Erfgoed Leiden en omstreken

Zoekformulier geavanceerd

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 168

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 168

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 168.

Dit deel begint met een proces tussen Arent Gerritszn. Schaeck gemachtigde van Jeroen Gerritszn.
Bronsgeest van 14-6-1618 om te compareren voor Welgeboren mannen, hetwelk niet verder is
uitgewerkt.

De bewerker heeft ook in dit deel getracht zoveel mogelijk een zelfde spelling aan te houden ivm
indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het origineel.

fol.
1. 21-11-1618. Thijs Maertenszn. de Koninck linnewever is schuldig aan Jeroen Janszn. schoemaker
en Jan Jacobszn. schoemaker wonende te Noordwijk op Zee als kerkmeesters van Noordwijk 10
gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend ZO Mees Meeszn.,
NO dezelfde met zijn lijnbaan, NW de Achterweg en ZW de Doelen.
2. 4-3-1619. Maerten Pieterszn. Kome is schuldig aan Cornelis Corneliszn. van der Poll olieslager
wonende te Schoonhoven 466 gulden wegens leverantie van hennip, met waarborg zijn huis en erf
gelegen in de Achter Zee- straat te Noordwijk binnen daarin hij woont, belend W en O Gerbrant
Pieterszn., NW Cornelis Willemszn. en NO de weg. Doorgehaald op verzoek van Bastiaen Arentszn.
de zoon (sic) van Cornelis Corneliszn. van der Pol op 4-2-1624.
2v. blanco.
3. 21-4-1619. Pieter Symonszn. wonende Valkenburg, Cornelis Jacobszn. wonende Catwijk en Teunis
Harmanszn. wonende Rijnsburg verkopen Jan Adriaenszn. Berendrecht wonende op Bergendal een
huis en erf met schuur en barg gelegen op het Westeinde, lest bewoont en gebruikt door Jan
Huygenzn. Vroman, belend ZO de Achterweg, ZW Jan Corneliszn. lijndraaier, NW de Heerweg en NO
Jhr Andries van Tienen en Claes Dirckszn. volgens zekere decreetbrief, onder verwijzing naar een
oude brief van 16-8-1611 tussen Jr Andries van Tienen en de voorgaande possesseur van dit huis en
erf. Voldaan met een schuldbrief van 1750 gulden.
4. 14-2-1620. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Adriaen Corneliszn.
koekebakker wonende te Noordwijk, vader van de schuldenaar.
5. 10-5-1619. Oude Dirck Claeszn. is schuldig aan Jan Claeszn. lakenkoper 25 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZO Jan Jacobszn. lijndraaier, ZW en
NW Jeroen Jan Huygenznzn. en NO de Kerkstraterweg.
6. 25-5-1619. Louris Quirijnszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gijsbert Thoniszn. wonende
aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NW Job Baerthoutszn., ZW de Lijdweg, ZO Cornelis
Pieterszn. Hennevanger en NO de Heerweg. Voldaan met een schuldbrief van 288 gulden.
6v. blanco.
7. 29-5-1619. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
7v. blanco.
8. 28-5-1619. Adriaen Corneliszn. koekebakker verkoopt Dirck Jacobszn. van Waesdorp 3½ hond
weiland, belend ZO de koper, ZW Jeroen Teuniszn. met bruikwaar, NW Wolphert Floriszn. en NO
Claes Symonszn. voor 325 gul-den contant.
8v. blanco.
9. 12-7-1619. Maerten Symonszn. schipper is schuldig aan Jacob Janszn. van Assendelft wonende te
Leiden 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf alsmede 3½ hond land gelegen op het
Oosteinde, belend NO Willem Dammaszn., ZO de weg, ZW Adriaen Mees Doesen en Dirck
Joostenzn. smid c.s. en NW Jan Pieterszn. eertijds koster.
10. 15-8-1619. Maerten Symonszn. schipper stelt dat hij zijn bieren welke hij in zijn nering van
biersteken consumeert halende is in het huis van Pieter van Heussen brouwer in de Engel te Leiden
en deze zo nu en dan betaalt als het hem uitkomt en stelt derhalve tot zekerheid voor zijn eventuele
schulden het voorsz. vermelde huis en erf.
10v. blanco.
11. 6-7-1619. Aeltje Jansdr. ongehuwd persoon met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd stelt dat
Wouter Jacobszn. metselaar haar voor schout en schepenen alhier heeft opgedragen een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat volgens de brief van 29-5-1616 en dat zij op dezelfde dag tvv verkoper en tbv
Jan Claeszn. lakenkoper te Noordwijk heeft gepasseerd een penningbrief van 750 gulden met
hypotheek op het gekochte. Zij heeft echter geen middelen meer om het restant van 600 gulden te
betalen en draagt nu aan Jan Claeszn. het voorsz. huis op belast met 3 st per jr tbv het Clooster te
Noordwijk en 6 gulden 5 st per jr tbv het Arme Heilige Geesthuis te Noordwijk.
12. 16-1-1620. Claes Gerritszn. lijndraaier verkoopt Cornelis Wouterszn. lijndraaier een huis en erf
met lijnbaan gelegen aan de Achter Kerkstraat, belend NW de weg, NO de heer van Noordwijk, ZO de
Molensteeg en ZW Marytje Willemsdr., belast met 12 st erfpacht tbv het Clooster van St Catharyna en
Barbara. Waarborg door Dirck Claeszn. waard of herbergier in de Ashoop voor alle kommer en last
welke aan het huis en erf zouden kleven boven de belasting, met hypotheek op zijn huis en erf
genaamd de Ashoop, gelegen in het Westeinde, belend NO en NW Gerrit Corneliszn., ZW Marcus
Janszn. schrijnwerker en ZO de Heerweg. Voldaan met een schuldbrief van 850 gulden.
13. 16-1-1620. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Wouter Pieterszn. vader van
de schuldenaar
en Floris Willemszn.
14. 11-10-1619. Isbrant Louriszn. van Swaenswijck verkoopt Arent Symonszn. van Tesker wonende
Leiden een lijfrentebrief van 57 gulden tbv de voorsz. Swaenswijck tlv het Graafschap van Holland en
Westfriesland voor 370 gulden 10 st.
14v. blanco.
15. 29-5-1619. Bartholomeus Dirckszn. Vinck wonende Leiden gehuwd met Neeltje Dircksdr. weduwe
van Arent van Griecken verkoopt Nicolaes de Gijselaer wonende Utrecht een huis en erf gelegen in
het Westeinde te Noord-wijk binnen, belend aan de ene zijde de weduwe van Leendert Dammaszn.
schipper deurgaande en aan de andere zijde Philips Gilliszn. kleermaker, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis en erf van Marytje Leendertsdr. weduwe van Jan Symon Claesznzn.
Voldaan met een rentebrief van 450 gulden en een schuldbrief van 550 gulden.
15v. blanco.
16. 29-5-1619. Volgt schuldbrief van 550 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Isaack van der
Berch wonende Leiden.
17. 29-5-1619. Volgt rentebrief van 28 gulden per jr met hypotheek op het gekochte en zelfde borg.
18. Ongedateerd en ongetekend. Cornelis Pieterszn. wonende Noordwijkerhout is schuldig aan Huych
Adriaenszn. wonende op de Oosterlingplaats te Leiden 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn
huis en erf gelegen op het Oosteinde, belend NW de Voorstraat, ZO Hendrick Dirckszn. en Jr van
Mathenesse en ZW de schuldenaar, belast met 7 st per jr.
19. Ongedateerd, doch wel getekend. Adriaen Corneliszn. van Berendrecht verkoopt Pieter
Jeroenszn. tbv Jan Adriaenszn. van Berendrecht vader van de verkoper als het recht van naasting
verkregen hebbende op 22-1-1620 9 hond weiland gelegen in Noordbroek, belast met 2 pond hollands
per jr tbv de Heilige Geest alhier alsmede een akker of laan liggende aan de oost of noordoostzijde
van het land van Egbert Gijsbrechtszn. voor 1700 gulden contant boven de belasting.
20. 2-5-1620. Doorverkoop aan Maerten Huybrechtszn. wonende op de Geest, belend de 9 hond ZW
Mees Symonszn. op de Nes, NW de Woonsdagse watering, NO Adriaen Cornelis Symonsznzn. en
ZO de erfgenamen van Egbert Gijsbrechtszn. alsmede de voorsz. laan, voor 2000 gulden contant.
21. 17-5-1620. Cornelis Pieterszn. en Maerten Pieterszn. broers wonende Catwijk op de Rijn, Dirck
Bruynenzn. van Velsen waard in de Valk aan ‘s-Gravendam verkopen Jan Douse schoemaker
jegenwoordig uitroeper alhier een huis en erf gelegen in de Zeestraat, belend NO de Zeestraterweg,
ZO Daniel van der Bouckhorst en ZW en NW de verko-per met een tuin, voor 230 gulden contant.
22. 24-5-1620. Jan Teuniszn. gehuwd met de weduwe van Eeuwout Jacobszn. lijndraaier verkoopt
Claes Arentszn. een huis en erf met lijnbaan gelegen in de Nieuwe Zeestraat, belend ZO Jan
Willemszn., ZW de Woonsdagse watering, NW Mees Janszn. en NO de nieuwe Zeestraat, belast met
3 gulden 2 st 8 p per jr tbv Claes Pieterszn. schoemaker, voor 910 gulden contant.
22v. blanco.
23. 24-5-1620. Pieter Claeszn. van Loenen wonende jegenwoordig te Santvoort verkoopt Hubert
Bouwenszn. van der Mersch timmerman wonende alhier een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de
Noordmolenweg recht over de molen, belend W Claes Jacobszn. lijndraaier, N de Woonsdagse
watering, O Symon Maertenszn. molenaer en Z de Noordmolenweg, belast met 4 gulden erfpacht per
jr en 9 gulden 7 st 8 p losrente per jaar beide toekomende Jr Nicolaes van der Bouckhorst heer van
Wimmenum wonende den Haag voor 970 gulden 11 st 4 p contant te betalen aan Nicolaes van der
Bouckhorst en 230 gulden.
24. 24-5-1620. Doorverkoop aan Pieter Janszn. lijndraaier belast met een custing welke de verkoper
daarop had alsmede de voormelde lasten. Voldaan boven de bevrijding van de voorsz. jaarlijkse
erfpacht en de rente met hoofdsom van dien en de custing welke de comparant daarop sprekende
had, voor 220 gulden contant.
25. 7-6-1620. Engel Wouterszn. Winck (=Vinck)wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Dirck
Gerritszn. timmerman wonende te Noordwijk binnen 325 gulden wegens leverantie van kalk, steen,
houtwerk alsmede van arbeidsloon van zijn nieuw getimmerde huis met hypotheek op datzelfde huis
en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend ZO Teunis Janszn. Burger, ZW de Heerweg. NW Pieter
Toniszn. en NO de erfgenamen van za Odt?Arentsdr.
25v. blanco.
26. 14-6-1620. Jacob Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jan Huybertszn.
wonende aldaar 300 gulden wegens leverantie van kaas, boter en andere waren, met hypotheek op
zijn huis en erf gelegen op het Zuideinde genaamd d’calis, belend NW Harman Harmanszn., O het
buurpad en Z en W de Lijdweg, strekkende tot de Wildernis toe.
26v. blanco.
27. 9-9-1620. Cornelis Corneliszn. timmerman wonende Amsterdam verkoopt Panck Jacobszn. van
Couwenhoven houtkoper wonende Leiden een huis en erf gelegen over de Kerkstraat, belend ZW
Eeuwout Eeuwoutszn., NO de weg, ZO Jeroen Janszn. en NW de Woonsdagse watering, belast met
4 gulden 1 braspenning per jr tbv Huych Meeszn. te Voorhout, man en voogd van Aeltje Gijsbertsdr.
en 9 gulden 7 st 8 p per jr tbv Frans Adriaenszn. van Leeuwen burgemeester van Leiden, voor 300
gulden contant boven de belasting.
27v. blanco.
28. 29-6-1620. Cornelis Symonszn. wonende Papsou bij Delft verkoopt Jan Arentszn. van Rijn
timmerman 2 percelen land naast elkander tezamen groot 4½ morgen zo wei-, hooi- of teelland
gelegen in besloten duinschoten, belend O Pieter Adriaenszn. den Hartich, ZO Jan Janszn. alias Jan
Clynckert en Gerrit Jacobszn. Roo, Z Warbout Jacobszn. Roo, W Adriaen Jacobszn. met bruikwaar en
N Adriaen Jacobszn. voorsz., belast met 4 gulden 1 st erfpacht en 34 st brabants, voor 875 gulden
contant.
29. 14-5-1620. Philips van Loon bode van Noordwijk en Neeltje Pietersdr. weduwe van Dirck
Quirijnszn. met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd zijn schuldig aan de gezworens van
Noordwijk te weten Philips 31 st 4 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Zeestraat,
belend ZW de Zeestraat, NW Agniete Hendricksdr., NO de erfgenamen van Cornelis Jeroenszn.
lijndraaier en ZO Maria Claesdr. van Dam en Neeltje 17 st 8 p per jr met hypotheek op haar huis en
erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZW de voorsz. straat, NW Noe Pouwelszn. lijndraaier, NO
Adriaen Jacobszn. bakker en ZO Haesje Adriaensdr. weduwe Gerrit Gerritszn. hoedemaker met
Huych Janszn. bakker.
30. 24-9-1620. Bruyn Janszn. jegenwoordig schepen verkoopt Hendrick Hendrickszn. schoemaker
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de weg, ZO Bouwen
Dammaszn., ZW mede de weg en NW Jan Toniszn. belast met 1 oortje ‘s-Graven erfhuur. Voldaan
met een schuldbrief van 450 gulden.
30v. blanco.
31. 24-9-1620. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
31v. blanco.
32. 27-9-1620. Annetje Meesdr. weduwe van Claes Jacobszn. met Gijsbrecht Niester haar gekoren
voogd verkoopt Teunis Jacobszn. een huis en erf gelegen op de Cruysweg, belend NW Dirck
Gerritszn. timmerman en Jan Pieterszn., NO Jan Corneliszn. lijndraaier, ZO de koper en ZW de
voorsz. Cruysweg, belast met 15 st per jr tbv de Deputaten te Leiden, voor 700 gulden contant.
32v. blanco.
33. 3-10-1620. Jan Claeszn., oude Dirck Claeszn. en Pieter Claeszn. broers, erfgenamen van Neeltje
Dircksdr. weduwe van Claes Janszn. Mager beiden z.g. verkopen jonge Dirck Claeszn. hun broer en
mede-erfgenaam 3/4e van 5 hond land gelegen buiten het Oosteinde, daarvan de koper ¼ toekomt,
belend in zijn geheel ZW en NW de Abdij van Leeuwenhorst, NO de erfgenamen van Jannetje Sorge
te Delft en ZO het Zuidbroeker schouwslootje, belast met 3/4e van 6 gulden per jr, voor 450 gulden
contant.
33v. blanco.
34. 31-5-1620. Maertje Jacobsdr. weduwe van Cornelis Banckerszn. stierman wonende te Noordwijk
op Zee met Jacob Warre haar gekoren voogd is schuldig aan Jan Claeszn. wonende te Lisse 5 gulden
10 st per jr met hypotheek op haar huis en erf daar zij in woont gelegen te Noordwijk op Zee, belend
ZO Cornelis Pieterszn. alias grote Cees, NW de weduwe van Warbout Jacobszn., Z de Heerweg en
NO Clement Arentszn. scheepmaker.
35. 16-6-1621. Gerritje Cornelisdr. weduwe van Jan Claeszn. getoenaemt Jan backer met Symon
Janszn. van Alckemade haar zwager en gekoren voogd verkoopt Neeltje Jansdr. nagelaten dochter
van Jan Claeszn. voorsz. bij Meynsje Arentsdr. en dat ten bijwezen van Dirck Adriaenszn. van Tiel en
Jan Pieterszn. alias Coster haar voogden een huis en erf met schuur en barg alsmede een croft land
gelegen in de Zeestraat, belend NO de Cruysweg c.s., ZO Teunis Symonszn. timmerman en Leendert
Joriszn. c.s., ZW de Woonsdagse watering en NW Pieter Janszn. lijn-draaier, belast met 6 gulden 5 st
per jr tbv de Arme Heilige Geest te Noordwijk, voor 937 gulden 10 st, de lasten van 100 gulden daarin
begrepen.
36. 16-6-1621. Dezelfde verkoopt Symon Janszn. alias Breugom 8 hond land gelegen buiten het
Oosteinde, belend NW de Goyweg, NO Jan Dirckszn. Clerck, ZO Annetje Engelsdr. weduwe van Jan
Hendrickszn. en ZW Adriaen Jacobszn. Holst, belast met de helft van 13 gulden per jr tbv de
Deputaten te Leiden, daarvan de andere helft komt tlv Adriaen Jacobszn. Holst en 18 gulden 15 st tbv
de kinderen van de heer van Duvenvoorden, voor 622 gulden contant, de voorsz. lasten daarin
getrokken.
37. 16-5-1621. Noe Pouwelszn. lijndraaier is schuldig aan Willem Pieterszn. schoenmaker
administrerende en Jacob Adriaenszn. schipper toeziende regeerders van het Arme Heilige Geesthuis
te Noordwijk 15 gulden 12 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Kerkstraat,
belend NW Jan Leendertszn. kuiper, NO Adriaen Jacobszn. bakker, ZO Neeltje Pietersdr. en ZW de
Kerkstraat alsmede een lijnbaan, belend ZW de Brelofterweg, NW Gijsbert Claeszn. duinmeier, NO
Adriaen Janszn. lijndraaier en ZO Aelbert Dirckszn. lijndraaier belast met 300 gulden wegens de koop
tbv de erfgenamen van Leendert Gerritszn. kuiper en Ermpje Thonisdr. Borgen Thonis Leendertszn.,
Gerrit Leendertszn. en Jan Leendertszn. broers, oude Dirck Claeszn. Gorter, Floris Gerritszn. en
Eeuwout Eeuwoutszn. lijndraaier zijn zwagers.
38v. blanco.
39. 31-5-1621. Cornelis Claeszn. Boer verkoopt Pieter Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee een
huis en erf gelegen aldaar in de Nieuwe Zeestraat zo die nu genoemd wordt, belend N Cornelis
Willemszn. Swager en Z Cornelis Heynen, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan de
schuur van Jan Engelszn. belast met 1 duit per jr. Voldaan met een schuldbrief van 725 gulden.
40. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Dese minuut
teniet gedaan 30-5-1622.
41. 17-5-1621. Dirck Dirckszn. den Heynst enig erfgenaam van zijn ouders verkoopt Stijntje
Maertensdr. weduwe van Christoffel Thoniszn. van Houten een erf gelegen in de nieuwe Zeestraat,
belend ZO de verkoper, ZW Jan Isebrantszn. en NW en NO de koopster, voor 45 gulden contant.
42. 21-5-1621. Cornelis Pieter Symonsznzn. is schuldig aan Daniel van der Bouckhorst notaris 31
gulden 5 st per jr met hypotheek op 8 morgen land gelegen in de Cley achter de woning daar Sybrant
Adriaenszn. op woont, belend ZO en ZW Symon Pieter Symonsznzn., NW Floris Pieterszn. en NO
Floris Pieterszn. voorsz. en ‘s-Gravendijk. Afgelost 12-5-1630.
43. 31-5-1621. Pieter Floriszn. wonende te Noordwijk op Zee heeft gekocht van Cornelis Claeszn. den
Boer een huis en erf gelegen aan de nieuwe straat te Noordwijk op Zee, belend als onder 39 voor 725
gulden contant. Cornelis Claeszn. den Boer is met Jacob Corneliszn. voor hem zelve, en voor Jan
Claeszn. gehuwd met Cilletje Cornelisdr., Dirck Pieterszn. gehuwd met Aechje Cornelisdr., Hendrick
Pieterszn. gehuwd met Marytje Cornelisdr., Hendrick Hendrickszn. gehuwd met Jaentje Cornelisdr.
zijn zoon en zwagers als erfgenamen van Cunera Symonsdr. haar moeder en schoonmoeder
overeengekomen dat de kinderen was aangekomen 200 gulden, dus elk 40 gulden als moederlijk
versterf te betalen met elk 6 gulden per jr, welk geld zal worden betaald uit de voorsz. paeyen van elk
half jaar 20 gulden.
44. 31-5-1621. Emmetje Arentsdr. weduwe van Jan Engelszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Engel Clementszn. haar gekoren voogd verkoopt Harmen Corneliszn. wonende aldaar een huis en erf
gelegen in de nieuwe straat, belend W Jacob Harmanszn., O Claes Arentszn., N Cornelis Corneliszn.
alias Bouff en de verkoopster en ZW de nieuwe straat. Voldaan met een schuldbrief van 800 gulden.
De verkoop is gedaan met consent van Ange Jansdr. vervangende haar broer Adriaen Janszn. en
Jaepje Jansdr. haar kinderen.
45. 31-5-1621. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
46. 4-6-1621. Frederickje Fredericksdr. weduwe van Huych Arentszn. wonende te Noordwijk op Zee
met Symon Pieterszn. haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Jacobszn. wonende aldaar een huis en
erf gelegen aldaar, belend O Pieter Arentszn., N de werf, W Pouwels Floriszn. met zijn erf en Z de
verkoopster. Voldaan met een schuldbrief van 340 gulden.
47. 4-6-1621. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
48. 9-6-1621. Dirck Bruynenzn. van Velsen wonende aan ‘s-Gravendam en mede als procuratie
hebbende van Cornelis Pieterszn. en Maerten Pieterszn. broers wonende Catwijk op de Rijn verkoopt
Jan Pieterszn. koster een tuin gelegen in de Zeestraat, haar aangekomen van Pieter Jacobszn. hun
bestevader, belend NO de Zeestraat, ZO Jan Does uitroeper en Daniel van der Bouckhorst, ZW de
nieuwe Zeestraterweg en NW de koper, voor 200 gulden contant.
49. 18-7-1621. Gerrit Jacobszn. als speciale procuratie hebbende van Jan Gerritszn. schoemaker zijn
zoon verkoopt Adriaen Floriszn. en Jeroen Floriszn. broers tezamen een perceel weiland gelegen aan
de Hoge weg, belend NW de voorsz. Hogeweg, NO Leendert Leendertszn., ZO de Maesloot en ZW
Tonis Huybertszn. alles volgens de oude brieven, de jongste van 5-5-1616. Voldaan met twee
obligaties.
50. 15-8-1621. Adriaen Willemszn. wonende Noordwijkerhout verkoopt Anna van Woerden vrouwe
van Vliet 9 hond weiland, belend ZO de Woonsdagse watering, ZW Symon Jeroenszn., NW de
koopster en NO Arent van der Hooch, belast met 6 gulden erfpacht die ontvangen worden door
Coolwijck, voor 1300 gulden contant.
51. 22-10-1621. Floris Aelbrechtszn. van Tol wonende Catwijck op de Rijn is schuldig aan Willem
Corneliszn. Tybault wonende Leiden 100 gulden per jr met hypotheek op 1 morgen teelland gelegen
in de Noornes in Rijnsover, belend NO de kinderen van Adriaen Adriaenszn. Cloen en Lijsbeth
Thonisdr. en de schuldenaar met het volgende weiland, ZO Jan Leendertszn. Tol, ZW het land aan de
Noornesserlaan en NW Mr Steven van der Werve, 3 morgen 5 hond 65 roe land gelegen naast het
voorgaande, belend NO Claes Dirckszn. scheepmaker, ZO Jan Pieterszn. van der Tocht, ZW de
voorsz. kinderen van Adriaen Cloen en de schuldenaar en NW de Mient toebehorende aan Jan
Claeszn. duinmeier. Afgelost 5-5-1622.
52. 7-8-1621. Wouter Pieterszn. lijndraaier alias Wouter Pier Joppen wonende te Noordwijk binnen is
schuldig aan Jan Maertenszn. Hogenhouck voorzoon van Maerten Janszn. Hogenhouck 10 gulden
per jr met hypotheek op zijn huis en erf van ouds genaamd de Velsack met lijnbaan en loods gelegen
aan de Achter Kerkstraat daar hij in woont, belend ZO en ZW de wegen, NW Adriaen Gabrielszn.
lijndraaier en NO Adriaen Janszn. lijndraaier gehuwd met Hilletje Lourisdr. weduwe van Gerrit
Leendertszn. alias Lock met Floris Corneliszn. alias Roo Floriszn.
53v. blanco.
54. 7-8-1621. Cornelis Pieterszn. Huysman alias Pompman jegenwoordig wonende in
Noordwijkerhout op de woning genaamd de Pomp is schuldig aan dezelfde 12 gulden 10 st per jr, met
hypotheek op een huis en erf gelegen op het oosteinde te Noordwijk binnen, belend NO Hendrick
Dirckszn., ZO en ZW Jhr Johan van Mathenesse en NW de weg.
55v. blanco.
56. 1-9-1621. de eersame Isaack van den Berch schout van Voorhout verkoopt Huybert Pieterszn.
van der Houve een losrentebrief van 18 gulden 15 st per jr , te lossen met 300 gulden, tlv Frans van
den Berch en Marytje Tielmansdr. weduwe van Cornelis Isaackszn. speciaal gevestigd op haar huis
en erf daar zij nu in woont, alles volgens de brief van 21-10-1611, voor 300 gulden contant.
57v. 23-10-1621. Jacob Pieterszn. JG wonende in de Cley verkoopt Thonis Pieterszn. zijn broer zijn
gedeelte in 15 hond land liggende in de Cley daarvan de rest aan de koper toebehoort, belend ZO de
Achterweg, ZW juffr. Elisabeth van Schouwen, NW de Heerweg en NO de Nieuacker, voor 450 gulden
contant.
57v. 7-11-1621. Matthijs Arentszn. backer verkoopt Jr Frans van der Does een huis en erf gelegen
aan de zuidwestzijde van het huis en erf van de koper, belend ZO de Zeestraterweg, ZW de
erfgenamen van Cornelis Jeroenszn. en NO en NW de koper. Voldaan met een obligatie van 700
gulden.
58. 1-12-1621. Panck Jacobszn. van Couwenhoven houtkoper te Leiden verkoopt Pieter
Bartelmeeszn. lijndraaier een huis en erf gelegen over de Kerkstraat, belend ZW Eeuwout
Eeuwoutszn., NO de weg, ZO Jeroen Janszn. en NW de Woonsdagse watering, belast met de helft
van 8 gulden 2 st 8 p per jr tbv Huych Meeszn. te Voorhout, man en voogd van Aeltje Gijsbertsdr.
Voldaan met een schuldbrief.
58v. blanco.
59. 1-12-1621. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte.
59v. blanco.
60. 24-11-1621. Cornelis Corneliszn. Outge, Huybert Willemszn. en Coenraet Pieterszn. kerkmeesters
van de paro-chiekerk van Noordwijkerhout verkopen Cornelis Corneliszn. wonende onder Duyn 1
morgen of 5½ hond weiland gelegen aan Crayerlaan, belend NW de voorsz. laan, NO Hendrick
Pieterszn. den Deuyt, ZO de Woonsdagse watering en ZW Thonis Engelszn., belast met 4 gulden per
jr tbv de Kerk van Noordwijk, voor 850 gulden boven de belasting.
61. 24-11-1621. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
62. 29-11-1621. Huych Janszn. backer verkoopt Aelbrecht Janszn. kleermaker een erf gelegen achter
kopers huis daar hij in woont groot 3 roeden en 2 voet, belend ZW de koper, ZO Adriaen Corneliszn.
koekebakker, NO Neeltje Gijsbrechtsdr. en NW de verkoper, voor 31 gulden contant.
63. 1-12-1621. Jan Pieterszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Adriaen Claeszn. schipper 4
morgen wei- hooi- of teelland gelegen op de Nes, belend NW de Grafelijkheids wildernis, NO Louris
Hendrickszn. c.s., ZO de Woonsdagse schouwbare watering, ZW de erfgenamen van Pieter Hobbens,
belast met 17 gulden per jr tbv Johannes Corneliszn. van Heusden schout alhier, voor 1100 gulden
contant boven de belasting.
64. 1-1-1622. Doorverkoop aan Hendrick Jeroenszn. van der Plas van hetzelfde onroerend goed en
belast boven de erfpacht nog met een rente van 37 gulden 10 st, voor 1100 gulden contant.
65. 22-2-1622. Haesje Arentsdr. weduwe van Gerrit Gerritszn. hoedemaker met Jan Arentszn. haar
gekoren voogd verkoopt Willem Pieterszn. schoemaker administrerende en Jacob Adriaenszn.
schipper toeziende regeerders van de Arme Heilige Geest een huis en erf gelegen in de Kerkstraat,
belend NW Neeltje Gillisdr. weduwe van Dirck Quirijnszn., ZO Huych Janszn. bakker strekkende voor
van uit de Kerkstraat tot achter aan Huych Janszn. voorsz. erf toe. Geen prijs genoemd.
65v. 14-2-1622. Gillis Corneliszn. lijndraaier is schuldig aan Johannes Corneliszn. van Heusden
schout van Noord-wijk een losrente van 25 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk bin-nen, belend NW Gerrit Jacobszn. van Velsen, NO het Klooster te
Noordwijk, ZO jonge Dirck Claeszn. en ZW de Kerkstraat, alsmede een lijnbaan en loodsje gelegen in
de Molensteeg, belend NO Pieter Dirckszn. cramer met een halve dijk, ZO de Molensteeg en ZW en
NW Wouter Warboutszn., belast het huis met 6 gulden 5 st per jr tbv Frans Adriaenszn. van Leeuwen
brouwer te Leiden en de lijnbaan met 10 st per jr erfpacht tbv het Convent van Noordwijk.
67. 20-2-1622. Jan Claeszn. van Minderscha schoolmeester jegenwoordig wonende Leiden is
schuldig aan Jan Maertenszn. Hogenhouck voorzoon van za Maerten Janszn. Hogenhouck 6 gulden 5
st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen achter den Toorn te Noordwijk binnen, belend NO t
Convent te Noordwijk, ZO de weg aan het Kerkhof, ZW Huybert Pieterszn. van der Houve en NW de
voorsz. Van der Houve en Adriaen Floriszn. schoemaker.
68v. 3-3-1622. Pieter Claeszn. schoemaker verkoopt Claes Pieterszn. schoemaker, Niesje
Cornelisdr., Mees Symonszn. en Cornelis Claeszn. schoemaker zijn vader, moeie, oom en broer een
huis en erf genaamd het blauwe huis gelegen op het Oosteinde, belend ZO de Achter- of Doelweg,
ZW Willem Janszn. van der Plas met het andere gedeelte van het huis hetwelk genaamd wordt de
blauwe kamer en bewoond wordt door Gerrit van Meyburch secretaris van Noordwijk, belend NW de
Voorstraterweg en NO Louris Janszn. stierman, waaronder begrepen de kelder onder de blauwe
kamer gefundeerd en gemaakt tot hun gerief, belast met 3 pond hollands, daarvan de kopers 2 pond
moeten betalen en Willem Janszn. van der Plas 1 pond, voor 1300 gulden contant.
69v. 3-3-1622. Pieter Claeszn. schoemaker verkoopt Willem Janszn. van der Plas een huis of camer
van zijn erf genaamd de blauwe kamer gelegen op het Oosteinde daar nu ter tijd Gerrit van Meyburch
in woont, belend NO Claes Pieterszn., Niesje Cornelisdr., Mees Symonszn. en Cornelis Claeszn.
schoemaker, ZO de Achter- of Doelweg, ZW Andries Corneliszn. wagemaker en NW de
Voorstraterweg, hetwelk aan het blauwe huis is aangebracht, belast als hiervoor vermeld met 1 pond,
voor 600 gulden contant.
70v. blanco.
71.13-3-1622. Wichmans Hendrickszn. wonende te Noordwijk op Zee als speciale last hebbende van
Jan Claeszn. Crijgsman zijn oom verkoopt Jacob Warboutszn. stierman wonende aldaar een huis en
erf met een halve born- of waterput gelegen op het zuideinde aldaar, belend volgens de brief van 2-6-
1587 en groot vermogens drie distincte actes van 17-4-1601, 4-6-1610 en 6-7-1611en belast met 4
erfpachten, tezamen 38 st 9 p per jr, voor 675 gulden contant boven de belasting.
72. 17-3-1622. Joachum Gerritszn. Huysman wonende te Noordwijk binnen is schuldig aan Jan
Maertenszn. van Hogenhouck 28 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met croft gelegen in
de Zuidmolensteeg te Noordwijk binnen, belend ZO de Achterweg en Jhr Pieter van der Molen, ZW de
Zuidmolensteeg, NW Lucas Janszn. van Wassenaer en Dirck Wolphertszn. en NO Jhr Pieter van der
Molen, belast met 25 st per jr tbv St Catharynen Gast-huis te Leiden.
73v. blanco.
74. 17-3-1622. Dezelfde is schuldig aan dezelfde 100 gulden wegens geleend geld met hypotheek op
hetzelfde onroerend goed. Afgelost 14-3-1625.
75. 17-3-1622. Jasper Jasperszn. metselaar jegenwoordig koster van de Parochiekerk is schuldig aan
Jan Claeszn. wantsnijder 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen op het
Oosteinde daar nu Jeroen Janszn. schoemaker in woont, belend NO Maertje Cornelisdr. weduwe van
Cornelis Isbrantszn., ZO de Achterweg, ZW Willem Claeszn. glazemaker en Annetje Engelsdr. en NW
de Voorstraat.
76. 13-4-1622. Willem Pieterszn. schoemaker administrerende en Jacob Adriaenszn. schipper
toeziende regeersders van het Arme Heilige Geesthuis verkopen Mr Christiaen Philipszn. van Loon
chirurgijn een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Neeltje Gillisdr. weduwe van Dirck
Quirijnszn. en ZO Huych Janszn. bakker, strekkende voor uit de Kerkstraat tot achter aan Huych
Janszn. voorsz. voor 550 gulden.
76v. blanco.
77. 13-4-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Philips van Loon bode van
Noordwijk en Dirck Claeszn. waard in de Ashoop.
los blad hetwelk met een speld hier bevestigd is.
13-11-1622. Adriaen Stalpaert van der Wielen heeft op 5-4-1622 verkocht aan Eva Stalpaert van der
Wielen zijn zuster toen weduwe van Philips Soeters en nu gehuwd met Sr Diderick Aluwijn koopman
te Amsterdam zijn woning met schuur, wagenhuis, barg en boomgaard alsmede 36 morgen zo wei7
als teelland gelegen in de Cley, als 24 morgen 3 roe 5 voet daarop op een gedeelte de woning staat,
belend in zijn geheel NW de Bovesloot en de schouwatering,
NO Jr Nicolaes van der Bouckhorst, ZO de Buursloot en ZW de ‘s-Gravendijck, de lage
weide 2 morgen 5 hond 12 roe, belend N Jr van Berkom gehuwd met juffr. Lijsbeth van Schouwen, ZO
de Achterweg lopende uit de Heereweg hierna genoemd naar de Abdij van der Lee, ZW Mees of de
weg en NW de Heerweg, 2 campen weiland tezamen groot 2 morgen 64 roe, belend in zijn geheel NO
een stuk vicarieland, ZO de Maesloot, ZW de erfgenamen van Frans Hals te Haarlem en NW de
Hogeweg, 2 campen land tezamen 2 morgen 4 hond 45 roe 9 voet 6 duim, belend ZW de Heereweg
en NW het land genaamd de Ommelap behorende tot het Cappelland, 5 hond 97 roe, belend O het
Convent te Noordwijk, ZW de ‘s-Gravendijk en NW Pieter Janszn. Paerdekoper, item het ‘s-Gravenland
groot 3 morgen 3 hond 52 roe belend ONO het St Agnieten convent te Leiden en WZW Anna
Pietersdr. weduwe van Symon Pieterszn., de Abdij van Rijnsburg en de Kerk te Noordwijk, voor 25000
gulden met restrictie dat bij overlijden van de koopster het onroerend goed moet vererven op de
verkoper of diens kinderen en dat de dan geldende koopprijs in mindering dient te worden gebracht op
hetgeen dan geërfd zou worden.
78. 28-4-1622. Jasper Jasperszn. metselaar verkoopt Adriaen Janszn. kleermaker een huis en erf
gelegen in de Zee-straat te Noordwijk binnen, belend ZW de voorsz. Zeestraat, NW en NO Daniel van
der Bouckhorst en ZO Claes Pieterszn. schoemaker. Voldaan met een schuldbrief van 325 gulden.
79. 28-4-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Pieter Symonszn. bakker.
80. 21-4-1622. Pons Janszn. van Houten lijndraaier is schuldig aan Cornelis Corneliszn. van der Poll
olieslager wonende Schoonhoven 18 gulden 15 st per jr met hypotheek op een huis en erf met
boomgaard en lijnbaan gelegen in het Westeinde daarin de schuldenaar woont, belend ZO de
Heereweg, ZW Symon Meeszn., NW Jan Willemszn. en NO Jan Isbrantszn. en Maertje Isbrantsdr.
81. 4-5-1622. Dirck Arentszn. van Thil en Jan Pieterszn. alias Coster voogden over Neeltje Jansdr.
nagelaten dochter van Jan Corneliszn. alias Jan Backer bij Meynsje Arentsdr. verkopen Floris
Gerritszn. een huis en erf met schuur, barg en een croft land gelegen in de Zeestraat, alles volgens de
oude brief. Voldaan met een schuldbrief.
82. 4-5-1622. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte, belend NO de
Zeestraat, ZO Teunis Symonszn. timmerman en Leendert Joriszn. c.s., ZW de Woonsdagse
watwering en NW Pieter Janszn. lijndraaier.
83. 5-5-1622. Cornelis Jacobszn. den Holst verkoopt Neeltje Mees Doesen weduwe van Thomas
Teuniszn. wonende Voorhout met Adriaen Mees Doesen haar gekoren voogd een huis en erf met
boomgaard gelegen op het Oosteinde aan de Dinsdagse watering, belend O de voorsz. watering, W
Hendrick Egbertszn. alias Haneveer, N Cornelis Floriszn. lijndraaier en Z Trijntje Goosendr. weduwe
Hendrick Willemszn. belast tezamen met het huis van Trijntje Gosendr. met 10 st erfpacht tbv Weyntje
Jansdr. welke door haar aan het Convent van Noordwijk worden betaald. Voldaan met een
schuldbrief.
84. 5-5-1622. Volgt schuldbrief van 875 gulden met hypotheek op het gekochte.
85. 8-5-1622. Jacob Jacobszn. den Holst en Adriaen Jacobszn. den Holst broers, vervangende Jan
Jacobszn. den Holst, Cornelis Jacobszn. den Holst, Claes Jacobszn. den Holst, Joost Jacobszn. den
Holst, Geertje Jacobsdr. den Holst en Neeltje Jacobsdr. den Holst tezamen broers en zusters
mitsgaders voogden over de nagelaten kinderen van Guertje Jacobsdr. den Holst allen klinderen en
kleinkinderen van Jacob Jacobszn. den Holst en Jeroentje Arentsdr. verkopen Trijntje Goosendr.
weduwe Hendrick Willemszn. met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd een erfje gelegen op het
Oosteinde aan de Dinsdagse watering, belend NW Aegje Jansdr. weduwe van Thomas Thomaszn.,
NO de koopster en ZO en ZW de Dinsdagse watering. Voldaan met een schuldbrief.
86. 8-5-1622. Volgt schuldbrief van 90 gulden. Borg Adriaen Meeszn.
87. 8-5-1622. Dezelfde verkopen Jasper Jasperszn. van Eyckenhoorn metselaar 7 hond land gelegen
buiten het Oosteinde lest gebruikt door Jeroentje Arentsdr., belend NW Jeroen Jan Huygenznzn., NO
St Jeroens crocht. ZW Willem Dammaszn. en ZO de Goyweg, belast met 3 gulden erfpacht per jr tbv
het St Catharyna en Barbara te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief van 80 gulden boven de
belasting.
88. 8-5-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jeroen Janszn. schoemaker
en Pieter Claeszn. schipper.
89. 22-5-1622. Emmetje Arentsdr. weduwe van Jan Engelszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Engel Clementszn. haar gekoren voogd verkoopt Leendert Janszn. mede wonende aldaar een huis en
erf gelegen in de Nieuwe-straat aldaar, belend W Jacob Harmanszn., O Claes Arentszn., N Cornelis
Corneliszn. alias Boufge en ZW Harman Corneliszn. en de Nieuwestraat. Voldaan met een schuldbrief
van 500 gulden.
90. 22-5-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
91. 22-5-1622. Dirck Arentszn. van Berendrecht verkoopt Mees Symonszn. een huis en erf met barg
en schuur gele-gen aan de Cruysweg, belend ZW de Lijdweg, NW Dirck Leendertszn. vleeshouwer en
Jeroen Corneliszn. bakker, NO Jan Symonszn. smid en Symon Dirckszn. en ZO de Heerweg, belast
met 100 gulden tbv Louris Crijnszn. wo-nende te Noordwijk op Zee. Voldaan met een schuldbrief van
850 gulden.
92. 22-5-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
93. 5-6-1622. Cornelis Aelbrechtszn van Berckendael jegenwoordig wonende alhier voor hem zelve
en als transport hebbende van Hercules Aelbrechtszn. van Berckendael zijn broer wonende den
Haag, Item van Pouwels Willemszn. Campius man en voogd van Willemtje Aelbrechtsdr. van
Berckendael zijn zuster, mede wonende den Haag, van Adriaen Dirckszn. Vos wonende Delft gehuwd
met Magdaleentje Aelbrechtsdr. van Berckendael zijn zuster, Gijsbrecht Corszn. van der Morsch
notaris te Noordwijkerhout als gemachtigde van Adriaen Aelbrechtszn. van Berckendael en Pel
Aelbrechtszn. van Berckendael broers wonende Leiden en nog van Catharina Aelbrechtsdr. van
Berckendael voljaarde JD wonende bij de heer van Nyenrode, allen kinderen van Aelbert Corneliszn.
van Berckendael zijn schuldig aan Jan Maertenszn. van Hogenhouck 30 gulden per jr met hypotheek
op een huis en erf gelegen aan het oude Marcktveld te Noordwijk binnen, daar Cornelis Aelbrechtszn.
van Berckendael nu in woont, belend NO het oude Marktveld, Jeroen Floriszn. vleeshouwer en
Margaretha Rattallers weduwe van Prijs, ZO en ZW dezelfde en NW Jeroen Floriszn.
95. 5-6-1622. Hendrick Dirckszn. en Sweer Dirckszn., vervangende Cornelis Dirck Sweersznzn. hun
broer verkopen Joost Embrechtszn. een huis en erf gelegen aan de Zeestraat, belend ZW de voorsz.
straat, NW en NO Willem Huygenzn. en ZO Jeroen Pieter Claesznzn. Voldaan met een schuldbrief
van 177 gulden.
95v. blanco.
96. 5-6-1622. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
98. 21-6-1622. Cornelis Pieterszn. Huysman alias Pompman wonende te Noordwijkerhout op de
woning genaamd de Pomp is schuldig aan Huych Adriaen Andriesznzn. wonende te Leiden 25 gulden
per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen aan het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend NO
Hendrick Dirckszn., ZO en ZW Jhr Johan van Mathenesse wonende te Lisse en NW de weg.
99. 10-6-1622. Claes Engelszn. wonende Schevelingen verkoopt Engel Floriszn. wonende te
Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen op het Oosteinde aldaar, belend NW de Oosteindse weg en
ZW Pieter Corneliszn., belast met 12 schellingen 6 p erfpacht per jr tbv de Grafelijkheid van Holland,
voor 225 gulden contant boven de belasting.
100. 2-8-1622. Dirck Leendertszn. vleeshouwer jegenwoordig schepen verkoopt Trijntje Symonsdr.
weduwe van Jan Cornelis Symonsznzn. met Mees Symonszn. haar gekoren voogd een huis en erf
gelegen aan de Nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief. Voldaan met een
schuldbrief.
103. 2-8-1622. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het gekochte, belend NW en ZW
Joris Gijsenzn., ZO Cornelis Claeszn. en NO de nieuwe Zeestraat.
104. 20-9-1622. Claes Leendertszn. schuitvoerder is schuldig aan Frans Adriaenszn. van Leeuwen en
Jan Pieterszn. Deyman brouwers in de Schenckan te Leiden 200 gulden, met hypotheek op zijn huis
en erf gelegen op het Westeinde te Noordwijk binnen, belend ZO de sloot van Willem Jeroenszn. en
Leendert Dammaszn., ZW de St Jeroens brugge, NW de weg en NO Jan Claeszn. lakenkoper
alsmede op zijn twee schepen.
105. 16-6-1623. Willem Claeszn. glazemaker wonende Leiden verkoopt Jeroen Janszn. schoemaker
een huis en erf gelegen aan de Voorstraterweg te Noordwijk binnen, belend NO Jasper Jasperszn.
metselaar, ZW en ZO de erfgenamen van Annetje Engelsdr. en NW de Voorstraterweg, belast met 3
braspenningen per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst alsmede 12 gulden 10 st per jr. Voldaan met een
schuldbrief van 300 gulden boven de belasting.
106. 9-10-1622. Trijntge Arentsdr. weduwe van Jan Thoniszn. smid met Adriaen Janszn. schoemaker
haar gekoren voogd verkoopt Thonis Janszn. smid haar zoon een huis en erf gelegen op het
Oosteinde te Noordwijk binnen, belend ZW het Heilige Geesthuis van Noordwijk, NO Jr Nicolaes van
der Bouckhorst heer van Noordwijk, N de Heereweg en Z de Voorstraterweg, belast met 50 st per jr
tbv de Kerk van Voorhout, met recht van gebruik en bewoning van de verkoopster haar leven lang en
mocht zij niet met haar zoon kunnen opschieten, dan dient deze voor haar een passende woning te
zoeken. Voldaan met een schuldbrief.
107. 0-10-1622. Volgt schuldbrief van 1500 gulden met hypotheek op het gekochte.
108. 28-10-1622. Adriaen Jacobszn. bakker en Jan Leendertszn. kuiper verkopen Cornelis Pieterszn.
een huis en erf gelegen aan de Achter Kerkstraat te Noordwijk binnen, alles volgens de oude brief,
voor 337 gulden 10 st contant.
109. blanco.
110. 19-4-1623. Hendrick Meeszn. verkoopt Cornelis Claeszn. 2 morgen land, belend NW de Doel- of
Achterweg, NO Jr Jacob van Scharpenseel heer van Peursum, ZO dezelfde en Sweer Dirckszn. met
bruikwaar en ZW Jr Arent van Scharpenseel heer van Offen, voor 1050 gulden contant.
111. 9-2-1623. Huych Janszn. bakker verkoopt Maerten Huybrechtszn. op de Geest 9 hond land
gelegen in de Noordbrouck, belend NW de Woonsdagse watering, NO Leendert Leendertszn. van der
Plas, ZO de koper met bruikwaar en ZW de koper, voor 2150 gulden contant.
112. 13-11-1622. Dirck Gerritszn. timmerman verkoopt Jacob Janszn. van Assendelft wonende Leiden
een schuldbrief van 325 gulden tlv Engel Wouterszn. Vinck op diens huis en erf daar deze in woont
gelegen te Noordwijk op Zee van 7-6-1620, voor 225 gulden, daar reeds twee termijnen van 50 gulden
zijn betaald.
113. 18-12-1622. Adriaen Gabrielszn. lijndraaier wonende te Noordwijk binnen is schuldig aan Jan
Maertenszn. Hogenhouck voorzoon van Maerten Janszn. Hogenhouck 6 gulden 15 st per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen aan de Achter Kerkstraat aan de Brelofterweg te Noordwijk
binnen daar in hij woont, belend NW Jan Janszn. hoemaker, NO Hillegont Lanensdr. weduwe van
Adriaen Janszn. lijndraaier, ZO Wouter Pieterszn. lijndraaier alias Wouter Pieter Joppen en ZW de
Brelofterweg.
114v. blanco.
115. 15-1-1623. Jasper Jasperszn. van Eyckenhoorn metselaar verkoopt Claes Symonszn. 7 hond
land gelegen buiten het Oosteinde, belend NW Jeroen Jan Huygenznzn., NO St Jeroens Croght, ZW
Willem Dammaszn. en ZO de Goyweg of Goysloot, voor 65 gulden contant.
115v. blanco.
116. 28-1-1623. Jan Claeszn. schoenmaker verkoopt Jan Herculeszn. Schatter brouwer in de
gekroonde Ruyt te Haarlem een huis en erf met een halve bornput gelegen in de Kerkstraat te
Noordwijk binnen, belend ZO Arent Joostenszn. linnewever en Cornelis Willemszn., ZW de weduwe
van Claes Arentszn. van Loenen, NW Claes Dirckszn. van Voorhout en NO de Kerkstraterweg, belast
met de helft van 3 st erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst voor 450 gulden contant.
116v. blanco.
117. 15-2-1623. Gillis Corneliszn. lijndraaier is schuldig aan jonge Dirck Claeszn. voogd over de
nagelaten kinde-ren van za Cornelis Corneliszn. lakenkoper bij Maertje Cornelisdr. 6 gulden per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Gerrit
Jacobszn. van Velsen, NO het Clooster te Noordwijk, ZO jonge Dirck Claeszn. voorsz. en ZW de
Kerkstraat alsmede een lijnbaan met lood gelegen in de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO
Pieter Dirckszn. cramer met de halve dijk, ZO de Molensteeg en ZW en NW Wouter Warboutszn.
118. 15-2-1623. Dezelfde is schuldig aan Huych Willemszn. van Veen wonende Rijnsburg 18 gulden
per jr met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
119. 20-2-1623. Jan Claeszn. van Minderscha schoolmeester wonende Leiden is schuldig aan Jan
Maertenszn. Hogenhouck 600 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf gelegen
achter de Toorn te Noordwijk binnen, belend NO het Convent van Noordwijk, ZO de weg aan het
Kerkhof, ZW Huybert Pieterszn. van der Houve en NW dezelfde en Adriaen Floriszn. schoemaker.
Borg Hendrick Gijsbertszn. lijndraaier zijn zwager met een huis en erf alsmede lijnbaan en loods
gelegen in de Noordmolenweg te Noordwijk binnen, belend W Pieter Janszn., N de Woonsdagse
watering, O Claes Jacobszn. van Oringen en Z de Noordmolenweg.
120. 2-4-1623. Jan Huygenzn. alias Jan Schalck wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jan
Huybertszn. wonende aldaar 7 gulden 10 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen aldaar
daar hij in woont, belend NW de Heereweg, ZW Jan Huybertszn. en de Heereweg, ZO de voorsz.
Heereweg en NO Dirckje Eymbrechtsdr.
121. 2-4-1623. Jan Pieter Stevensznzn. is schuldig aan Jr Arent van Scherpenseel heer van Offem 20
gulden per jr met hypotheek op 16 hond land gelegen buiten het Oosteinde, belend NW de Goyweg,
NO Adriaen Jacobszn. Holst, ZO de erfgenamen van Anna Engelsdr. en ZW Aeltje Willemsdr.
weduwe van Cornelis Pieterszn. lijndraaier alsmede nog een huis en erf met schuur en barg gelegen
op het Westeinde daar hij in woont, belend NO Jan Corneliszn. lijndraaier, ZO Thonis Jacobszn. van
Heemstede, ZW de Cruysweg, Jan Symonszn. smid en Dirck Gerritszn. timmerman en NW de
Voorstraterweg met Dirck Gerritszn. timmerman voorsz.
122. 12-4-1623. Taxatie op verzoek van Teunis Engelszn. en Jeroen Pieterszn. c.s. van de goederen
nagelaten door Annetje Engelsdr. weduwe Jan Hendrickszn.
8 hond 16 roe weiland gelegen in het Oosteinde, belend NO Willem Adriaenszn. Zuytbrouck, ZO de
Zuytbroucker schouwsloot, ZW de erfgenamen van Cornelis Huygenzn. van Thorenvliet, belast met 20
gulden per jr, op 1224 gulden inclusief de lasten;
8 hond land gelegen in de Zuydbrouck, belend NW Jan Corneliszn. alias Jan Maet, NO Jan
Symonszn., ZO de Zuytbroucker schouwsloot en ZW Willem Adriaenszn. Zuytbrouck, belast met ½ st
splinter tijns op 1200 gulden;
2 morgen 2 hond 56 roe land, belend ZO Jacob Jonaszn., ZW de weduwe van Gerrit Meeszn., NW
Jan Huygenzn. en NO de Schilpweg, belast met 20 gulden, op 1466 gulden inclusief de last;
een huis en erf met barg en schuur gelegen op het Oosteinde op 1800 gulden;
Ontvangen van Floris Pieterszn. 66 gulden, van Cornelis Jeroenszn. 40 gulden 15 st, van Engel
Willemszn. 36 gulden en van Engel Clementszn. 48 gulden 19 st 8 p. Erfgenamen??
123. 30-4-1623. Dirck Dirckszn. den Heynst enig erfgenaam van zijn ongenoemde ouders verkoopt
Cornelis Janszn. tbv Wouter Pieterszn. Vermij smid wonende Leiden als het recht van naasting
bekomen hebbende volgens vonnis van 15-3-1623 een huis en erf gelegen op het Westeinde, belend
ZO de Heereweg, W Maertje Isbrantsdr., NW Stijntje Maertensdr. weduwe van Stoffel Teuniszn. en
NO de nieuwe Zeestraterweg. Voldaan met een schuldbrief van 1000 gulden.
124. 30-4-1623. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Claes Pieterszn. Vermij
wonende Leiden.
124. Ongedateerd en ongetekend. Jacob Jeroenszn. wonende Santvoort verkoopt Pieter Jeroenszn.
van der Plas 11 hond weiland, belend NO de vrouwe van der Lee, ZO Hendrick Pieterszn., ZW
Machtelt Pieter Hobbens en NW Cornelis Corneliszn. Nierop, voor 1000 gulden. Acte doorgehaald en
niet gepasseerd, aangezien verkoper ziek was.
125. 14-5-1623. Wouter Jacobszn. als speciale last hebbende van Jacob Jeroenszn. duinmeier zijn
vader wonende te Santvoort van 11-5-1623 verkoopt Pieter Jeroenszn. van der Plas het voorsz. huis
en erf voor 1000 gulden contant.
126. 10-5-1623. Hillegont Dammasdr. weduwe van Jan Corneliszn. Hennevanger wonende te
Noordwijk op Zee met Daniel van der Bouckhorst haar gekoren voogd verkoopt Willem Arentszn.
wonende Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de weg, ZO het erf van
Maerten Garbrantszn., ZW de Wildernis en NW Maerten Garbrantszn. voorsz., alles volgens de oude
brief. Voldaan met een schuldbrief.
127. 10-5-1623. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
127v. blanco
128. 7-5-1623. Tomas Janszn. conijncoper wonende Leiden verkoopt Thieman Teuniszn. J.G. een
huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Achter Kerkstraat, strekkende voor van de Heereweg tot
achter in de Woonsdagse watering, belend ZW Gerrit Arentszn. lijndraaier, NW de Heereweg, ZO Jan
Janszn. hoedemaker en NW de Woonsdagse watering. Voldaan met een schuldbrief.
128v. blanco.
129. 7-5-1623. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
130. 10-5-1623. Pieter Corneliszn. lijndraaier gehuwd met Grietje Claesdr. voor de ene helft en
Hendrick Dirckszn. van Gravendijck gehuwd met Adriaentje Jansdr., Pieter Janszn., Mees Janszn.
broers elk voor hen zelve en Dammas Leendertszn. schipper gehuwd met Grietje Jansdr., Mr Adriaen
Adriaenszn. chirurgijn gehuwd met jonge Grietje Jansdr., Matthijs Leendertszn. gehuwd met Marytje
Jansdr. bejaard, Cornelis Claeszn. den Boer oom en bloedvoogd over Gerrit Janszn., Cornelis
Janszn. en Dirckje Jansdr., kinderen van Jan Pieterszn. toeziende voogd hun vader bij Marytje
Claesdr. hun overleden moeder en zulks mede-erfgenamen van Claes Corneliszn. den Boer en
Dirckje Meesdr. de voorsz. 9 kinderen voor de andere helft verkopen Leendert Leendertszn. van der
Plas 4 morgen 1½ hond land gelegen aan de Achterweg, belend NW de voorsz. Achterweg, NO
Adriaen Meeszn. Bosch, ZO de Maandagse schouwbare watering en ZW Aechte Jansdr. in de Cley.
Voldaan met een schuldbrief van 3700 gulden.
131. 10-5-1623. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
132. 10-5-1623. Maertje Jansdr. weduwe van Jeroen Corneliszn. bakker met Cornelis Jeroenszn. haar
zoon en geko-ren voogd verkoopt Gerrit Corneliszn. een huis en erf met lijnbaan gelegen in de
Zeestraat, belend NO de Zeestraterweg, ZO Floris Gerritszn., ZW de Woonsdagse watering en NW
Thijs Arentszn. lijndraaier. Voldaan met een schuldbrief.
132v. blanco.
133. 10-5-1623. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte.
134. Ongedateerd en ongetekend. Dezelfde verkoopt Gerrit Corneliszn. etc. als 132.
134. Ongedateerd en ongetekend. Idem als 133.
135. 25-4-1624. Jan Claeszn. lakenkoper verkoopt Engel Janszn. vlasser een huis en erf gelegen in
de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Adriaen Warboutszn. stierman, ZW de weduwe van
Claes Arentszn. van Loenen met een lijnbaan, ZO Symon Pieter Symonsznzn. en NW de Kerkstraat
voorsz. Voldaan met een schuldbrief.
135v. 25-4-1623. Volgt schuldbrief van 775 gulden met hypotheek op het gekochte.
136. 19-5-1623. Pieter Symonszn. bakker en Andries Pieterszn. bakker gehuwd met Ariaentje
Pietersdr. eertijds huisvrouw van Cornelis Symonszn. als jegenwoordige voogden over de nagelaten
kinderen van Cornelis Symonszn. verkopen Guertje Symonsdr. weduwe van Pieter Dirckszn. Robol in
zijn leven wonende te Lisse met Cornelis Corneliszn. Vous bakker haar gekoren voogd wonende
Warmont twee gedeelten van 1 morgen wei-, hooi- of teel-land gelegen aan de Hogeweg, eertijds
gekomen van St Margrieten klooster te Haarlem, waarvan de koopster het resterende 1/3e deel bezit
haar aangekomen bij overlijden van Maertje Pietersdr. haar moeder, belend in zijn geheel NO de Abdij
van Leeuwenhorst, ZO de Maesloot en ZW en NW Adriaen Meeszn. Bosch voor 646 gulden contant.
136v. 19-5-1623. Guertje Symonsdr. weduwe van Pieter Dirckszn Robol met Cornelis Corneliszn.
Voys haar gekoren voogd, Andries Pieterszn. bakker voogd over de nagelaten kinderen van Cornelis
Symonszn. verkopen Pieter Symonszn. bakker twee delen van 1 morgen wei-, hooi- of teelland
gelegen aan de Hogeweg, eertijds geko-men van Gerrit van der Mersche van Rotterdam, waarvan de
koper 1/3e deel bezit door overlijden van Maertje Pietersdr. zijn moeder, belend in zijn geheel NO en
ZW Adriaen Meeszn. Bosch, ZW Thonis Leendertszn. en NW de voorsz. Hogeweg, belast met de helft
van 25 st per jr voor 800 gulden contant boven de belasting.
137. 18-5-1623. Pieter Willemszn. gehuwd met Maritje Isbrantsdr. wonende te Lisse verkoopt Pieter
Janszn. een huis en erf gelegen op het Westeinde, belend ZO de Heerweg, ZW Pons Janszn.
lijndraaier, NW Joris Gijsbertszn. en Claes Pieterszn. Vermij en NO Claes Pieterszn. Vermij voorsz.,
belast met 6 st per jr tbv Niesje Dircksdr. weduwe van Jan Harmanszn. onder verwijzing naar zekere
akte tussen Arent Pieterszn. timmerman gewezen voor-gaande possesseur van het voorsz. huis ter
eenre en Pons Janszn. lijndraaier gemaakt op 18-1-1615 voor 440 gulden contant.
137v. blanco.
138. 6-6-1623. Thonis Pieterszn. verkoopt Symon Janszn. alias Breugom een huis en erf met barg en
schuur alsme-de een gedeelte van de Croft gelegen in de Zeestraat, belend NW Trijntje Pietersdr.,
NO de weg, ZO Willem Dammaszn. en ZW de Achterstraterweg, belast met 15 st per jr en nog met 9
st 12 p zijnde een gedeelte van 14 st, daarvan de andere 4 st 4 p betaald moeten worden door Willem
Dammaszn. Voldaan met een schuldbrief.
138v. blanco.
139. 6-6-1623. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het gekochte.
139v. blanco.
140. 19-5-1623. Willem Leendertszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Aefje
Cornelisdr. weduwe van Claes Pieterszn. schoemaker 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis
en erf daarin hij woont, ge-legen te Noordwijk op Zee, belend NW Cornelis Harmanszn., ZO Pieter
Corneliszn. Hennevanger, NO Jan Amricxszn. en ZW de Heerweg, voor 100 gulden contant.
141. 25-5-1623. Cornelis Willemszn. verkoopt Jacob Arentszn. Tas wonende Leiden een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat, belend NO dezelfde straat, ZO Pieter Pieterszn. stoeldraaier, ZW de
weduwe van Claes Arentszn. van Loenen met een lijnbaan en NW Andries Joostenzn. linnewever,
belast met 3 st losrente die in lange jaren niet meer is gemaand. Borg Jantje Florisdr. moeder van de
huisvrouw van de verkoper met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd, voor 500 gulden contant.
142. 28-5-1623. Maertje Jansdr. weduwe van Adriaen Claeszn. met Dirck Leendertszn. vleeshouwer
haar gekoren voogd mitsgaders Crijn Arentszn. zoon van de voorsz. Adriaen Claeszn. bij Beatrix
Jacobsdr. zijn eerste vrouw verkopen Pieter Floriszn. een huis en erf met de helft van een borreput,
gelegen in de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Barent Willemszn., ZW de Zeestraterweg,
NW Joost Embrechtszn. en Jonas Hubertszn. en NO Cornelis Jeroenszn., belast met 4 st per jr, een
gedeelte van 9 st. Voldaan met een schuldbrief.
142v. blanco.
143. 29-5-1623. Volgt schuldbrief van 650 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Floris
Willemszn. zijn vader en Teunis Leendertszn.
144. 3-6-1623. Jacob Jacobszn. en Adriaen Jacobszn. de Holst broers vervangende Jan Jacobszn.,
Cornelis Jacobszn., Claes Jacobszn., Joost Jacobszn., Geertje Jacobsdr. en Neeltje Jacobsdr. broers
en zusters mitsgaders voogden van de nagelaten kinderen van Guertje Jacobsdr., allen kinderen van
Jacob Jacobszn. Holst en Jeroentje Arentsdr. verkopen Machiel Willemszn. van de Bronsgeest een
huis en erf gelegen in het Oosteinde, belend ZW Joost Janszn. smid, NW de Achterweg, NO Balten
Hendrickszn. wagenmaker en ZO de Heereweg, voor 1100 gulden contant.
144v. blanco.
145. 2-6-1623. Thonis Engelszn. wonende onder Duyn oom en bloedvoogd over Adriaen Janszn.,
Annetje Jansdr., Jacobje Jansdr. en Annetje Leendertsdr. en zulks erfgenamen van Jan Hendrickszn.
en Annetje Engelsdr. hun overle-den oom en moei verkopen Gerrit Claeszn. ongehuwd persoon 2
morgen 2 hond 66 roe land, belend ZO Wolphert Floriszn., ZW Jeroen Willemszn. schipper, NW
Jeroen Janszn. en NO de Schilpweg. Voldaan met een schuldbrief.
146. 2-3-1623. Volgt schuldbrief van 1200 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Hendrick
Dirckszn. van ‘s-Gravendijck en Cornelis Louriszn.
147. 2-6-1623. Orseltje Cornelisdr. weduwe van Claes Corneliszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Adriaen Janszn. haar gekoren voogd verkoopt Stofffeltje Jacobsdr. weduwe van Crijn Louriszn.
wonende aldaar een huis en erf met 1/3e deel van een borreput gelegen aldaar, belend NW Harman
Harmanszn., ZO Jacob Corneliszn., ZW de Heereweg en O Harman Harmanszn. voorsz. met zijn tuin.
Voldaan met een schuldbrief.
148. 2-6-1623. Volgt schuldbrief van f.400.-- , waarbij schuldenares geholpen wordt door Harman
Harmanszn. haar gekoren voogd met hypotheek op het gekochte.
149. 5-6-1623. Jan Warboutszn., Adriaen Warboutszn., Jacob Warboutszn. en Jan Jacobszn. gehuwd
met Soutge Warboutsdr., broers en zwagers mitsgaders voogden over de nagelaten kinderen van
oude Jacob Warboutszn., allen kinderen en erfgenamen van Warbout Jacobszn. en Guertje Jansdr. in
haar leven gewoond hebbende te Noordwijk op Zee verkopen Harman Willemszn. gehuwd met N
Warboutsdr. hun zwager 5/6e delen van een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, waarvan de
koper 1/6e toebehoort eveneens als erfgenaam, belend ZO Cornelis Adriaenszn. bakker, NW de
weduwe van Cornelis Banckerszn., NO de Heereweg en ZW de tuin of het erf van de weduwe van
Clement Arentszn. scheepmaker, voor 1000 gulden.
150. Ongedateerd en ongetekend. Wichman Hendrickszn. wonende te Noordwijk op Zee als speciale
procuratie hebbende van Niesje Adriaensdr. weduwe van Teunis Gijsbrechtszn. wonende aldaar met
Gijsbert Teuniszn. varens-gezel haar zoon als haar gekoren voogd verkoopt Pieter Janszn. ongehuwd
persoon wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend NW Adriaen Janszn.,
ZO de Wildernis, Z Maertje Aelbrechtsdr. weduwe van Stoffel Teuniszn. en NO de Wildernis, belast
met ½ st erfhuur per jr tbv de Camer van de rekening te Holland.
150v. blanco.
151. 8-6-1623. Cornelis Claeszn. stierman wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Hendrick
Corneliszn. mede aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend Z Adriaen Jacobszn., W Eeuwoutje
Willemsdr., ZW de Heerweg en O Jan Jacobszn. De ouders van de verkoper Claes Jacobszn. en zijn
jegenwoordige vrouw mogen het achterhuis hun leven lang blijven bewonen, voor 350 gulden.
151v. 10-6-1623. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis Corneliszn. alias
Cornelis Hey wonende te Noordwijk op Zee en Teunis Leendertszn. wonende te Noordwijk binnen.
152. 11-6-1623. Jeroen Janszn. gehuwd met Aeltje Lourisdr. verkoopt Hendrick Louriszn. zijn zwager
de helft van een woning met barg en schuur alsmede 3 morgen land daar de woning op staat gelegen
op de Nees, belend ZW Jeroen Floriszn. en Jan Danielszn. van Tethroede, NW de Duincroft, NO
Hendrick Dirckszn. en ZO Marytje Pietersdr. en Machtelt Pietersdr. erfgenamen; item de Duincroft
groot 1½ morgen belendt west de Grafelijkheids wildernis en ZO de Wildernis of Buurweg alsmede 2½
morgen land genaamd Burgerland, belend ZW Adriaen Danielszn., NW de Wildernis, NO Jan
Franszn. en ZO Adriaen Danielszn. voorsz., van alle stukken komt de koper de helft toe, hen bij
successie aangekomen van Louris Hendrickszn. hun vader en belast met de helft van 7 gulden 7 st
die Moons als bezitter van zekere proven daarop sprekende heeft alsmede de helft van een daelder
per jaar sprekende tot Mersscher proven. Voldaan met een obligatie van 2600 gulden.
153. 22-6-1623. Jacob Jacobszn. gehuwd met Jannetje Claesdr. mede erfgename van Claes
Corneliszn. den Boer en Dirckje Meesdr. verkoopt Cornelis Claeszn. zijn zwager de helft van 3
morgen 2 hond 84 roe, daarvan de koper de wederhelft toekomt, belend in zijn geheel ZW Willem
Willemszn., NW de Maesloot, NO Jonas Huybertszn. en ZO de Abdij van Rijnsburg. Voldaan met een
obligatie van 2275 gulden.
153v. blanco.
154. 23-7-1623. Cornelis Pieter Symonsznzn. wonende in de Cley is schuldig aan Daniel van der
Bouckhorst notaris te Noordwijk 25 gulden per jr met hypotheek op 8 morgen land gelegen achter de
woning daar jegenwoordig Sybrant Adriaenszn. op woont, belend ZO en ZW Symon Pieter
Symonsznzn., NW Floris Pieterszn. en NO Floris Pieterszn. voorsz. en de ‘s-Gravendijk alsmede 2
morgen 3½ hond land gelegen in de Cley, belend ZW de laan van de heer van Staveren gehuwd met
de dochter van de heer Van der Stadt, NW de Heerweg, NO Jr Nicolaes van Bronckhorst en ZO de
heer van Staveren. Afgelost 12-5-1630.
154v. blanco.
155. 19-9-1623. Taxatie van twee stukken teelland genaamd de Noorderweide en nu de Havercamp,
groot 2 morgen 4 hond 58 roe, belend ZO de landen of woning van Van der Does, NW Adriaen
Stalpaert, ZW Pieter Corneliszn. en Dirck Corneliszn. lijndraaier en NO de erfgenamen van Jr
Nicolaes van Bronckhorst, op 2000 gulden welk land Gerrit Corneliszn. cramer toebehoort en
hetzelfde verruilt jegens Symon Philipszn. te Noordwijkerhout. Copie gemaakt.
156. zelfde acte.
156v. blanco.
157. 1-11-1623. Cornelis Dirckszn. bakker is schuldig aan Pieter Pieterszn. stoeldraaier 12 gulden per
jr met hypo-theek op zijn huis en erf daarin hij woont gelegen aan de Oude Zeestraet, belend ZO de
Connensteeg, W de nieuwe Zeestraterweg, N de weduwe van Claes Pieterszn. schoemaker en O de
voorsz. oude Zeestraat.
158. 6-11-1623. Cornelis Pieterszn. alias Pompman is schuldig aan Balten Hendrickszn. wagemaker
12 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf als een woning met een klein huisje daar bezijden
gelegen op het Oosteinde, belend in zijn geheel NW de Voorstraterweg, NO Hendrick Dirckszn. van
‘s-Gravendijck en ZO en ZW Jr van Mathenesse.
159. 8-11-1623. Adriaen Willemszn. Hals wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Jr Johan van
Roon wonende Rijssewijck 3 gulden 8 st 10 p per j r met hypotheek op zijn huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee daar hij in woont, belend NO de weduwe van Jacob Jeroenszn. Vinck en het erf van
Engel Floriszn., ZO en ZW de weg en NW Leendert Claeszn. en de weduwe van Cornelis Keysers.
160. 26-11-1623. Cornelis Maertenszn. Verdel wonende Lisse verkoopt Jacob Maertenszn. Verdel
wonende Lisse 14 hond weiland, belend ZO de Woonsdagse schouwbare watering, NO de koper, NW
de erfgenamen van Arent van der Hooch en ZW de erfgenamen van Maerten Corneliszn. Verdel, voor
2400 gulden contant.
160v. blanco.
161. 27-11-1623. Dirck Meeszn. lijndraaier wonende jegenwoordig in de Rijp verkoopt Jan
Hendrickszn. wantslager wonende jegenwoordig te Gouda een huis getimmerd op het erf van Jhr
Arent van Scharpenseel gelegen aan de Achterweg, belend NW de Achterweg, NO en ZO het erf van
de heer van Offem en ZW Alleman Dirckszn., voor 370 gulden contant.
161v. blanco.
162. 27-12-1623. Jacob Boot wonende ‘s-Gravenhage als procuratie hebbende van Jhr Floris van
Mechelen mede erfgenaam van Jonkvr. Maria van Meerkercken, dochter van Jhr Guido van
Meerkercken bij jonfr. Theodorilia van Wijck verkoopt Gerrit Corneliszn. van Nierop zekere woning als
huis met schuur alsmede 6 morgen 4½ hond land door de voorsz. Jhr Guido van Meerkercken van
Pieter Willem Stevensznzn. eertijds gekocht, belend N de Abdij van Leeuwenhorst, Z Mr Gerrit van
der Laan’s erfgenamen, ZW het St Catharynen Gasthuis te Leiden en NW de Wilder-nis, alsmede een
perceeltje land genaamd de Leegewerff, belend NW de Wildernis, NO de vrouwe van Opmeer en ZO
en ZW de weduwe van Engel van Duyn, belast met 15 st per jr tbv de Memorien van Noordwijk, alles
volgens de brief van willig decreet van 31-5-1588 alsmede 1 morgen 70 roe land, belend Z, NW en
NO Johan van Heusden schout van Noordwijk en ZO de Duinsloot, hetwelk de voorsz. Jhr Guido van
Meerkercken gekocht had van Hendrick Jeroenszn. die hetzelfde land gekocht had van de Heilige
Geestmeesters, volgens twee brieven, de ene van 1-5-1595 en de andere van 21-5-1598, de 1
morgen belast met 10 gulden per jr tbv de Heilige Geest voorsz. en tezamen alle landen daaronder
begrepen 9 hond land te Noordwijkerhout ook aan Gerrit Corneliszn. overgedragen, met 100 gulden
per jr tbv Johan de Jonge procureur voor het Hof van Holland en nog 62 gulden 10 st per jr tbv
dezelfde, voor 1500 gulden contant boven de belasting.
163v. 21-1-1624. Cornelis Segerszn. wonende Voorhout verkoopt Claes Teuniszn. decker de helft van
een huis en erf met bornput daarvan de wederhelft toekomt aan Jacob Corneliszn. te Catwijk op de
Rijn en Maertje Jansdr. we-duwe van Pieter Dirckszn. elk ¼ gedeelte van het voorsz. huis en erf
gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO Symon Pieterszn.
kleermaker, ZO de Lijdweg of de Doelen, ZW de erfgenamen van Cornelis Isaackszn. en NW de
Voorstraterweg, voor 700 gulden contant.
164v. 21-1-1624. Jacob Corneliszn. wonende te Catwijk op de Rijn verkoopt Maertje Jansdr. weduwe
van Pieter Dirckszn. ¼ van het voorsz. huis en erf voor 325 gulden contant.
165v. blanco.
166. 15-12-1623. Josias Mus wonende Rotterdam als procuratie hebbende van Arnoldus
Oorcampsius en Johan van Rijn als mombers over de onmondige kinderen van za Jr Elias van
Oldenbarnevelt pensionaris van Rotterdam en juffr. Petronella van Grootveld in die kwaliteit als medeerfgenamen
van Jr Gerardt van Oldenbarnevelt gepasseerd voor Jacob Willemszn. van Schoonhoven
notaris te Amersfoort op 11-10-1623 en nog als procuratie hebbende van juffr. Deliana van
Oldenbarnevelt zo voor haar zelve als vanwege Margaretha Adriaensdr. weduwe van Arent
Bruynenzn. van der Dussen zo die actie en transport had van Joffr. Johanna van Oldenbarnevelt en
zulks ook als mede-erfgenamen van de voorsz. Gerardt van Oldenbarnevelt gepasseerd voor Jan
Andrieszn. van Aller notaris te Rotterdam van 1-11-1623 verkoopt Willem Lambrechtszn. Houwaert
herbergier alhier een huis en erf met een stalling daar bezijden gelegen in het Westeinde, belend ZW
de weduwe en erfgenamen van Leendert Dammaszn. schipper, NW de weg, NO de weduwe en
erfgenamen van Philips Gilliszn. kleermaker en ZO Cornelis Janszn. hout-koper, belast met 28 gulden
2 st 8 p per jr tbv Bartholomees Dirckszn. Vinck wonende Leiden. Voldaan met een schuldbrief van
1200 gulden.
167. 15-12-1623. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
168. 14-1-1624. Maerten Dirckszn. timmerman administrerende en Symon Pieterszn. kleermaker
toeziende regeer-ders van het Arme Heilige Geesthuis te Noordwijk verkopen Maertje Jacobsdr.
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar op de Berch, belend ZO Cornelis
Louriszn., NW Willem Joppenzn., NO de weg en ZW de Grafelijkheids wildernis zoals gewoond en
gebruikt werd door Dirck Arentszn. als leste possesseur . Voldaan met een schuldbrief van 150
gulden.
168v. blanco.
169. 14-1-1624. Volgt de schuldbrief waarbij Maertje vergezeld wordt door Symon Janszn.
Bontenham? haar gekoren voogd, welke ook als borg optreedt, met hypotheek op het gekochte.
172. (2 nummers overgeslagen). 4-2-1624. Jan Huygenzn. alias Jan Schalck wonende te Noordwijk
op Zee is schul-dig aan Willem Janszn. opt Endt wonende te Warmond 8 gulden 2 st 8 p per jr met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen aldaar daarin hij woont, belend NW de Heerweg, ZW Jan
Huybertszn. en de Heerweg, ZO de Heerweg en NO Dirckje Engebrechtsdr.
173. 2-2-1624. Cornelis Adriaenszn. kouckebacker, Adriaen Adriaenszn. Cloen en Dirck Bastiaenszn.
gehuwd met Leuntje Adriaensdr. kinderen en erfgenamen van Elisabeth Thonisdr. bij Adriaen
Adriaenszn. Cloen haar eerste man beiden z.g. zijnde Elisabeth Thonisdr. lest weduwe van Jan
Adriaenszn. kouckebacker haar 2e man, allen wonende te Catwijk op Zee verkopen Mr Steven van
der Werve Advocaat voor het Hof van Holland 2 morgen 190 roe hooiland gelegen in Rijnsover aan
twee campen in het geheel belend NO eerst de koper en daaraan Jan Pieterszn. van der Tocht, ZO
de voorsz. Jan Pieterszn., ZW eerst de erfgenamen van Haesje Theusdr. weduwe van Leendert
Janszn. koopman en daaraan de koper en NW de koper, voor 400 gulden contant alsmede een
obligatie tbv Adriaen Adriaenszn. Cloen en Dirck Bastiaenszn. van 600 gulden.
174. 25-1-1623. Daniel van der Bouckhorst notaris alhier als speciale procuratie hebbende van Jacob
Jacobszn. stierman wonende Rotterdam gepasseerd voor Dirck Wolphertszn. notaris alhier op 28-3-
1622 voor de ene helft en Wichman Hendrickszn. wonende Noordwijk op Zee en de voorsz. Van der
Bouckhorst tezamen voogden over Leendert Wichmanszn. zoon van Wichman Hendrickszn. bij
Maritje Jacobsdr. tezamen erfgenamen van Bethgen? Jansdr. des voorsz. Jacob Jacobszn. moeder
voor de andere helft stellen dat Bethgen Jansdr. in haar leven had verkocht en dat zij thans
overdragen Neeltje Jansdr. weduwe van Jan Floriszn. lijndraaier wonende te Noordwijk op Zee een
huisje met erf gelegen aldaar, belend ZW Frederickje Fredericksdr. weduwe van Huych Arentszn., NW
Pieter Arentszn., NO Huych Hennevanger en ZO de Buyert. Voldaan met een custingbrief.
175. 25-1-1623. Volgt schuldbrief van 250 gulden waarbij de koopster wordt vergezeld door Jan
Gerritszn. haar broer schoenmaker, met hypotheek op het gekochte.
176. 1-2-1624. Pieter Janszn. Oudenknecht is schuldig aan Daniel van der Bouckhorst notaris alhier 4
gulden 13 st 12 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf met een akker land tezamen groot 3 hond
aan de Noordmolenweg te Noordwijk binnen, belend W Anna Hubrechtsdr. weduwe van Pieter
Corneliszn. Moy Mat, N de Woonsdagse watering, O Hendrick Gijsbrechtszn. en Z de Noormolenweg
voorsz.
177. 10-3-1624. Aechje Gerritsdr. weduwe van Pieter Adriaenszn. den Hartoch wonende te Langeveld
met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd is schuldig aan Baerthout van Nyenburch oud
burgemeester van Haarlem 21 gulden 17 st 8 p per jr met hypotheek op de helft van een woning met
schuur en barg alsmede 5 morgen 3½ hond teelland gelegen te Langeveld, belend Z de Wildernis, O
de Capelle tot Langeveld, N Cornelis Gerritszn. met de voorsz. Capelle en W de voorsz. Cornelis
Gerritszn en nog op de helft van 3 morgen teelland gelegen aldaar, belend Z de Capelle tot
Langeveld, O Gerrit Gerritszn., N Cornelis Jeroenszn. en W de Wildernis en op de helft van 8 hond
land genaamd de Veen gelegen in Noordwijkerhout, belend NO en ZW de erfgenamen van Dirck
Corneliszn. Bouckhorst, Z Cornelis Gerritszn. en NW de Wildernis.
178. 3-4-1624. Jasper Jasperszn. metselaar schuldig aan Maerten Dirckszn. timmerman
administrerende en Symon Pieterszn. kleermaker toeziende regeerders van het Arme Heilige
Geesthuis te Noordwijk 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen op het
Oosteinde daar jegenwoordig in woont Jeroen Janszn. schoemaker, belend NW de Heereweg, ZO de
erfgenamen van Cornelis Isbrantszn., ZW de Achterweg of de Doelweg en NW (sic) Jeroen Janszn.
schoemaker en de erfgenamen van Jan Hendrickszn.
179. 21-4-1624. Barent Willemszn. kleermaker verkoopt Jeroen Corneliszn. een huis en erf gelegen in
de Zeestraat, belend ZW de Zeestraat, NW Pieter Floriszn. en Tonis Huybertszn., NW Jeroen Janszn.
lijndraaier en ZO Steven Hendrickszn. kleermaker, belast met 9 st per jr tbv de Memorien te
Noordwijk.
179v. 21-4-1624. Volgt de schuldbrief van 450 gulden met hypotheek op het gekochte tbv Jan
Claeszn. wantsnijder ipv de verkoper. Borg Barent Willemszn. kleermaker.
180.6-5-1624. Huybert Pieterszn. van der Houve verkoopt Gerrit van Meyburch secretaris een huis en
erf gelegen in de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend N Jeroen Janszn. lijndraaier, ZO de
Zeestraat, W Hendrick Meeszn. en NW Marie Claesdr. van Dam, belast met 15 st per jr tbv heer
Willem van Tethroede eertijds kapelaan te Noordwijk, 2 st per jr en 6 gulden 5 st per jr tbv de Kerk van
Noordwijk, alles volgens de oude brief van 2-5-1620. Voldaan met een schuldbrief.
180v. blanco.
181. 6-5-1624. Volgt schuldbrief van 835 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Philips van
Loon bode van Noordwijk. Afgelost 29-8-1674.
182. 28-4-1624. Marytje Leendertsdr. ongehuwd persoon met Dirck Wolphertszn. notaris haar
gekoren voogd en Dirck Adriaenszn. van Larum grootvader en Adriaen Floriszn. schoemaker oom en
voogd van moederszijde van de twee onmondige kinderen van Jacob Leendertszn. bij Aeltje Dircksdr.
en zulks erfgenamen van Adriana Jacobsdr. weduwe van Leendert Dammaszn. schipper verkopen
Dammas Leendertszn. mede-erfgenaam van Adriana Jacobsdr. zijn moeder 2/3e van een huis en erf
met een halve sloot gelegen op het Westeinde zoals zijn moeder had bewoond en achtergelaten,
waarvan 1/3e hem toebehoort, alles volgens de oude brief, voor 1200 gulden contant.
183. 1-5-1624. Noy Pouwelszn. lijndraaier verkoopt Essias Christoffelszn. van Houten linnewever een
huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NO Cornelis Pieterszn., NW Jan Leendertszn. kuiper, ZW
de Kerkstraat voorsz. en ZO de weduwe van Dirck Quirijnszn. linnewever, belast met 4 st per jaar
erfpacht en hoewel de oude brief van 1-6-1611 spreekt over 11 st erfpacht, moeten de resterende 7 st
betaald worden door Jan Leendertszn. kuiper. Borgen Teunis Leendertszn. en Gerrit Leendertszn.
broers en oude Dirck Claeszn. gorter.
184. 5-5-1624. Andries Corneliszn. wagemaker verkoopt Joost Jacobszn. Holst kleermaker een huis
en erf met een halve waterput gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend NW de
Heereweg, NO Willem Janszn. van der Plas, ZO de Achterweg en ZW Duyfje Jeroensdr. voor 525
gulden contant.
185. 5-5-1624. Cornelis Claeszn. s’-Gravenmade gehuwd met Maritje Claesdr. mede-erfgename van
Claes Corneliszn. den Boer en Dirckje Meesdr. haar ouders verkoopt Jan Claeszn. Drost 1 morgen
land genaamd Coentges land daar de weg ten dele doorloopt gelegen in de Cley, gekomen van Claes
Corneliszn. den Boer en Dirckje Meesdr., belend NO Cornelis Pieter Symonsznzn., ZO Jr Johan van
Mathenesse, ZW Cornelis Adriaenszn. bakker wonende te Noordwijk op Zee en NO de Schouwsloot,
voor 1100 gulden contant.
185v. blanco.
186. Ongedateerd en ongetekend. Huybert Pieterszn. van der Houve verkoopt Garbrant van der Velde
geseyt de Caech een huis en erf waarin begrepen de zich daarin bevindende glasramen gelegen aan
de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend ZW Gillis Verhagen linnewever en NO Syvert Crijnszn.
smid, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van jonffr. Prijs en ZO de Voorstraat, belast
met 14 gulden 5 st erfpacht tbv Dirck Janszn. van Uytwijck als bezitter van zekere vicarie gefundeert
op het outaer van de Heilige Geest in de Parochiekerk te Noord-wijk volgens de brief van 8-7-1612.
Voldaan met een schuldbrief.
187. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1900 gulden met hypotheek op het gekochte.
188. 6-5-1624. Jan Janszn. kleermaker verkoopt Noy Pouwelszn. lijndraaier een huis en erf gelegen
aan de Achter Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Adriaen Isbrantszn. stoeldraaier, ZO de
voorsz. Achter Kerkstraat, ZW Thonis Claeszn. rietdekker en NW Cornelis Arentszn. bakker. Borgen
Huybert Meeszn. gezworene en Pieter Meeszn. lijndraaier.
189. 6-5-1624. Volgt schuldbrief van 325 gulden met hypotheek op het gekochte.
190. 7-5-1624. Adriaen Claeszn., Crijn Claeszn., Pieter Claeszn. en Jacob Claeszn. broers, kinderen
en erfgenamen van Claes Arentszn. van Loenen verkopen Truitje Jacobsdr. hun stiefmoeder de helft
van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, daarvan de koopster de andere helft
bezit, belend ZO Cornelis Huygenzn. tim-merman, NW Adriaen Warboutszn., ZW de Kerkstraat en NO
Symon Pieter Symonznzn. met een lijnbaan, voor 550 gulden contant.
191. 5-5-1624. Symon Pieter Symonsznzn. wonende in de Cley verkoopt Huybert Pieterszn. van der
Houve 7½ hond wei-, hooi- of teelland gelegen aan de Duinsloot, belend ZO de voorsz. Duinsloot, ZW
en NW Cornelis Corneliszn. Nierop en NO Huybert Meeszn., eertijds gekomen van Dirck Floriszn. in
zijn leven gewoond hebbende te Noordwijkerhout die de grootvader was van verkopers huisvrouw en
die hetzelfde land o.a. had gekocht van wijlen Symon Pyll in zijn leven secretaris van den Hove van
Holland volgens de oude brief van 14-5-1572, voor 1225 gulden con-tant.
191v. 5-5-1624. Doorverkoop aan Gerrit Corneliszn. Nierop voor 1150 gulden contant.
192. 10-5-1624. Jan Jacobszn. lijndraaier verkoopt Dirck Joriszn. timmerman een huis en erf gelegen
in de Kerkstraat, belend ZO en ZW Neeltje Huygendr. weduwe van Jan Pieterszn. Wiel, NW oude
Dirck Claeszn. en NO de voorsz. Kerkstraat. Voldaan met een schuldbrief.
192v. 10-5-1624. Volgt schuldbrief van 725 gulden met hypotheek op het gekochte.
193. 10-5-1624. Jan Pieterszn. in de Doelen verkoopt Jeroen Jan Huygenznzn. een croftje geestland
uit het Slachvelt groot 6½ hond, belend NO Jeroen Janszn. lijnsdraaier, ZO Willem Dammaszn., ZW
Pieter Claeszn. schoemaker en NW de Middelweg, belast met 3 gulden per jr tbv het Clooster te
Noordwijk, voor 65 gulden contant.
193v. 12-5-1624. Neeltje Huygendr. weduwe van Jan Pieterszn. Wiel met Jeroen Janszn. lijndraaier
haar zoon en gekoren voogd verkoopt Jan Jacobszn. Holst een erfje bezijden zeker stuk land
responderende voor van de Heerweg tot achter aan de Woonsdagse watering van 3 roe breed, belend
NW de Woonsdagse watering, ZW Pieter Corneliszn. lijndraaier met de lijnbaan, NO Jan Janszn.
Spanjer en ZO de Heerweg, voor 130 gulden contant.
194. 14-5-1624. Jan Janszn. hoedemaker verkoopt Govert Corstiaenszn. lakenkoper een huis en erf
gelegen aan het eind van de Achter Kerkstraat, alles volgens de oude brief. Voldaan met een
schuldbrief van 1300 gulden.
194v. blanco.
195. 14-5-1624. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend ZW Teunis Janszn.
conijncoper, NO de Heereweg, ZO het land van Aeltje Gijsbertsdr. en NW de Woonsdagse watering.
196. 15-5-1624. Cornelis Adriaenszn. Berendrecht en Dirck Adriaenszn. Berendrecht broers verkopen
Adriaen Meeszn. Bos een perceel wei- of teelland gelegen op het Westeinde, hen bij overlijden van
Trijntje Teunisdr. hun moeder aangekomen hetwelk Adriaen Corneliszn. Berendrecht hun vader
bevestigt, belend N Mees Symonszn., O Teunis Huybertszn. met bruikwaar, Z de Heerweg en W de
koper, belast met 12 gulden 10 st per jr en moet gedogen een noodweg of uitweg van 12 voet breed
volgens de akte van 30-1-1590, voor 995 gulden contant.
197. 20-5-1624. Wouter Pieterszn. Vermij smid verkoopt Cornelis Huygenzn. bakker een huis en erf
gelegen aan het Westeinde te Noordwijk binnen, belend ZO de Heereweg, W Maertje Isbrantsdr., NW
Stijntje Maertensdr. weduwe van Stoffel Teuniszn. en NO de nieuwe Zeestraterweg. Voldaan met een
obligatie van 1100 gulden.
197v. 22-5-1624. Engel Janszn. vlasser verkoopt Jan Jacobszn. van Gramsbergen schoemaker een
huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Adriaen Warboutszn. stierman,
ZW de weduwe van Claes Arentszn. van Loenen met lijnbaan, ZO Symon Pieter Symonszn. en NO de
Kerkstraat voorsz., belast met 3 st per jr tbv het Convent van Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief.
198. 22-5-1624. Volgt schuldbrief van 775 gulden met hypotheek op het gekochte.
199. 24-6-1624. Balten Hendrickszn. wagemaker verkoopt Andries Corneliszn. wagemaker een huis
en erf gelegen op het Oosteinde, belend ZO de Voorstraterweg, ZW Balten Hendrickszn. voorsz., NW
de Achterweg en NO de weg, belast met 7 st 8 p welke over lange jaren niet gemaand zijn. Voldaan
met een schuldbrief.
200. 24-6-1624. Volgt schuldbrief van 1260 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-4-
1670 door Thomas Janszn. Sonnevelt wagenmaker jegenwoordig possesseur van het hypotheek.
201. 22-5-1624. Jan Arentszn. den Hertich wonende aan het Langeveld is schuldig aan Isbrant
Willemszn. wonende Noordwijkerhout 10 gulden per jr met hypotheek op zijn woning met schuur en
barg alsmede 2 morgen land daar de woning eensdeels op staat in het Langeveld, belend NO Adriaen
Jacobszn. met zijn woning, NW Adriaen Jacobszn. voorsz., ZW Huybert Jacobszn. Roo duinmeier en
ZO de Grafelijkheids wildernis alsmede op 3 morgen land gelegen aldaar, belend ZO Adriaen
Jacobszn., W en Z Aegje Gerritsdr. weduwe van Pieter Arentszn. den Hertich en NW Pieter Janszn.
en Cornelis Gerritszn.
202. 27-5-1624. Claes Dirckszn. scheepmaker wonende Soeterwoude verkoopt Jacob Arentszn.
Oude Handt wonende Catwijk op Zee 4 morgen 4 hond 23 roe land gelegen in Reynsover, belend NO
de Abdij van Rijnsburg, ZO de huiszitten van het armhuis te Leiden, ZW de Mient en NW de
Grafelijkheid en de Heerweg, belast met 50 gulden per jr als Adam Pijnssen als last hebbende van
Dirck Janszn. van der Beeck daarop sprekende heeft, voor 1000 gulden boven de belasting.
203. 5-6-1624. Symon Janszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Gangelof Willemszn. aldaar
een huis en erf gelegen aldaar omtrent de Pet, belend W Cornelis Corneliszn. Bouffgen en Maritje
Jansdr. en N, O en Z de weg, voor 300 gulden contant.
203v. blanco.
204. 10-6-1624. Jasper Jasperszn. metselaar verkoopt Symon Pieterszn. kleermaker administrerende
en Cornelis Corneliszn. Verdel toeziende regeerders van het Arme Heilige Geesthuis te Noordwijk een
schuldbrief tlv Adriaen Janszn. kleermaker verzekerd op zijn huis en erf daar hij in woont pro resto 195
gulden volgens de brief van 28-4-1622, voor 160 gulden contant.
205. Ongedateerd en ongetekend. Matthijs Gerritszn. en Jeroen Gerritszn. broers, Jacob Teuniszn.
gehuwd met Weyntje Gerritsdr., Dirck Arentszn. gehuwd met Pietertje Gerritsdr., mitsgaders Matthijs
Gerritszn. voorsz. als voogd over Maertje Jorisdr. nagelaten dochter van Joris Willemszn. bij Duyfje
Gerritsdr. beiden z.g., allen kinderen en kleinkinderen alsmede mede-erfgenamen van Gerrit
Pieterszn. en Maertje Thijsdr. gewoond hebbende te Noord-wijkerhout verkopen Jan Janszn.
wonende Noordwijkerhout 2 partijen land tezamen 7½ hond gelegen in de Cley, belend tezamen ZW
Jr Nicolaes van der Bouckhorst, NW de Achterweg, NO de Abdij van Leeuwenhorst en ZO de voorsz.
Abdij, voor 1200 gulden contant.
206. 14-5-1624. Frederickje Fredricksdr. weduwe van Huych Arentszn. wonende Leiden met Adriaen
Alderszn. haar broer en gekoren voogd verkoopt Jan Janszn. kleermaker een huis en erf gelegen te
Noordwijk op Zee, belend NW Huych Dirckszn. stierman, NO Neeltje Jansdr. weduwe van Jan
Floriszn., W Cornelis Jacobszn. alias Dunlos en ZO de Heerweg, belast met 1 duit ‘s-Graven erfhuur.
Voldaan met een schuldbrief van 300 gulden.
206v. 7-7-1624. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
207. 7-1-1620. Cornelis Arentszn. lijndraaier verkoopt Cornelis Corneliszn. van der Poll wonende
Schoonhoven een huis en erf met lijnbaan, belend NW de Heereweg, ZO Claes Stoffelszn., Z de
Molesteeg en ZW de weduwe van Cornelis Corneliszn. alias Vlack, belast met 6 gulden 5 st per jr tbv
de Heilige Geest te Noordwijk en 12 gulden 10 st tbv Lijsbeth Arentsdr. weduwe van Adriaen
Joostenzn. te Delfshaven, voor 300 gulden contant boven de belasting.
207v. blanco.
208 8-8-1624. Jan Pieterszn. is schuldig aan Lijsbeth Arentsdr. weduwe Adriaen Joostenzn. den Oude
wonende Delfshaven 25 gulden per jr met hypotheek op 16 hond land gelegen op het Oosteinde,
belend ZW Aeltje Willemsdr. weduwe van Cornelis Pieterszn., ZO de erfgenamen van za Annetje
Engelsdr., NO Adriaen Jacobszn. Holst en NW de weg alsmede zijn huis en erf met schuur en berg
gelegen op het Westeinde, belend ZW Jan Symonszn. smid met tuin of erf, ZO Teunis Jacobszn., NO
Jan Corneliszn. lijndraaier en NW de Heereweg.
209. 26-8-1624. Jr Andries van Thienen baljuw van Noordwijkerhout is schuldig aan Dr Hermanus
Schuyl predikant te Schiedam 43 gulden 15 st per jr met hypotheek op al zijn onroerende goederen.
Afgelost 26-4-1632 door Poulis Stock.
210v. 10-9-1624. Jhr Franchoys van der Does verkoopt Jr Casparus van Euwssum heer tot Nyenrode
zijn zwager een huis en erf gelegen aan de zuidwestzijde van verkopers huis en erf alles volgens de
oude brief, voor 700 gulden contant.
211. 7-10-1624. Jan Pieterszn. cuyper wonende Eymont op t Zee verkoopt Jacob Wouterszn. van
Groetwyck koopman wonende te Amsterdam het voorgedeelte van een huis en erf daar de halve
schuur op heeft gestaan en daarenboven een steeg of slop gelegen aan de noordoostzijde van het
halve huisgen genaamd de oude Adam en daartoe een vrije watergang tot de bornput gelegen op het
erf van Wouter Warboutszn. die het resterende gedeelte van het huis toekomt gelegen in de Achter
Kerkstraterweg, belend in zijn geheel N de voorsz. Achter Kerkstraat, O Pieter Dirckszn. de Coome,
ZO Wouter Warboutszn. voorsz. en ZW de weduwe van Joris Dirckszn. timmerman, welk gedeelte de
verkoper is aanbestorven door overlijden van Neeltje Rutgersdr. vroedvrouw te Noordwijk zijn
grootmoeder van moederszijde volgens de scheiding van 13-1-1622 voor Dirck Wolphertszn. notaris
alhier voor 900 gulden contant.
211v. blanco.
212. 21-10-1624. Pieter Willemszn. verkoopt Jan Claeszn. Drost van Geestberch 1/16e deel van een
halve woning als het de verkoper is aanbestorven met broers en zusters, neven en nichten bij
overlijden van Marytje Claesdr. huisvrouw van Cornelis Segerszn. te Voorhout gelegen op de Nesse,
daarvan de andere helft toebehoort aan Marytje Jansdr. weduwe van Pieter Dirckszn. nicht van de
verkoper, belast met 1/16e deel van de helft van 13 gulden per jr tbv diverse personen, voor 450
gulden contant.
213. 22-10-1624. Huybert Pieterszn. van der Houve is schuldig aan Cornelis Franszn. van Leeuwen te
Leiden 290 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf daar jegenwoordig Frans
Corneliszn. van den Berch her-bergier in woont, gelegen op de hoek van de Kerkstraat, belend W de
Kerkstraat, Z de Heereweg of het Kerkhof, O Jan Claeszn. schoolmeester te Leiden en N de
schuldenaar.
214. 15-1-1624. Hillegont Lourisdr. weduwe van Gerrit Leendertszn. Lock met Gerrit van Meyburch
secretaris haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Isbrantszn. wonende Haarlem 3½ morgen land
gelegen onder Duin, belend NW de Grafelijkheids wildernis, NO de Zeestraterweg, ZO Adriaen
Corneliszn. kouckebacker en ZW Huybert Meeszn., belast met 34 gulden 7 st 8 p volgens de brief van
15-11-1612 tbv de nagelaten weeskinderen van Jan van Leeuwen in zijn leven korenkoper te Leiden,
doch is de voorsz. Cornelis Isbrantszn. en Magdalena Jansdr. weduwe van Symon Janszn. met Johan
van Leeuwen haar voogd overeengekomen de belasting te lossen, voor 350 gulden contant boven de
belasting.
215. 24-11-1624. Cornelis Joostenzn. van Clant wonende den Haag als last en procuratie hebbende
van Gijsbert Joostenzn. van Clant schilder wonende Leiden zijn broer van 18-11-1624 gepasseerd
voor Jacob Janszn. Verwij notaris te Leiden is schuldig aan Symon Joostenzn. mede zijn broer een
losrente van 50 gulden per jr (hoofdsom 800 gulden) met hypotheek op 4 morgen weiland, belend O
Symon Pieterszn., Z Symon Cortwill en W en N de Heereweg.
217. 19-12-1624. Garbrant Maertenszn. wonende Rotterdam, Hillegont Florisdr. weduwe van Jacob
Corneliszn. met Floris Jacobszn. haar zoon en Mattge Dammasdr. weduwe van Adriaen Willemszn.
met Willem Adriaenszn. haar zoon en gekoren voogd allen erfgenamen en vrunden van Maerten
Pieterszn. in zijn leven gewoond hebbende te Noordwijk op Zee verkopen Cornelis Pieterszn.
wonende aldaar een huis en erf met gang of slop aldaar aan de oostzijde van het huis en erf, belend
W Willem Arentszn., O Leuntge Pietersdr. weduwe Maerten Garbrantszn., NW de Heereweg en ZO
Dirck Corneliszn. met zijn tuin. Voldaan met een schuldbrief.
218. 19-12-1624. Volgt schuldbrief van 300 gulden met hypotheek op het gekochte.
219. 21-12-1624. Maertje Jansdr. weduwe van Adriaen Claeszn. wonende te Noordwijk op Zee met
Jan Adriaenszn. haar zoon en gekoren voogd verkoopt Volckert Maertenszn. stierman een huis en erf
met een klein huiske gelegen aldaar op het Noordeinde, belend O Jan Pieter Teunisznzn., ZW de
weduwe van Willem Adriaenszn., N de weduwe van Floris Adriaenszn. en NO de Heerweg en hoewel
de oude waarbrief van 7-6-1595 spreekt van 1 blanc erfpacht is deze afgelost volgens de akte van 3-
6-1605. Voldaan met een schuldbrief.
219v. 21-12-1624. Volgt schuldbrief van 600 gulden met hypotheek op het gekochte.
220. 5-1-1625. Gangeloff Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Maertje Jansdr. weduwe
Adriaen Claeszn. wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar omtrent de Pet, belend W Cornelis
Corneliszn. Bouffge en Maertge Jansdr. en NO en Z de weg. Voldaan met een schuldbrief.
220v. 5-1-1625. Volgt schuldbrief van 300 gulden met hypotheek op het gekochte.
221. 2-2-1625. Gijsbrecht Joostenzn. van Clant schilder mede zoon en erfgenaam van Joost
Corneliszn. bleker z.g. overleden tot Catwijck verkoopt Symon Joostenzn. van Clant bleker zijn broer
wonende Catwijck ¼ van 4 morgen land gelegen aan de Lageweg, belend in zijn geheel NO Symon
Pieter Symonsznzn. cs., ZO Heyman Harmanszn. met bruikwaar, ZW Symon Cortwil en NW de
Heereweg voor 700 gulden.
222. 17-1-1625. Cornelis Arentszn. van Berendrecht wonende te Catwijck op Zee verkoopt Aelbert
Janszn. laken-koper wonende te Noordwijk een erf groot 24 roe gelegen achter het huis en erf van de
koper, eertijds gekomen van Adriaen Corneliszn. van Berendrecht vader van de verkoper, belend ZO
de verkoper, O en N Neeltje Gijsbrechtsdr. weduwe van Joris Dirckszn. en NW de koper, voor 42
gulden contant.
223. 13-2-1625. Cornelis Floriszn. Coudekerck wonende te Noordwijk binnen is schuldig aan Jan
Maertenszn. Hogenhouck 13 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf daar hij in woont met
lijnbaan en loods alsmede een halve tuin gelegen op het Oosteinde te Noordwijk binnen, belend O de
watering, W Hendrick Egbertszn. lijndraaier alias Haneveer, N Adriaen Meeszn. alias Adriaen Mees
Doesen en Z Neeltje Meesdr. alias Neeltje Mees Doesen weduwe van Thonis Thymanszn., belast met
10 st erfpacht per jr tbv het Convent van Noordwijk.
224. 9-2-1625. Jr Andries van Thienen baljuw van Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en Lisse
wonende Noordwijk is schuldig aan Huych Frederickszn. Pau wonende Leiden 31 gulden 5 st per jr
met waarborg zijn huis en erf met boomgaard daar hij in woont gelegen aan de Voorstraat, belend NO
de Voorstraat, ZO de oude Molensteeg, ZW de Achterweg en W het huis en erf van Wilhelmus
Lomanus eertijds predikant. Afgelost 29-4-1632 door Poulus Stock.
225. 28-2-1625. Jannetje Arentsdr. weduwe van Cornelis Pieterszn. alias Pompman met Cornelis
Corneliszn. haar zoon en gekoren voogd verkoopt Cornelis Floriszn. Coudekerck lijndraaier zekere
kooltuin gelegen buiten het Oosteinde van het dorp van Noordwijk binnen, belend W Jan Dirckszn.
Clerck, N Leendert Gerritszn. c.s., O Pieter Jeroenszn. en ZO de Heereweg, voor 47 gulden contant.
226. blanco.
227. 12-3-1625. Floortje Jansdr. weduwe van Joachim Gerritszn. Huysman wonende te Noordwijk
binnen met Gerrit van Meyburch haar gekoren voogd is schuldig aan Jan Maertenszn. Hogenhouck 20
gulden per jr met hypotheek op haar huis en erf met croft gelegen in de Zuidmolensteeg te Noordwijk
binnen, belend ZO de Achterweg en juffr. Anna van Swieten weduwe van Jhr Pieter van der Moelen,
ZW de Zuidmolensteeg, NW Lucas Janszn. van Wassenaer en Dirck Wolphertszn. en NO juffr. Anna
van Swieten voorsz., belast met 25 st per jr t bv het St Catharynen Gasthuis te Leiden en 28 gulden
per jr tbv de voorsz. schuldeiser. Vertoond is een kwitantie van 2-3-1625 ondertekend door Symon
Gerritszn. Capiteyn en Jan Symonszn. hoefsmid omen en bloedvoogden over Gerrit Joachimszn.
onmondig weeskind van Joachim Gerritszn. daar moeder af is Floortje Jansdr. voorsz., waaruit blijkt,
dat het vaderlijk erfdeel is voldaan.
228. 14-4-1625. Willem Janszn. Proncker stierman en Wichman Hendrickszn. van Duycker
jegenwoordige armbezorgers van Noordwijk op Zee verkopen Aeltje Huygendr. weduwe van Adriaen
Arentszn. van Leeuwen wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen op het Noordeinde
aldaar, belend NO de Grafelijkheids wildernis, Z Gangeloff Willemszn., O Jeroen Wouterszn. stierman
en W de Werff, voor 100 gulden contant.
228v. 14-4-1625. Adriaen Janszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Wichman Hendrickszn. van
Duycker wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar met een gemene bornput staande op het erf
van Baerthout Floriszn. gelegen op het Noordeinde op de Berch, belend N Claer Harmansdr. weduwe
van Floris Willemszn., W Baerthout Floriszn., O de Heerweg en NO Jacob Wouterszn. Vinck, voor 184
gulden 10 st contant.
229. 14-4-1625. Doorverkoop aan Jan Janszn. wonende te Noordwijk op Zee. Voldaan met een
custingbrief.
229v. blanco
230. 14-4-1625. Volgt schuldbrief van 184 gulden met hypotheek op het gekochte.
230v. blanco.
231. 29-4-1625. Claes Dirckszn. schoenmaker verkoopt Cornelis Janszn. Hanneman bakker een huis
en erf gelegen op het Westeinde, belend NW de Voorstraterweg, NO Wilhelmus Lomanus of Gerrit
Corneliszn., ZO Jr Andries van Thienen en ZW Jan Adriaenszn. van Berendrecht, belast met 75
gulden hoofdsom tbv Jr Jacob Bam alsmede met een hypotheek van 200 gulden wegens de
voorgaande koop tbv Dirck Andrieszn. c.s., alles volgens de oude brief van 20-5-1615. Voldaan met
een schuldbrief.
231v. 29-4-1625. Volgt schuldbrief van 1425 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 1-11-
1658.
223 en 234 overgeslagen.
235. 5-5-1625. Thonis Engelszn. wonende onder Duyn, Commertje Engelsdr. weduwe van Clement
Arentszn. scheepmaker met Engel Clementszn. haar zoon, Jeroen Pieterszn. bode tot Catwijk op Rijn
gehuwd met Engeltje Engelsdr. allen broer, zuster en zwager van Annetje Engelsdr. gewoond
hebbende te Noordwijk verkopen Jr Nicolaes de Voocht gewezen commis van de Monsteringe
wonende te Noordwijk een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend NO Jeroen Janszn.
schoenmaker met Jasper Jasperszn. coster met zijn tuin of erf, ZO de Achterweg met de Doelen, ZW
Willem Corneliszn. en NW de Voorstraat, voor 1500 gulden contant.
235v. blanco.
236. 22-5-1625. Garbrant Pieterszn., Willem Pieterszn., Symon Pieterszn., Quirijn Pieterszn. en Dirck
Adriaenszn. van Thyll gehuwd met Annetje Pietersdr., Pieter Corneliszn. Voocht, Andries Pieterszn.
backer nomine uxoris en Jan Claeszn. Drost van Geestberch als actie en transport hebbende van Jan
Pieterszn. BedeGelt allen erfgenamen van Marytje Claesdr. gewezen huisvrouw van Cornelis
Segerszn. te Voorhout verkopen Symon Willemszn. Casteleyn stierman en Jan Franszn. tezamen een
perceel land genaamd de Vette Weyde gelegen aan de Woonsdagse watering, belend NO Marytje
Jansdr. met haar andere erfgenamen, ZW Jan Franszn. met bruikwaar, ZO de Woonsdagse
schouwbare watering en NW Pieter Jeroenszn. belast met 6 gulden per jr en nog verhuurd voor 2 jr
voor 38 gulden per jr, voor 2400 gulden contant.
237. 27-5-1625. Dezelfden verkopen Gerrit Hendrickszn. van der Plas 1 morgen land belend NO
Johan van Heusden schout, ZW de Woonsdagse watering en ZW en NW Marytje Jansdr. weduwe van
Pieter Dirckszn. verhuurd voor 2 jr voor 18 gulden per jr, voor 1225 gulden contant.
238. 22-5-1625. Dezelfden verkopen Hendrick Jeroenszn. van der Plas ½ morgen 3 roe land gelegen
op de Oostzijde van de woning onder duin daar jegenwoordig als bruiker op woont Gerrit
Hendrickszn., belend NW de Grafelijkheids wildernis, NO Johan van Heusden en ZO en ZW Marytje
Jansdr., verhuurd voor 2 jr voor 8 gulden per jr, voor 450 gulden contant.
239. 22-5-1625. Dezelfden verkopen Marytje Jansdr. weduwe van Pieter Dirckszn. ¼ van de Lage
Weyde groot in zijn geheel 15 hond daarvan de rest de koopster toekomt, belend NO Pieter
Jeroenszn., ZW en NW de koopster en ZW Hendrick Pieterszn. alias de Deut, verhuurd voor 2 jr voor
8 gulden per jr. Voldaan met een schuldbrief.
240. 22-5-1625. Volgt schuldbrief van 425 gulden met hypotheek op het gekochte.
241. 28-5-1625. Hendrick Reyerszn. van Swieten wonende Leiden verkoopt Jansje Florisdr. weduwe
van Symon Jacobszn. wonende Noordwijk een huis en erf met lijnbaan gelegen in de Zeestraat te
Noordwijk binnen, strekkende voor van de voorsz. Zeestraat tot achter aan het Diefpad toe, belend ZO
Maertje Pronck weduwe van Jacob Pronck, ZW de Zeestraat voorsz., NW Gerrit Leendertszn. cuiper
en NO Cornelis Willemszn. Voldaan met een schuldbrief.
241v. blanco.
242. 28-5-1625. Volgt schuldbrief van 300 gulden met hypotheek op het gekochte.
243. 31-5-1625. Johan van Cos voor hem zelve en Nicolaes Louriszn. rentmeester van de nagelaten
goederen van Adriaen Mouringszn. in zijn leven rentmeester van de Abdij van Leeuwenhorst wonende
Leiden, Claes Pieterszn. Grebber wonende Haarlem als toeziende voogd van Mr Willem Samsom
zoon van de voorsz. Adriaen Mouringszn. en dat met consent van de andere erfgenamen verkopen
Hendrick Meeszn. wonende op de Nees 2 morgen 1 hond 72 roe land, belend NW de Grafelijkheids
wildernis, ZW Mees Doeszn. c.s., ZO Daniel Janszn. en Mees Symonszn. en NO de voorsz. Mees
Symonszn. alsmede 1 morgen 3 hond 5 roe land gelegen als voren, belend ZO Daniel Jansnz., NW
de Grafelijkheids wildernis, NO de verkopers en ZO Daniel Janszn. voorsz., verhuurd voor 2 jaar voor
16 gulden per jr. Voldaan met een schuldbrief.
244. 31-5-1625. Volgt schuldbrief van 771 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Pieter
Dirckszn. van Adrichem baljuw van Noordwijk en Aelbert Janszn. houtkoper.
245. 1-6-1625. Dezelfden verkopen Pieter Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck wonende Noordwijkerhout
1 morgen 5 hond 76 roe weiland, belend NO Huybert Meeszn., ZO de Woonsdagse watering, ZW
Dirck Floriszn. en NW Hendrick Meeszn. met bruikwaar, verhuurd voor 2 jr voor 48 gulden per jr.
Voldaan met een schuldbrief.
246. 1-6-1625. Volgt schuldbrief van 2400 gulden. Borgen Leendert Leendertszn. van der Plas en Jan
Claeszn. Drost van Geestberch.
247. 31-5-1625. Dezelfden verkopen Aechje Jansdr. weduwe van Pieter Janszn. en Claes Pieterszn.
haar zoon ongehuwd persoon wonende in de Cley 2 morgen 93 roe land belend NW de Grafelijkheids
wildernis, NO Jan Gerritszn. Buytewech, ZO Daniel Janszn. van Tetroede en ZW de verkoper
alsmede 3 morgen 1 hond 80 roe land gelegen op de Nees, belend NO Adriaen Danielszn. van
Tetroede, ZO Teunis Pieter Teunisznzn., NW de Grafelijkheids wildernis en ZW Jan Gerritszn.
Buytewech verhuurd 2 jr voor 56 gulden per jr. Geen koopprijs vermeld.
248. Ongedateerd en ongetekend. Cornelis Willemszn. wonende jegenwoordig te Lisse verkoopt
Maerten Louriszn. eerst gewoond hebbende te Haechambacht en nu tot Langeveld een woning met
barg en schuur alsmede 12 morgen land gelegen te Langeveld, belend ZW Pieter Janszn. met een
rijswalletje, NW oude Gerrit Roo, NO de Grafelijkheids wildernis en Jacob Gerritszn. Roo en ZO mede
de wildernis, belast met 22½ st per jr en 42 gulden per jr. Vol-daan met een schuldbrief.
249. Ongedateerd en ongetekend. Volgt schuldbrief van 1900 gulden met hypotheek op het gekochte.
249v. 8-1-1625. Pieter Claeszn. Cas schoenmaker schuldig aan Claes Symonszn. Brouckweg
wonende Soetermeer 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op 1/10e deel van een huis en erf gelegen
aan de Zeestraat, hem aangekomen bij overlijden van zijn ongenoemde vader, belend ZW Cornelis
Dirckszn. bakker, NW de nieuwe Zeestraat, NO Adriaen Janszn. kleermaker en Daniel van der
Bouckhorst en het huis en erf van onleesbaar Teunisdr. en ZO de voorsz. Zeestraat.

H.J.v.d.Waag. Spijkenisse,
april 1997.


kaart