Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 184

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 184

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 184.

Dit deel is van een redelijke klapper voorzien op de meeste comparanten. Teneinde de indexering te
vergemakkelijken heeft de bewerker zov eel mogelijk eenzelfde schrijfwijze aangehouden. Voor de
juiste schrijfwijze raadplege men het originele register.

fol.
1. 8-5-1692. Judith Harmansdr. weduwe van Isaack Abrahamszn. Linthout verkoopt Jan Pieterszn.
van Berendregt lijndraaier een huis en erf gelegen aan de Molenstraat te Noordwijk binnen, belend
NO Gerrit Corneliszn. Reviere, ZO de Molenstraat, ZW Cornelis Toniszn. van Schie en NW Simon
Joostenzn., belast met 10 st erfpacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 5-2-1648, voor 250 gulden contant.
2. 8-5-1692. Christoffel van Houten verkoopt Ary Janszn. Rietvelt kleermaker alhier een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Jacobus Ouwehand en aan
de andere zijde de weduwe van Louris Jacobszn. van der Marck c.s., strekkende voor van de
Kerkstraat voorsz. tot achter aan de reventer of de tuin van de Remonstrantse kerk, belast met 15 st
per jr tbv het Gasthuis alhier, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-4-
1661, voor 565 gulden contant.
3. 8-5-1692. Ary Janszn. Rietvelt verkoopt Jan Pieterszn. Bolje schoenmaker een huis en erf gelegen
aan de Kerk-straat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Claas Tobiaszn. Grutter en aan de
andere zijde Tonis Dirckszn. Bergervlucht, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan de laan
van Jan Janszn. stoeldraaier, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-
1679, voor 220 gulden contant.
4. 17-5-1692. de Ed Heer Jacob van der Maas hoofdofficier en regerend burgemeester van Leiden en
hoogheemraad van Rijnland verkoopt zijne excellentie de heer Adam van der Duyn heer van ‘s-
Gravemoer twee partijen wei- of hooiland genaamd de Geeren met een laan genaamd de Geerlaan,
strekkende van de Hogeweg tot de Masloot toe, te-zamen groot 6 morgen 106½ roe gelegen in de
Hogewegsepolder aan de Masloot, belend NO en ZO de vrouwe van Noordwijk, ZW niet ingevuld en
NW de Masloot, belast met 60 gulden erfpacht per jr tbv de Abdij van Rijnsburg, welke in vele jaren
niet is betaald, voor 2312 gulden 15 st contant.??
5. 22-5-1692. Maartie Joostendr. Vos weduwe van Simon Willemszn. Alffijn verkoopt Jan Simonszn.
Alffijn de helft van een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen,
belend NO Cornelis Dammaszn. van der Bijl, ZO de Molensteeg, ZW Cornelis Aartszn. van der Vlucht
en NW Willem Aalbertszn. Moerkercken, daarvan de koper de andere helft bezit, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-5-1663, voor 100 gulden contant.
6. 22-5-1692. Jan Pieterszn. Admiraal wonende Voorhout, Adriaan Pieterszn. Admiraal wonende
alhier en Pieter Pieterszn. Admiraal wonende Voorhout allen kinderen en erfgenamen van Pieter
Claaszn. Admiraal verkopen Paulus Hendrickszn. Dingslagen een huisje en erf gelegen op de Croft
over de Dinsdagse watering, belend NO de weduwe van Huybert Pieterszn. Erffurt en Maarten
Joppenzn., ZO Cornelis Pieterszn. de Graaff, ZW de voorsz. watering en NW de voorsz. Maarten
Joppenzn., belast met 2 gulden erfpacht per jr tbv het Weeshuis alhier, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-5-1664, voor 95 gulden contant.
7. 26-5-1692. Willem Floriszn. Swanedrift wonende Rotterdam, Pieter Floriszn. Swanedrift wonende
Haarlem, Jeroen Corneliszn. Swanedrift zelf meerderjarig en Wouter Corneliszn. Alffijn als weesvader
te Noordwijk als in het weeshuis onderhoudende Jan Janszn. (sic) Swanedrift kinderen en mede
erfgenamen van Cornelis Floriszn. Swanedrift voor haar zelven en de voorsz. Willem en Pieter
Floriszn. als omen en voogden over de 4 alsnog onmondige kinderen van de voorsz. Cornelis
Floriszn. Swanedrift en Pieter Jeroenszn. Swanedrift voor hem zelve en vervangende Niesje
Jeroensdr. Swanedrift kinderen van Jeroen Floriszn. Swanedrift en tezamen kinderen en kleinkinderen
van Jannetje Jeroensdr. die tevoren weduwe was van Floris Corneliszn. Swanedrift verkopen
Hendrick Lievenszn. van Batenburgh een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Schulpweg of oude
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO de weduwe van Maarten Gerritszn.
Zuyderbaan, ZW de Woensdagse watering en NW de weduwe van Harman Stevenszn. met
bruikwaar, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-5-1641, voor 432 gulden
contant.
8. 26-5-1692. Jan Aartszn. van der Vlucht verkoopt Hendrick Lievenszn. van Batenburgh een huis en
erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de oude Zeestraat, ZO Jan
Willemszn. Rotteveel en ZW en NW Cornelis Janszn. Keuyn, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 6-5-1683, voor 270 gulden contant.
9. 26-5-1692. Hendrick Lievenszn. van Batenburgh verkoopt Jan Aartszn. van der Vlucht een huis en
erf met lijn-baan gelegen aan de Schulpweg of oude Zeestraat, zoals vermeld onder 7, voor 432
gulden contant.
10. 26-5-1692. Jan Aartszn. van der Vlucht is schuldig aan Annetie Dircksdr. van der Mij weduwe van
Jan Janszn. Oosterbaan 300 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 2-7-1711.
11. 29-5-1692. Leentie Corsdr. weduwe van Huybert Joostenzn. Kocxhorn voor de ene helft en Jan
Danielszn. Kosijn wonende Leiden gehuwd met Aagje Huybertsdr. Kocxhorn voor hem zelve en
vervangende de verdere kinde-ren van Huybert Joostenzn. voorsz. voor de andere helft verkopen
Floris Pieterszn. Swanenburgh een huis en erf ge-legen aan de Achterweg te Noordwijk binnen,
belend NO de weduwe van Jan Janszn. Oosterbaan, ZO de vrouwe van Noordwijk, ZW Louris
Claaszn. van der Holst en NW de Achterbuurtseweg, belast met 5 gulden erfpacht per jr tbv de
vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-5-1668, voor
50 gulden contant alsmede een obligatie van 60 gulden.
12. 4-6-1692. Paulus Jacobszn. Sonnevelt wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jan Pieterszn.
Berendregt een huis en erf met stalling en kaatsbaan, zijnde een herberg genaamd het land van
Beloften, gelegen aan de buurt te Noordwijk op Zee, belend NO van ouds Claas Dirckszn. Cruyshoeck
en nu Willem Clementszn. van Balckenende, ZO Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven, ZW het
Dorpsplein of de buurt en NW de weduwe van Engel Claaszn. en de Zeewerff, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-11-1680, voor 950 gulden contant.
13. 4-6-1692. Jan Willemszn. van Rijn wonende aan de Nes is schuldig aan de heer en mr Johan
Bennebroeck advo-caat wonende Haarlem 4000 gulden wegens geleend geld, met waarborg een
woning als huis, bargen, schuur alsmede 7 morgen 4 hond wei- of teelland - de duincroft daarin
begrepen- gelegen op de Nesse, belend in zijn geheel NO de kinderen van Roelof Huygenzn. van
Raephorst, ZO en ZW Pieter Gerritszn. van der Plas en NW de Wildernis, 13 hond wei- of hooiland
genaamd de Legewerff gelegen als voren, belend NO Pieter Gerritszn. van der Plas, ZO de volgende
partij en ZW en NW de erven van Roelof Huygenzn. van Raaphorst voorsz., 10 hond land genaamd
het Scheluweland gelegen als voren, belend NO Pieter Gerritszn. voorsz., ZO Maarten Pieterszn. van
der Plas en ZW en NW de volgende partij, 10 hond land genaamd het Bagijnland gelegen als voren
aan de Woensdagse wate-ring, belend NO Maarten Pieterszn. van der Plas, ZO de Woensdagse
watering, ZW de kinderen van Roelof Huygen-zn. voorsz. en NW een voorgaande partij, 2 morgen
wei- of teelland gelegen op de Nes, belend NO en ZO de kinde-ren van Roelof Huygenzn. voorsz.,
ZW Pieter Gerritszn. voorsz. en NW de Wildernis, 1 morgen 5 hond 50 roe wei- of teelland gelegen op
de Nes, belend NO de kinderen van Roelof Huygenzn. voorsz. met bruikwaar, ZO Simon Danielszn.
van Nes, ZW de kinderen van de voorsz. Roelof Huygenzn. met eigen en NW de Wildernis, 9 hond 60
roe wei- of teelland gelegen buiten het Westeinde van Noordwijk aan de St Jeroensbrugge, belend
NO de Schulpweg, ZO Cornelis Pieterszn. de Groot met bruikwaar, ZW de volgende partij en NW de
Heerweg, de schuldenaar aangekomen als erfenis uit de boedel van de weduwe van Claes Pieterszn.
vleeshouwer zijn grootmoeder, 13 hond 25 roe wei- of teelland gelegen als voren aan de Leydse
Heerweg, belend NO de voorgaande partij, ZO Cornelis Janszn. Achthoven met bruikwaar, ZW de
volgende partij en NW de Heerweg, de schuldenaar aangekomen als voren, 13 hond 25 roe wei- of
teelland gelegen als voren neven en belend NO de voorgaande partij, ZO Cornelis Janszn. Achthoven
met bruikwaar, ZW Leendert Corneliszn. Breloffsbergh met bruikwaar en NW de Heerweg voorsz., de
schuldenaar aangekomen bij erfenis uit de boedel van Jan Pieterszn. zijn huisvrouwen vader.
Algeheel roiement 18-9-1737.
14. 12-6-1692. Huybert Janszn. van der Cluft verkoopt Tonis Timanszn. van Geelenhuysen een huis
en erf met barg en schuur gelegen aan de Brelofterzeestraat te Noordwijk binnen met een vrije eigen
poort en gang daar nevens
en een vrije eigen laan uitkomende in de Dwarskerkstraat, belend ZO Barbara Maartensdr., de
verkoper en Pieter Claaszn. Brama en NW Dirck Dirckszn. Wassenaar, strekkende tot aan Pieter
Claaszn. Brama voorsz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 2-6-1648, voor
725 gulden contant.
15. 12-6-1692. Tonis Timanszn. van Geelenhuysen verkoopt Gerrit Toniszn. van Heeringen bakker
althans wonende alhier een huis en erf met bakkerij gelegen aan de Dwarskerkstraat, belend NO
Pieter Corneliszn. van Berendregt, ZO de voorsz. straat, ZW Jacob Toniszn. van Schie en NW de
Woensdagse watering met zeker erfje gelegen over de voorsz. watering, belend aan de ene zijde de
weduwe van Engel Adriaanszn. de Bruyn en aan de andere zijde Willem Toniszn. van Schie,
strekkende van de voorsz. watering tot aan de Kockenweg, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste zijn van 4-2-1661 en 13-1-1667 alsmede zeker contract tussen verkoper en Jacob
Toniszn. van Schie gepasseerd voor notaris van Noort op 16-12-1668, voor 1500 gulden contant
alsmede een schuldbrief van 2000 gulden.
16. 12-6-1692. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
17. 12-6-1692. Dirck Corneliszn. van Alckema verkoopt de Ed Adriaan Mens secretaris van Voorhout
850 roe hooi-land gelegen op de Nesse, belend NO, ZO en ZW de weduwe van Pieter Leendertszn.
van der Plas en NW de Woensdagse watering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 1-5-1670, voor 1045 gulden contant alsmede een enkele ducaat tot speldegeld voor de
dienstmaagd van de verkoper.
18. 14-6-1692. Simon Jacobszn. van Tol wonende Leiderdorp verkoopt de Ed Lambertus van Swieten
notaris te Leiden een custingbrief tlv Dirck Willemszn. Lelievelt wonende Woubrugge pro resto 700
gulden wegens koop van 1 morgen 210 roe veenland gelegen in de Heuvelpolder onder Outshoorn,
volgens de brief van 31-1-1690, voor 588 gulden contant.
19. 25-10-1692. De heer en mr Cornelis Schockfevre wonende Leiden gehuwd met jonkvr. Cecilia
Brouwer dochter en mede-erfgename van Mr Johan Brouwer en uit dien hoofde het recht tot
nagenoemde rentebrief verkregen heb-bende bij scheiding verkoopt juffr. Henrietta van Hoogmade
weduwe van Jan Robbertszn. Henneboo wonende Lei-den een losrentebrief ten laste van het gemene
land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden staande op naam van de weeskinderen van
Mr Johan Brouwer van 80 pond per jr van 28-1-1672, te lossen met 2000 gulden, voor 1960 gulden
contant.
20. 17-11-1692. De heer en mr Carolus Diericq advocaat verkoopt Pieter Adamszn. de jonge te
Haarlem 12 erf-pachtsbrieven tezamen een jaarlijkse opbrengst hebbende van 147 gulden 6 st 8 p
sprekende als volgt: de 1e tlv Gerrit Willemszn., de 2e van Joost de Bruyne, de 3e van Maarten
Maartenszn., de 4e van Aagtie Jaspersdr., de 5e van Tobias Minneboo, de 6e van Willem van der
Graaff, de 7e van Franchois Hendrickszn., de 8e van Jacques Maartenszn., Lieven Pieterszn. en
Wouter Claaszn., de 9e van Mr Lot Joppenzn., de 10e van Pieter Buys, de 11e van Joost de Milt en
de 12e van Huych Louriszn. van der Weyde en Cornelis Reyerszn. van der Toorn, alles staande in Mr
Lotten of Napels laan in Heemstede, alles volgens de oude brieven, de verkoper aangekomen uit de
boedel van de heer Joost Diericq zijn vader, voor 3600 gulden contant.
21. 8-11-1692. Willem Hoogerwaart wonende Leiden als mede-erfgenaam en het recht bij scheiding
verkregen heb-bende uit de boedel van Jan van Hoogerwaart die een zoon en mede-erfgenaam was
van Ermpje Jansdr. van Sette weduwe van Bruyn Janszn. van Hoogerwaart verkoopt Joost
Willemszn. Oosterbaan een custingbrief tlv Maartie Pietersdr. weduwe van Abraham Roelenzn. van
Ravesteyn wonende Delft pro resto 225 gulden wegens koop van een huis en erf te Catwijk op de Rijn
van 2-7-1662, voor 225 gulden contant.
22. 29-12-1692. Pieter Janszn. van der Jacht weduwnaar van Trijntje Simonsdr. Swieten wonende
Rijswijck ver-koopt Tonis Gerritszn. van den Bosch 11 hond wei- of hooiland gelegen in Offem aan de
Maandagse watering, belend NO en ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW de voorsz. Abdij, Jan
Willemszn. van Velsen en Grietje Jansdr. en NW de Maandagse watering, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-5-1681, voor 1050 gulden contant.
23. 20-12-1692. Cornelis Claaszn. van Keuyeren wonende te Catwijk aan Zee weduwnaar van Dirckje
Arentsdr. Eyckenhorn, dochter en mede-erfgename van Arent Jasperszn. van Eyckenhorn, voor hem
zelve en als vader en voogd van zijn minderjarig kinderen bij Dirckje voorsz. verkoopt het arme
Weeshuis te Catwijk aan Zee als aan-genomen hebbende daar te onderhouden de vier voorkinderen
van Dirckje voorsz. een losrentebrief tlv Joris Ger-ritszn. te Noordwijk groot 30 gulden 10 st per jr
verzekerd op een huis en erf gelegen aan de Sonneveltstraat van ouds genaamd de oude Zeestraat,
belend NO dezelfde straat, ZO Willem Pieterszn. van der Aar, ZW de oude Schulpweg en NW
Cornelis Claaszn. Duyven en Leendert Janszn. van Steenvoorden, daarvan jegenwoordig possesseur
is Cornelis Aryenszn. Zeestraten, gepasseerd op 31-1-1661, voor 300 gulden contant.
24. 13-1-1693. Huybert Janszn. van der Speck wonende Voorhout voor hem zelve en vervangende
Grietje van der Speck en Baartje van der Speck zijn zusters, nog Cornelis Joriszn. Wassenaar
wonende Voorhout als vader en voogd over zijn minderjarig kinderen bij Trijntje Jansdr. van der Speck
voor de ene helft en wijders Mees Joostenzn. Ko-nincxbrugge vader en voogd van zijn twee
weeskinderen bij Tryntje Aryensdr. en Zyvert Claeszn. Erffurt wonende Noordwijkerhout voor de
andere helft als gezamenlijke erfgenamen van het enig nagelaten weeskind van Pieter Janszn. van
der Speck en Adriaantje Aryensdr. gewezene echtelieden verkopen Tijs Janszn. Bronsgeest een huis
en erf gelegen aan de Voorstraat op de hoek van de Doelsteeg te Noordwijk binnen, belend NO
dezelfde steeg en ZW Jacob Jacobszn. van der Voort, strekkende voor van de Voorstraat tot achter in
de Doel- of Achterweg toe, alles vol-gens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 5-11-1670,
voor 510 gulden contant.
25. 13-1-1693. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als speciale procuratie hebbende van de heer
Matthias Havius wonende in den Haag verkoopt Jan Schuerman mr hoefsmid de helft van een huis
en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel aan de ene zijde Willem
Dirckszn. van Duyn en aan de andere zijde de er-ven van de heer Baljuw Tellighuys, strekkende voor
van de Voorstraat tot achter aan de erfgenamen van juffrouw van Outshoorn, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-9-1687, voor 300 gulden contant.
26. 13-1-1693. Gerrit Corszn. Zuydhoeck wonende Heemstede, Ary Corszn. Zuydhoeck wonende
Loenen, Huybert Joostenzn. de Vos gehuwd met Claartje Corsdr., Jan Simonszn. Alffijn gehuwd met
Aaltie Corsdr. allen meerderjarig, voor haar zelve en nog Tonis Gerritszn. van den Bosch en Louris
Gerritszn. van den Bosch als voogden over Mees Corszn. en Andries Corszn. beiden minderjarig en
eindelijk Gerrit Corszn. Zuydhoeck als oom en voogd over het nagelaten kind van Gillis Corszn.
Zuydhoeck, allen kinderen en kindskind van Cors Gilliszn. Zuydhoeck overle-den te Noordwijk
verkopen Hendrick Lievenszn. van Batenburgh een kruidtuintje met opstal gelegen in de Sonneveltstraat,
belend NO het Diefpad, ZO Jeroen Toniszn. van Schie, ZW de Sonneveltstraat en NW
Hendrick Joriszn. Ypenburgh, belast met 6 gulden per jr erfpacht tbv de kinderen van Dr Petrus van
de Velde, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 2-1-1658, voor 30 gulden
contant boven de belasting.
27. 20-1-1693. Leendert Corneliszn. Breloffsbergh, Mees Corneliszn. Breloffsbergh, Cornelis
Corneliszn. Wassenaar gehuwd met Jannetje Cornelisdr. Breloffsbergh en Cornelis Gerritszn. van der
Bijl gehuwd met Crijntje Corne-lisdr. Breloffsbergh allen kinderen en erfgenamen van Cornelis
Meeszn. Breloffsbergh overleden te Noordwijk ver-kopen Tonis Janszn. Hartogh 7 hond teelland
genaamd het Hoogje gelegen aan de Leydse Heerweg, belend NO Jan van Rijn, ZO en ZW Jan
Floriszn. Duyndam en NW de Heerweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
4-3-1655, voor 332 gulden contant.
28. 20-1-1693. Dezelfde verkopen Tonis Timanszn. van Geelenhuysen 2 morgen wei- of hooiland
gelegen in de Ho-gewegsepolder over de Masloot, belend NO Simon Janszn. Paardecooper met
bruikwaar, ZO de Ringsloot van de polder, ZW de koper en NW de voorsz. Masloot, belast met 32
gulden erfpacht per jr tbv de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is een akte van scheiding van 4-3-1655, voor 6 gulden 6 st contant boven de belasting.
29. 6-2-1693. Ary Vrolijk als bij schout en schepenen gemachtigd tot de verkoop van de goederen
nagelaten bij Maartie Aryensdr., dochter en erfgename van Ary Pieterszn. schulpvoerder wonende te
Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Janszn. Keuyn een huis en erf met twee lijnbanen gelegen aan
de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, be-lend ZO Jan Aartszn. van der Vlucht en NW de weduwe
van Harman Stevenszn., strekkende tot achter aan de Woensdagse watering, voor 150 gulden.
30. 6-2-1693. Cornelis Janszn. Keuyn is schuldig aan Annetie Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan
Janszn. Oos-terbaan 225 gulden wegens geleend geld, met waarborg het gekochte huis en erf.
31. 12-2-1693. Hendrick Janszn. Langevelt als speciale procuratie hebbende van Huybertie Florisdr.
Wassenaar ver-koopt Willem Toniszn. van Schie een partij teelland genaamd het mergen gelegen aan
de Brelofterweg, belend NO dezelfde weg, ZO Hendrick Dirckszn., ZW de heer Berckhout en NW
Leendert Pieterszn. van der Plas, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-5-
1674, voor 200 gulden contant.
32. 26-2-1693. De genoemde erfgenamen van Cornelis Meeszn. Breloffsbergh verkopen Leendert
Corneliszn. Bre-loffsbergh 3/4 van een huis en erf met barg en schuur gelegen aan de oude Zeestraat
te Noordwijk binnen, belend O Ary Abrahamszn. van der Pont en W Jan Gerritszn. Witmont en Jan
Hendrickszn. Capitain, strekkende voor van de oude Zeestraat tot achter aan Jan Janszn.
Oosterbaan, daarvan de koper ¼ toekomt, alles volgens de oude waarbrie-ven, daarvan de jongste is
van 4-3-1655, voor 562 gulden 10 st contant.
33. 13-3-1693.Gerrit Corszn. Zuydhoeck wonende Heemstede voor hem zelve en als last hebbende
van Ary Corsz. Zuydhoeck en als voogd over het minderjarig kind van Gillis Corsz. Zuydhoeck,
Huybert Joostenzn. de Vos gehuwd met Claartie Corsdr., Jan Simonszn. Alffijn gehuwd met Aaltie
Corsdr. en eindelijk de voorsz. Gerrit Corszn. en Huybert Joostenzn. als voogden over Mees Corszn.
en Andries Corszn. beiden minderjarig, allen kinderen en kinds-kind van wijlen Cors Gilliszn.
Zuydhoeck en Grietie Gerritsdr. beiden overleden alhier verkopen Tonis Gerritszn. van den Bos een
huis en erf gelegen aan de Molenstraat omtrent de Korenmolen te Noordwijk binnen, belend aan de
ene zijde Cors Corneliszn. van der Clucht en aan de andere zijde de kinderen van Machtelt
Gijsbertsdr. weduwe van Job Corneliszn. Quack, strekkende voor van de Molenstraat tot achter aan
de Woensdagse watering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-5-1652,
voor 300 gulden contant.
34. 13-3-1693. Leendert Corneliszn. Breloffsbergh schuld aan Cornelis Bartholomeeszn. van
Alckemade 500 gulden wegens geleend geld met waarborg een huis en erf met barg en schuur
gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend O Ary Abrahamszn. van der Pont en W
Jan Gerritszn. Witmont en Jan Hendrickszn. Capitain, strek-kende voor van de voorsz. oude Zeestraat
tot achter aan Jan Janszn. Oosterbaan.
35. 21-3-1693. Anna Raamburgh weduwe van Arent van Heuven wonende Gouda voor haar zelve en
als erfgename van haar zuster Catharina Raamburgh die mede erfgenamen zijn van Dieuwer
Jacobsdr. overleden te Enckhuyzen en uit dien hoofde bij scheiding het recht van nagenoemde
rentebrief verkregen hebbende verkoopt het armhuis van Bettanien te Leiden een losrentebrief tlv het
gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire van de heer en mr Cornelis van Aarssen
van Hoogerheyde ontvanger generaal te den Haag op de naam van Cathalyntje en Dieu-wer
Jacobsdr. van 16 pond per jr van 30-6-1674, losbaar met 400 gulden, voor 360 gulden contant.
36. 21-3-1693. Andries le Moyne, Abraham le Moyne, Margaretha le Moyne en Gillis Verbalcke
gehuwd met Anna le Moyne, kinderen en erfgenamen van de weduwe van Gillis Andrieszn. le Moyne
verkopen de Ed Johannes van Swanenburgh notaris te Leiden een custingbrief tlv Jacob le Comte
verver pro resto 115 gulden wegens koop van een speeltuin gelegen buiten de Heerepoort te Leiden
in de Blauwe laan in Leiderdorp van 26-1-1692, voor 110 gulden.
37. 7-4-1693. Grietie Jansdr. van Alphen weduwe van Bartholomees Pieterszn. van der Vlucht
verkoopt Dirck Dirckszn. Wassenaar en Gerritje Jansdr. van Alckemade weduwe van Engel
Adriaanszn. de Bruyn elk de helft van een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Molenstraat te
Noordwijk binnen, belend NO de kinderen van Job Cor-neliszn. Quack en ZW Cors Corneliszn. van
der Clucht, strekkende voor van de Molenstraat tot achter aan de Woensdagse watering, belast met 4
gulden erfpacht per jr te lossen met 100 gulden, welke in lange jaren niet is ge-maand, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-3-1644, voor 400 gulden.
38. 23-4-1693. Pieter Oostdam, Catharina Oostdam en Aagje Oostdam kinderen en erfgenamen van
wijlen Adriaan Pieterszn. Oostdam en Neeltje Gerritsdr. van der Mij hun ouders delen de boedel.
Catharina en Aagje een huis en erf gelegen aan de Voorstraat op de hoek van de Doelsteeg te
Noordwijk binnen, belend NO de schout Gijsbert van Slingeland en ZW de Doelsteeg, strekkende voor
van de Voorstraat tot achter aan de Doel- of Achterweg toe, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 6-5-1618 en Pieter Oostdam 16 hond tuinland of boomgaard gelegen aan
de Goweg met het getimmerte, belend NO Jan Janszn. Oosterbaan en ZW de weduwen van Willem
en Leendert Janszn. Oosterbaan, strekkende voor van de Goweg tot achter aan de landen in de
Zuydbroeck, alles vol-gens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-3-1693 en moet aan
zijn zusters wegens overbedeling uit-keren 666 gulden 13 st 6 p.
39. 25-4-1693. Jan Wouterszn. Hoffland gehuwd met Belytie Willemsdr. dochter van Willem Janszn.
en Marytje Andries Keere weduwe en Jannetie Roelofsdr. van Snaay enige erfgenamen van Jan
Hendrickszn. Vermij die een zoon was van Engeltie Jansdr., welke Willem en Engeltie enige
erfgenamen zijn van Hendrick Jan Willem Gerridden tot Bodegraven verkopen Tonis Gerritszn. van
den Bos een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire van
Gouda tnv de voorsz. Hendrick Jan Willem Gerridden inhoudende bij reductie 18 pond per jr van 3-5-
1642, losbaar met 450 gulden, voor 418 gulden 10 st contant.
40. 14-5-1693. De heer Martinus van de Velde med. dr., Jacoba van de Velde beiden meerderjarig en
de rato cave-rende voor Johannes vande Velde en nog de voorsz. Martinus als voogd over Regnerus
van de Velde minderjarig, al-len kinderen en erfgenamen van dr Petrus van der Velde overleden te
Leiden verkopen Hendrick Lievenszn. van Ba-tenburgh zekere erfpacht en erfpachtsbrief van 6 gulden
per jr wegens koop en aanvaarding van het erfpachtsrecht gevestigd op twee erven aan elkander
gelegen te Noordwijk binnen tussen de oude Zeestraat en het Diefpad gepas-seerd bij de koper en
aanvaard bij de erfpachter genaamd Cornelis van Leeuwen op 10-6-1647, van welke erven thans
possesseur is Jeroen Toniszn. van Schie, voor 150 gulden contant.
41. 14-5-1693. Jacob Boeckweyt secretaris, Jacobus Ouwehant en Cornelis van Langevelt beiden
mede schepen verkopen Dirck Pauluszn. Schooters wonende Noordwijkerhout 3 morgen en een huis
van ouds genaamd de Leeger onder Duyn tot Langeveld, belend ZW Cornelis Janszn. tot Langeveld
en verder rondom de Grafelijkheids Wildernis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is een akte van koop bij executie van 29-1-1692, voor 250 gulden contant.
42. 14-5-1693. Jacob Boeckweyt als speciale last hebbende van de Ed Johan van der Does
ritmeester verkoopt Si-mon Corneliszn. van Velsen en Cornelis Corneliszn. Duyndam 892 roe wei- of
teelland gelegen aan de hoek van de Achterweg nevens de Barnde brugge, belend NO de
Schulpweg, ZO Joost Hendrickszn. met bruikwaar, ZW de schout Slingeland en NW de voorsz.
Achterweg, voor 315 gulden contant.
43. 14-5-1693. Dezelfde verkoopt Cornelis Pieterszn. van der Fleuyt een partij althans gebruikt
wordende tot wei-land daar de afgebroken woning op gestaan heeft zijnde ongeveer de helft van 6
morgen 531 roe, belend W de partij gekocht door Tonis Janszn. Warmenoven c.s., NO de partij
gekocht door Gerrit Aryenszn. van Velsen en de Croft van Jan Gerritszn., ZO de huiszitten armen te
Leiden en NW Cornelis Gerritszn. van Duycker met bruikwaar. voor 150 gulden contant.
44. 14-5-1693. Dezelfde verkoopt dezelfde 2 morgen 171 roe wei-of teelland daarin de kinderen van
Adriaan Huy-genzn. toekomen 180 roe, gelegen aan de ‘s-Gravendijck, belend in zijn geheel NO de
‘s-Gravendijck, ZO Jan Ja-cobszn. Slobbe en de weduwe van de Keyser, ZW de Kroft van Jan
Gerritszn. en het land gekocht door Gerrit Aryenszn. van Velsen en NW de Catwijker weg naar Zee,
voor 300 gulden contant.
45. 17-5-1693. Catharina Barentsdr. van der Linde meerderjarige dochter wonende ‘s-Hertogenbosch
voor haar zel-ve en vervangende Gerritje Barentsdr. van der Linde haar zuster, tezamen kinderen en
erfgenamen van wijlen Barent Ottenszn. van der Linde verkoopt Hendrick Marinis een huis en erf
gelegen aan de Kerckstraat te Noordwijk binnen, belend ZO Hendrick Joriszn. Ypenburgh en NW Jan
Jacobszn. van der Slobbe, strekkende voor uit de Kerkstraat tot achter aan Hendrick Joriszn.
Ypenburgh, belast met 150 gulden als rest van de voorgaande kooppenningen tbv de erfgenamen van
Jan Leendertszn. de Hoogh, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-6-1668
voor 100 gulden contant.
46. 22-5-1693. Jacob Boeckweyt als procuratie hebbende van de heer Johan van der Does ritmeester
verkoopt Tonis Jacobszn. Warmenoven, Joost Willemszn. Oosterbaan en Cornelis Willemszn.
Oosterbaan 4 morgen 5 hond en 24 roe wei- of hooiland gelegen aan de Grafelijkheids Wildernis
nevens het Catwijker hek, van ouds genaamd de Kuy-persweij, belend NO Cornelis Pieterszn. van der
Fleuyt, ZO de huiszittenarmen van Leiden, W de Mient en NW de Catwijkerweg naar Zee en de
Wildernis, voor 445 gulden contant.
47. 22-5-1693. Dezelfde verkoopt Cornelis Janszn. Achthoven het noordoostelijke gedeelte van 7
morgen 127 roe wei- of teelland van ouds genaamd de Bagijnen weide, gelegen aan de Noordweg
omtrent de Korenmolen, strekkende van de weg tot in de Woensdagse watering, belend NO de
kinderen van Roelof Huygenzn. met bruikwaar en ZW Tonis Gerritszn. verhuurd aan Tonis Jacobszn.
Warmenoven voor 6 jaar tegen 67 gulden 10 st per jr, voor 1460 gulden contant.
48. 22-5-1693. Gerrit Corszn. Zuydhoeck wonende Heemstede, Huybert Joostenzn. Vos gehuwd met
Claartie Corsdr. voor haar zelven en vervangende Ary Corszn. Zuydhoeck en nog als voogden over
Mees en Andries Corszn. en over het minderjarig kind van Gillis Corszn. Zuydhoeck, tezamen
kinderen en kleinkind en met de koper erfgena-men van Cors Gilliszn. Zuydhoeck en Grietie Gerritsdr.
van den Bosch verkopen Jan Simonszn. Alffijn 6/7 van een kruydtuin gelegen nevens het Diefpad te
Noordwijk binnen, belend NO Jan Pieterszn. Berendregt, ZO de dwarskerkstraat, ZW het Diefpad en
NW de Woensdagse watering daarvan de koper als gehuwd hebbende Aaltie Corsdr. 1/7 toekomt,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-10-1641 alsmede een akte van
scheiding daarbij het aan Cors Gilliszn. is aanbedeeld gepasseerd voor Adriaan Mens van 9-5-1680,
voor 595 gulden 15 st, te betalen 475 gulden 15 st contant en een obligatie van 120 gulden.
49. 22-5-1693. Aaltie Bos weduwe van Claas Tobiaszn. Grutter overleden Leiden met Jan
Maartenszn. haar zwager als haar gekoren voogd verkoopt Albertus de Leeuw mr chirurgijn alhier een
huis en erf gelegen aan het zuidwesten van de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZO de
erfgenamen van Jan Dirckszn. Keur en NW Jan Pieterszn. Boljé, strekkende voor van de Kerckstraat
tot achter aan Jan Janszn. Vermeulen, belast met 6 st erfpacht per jr tbv het Weeshuis alhier, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-6-1629 en een akte van schei-ding voor
notaris Nicolaas van der Burgh van 22-1-1666, voor 205 gulden contant.
50. 22-5-1693. Pieter Corneliszn. Alffijn verkoopt Dirck Pieterszn. Bodsaart een huis en erf gelegen
aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de straat, ZO Leentie Gerritsdr. Couwenhoven
c.s. en ZW en NW Maar-ten Corneliszn. Jongen Engel, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 7-4-1687, voor 210 gul-den, waarvan 50 gulden contant.
51. 22-5-1693. Volgt schuldbrief van 160 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 22-6-1729.
52. 23-5-1693. Cornelis Dammaszn. van der Bijl wonende Valkenburg gehuwd met Magdaleentie
Pietersdr. van Moerkercken dochter en enige erfgename van Pieter Corneliszn. van Moerkercken
overleden alhier verkoopt Jan van Benthem een huis en erf gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk
binnen. belend NO de vrouwe van Noordwijk,NW en ZW Jan Simonszn. Alffijn en de verkoper,
strekkende voor van de Molensteeg voorsz. tot achter aan de Molen-straat, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-5-1652, voor 500 gulden.
53. 23-5-1693. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 29-5-1694.
54. 28-5-1693. Jacobus Ouwehand en Joost Willemszn. Oosterbaan als weesvaders van het arme
weeshuis alhier verkopen Cornelis Witteman wonende Rijswijck 4 hond 88 roe wei- of teelland
gelegen aan de Leydse Heerweg, be-lend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Jacob Toniszn. van
Schie met bruikwaar, ZW de koper en NW de voorsz. Heerweg, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 19-11-1689, voor 250 gulden contant.
55. 28-5-1693. Jacob Boeckweyt als speciale procuratie hebbende van Johan van der Does
ritmeester verkoop Tonis Gerritszn. van den Bosch het zuidwestelijke gedeelte van 7 morgen 127 roe
wei- of teelland van ouds genaamd de bagijnen weide gelegen aan de Noordweg omtrent de
Korenmolen, strekkende voor van deze weg tot aan de Woensdagse watering, belend NO Cornelis
Janszn. Achthoven en ZW de heer Vladeracken, verhuurd aan Tonis Janszn. Warmenoven voor 6 jr,
voor 67 gulden 10 st per jr, voor 1330 gulden contant.
56. 28-5-1693. Dezelfde verkoopt Gerrit Aryenszn. van Velsen 8 hond teelland gelegen aan de
Achterweg, strekkende van dezelfde weg tot aan de koper, belend NO Dirck Dirckszn. Wassenaar en
ZW de schout Slingeland, voor 350 gulden contant.
57. 28-5-1693. Dezelfde verkoopt dezelfde 3 morgen weiland gelegen aan de Maandagse watering
achter de koper, belend NO Cornelis Pieterszn. van der Fleuyt met bruikwaar en ZW Cornelis
Bartholomeeszn. van Alckemade, voor 1295 gulden contant.
58. 28-5-1693. Dezelfde verkoopt dezelfde de helft van 6 morgen 531 roe teelland daar de afgebroken
woning op heeft gestaan gelegen omtrent de Catwijker weg naar Zee, belend NO Cornelis Pieterszn.
van der Fleuyt en de ‘s-Gravendijck, ZO de Croft van Jan Gerritszn., ZW Cornelis Pieterszn. van der
Fleuyt en NW Cornelis Gerritszn. van Duycker met bruikwaar, voor 320 gulden contant.
59. 28-5-1693. Dezelfde verkoopt dezelfde 3 hond land genaamd de langen akker gelegen aan de ‘s-
Gravendijk, be-lend NO de voorsz. Dijk, ZO de huiszitten armen te Leiden, ZW dezelfde en NW
Leendert Gerritszn. met bruikwaar, de huiszitten voorsz. en de weduwe van Keyser, voor 65 gulden
contant.
60. 28-5-1693. Huybert Janszn. van der Cluft verkoopt Niesje Huybertsdr. van der Cluft zijn dochter
een huisje en erve gelegen aan de Dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO zekere laan aan
het huis van Tonis Timanszn. behorende en ZW Pieter Claeszn. Brama, strekkende voor van de
dwarskerkstraat tot achter aan het erf van Tonis Timanszn., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 1-6-1654, voor 100 gulden contant.
61. 4-6-1693. Simon Janszn. van Velsen, Jan Janszn. van Velsen wonende Amsterdam en Hendrick
Maanvoorden gehuwd met Aagje Jansdr. van Velsen, allen meerderjarig voor hen zelven en als
voogden over de minderjarige kin-deren van Pieter Janszn. van Velsen en Gerrit Janszn. van Velsen,
allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jan Pieterszn. van Velsen overleden alhier verkopen
Gijsbert Dirckszn. Groenendijck een groot ruim sterk en wel-doortimmerd huis en erf, voorgeen 2
huizen gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Trijntie
Pietersdr. en ZW Jan Pieterszn. Wyckerhelt, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de
Doelweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 15-5-1647 en 29-9-1655,
voor 304 gulden contant alsmede een custingbrief van 600 gulden.
62. 4-6-1693. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 23-5-1695.
63. 4-6-1693. Dezelfde verkopen het Gasthuis alhier een losrentebrief op het Gemene land van
Holland en West-Friesland ten comptoire generaal den Haag, ten name van de kinderen en
kleinkinderen van Jan Pieterszn. van Vel-sen groot 80 pond per jr van 15-8-1692, voor 1860 gulden
contant.
64. 9-6-1693. Jacob Boeckweyt als speciale last hebbende van Johan van der Does ritmeester
verkoopt Jan Jacobszn. Kroon wonende te Catwijk 3 percelen wei- of hooiland tezamen groot 5
morgen 2 hond 56 roe gelegen in Rijnsoever, belend NO de weduwe van Mees Huybertszn. met
bruikwaar, ZO Leendert Gerritszn. en de koper, bei-den met bruikwaar en ZW de koper met bruikwaar
en NW de weduwe van Mees Huybertszn. met bruikwaar voor 340 gulden contant.
65. 8-7-1693. Pieter Janszn. van Swieten wonende Voorhout verkoopt Geldolph van Vladeracken
wonende Haarlem 2 morgen 161 roe wei- of hooiland gelegen op de Nes aan de Ruygesloot, belend
NO en NW de erfgenamen van Trijntje Pietersdr., ZO de Ruygesloot en ZW de koper, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-5-1674, voor 900 gulden contant.
66. 8-7-1693. Niesje Cornelisdr. weduwe Jan Willemszn. Riethoorn voor hem zelve en vervangende
de kinderen van Teunis en Pieter Willemszn. Riethoorn die tezamen kinderen, kleinkinderen en
erfgenamen zijn van Willem Pie-terszn. Romeyn en Aagje Adriaansdr. verkopen Jan Claaszn.
Admiraal en Maartje Jansdr. Admiraal een huis en erf gelegen in de Kerkstraat op de hoek van de
Molensteeg te Noordwijk binnen, belend ZO de Molensteeg en NW Evert Vollenhoven, strekkende tot
achter aan de voorsz. Van Vollenhoven, belast met 22½ st per jr erfpacht tbv de vrouwe van
Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-5-1587, voor 512 gulden
contant.
67. 8-7-1693. Pieter Gerbertszn. Haasbroeck wonende Catwijk gehuwd met Neeltje Aryensdr.
Cromhout dochter en mede-erfgename van Adriaan Janszn. Kuyper schuldig aan Cornelis
Bartholomeeszn. van Alckemade 500 gulden wegens geleend geld, met waarborg de helft van 14
hond wei- of hooiland gelegen in de Hogewegsepolder, belend NO de vrouwe van Noordwijk, ZO de
Masloot, ZW de erven van Lodensteyn te Delft en NW Jasper Dirckszn. Sprockenburgh, de
comparanten aangekomen bij erfenis van Adriaan Janszn. Kuyper en ontslagen door de Ed Groot
Mogenden van het fidei-commies volgens octrooi van 20-5-1693. Afgelost 12-2-1698.
68. 15-7-1693. Neeltje Barten weduwe van Tonis Simonszn. Capitain voor de ene helft en Dirck
Gijsbertszn. Adegeest gehuwd met Geertie Tonisdr. Capitain voor hem zelve en vervangende Aagje
Tonisdr. Capitain weduwe van Joris Gerritszn. en als oom en voogd over de kinderen van Cornelia en
Niesje Tonisdr., mitsgaders Jan Joriszn. Barnhorn gehuwd met Petronella Cornelisdr., dochter van
Annetie Tonisdr. voor haar zelven en als naaste bloedvoogden over de minderjarige kinderen van
Anna Tonisdr., allen kinderen en kleinkinderen van Tonis Simonszn. voor de wederhelft verkopen
Reynier Willemszn. Heemskerck een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de oude Zeestraat te
Noordwijk binnen, belend NO de nieuwe Zeestraat, ZO Pieter Janszn. Heemskerck, ZW de oude Zeestraat en NO de weduwe van Jan Willemszn. Rotteveel, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-5-1646, voor 223 gulden contant.
69. 15-7-1693. Reynier Willemszn. Heemskerck is schuldig aan de heer Jacobus van der Velde
wonende te Leiden 200 gulden wegens geleend geld, met hypotheek op het gekochte.
70. 24-7-1693. Hendrick Maanvoorden gerechtsbode als speciale procuratie hebbende van de heer
Cornelis de Jongh med. dr wonende Schiedam die een zoons zoon is van wijlen Elisabeth van der
Tocht laatst weduwe van Cor-nelis van der Boechorst en tezamen vervangende Cornelis de Jongh
verkopen juffr. Curyna de Boessius wonende te Leiden 1/9 van de volgende landen, allen gelegen te
Noordwijk als van 5 morgen weiland gelegen in Rijnsoever in huur bij Cornelis van Rijn tot Catwijk op
Zee, 2 morgen 1 hond 40 roe wei- of teelland gelegen aan en belend ZO de Boevesloot, in huur bij
Ary Toniszn. van Schie, 1 morgen land genaamd ‘s-Gravendijk gelegen in de Cley aan de Heerweg,
belend volgens de jongste brief NO Willem Corneliszn. Schuerman en de Kerk te Voorhout, ZO de
Heerweg, ZW Adriaan Janszn. Slobbe en NW de erven van Adriaan Stalpaert, alles volgens de oude
brieven, daarvan de jongste is van de 1e partij 31-12-1608, van de 2e partij 10-3-1627 en van de
laatste partij 4-2-1682, voor 175 gulden contant.
71. 31-7-1693. Jan Louriszn. van der Sluys gehuwd met Maritje Aalbertsdr. Snap voor hem zelve en
Jan Louriszn. en Casper van Schie als gestelde voogden over Trijntje Aalbertsdr. en Aaltie
Aalbertsdr., beiden nog minderjarig, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aalbert Willemszn. Snap
overleden buiten Haarlem verkopen Hendrick Lievenszn. van Batenburgh een huis en erf gelegen aan
het oude Marktveld, belend NW Jan Pieterszn. schoenmaker en ZO de heer Hendrick Willekes,
strekkende voor van het voorsz. Marktveld tot achter aan de erfgenamen van Nicolaas van
Delvendiep, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-5-1660 alsmede een
akte van scheiding daarbij het aan de voorsz. Aalbert Willemszn. is toebedeeld uit de boedel van
Dirckje Dircksdr., gepasseerd voor Adriaan Mens notaris alhier, van 14-5-1684, voor 275 gulden
contant.
72. 11-11-1693. Otge Jansdr. weduwe van Joris Adriaanszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt
Ary Corneliszn. de Geus wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO Cornelis
Pieterszn. Berendregt, ZO de Buurweg, ZW de weduwe van Pieter Maartenszn. en NW de Grafelijke
duinen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-5-1637, voor 100 gulden
contant.
73. 21-11-1693. Cornelia Engelsdr. Heemskerk weduwe van Aalbert Janszn. Heemskerk wonende
Lisse, Gillis van der Vin gehuwd met Niesje Adriaansdr. Heemskerk wonende Leiden, Neeltje
Aalbertsdr. Heemskerk bejaarde doch-ter wonende Lisse, beiden kinderen van Aalbert Janszn.
Heemskerk verkopen Ary Aalbertszn. van den Bos wonende Lisse een custingbrief tlv Wit Pieterszn.
Vis korenmolenaar te Leiden, pro resto groot 1050 gulden, wegens koop en verzekerd op de
korenmolen met molenaarshuis en de grond gelegen te Lisse aan de Dorpsgracht en de Grachtweg,
alles volgens de brief van 9-1-1692 gepasseerd voor het gerecht van Leiden, voor 1050 gulden
contant.
74. 10-12-1693. Nelletie Gerbrandsdr. van Haasbroeck weduwe van Engel Janszn. van den Boon
verkoopt Dirck van den Boon wonende Sassenheim en Leendert van den Boon wonende aan het
Tolhek op de weg naar Scheveningen een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jacob Jacobszn. van der Voort en ZW Wouter Corneliszn. Alffijn, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Doelof Achterweg toe, belast met 400 gulden wegens de vorige koop tbv de erven van Margareta la Maire, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-5-1684, voor 500 gulden contant boven de belasting.
75. 22-12-1693. Lijsbeth Jorisdr. weduwe van Cornelis Mees Simonsznzn. met Gerrit Corneliszn.
Cruyswegh haar behuwdzoon die voor zoveel nodig mede compareert verkoopt Raachel du Toict
weduwe van Dr Diericus Dreyer een huis en erf gelegen aan de Westeinder Voorstraat bij de St
Jeroensbrugge te Noordwijk binnen, belend NO Jan Claeszn. Admiraal, ZO zekere vaarsloot, ZW de
Woensdagse watering en NW de Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 7-5-1682, voor 100 gulden, welke de koopster tlv de verkopers op het ver-kochte sprekende
had.
76. 30-12-1693. Simon Corneliszn. van Velsen verkoopt Floris Corneliszn. Duyndam de helft van 8
hond 92 roe teelland gelegen nevens de Schulpweg aan de hoek van de Achterweg, belend NO de
Schulpweg, ZO Joost Hendrickszn. met bruikwaar, ZW de schout Slingelant en NW de Achterweg,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-1693, voor 160 gulden contant.
77. 30-12-1693. Hendrick Pauluszn. Linthout meerderjarig voor hem zelve en voorts benevens Claas
de Wit als naaste vrunden en bloedvoogden over Grietie Paulusdr. Linthout minderjarig, beiden
kinderen van wijlen Paulus Isaackszn. Linthout die gehuwd was met Geertie Aryensdr. van der Corl
eerder weduwe van Jacob Corneliszn. van der Holst verkopen Geertie Aryensdr. voorsz. 1/3 van een
huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Achterbuurt te Noordwijk binnen, belend NO Louris Claaszn.
van der Holst en ZW Jan Claaszn. Bouwman, strekkende tot achter aan de vrouwe van Noordwijk,
daarvan de koopster zo voor haar als voor haar minderjarige kinderen de 2/3 delen zelf toekomen,
belast met 6 gulden 6 st erfpacht per jr tbv de vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 7-5-1668, voor 49 gulden contant.
78. 2-1-1694. Juffr. Geertruy van Dorp weduwe van de heer en mr Pieter van der Maarsche in zijn
leven griffier van Leiden verkoopt de heer Adriaan van Kruyskerken 40 in rade van Leiden een
custingbrief tlv Mons. Jan Remees brouwer pro resto 6450 gulden verzekerd op een grote ruime
sterke neringrijke brouwerij met huis genaamd het Schip met al het gereedschap gelegen te Leiden
op de Nieuwe Rijn tussen de Middelste en de Uiterste graft, volgens de brief van 28-6-1678, voor
6450 gulden contant.
79. 7-1-1694. Cornelis Simonszn. Bronsgeest zoon en mede-erfgenaam van wijlen Simon Dirckszn.
Bronsgeest verkoopt Huybert Simonszn. Bronsgeest en Lijsbeth Simonsdr. Bronsgeest zijn broer en
zuster 1/3 van een huis en erf gelegen op het Oosteinde op het Croft over de Dinsdagse watering te
Noordwijk binnen, belend NO Abraham Trioens en Pieter Janszn. van der Fleuyt, ZO de voorsz.
watering, ZW de weduwe van Huybert Pieterszn. Erffurt en NW Maarten Joppenzn., daarvan de
kopers als mede-erfgenamen de resterende 2/3 delen toekomen, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 7-6-1646, voor 400 gulden contant.
80. 13-1-1694. Claas Dominicuszn. van Eeden schuldig aan Job Dirckszn. van Velsen 500 gulden
wegens geleend geld, met waarborg een huis en erf met boomgaard gelegen aan de Breloffterweg
onder Duyn te Noordwijk binnen, belend NO en ZO Simon Leendertszn. Groenendijck, ZW de
Brelofterwegen NW de Grafelijkheids wildernis. In margine: Jan Claeszn. van Eeden als het recht
verkregen hebbende bij transport van 14-1-1733 is voldaan op 5-3-1737.
81. Copie akte 7-1-1694 Jacobus Boeckweyt notaris te Leiden. Floris Corneliszn. van Duyndam,
Maarten Corneliszn. van Duyndam, Pieter Corneliszn. van Duyndam en Cornelis Corneliszn. van
Moerkercken gehuwd met Aaltie Hendricksdr. dochter van Machtelt Cornelisdr. van Duyndam, allen
naaste vrunden van vaderszijde van Cornelis Corneliszn. van Duyndam in die kwaliteit voor de ene
helft, voorts Adriaantje Aryensdr. de Bruyn, Ary Engelszn. de Bruyn zoon van wijlen Engel Aryenszn.
de Bruyn voor hem zelve en hem sterk makende voor Dammas Engelszn. de Bruyn, Paulus Engelszn.
de Bruyn en Maartie Engelsdr. de Bruyn zijn broers en zusters., wijders Cornelia Jansdr. Prins voor
haar zelve en vervangende Jan Janszn. Prins, Jan Pieterszn. van ‘s-Gravendijck gehuwd met Trijntie
Jansdr. Prins kinderen van wijlen Maartje Ariensdr. de Bruyn en eindelijk de voorsz. Ariaantje
Aryensdr. als last hebbende van en haar sterk makende voor de 4 kinderen van Grietje Aryensdr. de
Bruyn en de 2 kinderen van Claas Aryenszn. de Bruyn, allen naaste vrunden van moederszijde van de
voorsz. Cornelis Corneliszn. van Duyndam die een zoon was van wijlen Cornelis Corneliszn. van
Duyndam en Marytje Aryensdr. de Bruyn voor de wederhelft en zulks tezamen erfgenamen van
Cornelis Corneliszn. van Duyndam van de goederen die hij buiten last van fidei com-mis bezeten en
nagelaten heeft delen de boedel. Floris Corneliszn. van Duyndam de helft van 892 roe teelland gelegen aan de Achterweg op de hoek van de Schulpweg, belend NO de Schulpweg, ZO Joost
Hendrickszn. met bruik-waar, ZW de schout Slingelant en NW de Achterweg, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-1693, getaxeerd op 150 gulden en moet uitkeren 131
gulden 5 st; de 4 eerste comparanten met Cornelis Joos-tenzn. van Diest gehuwd met Niesje Jansdr.
van ‘s-Gravendijck en Pieter Jacobszn. van ‘s-Gravendijck als voogden over Claas Janszn. van ‘s-
Gravendijck beiden kindskinderen van Claas Corneliszn. van Duyndam die mede voor mij notaris
verschenen zijn en tezamen gerechtigd tot de goederen die de voorsz. overledene met last van fidei
commis geerfd had van Cornelis Corneliszn. van Duyndam den ouden zijn oom en hebben eveneens
gedeeld en Floris Corneliszn. aanbedeeld 1/6 van 9 hond teelland genaamd het Langeland gelegen
aan de Achterweg, belend NO Jan Joos-tenzn. erfgenamen, ZO de Achterweg, ZW Jan Floriszn. van
Duyndam en NW Engel Corneliszn. van Brederoede c.s. voor 56 gulden 13 st 6 p, waarvan hem 1/5
competeert tot 11 gulden 6 st 10 p en moet uitkeren 45 gulden 6 st 12 p; Maarten Corneliszn. van
Duyndam 1/3 van de zuidoostelijke helft van een tuin gelegen achter het huis van de voorsz. Maarten,
belend NO Dirck Pieterszn. Bodsaart cs. aan de Zeestraat, ZO Leendert Mattheuszn. Uyttenbos, ZW
de Woensdagse watering en NW Maarten Corneliszn. van Duyndam voorsz. voor 73 gulden 6 st 12 p,
waarvan hem 1/5 toekomt tot 14 gulden 13 st 6 p en moet uitkeren 58 gulden 13 st 6 p.
82. 28-1-1694. Hendrick Joriszn. van Ypenburgh verkoopt Simon Jacobszn. Boot een huis en erf met
lijnbaan gele-gen aan de Sonneveltstraat te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO Hendrick
Lievenszn. van Batenburgh, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW IJsbrant Pieterszn., alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-5-1679, voor 185 gulden contant.
83. 3-2-1694. De heer en mr Carolus Diericq advocaat verkoopt Do Isaacus Diericq bedienaar des
goddelijken woords alhier zijn broer een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-
Friesland ten comptoire Haarlem tnv juffr. Glaudinia Havart te Haarlem moeder van de verkoper groot
160 pond per jr te lossen met 4000 pond van 1-1-1660, voor 3600 gulden contant.
84. 6-2-1694. Cornelis van Swieten alsnu meerderjarige zoon van wijlen Johan van Swieten verkoopt
Anna Rey-niersdr. Burgermeester ongehuwde meerderjarige dochter een schuldbrief tlv Jan Gerritszn.
Voogd pro resto 500 gulden verzekerd op een huis en erf met 10 hond teelland gelegen op
Woubrugge in Esselickerwoude van 5-4-1672 en nog op 5 percelen land aldaar gepasseerd op 15-3-
1690, voor 500 gulden contant.
85. 22-2-1694. Condities en voorwaarden van de verkoop door Nicolaas Nicolaaszn. van Leeuwen
deurwaarder van de gemene middelen over Leiden en Rijnland als last hebbende van Jacobus
Ouwehant gaarder van de verpondingen van Noordwijk om bij parate executie 3 hond teelland in de
Cley te verkopen, gelegen aan de Mallelaan, belend NO Willem Dirckszn. van Duyn, ZO de heer
Johan van Nispen, ZW de Mallelaan en NW de Heerweg, toebehoord hebbende Harmen Pieterszn.
gehuwd met Ermpje Pietersdr. Nobel c.s. erfgenamen van Pieter Corneliszn. Nobel, gekocht door
Cornelis Janszn. Bronsgeest om 90 gulden en opgehangen door Maarten Corneliszn. van Roon voor
96 gulden.
86. 23-2-1694. Machtelt Gijsbertsdr. weduwe van Pieter Corneliszn. Molenaar wonende Haarlem,
welke Machtelt een dochter en mede-erfgename was van Gijsbert Willemszn. van Velsen en bij
scheiding het recht tot het verkochte hebbende verkregen verkoopt Cornelis Floriszn. van ‘t Ent
wonende te Noordwijk op Zee 3 morgen land gelegen aan het Laantje, belend NO Claas Janszn.
Heemskerck, ZO de weduwe van Willem Janszn. Oosterbaan, ZW de heer Specx en NW het Laantje,
belast met 600 gulden tbv Adriaantje Gijsbertsdr. volgens de brief van 18-3-1682 en met 4 gulden 18
st erfpacht tbv het Catharina Gasthuis te Leiden, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is een akte van scheiding gepasseerd voor Michiel de Keyser notaris te Haarlem op 14-4-
1681, voor 300 gulden contant.
87. 9-3-1694. Jhr Diderick Speyaart zoon en mede-erfgenaam van Jhr Jacob Speyaart in zijn leven
heer van Poe-lenburch en juffr. Wilhelmina Ramp en als speciale procuratie hebbende van Jhr Jacob
Speyaart en juffr. Isabella Aldegonda Speyaart en Maria Speyaart zo voor haar zelven en
vervangende Frederick Speyaart, allen meerderjarige kinderen en ergfgenamen van de voorsz. Jhr
Jacob Speyaart en juffr. Wilhelmina Ramp gepasseerd de procuratie voor Aris van der Meiden notaris
te Alkmaar van 5-3-1694 verkocht op 12-1-1694 aan Machtelt Pietersdr. weduwe van Cornelis
Pieterszn. lijndraaier en draagt nu op ivm haar overlijden aan haar erfgenamen 1 morgen 4 hond weiland
gelegen aan de Bronsgeest, belend NO het Hofje van Netten, ZO de Maandagse watering, ZW
de Lageweg en NW de Bronsgeesterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
een akte van scheiding waarbij het verkochte aan de moeder is toebedeeld uit de boedel van wijlen
Pieter Ramp en Machtelt van Buytewech van 11-12-1688, voor 925 gulden contant.
88. Volgt copie van de procuratie van 5-3-1694.
89. 9-4-1694. Leendert Mattheuszn. Uyttenbos verkoopt Dirck Gerritszn. van der Bijl 6 roede voeten
erf voor 100 gulden contant.
90. 1-5-1694. De heer en Mr Nicolaas van der Sprongh voor hem zelve v oor 1/3 en als procuratie
hebbende van Dedeloff Stuymer gehuwd met Cecilia van Velsen mede voor hem zelve en nog
dezelfde en de heer en mr Isaacq van der Graaff raad en rentmeester mitsgaders oud-schepen van
den Bosch tezamen voogden over de twee nagelaten kin-deren van Nicolaas van Velsen en nog van
dezelfde mr Van der Graaff die procuratie had van Mattheus Gergoy pre-dikant tot Geffen en
Nieuwveld in de Meyery van den Bosch gehuwd met Geertruyt van Velsen, allen kinderen van
Nicolaas van Velsen voor 1/3 in de helft, de voorsz. Mr Nicolaas van der Sprongh als procuratie
hebbende van Juf-frouwen Anna, Wilhelmina, Margaretha en Mia Schrijver, de heer en mr Pieter
Schrijver secretaris van Oudewater en Juffrouwen Christina en Alletha Schrijver allen benevens hun
moeder Anna van Rodenburgh voor 1/3 gerechtigd in de nalatenschap van Maartje Dircksdr. van
Rodenburgh en tezamen voor de helft in de navolgende landen, nog Mr Nicolaas van der Sprongh en
Leonard van Overmeer notaris te Leiden als executeurs testamentair van Annetje Cor-nelisdr. de
Paap enige erfgename onder fidei commis geweest van Claas Janszn. van Rodenburgh en voor de
weder-helft gerechtigd tot de navolgende landerijen verkopen Syvert Dirckszn. Zeestraten wonende
Noordwijkerhout twee percelen land tezamen groot 3 morgen 2 hond 67 roe, belend ZW de koper met
het leenland mede van de verkopers aangestaan en anderdeels Dirck Corneliszn. Alckemade, NO de
volgende partij en ZO de heer van Vladeracken en Johan van Bleyswyck, 4 morgen 84 roe gelegen
als voren belend ZW de vorige partij en Jan Corneliszn. Hoeckman, NW dezelfde en NO Trijntje
Pietersdr., voor 1700 gulden contant boven 50 gulden voor vacatien.
91. 13-2-1692. Copie procuratie van schepenen van Soeterwoude van Dedelof Stuymer c.s.
92. 20-1-1693. Copie procuratie voor schepenen van Oudewater door Juffrouwen Schrijver.
93. 7-5-1694. Jan Janszn. Gavry als procuratie hebbende van Nicolaas van Griecken wonende
Haarlem verkoopt Gerrit Janszn. Bronsgeest een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO Abel Gerritszn. Gruyteringh, ZO de Voorstraat, ZW de kinderen van Nicolaas van
Delvendiep en NW de rentmeester Hanneman q.q., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 14-6-1691, voor 280 gulden boven 1 ducaton als verering contant.
94. 17-5-1694. Leendert Pieterszn. van der Plas, Jan Pieterszn. van der Plas, Pieter Gerritszn. van
der Plas gehuwd met Neeltie Pietersdr. van der Plas, Jacob van Boomen gehuwd met Huybertie
Pietersdr. van der Plas, Jannetie Pie-tersdr. van der Plas weduwe van Simon Corneliszn. Oostdam,
Cornelis Ariszn. van der Wolff gehuwd met Crijntie Cornelisdr. voor haar zelve en als voogden over
Marytje Cornelisdr. nog minderjarig, wijders alle de voorsz. compa-ranten gezamenlijk vervangende
en hen sterk makende voor Pieter Corneliszn. gehuwd met Maartie Cornelisdr. en de voorsz. Annetie
Cornelisdr. meerderjarige dochter tezamen kinderen van wijlen Trijntie Pietersdr. van der Plas
gewonnen bij Cornelis Louwen, allen benevens de nagenoemde koper kinderen, kindskinderen en
erfgenamen van wijlen Anna Maartensdr. weduwe van Pieter Leendertszn. van der Plas verkopen
Maarten Pieterszn. van der Plas 6/7 van een woning als huis, schuur, twee bargen, erf en werf met
een kooltuintje, tezamen 1 morgen groot, gelegen aan de Buurweg, belend NO Cornelis IJsbrantszn.
van Nes, ZO de Buurweg, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de volgende partij, 1 morgen
weiland gelegen als voren achter de werf, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW de grond van
de woning en Cornelis IJsbrantszn. van Nes, ZO de voorsz. Abdij en NW de Woonsdagse watering,
nog 5 hond wei- of hooiland gelegen over de voorsz. watering achter de voorgaande partij, belend NO
de kinderen van Roelof Huygenzn. van Raaphorst, ZO de voorsz. watering, ZW en NW de weduwe
van Jan Willemszn. van Rijn, nog van 1 morgen weiland gelegen als voren, belend NO Dirck
IJsbrantszn., ZO Cornelis IJsbrantszn., ZW de Abdij voorsz. en NW de voorsz. watering, nog van 2
morgen 4 hond teelland genaamd de Lagecroft gelegen als voren recht voor de woning, belend NO
het land daar de berg op ligt en ZO de dwarsakkers, ZW het laantje en NW de Buurweg, nog in de
noordoostelijke helft of het gedeelte van de dwarsakkers groot in zijn geheel 3 morgen 4 hond gelegen
teynde de voorsz. Lagecroft strekkende van dezelfde tot de Goweg, belend NO het land genaamd de
Bergh en ZW het andere gedeelte gekocht door Jacob van Boomen en nog van 3 morgen 114 roe
land genaamd de Cloostercroft gelegen aan de Buurweg, strekkende tot aan de Saneweg, belend NO
de Lageweg en de dwarsakkers en ZW Leendert Pieterszn. van der Plas, daarin de heer van
Slydrecht aan de zuidwestzijde komt met 5 hond en nog van 360 roe land genaamd de Korte Enden
gelegen tenden de voorsz. partij strekkende tot aan de Goweg, belend NO de weduwe van Simon
Leendertszn. Groenendijck en ZW Leendert Pieterszn. van der Plas, in welke twee partijen de Abdij in
het eerste komt 7 hond en in het land genaamd de Korte Enden een akker van 1½ roe, zijnde deze
partijen tezamen groot 10 hond en nog van 4 morgen 2 hond teelland genaamd de Bergh strekkende
van de Buurweg tot de Goweg, belend NO Jan Jeroenszn., ZW de Lagecroft en de dwarsakkers,
belast met 2 gulden per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst en 30 st tbv het Gasthuis, voor 2080 gulden
5 st contant. De erfpacht is afge-lost op 12-2-1783.
95. 13-5-1694. Dezelfde verkopen Jacob van Boomen 6/7 van de zuidwestelijke helft van de
dwarsakkers groot in zijn geheel 3 morgen 4 hond teynden het land genaamd de Lagecroft,
strekkende van de zelve tot de Goweg, belend NO de wederhelft gekocht door Maarten Pieterszn. van
der Plas, ZW de Cloostercroft, waarvan de koper 1/7 toe-komt, voor 37 gulden 14 st 8 p contant.
96. 14-5-1694. Dezelfde verkopen Pieter Janszn. Langevelt wonende Hillegom 9 hond 14 roe land
gelegen aan de Woonsdagse watering, belend NO de volgende partij, ZO de Abdij van Leeuwenhorst,
ZW de kinderen van Roelof Huygenzn. van Raaphorst en NW de Woonsdagse watering alsmede 1
morgen 2 hond 68 roe land gelegen als voren, belend ZW de voorgaande partij, NO de secretaris
Adriaan Mens, ZO de voorsz. Abdij en NW de Maandagse wate-ring, belast met 30 st erfpacht per jr
tbv het Gasthuis, voor 1883 gulden contant. De erfpacht is afgelost op 12-2-1723.
97. 13-5-1694. Cornelis Floriszn. van ‘t Ent wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Maarten Janszn.
Vinck mede wonende aldaar een huis en erf gelegen op het Zuideinde aldaar, belend NO Huygh
Arentszn., ZO Cornelis Corneliszn. Catwijcker Kees, ZW de Grafelijkheids Wildernis en de weduwe
van Ary Evertszn. en NW Hendrick Wichmanszn., belast met 6 st per jr tbv de Grafelijkheid, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 3-6-1688, voor 303 gulden 3 st contant.
98. 13-5-1694. Catharina Leendertsdr. van Steenvoorden weduwe van Adriaan Dirckszn. Bouckhorst
verkoopt Cor-nelis Floriszn. van ‘t Ent een huis en erf gelegen aan de Sonneveltstraat te Noordwijk
binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO de kinderen van Cornelis Claaszn., ZW de oude Schulpweg
en NW de Cockesteeg, belast met 15 st per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 25-4-1681, voor 400 gulden alsmede 2 ducaten ter verering contant.
99. 13-5-1694. Daniel Pieterszn. van der Fits gehuwd met Marytje Adriaansdr. voor hem zelve en
vervangende Ger-rit Willemszn. Heemskerck gehuwd met Adriana Adriaansdr. en Maartje
Adriaansdr., laatst weduwe van Mees Huy-bertszn., allen kinderen van Adriaan Huygenzn. van
Warmenoven verkopen Cornelis Pieterszn. van der Fleuyt 200 roe wei- of teelland in 14 hond land
genaamd de Waalcamp, belend NO de ‘s-Gravendijck, ZO de weduwe van Cor-nelis Keyser en Jan
Jacobszn. Slobbe, ZW Gerrit Adriaanszn. van Velsen weduwe en de erven van de heer Hasius en NW
de Catwijkerweg naar Zee, daarvan de koper de rest toebehoort, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 28-6-1648, voor 66 gulden contant.
100. 13-5-1694. Floris Corneliszn. van Duyndam gehuwd met Gerbrechje Gerritsdr. van Sonnevelt
voor hem zelve en vervangende Dirck van Sonnevelt, beiden kinderen en benevens de koper
erfgenamen van Gerrit Janszn. van Sonnevelt verkoopt Jan Janszn. Gavry 2/3 van een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, be-lend NO de boedel van Leendert van Teylingen en
ZW de koper, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Achterweg, daarvan de koper als
gehuwd met Maartie Gerritsdr. van Sonnevelt 1/3 toekomt, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 28-5-1637, voor 300 gulden gerekend als contant daarmede vernietigd en
voldaan is alhetgeen bij de koper is verstrekt tot aflossing van de lasten op het verkochte
gehypothekeerd geweest zijnde.
101. 20-5-1694. Cornelis Joostenzn. van Diest wonende Hillegom verkoopt Dirck Gerritszn. van der
Bijl een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de Zeestraat, ZO Arent
Hendrickszn. Touw, ZW de Woensdagse watering en NW Leendert Uyttenbos, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-5-1658, voor 716 gulden contant.
102. 20-5-1694. Dezelfde verkoopt Jan Janszn. Verkinderen een huis en erf gelegen aan de oude
Zeestraat omtrent de Muysesteeg te Noordwijk binnen, belend NO het Gasthuis te Noordwijk binnen,
ZO de verkoper, ZW de oude Zeestraat en NW het Gasthuis, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 22-5-1680, voor 185 gulden contant.
103. 20-5-1694. Jan Janszn. Verkinderen is schuldig aan Jan Pieterszn. Berendregt 200 gulden
wegens geleend geld, met hypotheek op het gekochte.
104. 20-5-1694. Cornelis Joostenzn. van Diest wonende Hillegom verkoopt Louris Louriszn. Verhaven
een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW dezelfde straat, ZO
Leendert Uyttenbos, ZW Maarten Corneliszn. Jongen Engel en NW de koper, alles volgens de oude
brieven, daarvan de jongste is van 26-7-1684, voor 95 gulden contant.
105. 20-5-1694. Claas Willemszn. van der Oever als diaconiearmmeester te Noordwijk op Zee voor
hem zelve en vervangende zijn mede-broeder in dienste verkoopt Geertie Cornelisdr. van
Moerkercken wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de oude Zeeweg aldaar,
belend O Claas Corneliszn. Admiraal, Z de voorz. weg, W Simon Bancraszn. van Uyttenhoven en N
de Buurt, voor 38 gulden contant.
106. 20-5-1694. Huybert Pieterszn. Westermoolen verkoopt Maartie Pietersdr. van Leeuwen een huis
en erf met loods en twee lijnbanen gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO Jan
Janszn. Passchier en ZW de weduwe van Johannes Isaacszn. Linthout met zeker klein huisje en
lijnbanen, strekkende voor van de Molensteeg voorsz. tot achter aan de weduwe van Mr Frans
Struyck chirurgijn, belast met 7 st 8 p per jr erfpacht tbv de convente van St Catharina en Barbara of
de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-5-1668,
voor 140 gulden contant.
107. 28-5-1694. Tonis Jacobszn. van der Mij wonende Soeterwoude verkoopt Pieter Pieterszn. ‘s-
Gravendijck een huis en erf met tuin aan de Cruysweg, belend NO de voorsz. weg, ZO Huygh
Joostenzn. Schipper en de sloot, ZW en NW Cornelis Corneliszn. Cruysweg, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-1680, voor 105 gulden contant alsmede een schuldbrief
van 200 gulden.
108. 28-5-1694. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte tbv de weduwe van Willem Janszn.
Oosterbaan voor 3/4 en de erven van Jan Dirckszn. Keur voor 1/4. Afgelost 7-4-1729.
109. 28-5-1694. Jan van Benthem verkoopt Gerrit Dammaszn. van der Bijl wonende Valkenburgh een
huis en erf gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend NO de vrouwe van Noordwijk en
ZW Jan Simonszn. Alffijn en de koper, strekkende van de Molensteeg tot aan de Molenstraat, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-5-1693, voldaan door kwijting van een
custingbrief van 500 gulden welke de koper van verkoper te vorderen had.
110. 29-5-1694. Adriaan Bourbon wonende Leiden als procuratie hebbende van Jan Cloribus
lakenkoper te Haar-lem verkoopt het armenhuis van Bethanien te Leiden een losrentebrief ten laste
van het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden tnv Jan Corneliszn. Heel
groot 40 pond per jr van 10-11-1655, te lossen met 1000 gulden, voor 880 gulden contant.
111. 3-6-1694. Hillegond Evertsdr. Dietjes weduwe van Jan Pieterszn. Outshoorn wonende Leiden als
speciale procuratie hebbende van Huybert Pieterszn. Rechtuyt mr kleermaker wonende te Zierikzee,
van Maartie Jansdr. Recht-uyt weduwe van Jan Pieterszn. d’Woest wonende Haarlem, van Paulus
Janszn. Rechtuyt wonende den Haag en van Lijsbeth Duyndam weduwe van Willem Janszn.
Stevenvaart, Cunera Duyndam weduwe van Jacob van Biert en Duyfje Bruynendr. weduwe van Jan
Louriszn. Witteman allen wonende Leiden tezamen neven en nichten en erfgena-men ab intestato van
Jan Pieterszn. Outshoorn verkopen Pieter Gerritszn. van der Waart een huis en erf gelegen on-der de
Linde te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Nicolaas van Delvendiep, ZO Hendrick
Lievens-zn. van Batenburgh, ZW de straat onder de Linde en NW Willem Pieterszn. Vogelensangh,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-7-1684, voor 200 gulden contant.
112. 3-6-1694. Pieter Maartenszn. Zuyderbaan, Frans Jacobszn. van der Mij gehuwd met Niesje
Maartensdr. Zuyderbaan en Aaltie Jansdr. Broeckhuysen weduwe van Hendrick Aryenszn. backer,
kinderen en erfgenamen van Maartie Willemsdr., eerst weduwe van Jan Michielszn. van
Broeckhuysen en laatst van Maarten Gerritszn. Zuyderbaan verkopen Maarten Corneliszn. van
Duyndam een huis en erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO de koper
en NW Jan Arentszn. van der Vlucht, strekkende voor van de Zeestraat tot achter aan de
Woonsdagse watering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 7-12-1644, voor
200 gulden contant.
113. 12-6-1694. Tonis Pieterszn. de Blanck wonende Leiden als speciale last hebbende van Joan
Nicolaas des Rous-seaux en Hester van Halteren diens vrouw verkopen Johanna van Halteren een
pachtbrief tlv Pieter van Dorp gepas-seerd v oor schout en schepenen van Soeterwoude tbv Mr Johan
Storm van ‘s-Gravesande van 21-5-1689 van 20 gulden per jr te lossen met 600 gulden, gevestigd op
een speeltuin met speelhuis gelegen buiten de Koepoort van Leiden aan de Heerweg onder
Soeterwoude, voor 600 gulden contant.
114. 12-6-1694. Dezelfde verkoopt Abraham van Halteren een schuldbrief tlv van Simon Jacobszn.
van Tol groot 3000 gulden van 13-9-1691 gevestigd op diens woning en landen in de Gnephoek onder
Outshoorn, voor 3000 gul-den contant.
115. 25-6-1694. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als aangesteld bij de gerechte alhier tot
administrateur over de onder boedelbeschrijving aanvaarde boedel van wijlen Leendert van Teylingen
overleden alhier verkoopt Marytje Dircksdr. Kroon weduwe van Jan Janszn. Adegeest een
weldoortimmerd huis hebbende verscheidene grote en ruime kamers en vertrekken, stalling voor
paarden, kaats- en klosbaan met een grote tuin of boomgaard en ruim erf, zijnde een herberg
genaamd het Hof van Holland gelegen aan de Voorstraat tegenover de Kerk te Noordwijk binnen, belend NO de koopster en ZW de laan van Gerrit Janszn. van Sonnevelt, strekkende tot achter aan de
Doel-of Achterweg, belast met 1000 gulden tbv de erfgenamen van de secretaris Johan van Noort,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 16-9-1673 en 25-11-1676, voor 1450
gulden contant boven de belasting.
116. 3-7-1694. Jan Pieterszn. Berendregt als geïnstitueerde erfgenaam van Machtelt Pietersdr.
weduwe van Cornelis Pieterszn. lijndraaier voor de ene helft en Willem Dirckszn. van Duyn, Cornelis
Vinck gehuwd met Ermpje Dircksdr. van Duyn, kinderen van Dirck Willemszn. van Duyn halve broer
van Cornelis Pieterszn. lijndraaier voorsz., wijders Dirck Dirckszn. Wassenaer als procuratie
hebbende van Pieter Corneliszn. den Drayer wonende te Rotterdam en dezelfde Wassenaar als
testamentaire voogden over de minderjarige en uitlandige zoon van Jannetje Cornelisdr., nog
gezamenlijk vervangende Cornelis Corneliszn., kinderen en kindskind van Maartie Willemsdr. en in die
kwaliteit tezamen erfgenamen ab intestato van Cornelis Pieterszn. lijndraaier voor de andere helft
verkopen Ary Toniszn. van Schie 2 morgen 2 hond 87 roe teelland gelegen aan de Boevesloot, belend
NO Cornelis Bartholomeeszn. van Alckemade, ZO de Heerweg, ZW Cornelis Corneliszn. Hoeckman
en NW de Boevesloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-5-1678, voor
375 gulden contant.
117. 8-7-1694. Grietje Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan Arentszn. Nieuvelt dochter en medeerfgename van Dirck Corneliszn. timmerman verkoopt Tijs Corneliszn. van der Linde een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de kinderen van Floris Corneliszn. van
Duyndam en ZW de Cruysweg, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan Louris Matthijszn.
van Sonnevelt, belast met 15 st pacht per jr (een gedeelte van 22½ st, daarvan de rest door Louris
Matthijszn. van Sonnevelt en de kinderen van Floris Corneliszn. moet worden gedragen), alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-3-1616 en van 14-5-1626, voor 950 gulden
contant.
118. 16-7-1694. Jeroentje Jansdr. weduwe van Ary Evertszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt
Aaltie Cornelisdr., weduwe van Cornelis Willemszn. Blom, wonende aldaar het voorste gedeelte
bestaande uit voorhuis met keuken van het huis gelegen in Calis aldaar alsmede de helft van het erf
en ¼ van de bornput gemeen met Maarten Janszn. Vinck, belend in zijn geheel NO Maarten Janszn.
voorsz., ZO de Wildernis, ZW de weg en NW Maarten Janszn. voorsz., daarvan de verkoopster de
rest aan zich behoudt, voor 60 gulden contant.
119. 25-8-1694. Abraham Hendrickszn. Dingslagen en Grietje Hendricksdr. Dingslagen, beiden
kinderen en vermits het overlijden van Paulus Hendrickszn. Dingslagen enige erfgenamen van
Hendrick Pauluszn. Dingslagen en Tanneke Abrahamsdr., beiden z.g. en overleden te Noordwijk
verkopen Willem Dirckszn. van der Mij een huis en erf, zijnde een hoefsmidswinkel gelegen aan de
Oosteinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Jan Tomaszn. wagenmaker, ZO de Voorstraat,
ZW de erven van Dirck Janszn. Treurniet en NW de Achterweg alsmede al het ge-reedschap,
uitgezonderd het grote aambeeld, het ijzer en de kolen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 5-6-1666, voor 1150 gulden contant.
120. 25-8-1694. Dezelfde verkopen Henrickje Jansdr. van Mensel een huisje met erf gelegen op de
Croft over de Dinsdagse watering te Noordwijk binnen, belend NO de weduwe van Huybert Pieterszn.
Erffurt en Maarten Jop-penzn., ZO Cornelis Pieterszn. de Graaff, ZW de voorsz. watering en NW de
voorsz. Maarten Joppenzn. belast met 2 gulden erfpacht tbv het arme weeshuis, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-5-1692 als gift onder de levenden en geschat op 25
gulden boven de erfpacht.
121. 14-9-1694. Cornelis Huygenzn. van der Cluft gehuwd met Maartie Cornelisdr. wonende Lisse,
Johannes Gavry gehuwd met Marytie Cornelisdr. beiden meerderjarig voor hen zelve en Mees
Joostenzn. Konincxbrugge oom en bloedvoogd over Pieter Corneliszn., Aagje Cornelisdr. en Joost
Corneliszn. nog minderjarig, allen kinderen en erfge-namen van wijlen Cornelis Pieterszn. de Groot en
Geertie Joostendr. verkopen de heer Wouter van der Graaff brou-wer te Haarlem een huis met
bierstekerij, opwerf en erf gelegen in het Westeinde aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
NO Wichman Hendrickszn. van der Duycker en Ary Engelszn. de Bruyn en ZW Jan Pieterszn. van ‘s-
Gravendijck, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de sloot, alles volgens de oude
waarbrieven, daar-van de jongste is van 27-5-1676, voor 2600 gulden en wel 2000 gulden voor het
huis en 600 gulden voor de markt-schuyt.
122. 2-10-1694. De heer Lambertus van Woensel en juffr. Maria van Werckhoven echtelieden
wonende Leiden, welke Maria een dochter en mede-erfgename is van Dirck van Werckhoven
weduwnaar van Louisa van der Heyden en bij scheiding van 11-1-1693 het recht verkregen hebbende
tot na te melden rentebrief verkoopt Sr Paulus van Werckhoven een losrentebrief ten laste van het
gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden tnv Louisa van der Heyde groot 40
pond per jr te lossen met 1000 gulden, van 4-3-1672, voor 860 gulden contant.
123. 18-10-1694. Vrouwe Anna van den Kerckhoven vrouwe van Noordwijk stelt op 8-10-1694 voor
Cornelis van Rijp notaris te den Haag een acte van donatie te hebben gepasseerd waarbij zij als
weduwe van de heer Wigbold van der Does aan Jhr Wigbold van der Does van Noordwijk heer van
Langeveld, zoon van haar zoon Steven van der Does van Noordwijk geeft haar huis en erf te
Noordwijk genaamd Het huis te Offem met stalling en tuinen voor en achter het huis en de
conterfeitsels van de familie, van de vrouwe en wijlen haar man en de Prins van Oranje nu Koning van
Groot-Brittannië onder voorbehoud van vruchtgebruik.
1224. 12-11-1694. Willem Aalbertszn. Moerkercken schuldig aan Jan Smith 150 gulden wegens
geleend geld, met waarborg een huis en erf gelegen omtrent de Korenmolen aan de Molenstraat te
Noordwijk binnen, belend NO Cor-nelis Dammaszn. van der Bijl en ZW Cornelis Corneliszn. Oringen,
strekkende voor van de Molenstraat tot achter aan Cornelis Aartszn. van der Vlucht. Afgelost 16-11-
1709
125. 23-10-1694. Mons. Jan Hooymondt makelaar wonende Leiden als speciale procuratie hebbende
van de heer Nicolaas van der Aack koopman en juffrouw Maria Veranneman zijn vrouw wonende
Leiden verkoopt de Ed Anto-nie Bierens wonende Amsterdam een losrentebrief tlv het gemene land
van Holland en West-Friesland ten comptoire Haarlem tnv Bartholomees Simonszn. den Nijll groot 96
pond per jr van 10-6-1622, te lossen met 2400 gulden voor 2100 gulden gereed.
126. 8-12-1694. Simon Aryenszn. Langeveldt wonende Hillegom gehuwd met Jaapje Lourisdr. van
Genits voor hem zelve en als voogd over Maartje Lourisdr. minderjarig, beiden kindereren van Louris
van Genits verkoopt Cornelis IJsbrantszn. van Overmeer een huis en erf gelegen aan de nieuwe
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO de we-duwe van Cornelis Gerritszn. van der Vlucht en NW
Pieter Corneliszn. Wassenaar, strekkende tot achter aan Hen-drick Joriszn. van ‘s-Gravendijck, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-7-1691, voor 200 gulden contant.
127. 5-2-1695. Jacob Boeckweyt secretaris als speciale procuratie hebbende van vrouwe Anna
Catharina Veer we-duwe van de heer en mr Jacob de Meij en van de heer Jean Aubreye de Meij en
Mr Jacob de Meij, beiden meerderjarige zonen van de vrouwe weduwe de Meij stelt tot speciale
verzekering van een obligatie op 6-11-1694 gepasseerd groot 3500 gulden zekere schuldbrief van
5000 gulden van 30-5-1671 alhier gepasseerd voor schout en schepenen tbv gemelde Mr Jacob de
Meij man en vader van zijn lastgevers en tlv de heer Adam van der Duyn verzekerd op diens woning
te Noordwijk.
128. 8-2-1695. Trijntje Gerritsdr. weduwe van Pieter Janszn. van der Fleuyt, Cornelis Pieterszn. van
der Fleuyt en Pieter Pieterszn. van der Fleuyt beiden meerderjarig voor hen zelve en voorts benevens
de gezegde Trijntje vervangende
Ary Pieterszn. van der Fleuyt mede meerderjarig, tezamen naaste vrunden, voogdesse en
voogden van de 5 minderjarige kinderen, allen tezamen erfgenamen van Pieter Janszn. van der
Fleuyt verkopen Tijs Janszn. Bronsgeest 470 roe land (afgemeten van een groter stuk) gelegen
tussen de Goweg en de landen in Zuydbroeck, belend NO en NW de verkopers, ZO Jan Janszn.
Gavry en ZW Maarten van Rossum, voor 150 gulden contant.
129. 21-4-1695. Hendrick Marinis en Engel Engelszn. Ouwekint diaconie-armmeesters van Noordwijk
verkopen Maarten Joppenzn. een huis en erf met loods en twee lijnbanen gelegen op de Croft over de
Dinsdagse watering te Noordwijk binnen, belend NO Reynier Willemszn. Heemskerck, ZO de koper,
ZW de voorsz. watering en NW de heer Hendrick Willekes, belast met 15 st erfpacht per jr tbv de
vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waar-brieven, daarvan de jongste is van 7-11-1645,
voor 90 gulden contant.
130. 21-4-1695. Annetje Wollebrantsdr., weduwe van Johannes Isaackszn. Linthout met de voorsz.
Diaconie-arm-meesters verkopen Frans Corneliszn. van der Pont een huis en erf met twee lijnbanen
gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Maartje Pietersdr. van
Leeuwen en aan de andere zijde Aafje Jansdr., strekkende tot achter aan de weduwe van Mr Frans
Struyck, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-4-1668, voor 60 gulden
contant.
131. 28-4-1695. Casparus van Nes wonende Amsterdam verkoopt Joost Hendrickszn. ‘s-Gramade
een huis en erf met schuur, stalling en kaatsbaan, van ouds een herberg genaamd de gecroonde
Swaan gelegen aan het Westeinde aan de Voorstraat op de hoek van de Cruysweg te Noordwijk
binnen, belend NO de Cruysweg, ZO de Voorstraat, ZW Hendrick Joriszn. van ‘s-Gravendijk en
Maartje Jorisdr. van ‘s-Gravendijck en NW de weduwe van Cors Ger-ritszn. van der Vlucht, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-1684, voor 700 gulden contant.
132. 5-5-1695. Louris Matthijszn. van Sonnevelt verkoopt Jeroen Janszn. van Rijn 10 hond 10 roe
wei- of teelland gelegen aan de Leidse Heerweg naar de Cley en strekkende van deze tot de
Achterweg, belend NO de weduwe van Jan Willemszn. van Rijn en ZW Jan Hendrickszn. Capitain met
bruikwaar, alles volgens de oude waarbrieven, daar-van de jongste is een akte van scheiding daarbij
het verkochte is toebedeeld uit de boedel van Neeltje Pietersdr. we-duwe van Matthijs Corneliszn. van
Sonnevelt, gepasseerd voor notaris Dirck van Sonnevelt op 13-3-1673, voor 755 gulden contant.
133. 5-5-1695. Mr Cornelis Francois Duyvens wonende den Haag voor hem zelve en als last
hebbende van Mr
Adriaan Duyvens en van de jonkvrouwen Eva Margaretha Duyvens en Elisabeth Duyvens zoo voor
hen zelve en hen sterk makende voor de heer Mr Augustijn Duyvens, allen kinderen en erfgenamen
van vrouwe Margaretha van Cuyl weduwe van de heer Cornelis Duyvens verkopen Dirck Corneliszn.
Wassenaar 9 hond wei- of hooiland gelegen op de Bronsgeest aan de Maandagse watering, belend
NO de Grafelijkheid van Holland, ZO de voorsz. Watering, ZW Jan Pieterszn. Berendregt en NW het
hofje van Netten, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-5-1632, voor 687
gulden 10 st contant.
134. 5-5-1695. Huyg Claaszn. Bouwman met Jacob Huygenzn. van Brederoode zijn zoon verkoopt
Willem Dirckszn. van der Mij een huis en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO de ko-per, ZO de Achter- of Doelweg, ZW Joost Willemszn. Oosterbaan en NW de
Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-6-1690, voor 250 gulden
contant.
135. 5-5-1695. Jacob Corneliszn. van Doorn weduwnaar van Annetje Dircksdr. van Steenvoorden,
dochter en mede erfgename van Dirck Willemszn. van Steenvoorden verkoopt Jacob van Boomen
een huis en erf gelegen aan de Dwarskerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Janszn.
Achthoven, ZO Evert Vollenhoven, ZW de heer van der Velde en NO de voorsz. straat, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-5-1652 en een akte van scheiding gepasseerd op
heden voor notaris Jacob Boeckweyt, voor 1050 gulden contant.
136. 5-5-1695. Jan Arentszn. Glasburgh verkoopt de Ed Gijsbert van Slingeland schout van
Noordwijkerhout en Voorhout een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend
NO Jan Pieterszn. Wijckerhelt en ZW de koper, strekkende tot achter aan de koper, belast met 3 st 12
p per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, afgelost 3-4-1696, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 15-5-1662, voor 200 gulden, welke door de koper zijn betaald aan de
erfgenamen van Pietertje Eeuwoutsdr. tot afdoening van de voorsz. belasting.
137. 20-5-1695. Cornelis Janszn. van Alckemade zoon en erfgenaam van Jan Corneliszn. van
Alckemade volgens deszelfs testament van 7-8-1672 voor notaris Abraham Verhaagen voor hem
zelve en vervangende Cornelisje Ary-ensdr. weduwe van de voorsz. Jan Corneliszn. zijn moeder, die
vermits haar hoge ouderdom haar zinnen niet meer machtig is verkoopt Jeroen Bartholomeeszn. van
Alckemade eerst een woning als huis, stalling, twee schuren, barg, twee boomgaarden, erf en werf,
tezamen groot 8 hond 4 roe gelegen aan Duyndam onder Duyn te Noordwijk binnen, belend NO
Duindam voorsz. en de Grafelijkheids Wildernis, ZO Pieter Pieterszn. van den Bos en Pieter Janszn.
Ca-pitain en ZW en NW de Grafelijkheids duinen gemerkt A, 11 hond wei- of hooiland gemerkt D
waartoe de koper volgen zal de bruikwaar van 120 roe van de Abdij van Leeuwenhorst, zijnde een
gedeelte van 300 roe gelegen nevens Duyndam, belend in zijn geheel NO Duyndam, ZO Jan
Corneliszn. Hoeckman, ZW het Catharyne Gasthuis te Leiden en NW Pieter van den Bos en Pieter
Janszn. Capitain, belast met 4 gulden 16 st 7 p per jr tbv de Abdij voorsz., voor 1005 gulden contant.
138. 20-5-1695. Dezelfde verkoopt Pieter Pieterszn. van den Bos 10 hond 28 roe weiland gelegen aan
Duyndam gemerkt B, waartoe de koper nog volgen zal de bruikwaar van 180 roe van de Abdij van
Leeuwenhorst (een gedeelte van 300 roe) belend in zijn geheel NO Duyndam, ZO Jeroen
Bartholomeeszn.van Alckemade, ZW Pieter Janszn. Capitain en NW de voorsz. Jeroen
Bartholomeeszn.van Alckemade, verhuurd voor 7 gulden 4 st per jr, voor 713 gulden contant.
139. 20-5-1695. Dezelfde verkoopt Jan Corneliszn. van der Speck wonende te Noordwijkerhout 2
morgen 33 roe wei- of hooiland gelegen aan Duyndam, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst en
voorts de Duyndam, ZO de vol-gende partij, ZW de Abdij voorsz. en het Catharynen Gasthuis en NW
Jeroen Bartholomeeszn .van Alckemade, twee partijen wei- of hooiland tezamen 1 morgen 76 roe met
79 roe huurland, belend NO Duyndam, ZO Pieter Hendrickszn. Heemskerck, ZW de Abdij van
Leeuwenhorst en NW de voorgaande partij, voor 1290 gulden contant.
140. 22-5-1695. Dezelfde verkoopt Pieter Hendrickszn. Heemskerck wonende Noordwijkerhout 851
roe wei- of hooiland alsmede 112 roe tezamen 9 hond 63 roe, belend tezamen NO Duyndam, ZO de
Duinsloot, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW Jan Corneliszn. Hoeckman, belast met 1 gulden per
jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, voor 920 gulden contant.
141. 20-5-1695. Dezelfde verkoopt Pieter Janszn. Capitain een partij wei- of teelland zijnde de Croft
gelegen voor de dam van de woning van Jeroen Bartholomeeszn. van Alckemade gelegen bij
Duyndam, groot 11hond 96 roe, be-lend NO Pieter van den Bos, ZO Jeroen Bartholomeeszn. van
Alckemade, ZW het Catharinen Gasthuis te Leiden en NW de voorsz. woning, voor 600 gulden
contant.
142. 20-5-1695. Dirck Dirckszn. Groenendijck en Gijsbert Dirckszn. Groenendijck, kinderen en
erfgenamen van Maartje Aryensdr. van Warmenoven weduwe van Dirck Jeroenszn. Groenendijck,
welke Maartje een dochter en mede erfgename was van Adriaan Huygenzn. van Warmenoven
verkopen Dirck Janszn. Oosterbaan 13 hond wei- of hooiland te verongelden voor 2 morgen 9 roe
gelegen in de Hogewegsepolder, belend NO Cornelis Janszn. Achthoven, ZO de Masloot, ZW Jan
Willemszn. van Rijn’s weduwe en NW de Hogeweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 5-3-1668, voor 1364 gulden contant.
143. 20-5-1695. Jan Janszn. van der Mij wonende Leiden en Dirck Janszn. Oosterbaan verkopen
Willem Toniszn. van Schie een erfje groot 15 roe gebruikt wordende als looiwerf gelegen aan de oude
Zeestraat en de Woensdagse watering, belend NO de voorsz. straat, ZO Cornelis Bartholomeeszn.
van Alckemade en ZW en NW de voorsz. wa-tering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 15-9-1683, voor 300 gulden contant.
144. 20-5-1695. Jan Janszn. van Steenvoorden verkoopt Paulus Engelszn. de Bruyn een huis,
stalling, barg, schuur en werf gelegen aan de Westeinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO
Hendrick Dirckszn. ‘s-Gramade, ZO de voorsz. straat, ZW Dirck Janszn. Westerbeeck en NW zekere
vaarsloot, belast met de helft van 20 en 4½ st per jr tbv het Capittel ten Hogelande te Leiden, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 3-7-1682, voor 800 gulden contant.
145. 20-5-1695. Gerrit Floriszn. van Broeckhuysen wonende alhier, Willem Floriszn. van
Broeckhuysen wonende te Amsterdam, Dirck Joriszn. van der Waart wonende Catwijk gehuwd met
Niesje Florisdr. van Broeckhuysen, allen kinderen van Floris Corneliszn. van Broeckhuysen en
kindskinderen en legatarissen van Willem Barentszn. koren-koper hun grootvader verkopen Jan
Janszn. van der Meulen 8 hond 27 roe weiland gelegen aan de Maandagse wa-tering, belend NO
Tonis Jacobszn. Warmenoven met bruikwaar, ZO de watering, ZW Jan Hendrickszn. Capitain met
bruikwaar en NW IJsbrant Pieterszn. cs. met bruikwaar, belast met 15 gulden per jr tbv het Gasthuis
alhier, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-4-1641, voor 300 gulden
boven de belasting.
146. 20-5-1695. Pieter Pieterszn. van den Bosch schuldig aan Ary Pieterszn. Nijgh bakker wonende
Catwijck op Zee 800 gulden wegens geleend geld, met waarborg 10 hond 28 roe weiland gelegen aan
Duyndam, gemeen met 180 roe weiland van de Abdij van Leeuwenhorst, belend NO Duyndam, ZO
Jeroen Bartholomeeszn. van Alckemade, ZW Pieter Janszn. Capitain en NW de voorsz. Jeroen.
Afgelost 23-10-1731.
147. 2-6-1695. Hendrick Hendrickszn. van Recx wonende Noordwijkerhout weduwnaar van Annetje
Engelsdr. te-voren weduwe van Cornelis Gerritszn. van Nierop, stelt dat zijn huisvrouwen
voorkinderen met name Engel Corne-liszn., Maartje Corneliszn. en Marytje Cornelisdr. niet waren
voldaan van hun vaderlijk bewijs en draagt alsnog over aan Engel Corneliszn. van Nierop, Cornelis
Pieterszn. van der Fleuyt gehuwd met Maartje Cornelisdr. van Nierop en Marytje Cornelisdr .van
Nierop nog minderjarig twee partijen wei- of hooiland tezamen 3 morgen 4 hond gelegen onder Duyn,
belend NO het Catharynen Gasthuis, ZO de Duinsloot en ZW en NW de heer van Vlieth, belast met
1000 gulden tbv de gerechtigden tot de verbonden goederen van Daniel Gerritszn. van Leeuwen. De
meerderjarige kinderen en de voogden Dirck Engelszn. van Steyn en Cornelis Engelszn. van Steyn
beiden wonende Lisse voor Maartje gaan akkoord.
148. 5-6-1695. Mattheus Hendrickszn. Heemskerck wonende Oegstgeest verkoopt Huybert
Hendrickszn. Heems- kerck den ouden wonende Noordwijkerhout de helft van 6 morgen 60 roe land
te verongelden voor 5 morgen gele-gen tot Langeveldt, belend NO de weduwe van Huygh Corneliszn.
Westgeest en de kinderen van Pieter Arentszn., ZO de Duinsloot, ZW de Langevelderlaan en NW
Cornelis Janszn. Langevelt, daarvan de koper de wederhelft toe-behoort, belast met de helft van 13 st
5 duit per jr houtvesters erfhuur, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-4-
1646 en de scheidingsakte van de boedel van zijn ouders voor notaris Adriaan Mens op 15-2-1680,
voor 500 gulden contant.
149. 11-6-1695. Adriaan Tengnagel en Cornelia Clarcke echtelieden wonende Leiden zijnde Cornelia
een dochter en enige erfgename van Tomas Clarcke die uit hoofde van zijn huisvrouwe Cornelia
Hoflandt mede-erfgenaam is ge-weest van Johan Halling verkopen mons Pieter van der Craght een
losrente van 1 gulden 10 st per jr tlv Dirck Gil-liszn. Rotteveels erfgenamen, gevestigd op diens huis
en tuin gelegen in de heerlijkheid van Munster, belend NO Pieter Claaszn., Z de oude vaart, W de
koper en N de Heerweg, zijnde hetzelve de helft van een losrente van 3 gulden daarvan de wederhelft
gestaan heeft op de voorsz. kopers huis en erf en door hem afgelost, alles volgens de oude brief
gepasseerd voor schepenen van Munster van 24-5-1627, voor 15 gulden 15 st contant.
150. 27-7-1695. De heer Johan Teding van Berckhout heer van Sliedrecht verkoopt Pieter Teding van
Berckhout raad en oud burgemeester van Delft 9 morgen 4 hond wei- of teelland gelegen aan en
belend ZW en NW de Grafe-lijkheids Wildernis, NO de heer Pieter van Berckel en ZO de koper, de
heer Geldolph van Vladeracken en de kinde-ren van Roelof Huygenzn. c.s., 2 morgen 1 hond wei- of
hooiland genaamd Fockenland mede gelegen in Noordwijk aan de Noordbroeck aan de Duinsloot,
belend NO de heer Berckel, ZO de Duinsloot en daarover Pieter Janszn. van Velsen met bruikwaar en
ZW en NW de heer Berckel, 2 morgen 2 hond 84 roe wei- of hooiland gelegen aan Duyn-dam en de
Craayenlaan, belend NO de volgende partij, ZO Simon Janszn. Achthoven met bruikwaar, ZW
Duyndam en NW Craayenlaan en nog 11 hond wei- of hooiland gelegen als voren, belend ZW de
vorige partij, NO Leendert Corneliszn. Rotterdam, ZO Maarten Jacobszn. Verdel en NW Craayenlaan,
alles volgens de oude waarbrieven, daar-van de jongste van de eerste partij is van 27-5-1643, van de
tweede partij van 15-4-1660, van de derde partij van 15-3-1662 en van de vierde partij niet ingevuld,
voor 3300 gulden contant.
151. 30-7-1695. Laurens Valk schout van Rijswijck als speciale procuratie hebbende van de heer
Nicolaas van der Duyn heer van Rijswijck en de Meye etc. zo voor hem zelve en vervangende zijn
zuster vrouwe Anna van der Duyn baronnesse van Pelleburgh vrouwe van Sprangh etc. verkoopt de
Ed Johan Bout secretaris van Rijswijck 4 morgen wei-land te verongelden voor 3 morgen 4 hond 85
roe gelegen in de Cley, belend NO de heer van ‘s-Gravemoer c.s., ZO de procureur Caarl Dispontijn,
ZW de heer Pijl en juffrouw Keysers en NW de Abdij van Leeuwenhorst, voldaan door de goede
diensten door Johan Bout bewezen aan de heere van Rijswijk, getaxeerd het land op 400 gulden.
152. 20-8-1695. De heer Vincent de Knuyt koopman te Rotterdam, zoon en mede-erfgenaam van
juffrouw Machtelt de Leuteringh weduwe van Vincent de Knuyt en uit dien hoofde het recht bij
scheiding verkregen hebbende tot na te melden custingbrief verkoopt de heer Pieter van Tol 40 in
rade te Leiden zijn zwager een schuldbrief tlv Nicolaas Keyser zilversmid te Delft pro resto 2500
gulden wegens koop en verzekerd op een huis en erf te Delft aan de noord-zijde van het Marktveld
van ouds genaamd de Kaeter en althans de Fruitschotel, alles volgens de brief van 16-5-1681, voor
2500 gulden contant.
153. 10-10-1695. Cornelis Engelraven wonende Amsterdam, Catharine Engelraven althans wonende
Sassenheim, ongehuwd persoon geassisteerd met Bancras Janszn. van Velsen als haar gekoren
voogd, David Engelszn. Swanevelt en Lijsbeth Pietersdr. Engelraven echtelieden wonende
Sassenheim en Laurens van Langevelt en Marytje Pie-tersdr. Engelraven echtelieden wonende
Oegstgeest, zijnde Lijsbeth en Marijtje kinderen van Pieter Engelraven en tezamen kinderen en
kleinkinderen van Pieter Engelraven den ouden verkopen het arme gasthuis een losrentebrief tlv het
gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden tnv Pieter Engelraven voorsz.
inhoudende bij reductie 101 gulden 17 st per jr van 1-6-1641, voor 2200 gulden contant.
154. 8-12-1695. De heer Mr Gaspar Copes advocaat, wonende den Bosch als geassumeerde mede
executeur van het testament van de Ed heere Tomas Walraven Baron van Arckel etc. van 16-8-1692
voor hem zelve en voorts als speciale procuratie hebbende van de heer Johan Loenen secretaris van
Ammersoden als gestelde mede executeur volgens dezelfde procuratie verleden voor Adriaan
Berevelt notaris den Haag van 25-11-1695 verkoopt de heer Jhr Wigbold van der Does heer van beide
Noordwijken en Langevelt 4½ morgen land gelegen tot Langevelt belend volgens de de jongste
waarbrief NO de heer van Berkou, ZO de heer Grave van Wacque, ZW Jan Dirckszn. van der Meer en
NW de Lugterduinen mede door de koper gekocht, 8 hond land mede tot Langevelt belend volgens de
jongste waarbrief NO de voorsz. Van der Meer, ZO Cornelis Dirckszn. van der Meer, ZW Jeroen
Maartenszn. en NW de Lugterduinen voorsz., belast met 8 gulden per jr erfpacht tbv de Abdij van
Leeuwenhorst welke zijn afgelost op 3-8-1668, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van de
eerste partij van 29-3-1668 en van de tweede partij 13-5-1669, voor 800 gulden contant, zijnde een
gedeelte van de kooppenningen voor deze partij en de heer-lijkheid van der Lucht, welke voor
stadhouder en leenmannen moet worden verlijd.
155. 20-12-1695. Pieter Cliquet en juffrouw Maria de Visser echtelieden wonende Leiden zijnde Maria
een dochter en mede-erfgename van Anna Vergeust die een dochter en mede erfgename was van
Pieter Vergeust verkopen de heer Pieter Vromans wonende Leiden een losrentebrief tlv het gemene
land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden tnv Pieter Vergeunst groot 24 pond per jr
van 13-11-1666, te lossen met 600 gulden, voor 504 gulden contant.
156. 7-2-1696. Maarten Adriaanszn. van Rossum verkoopt Cuniertje Jansdr. Capitain 7 hond wei- of
teelland gele-gen buiten het Oosteinde van het Dorp, belend NO Tijs Janszn. Bronsgeest, ZO Jan
Jacobszn. Slobbe en Gerrit Reviere, ZW de weduwe van Gerrit Aryenszn. van Velsen en NW de heer
ritmeester Van der Does, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-5-1657.
Voldaan met een obligatie tlv Jan Hendrickszn. Capitain, des koopsters vader, groot 200 gulden.
157. 11-2-1696. Pieter Kruys wonende Leiden gehuwd met Maria van Gennip en in die kwaliteit mede
erfgenaam van Assuerus Janszn. van Gennip die mede erfgenaam was van Crijntje Assuerusdr. van
Gennip in haar leven wedu-we van Dirck van den Heuvel en uit dien hoofde het recht bij scheiding van
de navolgende brief bekomen hebbende volgens de scheiding gepasseerd op 11-6-1687 en 20-11-
1690 voor notaris Johan van Swanenburgh en een schei-ding onder de hand van 9-2-1696 verkoopt
Maria Freman minderjarige nagelaten dochter van Jacques Freman een custingbrief gepasseerd te
Leiden door Louis le Blanc en zijn borgen pro resto 1600 gulden wegens koop van en speciaal
verzekerd op een huis en erf gelegen op de Nieuwe Maren te Leiden daarvan jegenwoordig
possesseur is Louris van der Leyden volgens de brief van 23-4-1682, voor 1600 gulden contant.
158. 14-2-1696. Jacob Willemszn. van den Oever wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Maarten
Corneliszn. van Dobbe een huis en erf gelegen aan de Voorweg aldaar, belend NO en ZO Claes
Willemszn. en ZW de voorsz. weg en NW Willem Hendrickszn., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 13-6-1680. Voldaan met een schuldbrief van 250 gulden.
159. 14-2-1696. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 27-12-1712.
160. 26-4-1696. Jan Simonszn. Paardecooper verkoopt Maarten Corneliszn. van Roon 4 hond
teelland gelegen in de Cley aan de ‘s-Gravendijck, belend O de voorsz. dijck, Z de Abdij van
Leeuwenhorst en W en N de huiszitten armen te Leiden, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 16-12-1646 alsmede de scheiding waarbij het verkochte uit de boedel van zijn
moeder Grietje Pietersdr. die een dochter was van Pieter Franszn. Onderwater is aanbedeeld,
gepasseerd voor Jacob Boeckweyt notaris op 22-5-1692, voor 90 gulden contant.
161. 19-5-1696. De heer en mr Pieter Baas raad en oud burgemeester van Haarlem, Cornelis Croon
mede wonende Haarlem als executeurs-testamentair van de heer Cornelis Duyvenss in zijn leven
mede raad en burgemeester van Haarlem verkopen Hendrick Arentszn. Touw een huis en erf in twee
distincte partijen gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Joost
Jacobszn. lakenkoper en ZW Govert van Woensel, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan
de Doel- of Achterweg. Voldaan met een schuldbrief van 402 gulden.
162. 19-5-1696. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Govert van Woensel en
Adriaan Hen-drickszn. Touw. Afgelost 25-10-1719.
163. 23-5-1696. Pieter Hendrickszn. van der Hoy, Simon Hendrickszn. van der Hoy en Geertje
Hendricksdr. van der Hoy weduwe van Frans Goriszn. van der Paauw allen meerderjarig en de
voorsz. Pieter en Simon Hendrickszn. als broers en voogden over Maartje Hendricksdr. van der Hoy
nog minderjarig, allen kinderen en erfgenamen van Hen-drick Claaszn. van der Hoy verkopen Neeltje
Florisdr. weduwe van Dirck Janszn. Langevelt een huis en erf met twee lijnbanen gelegen aan de
Molenstraat bij de Korenmolen te Noordwijk binnen, belend NO Cornelis Janszn. Oringen en ZW de
erfgenamen van Willem Wouterszn., strekkende voor van de Molen- of Dwarskerkstraat tot achter aan
de Molensteeg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-5-1672, voor 182
gulden contant.
164. 23-5-1696. Hendrick Joriszn. Ypenburgh verkoopt Claas Corneliszn. Glasburgh een huis en erf
met loods en lijnbaan gelegen op de hoek van de Kruysweg te Noordwijk binnen, belend NO het
Diefpad, ZO de weg lopende naar de Kerkstraat, ZW de oude Zeestraat en NW Claas de With, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-3-1686, voor 200 gulden contant.
165. 23-5-1696. Willem van Vianen als speciale procuratie hebbende van Frans Corneliszn. van der
Pont verkoopt Marytje Pietersdr. van Leeuwen weduwe van Joris Hendrickszn. van ‘s-Gravendijck een
huis en erf met twee lijnba-nen gelegen aan de Molensteeg te Noordwijk binnen, belend aan de ene
zijde de koopster en aan de andere zijde Aafje Jansdr., strekkende tot achter aan de weduwe van Mr
Frans Struyck, onder conditie dat Anna Wollebrantsdr., des verkopers huisvrouwen moeder haar
leven lang het huisje mag blijven bewonen en de lijnbaan gelegen aan de noordzijde te mogen
gebruiken, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-4-1695, voor 67 gulden
contant.
166. 23-5-1696. Jacob Boeckweyt als speciale procuratie hebbende van de vrouwe van Noordwijk
verkoopt Dirck Janszn. Oosterbaan 3 hond wei- of hooiland gelegen in de Swetterpolder aan het
Jaagpad naar Haarlem, belend NO Maarten Corneliszn. van Roon met bruikwaar, ZO het Jaagpad,
ZW de koper en NW Leendert Pieterszn. van der Plas, voor 225 gulden contant.
167. 23-5-1696. De heer en mr Nicolaas van der Sprong advocaat wonende Haarlem voor de ene
helft en de heren en mrs Cornelis en Dirck van Berendregt advocaten en juffrouw Duyfje van
Berendregt huisvrouw van Leonard de Munt uitlandig, allen kinderen van de Ed Cornelis van
Berendregt in zijn leven weduwnaar van juffrouw Agatha van der Sprong tezamen voor de wederhelft,
allen gezamenlijk mede-erfgenamen van wijlen Geertruyt van der Sprong die weduwe was van Jacob
Gerritszn van Velsen verkoopt Tijs Corneliszn. van der Linden en Joost Hendrickszn. van ‘s-Gramade
6½ hond wei- of teelland te verongelden voor 1 morgen 17 roe gelegen aan de Brelofterweg, belend
ZO het kind van Jan Pauluszn. van Driebergen en NW de heer Nobelaar, strekkende van de
Brelofterweg tot aan het Diefpad in gebruik bij Hendrick Dirckszn. van ‘s-Gramade, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-1-1652, voor 302 gulden contant.
168. 23-5-1696. Dezelfden verkopen Jhr Hendrick van Vladeracken 2 percelen weiland tezamen 1
morgen 4 hond 92 roe gelegen aan de Lageweg in de Swetterpolder, belend NO Leendert Pieterszn.
van der Plas, ZO Cornelis Janszn. Achthoven, ZW de Lageweg en NW Tonis Jacobszn.
Warmenoven, in huur bij Pieter Willemszn. van der Brom, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 9-5-1653, voor 1110 gulden contant.
169. 23-5-1696. Dezelfden verkopen Dirck Janszn. Oosterbaan 3 hond wei- of hooiland gelegen aan
de Swet of het jaagpad naar Haarlem in de Swetterpolder, belend NO de vrouwe van Noordwijk, ZO
het Jaagpad, ZW Gerrit Simon Meesznzn. erven en NW de heer Vladeracken, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-2-1680, voor 212 gulden contant.
170. 20-6-1696. Tonis Gerritszn. van den Bos en Pieter Oostdam als geassumeerde executeurstestamentair
van Trijntje Pietersdr. verkopen Albertus de Leeuw mr chirurgijn een huis en erf gelegen
in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Simon Wijckerhelt en ZW Gijsbert Dirckszn.
Groenendijck, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Doel- of Achterweg, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 21-1-1624 en 11-1-1680, voor 391 gulden contant.
171. 20-6-1696. Volgt schuldbrief tbv juffrouw Maria Elisabeth van der Heyde weduwe van Willem
Bylant groot 500 gulden wegens geleend geld, met waarborg het gekochte alsmede een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Pieter Corneliszn.
Berendregt en aan de andere zijde Jan Pieterszn. schoenmaker, strekkende voor van de Kerkstraat
tot achter aan zekere laan. Afgelost 12-6-1700.
172. 20-6-1696. Ary Willemszn. Ruygrock, Cors Willemszn. Ruygrock en Grietje Willemsdr. Ruygrock
ongehuwde dochter allen wonende Lisse, meerderjarige kinderen voor hun zelve en Huybert
Corneliszn. van Velsen wonende Noordwijkerhout als oom en voogd over de 3 minderjarige kinderen
van Cornelis Willemszn. Ruygrock tezamen erfgenamen ab intestato van Jan Willemszn. Ruygrock
die erfgenaam was van Coenraat Adamszn. van der Eycke verkopen Govert Janszn. van der Weyde
een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de
voorsz. straat, ZO Tonis Gerritszn. van den Bosch, ZW de Woensdagse watering en NW Arent
Hendrickszn. Touw, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-7-1684, voor
400 gul-den contant.
173. 20-6-1696. Hendrick Lievenszn. van Batenburgh verkoopt Leendert Pieterszn. Voogel een huis
en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de Zeestraat voorsz., ZO de
weduwe van Jan Willemszn. Rotteveel en ZW en NW Cornelis Janszn. Keuyn, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-5-1692, voor 150 gulden, waarvan 50 gulden contant en de
rest in termijnen.
174. 20-6-1696. Volgt schuldbrief van 100 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 28-3-
1721.
175. 23-6-1696. Juffrouw Juditha van der Berg laatst weduwe van Cornelis van Berendregt en tevoren
weduwe van Nicolaas Moy met de heer en mr Jacob Moy advocaat haar zoon beiden wonende
Leiden verkopen tezamen Juffrouw Jacoba van Royen wonende Leiden een custingbrief tlv Boudewijn
Delcourt als koper en principaal en Jacobus Ver-burgh als borg pro resto 2000 gulden, speciaal
verzekerd op een huis en erf op de Hoygraft te Leiden van 9-6-1696, voor 2000 gulden contant.
176. 28-6-1696. Cornelis Corneliszn. Swanedrift wonende alhier, Floris Corneliszn. Swanedrift
wonende Noordwijkerhout en Jan Corneliszn. Swanedrift wonende alhier, allen meerderjarig voor hen
zelve en voorts gezamenlijk vervangende Marytje Cornelisdr. Swanedrift mede meerderjarig en Tonis
Gerritszn. van den Bosch als voogd over Huygh Corneliszn. Swanedrift minderjarig allen met de koper
kinderen en erfgenamen van Cornelis Floriszn. Swa-nedrift overleden alhier verkopen Jeroen
Corneliszn. Swanedrift 5/6 van een huis en erf met loods en lijnbaan gele-gen aan de Brelofterweg
even over de brugge, belend ZO de Achterweg en NW Tonis Jacobszn. Warmenoven en Cornelis
Jacobszn. Duyndam, strekkende voor van de Brelofterweg tot achter aan het Diefpad toe, waarvan
koper 1/6 toekomt, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-10-1670, voor
450 gulden contant.
177. 28-6-1696. Maarten Janszn. Vinck wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Dirck Crijnenzn. van
der Bel wonende aldaar een huis en erf gelegen aldaar, belend NO de Wildernis, ZO Cornelis
Arentszn., ZW de gemene weg en NW de weduwe van Cornelis Claeszn. Jongkint, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-5-1692, voor 155 gulden contant.
178. 28-7-1696 Willem Dirckszn. van der Mij verkoopt Wouter Toniszn. hoefsmid een huis en erf
zijnde een hoef-smidswinkel gelegen aan de Oosteinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO
Jan Tomaszn. wagemaker, ZO de Voorstraat, ZW de erven van Dirck Janszn. Treurniet en NW de
Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-8-1694, voor 1000
gulden voor het huis en 100 gulden voor het gereedschap.
179. 9-8-1696. Volgt schuldbrief tbv Hendrick Maanvoorden gerechtsbode van 600 gulden met
hypotheek op het gekochte alsmede op een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk
binnen, belend NO en ZO Joris Leen-dertszn. van der Waart, ZW Willem van der Paauw en NW de
voorsz. straat.
180. 9-8-1696. Maartje Gerritsdr. van Couwenhoven weduwe van Dirck Gerritszn. van den Bijl voor
1/3, Pieter Gerritszn. van Couwenhoven, Jan Gerritszn. van Couwenhoven, Dirck Gerritszn. van
Couwenhoven en de voorsz. Maartje als benevens de nagenoemde koper elk voor 1/5 erfgenamen
van Leentje Gerritsdr. van Couwenhoven teza-men voor 1/3 verkopen Gillis van der Wingert 1/3 en
4/5 van 1/3 van een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO
dezelfde straat, ZO Louris Louriszn. Verhaaven, ZW de gang naar de gemene bornput een daaraan
Maarten Corneliszn. Duyndam en NW Dirck Pieterszn. Bodsaart daarvan de koper als gehuwd met
Grietje Gerritsdr. toekomt 1/3 en nog 1/5 van 1/3, alles volgens de oude waarbrieven, de jongste van
26-7-1689 voor 72 gulden contant.
181. 29-9-1696. Jacob Boeckweyt als speciale procuratie hebbende van de heer Willem Spruyt
wonende Amsterdam verkoopt het arme weeshuis alhier een losrentebrief tlv het gemene land van
Holland en West-Friesland ten comptoire Haarlem tnv Cornelis Ceulen van 128 pond per jr te lossen
met 3200 gulden van 25-8-1661, voor 2752 gulden contant.


H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, oktober 1997.
kaart