis en
erf gelegen te Noordwijk op Zee in de Nieuwestraat gelijk deze nu genoemd werd, belend N Cornelis
Willemszn. Swager en Z Cornelis Heynen, strekkende voor van de straat tot achter aan de schuur van
Jan Engelszn.
141v. 21-03-1607. Cornelis Huygenzn. timmerman is schuldig aan Grietje Jansdr. weduwe van Jan
Janszn. Bakker houtkoper te Haarlem zodanige 6 eerste jaren van custingen elk van 75 gulden als
hem van Symon Lambrechtszn. hoykeurder zijn oom, gewoond hebbende te Leiden uit zekere brief
gepasseerd voor Schout en Schepenen van Lei-den door Jan Corneliszn. in den Otter korenkoper als
principaal en Jan Jacobszn. van Dam als borg zijn competerende, daarna de custingbrief nog resteert
150 gulden per jr tbv Hendrick Pieterszn. timmerman van Wassenaer mede als erfgenaam van Symon
Lambrechtszn. de wederhelft competeert van 25-04-1603, verzekerd op een huis en erf in Marendorp
te Leiden, gelegen op de hoek van de Bouwelouwesteeg met twee huisjes in die steeg.
142v. 03-04-1607. Cornelis Floriszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Aelbertszn. hennipkoper te
Schoonhoven 14 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen aan de
Zeestraterweg te Noordwijk binnen, be-lend NO de Zeestraterweg en Jannetje Cornelisdr. weduwe
van Pieter Symonszn., ZO Joris Gijsen, Pons Janszn. en Symon Meeszn., ZW de Woonsdagse
watering en NW Adriaen Corneliszn. lijndraaier. Afgelost 03-10-1619 aan Petronella Cornelisdr.
dochter van Cornelis Aelbertszn.
143. 13-04-1607. Job Dammaszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Willemszn. Jonge
Swager een leeg erf daarvan het huis verbrand is, met een droogtuintje gelegen te Noordwijk op Zee,
lang 30 roe 9 voet en breed aan het erf van Cornelis Franszn. en Pieter Engebrechtszn. 7 roe 3 voet,
aan het erf van Maerten Pouwelszn. en Jan Americxzn. 6 roe, aan de andere zijde van Jan
Americxzn. erf na Jannetje Florisdr. toe breed 5 roe 9 voet, belend ZO Cornelis Symonszn. en de
verkoper, ZW Jannetje Florisdr., Pieter Engebrechtszn., Jan Americxzn., Maerten Pouwelszn. en
Cornelis Franszn. NW de weg en NO Jacob Corneliszn. van Catwijck, belast met 8 p s-Gravenhuur
per jr. Voldaan met een custingbrief van 375 gulden.
143v. 13-04-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
144v. 02-05-1607. Jacob Jacobszn. de Jonge verkoopt Aeltje Hendricksdr. ongehuwd persoon een
erfje gelegen aan het Oosteinde op de Croft, lang 72 roe voet en breed 20 roe voet, belend ZW oude
Jacob Jacobszn., NO en NW jonge Jacob Jacobszn. voorsz. en ZW de watering, voor 6 gulden
contant alsmede een lijfrente van 2 gulden per jr.
145. 02-05-1607. Volgt de lijfrentebrief met hypotheek op het gekochte.
145v. 07-05-1607. Claes Jacobszn. van Oosten jegenwoordig buurman te Lisse is schuldig aan Claes
Janszn. Verwer poorter van Haarlem 25 gulden per jr met hypotheek op een huis met barg en schuur
alsmede 5 morgen 3 hond land en een verbarrende huis en boomgaard met 5 morgen 1 hond land
gelegen tot Langeveld aan den anderen, belend NO Pieter Janszn., Huybert Jacobszn. en Cors
Pieterszn., ZO besloten duinschoten, ZW de Langevelderlaan, Pieter Janszn. en de kamer van de
rekeningen en NW Pieter Janszn. en de Wildernis.
146v. 09-05-1607. IJsbrant Janszn. verkoopt Dirck Pieterszn. een huis en erf gelegen in de Zeestraat
te Noordwijk binnen, belast met 7½ st, alles volgens de oude brieven. Borg Wouter Pieterszn. Voldaan
met een schuldbrief van 480 gulden.
147. 09-05-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend ZO en ZW Jan van Dam,
NW Jan Willemszn. en NO de Heerweg. Borg Cornelis Pieterszn. zijn broer.
147v. 10-05-1607. Frans Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jan Corneliszn.
in den Otter korenkoper te Leiden 2 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf daarin hij woont
gelegen te Noordwijk op Zee, belend Z Dirck Corneliszn., N Pieter Dammaszn., O Adriaen Pieterszn.
en W de Heerweg. Afgelost 10-11-1642.
148. 13-05-1607. Arent Weurst metselaar verkoopt Mees Corneliszn. een kamer met erf gelegen in de
Crepelstraat, belend W Dirck Gerritszn., N en O het Clooster van Leeuwenburg en Z de Crepelstraat.
Voldaan met een schuldbrief van 236 gulden.
148v. 13-05-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
149. 16-05-1607. Balten Hendrickszn. wielmaker verkoopt Barent Willemszn. kleermaker een huis en
erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belast met 8½ st per jr. Voldaan met een schuldbrief
van 625 gulden.
149v. 16-05-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend NW en NO Arent van
Duvenvoorde, ZO de Voorstraat en ZW de erfgenamen van Adriaen Janszn. Bon. Afgelost 17-07-
1618.
150. 05-05-1607. Claes Pieterszn. schoemaker verkoopt Baeffge Garrebrantsdr. wede Jan
Adriaenszn. zeker erf gelegen aan de Cruysstraet daar jegenwoordig een huis op is gezet, belend ZO
de verkoper, ZW de watering, NW Jan Claeszn. alias Jan Backer cs en NO de Cruysstraet. De
koopster is vergezeld van Garbrant Janszn. haar vader en de koopprijs is 230 gulden, welke contant
worden betaald.
150v. 27-05-1607. Clement Adriaenszn. scheepmaker wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan
Dirck Maertenszn. van Proyen houtkoper te Leiden 323 gulden wegens levering van hout voor het
opbouwen van een huis gelegen te Noordwijk op Zee, met waarborg zijn huis en erf, belend ZO Dirck
Willemszn., NW de Heerweg, ZW Cornelis Symonszn. en NO Hendrick Maertenszn.
151. 04-05-1607. Jan Janszn. Neuven verkoopt Cornelis Corneliszn. timmerman een erfje land,
belend NO Dirck Jacobszn. decker en NW Cornelis Corneliszn. lijndraaier, strekkende voor van de
Heerweg tot achter aan het erf van Thonis Claeszn. Voldaan met een custingbrief van 150 gulden.
151v. 04-05-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 04-05-1614.
152. 04-05-1607. Dezelfde verkoopt Cornelis Corneliszn. lijndraaier een erf, belend NW de verkoper
en NO Cornelis Corneliszn. timmerman, strekkende voor van de Heerweg tot achter aan het erf van
Thonis Claeszn. Voldaan met een schuldbrief van 110 gulden.
152. 04-05-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
152v. 04-06-1607. Cornelis Willemszn. de Jonge Swager wonende te Noordwijk op Zee verkoopt
Willem Arentszn. wonende aldaar een huis en erf met een droogtuintje gelegen aldaar, belend O
Maritje Jansdr. weduwe van Adriaen Claeszn., N Maritje Gijsen weduwe van Floris Arentszn., Z Jacob
Corneliszn. Gelder, Louris de Viscoper en Jacob Reyerszn. en W de Heerweg. Voldaan met een
schuldbrief van 500 gulden.
153. 04-06-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
154. 08-06-1607. Gijsbert Claeszn. van Campen lakenwerker wonende Haarlem verkoopt Adriaen
Stalpert van der Wiele wonende Leiden de helft van een woning, huis met schuur, barg en
boomgaard, daarvan de koper de helft reeds bezit, gelegen in de Cley, welke woning jegenwoordig
gebruikt wordt door Sybrant Adriaenszn. als eerst de helft van 24 morgen 3 roe 5 voet 4 duim, belend
in zijn geheel NW de Bouvesloot, NO de weduwe en erfgenamen van Jhr Cornelis van der Bouchorst,
ZO de Buyresloot en ZW ‘s-Gravendijck, de helft van de lageweide groot 2 morgen 5 hond 12 roe 6
voet, belend in zijn geheel NO het nagelaten weeskind van Jhr Geraert van Schouwen en juffrouw
Machtelt Paets, ZO de Achterweg, ZW Mees op te Nesch en NW de Heerweg, de helft van twee
campen weiland groot 2 morge 64 roe, belend in zijn geheel NO een stuk vicarieland, ZO de
Maesloot, ZW de weeskinderen van Frans Hals te Haarlem en NW de Hoogeweg, de helft van twee
campen saailand groot 2 morgen 4 hond 45 roe 9 voet 6 duim, belend in zijn geheel ZW de Heerweg
en NW het land genaamd de Zandloop behorende tot de Capel-lerie van Mathenesse, de helft van 5
hond 97 roe 2 voet 3 duim zaailand, belend in zijn geheel NO de Heerweg, ZO het Convent van
Noordwijk, ZW de ‘s-Gravendijck en NW Pieter Jacobszn. Paardekoper, strekkende voorts beneffens
de woning dwars door een stuk zaailand behorende aan de woning tot de duinen toe, belend ZO de
voorsz. woning en de landen van St Catharijnen Convent te Leiden en ZW Adriaen Corneliszn., Mees
Meeszn. en de Kerk te
Noordwijk c.s. Voldaan met een schuldbrief van 4800 gulden.
155. 08-06-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 25-11-1609.
155v. 08-06-1607. Jacob Corneliszn. Gelder voor hem zelve voor de ene helft en als speciale
procuratie hebbende van Huych Arentszn. van 06-06-1607 voor de andere helft verkopen Cornelis
Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee een verbrand erf met steen en ijzerwerk daarop liggende te
Noordwijk op Zee, belend ZO Cornelis Pieterszn. Hennevanger en NW de koper, strekkende voor van
de Heerweg tot achter aan de tuin van de koper, voor 60 gulden contant.
156. 13-06-1607. Job Dammaszn. verkoopt Jacob Corneliszn. de Haes wonende Leiden een schepen
bezegelde brief tlv Cornelis Willemszn. Jonge Swager groot 375 gulden van 13-04-1607 verzekerd op
een erf daarvan het huis verbrand is met een droogtuin gelegen te Noordwijk op Zee. Voldaan met
zekere waren van korrel en anderszins.
156v. 31-07-1607. Jvr Maria van Mynden weduwe van Jhr Jacob van der Meulen met Daniel van der
Bouchorst haar gekoren voogd verkoopt heren Goris Pancraeszn. een erf of ewige muller rogge
jaarlijks die betaald worden uit onder andere “die gebruyckt sijn geweest van za Andriesken van Hulst
en Mary weduwe Aert Harmanszn. gelegen onder Beugen in het land van Kuyck” van welke rogge en
onderpand een bezegelde brief berust onder de koper welke brief inhoudt twee malder rogge waarvan
de andere de koper al toebehoort, voor 6 gulden contant.
157. 12-12-1607. Andries Willemszn. lijndraaier verkoopt Joost Janszn. wonende te Noordwijk op Zee
een huis en erf gelegen in Kalis aldaar, belend NO, ZO en ZW de Heerweg en NW Dirck de Ruyter.
Voldaan met een schuldbrief van 275 gulden.
157v. 12-12-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
158. 08-10-1607. Neeltje Pietersdr. weduwe van Claes Pieterszn. met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd verkoopt Jeroen Thijszn. de Coninck lijndraaier een huis en erf gelegen in de
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend O de Zeestraterweg. Z de weduwe van Jan Arentszn. en W en
N Cornelis Arentszn. Voldaan met een schuldbrief van 90 gulden.
158v. 08-10-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
159. 22-01-1608. Willem Dammaszn. gehuwd met Hillegont Jacobsdr. en Symon Pieterszn.
kleermaker gehuwd geweest met Maritje Jacobsdr. tezamen voor 1/3e, Adriaen Jacobszn.
schuitvoerder en Symon Pieterszn. tezamen als procuratie hebbende van Crijntje Arentsdr. weduwe
van Cornelis Eeuwoutszn. Sampson wonende Rotterdam van 12-01-1608 voor 1/3e en Willem
Dammaszn. en Symon Pieterszn. voorsz. als procuratie hebbende van Otto Willemszn. en Adriaen
Willemszn. kinderen van Willem Arentszn. wonende ter Heyde van 8-1-1608, allen erfgenamen van
Jan Adriaenszn. Bos lijndraaier verkoper Pieter Corneliszn. lijndraaier de helft van een huis en erf met
lijnbaan gelegen aan het oude Marctveld daarin Jan Adriaenszn. is overleden, belend volgens de
oude brieven ZW Jhr Johan van der Does, heer van Noordwijk, NW de Achterweg, NO Jan Huygenzn.
bakker, Jan Symonszn. en Lieve Janszn. c.s. en ZO de Heiligerstraat en Lieve Janszn. voorsz.
alsmede de helft van een akker 8 roe voet breed liggende recht over de lijnbaan van het verkochte
huis en erf, strekkende van de Achterweg tot aan de watering toe, voor 426 gulden contant.
160. 10-12-1607. Pieter Arentszn. wonende Rijnsburg en Tobias Pieterszn. omen en voogden
mitsgaders vervangende Jan Maertenszn. en Claes Claeszn. mede omen en voogden over de drie
onmondige weeskinderen van Neeltje Foppendr. bij Cornelis Arentszn. beiden z.g. verkopen Willem
Huygenzn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend ZW Dirck
Huygenzn., NW Alijt Pietersdr. weduwe van Huych Corneliszn., NO de weg en ZO de Wildernis.
Voldaan met een schuldbrief van 150 gulden.
160v. 10-12-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
161. 03-01-1608. Willem Claeszn. wonende Rotterdam stelt enige jaren geleden verkocht te hebben
en draagt alsnog over aan Cornelis Adriaenszn. metselaar een huiske met erf gelegen aan de
Cruysweg, belend ZO de weduwe van Jan Adriaenszn. beuckmolenaar, ZW Jan Claeszn. bakker, NW
Philips van Loon bode en NO de Cruysweg.
161v. 03-01-1608. Volgt rentebrief van 6 gulden per jr met hypotheek op het gekochte.
162. 26-02-1608. Dammas Janszn. wonende in de Cley is schuldig aan Cornelis Willemszn. Warmont
poorter van Leiden 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op 5 morgen zijnde een gedeelte van de plas
gelegen aan de Catwijker weg, belend ZO de Catwijkerweg, ZW de Wildernis, NW Leendert
Corneliszn. en NO Symon Pieter Symonsznzn.
163. 11-04-1608. Reyer Janszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Gerrit
Thomaszn. van Swieten kuiper wonende te Leiden 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en
erf gelegen te Noordwijk op Zee daar in hij woont, belend ZW en NW de wegen, NO het erf van Pieter
Corneliszn. Buyer en ZO Jacob Louriszn. Afgelost 06-03-1612.
163v. 23-11-1607. Dirck Claeszn. van Claveren wonende op de Hoge mors onder Oegstgeest
verkoopt Jeroen Arentszn. wonende in de Cley 3 morgen 4 hond 2 roe wei- of teelland daarin
begrepen het huis en de werf gelegen aan twee percelen, het ene groot 3 morgen 6 roe belend ZW
Cornelis Pieterszn. met eigen en NO Jan Jeroenszn. met bruikwaar, strekkende van de Catwijkerweg
tot in de Boesloot toe en het andere groot 3 hond 96 roe, belend ZW Pieter Janszn. met bruikwaar en
NO Pieter Janszn. voorsz. strekkende van de Heerweg tot aan de Catwijkerweg toe, belast met 24
gulden per jr tbv de Universiteit van Leiden voor 250 gulden contant boven de belasting.
164v. 28-05-1608. Jan Huygenzn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Maritje Willemsdr.
weduwe van Crijn Thijszn. wonende Warmont 50 gulden door hem in 1606 geleend, met hypotheek
op zijn huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Jannetje de weduwe van Jan Arentszn.
Vermij en NW, ZW en ZO de Heerweg.
165. 25-10-1607. Dirck Jan Claesznzn. wonende Wassenaer gehuwd met Jobje Jacobsdr. weduwe
van Dirck Arentszn. van Veen erfgenaam van Arent Hendrickszn. van Veen verkoopt Floris
Wolphertszn. en Claes Gerritszn. Heilige Geest meesters een schepen bezegelde brief pro resto 3
gouden enkele karolus guldens tlv Mr Wolphert Adriaenszn. chirurgijn verzekerd op diens huis en erf
gelegen op de hoek van de Kerkstraat, daarvan jegenwoordig possesseur is Hubert Pieterszn. van der
Houve van 3-7-1549 alsmede een transport van 17-10-1568 voor 45 gulden contant.
165v. 11-01-1608. Hendrick Mattheuszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis
Pieterszn. zijn behuwdzoon mede wonende aldaar een huis en erf gelegen in Kalis aldaar, belend
volgens de oude brieven NO het huis en erf van Dirck Neel Floren, ZO Leendert Huygenzn., ZW de
weg in Calis en NW Adriaen Janszn. Jonge Jan belast met 1 st houtvesters erfhuur. Voldaan met een
schuldbrief van 600 gulden.
166. 11-01-1608.Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
166v. 09-03-1608. Garbrant Pieterszn. lijndraaier man en voogd van Martijntje Cornelisdr. eertijds
huisvrouw van Jan Adriaenszn. Bos verkoopt Pieter Corneliszn. lijndraaier de helft van een huis en erf
met lijnbaan gelegen aan het oude Marctveld, belend volgens de oude brieven ZW Jhr Johan van der
Does heer van Noordwijk, NW de Achterweg, NO Jan Huygenzn. bakker, Jan Symonszn. en Lieve
Janszn. c.s. en ZO de Heilichstraet en Lieve Janszn. voorsz. alsmede de helft van een akker liggende
recht over de voorsz. lijnbaan, strekkende van de Achterweg tot de watering toe, waarvan de koper de
helft toebehoort, voor 450 gulden contant.
167. 21-03-1608. Jan Floriszn., Cornelis Floriszn. en Adriaen Janszn. man en voogd van Adriana
Florisdr., Cornelis Corneliszn. man en voogd van Grietje Florisdr. en Cornelis Huygenzn. man en
voogd van Maritje Florisdr. tezamen kinderen en erfgenamen van Floris Pieterszn. hebben op 12-10-
1602 verkocht en dragen nu op aan Jan Janszn. Neuven een huis en erf met lijnbaan en croft gelegen
aan de Brelofterweg, bewoont door koper, belend NO de Brelofterweg, NW de Woonsdagse watering,
ZW Anthonis Claeszn. rietdekker en ZO Dirck Jacobszn. rietdekker, belast met 6 st per jr tbv de
Heilige Geest te Noordwijk, voor 1000 gulden contant.
167v. 02-04-1608. Jannetje Crijnendr. ongehuwd persoon met Syvert Crijnenzn. haar broer verkoopt
Gillis Andrieszn. linnenwever een huis en erf gelegen op het Westeinde, belend NW Jhr Prijs, ZO de
Heerweg en ZW en NO Gerrit Dirckszn. timmerman, belast met 7½ st per jr tbv t gasthuis te
Noordwijk. Voldaan met een custingbrief van 600 gulden.
168. 02-04-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
168v. 09-04-1608. Cornelis Willemszn. Clapmuts wonende Catwijk aan de Rijn gehuwd met Maritje
Hubertsdr. eertijds huisvrouw van Havick Janszn. van Catwijck verkoopt Aechte Jansdr. weduwe van
Pieter Jan Pietersznzn. wo-nende in de Cley en Thonis Pieterszn. elk voor de helft 4 morgen 16 roe
land, belend ZO Pieter Janszn. Paerdekoper, ZW de cade van IJsbrant Starck c.s. en NW en NO de
huiszitten en de erfgenamen van Jan Paets te Leiden, belast met 45 gulden per jr te lossen met 720
gulden tbv Jhr Charles van de Noot. Voldaan met een schuldbrief van 1000 gulden boven de
belasting.
168v. 09-04-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte en wordt Aechte geassisteerd
met Jacob Pieterszn. haar gekoren voogd, welke ook als haar borg optreedt.
169v. 27-04-1608. Jan Janszn. Spaniaert verkoopt Dirck Joostenszn. smid een croftje land gelegen in
het Oosteinde, groot 4 hond, belend ZO Hendrick Egbertszn., Jacob Jacobszn., Floris Corneliszn. en
Weyntje Jansdr., NW de verkoper, ZO Willem Dammaszn. en ZW de watering, belast met 2 gulden
erfpacht per jr tbv het Convent van Noordwijk. voor 39 gulden contant.
170. 11-05-1608. Maerten Pieter Florisznzn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Huych Dirckszn.
wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend ZO Syburch Dircksdr. weduwe van Adriaen
Arentszn., NW en ZW Maritje Dircksdr. en NO de Heerweg. Voldaan met een schuldbrief van 190
gulden.
170. 11-05-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
170v. 01-06-1608. Jan Corneliszn. voor de ene helft en Jacob Gerritszn. man en voogd van Jannetje
Claesdr. enige erf-gename van Commertje Jansdr. haar moeder voor de andere helft verkopen
Cornelis Dirckszn. bakker een huis en erf gelegen in de Crepelstraat te Noordwijk binnen, belend NW
Claes Pieterszn. schoemaker, NO de Crepelstraterweg, ZO de Commersteeg en ZW Machtelt Jansdr.
en Lijsbeth Jansdr., belast met 13 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst en 3 gulden per jr tbv Dirck
Janszn. Stien te Leiden, welke rente hij in de plaats betaalt van een rente van 3 gulden welke hij zal
beuren van Jan Taerling Vlaming wegens koop van het erf achter het erf van dit verkochte huis en erf.
Voldaan met een schuldbrief van 436 gulden alsmede 30 gulden contant.
171v. 01-06-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
172. 28-05-1608. Jan Huygenzn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Maritje Willemsdr.
weduwe van Crijn Thijszn. wonende Warmont op het Oosteinde 50 gulden geleend in 1606 met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Jannetje de weduwe van Jan
Arentszn. Vermij en NW, ZW en ZO de Heerweg.
172v. 04-06-1608. Jan Janszn. Neuven verkoopt Aelbert Dirckszn. lijndraaier een leeg erf gelegen
aan de Brelofterweg, belend Z Thonis Claeszn. dekker, W de verkoper, N de Heerweg en O Cornelis
Corneliszn. lijndraaier Voldaan met een schuldbrief van 110 gulden.
172v. 04-06-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
173. 10-06-1608. Cornelis Janszn. lijndraaier verkoopt Wouter Jacobszn. metselaar een huis en erf
gelegen in het Westeinde te Noordwijk binnen, belend NO Jeroen Corneliszn. bakker, NW dezelfde en
Harman Janszn. Beyer, ZO de straat en ZW Symon Dirckszn. en Harman Janszn. Beyer, voor 235
gulden contant.
173v. 13-06-1608. Jan Pieterszn. mandemaker is schuldig aan Jan Claeszn. lakenkoper 14 gulden
per jr met hypotheek op zijn huis en erf daar hij in woont gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen,
belend NW Cornelis Corneliszn. lakenkoper en ZO Adriaen Floriszn. schoenmaker, strekkende voor
van de Kerkstraat voorsz. tot achter aan de muur van het Clooster te Noordwijk.
174. 30-07-1608. Dirck Willemszn. alias Dirck Wil wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jacob
Janszn. wonende Haarlem als administrerende en Grietje Engebrechtsdr. toeziende voogdesse,
tezamen voogden over Trijntje Leendertsdr. enige nagelaten weeskind van za Leendert Dirckszn. bij
de voorsz. Grietje 60 gulden als het weeskind als erfgename van haar vader was toekomende van
Louris Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee wegens koop van een huis en erf aldaar, met
waarborg zijn huis en erf, belend O Cornelis Arentszn. bakker en W Clement Arentszn., strekkende
voor van de weg tot achter aan de tuin van Clement Arentszn.
175. 27-02-1607. Adriaen Arentszn. wonende Boskoop, Jan Evertszn. wonende Wensveen en
Cornelis Foytszn. wonende Leiden verkopen Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman een erf
gelegen in de Kerkstraat, belend NW Adriaen Floriszn., ZW de Kerkstraterweg en NO en ZO Hubrecht
van der Houve. Voldaan met een rentebrief van 5 gulden 10 st per jr te lossen met 92 gulden.
175v. 27-02-1607. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
176. 16-06-1608. Maerten Hubrechtszn. verkoopt Leendert Janszn. 4 morgen geestland belend NO
Willem Mi-chielszn., ZW de verkoper met bruikwaar, NW de Buyrweg en NO de Goyweg, belast met 4
pond hollands per jr waarvan 2 pond tbv de Heilige Geest te Noordwijk en de andere 2 ponden tbv de
possesseurs van de proven gefun-deerd op het Heilig Cruys altaar in de Kerk te Noordwijk. Voldaan
met een obligatie van 275 gulden.
177. 10-08-1608. Pietertje Adriaensdr. weduwe Philips Jacobszn. waardinne in de Molen te Noordwijk
op Zee met Daniel van der Bouchorst haar gekoren voogd is schuldig aan Frans Adriaenszn. brouwer
in de Schenckan te Leiden 90 gulden wegens gehaald bier met waarborg haar huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend ZO de schuldenares en NW Neeltje Nanningsdr., strekkende voor van de
Heerweg tot achter in de Grafelijkheids Wildernis.
177v. 11-08-1608. Neeltje Nanningsdr. weduwe van Adriaen Dirckszn. van Tiel met Dirck Adriaenszn.
van Tiel haar zoon, Cornelis Franszn. kleermaker en Cornelis Adriaenszn. bakker haar zwagers en
gekoren voogden verkoopt Jan Huybertszn. mede haar zwager een huis en erf gelegen te Noordwijk
op Zee daar zij in woont met huisraad en inboedel, belend volgens de oude brieven en belast met 4 st
per jr ‘s-Graven erfhuur, voor 300 gulden contant.
178. 01-01-1608. Cornelis Bancraeszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Hubert
Bouwenszn. van der Mersch timmerman 430 gulden wegens levering van hout, kalk, steen en
arbeidsloon voor het opbouwen van een huis en erf te Noordwijk op Zee, met waarborg dat huis,
belend O Cornelis Pieterszn., W de weduwe van Warbout Jacobszn., Z de Heerweg en N de
droogtuin van Clement Arentszn. Afgelost 14-4-1629 door Maritje Willemsdr. weduwe van Cornelis
Bancraeszn.
179. 31-08-1608. Jan Janszn. hoedemaker verkoopt Adriaen Gabrielszn. lijndraaier een huis en erf
met lijnbaan, belend NW de verkoper, NO Jacob Jonaszn., ZO Wouter Pieterszn. en ZW de weg naar
Zee, belast met 30 st per jr volgens de oude brieven, voor 575 gulden.
179v. 31-08-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-12-1622.
180. 31-08-1608. Volgt rentebrief van 3 gulden per jr met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-12-
1622.
181. 30-11-1608. Thijs Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Claeszn. mede
wonende aldaar een huis en erf gelegen op het Zuideinde aldaar, belend O de verkoper, Z en W de
Heerweg en N Claes Moleman. Voldaan met een schuldbrief van 600 gulden.
181v. 07-06-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Claes Jacobszn.
182. 01-01-1609. Philips Gilliszn. kleermaker is schuldig aan de eerbare Lijsbeth Adriaensdr. weduwe
van Adriaen Joostenzn. wonende Delfshaven 3 gulden 2 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen in het Westeinde te Noordwijk binnen, belend O Frans Corneliszn. van den Berch en W Floris
Willemszn., strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de gang van Frans van den Berch.
182v. 07-01-1609. Jan Pieterszn. mandemaker verkoopt IJsbrant Janszn. lijndraaier een lijnbaan met
loods en al het gereedschap, gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend Z en W de koper,
O de Molensteeg en N Symon Toniszn. lijndraaier, belast met 15 st per jr tbv het Convent van St
Agnieten en Barbaren te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief van 200 gulden.
183. 07-01-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
183v. 22-09-1608. Cornelis Franszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Pieter Corneliszn.
wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend N het erf van Floris Willemszn., O en Z het
huis en erf van Roelof Ballemans en W het Buurpad. Voldaan met een obligatie van 100 gulden.
184. 27-03-1609. Claes Gerritszn. wielmaker en Anthonis Jacobszn. Heilige Geestmeesters van
Noordwijk verkopen Floris Wolphaertszn. vleeshouwer 4 hond geestland laatst gebruikt door Frans
Floriszn. daarvan het aan de Heilige Geest gekomen is gelegen op de Geest bij Maerten
Huybrechtszn., belend NO de proven van St Jeroen, ZO de Saenweg, ZW de erfgenamen van Pieter
Hobbenzn. en NW de Buurweg. Voldaan met een obligatie van 120 gulden.
184v. 31-12-1608. IJsbrant Starck deurwaarder ordinaris van het Hof van Holland, Dirck Janszn. van
der Beeck en Pieter Corneliszn. van der Mersch beiden wonende Leiden verkopen aan Haesje
Theusdr. weduwe van Leendert Janszn. wonende Katwijk op de Rijn elk 1/3e van 11 hond 7 roe
teelland jegenwoordig met tarwe bezaaid gelegen in Rijnsoever, belend NO de partijen door verkopers
verkocht aan Cornelis Arentszn., ZO Dirck Jeroenszn. van Kat-wijk op Zee, ZW het land van
Noernesser laan en NW Floris Aelbertszn. van Tol. Voldaan met een schuldbrief.
185. 12-02-1609. Volgt schuldbrief van 515 gulden tbv Pieter Corneliszn. van der Mersch met
hypotheek op het gekochte, waarbij schuldenares bijgestaan wordt door Jan Leendertszn. haar zoon
die ook als haar borg optreedt.
186. 31-12-1608. Dezelfde verkopen Cornelis Arentszn. wonende te Katwijk aan Zee 2 morgen 190
roe hooiland gelegen in Rijnsoever, belend NO Floris Aelbertszn. van Tol en Jan Pieterszn. van der
Tocht, ZO Jan Pieterszn. en ZW Haesje Theunisdr. weduwe van Leendert Janszn. en Floris
Aelbertszn. van Tol. Voldaan met een rentebrief van 25 gulden per jr te lossen met 400 gulden
alsmede een schuldbrief van 100 gulden..
186v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief tbv Pieter Corneliszn. van der Mersch van 100
gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Jan Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee zijn
broer.
187v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt de rentebrief van 25 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte en zelfde borg.
188v. 31-12-1608. Dezelfde verkopen Bouwen Arentszn. wonende Oegstgeest 3 morgen 5 hond 44
roe land gele-gen in Rijnsoever, belend NO de huiszitten te Leiden, ZO Jan Pieterszn. van der Tocht,
ZW Floris Aelbertszn. en NW de Mient. Voldaan met een schuldbrief en een rentebrief.
189. 15-01-1609. Volgt schuldbrief van 350 gulden tbv IJsbrant Starck met hypotheek op het
gekochte. Borg Dirck Mattheuszn. wonende Leiderdorp.
190. 15-01-1609. Volgt rentebrief van 37 gulden 10 st per jr tbv dezelfde met zelfde onderpand.
191. 31-12-1608. Dezelfde verkopen Floris Aelbertszn. van Tol wonende Katwijk aan de Rijn 1
morgen 18 roe teelland gelegen in Rijnsoever, belend NO Cornelis Arentszn. en de koper, ZO Haesje
Theunisdr. weduwe van Leendert Janszn., ZW het land van Noornesserlaan, NW de woning van
Jeroen Pieterszn. Voldaan met een schuld- en rentebrief.
191v. 31-12-1608. Volgt schuldbrief van 250 gulden tbv Pieter Corneliszn. van der Mersch met
hypotheek op het gekochte. Borgen Barent Maertenszn. de Swart molenaar en Jan Pieterszn. van der
Tocht.
192v. 31-12-1608. Volgt rentebrief van 18 gulden 15 st per jr tbv dezelfde op hetzelfde onroerend
goed.
193. 31-12-1608. Dezelfden verkopen Jan Pieterszn. van der Tocht wonende te Katwijk op de Rijn 5
morgen weiland gelegen in Rijnsoever, belend NO eerst de huiszitten te Leiden en daaraan de
kinderen van Pieter Jan Pietersznzn., ZO en ZW Dirck Jeroenszn. wonende Katwijk op Zee en NO
Haesje Theunisdr. en Bouwen Arentszn. Voldaan met een schuld- en rentebrief.
193v. 31-12-1608. Volgt schuldbrief van 830 gulden tbv IJsbrant Starck met hypotheek op het
gekochte. Borgen Barent Maertenszn. de Swart en Floris Aelbertszn. van Tol.
194v. 31-12-1608. Volgt rentebrief van 56 gulden per jr met hypotheek op het gekochte. Afgelost 26-2-
1616.
195v. 31-12-1608. Dezelfde verkopen Floris Aelbertszn. van Tol wonende te Katwijk aan de Rijn 3
morgen 5 hond 65 roe weiland gelegen in Rijnsoever, belend NO Bouwen Arentszn., ZO Jan
Pieterszn. van der Tocht, ZW Cornelis Arentszn. en daaraan Jeroen Pieterszn. en NW eerst de
voorsz. Jeroen Pieterszn. en daaraan de Heerweg en voorts de Mient. Voldaan met een schuld- en
een rentebrief.
196. 31-12-1608. Volgt schuldbrief van 350 gulden tbv Dirck Jacobszn. van der Beeck met hypotheek
op het gekochte. Borgen Jan Pieterszn. van der Tocht en Barent Maertenszn. molenaar. Afgelost 3-6-
1609.
196v. 31-12-1608. Dezelfde is schuldig aan dezelfde 37 gulden per jr met hypotheek op hezelfde
onroerend goed. Afgelost 3-6-1609.
197v. 31-12-1608. Dezelfden verkopen Barent Maertenszn. de Swart molenaar wonende Katwijk aan
de Rijn 4 morgen 4 hond 23 roe weiland gelegen in Rijnsoever, belend NO de Abdij van Rijnsburg, ZO
de huiszitten te Leiden, ZW de Mient en NW de Grafelijkheid met de Mient. Voldaan met een
schuldbrief en een rentebrief.
198. 31-12-1608. Volgt schuldbrief van 700 gulden tbv Dirck Janszn. van der Beeck met hypotheek op
het gekochte. Borgen Floris Aelbertszn. van Tol en Jan Pieterszn. van der Tocht.
198v. 31-12-1608. Volgt rentebrief van 50 gulden per jr tbv dezelfde op hetzelfde onroerend goed.
199v. 23-02-1609. Cornelis Dirckszn. Sweers is schuldig aan Cornelis Huygenzn. timmerman 94
gulden wegens levering van hout en arbeidsloon voor het opbouwen van zijn huis daarin hij woont,
met waarborrg hetzelfde huis en erf met lijnbaan, belend ZO en ZW de heer Arent van Scharpenseel,
heer van Ophem, NW de Heerweg en NO Cornelis Janszn. Cuyn.
200. 16-02-1609. Aeltje Gijsbertsdr. ongehuwd persoon met Hendrick Pieterszn. haar oom, Jan
Willemszn. en Cornelis Symonszn. haar neven als haar gekoren voogden verkoopt Hendrick
Corneliszn. lijndraaier een erf gelegen over de Achter Kerkstraat, breed 2½ roe, strekkende voor van
de Buyr of Heerweg achter in de Woonsdagse wate-ring, belend ZW Jan Janszn. Spaniaert, NO de
Buur- of Heerweg, ZO Eeuwout Eeuwoutszn. met een erf van ver-koopster gekocht en NW de
Woonsdagse watering, voor 200 gulden.
200v. 16-02-1609. Volgt rentebrief van 8 gulden 5 st per jr met hypotheek op het gekochte.
200a. 16-02-1609. Dezelfde verkoopt Eeuwout Eeuwoutszn. lijndraaier een erf gelegen over de Achter
Kerkstraat, breed 2 roe, strekkende voor van de Buurweg tot achter aan de Woonsdagse watering,
belend ZW Hendrick Corneliszn. lijndraaier, NO de Heerweg, ZO Hubert Bouwenszn. van der Mersch
en Frans Corneliszn. van den Berch met een erf van verkoopster gekocht en NW de Woonsdagse
watering voor 575 gulden.
200Av. 16-02-1609. Volgt een rentebrief van 7 gulden 5 st per jr met hypotheek op het gekochte. Borg
Thonis Leendertszn.
200B. 16-02-1609. Dezelfde verkoopt Frans Corneliszn. van den Berch en Hubert Bouwenszn. van
der Mersch timmerman een erf gelegen over de Achter Kerkstraat, breed 4 roe, belend ZW Eeuwout
Eeuwoutszn., NO de Heerweg, ZO Pieter Claeszn. schuitvoerder en NW de Woonsdagse watering.
Voldaan met 130 gulden contant alsmede een rentebrief waarvan de hoofdsom 260 gulden bedraagt.
200C. 24-02-1609. Volgt rentebrief van 16 gulden 5 st per jr met hypotheek op het gekochte
200D. 16-02-1609. Dezelfde verkoopt Pieter Claeszn. schuitvoerder een erf gelegen over de Achter
Kerkstraat breed 2 roe, strekkende voor van de Heerweg tot achter in de Woonsdagse watering,
belend ZW Frans Corneliszn. van den Berch en Hubert Bouwenszn., NO de Heerweg, ZO Jan
Janszn. hoedemaker en NW de Woonsdagse watering. Voldaan met 65 gulden contant en een
rentebrief met een hoofdsom van 130 gulden.
200Dv. 25-02-1609. Volgt rentebrief van 8 gulden 2 st 8 p per jr met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 30-7-1623 door Anna Michielsdr. huisrouw van Thomas Janszn.
200Ev. 16-02-1609. Dezelfde verkoopt Jan Janszn. hoedemaker een erfje gelegen over het eind van
de Achter Kerk-straat, breed 2 roe, belend ZW Pieter Claeszn. schuitvoerder, NO de Heerweg, Z het
land van de verkoopster en NW de Woonsdagse watering. Voldaan met 60 gulden contant en een
rentebrief met hoofdsom van 130 gulden.
200F. 06-03-1609. Volgt rentebrief van 8 gulden 2½ st per jr met hypotheek op het gekochte. Borgen
Pieter Corneliszn. en Symon Thoniszn. Afgelost 22-06-1626.
200G. 4-2-1609. Jhr Arent van Scharpenseel heer van Ophem geeft in erfpacht uit aan Cornelis
Janszn. welke deze erfpacht aanneemt een erfje breed 30 roevoet of 2½ roe en lang 18 roe, belend
ZO de erfverpachter, ZW Cornelis Dirckszn. Sweers met een erf van gelijke grootte, NW de
Achterweg en NO Alleman Dirckszn. met een gelijk erf, tegen 5 gulden erfpacht per jr.
200H. 04-03-1609. Cornelis Corneliszn. lijndraaier is schuldig aan Lijsbeth Arentsdr. weduwe van
Adriaen Joostenzn. wonende Delfshaven 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met
lijnbaan gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend W Thijs Arentszn., O Jan Claeszn., Z
de Woonsdagse watering en N de Heerweg.
200Hv. 25-03-1609. Cornelis Adriaenszn. lijndraaier is schuldig aan Jhr Pieter van der Meulen 6
gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan, belend ZP Claes Stoffelszn. en ZW
Cornelis Corneliszn. Vlacgen, strekkende voor van de weg tot achter in de Molesteeg.
201. 28-04-1609. Corstiaen Janszn. van Berckel chirurgijn wonende Haarlem verkoopt Barent
Willemszn. kleermaker een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO Pieter
Claeszn. Mager, ZW Jeroen Jan Huygen, NO de Kerkstraterweg en NW de voorsz. Jeroen Jan
Huygen, belast met 5 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, Voldaan met een schuldbrief van 1000
gulden.
201v. 28-04-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
202. 29-04-1609. Dirck Jeroenszn. wonende te Katwijk op Zee verkoopt Dammas Janszn. wonende in
de Cley 7 morgen 36 roe land gelegen in Rijnsoever, belend NW Jan Pieterszn. van der Tocht, NO
Pieter Paerdekoper, Aechte Jansdr. en Thonis Pieterszn., ZO Jeroen Janszn. en ZW Jhr Nicolaes van
Mathenesse, belast met 1440 gulden hoofdsom tbv Jhr Charles van Noot gehuwd met Jvr Anna
Manmaeckers dochter van Adriaen Manmaeckers in zijn leven thesorier-generaal van de lande en
graefschappe van Zeeland volgens de constitutiebrief door Dirck Jeroenszn. eertijds gepasseerd.
Voldaan met een schuldbrief van 1175 gulden boven de belasting.
202v. 29-04-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan Willemszn. alias Jan
Trijntges en Dirck Leendertszn. vleeshouwer.
203v. 01-05-1609. Pieter Arentszn. lijndraaier verkoopt Pieter Pieterszn. stoeldraaier een erf, belend
NO Claes Rollen, NW de Heerweg en ZW en ZO de verkoper, met nog een lijnbaan achter het erfje
gelegen, belend NO de verkoper, ZW Thomas Janszn., ZO de Molensteeg en NW de verkoper, belast
met 6 st per jr tbv het Convent van Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief van 188 gulden.
204. 01-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
204v. 24-05-1609. Barent Willemszn. kleermaker verkoopt Willem Arentszn. van Schadick een huis en
erf gelegen in de Voorstraat, belast met 8½ st, alles volgens de oude brief. Voldaan met een
schuldbrief van 800 gulden.
205. 24-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 27-7-1619 door Jhr
Jacob van Scharpenseel als eigenaar van het voorsz. huis en erf in handen van Adriaen Willemszn.
lakenkoper te Leiden.
205v. 05-05-1609. Machtelt Crijnendr. weduwe van Lieve Janszn. met Dirck Wolphertszn. en Gillis
Corneliszn. haar gekoren voogden verkoopt Cornelis Aelbertrszn. slootmaker een huis en erf gelegen
in de Crepelstraat, belend ZO de voorsz. straat, Lijsbeth Willemsdr., Dirck Gerritszn. en Mees
Corneliszn., ZW Pieter Corneliszn. lijndraaier, NW Pieter Corneliszn. voorsz. en Leendert
Leendertszn. en NO het Gasthuis en de voorsz. Lijsbeth Willemsdr., belast het erfge gekomen van
Maritje Pietersdr. en nu onder de koop begrepen met 11 duit per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst.
Voldaan met een schuldbrief van 575 gulden.
206. 05-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Claes Pieterszn.
schoemaker zijn schoonvader. Afgelost 30-05-1610.
206v. 11-05-1609. Harman Janszn. Beyer verkoopt Dirck Arentszn. koekebakker een huis en erf met
werf, barg en schuur gelegen aan de Cruysweg, belend ZW de Lijtweg, NW Dirck Leendertszn.
vleeshouwer en Jeroen Corneliszn. bakker, NO Wouter Jacobszn. metselaar en Symon Dirckszn. en
ZO de Heerweg, voor 1000 gulden.
207. 11-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Adriaen Corneliszn.
koekebakker en Garbrant Pieterszn. lijndraaier.
208. 21-05-1609. Claes Philipszn. wonende jegenwoordig te Voorhout verkoopt Jeroen Janszn.
lijndraaier een huis en erf, belend NW en ZW Joris Gijsen, ZO Cornelis Claeszn. en NO de Heerweg.
Voldaan met een schuldbrief van 850 gulden.
208v. 21-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
209. 26-05-1609. Floris Gerritszn. lijndraaier verkoopt Hubert van der Houve en Hubert Bouwenszn.
van der Mersch timmerman een lijnbaan met loods gelegen in de Molensteeg, belend ZW Dirck
Adriaenszn. van Tiel en ZO Wouter Warboutszn., strekkende voor van de loods van Dirck van Tiel tot
achter in de Molensteeg, belast met 5 st per jr. Voldaan met een schuldbrief van 106 gulden.
209v. 26-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, waarvan te betalen aan Cornelis
Arentszn. bakker te Noordwijk op Zee zodanige som als hem nog competeert van de verkoop van de
lijnbaan en loods.
210. 17-05-1609. Jan Claeszn. aliter Jan bakker verkoopt Gerrit Dirckszn. timmerman 1 hond land (¼
van 4 hond, daarvan 3 hond toebehoort aan Jan Corneliszn. aliter Janmaet), gelegen aan de
Achterweg, belend W en Z Mees Symonszn., O Jeroen Anthoniszn. en N de Achterweg voorsz., voor
100 gulden contant.
210v. 17-05-1609. Trijntje Pietersdr. ongehuwd persoon met Adriaen Cornelis Symonsznzn. haar
gekoren voogd ver-koopt Leentje Adriaensdr. mede ongehuwd persoon een huis en erf gelegen aan
de Achter Kerkstraat, belend NO Jan Willemszn. lijndraaier, ZO de weg, ZW Thonis Claeszn.
rietdekker en NW Dirck Jacobszn. rietdekker, voor 248 gulden contant.
211. 08-06-1609. Betje Jansdr. weduwe van Jacob Jacobszn. met Jacob Jacobszn. de Jonge haar
zoon en gekoren voogd wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Wichman Hendrickszn. wonende
aldaar een erf daar de koper een huis op heeft doen bouwen , belend ZO Cornelis Harmanszn., NW
Cornelis Corneliszn. en ZW en NO de weg.
Voldaan met een schuldbrief van 350 gulden.
211v. 08-06-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
212. 04-06-1609. Jan Corneliszn. schilpvoerder verkoopt Cornelis Dirckszn. bakker een schuldbrief
van 50 gulden of 3 gulden per jr tlv Jan Taerling Vlaming van 14-1-1596 verzekerd op zeker huiske
met erf gelegen aan de Cruysweg, belend ZO de steeg, ZW de Cruysweg voorsz., NW Claes
Pieterszn. schoemaker en NO Jan Corneliszn. voorsz. Voldaan met 50 gulden te betalen aan Dirck
Stien te Leiden.
212v. 14-06-1609. Engel Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Louris Crijnenzn. mede
aldaar een stuk erf uit zijn droogtuin gelegen aldaar groot 1/3e van zijn droogtuin, belend NW Pieter
Dirckszn., NO de verkoper en ZW en ZO de weg, voor 60 gulden contant.
213. 19-06-1609. Cornelis Hendrickszn. alias Cornelis Mannen verkoopt Louris Hendrickszn. wonende
op de Nes 4 morgen land belend volgens de oude brief. Voldaan met een obligatie van 700 gulden.
213v. 10-05-1609. Gijsbert Jeroenszn., Cornelis Jeroenszn. broers voor hen zelve en vervangende
Jannetje Jeroensdr. en Roelof Jeroenszn. hun zuster en broer, allen kinderen van Jeroen Janszn. van
Rollen voor de helft erfgenamen van Jan Corneliszn. van Rollen en Anna van Rollen hun grootouders
verkopen Gerreburch Jansdr. weduwe van Gerrit Pieterszn. hun moeye de helft van een huis en erf
daarvan de koopster de andere helft toekomt, gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend
ZO Jeroen Jan Huygen, NO de Kerkstraterweg, NW Pieter Claeszn. schuitvoerder en ZW de schuur
van Jeroen Jan Huygen, belast in zijn geheel met 6 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, voor 200
gulden contant.
214. 27-05-1609 met schepenen van Noordwijkerhout. Crijntje Gerritsdr. weduwe van Dirck
Corneliszn. Commer met Gerrit Dirckszn. timmerman haar neef en Dirck Wolphertszn. haar gekoren
voogden verkoopt Pieter Janszn. van Langevelt 1½ morgen geestland gelegen tot Langeveld, belend
NO en ZO Cornelis Gerritszn., ZW oude Gerrit Gerritszn. Roo en NW Jan Gerritszn. Roo en aan
Maritje Jeroensdr. weduwe van Mees Janszn. wonende tot Langeveld een huis en erf met barg en
schuur alsmede 8 hond land, belend ZO de Wildernis, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW en NO
Cornelis Gerritszn., belast met 9 duit per jr s Gravenhuur alsmede 4 morgen land, belend ZO de
Wildernis, ZW of W Pieter Adriaenszn. Hartooch, NW oude Gerrit Gerritszn. Roo en NO dezelfde en
de Abdij van Leeuwenhorst, belast met 14 gulden per jr tbv de Capelle te Langeveld en nog 2½
morgen land genaamd de lage veen gelegen in Noordwijkerhout, belend ZO de vaart, ZW de weduwe
van Cornelis Huybertszn. met bruikwaar, NW de nieuwe watering en NO de weduwe van Cornelis
Huybertszn. voorsz., belast met 150 gulden hoofdsom tbv Willem Dirckszn. van Tetroede, voor 600
gulden contant en een obligatie van 400 gulden boven de belasting.
214v. 11-07-1609. Cornelis Hendrickszn. Braber poorter van Haarlem als procuratie hebbende van
Dammas Jacobszn. jegenwoordig vroedschap en fabryck van Haarlem gepasseerd voor Cornelis
Janszn. Verbeeck notaris aldaar verkoopt de erfgenamen van Maritje Hendricksdr. mede wonende te
Haarlem 300 gulden te ontvangen uit de rentebrief van 29 gulden 13 st 12 p per jr tlv Bartelmees
Pieterszn. Voldaan door cassatie van een obligatie van gelijke som van Dammas Jacobszn.
215. 15-07-1619. Pieter Vechterszn. Taerling oom en bloedvoogd van vaderszijde van de 4 nagelaten
weeskinderen van Jan Vechterszn. Taerling bij Jannetje Maertensdr. beiden z.g. en nog als speciale
procuratie hebbende van Lijsbeth Barentsdr., Pouwels Andrieszn. en Hendrick Outraet naaste
vrunden van de voorsz. 4 weeskinderen van moederszijde gepasseerd voor Jan Gerritszn. van
Woerden notaris te Rotterdam van 21-4-1609 verkoopt Jasper Jasperszn. metselaar een huis en erf,
belend ZW de Heerweg, NW en NO het erf van Pieter Jacobszn. linnewever en ZO Claes Pieterszn.
schoemaker, belast met 30 st tbv de voogden van Jan Janszn. Taerling en 10 st per jr losrente tbv
Pieter Jacobszn. linnewever. Voldaan met een schuldbrief boven de belasting van 286 gulden.
215v. 15-07-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Arent Weniszn. metselaar.
216. 04-02-1609. Jhr Arent van Scharpenseel geeft in erfpacht uit aan Cornelis Dirckszn. Sweers een
erf, belend ZO en ZW de erfverpachter, NW de Achterweg en NO Cornelis Janszn. Cuyn met een
gelijk erf, hetwelk met een huis betimmerd moet worden, tegen 5 gulden erfpacht per jr.
217. 20-03-1609. Jan Engelszn. voor hem zelve, Maritje Engelsdr. en Anna Engelsdr. met de voorsz.
Jan Engelszn. en Thonis Engelszn. hun gekoren voogden, Clement Arentszn. man en voogd van
Commertje Engelsdr., Jeroen Pieterszn. man en voogd van Engeltje Engelsdr., Cornelis Corneliszn.
de Jongen Engel voor hen zelve en vervangende de verdere kinderen van Cornelis Engelszn., de
voorsz. Jan Engelszn. met Cornelis Pieterszn. tezamen voogden van het enig nagelaten weeskind
van Leendert Engelszn. en zulks tezamen erfgenamen van Jacob Engelszn. verkopen Leendert
Leendertszn. 14 hond land genaamd Baltens land, belend ZO de Woonsdagse watering, ZW Symon
Jeroenszn. met bruikwaar, NW Craeyerlaan en NO de Bijlcamp toebehorende Jan Engelszn. Voldaan
met een schuldbrief van 1600 gulden.
217v. 20-03-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Syvert Crijnenzn.
218. 20-03-1601. Dezelfden verkopen Cornelis IJsbrantszn. wonende Noordwijkerhout 9 hond
weiland, belend ZO Craeyerlaan, ZW Thonis Engelszn. en NW en NO Symon Jeroenszn. voor 550
gulden contant.
219. 18-05-1609. Dirck Dirckszn. voor hem zelve en vervangende Symon Corneliszn. Boot wonende
Mijdrecht in de provincie Utrecht man en voogd van Aeltje Dircksdr., Jan Gijsbertszn. voor hem zelve
en Dirck Dirckszn. en nog tezamen als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Lijsbeth
Dircksdr. bij Gijsbert Jacobszn. n.l. Dirck Gijsbertszn. en Jacob Gijsbertszn., Eeuwout Jacobszn. man
en voogd van Neeltje Gijsbertsdr. en Dirck Dirckszn. voorsz. voogd van Hendrick Gijsbrechtszn. allen
kinderen en kleinkinderen van Maria Jansdr. weduwe van Gijsbert Thoniszn. snijder ter eenre en Jan
Willemszn. wonende Leiden gehuwd met Lijsbeth Jansdr. dochter van Jan Janszn. Saly voor de
andere helft ter andere zijde gaan ruilen. Jan Willemszn. eerst zodanige goederen als de voorsz.
comparanten kinderen van Maritje Jansdr. aanbestorven zijn bij dode en overlijden van Neeltje
Symonsdr. in haar leven huisvrouw van Theus Janszn. wonende Utrecht in lijftocht bezittende was,
waarvoor zij geruild hebben en gebruiken zeker leeg erf gelegen achter de Kerk te Noordwijk binnen
terzijde van haar huis, belend NO het Convent van Noordwijk, ZO de weg aan het kerkhof, ZW Hubert
van der Houve en NW zij comparanten zelf.
219v. 02-06-1609. Cornelis Willemszn. jonge Swager wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan
Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman 330 gulden wegens levering van hout en arbeidsloon
voor de bouw van een nieuw huis, met waarborg datzelfde huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee,
belend W Jannetje Floris weduwe, O Job Dammaszn. schoonvader van de schuldeiser, Z de Heerweg
en N Jacob Corneliszn. alias Jacob van Catwijck.
220. 17-04-1609. Joris Gijsen is schuldig aan Daniel van der Bouchorst secretaris van Noordwijk 3
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbanen daarin hij woont, belend O de Heerweg
en Maritje den Hengst c.s. aan de lijnbanen, Z Claes Philipszn. en aan de lijnbanen Arent Pieterszn.,
W Pons Janszn. en N Cornelis Floriszn. en Annetje Pieter Symonszn.
221. 22-02-1609. Jannetje Dircksdr. ongehuwd persoon met Adriaen Jacobszn. haar gekoren voogd
verkoopt Gerrit Corszn. een huis en erf, belend NO en ZO Jhr Johan van Mathenesse met zijn laan en
croft, ZW Maerten Dirckszn. en NW de Heerweg, voor 500 gulden contant.
221v. 15-06-1609. Engel Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gijsbert Janszn. mede
wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar met een slop aan de noordoostzijde van het huis,
belend NW de weg, NO Wouter Jacobszn. Vinck, ZO de Achterweg en ZW Cornelis Keysers. Voldaan
met een schuldbrief van 475 gulden.
222v. 15-06-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
223. 26-11-1608. Dirck Claeszn. verkoopt Cornelis Reyerszn. Schenaert kleermaker een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW de Kerkstraat, W en NW Leendert Gerritszn.
kuiper, NO Adriaen Jacobszn. bakker en ZO Gerrit Gerritszn. hoedemaker en Huych Janszn. Voldaan
met een schuldbrief van 800 gul-den.
224. 26-11-1608. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Gerrit Reyerszn. Schenaert
zijn broer wonende te Leiden.
225. 31-07-1609. Dirck Arentszn. van Tiel verkoopt Joris Dirckszn. lijndraaier een lijnbaan met loods
gelegen in de Molensteeg, belend NO Hubert van der Houve en Hubert Bouwenszn. van der Mersch
mede met een lijnbaan, ZO de Molensteeg, ZW Adriaen Corneliszn. bakker en NW Wouter
Warboutszn., belast met een jaarlijkse erfpacht volgens de oude brieven, voor 108 gulden contant.
225. 01-11-1609. Dirck Joostenzn. smid verkoopt Hendrick Egbertszn. een erf groot ½ hond gelegen
naast het huis en erf van de koper, belend ZO de verkoper, Jacob Jacobszn., Cornelis Floriszn. en
Weyntje Jansdr., NO Willem Dammaszn., NW de verkoper en ZW de Dinsdagse watering, voor 18
gulden contant.
225v. 20-12-1609. Wouter Jacobszn. metselaar verkoopt Jan Symonszn. smid een huis en erf
gelegen in het West-einde te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brieven, voor 235 gulden
contant.
226. 01-01-1610. Jacob Symonszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Symon Jacobszn. zijn
zoon mede wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend ZO Jan Claeszn. Crijsman, NO de
weg, NW Ade Jansdr. en ZW de Grafelijkheidswildernis, belast met 4½ st ‘s-Gravenhuur of
houtvesters erfhuur. Voldaan met een schuldbrief van 325 gulden.
226v. 01-01-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
227. 03-02-1610. Pieter Janszn. wonende Langeveld verkoopt Gerrit Gerritszn. Roo een huis en erf
met barg alsmede 1 morgen land daarin de koper woont, gelegen te Langeveld, beveld ZW de
verkoper en Hubert Jacobszn., NW en NO de wildernis en ZO Pieter Floriszn., belast met 4 penning
‘s-Graven erfhuur. Voldaan met een schuldbrief van 206 gulden.
227v. 03-02-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
228. 05-02-1610. Symon Willemszn. Cocq verkoopt Frans Adriaenszn. brouwer te Leiden een
bezegelde custingbrief van 72 pond tlv het gemene land van Holland en West-Friesland tegen 6 pond
per jr van 29-7-1600, voor 72 gulden.
228v. 24-02-1610. Arent Hendrickszn. van den Burch wonende Delft verkoopt Jan Vranckenszn. van
Immerseel wonende Wassenaer en Jan Claeszn. van der Plas duinmeier wonende Katwijk elk de helft
van 8 morgen 1 hond 18 roe land genaamd het Meentgen gelegen bij Maerten Burgers woning, welke
jegenwoordig gebruikt wordt door Jeroen Pieterszn., belend NO Barent Maertenszn. molenaar, ZO
Bouwen Arentszn. steenplaatser en Floris Aelbertszn., ZW Jeroen Pieterszn. voorsz. en NW de
Grafelijkheidswildernis, belast met 20 gulden per jr welke betaald worden aan de rentmeester van
Noord-Holland. Voldaan met een schuldbrief van 400 gulden.
229. 24-02-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
229v. 22-03-1610. Maerten Jacobszn. man en voogd van Dieuwer Leendertsdr. voor de ene helft en
Willem Leendertszn. voor hem zelve voor de andere helft verkopen Trijntje Jansdr. weduwe van Jacob
Neel Florisznzn. een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NW Jan Engelszn., NO en ZO
de weg en ZW mede de weg, waarin een stukje van het erf is belast met 2 st per jr tbv de Grafelijkheid
volgens de akte van 17-10-1600, voor 162 gulden contant.
230. 22-03-1610. Hendrick Jeroenszn., Willem Jeroenszn. broers voor hen zelve, Cornelis Janszn.
wonende Voorschoten man en voogd van Jannetje Jeroensdr. en Maritje Jeroensdr. weduwe van Jan
Pieterszn. met Willem Jeroenszn. haar broer en gekoren voogd, allen kinderen en erfgenamen van
Jeroen Willemszn. verkopen Pieter Jeroenszn. wonende op de Nes hun broer elk 1/5 van twee
stukken land, daarvan de koper 1/5e toekomt, het ene groot 13 hond, belend NO en ZO Pieter
Hobbens erfgenamen, ZW Frans Claeszn. met bruikwaar en NW Machtelt Pietersdr. en Maritje
Pietersdr. en het tweede groot 3 morgen, belend NO en ZW Thonis Jacob Claesznzn. met bruikwaar,
ZO Maritje in de Ashoop en NW de Goyweg, belast met 8 p splinter tijns, voor 1200 gulden contant.
230v. 22-3-1610. Gerreburch Jansdr. weduwe van Gerrit Pieterszn. met Claes Gerritszn. Roll haar
gekoren voogd verkoopt Betje Jansdr. weduwe van Jacob Jacobszn. den ouden wonende te
Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend ZW Louris Arentszn., NW Pieter Arentszn.,
ZO de Buurt en NO Neeltje de Naaister. Voldaan met een schuldbrief van 400 gulden.
231. 22-03-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte waarbij schuldenares geholpen
wordt door Jacob Jacobszn. de Jonge haar gekoren voogd.
231v. 08-04-1610. Cornelis Corneliszn. lijndraaier verkoopt Jeroen Janszn. lijndraaier tbv Jeroen
Corneliszn. bakker als het recht van naasting bekomen hebbende bij vonnis van schout en schepenen
alhier van 31-03-1610 een huis en erf met lijnbaan gelegen in de Zeestraat, belend NO de
Zeestraterweg, ZO Jan Claeszn. bakker, ZW de Woonsdagse watering en NW Thijs Arentszn.
lijndraaier. Voldaan met twee schuldbrieven, de ene te zijnen behoeve en de andere tbv Jan
Pieterszn. Wiel tezamen 900 gulden
.232. 08-04-1610. Jeroen Corneliszn. bakker is schuldig aan Jan Pieterszn. Wiel 200 gulden met
hypotheek op het gekochte.
233. overgeslagen.
234. 08-04-1610. Dezelfde is schuldig aan Cornelis Corneliszn. lijndraaier 700 gulden met hypotheek
op het gekochte.
234v. 23-02-1610. Jacob Anthoniszn. linnewever verkoopt Aeltje Claesdr. ongehuwd persoon een
huis en erf gelegen in hetv Oosteinde te Noordwijk binnen, belend volgens de oude brieven, voor 218
gulden contant.
235. 08-05-1609. Trijntje Jansdr. weduwe van Jacob Corneliszn. met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd verkoopt Jacob Jacobszn. de Jonge haar schoonzoon een huis en erf met droogtuin
gelegen te Noordwijk op Zee daarin de koper woont, belend W Dirck Janszn., O en Z de Grafelijkheids
wildernis en N de weg en de verkoopster daaraan met zeker kamertje dat vast zit aan deze woning en
zulks op de grond van dit erf met conditie, dat als verkoopster vertrekt of overlijdt de koper dan 250
gulden moet betalen. Voldaan met een schuldbrief van 700 gulden.
235v. 08-05-1609. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
236. 17-01-1610. Aelbert Dirckszn. wonende te Noordwijk binnen is schuldig aan Willem Pouwelszn.
van Toornvliet wonende Leiden als actie hebbende van Aelbert Jacobszn. timmerman en Arent
Janszn. van der Hidde metselaar mede burgers van Leiden 314 gulden sprekende uit timmerage en
levering van hout, kalk etc. alsmede arbeidsloon aan schuldenaars huis en loods te Noordwijk binnen
gedaan op zijn erf gekomen van Jan Janszn. Neuven met waar-borg het voorsz. erf met timmerage,
belend N de Heerweg, Z Thonis Claeszn. dekker, W Johan van Heusden schout en O Cornelis
Corneliszn. lijndraaier.
237. 13-04-1610. Cornelis Reyerszn. Schenaert kleermaker is schuldig aan Gerrit Reyerszn.
Schenaert zijn broer wonende Leiden 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW de Kerkstraterweg, NW Leendert Gerritszn. kuiper, NO
Adriaen Jacobszn. bakker en ZO Gerrit Gerritszn. hoedemaker en Huych Janszn.
237v. 04-06-1609. Dirck Dirckszn. lijndraaier verkoopt Floris Gerritszn. lijndraaier een huis en erf met
lijnbaan daar achter aan de Zeestraat, belend ZO Matthijs Adriaenszn., ZW de Woonsdagse watering
en Jan Willemszn., NW Jan Willemszn. voorsz. en Dirck Pieterszn. en NO de Zeestraterweg. Borg
Joris Dirckszn. lijndraaier speciaal voor zodanige losrente van 6 gulden 5 st losbaar met 100 gulden
als Claes Corneliszn. van Noort te Leiden daarop spre-kende had volgens de jongste brief. Voldaan
met een oud huisje en een custingbrief van 780 gulden.
238. 14-04-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
238v. 04-06-1609. Floris Gerritszn. verkoopt Dirck Dirckszn. lijndraaier een huisje en erf gelegen aan
de Zeestraat, belend NO en NW Jacob Janszn., ZO Jan Symonszn. en ZW de Zeestraterweg. Borg
Cornelis Corneliszn. Voldaan door de voorgaande vermelde ruiling.
239. 04-06-1609. Dirck Dirckszn. lijndraaier verkoopt Annetje Cornelisdr. weduwe Pieter Corneliszn.
lijndraaier het voorsz. geruilde huis en erf voor 150 gulden contant.
239v. 09-05-1610. Jannetje Florisdr. weduwe van Symon Jacobszn. met Daniel van der Bouchorst
haar gekoren voogd verkoopt Pieter Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf
gelegen aldaar, belend ZO en NO Brecht Joppendr. weduwe van Cornelis Willemszn. Jonge Swager,
NW Pieter Engebrechtszn. en ZW de weg. Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
240. 09-05-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
240v. 01-08-1610. Jeroen Janszn. verkoopt Reyer Corneliszn. wonende Langeveld 1 morgen ½ hond
geestland uit het Langeveld, belend NO de verkoper, ZO Willem Dammaszn., ZW Jan Janszn. en NW
de Middelweg, belast met 3 gulden per jr tbv het Clooster te Noordwijk, voor 60 gulden contant.
241. 28-04-1610. Jan Symonszn. dekker verkoopt Thonis Pieterszn. een huis en erf met boomgaard
en barg met schuur gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brieven.
Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
241v. 28-04-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend ZO Pieter Gijsbertszn.
kuiper, NW Neel Huyg Zassen, strekkende voor van de Zeestraterweg tot achter aan Willem Janszn.
erf, belast met 15 st per jr en 10 st per jr te ontvangen door Mr Cornelis Huygenzn. schoolmeester
namens de rentmeester van Catwijk. Borg Jan Pieterszn. zijn broer.
242. 01-05-1610. Cornelis Corneliszn. lijndraaier verkoopt Claes Corneliszn. lijndraaier te Bodegraven
250 gulden te ontvangen uit zekere custingpenningbrief groot 550 gulden, welke verkoper sprekende
heeft op Jeroen Corneliszn. bakker alhier van 08-04-1610. Voldaan door levering van kennip.
242v. 09-05-1610. Arent Meeszn. lijndraaier verkoopt Wolphert Gijsen een huis en erf gelegen aan de
Cruysweg, belend ZO en NO Dirck Leendertszn. vleeshouder, ZW de Cruysweg en NO de boomgaard
van de weduwe van capitein Prijs. Voldaan met een schuldbrief van 500 gulden.
243. 09-05-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
243v. 06-05-1610. Cornelis Corneliszn. lijndraaier verkoopt Cornelis Corszn. kennipkoper wonende
Alphen 100 gulden te ontvangen uit hetgeen hem van Jeroen Corneliszn. bakker uit diens custingbrief
te vorderen is. Voldaan door levering van kennip.
244. 04-05-1610. Dezelfde verkoopt Dirck Jacobszn. kennipkoper te Woerden 150 gulden uit dezelfde
brief.
244v. 11-05-1610. Dieuwertje Arentsdr. weduwe van Cornelis Adriaenszn. metselaar met Cornelis
Corneliszn. lijndraaier haar zoon stelt dat haar man op 17-03-1595 tbv Frans Adriaenszn. brouwer in
de Schenckan te Leiden een rentebrief had gepasseerd van 100 gulden, verzekerd op een huis en erf
gelegen te Noordwijk op Zee, waarop 14 jr geen rente is betaald en welke hypotheek door schuldeiser
uitgewonnen is en wil wegens haar impotente ouderdom de voorsz. rente met 40 gulden hoofdsom
voor de alsnog resterende 60 gulden hypotheek verstrekken op haar huis en erf gelegen aan de
Cruysweg daarin zij woont, belend ZW Jan Claeszn. bakker, NW Philips van Loon bode, NO de
Cruysweg en ZO de weduwe van Jan Adriaenszn. beuckmolenaar.
245. 14-06-1610. Wouter Pieterszn. lijndraaier is schuldig aan Jan Maertenszn. Hoogenhouck van
Delft wonende jegenwoordig te Noordwijk 325 gulden. Borg Hubert Bouwenszn. van der Mersch
timmerman met een huis en erf, belend ZO de Noordmolenweg, ZW de Brelofterweg, NW Adriaen
Gabrielszn. lijndraaier en NW Jacob Joniszn. en Floris Corneliszn. Afgelost 10-06-1693.
246. 14-05-1610. Cornelis Reyerszn. Schenaert kleermaker verkoopt Dirck Quirijnszn. linnewever een
huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belast met 100 gulden, daarvan
jegenwoordig 6 gulden 5 st per jr wordt betaald, welke Gerrit Reyerszn. Schenaert daarop sprekende
heeft. Voldaan met een schuldbrief van 700 gul-den.
246v . 14-05-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend ZW de Kerkstraat, NW
Leendert Gerritszn. kuiper, NO Adriaen Jacobszn. bakker en ZO Gerrit Pieterszn. hoedemaker en
Huych Janszn. en hij beloofde de 700 gulden te betalen aan Dirck Claeszn. wonende te Noordwijk
zoals Cornelis Reyerszn. Schenaert aan deze schuldig was. Borg Cornelis Gerritszn. Delffgen
timmerman wonende te Leiden.
247v. 14-05-1610. Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman verkoopt Jan Maertenszn.
Hogenhouck een bezegelde brief tlv Cornelis Bancraeszn. wonende te Noordwijk op Zee van 1-6-
1608 pro resto 350 gulden sprekende op een huis en erf gelegen aldaar, belend O Cornelis
Pieterszn., W de weduwe van Warbout Jacobszn., Z de Heerweg en N de droogtuin van Clement
Arentszn. voor 244 gulden contant.
248. 20-03-1609. Jan Engelszn. voor hem zelve, Maritje Engelsdr. en Anna Engelsdr. met de voorsz.
Jan Engelszn. hun gekoren voogd, Clement Arentszn. man en voogd van Commertje Engelsdr.,
Jeroen Pieterszn. man en voogd van Engeltje Engelsdr., Cornelis Corneliszn. den Jongen Engel voor
hem zelve en vervangende de verdere kinderen van Cornelis Engelszn. en de voorsz. Jan Engelszn.
en Cornelis Pieterszn. tezamen voogden over de nagelaten weeskinderen van Leendert Engelszn.,
tezamen erfgenamen van Jacob Engelszn. verkopen Tonis Engelszn. 3 morgen wei- of teelland,
belend ZO de Angevelder watering, NO Pieter Corneliszn. Verdel, NW de Wildernis en ZW de koper.
Voldaan met een obligatie van 1050 gulden.
248v. 06-02-1610. Trijntje Pietersdr. weduwe van Floris Jeroenszn. met Daniel van der Bouchorst
haar gekoren voogd stelt dat haar man op 19-10-1607 tbv Frans Adriaenszn. brouwer in de
Schenckan te Leiden had gepasseerd een schepenbrief van 300 gulden wegens geleverd bier en dat
zij met haar man op 2-5-1609 voor schepenen van Leiden nog een brief had gepasseerd van gelijke
300 gulden, waarop een gedeelte betaald is en zij heeft geen middelen om hem te voldoen en
verbindt alsnog haar huis en erf daar zij in woont gelegen in het Westeinde bij de St Jeroensbrugge te
Noordwijk binnen, belend ZO de sloot van Willem Jeroenszn. en Leendert Dammaszn., NW de
Heerweg, NO Symon Gerritszn. Capiteyn en ZW de St Jeroensbrugge en is deze Frans Adriaenszn.
nog schuldig 100 gulden, welk huis belast is met 100 gulden tbv Symon Gerritszn. Capiteyn en 300
gulden tbv Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman, welke beide brieven recht van preferentie
hebben. De schepenbrief van Leiden is geroyeerd op 19-11-1628.
249. 06-02-1610. Dezelfde is schuldig aan Hubert Bouwenszn. van der Mersch 300 gulden, met
hypotheek op het voorsz. huis en erf. Afgelost 19-11-1628.
250. 03-03-1609 (sic) Pieter Janszn. en Maritje Jeroensdr. weduwe van Mees Janszn. wonende
Langeveld stellen dat zij gekocht hebben van Crijntje Gerritsdr. weduwe van Dirck Corneliszn.
Commer een woning met land gelegen eensdeels in Noordwijk en eensdeels in Noordwijkerhout
daarvan zij op 27-05-1609 brieven van opdracht hebben ontvangen welke koop op 29-01-1610
genaast is door Cornelis Pieterszn. wonende Wassenaer en dragen alsnog over.
250v. 03-03-1610 met schepenen van Noordwijkerhout. Cornelis Pieterszn. wonende Wassenaar
verkoopt jonge Gerrit Gerritszn. Roo wonende Langeveld een huis en erf met barg en schuur alsmede
8 hond land, belend ZO de Wildernis, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW en NO Cornelis
Gerritszn. belast met 9 duit per jr alsmede 1½ morgen geestland aldaar, belend NO en ZO Cornelis
Gerritszn., ZW oude Gerrit Gerritszn. Roo en NW Jacob Gerritszn. Roo, 4 morgen land in Langeveld,
belend ZO de Wildernis, ZW of W Pieter Adriaenszn. Hartooch, NW oude Gerrit Gerritszn. Roo en NO
dezelfde en de Abdij van Leeuwenhorst, belast met 14 gulden per jr tbv de Capelle van Langeveld,
alsmede de Lage Veen groot 2½ morgen gelegen in Noordwijkerhout, belend ZO de Vaart, ZW de
weduwe van Cornelis Huybertszn. met bruikwaar, NW de nieuwe watering en NO de voorsz. weduwe,
belast met 150 gulden, daarvan een jaarlijkse rente wordt betaald jegens de penning 16 tbv Willem
Dirckszn. van Tethroede voor 700 gulden contant en een obligatie van 400 gulden boven de belasting.
252. 28-04-1610. Jhr Arent van Scharpenseel geeft in erfpacht uit aan Alleman Dirckszn. een erf
breed 30 roevoeten of 2½ roe en lang 18 roe, belend ZO de erfverpachter, ZW Cornelis Janszn. Cuyn
met een erf van gelijke grootte, NW de Achterweg en NO Jan Pieterszn. Boll met bruikwaar, voor 5
gulden erfpacht per jr.
252v. 06-02-1610. Symon Gerritszn. Capiteyn verkoopt Trijntje Pietersdr. weduwe van Floris
Jeroenszn. een stukje erf daar haar za man een huis op heeft doen bouwen op het weiland bij de St
Jeroensbrugge, belend ZO de sloot van Willem Jeroenszn. en Leendert Dammaszn., NW de
Heerweg, NO de verkoper en ZW de St Jeroens brugge en de Woonsdagse watering. Voldaan met
een schuldbrief van 140 gulden.
253. 06-02-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 19-11-1628.
253v. 11-07-1610. Crijntje Gerritsdr. weduwe van Cornelis Dirckszn. Commer met Gerrit Dirckszn.
timmerman haar gekoren voogd verkoopt Willem Dirckszn. de Waert wonende te Noordwijkerhout een
huis en erf gelegen tot Langeveld bij de Capelle alles volgens de oude brief, voor 100 gulden contant.
254. 26-08-1610. Maritje Bartelmeesdr. weduwe van Hendrick Hendrickszn. van Vollenhoven met
Gerrit Gerritszn. haar gekoren voogd en Grietje Dircksdr. weduwe van Evert Hendrickszn. van
Vollenhoven met Huych Dirckszn. haar gekoren voogd stellen dat hun mannen in het gemeen hadden
een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend ZO de Voorstraterweg, ZW Maerten Pieterszn.
lijndraaier en NW en NO Gerrit Corneliszn. vettewarier, belast met 30 st losrente tbv de Heilige Geest
van Rijnsburg en 2 gld 5 st per jr tbv Jan Willemszn. te Leiden alsmede de inboedel en huisraad en
delen dit toe aan Grietje Dircksdr. en deze moet aan Maritje Bartelmeesdr. toegeven 800 gulden.
255. 28-04-1610. Gezien het interdit vanwege Jaepje Joppendr., Gijsbert Corneliszn. en Floris
Jeroenszn. weduwe en kinderen van Jeroen Janszn. van Merwen biervoerder z.g. op en jegens een
ieder die iets te vorderen mocht hebben van een huis en erf hetwelk zij op 15-12-1609 aan Cornelis
Jeroenszn. gehuwd met Annetje Anthonisdr. mede erfgename van Anthonis Willemszn. haar vader
hadden verkocht, staande op de grond van de voorsz. Anthonis Willemszn. in het Westeinde, belend
Z de weg en W, O en N de erfgenamen van de voorsz. Anthonis Willemszn. voor 475 gulden te
leveren bij willig decreet en er is niemand geweest dan Adriaen Pieterszn. van der Werve ontvan-ger
van de gemene middelen over de stad Leiden en het kwartier van Rijnland, Jacob Corneliszn. de
Haes te Leiden, Huych Willemszn. te Rijnsburch en Dirck Corstiaenszn. brouwer in het paard te Delft,
welke allen een vordering op het huis en erf hadden.
256. 29-09-1610. Cornelis Corneliszn. in den Houck wonende Voorhout heeft geobtineerd de
volgende acte van condempnatie. Geding voor de vierschaar van Noordwijk tussen Willem Dirckszn.
gemachtigde van Cornelis Corne-liszn. in den Houck te Voorhout ca Willem Dirckszn. Maet gedaagde
om betaling van 24 gulden voor 2 jr verlopen rente, te lossen met 200 gulden verzekerd op een
lijnbaan alhier volgens de brief van 23-03-1603 en eist executie van de voorsz. lijnbaan gelegen aan
de Noordmolenweg, belend NO Cornelis Corneliszn. Vlackgen, ZO de Molensteeg, ZW Claes
Gerritszn. en NW de weg, belast met 2 gulden per jr tbv de Heer van Noordwijk, voor 198 gulden
verkocht aan Jacob Janszn. lijndraaier.
257. 17-09-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Thomas Janszn.
lijndraaier zijn broer en Maritje Cornelisdr. zijn moeder.
257v. 01-10-1610. Adriaen Thoniszn. lakenkoper is schuldig aan Isaack van Swanenburch substituut
secretaris van Leiden en dat bij overzetting van Joost Maertenszn. van Sonnevelt zijn schoonvader
1000 gulden wegens levering van laken, met waarborg zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat daarin
hij woont te Noordwijk binnen, belend ZW Wichman Janszn., NW de Kerkstraterweg, NO Jan
Adriaenszn. en ZO Adriaen Corneliszn. koekebakker erf. Afge-lost 04-06-1620.
258. 29-10-1610. Jeroen Janszn. lijndraaier verkoopt Wouter Jacobszn. metselaar een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat met een lijnbaan en loods gelegen achter het erf van het voorsz. huis, belend
tezamen NW Hendrick Corneliszn. decker c.s. aan de lijnbaan, NO de Kerkstraat en ZO en ZW Barent
Willemszn. kleermaker met zijn huis, belast met 4 of 5 st per jr. Voldaan met een schuldbrief van 450
gulden.
259. 29-10-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
259v. 15-11-1610. Wouter Jacobszn. metselaar verkoopt Claes Arentszn. van Loen een lijnbaan met
loods achter het erf van het huis van koper, belend NO de verkoper, Hendrick Corneliszn. dekker en
de koper c.s., ZO en ZW Barent Willemszn. kleermaker en NW de weg. Voldaan met een schuldbrief
van 160 gulden.
259v. 15-11-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
260. 28-12-1610. Jacob Corneliszn. Lodesteyn wonende Delft verkoopt Cornelis IJsbrantszn.
wonende Noordwijkerhout 3 hond 57 roe land, belend NO Dirck Eeuwoutszn., ZO de koper, ZW de
Abdij van Leeuwenhorst en NW de kinderen van Maerten Verdel. Voldaan met een schuldbrief van
508 gulden.
261. 28-12-1610. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Het land is voor 4 jaar verhuurd
aan Jan Corneliszn. Nierop. Borg Floris Wolphertszn.
261v. 28-12-1610. Wouter Jacobszn. metselaar is schuldig aan Hubert Meuszn. en Adriaen Jacobszn.
Schenaert Heilige Geestmeesters 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen in de
Kerkstraat daarin hij woont, belend NW Hendrick Corneliszn. dekker, NO de Kerkstraat, ZO Barent
Willemszn. en ZW Claes Arentszn. van Loen met een lijnbaan.
262. 15-12-1610. Frans Corneliszn. van den Berch verkoopt Adriaen Pieterszn. van der Werve
rentmeester van de gemene middelen over het kwartier van Leiden en Rijnland een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat, belend NW Dirck Claeszn. coman, NO het convent te Noordwijk, ZO Arent
Gerritszn. Schaeck en ZW de Kerkstraterweg welk huis nog 3 jaar is verhuurd aan Mr Jacob
Hendrickszn. chirurgijn voor 44 gulden per jr, voor 875 gulden als Jan Claeszn. kleermaker als actie
en transport hebbende van Hubert Bouwenszn. van der Mersch wegens koop van het huis nog te
vorderen heeft alsmede 276 gulden contant.
263. 16-01-1611. Wolphert Gijsbertszn. verkoopt Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman een
stukje erf bekwaam om daarvan een lijnbaan te maken en een huis daarop te bouwen gelegen bij de
Molen, belend O Cornelis Louriszn., Z de Molensteeg, W Adriaen Janszn. timmerman en N de
Noordmolenweg. Voldaan met een schuldbrief van 125 gulden.
263v. 16-01-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
264. 16-01-1611. Hubert Bouwenszn. van der Mersch verkoopt Jan Pieterszn. Boll het voorsz. erf.
Voldaan met een schuldbrief van 160 gulden.
264v. 16-01-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
265. 08-11-1610. Frans Corneliszn. van den Berch en Hubert Bouwenszn. van der Mersch verkopen
Frans Adriaenszn. brouwer in de Schenckan te Leiden een stukje erf gelegen over de Kerkstraat
breed 4 roe, belend en belast volgens de oude brief, voor 130 gulden contant, blijvende Frans
Adriaenszn. geindemneert van een rente van 16 gulden 5 st per jr welke Aeltje Gijsbertsdr. ongehuwd
persoon daarop sprekende heeft.
265v. 09-01-1611. Hubert Garbrantszn. kuiper is schuldig aan Jan Gerritszn. mede kuiper te Leiden
10 gulden 6 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf daarin hij woont gelegen in de Crepelstraat te
Noordwijk binnen, belend NO en NW Hubert Bouwenszn. van der Mersch, ZO de weg en ZW
Hendrick Meeszn.
266. 02-02-1611. Cornelis Hendrickszn. en Jacob Gerritszn. bejaarde kinderen van Hendrick
Arentszn. en Gerrit Arentszn. voor hen zelve en Anna Gerritsdr. met Pieter Dirckszn. haar gekoren
voogd, Gerrit Janszn. te Katwijk neef en bloedvoogd over de onbejaarde kinderen van Gerrit Arentszn.
en Hendrick Arentszn. en nog de voorsz. Gerrit Janszn. mede als neef en Jan Claeszn. bakker als
vader en tezamen als bloedvoogden van Neeltje Jansdr. geprocureerd bij Meynsje Adriaensdr. en
zulks tezamen erfgenamen van Anna Adriaensdr. verkopen Dirck Jacobszn. wo-nende te Noordwijk
op Zee de helft van 13 hond land daarvan de koper de wederhelft bij dode en overlijden van Jan
Janszn. Neuven zijn halve broeder aanbestorven is, belend NO de Heerweg, ZO de weduwe van
Gerrit Hendrickszn. dekker en Claes Symonszn., ZW Jeroen Thoniszn. en NW Adriaen Corneliszn.
koekebakker en Claes Symonszn. voorsz., belast met de helft van 3 gulden 10 st per jr welke lange
jaren niet zijn gemaand, voor 650 gulden.
266v. 02-02-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Adriana Arentsdr. was in haar
leven huisvrouw van Jan Janszn. Neuven.
267v. 24-03-1611. Cornelis Floriszn. is schuldig aan Jan Dirckszn. Reynevelt kennipkoper te Woerden
550 gulden wegens koop en leverantie van kennip, met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbanen
gelegen aan de Achterweg, belend NO de Achterweg. ZO Annetje Cornelisdr. en Joris Gijsen c.s., ZW
de Woonsdagse watering en NW Adriaen Claeszn. lijndraaier.
268. 20-04-1611. Gerrit Dirckszn. van Wassenaer wonende alhier op de Nes is schuldig aan Jr Jacob
Bam 37 gulden per jr. Borg Grietje Cornelisdr. weduwe van Dirck Pieterszn. met Daniel van der
Bouchorst haar gekoren voogd voor Gerrit Dirckszn. haar schoonzoon, met waarborg haar 13 hond
land, belend NW de Abdij van Leeuwenhorst, NO Jhr Nicolaes van der Bouchorst, ZO het Clooster
van St Catharynen en Barbara te Noordwijk en ZW de Brelofterweg. Afgelost 24-05-1625 door Jacob
Jacobszn. nazaat van Gerrit Dirckszn.
269. 16-02-1611. Maritje Pietersdr. weduwe van Cornelis Symonszn. bakker met Symon Teuniszn.
lijndraaier haar gekoren voogd verkoopt Pieter Symonszn. bakker haar zoon de helft van een huis en
erf met boomgaard, lijnbaan en loods gelegen aan de Noordmolenweg, daarvan de koper als
erfgenaam van zijn vader de helft bezit, belend ZW Symon Thoniszn., ZO aan de lijnbaan de
Molensteeg en aan de boomgaard Jan Claeszn., Wolphert Floriszn. en Gillis Corneliszn. c.s. met hun
lijnbanen, NO aan de lijnbaan Jan Claeszn. en aan het huis en boomgaard Pieter Arentszn. lijndraaier
en NW de Molenweg, belast met de helft van 4½ gulden per jr tbv het Convent van Noordwijk en 31 st
welke weer anderen aan hem moeten betalen. De moeder mag haar leven lang in de kamer van het
huis blijven wonen. Voldaan met een schuldbrief van 1000 gulden.
269v. 16-02-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
270. 08-05-1611. Jeroen Arentszn. wonende in de Cley verkoopt Symon Gerritszn. Capiteyn
wonende Noordwijk binnen 3 morgen 4 hond 2 roe wei- of teelland daarin begrepen het huis met werf,
gelegen aan twee percelen, het 1e 3 morgen 6 roe, belend ZW Cornelis Pieterszn. met eigen en NO
Jan Jeroenszn. met bruikwaar, strekkende voor van de Katwijkerweg tot in de Boesloot en 3 hond 96
roe belend ZW de erfgenamen van Pieter Janszn. met bruikwaar en NO dezelfde erfgenamen,
strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de Katwijkerweg, belast met 24 gulden erfpacht.
Voldaan met een schuldbrief van 400 gulden.
271. 05-06-1611. Dirck Jacobszn. wonende Lisse heeft gekocht van Geertje Jansdr. weduwe van
Volckert Arentszn. een huis en erf met droogtuin gelegen te Noordwijk op Zee, belend W Job
Dammaszn., Z de weg achter de droogtuin, O Clement Arentszn. en N het buurpad voor 200 gulden
alsmede te betalen aan Arie Jacobszn. Man wonende aldaar 900 gulden, welke Geertje nog aan Arie
schuldig was. Borgen Clement Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee en Engel Jacobszn. wonende
te Lisse.
271v. 05-06-1611. Volgt de overdracht door Geertje aan Dirck Jacobszn.
272. 30-06-1611. Adriaen Jacobszn. Man wonende te Noordwijk op Zee man en voogd van Trijn
Gijsendr. verkoopt Geertje Jansdr. weduwe van Volckert Arentszn. wonende aldaar een huis en erf
met droogtuin als hiervoor vermeld. Borgen voor de verkoper Jan Corneliszn., Leendert Corneliszn. en
oude Jacob Corneliszn. broers. Voldaan met een schuldbrief van 1100 gulden, te voldoen door Dirck
Jacobszn.
273. 08-05-1611. Jan Pieter Willemsznzn. wonende in de Cley voor de ene helft en Claes Corneliszn.
mede wonende in de Cley als bestevader en bloedvoogd over de kinderen van de voorsz. Jan
Pieterszn. bij Maritje Claesdr. voor de andere helft verkopen Cornelis Segerszn. wonende Voorhout
4½ hond land gelegen in de Cley, belend NO de koper, ZO Jhr Nicolaes van der Bouchorst en ZW en
NW de Abdij van Leeuwenhorst, voor 525 gulden contant.
273v. 01-06-1611. Leendert Gerritszn. kuiper verkoopt Aegje Leendertsdr. ongehuwd persoon zijn
dochter een huis en erf gelegen in de Zeestraat, belend NO Adriaen Jacobszn. Man, NW Jan
Leendertszn. kuiper, ZW de Kerkstraterweg en ZO Dirck Quirijnszn. linnewever, belast met 11 st
erfpacht per jr. Voldaan met een schuldbrief van 1180 gulden.
274. 01-06-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, waarbij Aegje geholpen wordt
door Dirck Claeszn. haar gekoren voogd.
274v. 29-05-1611. Dirck Dirckszn. voor hem zelve en vervangende en hem sterk makende voor
Symon Corneliszn. Boot wonende Mijdrecht in de provincie Utrecht man en voogd van Aeltje
Dircksdr., Jan Gijsbertszn. voor hem zelve en met de voorsz. Dirck Dirckszn. tezamen voogden over
de 2 nagelaten kinderen van Lijsbeth Dircksdr. bij Gijsbert Jacobszn. n.l. Dirck Gijsbertszn. en Jacob
Gijsbertszn., Eeuwout Jacobszn. man en voogd van Neeltje Gijsbertsdr. en Hendrick Gijsbertszn. voor
hen zelve tezamen kinderen en kleinkinderen van Maritje Jansdr. weduwe van Gijsbert Thoniszn.
verkopen Jan Claeszn. kleermaker haar zwager 6/7e van een huis en erf gelegen achter de toren,
belend NO het Convent van Noordwijk, ZO de weg aan het Kerkhof, NW Hubert Pieterszn. van der
Houve en ZW de voorsz. Van der Houve en Adriaen Floriszn. schoemaker. Voldaan met een
schuldbrief.
275v. 29-05-1611. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 14-02-
1622.
276. 12-06-1611. Jhr Johan van Duyvenvoorde wonende Utrecht en Maerten Ruychaver
burgemeester van Haerlem omen en voogden van het nagelaten weeskind van overste Jhr Arent van
Duyvenvoorde verkopen Jvr Maria van Mathenesse weduwe van Jhr Johan van Schagen een huis en
erf in de Voorstraat, belend NO het Kerkhof, ZO de Voorstraat, Willem Arentszn. van Schadick, de
erfgenamen van Adriaen Janszn. Bom en de erfgenamen van Jhr Nicolaes van der Bouchorst, ZW
Willem Arentszn. en de erfgenamen van Jhr Nicolaes van der Bouchorst en NW de Gasthuisstraat,
belast met 28 st erfpacht per jr voor 3060 gulden contant.
276v. 01-06-1611. Jeroen Thijszn. de Coninck lijndraaier verkoopt Roelof Janszn. kleermaker een
huis en erf gelegen in de Zeestraat, belend NO de Zeestraterweg, Z de weduwe van Jan Arentszn. en
W en N Cornelis Arentszn. weduwe voor 40 gulden contant.
277. 23-12-1611. Maritje Chielen weduwe van Pieter Corneliszn. met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd verkoopt Pieter Claeszn. schuitvoerder een huis en erf met lijnbaan gelegen in de
Molensteeg, belend ZW de koper, NW Pieter Symonszn. bakker, NO Thomas Janszn. lijndraaier en
ZO de Molensteeg, belast met 7 st per jr welke ontvangen worden door Anna Engelsdr. en
doorbetaald worden aan Pieter Symonszn. bakker. Voldaan met een schuldbrtief van 275 gulden, te
betalen met 60 gulden contant.
277v. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
278. 10-07-1611. Symon Dirckszn. is schuldig aan Adriaen Mouweringszn. rentmeester van
Leeuwenhorst 6 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen op het Westeinde te
Noordwijk binnen, belend NW en NO Jan Symonszn. smid, ZO de weg en ZW Dirck Arentszn.
koekebakker.
278v. 27-07-1611. Pieter Janszn. voor hem zelve, Adriaen Corneliszn. koekebakker, Gerrit
Corneliszn., Gerrit Jacobszn. en Jan Janszn. Cruyff tezamen als neven en voogden over Geertje
Jansdr. nagelaten dochter en erfgename van Jan Pieterszn. snijder en Claertje Michielsdr. beiden z.g.
verkopen Hubert Bouwenszn. van der Mersch timmerman een ledich en vervallen erf aan de
Brelofterweg, belend ZO de weg, ZW Jan Willemszn. lijndraaier, NW Cornelis Willemszn. linnewever
en NO de Brelofterweg. Voldaan met een schuldbrief van 260 gulden.
279. 27-07-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Claes Pieterszn.
schoemaker en Symon Thoniszn. lijndraaier.
279v. 26-07-1612. Dezelfden verkopen Jan Arentszn. timmerman een huis en erf gelegen in de
Voorstraat te Noord-wijk binnen, belend ZW Johan van Heusden baljuw van Noordwijk, NW de
Voorstraat, NO Arent Pieterszn. tim-merman en ZO de Achterweg, belast met 37 st per jr tbv de
broeders te Leiderdorp. Voldaan met een schuldbrief van 1250 gulden.
280. 26-07-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Arent Pieterszn. timmerman.
281. 15-07-1611. Gerrit Gerritszn. schipper wonende Rotterdam is schuldig aan Jan Dirckszn.
schipper anders gezegd Quakoe wonende Rotterdam 324 gulden wegens koop van haringen. Borg
Job Jacobszn. schuitvoerder met zijn huis en erf met schuur en half slop daarin hij woont gelegen op
het Westeinde te Noordwijk binnen, belend NW Symon Meeszn. met het halve slop, ZO de Heerweg,
ZW Cornelis Jeroenszn. en NO Symon Meeszn. voorsz.
281v. 02-09-1611. Jan Pieterszn. Boll lijndraaier is schuldig aan Claes Corneliszn. brouwer in de witte
Swaen te Leiden 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen bij de
Molen, belend O Cornelis Louriszn., Z de Molensteeg en W en N Adriaen Janszn. timmerman.
282. 02-09-1611. Philip Gilliszn. kleermaker schuldig aan Adriaen Willemszn. zijdelakenkoopman te
Leiden 7 gulden 16 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan het Westeinde te Noordwijk
binnen, belend O Arent van Griecken en W Floris Willemszn., strekkende voor van de Heerweg tot
achter aan het erf van Arent van Griecken voorsz.
283. In margine: Hier moet volgen de 40e penning van 3 morgen leengoed met portie gelegen in de
woning door Cornelis Claeszn. van Claes den Boer zijn vader gekocht voor 1800 gulden gemeen in
Claes den Boer zijn woning.
17-06-1611. Trijntje Gerritsdr. weduwe van Cors Pieterszn. wonende Noordwijkerhout met Daniel van
der Bouchorst haar gekoren voogd, Pieter Janszn. wonende onder Duyn voor hem zelve, Jan
Willemszn. Cortswager wonende te Voorhout, man en voogd van Neeltje Jansdr., Jan Arentszn. van
Langevelt man en voogd van Aechte Leendertsdr., Jan Pieterszn. wonende Sevenhuysen en Symon
Dirckszn. voor hen zelve allen erfgenamen van Dirck Gerritszn. zal. ged. en Dignom Janszn. voor hem
zelve en als procuratie hebbende van Gerrit Janszn. wonende Rotterdam van 08-06-1611, Cornelis
Corneliszn., Cornelis Leendertszn. wonende Rijnsburg en Cornelis Arentszn. wonende Valkenburg
tezamen erfgenamen van Aechte Jansdr. allen voor hen zelven en vervangende haar andere zusters
en broers mede-erfgenamen van Aechte Jansdr. verkopen Pieter Jeroenszn. wonende op de Nesse
een huis en erf met een boomgaardje gelegen in de Gasthuisstraat nagelaten bij Dirck Gerritszn. en
Aechte Jansdr., belend ZW de erfgenamen van Lijsbeth Willemsdr. en Cornelis Aelbertszn.
slootmaker, NW dezelfde Cornelis Aelbertszn., NO Mees Corneliszn. en ZW de Gasthuisstraat, belast
met 2 st 7 duit erfpacht, onder verwijzing naar de oude brieven en zeker acte van accoord van 29-10-
1589. Voldaan met een schuldbrief van 600 gulden.
283v. 17-07-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte]
284. 16-10-1611. Jan Pieterszn. Boll verkoopt Adriaen Janszn. timmerman een stukje erf aan de
noordzijde van ko-pers huis gelegen aan de Noordmoolenweg, breed 20 roevoet en lang 63 roevoet,
belend NO Cornelis Louriszn. van Wassenaer, ZO de verkoper, ZW de koper en NW de
Noordmolenweg, voor 41 gulden 10 st.
285. 17-06-1611. Floris Wolphertszn. vleeshouwer verkoopt Jeroen Floriszn. zijn zoon de helft van
een huis en erf gelegen op de hoek van het oude Marctveld te Noordwijk binnen daarvan de verkoper
de wederhelft behoudt, belend in zijn geheel ZO Aelbert Corneliszn. slotemaker, ZW de weduwe van
Jhr Johan Prijs, NW de Crepelstraterweg en NO het oude Marctveld, belast met 6 st erfpacht tbv de
Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief van 1000 gulden.
285v. 21-10-1611. Frans van den Berch wonende Rijnsburg als principaal en Maritje Tielmansdr.
weduwe van Cornelis Isaacszn. van den Berch zijn moeder met Daniel van der Bouchorst haar
gekoren voogd zijn schuldig aan Isaack van den Berch burger van Leiden 18 gulden 15 st per jr met
waarborg door Maritje van een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de
weduwen van Jan Pieterszn. en Claes Pieterszn. en aan de andere zijde Jan Claeszn. kleermaker,
strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Achterweg.
286. 22-08-1611. Jacob Pieterszn. als oudste broer en bloedvoogd van zijn 6 onbejaarde halve broer
en zusters bij Pieter Janszn. zijn overleden vader geteeld aan Aechte Jansdr. en als procuratie
hebbende van Jeroen Joostenzn., Jacob Jacobszn. Hillenaer wonende Wassenaar mede voogden
over de voorsz. onbejaarde kinderen, Jacob Claeszn. van der Plas duinmeier te Katwijk gehuwd met
Yefge Pietersdr. en Dirck Maertenszn. wonende Katwijk op de Rijn gehuwd met Trijntje Pietersdr. voor
hen zelven als mede erfgenamen van Anna Pietersdr. hun comparanten zuster en schoonzuster
verkopen Anthonis Pieterszn. hun broer en zwager te weten Dirck Maertenszn. eerst ¼ van 15 hond,
1/3 van ½ van ¼ van dezelfde 15 hond en 1/10 van de andere helft van het voorsz. ¼, Jacob
Pieterszn. 6/10 van ½ van ¼ en Jacob Claeszn. van der Plas 1/10 van de ½ van ¼ gelegen in de Cley
aan Menacker daarvan de resterende gedeelten de voorsz. Jacob en Anthonis Pieterszn. bij erfenis
van haar vader en bij overlijden van Annetje Pietersdr. hun zuster is aangekomen, belend geheel ZO
de Achterweg, ZW Elisabeth van Schouwen, NW de Heerweg en NO de Menacker voorsz. en moet
betalen aan Dirck Maertenszn. 450 gulden, Jacob Claeszn. voor hem zelve en Jacob Pieterszn. als
voogd van de onbejaarde kinderen 113 gulden, alles gereed geld.
287. 26-11-1611. Jan Pieterszn. Boll lijndraaier is schuldig aan Bastiaen de Roy brouwer in de Rode
Handt te Lei-den 3 gulden 2½ st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen bij de
Molen, belend O Cornelis Louriszn., Z de Molensteeg en W en N Adriaen Janszn. timmerman.
287v. 30-11-1611. Pieter Pieterszn. stoeldraaier verkoopt Pieter Arentszn. lijndraaier een erfje met
lijnbaan geko-men zijnde van de koper, belend en belast volgens de oude brief, voor 224 gulden.
288. 30-11-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend NO Claes Gerritszn.
Verrol, NW de Heerweg en ZW en ZO de schuldenaar en nog op zijn lijnbaan daar achter gelegen,
belend NW en NO de schuldenaar, ZW Thomas Jansz. en ZO de Molensteeg.
288v. 10-12-1611. Dirck Janszn. wonende te Haarlem oom en voogd over Jannetje Jansdr. nagelaten
dochter van Maritje Cornelisdr. bij Jan Janszn. mitsgaders Pieter de Winter neef van vaderszijde en
Hendrick Claeszn. molenaar wonende Haarlem neef van moederszijde en Dirck Claeszn. cramer
wonende te Noordwijk tezamen voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Cornelis
Corneliszn. lakenkoper en Maritje Cornelisdr. voorsz. verkopen Jan Maertenszn. Hogenhouck van
Delft voorzoon van Maerten Janszn. Hogenhouck jegenwoordig wonende alhier een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Arent Gerritszn. Schaeck, daaraan Adriaen
Pieterszn. van der Werve, achter aan de noordoostzijde de muur van het Clooster van Noordwijk, ZO
Jan Pieterszn. mandemaker en ZW de Kerkstraat. Voldaan met een schuldbrief.
289v. 23-12-1611 Volgt schuldbrief van 1800 gulden met hypotheek op het gekochte alsmede op een
huis en erf gelegen aan de Voorstraat daarin hij woont, belend NW de Voorstraat met Neeltje
Nanningsdr. weduwe Adriaen Dirckszn. van Tiel, NO Mees Meeszn. erfgenamen , ZO dezelfde
erfgenamen en de Achterweg en NW Neeltje Nanningsdr. voorsz. Afgelost 09-01-1615.
290. 26-01-1612. Jan Willemszn. lijndraaier is schuldig aan Jan van Griecken goudsmid te Leiden 6
gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de Achter Kerkstraat, belend ZO de
weg, ZW Leentje Adriaensdr., NW Cornelis Janszn. linnewever en NO Hubert Bouwenszn. van der
Mersch.
291. 27-10-1611. Dirck Wolphertszn. secretaris van Voorhout als speciale procuratie hebbende van
Mr Jaecques de Geyn wonende den Haag en deze beloofde weder toe te maken 6 morgen weiland
gelegen in de Cley aan de Maandagse watering daaruit de cley of steenplaatsers aarde is verkocht
aan Adriaen Pieterszn. van der Werve, met waar-borg 2 morgen land gelegen in de cley aan de
Maandagse watering, belend ZO de Maandagse watering, ZO de schuldenaar, NW Cornelis Pieter
Symonsznzn. en NO het land van de erfgenamen van de heer van der Stadt.
291v. 30-01-1612. Anthonis Jacobszn. en Hubert Meeszn. Heilige Geestmeesters verkopen Hubert
Pieterszn. van der Mersche wonende te Noordwijk binnen een huis en erf gelegen aan het
Noordeinde te Noordwijk op Zee, belend N Reyer Janszn. stierman, O Adriaen Jacobszn., Z Maritje
Adriaensdr. weduwe van Claes Jacobszn. en W de weg, gekomen van Jacob Louriszn. Voldaan met
een obligatie van 57 gulden.
292. 22-01-1612. Lijsbeth Meesdr. weduwe van Floris Wolphertszn. met Wolphert Floriszn. haar zoon
voor de ene helft en Wolphert Floriszn., Adriaen Floriszn., Jeroen Floriszn. mitsgaders Willem
Jeroenszn. man en voogd van Haesje Florisdr. allen kinderen van Floris Wolphertszn. voor de andere
helft verkopen Hendrick Meeszn. 4 morgen land gelegen op de Geest, alles volgens de oude brieven,
voor 120 gulden contant.
292v . 30-01-1612. Frans Adriaenszn. brouwer in de Schenckan te Leiden verkoopt Jeroen Janszn.
een ledich erf gelegen over de Kerkstraat, breed 2 roe, belend ZW Jan Harmanszn. kleermaker, NO
de weg, ZO Thomas Janszn. lijndraaier en NW de Woonsdagse watering, belast met 8 gulden 2 st 8 p
per jr tbv Huych Meeszn. te Voorhout gehuwd met Aeltje Gijsbertsdr., voor 100 gulden contant.
293. 30-01-1612. Dezelfde verkoopt Jan Harmanszn. kleermaker een ledich erf gelegen over de
Kerkstraat, breed 2 roe, belend ZW Eeuwout Eeuwoutszn., NO de weg, ZO Jeroen Janszn. en NW de
Woonsdagse watering, belast met 8 gulden 2 st 8 p per jr tbv Huych Meeszn. voorsz., voor 100 gulden
contant.
294. 30-01-1612. Jan Harmanszn. kleermaker verkoopt Frans Adriaenszn. brouwer in de Schenckan
te Leiden een schepenbrief tlv Cornelis Corneliszn. alias Jongen Engel in zijn leven gewoond
hebbende te Noordwijkerhout van 30-04-1603 om daaruit te ontvangen 300 gulden verzekerd op een
huis en erf te Noordwijkerhout, belend W en Z Johan van Heusden, O de Heerweg en N Dignom
Pieters.
294v. 05-02-1612. Wollebrant Jacobszn. lijndraaier wonende jegenwoordig te Noordwijk binnen
verkoopt Huych Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar recht over
de put, belend Z Louris Arentszn., W Pieter Arentszn. en N en O de Heerweg. Borgen voor de
verkoper Thijs Harmanszn. en Hendrick Egbertszn. zijn ooms. Voldaan met een schuldbrief van 500
gulden.
295. 05-02-1612. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Pouwels Arentszn. stierman
wonende te Noordwijk op Zee.
296. 08-02-1612. Gerrit Leendertszn. lijndraaier is schuldig aan Adriaen Jacobszn. en Adriaen
Meeszn. Heilige Geestmeesters 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op een huis en erf met lijnbaan
gelegen aan de Zeestraat, belend NO het Diefpad, ZO Andries Willemszn., ZW de Zeestraterweg en
NW Eeuwout Jacobszn., Jan Symonszn. dekker en Jacob Joniszn. Afgelost 2-6-1624.
296v. 09-02-1612. Jan Pieterszn. Boll lijndraaier verkoopt Pieter Meeszn. lijndraaier een huis
getimmerd op het erf van Jhr Arent van Scharpenseel gelegen aan de Achterweg, belend NW de
Achterweg en NO, ZO en ZW het erf van de voorsz. Arent van Scharpenseel. Borg Cornelis
Corneliszn. timmerman. Voldaan met een schuldbrief van 387 gulden.
297. 09-02-1612. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Maerten Pieterszn. zijn
schoonvader.
298. 30-11-1611. Bouwen Arentszn. wonende Oegstgeest verkoopt Claes Dirckszn. scheepmaker te
Katwijk op Zee 3 morgen 5 hond 44 roe weiland gelegen in Rijnsoever, belend NO de huiszitten te
Leiden, ZO Jan Pieterszn. van der Tocht, ZW Floris Aelbertszn. en NW de Mient, belast met 37
gulden 10 st per jr tbv IJsbrant Starck. Voldaan met een obligatie van 312 gulden 10 st.
298v. 29-02-1612. Jacob Dirckszn. Gryp wonende Rotterdam, Claes Corneliszn. Quant man en voogd
van Machteltje Engebrechtsdr., Dirck Jasperszn. Gry wonende Leiden, Jan Janszn. Capelle man en
voogd van Duyfje Gerritsdr. wonende Delft en Cornelis Reyns man en voogd van Neeltje
Engebrechtsdr. wonende Rotterdam, allen erfgenamen van Luytje Dircksdr. eertijds weduwe van Mr
Rogier chirurgijn verkopen Andries Joostenzn. linnewever een huis en erf gelegen in de Kerkstraat,
belend ZW Eeuwout Eeuwoutszn., NW het slop van dezelfde, NO de Kerkstraat en ZO Thonis
Janszn., voor 189 gulden contant.
299. 27-03-1612. Cornelis Corneliszn. timmerman stelt dat hij aan Johan van Heusden baljuw van
Noordwijk als het recht van naasting jegens Jan Janszn. Neuven verkregen hebbende bij vonnis van
schout en schepenen ten achter was 78 gulden als rest van meerder volgens de brief van 04-05-1607.
Hij heeft geen middelen om dit te betalen en verklaart nu schuldig te zijn een jaarlijkse rente van 9
gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan de Brelofterweg, belend ZO
Jacob Warboutszn. en NW Cornelis Corneliszn. lijndraaier, strekkende voor van de Brelofterweg tot
achter aan het erf van Thonis Claeszn. Afgelost 04-05-1614.

H.J.v.d.Waag.
Spijkenisse, juni 1997.


kaart