Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 182

  • Genealogie
  • Noordwijk
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Bewerking van RA Noordwijk 182

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 182

Ook dit deel is van een redelijke klapper op koper en verkoper voorzien. In verband met de indexering
is door de bewerker- zoveel mogelijk- eenzelfde spelling aangehouden. Voor de juiste spelling
raadplege men het origineel.

fol.
1. 5-9-1681. Jan Janszn. Prins verkoopt Jacob Janszn. Prins zijn meerderjarige zoon een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat op de hoek van de Kruysweg te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz.
Kruisweg, ZO de erfgenamen van Daniel van der Bouchorst, ZW Bartholomeus van den Brouck en
NW de Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26-4-1654, voor 300
gulden, welke afgetrokken worden van zodanige som als verkoper volgens akte van Dirck van
Sonnevelt notaris op 21-6-1655 aan zijn zoon schuldig was.
2. 10-9-1681. Jacob Janszn. Prins is schuldig aan juffr. Rachel du Toict 800 gulden wegens geleend
geld met waar-borg het voorsz. huis alsmede een huis en erf gelegen op de hoek van de Kerkstraat of
nieuwe Zeestraat, belend ZO de voorsz. Kerkstraat, ZW de erven van Crijntje de Goede en NW
Barbara Maertensdr. Afgelost gedeeltelijk op 23-5-1685 en geheel doorgehaald op 25-11-1687.
3. 18-9-1681. Nelletje Jansdr. weduwe van Huygh Reyerszn. timmerman verkoopt Ary Abrahamszn.
van der Pont een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de
weduwe van Jeroen Floriszn. Swanedrift, ZO de weduwe van Maerten Michielszn. van Brouckhuysen,
ZW de oude Zeestraat en NW Cornelis Mees Huybertsznzn., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 2-5-1664, voor 465 gulden contant.
4. 8-10-1681. Coert Janszn. van den Bergh heeft op 27-12-1679 in het openbaar verkocht aan de
heer Johan van -s’Gravesande wonende te Leiden een huis en erf met blekerij gelegen op
erfpachtsgrond achter de blekerij van wijlen Frans Barentszn. Hasewindius, belend NO de voorsz.
Hasewindius, de kinderen van Simon Claeszn. en de weduwe en kinderen van Huybert Meeszn. met
eigen of bruikwaar, ZO de voorsz. weduwe en kinderen en ZW en NW de Grafelijkheids wildernis, met
alles dat aard en nagelvast is behalve “een coper verneuys of ketel ende een wringbanck” waarom
binnen behoorlijke tijd ontruiming zou worden gedaan, belast met 8 gulden 8 st erfpacht per jr, alles
volgens de oude brieven, daarvan de jongste is van 8-3-1663, voor 400 gulden boven de belasting en
er wordt nu bij willig decreet geleverd.
5v. 8-10-1681. Doorverkoop aan de Ed Willem Matthijszn. van Stamproy voor 400 gulden contant.
6v. 22-12-1681. Jan Pieterszn. van Velsen zoon en enige erfgenaam van Pieter Janszn. en Claartje
Michielsdr. en uit dien hoofde mede-erfgenaam van juffr. Lidewij Cornelisdr. weduwe van Wouter
Janszn. van Dyter borger van Dor-drecht verkoopt de meesters en regenten van het arme weeshuis
een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire van de heer Mr
Cornelis van Aerssen ontvanger van Holland en West-Friesland inhoudende tnv Job Dammaszn. van
Slingelandt als administrateur van de goederen van juffr. Lidewy Dyter 80 pond per jr voor 1900
gulden.
7v. 22-12-1681. Dezelfde verkoopt dezelfde een losrentebrief als voren ook van 80 pond per jr voor
1900 gulden
8v. 29-12-1681. Daniel Gideonszn. van Eeden wonende op de Bronsgeest stelt tot nadere zekerheid
voor de betaling van 235 gulden 12 st zoals hij als reste van huur van 3½ morgen land over 1678 t/m
1681 schuldig is aan mr Jacob van Varick als rentmeester van de heer Gerard van Vilster en nog van
401 gulden 4 st als hij als reste van huur aan Gerard van Ames rentmeester van de erfgenamen van
de heer Johan Louys de Nobelaer schuldig was wegens gebruik van de woning met 8 morgen 555 roe
land onder Noordwijk en Noordwijkerhout hypotheek op 5 hond land gelegen buiten het Oosteinde
aan de Gooweg, belend NO Cornelis Janszn. Riethoorn, ZO de Gooweg, ZW Maerten Pieterszn. van
der Plas met bruikwaar en NW de Lijdweg of de vrouwe van Noordwijk, hem aangekomen uit de
boedel van Philps Janszn. Clercq zijn huisvrouwen vader.
9v. 27-1-1682. de heer Johan van der Does ritmeester van een compagnie ruiters verklaart boven en
behalve de som van 1934 gulden 9 st 14 p die hij bij het slot van de rekening van 16-1-1682 wegens
de voogden over de minderjarige erven van de secretaris Johan van Noort ter zake van de
administratie van Van Noorts woning en landen te Noordwijk gehad en gedaan heeft en nog wegens
aangetelde gelden aan de voorsz. erven schuldig te zijn 265 gulden 10 st 2 p en geeft waarborg op 6
morgen 5 hond 50 roe weiland gelegen even buiten het Dorp aan het einde daarvan de Korenmolen
staat, belend N of NW de Woensdagse watering, O Roelof Huygenzn. van Raephorst met eigen of
bruikwaar, Z of ZO de Buurweg en W de heer Geldolph van Vladeracken, in huur bij Huybert Janszn.
backer, 4 morgen 5 hond wei- of teelland genaamd de Driesprong gelegen als voren, belend NO
Leendert Pieterszn. van der Plas met bruikwaar, ZO de Lijweg en W de Buurweg in huur als voren,
1½ morgen teelland gelegen omtrent de Barnde brugge, belend ZO de Schilpweg, ZW Jan Joostenzn.
met bruikwaar en NO de Achterweg, in huur bij Jacob Joostenzn., 343 roe teelland gelegen aan de
Leidse Heerweg, belend ZO een hoog partij land met een dijkje voor aan de weg, in huur als voren,
1½ morgen teelland gelegen aan de Achterweg, belend NW dezelfde weg en voorts rondom de erven
van Daniel Kooningh in huur bij Thonis Jacobszn. Warmenhoven, 1 morgen teelland gelegen bij de
laan van Jeroen Willemszn., belend ZW dezelfde laan en ZO de erven van Wimmenum, strekkende
van de Cat-wijkerweg tot aan de Bouvesloot, 2 morgen land genaamd de Waelcamp gelegen aan de
‘s-Gravendijck, belend NW dezelfde dijk, ZO Jan Jacobszn. Slobbe, NW de Catwijkerweg daarin de
kinderen van Adriaen Huygenzn. 2 hond toebehoren in huur bij Claes Corneliszn. Nobel en 5 morgen
6 roe land gelegen in Rijnsoever, belend NO de weduwe van Mees Huybertszn. met bruikwaar, ZO de
heer van Petten, ZW de heer van Raetsvelt en NW de erve van de heer van Wimmenum, hem
aangekomen van zijn moeder als vaderlijk erfdeel. Afgelost 14-6-1693.
13. 4-2-1682. Johannes Troost wonende Leiden gehuwd met Margaretha van der Bouchorst,
Johannes van Overwinter wonende Catwijk gehuwd met Anna Annocque dochter van Emmerentia
van der Bouchorst in die kwaliteit voor hen zelve en als speciale procuratie hebbende van Juffr.
Hester van der Bouchorst weduwe van Adriaen de Steur en voor Caucque Lambertszn. Vriesland
zijnde dezelve Hester van der Bouchorst erfgename van Lambert, zoon van Andries van der
Bouchorst, Item van Tielman van den Bergh gehuwd met Aefie van der Bouchorst wonende in de
Kaegh, Marya de Sayer weduwe van Nicolaes van der Bouchorst notaris publiek als enige erfgename
van haar zoon Jacobus van der Bouchorst voor haar zelve en als procuratie hebbende van Johan
Abraham de Lange gehuwd met Agnes van der Bouchorst en als procuratie hebbende van Franchoys
Willaert mr chirurgijn te Amsterdam gehuwd met Eva van der Bouchorst, Joost Touseyn deurwaarder
wonende Amsterdam gehuwd met Sophia van der Bouc-horst, Abraham van Ewijck chirurgijn te
Leiden gehuwd met Petronella van der Bouchorst die een dochter is van Dirck van der Bouchorst en
nog van Cornelis van Troyen chirurgijn te Leiden gehuwd met Cornelia van der Bouc-horst dochter
van Jacobus van der Bouchorst die een zoon was van Andries van der Bouchorst, nog van Harman
Pot koperslager te Amsterdam weduwnaar van Hester Gysels die een dochter was van Pieternella
van der Bouchorst, nog van de eerbare Margaretha Gysels wonende Amsterdam gehuwd met
uitsluiting van de gemeenschap van goe-deren met Lucas Pothoff hoedemaker en nog van Gillis
Annocque onder cassier van de bank van lening te Leiden en nog de voorseyde als bij de heren
weesmeesters van Leiden als oppervoogden over Catharina minderjarige dochter van Nicolaes van
der Bouchorst en nog over Grietje van Houten minderjarige dochter van Emmerentia van der
Bouchorst, allen erfgenamen van Cornelis van der Bouchorst in zijn leven secretaris van de beide
Catwijken en het Zant die een zoon was en mede-erfgenaam van Daniel van der Bouchorst in zijn
leven notaris alhier verkopen juffr. Elisabeth van der Tocht weduwe van Cornelis van der Bouchorst
wonende te Catwijk op de Rijn voor 3/4 een partij teelland genaamd ‘s-Gravendijck groot 1 morgen
gelegen in de Cley belend volgens de jongste waarbrief NO Willem Corneliszn. Schuerman en de
Kerk te Voorhout, ZO de Heerweg, ZW Adriaen Janszn. Slobbe c.s. en NW de erfgenamen van
Adriaen Stalpaert, daarvan de koopster ¼ toekomt, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 6-5-1626, voor 82 gulden 10 st contant.
15. 5-2-1682. Daniel Gideonszn. van Eeden wonende op de Bronsgeest gehuwd met Grietje Philipsdr.
Clercq dochter van Philips Janszn. Clercq verkoopt Annetie Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan
Janszn. Oosterbaen 1 morgen wei- of hooiland gelegen aan de Masloot, belend NO de Abdij van
Leeuwenhorst, ZO de Masloot, ZW Gerritje Jansdr. weduwe van Engel Arentszn. de Bruyn en NW
Simon Jeroenszn., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-4-1656 alsmede
de akte van bewijs en scheiding gepasseerd voor notaris Johan van Noort te Leiden op 6-8-1670 en
van Adriaen Pety notaris te Noordwijk van 26-2-1677, voor 735 gulden contant.
16v. 4-3-1682. Maerten Dirckszn. van der Mij timmerman is schuldig aan de weduwe van Pieter de
Riemer 300 gulden wegens geleend geld, met waarborg een huis en erf gelegen aan de Oosteinder
Voorstraat te Noordwijk bin-nen, belend aan de ene zijde Simon Janszn. van Velsen en aan de
andere zijde Ary Witteman, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de vrouwe van
Noordwijk. Afgelost 29-4-1714.
17v. 23-3-1682. Pieter Corneliszn. Molenaer wonende Haarlem is schuldig aan Adriaentje Gijsbertsdr.
van Velsen zijn huisvrouwen zuster wonende Hillegom 600 gulden wegens geleend geld met
waarborg 3 morgen wei- of teel-land genaamd het Achterosselandt gelegen aan de laan van de heer
Speck, belend NO Claes Janszn. Heemskerck, ZO Willem Janszn. Oosterbaen en de erven van Gerrit
Corneliszn. Keyser c.s. en ZW de heer Speck, bruiker Willem Thoniszn. van Schie en NW de voorsz.
laan, hem in de naam van Machteltje Gijsbertsdr. zijn huisvrouw aanbestorven uit de boedel van
Gijsbert Willemszn. van Velsen blijkens scheiding gepasseerd voor notaris Michiel de Keyser te
Haarlem op 14-4-1681. Afgelost 3-3-1700.
18v. 21-4-1681. Emmerentia Cornelisdr. van der Burgh weduwe van Pieter Leendertszn. van
Leeuwen met de Ed Cornelis van Langevelt haar gekoren voogd voor de ene helft en de Ed Gijsbert
van Slingelandt schout van Noordwijkerhout en Voorhout gehuwd met Trijntje Pietersdr. van Leeuwen,
Maertje Pietersdr. van Leeuwen weduwe van Joris Hendrickszn. ‘s-Gravendijck met Huybert Janszn.
Brelofsbergh haar gekoren voogd en Simon Pieterszn. Wijckerhelt gehuwd met Eva Pietersdr. van
Leeuwen zo voor haar zelve en als oom en bloedvoogd over het minder-jarig nagelaten kind van
Willemina Pietersdr. van Leeuwen bij Engel Engelszn. Ouwekint tezamen voor de andere helft
erfgenamen van Leendert Pieterszn. van Leeuwen overleden te Noordwijk verkopen Engel Engelszn.
Ouwekint jegenwoordig wonende in de Kage een huis en erf met grutterij gelegen aan de Voorstraat
te Noordwijk binnen, belend NO Claes Janszn. Heemskerck en ZW Machtelt Pietersdr. weduwe van
Cornelis Pieterszn. lijndraaier, strek-kende voor van de Voorstraat tot achter aan de weduwe van
Pieter de Riemer alsmede al het gereedschap van de grutterij, uitgezonderd de wagen en het paard,
belast met 14 gulden 5 st erfpacht tbv de bezitter van zekere vicarie gefundeerd op het altaar van de
Heilige Geest in de Parochiekerk te Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 30-7-1668 en zekere akte gepasseerd op 29-12-1673 voor Dirck van Sonnevelt notaris
alhier, waarbij de overledene de eigendom verkregen heeft, voor 1204 gulden contant.
20v. 1-5-1682. Jacob Simonszn. van der Boon, Bastiaen Simonszn. van der Boon beiden wonende
Leiden voor hen zelve en als procuratie hebbende van Cuniertje Simonsdr. van der Boon kinderen en
erfgenamen van Simon Ja-cobszn. van der Boon gehuwd geweest met Marritje Bastiaensdr.
overleden te Noordwijk op Zee verkopen Claes Joppenzn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en
erf gelegen aan de Heerweg aldaar, belend NO de voorsz. weg, ZO de weduwe van Engel Rochuszn.,
ZW de Wildernis en NW de kinderen van Willem Janszn. de Geus en Cornelis Evertszn., belast met 3
groot erfhuur per jr tbv de Grafelijkheid, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
11-3-1644, voor 101 gulden contant.
21v. 7-5-1682. Annetje Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan Janszn. Oosterbaen met Gerrit Janszn.
Oosterbaen haar zoon en gekoren voogd verkoopt Cornelis Mees Simonsznzn. een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat op het Westeinde aan de St Jeroensbrugge te Noordwijk binnen, belend
NO Jan Claeszn. Admirael, ZO zekere vaarsloot, ZW de Woensdagse watering en de voorsz. brug en
NW de Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-8-1669, voor 175
gulden contant.
22v. 7-5-1682. Job Dirckszn. van Velsen wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Harman Willemszn.
van Schilperhouck wonende aldaar een huis en erf aan het Zuideinde aldaar, belend O de weduwe
van Adriaen Evertszn., Z de Grafelijkheids Wildernis, W Huych Arentszn., N Ary Volkertszn. en
daertoe het Hangkot groot 100 ton met het verdere gereedschap, belast met 6 st erfpacht per jr tbv de
Grafelijkheid, voor 100 gulden voor het huis en 102 gulden voor het Hangkot contant.
23v. 7-5-1682. Pieter Adriaenszn. de Ruyter stuerman wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Jan
Pieterszn. Vinck wonende aldaar een huis en erf of croftje land gelegen aldaar, belend NO, ZO en ZW
de Heer- of Gemeneweg en NW Hendrick Dirckszn. Groenewegen, belast met 3 groot erfpacht per jr
welke zou zijn afgekocht, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-5-1675,
voor 200 gulden contant.
24v. 19-5-1682. Claes Willemszn. van den Oever gasthuismeester wonende te Noordwijk op Zee in
die kwaliteit voor hem zelve en vervangende Harman Willemszn. van Schilperhouck zijn mede
confrater en tot het doen van de opdracht aangewezen door schout en schepenen alhier van een huis
en erf voor deze toebehoord hebbende aan Aryen Volckertszn. Soldaet die insolvent is draagt op aan
Cornelis Corneliszn. door de wandeling genaamd Catwij-ker Kees een huis en erf gelegen aan t Calis
te Noordwijk op Zee, belend NO Dirck Floriszn. croft, ZO of O Willem Janszn., Z Harman Willemszn.
Schilperhouck, ZW Baerthout Maertenszn. en Adriaen Hendrickszn. en NW de weg, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-5-1662, voor 51 gulden contant.
25v. 21-5-1682. Johannes Borst wonende Haarlem man en voogd van Geessie Pain verkoopt Gijsbert
Tellighuys baljuw en schout alhier een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen,
belend NO Leendert Janszn. Breechout en ZW Cornelis Corneliszn. Wassenaer, strekkende voor van
de Voorstraat tot achter aan juffr. van Outs-hoorn toe, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 28-5-1676, voor 600 gulden contant alsmede een obligatie van 300 gulden.
26v. 27-5-1682. Thonis Janszn. Paeuw voor hem zelve en als voogd over de minderjarige kinderen
van Louris Janszn. Paeuw, Grietie Jansdr. Paeuw meerderjarig, Jan Claeszn. van Berendrecht
gehuwd met Claertje Jansdr. en Leendert Frederickszn. van der Korff gehuwd met Martijntje Jansdr.
Paeuw, kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Lijsbeth Lourisdr. dochter en mede-erfgenaam
van Louris Janszn. allen wonende te Catwijk verkopen Dirck Pieterszn. van der Wiel een huis en erf
gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de weduwe van Cornelis Janszn.
Stegerhouck, ZO de Achter- of Doelweg, ZW de weduwe van Bartholomeus Janszn. van Velsen en
NW de Voorstraat, belast met 300 gulden tbv de Kerk van Noordwijk en 7 st 6 denier erfpacht tbv de
Abdij van Leeuwenhorst, 15 duit per jr tbv de Vrouwe van Noordwijk en nog 15 st die in lange jaren
niet zijn gemaand, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-4-1587. Voldaan
met een obligatie van 40 gulden boven de belasting.
28. 27-5-1682. Pieter Janszn. Arcxhoeck executeur testamentair van Dirckje Pietersdr. en mede als
last hebbende van Geertje Jansdr. weduwe van Adriaen Janszn. van Warmenhoven en Dirck
Dirckszn. Wassenaer als actie en transport hebbende van Pieter Gerritszn. Vermaeck tezamen
kinderen en kleinkinderen van Maertje Pietersdr., wijders nog Michiel Clementszn. van Balckenende
gehuwd met Engeltje Cornelisdr. voor hem zelve en vervangende Volckert Claeszn. gehuwd met
Leentje Cornelisdr., Evert Claeszn. gehuwd met Maertie Cornelisdr. en Pieter Bar-tenzn. gehuwd met
Marytje Cornelisdr. tezamen kinderen van Trijntje Pietersdr., nog Cornelis Dirckszn. Truff voor hem
zelve en vervangende Gerritje Jacobsdr., Aegje Jacobsdr. en Maertie Jacobsdr. kinderen van Jacob
Gerritszn., nog van Jan Thijszn. gehuwd met Jannetje Dircksdr. en eindelijk nog van Thomas
Corneliszn. voor hem zelve en als last hebbende van Simon Claeszn. gehuwd met Dirckje Cornelisdr.,
Item van Nanningie Cornelisdr. en Aeltie Cor-nelisdr., kinderen van Cornelis Pieterszn. en allen
tezamen erfgenamen ab intestato van Leentje Pietersdr. overleden alhier verkopen Paulus Claeszn.
Admirael een huis en erf gelegen aan de nieuwe Brelofter Zeestraat, belend NO de voorsz. straat, ZO
Gerrit Adriaenszn. van Velsen c.s., ZW de weduwe van Claes Thomaszn. Brama en NW de weduwe
van Warbout Jacobszn. Vermij, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-
1670, voor 208 gulden contant.
29v. 27-5-1682. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als door schout en schepenen aangesteld tot
verkoop van een huis en erf nagelaten door de weduwe van Simon Janszn. Mager overleden alhier
verkoopt Simon Janszn. van Vel-sen lijndraaier een huis en erf gelegen aan de Oosteinder Voorstraat
te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Maerten Dirckszn. van der Mij en aan de andere zijde de
koper, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de koper, voor 152 gulden contant.
30v. 10-6-1682. Leendert Arentszn. Soldaet wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Claes Corneliszn.
Admirael wonende aldaar een huis en erf gelegen aan het Dorpsplein aldaar, belend NO het
Dorpsplein, NW Gerrit Corneliszn. van Moerkercken en ZO en ZW het voorsz. plein, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 20-4-1681, voor 70 gulden contant.
31v. 19-6-1682 met schepenen van Noordwijkerhout. Jan Jeroenszn. Bronsgeest verklaart alsnog te
approberen de brief van opdracht en nadere zekerheid door hem op 9-12-1678 alhier gedaan en kort
daarna voor schout en schepe-nen van Noordwijkerhout tbv de Abdij van Leeuwenhorst gepasseerd
en draagt alsnog op aan de voorsz. Abdij 14 hond land met de dijken daarom met een vrije eigen laan
van de Gooweg tot in het zelve land onder Noordwijk en Noordwijkerhout, belend NW de Duinweg,
NO Daniel Simonszn. of diens kinderen, ZO het weeskind van Hendrick Janszn. en de erfgenamen
van Maerten Jeroenszn. en ZW de weduwe van Pieter Leendertszn. van der Plas, belast met 200
gulden tbv Gijsbert van Slingelandt volgens de brief van 21-8-1676, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-6-1663, voor 350 gulden contant boven de belasting.
32v. 3-7-1682. Dammas Engelszn. de Bruyn van Heemstede, Paulus Engelszn. de Bruyn van
Heemstede, Cornelis Pieterszn. van Berendrecht gehuwd met Grietje Engelsdr. de Bruyn van
Heemstede en Neeltie Engelsdr. de Bruyn van Heemstede voor hen zelve en als last hebbende van
Maertie Engelsdr. de Bruyn van Heemstede allen met Ary Engelszn. de Bruyn van Heemstede
kinderen en erfgenamen van Engel Adriaenszn. de Bruyn van Heemstede en Marietje Dammasdr.
overleden Noordwijk verkopen Ary Engelszn. de Bruyn van Heemstede eerst 5/6 van een huis en erf
met stalling en schuur en vrije opwerf met de helft van een vaarsloot aan de Westeinder Voorstraat te
Noord-wijk binnen, belend NO Daniel van der Bouchorst erfgenamen, ZO de voorsz. vaarsloot en
daarover Leendert Cor-neliszn. houtkoper, ZW Cornelis Pieterszn. de Groot en NW Anthonie
Thimanszn. Geelenhuysen en de Voorstraat alles volgens de oude waarbrieven en de akte van
scheiding daarbij Engel Adriaenszn. namens zijn vrouw het ver-kochte kreeg aanbedeeld uit de
boedelvan Dirck Willemszn. schipper en Grietje Jansdr. gepasseerd voor Daniel van der Bouchorst
notaris alhier op 3-8-1640 en hun portie in de volgende roerende goederen als 2 schuiten of rijnschepen
het ene daarmede op Rotterdam en het andere op Leiden gevaren wordt met toebehoren, een
paardewagen, een bruin paard, al het huisraad en waarbij koper tot zijn last neemt een obligatie van
1000 gulden tbv Maerten Adriaenszn. van Rossum en voorts met 300 gulden ter aflossing van een
obligatie van de gemene boedel en eindelijk met 300 gulden contant, zijnde 5/6 van het huis en erf
voor 580 gulden en de schuiten en de rest voor 1020 gulden.
34. 3-7-1682. Jacob Boeckweyt secretaris als curator van de boedel van Cornelis Jeroenszn. Baes
overleden alhier verkoopt Jan Janszn. van Steenvoorden mr timmerman een huis stalling, barg, erf en
werf gelegen aan de Westeinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Hendrick Dirckszn. ‘s-
Gramade, ZO de Voorstraat, ZW Jan Joostenzn. Voerman en NW zekere vaarsloot, belast met de
helft van 20 en van 4½ st per jr tbv het Capittel ten Hoogelande te Leiden, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-9-1650. Voldaan met een schuldbrief van 382 gulden
boven de belasting.
35. 3-7-1682. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 12-6-1705.
36. 4-7-1682. Mr Reinier Bugge van Ringh advocaat gehuwd met juffr. Antonia van Doeswerff en juffr.
Agatha van Doeswerff weduwe van Artus le Briton als moeder en voogdes over haar kinderen bij de
voorsz. van Briton, erfgenamen van za Jacob van Doeswerff hun overleden broer verkopen Mr Johan
de Graeff advocaat gehuwd met juffr. Maria van Ringh zwager van de eerste comparant twee
losrentebrieven tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden de ene van
400 gulden van 3-2-1651 en de andere van 2000 gulden van 10-4-1665, voor 2400 gulden contant.
37. 22-7-1682. Pieter Janszn. van Velsen wonende Leiden voor hem zelve en als speciale last
hebbende van Marrit-je Tressier weduwe van Gerrit Janszn. van Velsen en als moeder en voogdesse
over haar twee kinderen, Simon Janszn. van Velsen wonende alhier en Jan Janszn. van Velsen
wonende Amsterdam voor hen zelve en als erfgenamen van Bartholomeeus van Velsen hun
overleden broer en zulks tezamen met de natenoemen koper gehuwd met Aagje Jansdr. van Velsen
kinderen van Geertie Meesdr. bij Jan Pieterszn. van Velsen en uit dien hoofde mede erfge-namen van
Jannetie Cornelisdr. weduwe van Mees Huybertszn. hun grootmoeder, compareerde nog Jan
Pieterszn. van Velsen weduwe van Geertje Meesdr. en verkopen Hendrick Maenvoorden hun zwager
5/6 van een partij wei-land gelegen onder Duyn, belend NO Mees Huybertszn., ZO Pieter Gerritszn.
Couwenhoven met bruikwaar, ZW de Wildernis en NW Willem Matthijszn. van Stamproy, belast met 8
gulden erfpacht en een ham of 12 st per jr alsmede 5/6e van 4 hond teelland gelegen aan de
Brelofterweg, belend NO Dirck Leendertszn. Groenendijck, ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW de
voorsz. Brelofterweg en NW Mees Huybertszn., onder verwijzing naar de oude waarbrieven en een
akte van scheiding van 4-3-1655 en de nadere akte van scheiding tussen Jan Pieterszn. voorsz. en
Mees Huybertszn. Brelofsbergh voor Arent van Delvendiep van 25-4-1675, voor 440 gulden contant.
38. 23-7-1682. Jacob Boeckweyt seretaris als curator over de boedel van Cornelis Jeroenszn. Baes
overleden alhier verkoopt Jan Willemszn. van Rijn mede-schepen 5 hond teelland gelegen in de Cley
aan de Heerweg, belend NO de erven van Jr Andries van Outshoorn, ZO Dirck Dirckszn. Wassenaer,
ZW Louris Matthijszn. van Sonnevelt en NW de Heerweg, alles volgens de oude waarbrieven en de
akte van scheiding daarbij het aan Cornelis Jeroenszn. werd toebedeeld van 8-6-1664, voor 402
gulden contant.
39. 8-8-1682. de Ed Daniel van den Bossche notaris wonende den Haag als speciale last hebbende
van de heer Ja-cob van Coeverden heer van Stoevelaer etc. als vader en voogd over Jhr Borchardt
Amelis van Coeverden, erfgenaam onder voorbehoud van boedelbeschrijving van de heer Unico
Ripperda heer van Hengelo etc. en verder nog als gemachtigde van de meeste Hollandse crediteuren
van gemelde heer Ripperda verkoopt juffr. Maria Costers we-duwe van Cornelis Keyser wonende den
Haag 590 roe weiland met een laan groot 88 roe strekkende van de Ach-terweg tot in het voorsz. land
en in de Maandagse watering gelegen aan de Achterweg, belend NO Cornelis Janszn. Achthoven en
ZW Leendert Pieterszn. van der Plas, voor 610 gulden contant.
40. 27-8-1682 met schepenen van Noordwijkerhout. Jhr Johan van Soutelande wonende den Haag
als speciale pro-curatie hebbende van juffr. Odilia Stalpaert van der Wiele die een zuster en medeerfgename was van Mr Pieter Stalpaert van der Wiele oud burgemeester van den Haag verkoopt Jhr Geldolph van Vladeracken wonende Haarlem een woning met verscheidene percelen wei- hooi- of
teelland tezamen 25 morgen 4 hond 15 roe voor het grootste ge-deelte in Noordwijkerhout en voorts
in Noordwijk bestaande uit de volgende partijen eerst de woning als huis, stal-ling, schuur, barg, erf en
werf met een croft teelland daar de woning op staat groot 3 morgen, belend NO Leendert Corneliszn.
Rotterdam, ZO de Buurweg, ZW de weduwe van Jacob Corneliszn. Duyndam en NW de volgende
partij, 2 morgen geestland belend NO de erfgenamen van Dammas Janszn., ZO de Heer- of Gooweg,
ZW Simon Janszn. Fits en NW de Groeneweg, 10 morgen 1 hond weiland gelegen in Noordwijk in 6
percelen, daarvan 2 morgen 1 hond gebruikt worden door Adriaen Janszn. van Duyvenvoorden,
belend in zijn geheel NO juffr. Lodensteyn, ZO Kraayenlaan, ZW Duyndam en NW de erfgenamen van
Corsteman, 2 morgen weiland belend NO de Woensdagse watering, ZO de partij daar de woning op
staat, ZW Duyndam en NW de erfgenamen van Jan Isbrantszn., 3 morgen weiland belend NO de
erfgenamen van Pieter Simonszn., ZO de partij daar de woning op staat, ZW de erfgenamen van
Jacob Corneliszn. Alckemade en NW de Woensdagse watering, 1 morgen weiland belend NO Pieter
Janszn. Fits, ZO de Maandagse watering en ZW en NW de erfgenamen van de heer Stalpaert van der
Wiele, 2 morgen wei-land belend NO Hendrick Mattheuszn. met bruikwaar, ZO het Jaagpad tussen
Haarlem en Leiden en ZW en NW Leendert Maertenszn. met bruikwaar, 9 hond weiland, belend NO
de weduwe van Gerrit Rosse met bruikwaar, ZO de heer Everswijn, ZW Cornelis Verdel en NW de
Heilige Geestlaan, alsmede 150 roe geestland belend NO de Houtvesterseweg, ZO Cornelis Janszn.
Fits, ZW Pieter Janszn. van Nierop en NW Jacob Corneliszn. Duyndam, de woning is in huur bij
Cornelis Huybertszn. van Alckemade, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste van de
woning met 23 morgen 315 roe is van 29-2-1680, voor 7250 gulden contant.
41v. Volgt de procuratie van 24-8-1682 voor Johan Willemszn. Coopsen notaris den Haag.
42. 22-9-1682. Juffr. Hester Cooninck weduwe van Gillis van der Camp wonende Amsterdam voor
haar zelve en als erfgename van haar man volgens testament van 11-10-1670 voor notaris Franchoys
Meerhout te den Haag en de boedel beneficiair aanvaard hebbende, stelt dat haar man op 21-2-1678
had verkocht aan Jacob de Winter notaris aldaar en dat zij nu overdraagt een bruikwaar lands met
een bekwame woning en hooiberg met een partij wei- of teelland daaraan gelegen onder Langeveld,
belend Z Jan Pieterszn. ten halfwegen de Gruppel en de Wildernis en een gedeelte Gerrit Jeroenszn.
aan de westzijde, groot 12 morgen 542 roe, belast met 22½ st, voor 179 gulden per mor-gen.
43. 22-9-1682. Mr Jacob van Varick advocaat wonende Leiden als rentmeester en speciale last
hebbende van vrou-we Constantia Terreza van der Does weduwe van der Hooghe die een dochter is
van Agatha Magnus en uit dien hoofde mede-erfgename van de heer Alexander Magnus in die
kwaliteit bij scheiding het recht verkregen hebbende tot de nagenoemde losrentebrief volgens de
procuratie gepasseerd voor Pieter Corneliszn. van Scharpenbrant notaris te Leiden van 2-6-1682
verkoopt Jacob Adriaenszn. Ouwehant en Claes Janszn. Heemskerck diaconie armmeesters te
Noordwijk een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire
generaal te den Haag staande tnv Mr Jacob Magnus oud burgemeester van Middelburg inhoudende
bij reductie 48 pond per jr, los-baar met 1200 ponden, van 27-1-1605, voor 1200 gulden contant.
44. 29-5-1682. de heer Samuel Cooninck schepen van Veere in Seelandt voor hem zelve en als
speciale procuratie hebbende van de heer Thomas Alexander Cooninck zijn broer verkoopt de heer
Jacob van der Maes regerende bur-gemeester van Leiden de helft van een welgelegen woning als
huis, twee bargen, een kaackbarg of de schuur en werf met verscheidene partijen zo wei-, hooi- als
teelland gelegen in de Cley aan de Heerweg aan de hoek van de Achter-weg op de Driesprong, groot
in zijn geheel 39 morgen 61 roe alsmede de helft van 3 morgen 4 roe wei- of hooiland met de laan
gelegen aan de voorsz. woning apart gebruikt en apart aangekocht, zulks tezamen 42 morgen 65 roe
en wel de woning met 3 morgen 354 roe alsmede met 1 morgen 386 roe teelland daar nevens aan de
zuid-westzijde ge-legen belend in zijn geheel ZW de erfgenamen van Cornelis Pieterszn. lijndraaier,
strekkende voor van de Heerweg en van het begin van de Achterweg tot achter aan Leendert
Pieterszn. van der Plas, 1 morgen 220 roe teelland gelegen aan de noordzijde nevens de woning en
belend ZW deze woning en NO Pons Janszn., man van Maertie Pie-tersdr., strekkende voor van de
Achterweg tot aan het weiland daar de woning op staat, 1 morgen 70 roe teelland op een partijtje na
naast het voorgaande, belend ZW de laan van de eerste partij, komende op nevens het land van Pons
Janszn. voortsz. en NO de heer Johan van der Does, strekkende voor van de Achterweg tot aan de
eerstvolgende par-tij weiland, 3 morgen 10 roe weiland de laan van 70 roe daaronder begrepen,
belend de laan ZW Pons Janszn. en NO de laatst voorgaande partij, strekkende van de Achterweg tot
aan het weiland hetwelk gelegen is naast en belend ZW het weiland daar de woning op staat, NW
Pons Janszn., NO de eerstvolgende partij weiland en ZO Claes Corne-liszn. Nobel met bruikwaar, 1
morgen weiland in 945 roe, daarin men zegt dat de Abdij van Leeuwenhorst omtrent 3½ hond
toebehoort gelegen naast en belend in zijn geheel ZW de laatst voorgaande partij, NW de heer
Ritmeester van der Does, NO de eerstvolgende partij en ZO niet ingevuld, 1 morgen 188 roe weiland
gelegen naast en belend ZW de voorgaande partij, NW en NO de Abdij van Leeuwenhorst en ZO
Claes Corneliszn. Nobel met bruikwaar, zijnde alle landen gelegen aan de zuidoostzijde van de
Heerweg en de Achterweg, allen vast aan elkander, behalve dat Pons Janszn. met 1 morgen teelland
aan de Achterweg tussen de teellanden in komt, 148 roe teelland recht voor de woning aan de
Driesprong tussen de Heerweg en de Achterweg, 2 morgen 6 roe weiland, 3 morgen 456 roe teel-land
in verscheidene partijen, 4 morgen 93 roe teelland in drie partijen gelegen aan den andere aan de
noordzijde van de Heerweg voor de woning, belend in zijn geheel O, NO, O en ZO de Heerweg en ZW
de landen van de heer Stal-paert daarvan bruikers zijn Simon Jeroenszn. kinderen, NW de
Catwijkerweg en NO de landen van de heer van Rijs-wijck, 1 morgen 182 roe teelland, 1 morgen 190
roe weiland en 2 morgen 72 roe weiland gelegen aan den andere, strekkende van de Achterweg tot in
de Maandagse watering, dicht bij de voorsz. woning, belend doorgaande ZW de landen van de heer
van Rijswijck, de Abdij van Rijnsburg en de weduwe van Jacob Janszn. Paardecooper en NO Simon
Jeroenszn., Mees Huybertszn. weduwe en de kinderen van Gijsbert Willemszn. van Velsen, allen met
bruik-waar, 5 morgen 5 hond 70 roe wei- of hooiland in twee partijen het ene 3 morgen 22 roe en het
andere 2 morgen 548 roe gelegen achter de woning, belend W of NW de Maandagse watering, NO
Trijntje Aelbertsdr. en de weduwe van Jhr Johan van Panhuys, ZO de Scheysloot en ZW de Abdij van
Rijnsburg, bruiker Leendert Corneliszn., 1 morgen 292 roe wei- of hooiland genaamd de Roescamp
gelegen over de Masloot, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst en ZW dezelfde Abdij, strekkende
van de Masloot tot aan de bovengenoemde scheisloot, 3 morgen 24 roe wei- of hooi-land genaamd de
Geeren, belend NW de Masloot, NO de vrouwe van Noordwijk, ZO Leendert Corneliszn. Breroe met
bruikwaar en ZW de Geeren, aangekomen van de heer van ‘s-Gravenmoer, hierna genoemd, 319 roe
teelland ter weerszijden van de Heerweg, belend O de heer van Petten, Z Mees Huybertszn., W Jan
Engelszn. en N Simon Je-roenszn. met bruikwaar en ten laatste 2 morgen 432 roe genaamd de Geeren, belend NW de Masloot, NO een partij land uit de boedel van de heer van Wimmenum, ZO de
Abdij van Rijnsburg en NW niet ingevuld alsmede de Geer-laan van 172 roe, strekkende van de
Hogeweg tot de Masloot tezamen 3 morgen 4 roe, alles tezamen 42 morgen 65 roe, de woning en
landen in huur bij Simon Janszn. Paardecooper voor 655 gulden per jr, voor 8000 gulden contant.
48. 19-10-1682. Juffr. Anna Cooninck wonende ter Veere in Seelandt verkoopt Jan van der Maes
wonende Leiden ¼ van de voorsz. woning en landen voor 4000 gulden contant.
52v. 7-11-1682. Doorverkoop van de laatste partij aan Jacob van der Maes regerend burgemeester
van Leiden voor 4000 gulden contant.
57. 7-12-1682. Jan Pieterszn. Wijckerhelt als speciale procuratie hebbende van Pieter de Jong
koopman op Maas-sluis gehuwd met Aegie Cornelisdr. Bronsgeest die een dochter en mede
erfgenaam was van Cornelis Dirckszn. Bronsgeest overleden alhier volgens de procuratie gepasseerd
op 17-11-1682 voor Cornelis de Winter notaris te Maassluis verkoopt Anthonis Thimanszn. van
Geelenhuysen 11 hond wei- of hooiland gelegen in de Hogewegse polder over de Houten brugge,
belend NO Maerten Corneliszn. van Roon met bruikwaar, ZO Dirck Leendertszn. Groenendijck met
bruikwaar, ZW Gerretie Jansdr. en NW de Maandagse watering, belast met 40 gulden erfpacht per jr
tbv de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude brieven en de akte van scheiding gepasseerd
voor Johan van Noort notaris te Leiden van 31-7-1670, daarbij het de verkoper is aanbedeeld, voor
522 gulden 10 st en 1 gou-den ducaton contant boven de belasting.
58v. 18-12-1682. Pieter Jacobszn. Arcxhouck testamentaire en Dirck Dirckszn. Wassenaer en
Anthonis Thimanszn. Geelenhuysen geassumeerde executeurs van het testament en voogden over
de minderjarige erfgenamen van Dirckje Pietersdr. weduwe van Jan Janszn. Groen overleden te
Noordwijk op Zee verkopen Paulus Jacobszn. van Sonnevelt wonende te Noordwijk op Zee een huis
en erf gelegen aan het Noordeinde aldaar, belend NO de Heerweg, O de Gra-felijkheids Wildernis, Z
Trijntje Jacobsdr., de weduwe van Cornelis Engelszn. en W Leendert Pieterszn. Kaacq. Voldaan met
een schuldbrief van 263 gulden.
60. 23-12-1682. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jacob Janszn. van
Sonnevelt en Gijsbert Jacobszn. van Sonnevelt. Afgelost 7-9-1714.
61v. 2-2-1683. Sr Pieter Bouwenszn. koopman in Greynen en Judith Minne echtelieden wonende
Leiden verkopen de meesters en regenten van het arme Gasthuis te Noordwijk op Zee 2
losrentebrieven tlv het gemene land van Hol-land en West-Friesland ten comptoire Leiden, de ene
inhoudende tnv Pieter Minne 48 pond per jr van 1-10-1665 en de andere tnv Hester Pietersdr. groot
12 pond per jr van 16-2-1672, de tweede comparant aangekomen bij erfenis van haar vader Pieter
Minne en als mede-erfgename van haar zuster Hester Minne en haar aanbedeeld bij akte van
scheiding voor Quirijn Raven notaris te Leiden van 11-2-1682, voor 1500 gulden contant.
63. 6-2-1683. Cornelis Corszn. korenkoper wonende Leiden schenkt als gift onder de levenden aan
het arme Gast-huis te Noordwijk op Zee een schuldbrief pro resto 200 gulden alsmede de interest
sedert mei 1682, gepasseerd al-hier tlv Willem Wouterszn. en tbv Cornelis Dirckszn. op 6-5-1656
wegens koop en onder speciaal verband van een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de
Molenstraat, hem aangekomen door transport bij akte van 30-5-1661.
64. 19-2-1683. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als bij schout en schepenen tot het doen van het
transport van de navolgende partij land nagelaten bij de weduwe van Simon Janszn. Mager, welke
boedel door geen van haar erfge-namen is aanvaard verkoopt Jacob Sprongh heer van Vrijenes etc. 2
morgen 88 roe wei- of teelland gelegen buiten het Oosteinde aan de Goweg, belend NO de
erfgenamen van Jhr Andries van Outshoorn nu Hendrick Janszn. Lange-velt, ZO de voorsz. Goweg,
ZW Claes Simonszn. Groen en de erfgenamen van het land gekomen van Jacob Adri-aenszn.
Warmenhoven en NW de Molenweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-
5-1640, voor 450 gulden in mindering van 800 gulden kapitaal met enig verloop van dien als de koper
op het verkochte sprekende had volgens de brief van 24-6-1671, welke brief hiermede wordt
geroyeerd.
65. 5-3-1683. De jonkheren Willem van Outshoorn en Jacob van Outshoorn, item de heer Isaack de
Riemer gehuwd met juffr. Ida Maria van Outshoorn allen meerderjarig voor hen zelve en nog de heer
Hendrick Willekes en Jhr Wil-lem van Outshoorn mitsgaders Isaack de Riemer voorsz. voogden over
Jhr Jan van Outshoorn minderjarig, allen kin-deren van Jhr Andries van Outshoorn overleden alhier
verkopen juffr. Magdalena van der Graeff huisvrouw van de heer Henry de Maretz wonende Delft een
huis en erf met koets- of wagenhuis met paardestal alsmede tuin en boom-gaard geheel groot 2
morgen 170 roe gelegen achter de Kerk aan de weg komende in de Raadhuisstraat van ouds genaamd
de Heilige weg, belend in zijn geheel NO de Molenweg, ZO de Heerweg naar de
Raadhuisstraat, ZW de Re-venter of de tuin van de Remonstrantse Kerk en NW de Molensteeg en
een apart woonhuis en erve naast het voor-gaande gelegen van ouds genaamd Paterenhuis, belend
NO de voorgaande partij, ZO en Z de Heerweg en ZW en NW de Reventer of de Remonstrantse Kerk,
belast met 5 gulden erfpacht tbv het Gasthuis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
van de eerste partij zijn van 6-5-1652, 17-6-1653 en 11-7-1669 en die van het paterhuis van 6-5-1652
en 11-7-1669, voor 3800 gulden contant.
66. 16-3-1683. Adriaen Pieterszn. van der Boon verkoopt Cornelis Dammaszn. van der Bijl wonende
Valckenburg een huis en erf aan de zuidoostzijde van de Molenstraat omtrent de Korenmolen, belend
NO en ZO de koper, ZW Willem Aelbertszn. Moerkercken en NW de Molenstraat, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-6-1662 voor 180 gulden, te weten met 100 gulden
welke de koper van de verkoper toekomt wegens de huur van een huis en erf staande naast het
verkochte alsmede 80 gulden in te houden voor nog 2 jaar huur van het voorsz. huis en erf.
67. 24-3-1683. Jhr Willem van Outshoorn en de heer Isaack de Riemer gehuwd met juffr. Ida Maria
van Outshoorn beiden meerderjarig voor hen zelven en nog Hendrick Willekes en Jhr Willem van
Outshoorn met Isaack de Riemer voogden over Jhr Jan van Outshoorn nog minderjarig en
gezamenlijk vervangende Jhr Jacob van Outshoorn meer-derjarig, allen kinderen en erfgenamen van
Jhr Andries van Outshoorn overleden alhier verkopen Hendrick Janszn. Langevelt 2 morgen 72 roe
wei- of teelland gelegen buiten het Oosteinde van het Dorp aan de Gooweg, belend NO de Abdij van
Leeuwenhorst, ZO de Gooweg, ZW Simon Janszn. Mager en de heer Jacob Sprongh en NW de
Molen-weg, verhuurd aan Jan Jeroenszn. Bronsgeest tot Kerstmis 1683, voor 32 gulden, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-3-1662, voor 420 gulden contant.
68. 24-3-1683. Dezelfde verkopen Jan Joostenzn. voerman 2 morgen 2 hond 45 roe wei- of teelland
gelegen in de Cley aan de Leidse Heerweg, belend NO Daniel Pieterszn. van der Fits met bruikwaar,
ZO de Achterweg, ZW Dirck Dirckszn. Wassenaer en Jan Willemszn. van Rijn en NW de Leidse
Heerweg, in huur bij Floris Corneliszn. Duyndam alias Jongen Engel tot Kerstmis 1684 en dus 2 jr
voor 70 gulden, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-5-1657, voor 843
gulden contant.
69. 24-3-1683. Dezelfde verkopen de heren Willem Voogel en Willem Hamel Bruynincx 7 hond wei- of
teelland gelegen in de Cley aan de Leidse Heerweg, belend NO de heer Gerard van Vredenburgh, ZO
de Achterweg, ZW Jacob Joostenzn. met bruikwaar en NW de Leidse Heerweg, verhuurd tot Kerstmis
1684 aan Maerten Corneliszn. Duyndam en dus nog 2 jr, voor 32 gulden per jr, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-7-1658, voor 450 gulden contant.
70. 24-3-1683. Dezelfden verkopen dezelfden twee partijen weiland gelegen aan de Masloot, de ene
groot 1 morgen 1 hond 8 roe belend NO de weduwe van Engel Aryenszn., ZO de voorsz. Masloot, ZW
de Abdij van Leeuwenhorst en NW de erfgenamen van Engel Aryenszn. schipper en de andere groot
2 morgen 1 hond 6 roe belend NO de we-duwe van Cornelis de Haes, ZO de Abdij van Leeuwenhorst,
ZW de Vrouwe van Noordwijk en NW de Masloot, al -les volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 8-3-1662, voor 2500 gulden contant.
71. 31-3-1683. Jannetje Claesdr. weduwe van Cornelis Engelszn. koperslager met Jacob Corneliszn.
koperslager haar zoon geeft te kennen dat Cornelis Engelszn. op 23-1-1654 alhier had gepasseerd
een losrentebrief tbv de heer Brasser en Jacob Rooyaert als voogden over de kinderen en
erfgenamen van de huisvrouw van Adriaen Quirijnszn. van Paddenpoel van 18 gulden 15 st per jr met
waarborg een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend volgens die brief NO de voorsz. straat, ZO
de kinderen en erfgenamen van Pieter de Teecktwerker, ZW Jan Hendrickszn. en NW Cornelis
Dirckszn. kleermaker, welke brief volgens de secretaris van de weeskamer van Leiden op 7-2-1668 bij
transport is gekomen aan Barent Schout en na diens overlijden was gesuccedeert op Marytie
Aryensdr. en nu laatst bij transport op de kinderen van Joost de la Grangie en aangezien zij de brief
nooit afgelost heeft erkent zij alsnog de schuld. Afgelost 9-11-1708.
72. 30-3-1683. Hendrick Hendrickszn. van Rex en Annetje Engelsdr. wonende Noordwijkerhout,
echtelieden, - zij tevoren weduwe van Cornelis Gerritszn. van Nierop- zijn schuldig aan Marcelis van
Heyningen en Passchier Henne-boo als voogden over de minderjarige kinderen en mede erfgenamen
van David Cops 600 gulden wegens geleend geld met waarborg 2 morgen 1 hond wei-, hooi- of
teelland gelegen aan twee partijen aan elkander in de Duinpolder, belend NO de Duinsloot en ZO, ZW
en NW de heer Berckhout als erfgenaam van de heer van Lodensteyn te Delft, zijnde het land de
eerste man van de tweede comparante aangekomen uit de boedel van Hendrick Meeszn. op te Nes
volgens akte van scheiding gepasseerd voor Silvester van Swanenburgh notaris te Leiden op 26-5-
1654, welke Hen-drick Meeszn. de opdracht had gekregen volgens de brief van 9-5-1641.
73. 7-4-1683. Juffr. Hester Cooninck weduwe van Gillis van der Camp wonende Amsterdam voor haar
zelve en als erfgename van haar man volgens testament verleden op 11-10-1670 voor notaris
Franchois Meerhout te Amsterdam en de voorsz. boedel van haar man onder voorbehoud van
boedelbeschrijving aanvaard hebbende verkoopt Mr Wil-lem Fabritius raad en regerend burgemeester
van Haarlem “een bruyckwaer lants met een bequame wooninge ende hooybergh” met enige partijen
wei- en teelland gelegen tot Langeveld, daar aan belend is Jan Pieterszn. aan de zuid-zijde ten
halfwege de Gruppel en Wildernis en een gedeelte Gerrit Jeroenszn. aan de westzijde en de Wildernis
aan de N en O zijde met de hele sloot, groot in zijn geheel 12 morgen 542 roe, belast met 22½ st per
jr, voor 550 gulden, waarvoor deze woning met het land gelegen in Noordwijkerhout op heden mede
getransporteerd in een massa ver-kocht is.
74. 16-4-1683. Christoffel van Houten schuldig aan de meesters en regenten van het arme Gasthuis
te Noordwijk binnen 600 gulden als reste van meerder, welke hij als gewezen gasthuismeester van
het voorsz. huis over 1679 en zulks als rendant van de rekening van hetzelve jaar schuldig gebleven
is en nog aan de diaconie armmeesters een bedrag van 200 gulden wegens cassatie van een
obligatie onder de hand van gelijke som door hem tbv de armen verleden, welke obligatie hiermede
gecasseerd is, met waarborg een huis en erf gelegen aan de Kerkstraat, belend aan de ene zijde de
kinderen van Arent Jasperszn. van Eyckenhoorn en aan de andere zijde de kinderen van de wedu-we
van Adriaen Jacobszn. Ouwehant, strekkende tot achter aan de reventer of de tuin van de
Remonstrantse Kerk, alsmede 2 morgen weiland gelegen aan de Brelofterweg, belend NO dezelfde
weg, ZO Leendert Pieterszn. van der Plas, ZW het Diefpad en NW Hendrick Dirckszn. met bruikwaar.
75v. 16-4-1683. Christoffel van Houten verkoopt Adriaentje Adriaensdr. Ouwehant een huis en erf
gelegen aan de Kerkstraat, belend ZO de kinderen van Adriaen Jacobszn. Ouwehant, NW voor Pieter
Corneliszn. van Berendrecht en daaraan de secretaris Adriaen Mens, strekkende voor van de
Kerkstraat tot achter aan de reventer of de tuin van de Remonstrantse Kerk, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-1677, voor 400 gulden contant.
76. 5-5-1683. Hendrick Hendrickszn. van Rex wonende Noordwijkerhout gehuwd met Annetie
Engelsdr. te voren weduwe van Cornelis Gerritszn. van Nierop stelt tot nadere zekerheid ter
voldoening van zekere akte van bewijs en uitkoop door zijn huisvrouw met schuldenaar ter eenre en
de voogden over haar minderjarige kinderen bij Cornelis Gerritszn. voorsz. verwekt, op 13-3-1683
voor Adriaen Mens verleden hypotheek op twee percelen land tezamen groot 3 morgen 4 hond,
belend NO het St Catharynen Gasthuis te Leiden, ZO de Duinsloot, ZW de heer van Vliet en NW
Pieter Tielmanszn. erven. Geroyeerd 21-3-1699.
77. 5-5-1683. Hendrick Hendrickszn. van Rex gehuwd met Annetje Engelsdr. tevoren weduwe van
Cornelis Ger-ritszn. van Nierop welke Cornelis eerder gehuwd was geweest en boedelhouder was van
Adriaentje Hendricksdr.van Nes die een dochter en mede-erfgename was van Hendrick Meeszn. op
de Nes verkoopt de heer Geldolph van Vla-deracken wonende Haarlem 2 morgen 1 hond wei-, hooiof
teelland gelegen in twee partijen aan elkander in de Duinpolder, belend NO de Duinsloot, ZO, ZW
en NW de heer Berckhout als erfgenaam van de heer van Lodensteyn te Delft, belast met 600 gulden
tbv de minderjarige kinderen van David Cops volgens de schuldbrief, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-5-1641 en de akte van scheiding voor Silvester van
Swanenburgh notaris te Leiden van 26-6-1654, voor 400 gulden boven de belasting.
78. 6-5-1683. Cornelis Aertszn. van der Vlucht wonende Leiden zoon en mede-erfgenaam van Aert
Aertszn. en uit dien hoofde het recht bij scheiding verkregen hebbende tot na te melden verkochte
verkoopt Jan Aertszn. van der Vlucht zijn broer een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te
Noordwijk binnen, belend NO de oude Zeestraat, ZO Huybert Janszn. bakker en ZW en NW Cornelis
Janszn. Keuyn, alles volgens de oude waarbrieven en de akte van scheiding verleden voor Jacob
Boeckweyt notaris van 4-4-1681, voor 190 gulden contant.
79. 7-5-1683. Passchier van der Voorde wonende Voorhout verkoopt Jan Hendrickszn. Capitain een
huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde Cornelis
Bartholomeeuszn. van Alckemade en aan de andere zijde Harman Stevenszn. van der Plas, Jan
Janszn. van Gelder en Jan Gerritszn. Witmont, strekkende tot achter aan Harman Stevenszn. voorsz.,
belast met 7 st 8 p erfpacht tbv de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 12-5-1677, voor 200 gulden contant.
80v. 13-5-1683. Cornelis Janszn. Riethoorn gehuwd met Weyntje Philipsdr. Clercq dochter van Philips
Janszn. Clercq verkoopt Anthonis Thimanszn. Geelenhuiysen 425 roe weiland gelegen in de
Hogewegsepolder, belend NO de erfgenamen van Jhr Andries van Outshoorn, ZO Jan Willemszn. van
Rijn met bruikwaar, ZW Simon Jeroenszn. met bruikwaar en NW Daniel Pieterszn. van der Fits, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-5-1642 en de akte van scheiding voor
notaris Adriaen Pety van 26-2-1677, voor 425 gulden contant.
81. 13-5-1683. Maertie Aryensdr. laatst weduwe en erfgename van Mees Huybertszn. van
Brelofsbergh wonende in de Cley met Cornelis van Langevelt haar gekoren voogd verkoopt Willem
Thoniszn. van Schie 7 hond teelland gelegen aan de Brelofterweg, belend O de heer Geldolph van
Vladeracken, Z Hendrick Claeszn. Maenvoorden, W de voorsz. weg en N Simon Leendertszn.
Groenendijck, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-5-1640, voor 425
gulden contant.
82. 13-5-1683. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als bij schout en schepenen geautoriseerd tot
verkoop van nagenoemde tuin en boomgaard nagelaten door Gerrit Janszn. van Langevelt verkoopt
Gerritje Jansdr. van Alckemade weduwe van Engel Adriaenszn. van Heemstede een tuintje of
boomgaard gelegen achter het huis en erf gekocht door Cornelis Corneliszn. Wassenaer gelegen over
de Woensdagse watering, belend N de Schieweg, O de voorsz. wate-ring en ZW Anthonis Thimanszn.
van Geelenhuysen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste behel-zende het
verkochte en het voorsz. huis gekocht door Cornelis Corneliszn. Wassenaer is van 15-6-1667, voor
255 gulden contant.
83. 14-5-1683. Jan Willemszn. van Rijn mede-schepen als speciale procuratie hebbende van
Coenraet Kis wonende Beverwijck verkoopt Sr Aarnout de Vacht wonende Naarden een huis en erf
gelegen aan het oude Marktveld onder de Linde te Noordwijk binnen, belend ZO Mr Jan Calis
chirurgijn en NW de weduwe van de heer Pieter de Riemer, strekkende voor van het oude Marktveld
tot achter aan de kinderen van Aegie Woutersdr., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 15-5-1674, voor 315 gulden daarop het door schout en schepenen is ge-taxeerd in
mindering van 600 gulden volgens de obligatie van de vorige koop mits dat de verkoper zal zijn bevrijd
van de verdere inhoud van de obligatie.
84. 21-5-1683. Maerten Adriaenszn. van Rossum schenkt uit vrijgevigheid aan het arme weeshuis
alhier een huis en erf gelegen aan de Brelofterzeestraat, belend NO en NW Adriaen Jacobszn.
Hoogerbaen, ZO Simon Joostenzn. en ZW de voorsz. straat, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 20-10-1663, met conditie dat het weeshuis hem gedurende zijn leven
jaarlijks op 1-5 14 gulden moet betalen als recognitie. Huych Adriaenszn. van Warmenhoven
weeshuismeester alhier vervangende zijn mede-confraters aanvaardt de gift.
85. 21-5-1683. Evert Dirckszn. Vollenhoven verkoopt Guyrtie Dircksdr. van Steenhoolen ongehuwd
persoon een kruid-tuin met schuur, kelder en verder getimmerte groot 10 hond gelegen aan de
Gooweg even buiten de Oosteinderbrugge, belend NO de koopster, ZO de Gooweg en de weduwe
van Willem Maertenszn., ZW dezelfde weduwe en de blekerij van Willem Matthijszn. van Stamproy en
NW de Saneweg en de koopster, belast met 4 gulden 10 st per jr erfpacht tbv de Vrouwe van
Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste van de helft is van 10-5-1680,
terwijl de wederhelft aan de verkoper is opgekomen bij scheiding en toedeling, voor 1191 gulden contant boven de belasting.
86. 21-5-1683. Jannetie Pietersdr. weduwe van Maerten Michielszn. van Brouckhuysen verkoopt Jan
Gerritszn. van Couwenhoven een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat, belend NO de weduwe
van Jeroen Floriszn., ZO Dirck Janszn. Swan, ZW de voorsz. straat en NW Huyg Joostenzn. gehuwd
met de weduwe van Huybert Leendertszn. vis-ser, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de
jongste is van 9-5-1674, voor 275 gulden contant.
87. 21-5-1683. Maertie Jeroensdr. van der Wiel zuster en enige erfgename van Jan Jeroenszn. van
der Wiel overle-den alhier met Dirck Dirckszn. Wassenaer haar gekoren voogd verkoopt Pieter
Corneliszn. Alfijn eerst een huis en erf met drie lijnbanen gelegen aan de Molenstraat te Noordwijk
binnen, belend ZW de koper en NO Dammas Wil-lemszn. Alffijn, strekkende voor van de Molenstraat
tot achter in de Molensteeg en nog een huis en erf met twee lijnbanen gelegen in de Molensteeg te
Noordwijk binnen, belend ZW de lijbanen van de eerste partij en aan de andere zijde Dammas
Willemszn. Alffijn, strekkende tot achter aan het erf van het eerste huis, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste van het eerste huis is van 26-5-1662 en van het tweede huis van 19-
6-1669, voor 550 gulden contant.
88. 24-5-1683. Jeroen Janszn., Jan Jacobszn. Stolck gehuwd met Niesie Jansdr., item Maertie
Jansdr. ongehuwd persoon, allen wonende Soetermeer, mitsgaders Jan Dirckszn. gehuwd met
Willempje Jansdr., allen kinderen van wijlen Grietie Willemsdr. van Rijnsoever, die laatst weduwe was
van Jan Leendertszn. de Hoogh en tevoren van Jan Jeroenszn. van Warmenhoven, welke Jan
Jeroenszn. een zoon en mede-erfgenaam was van Jeroen Jan Huygensznzn. als voor hun vaderlijk
bewijs het recht verkregen hebbende tot na te vermelde partij land verkopen de voogden van de drie
minderjarige kinderen van Jeroen Janszn. bij Willempje Willemsdr. wegens derselver grootmoederlijke
goederen 1 morgen 341 roe teelland gelegen aan de Achterweg, belend NO en ZO Daniel
Simonszn., ZW de weduwe van Gerrit Claeszn. te Catwijck en NW de Achterweg, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 5-1605 voor 625 gulden contant.
89. 26-5-1683 met schepenen van Noordwijkerhout. Jvr. Margaretha Walburgh Lus weduwe van Mr
Willem van
Schooterbosch 40 in rade te Leiden voor haar zelve en als speciale last hebbende van de heer Pieter
Lus oud pre-sident van den Bosch en Anthonie Lus commissaris van de Zeezaken van Rotterdam als
gestelde voogden over haar minderjarige kinderen zijn schuldig aan Juffr. Adriana Christina Heidanis
wonende Leiden 2700 gulden wegens cas-satie van twee obligaties, de ene van 1200 gulden staande
tbv de weduwe van de heer Paulus van Swanenburgh en de andere van 1500 gulden tbv de heer
Caerl Heidanis van 18-10-1673, met waarborg een woning als huis met schuur, barg, boomgaard, erf,
warf en 9 morgen land staande de woning in Noordwijkerhout en leggende het voorsz. land daar het
huis op staat met nog 4 morgen land zo in Noordwijk als Noordwijkerhout, 1 morgen 4 hond land
gelegen in Noordwijk en Noordwijkerhout en 3 morgen 2 hond 68 roe land in Noordwijk, nog drie
percelen land tezamen 6 morgen in Noordwijkerhout, belast volgens de jongste waarbrief NO Wouter
Houckman en Neeltje An-driesdr., ZW de voorgaande partijen en de erfgenamen van Leendert
Gerritszn., ZO de Abdij van Leeuwenhorst en Cornelis Mees Huybertsznzn. en NW de Goweg, de
voorsz. Mr Willem van Schooterbosch aangekomen bij transport van 17-6-1673, nog een partij
weiland van 10 hond gelegen in Noordwijk en Noordwijkerhout in de Zuid-broek, belend NO de Abdij
van Leeuwenhorst, ZO de Schouwsloot, ZW de volgende partij en NW de eerstvolgende partij, 8 hond
wei- of teelland gelegen als voren, belend NO Cornelis Meeszn. Brelofsbergh, ZO de voorgaande
partij en ZW en NW de verkoopster, 7½ hond land gelegen in de Zuidbroek, belend NW de
Zuidbroeker schouwsloot, ZO Jan Willemszn. Steenvoorden en NO en ZW de Abdij van
Leeuwenhorst, 10½ hond land genaamd de As-hoop, belend NO de voorgaande partij, ZO de
Schouwsloot achter de Zuidbroek, ZW Philips Janszn. Clercq en Mees Pieterszn. en NW de
voorgaande partij, 3 morgen 5 hond 31 roe wei- hooi- of teelland gelegen in Noordwijkerhout
aangekocht van Cornelis Meeszn. Brelofsbergh c.s., belend ZO de Zuidbroeker schouwsloot, ZW de
Abdij van Leeuwenhorst en een voorgaande partij, NW een voorgaande partij en NO de Abdij van
Leeuwenhorst en een voorgaande partij, 9½ hond geestland gelegen in Noordwijkerhout, belend NO
en ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW een voorgaande partij en NW de erfgenamen van Cornelis
Corneliszn. Houckman.
90. 26-5-1683. Dezelfde zijn schuldig aan Adriaen van der Maas oud schepen van Schieland
wonende Rotterdam 3300 gulden wegens cassatie van een obligatie van 3000 gulden en verschenen
renten met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
91. 2-6-1683. Wouter Janszn. Vinck wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Martijntje Dircksdr.
Groenewegen weduwe van Pieter Jacobszn. van Duynen wonende aldaar een huis en erf gelegen
aan het Noordeinde aldaar, belend O Jan Corneliszn. Vinck, W Gerrit Volckertszn. en Jacob
Bancraszn., Z de Heerweg en N Jacob Arentszn. Soldaet met een slob aan de ZO zijde, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-6-1646, voor 40 gulden contant.
92. 17-6-1683. Mr Willem Fabricius raad en burgemeester van Haarlem geeft uit in erfpacht aan Claes
Corneliszn. Vrijer te Langeveld die aanneemt een woning met barg en schuur en verder getimmerte
alsmede 13 morgen wei- of hooiland gelegen tot Langeveld, belend in zijn geheel ZW Cornelis
Janszn. te Langeveld, NW de weduwe van Gerrit
Jeroenszn. en voorts rondom de Wildernis, tegen 46 gulden per jr met waarborg door de erfpachter
van alle verbete-ringe welke hij aan de voorsz. woning zal aanbrengen alsmede een partij wei- of
hooiland groot 3 morgen 170 roe gelegen onder Langeveld, belend ZW het land gebruikt door
Cornelis Janszn. en verder rondom de Grafelijkheids Wildernis.
93. 18-6-1683. Juffr. Maria van Nieuhoven weduwe ex testamento van de heer Pieter de Riemer stelt
aan haar zoon Isaack de Riemer bedienaar gods van de Remonstrantse Kerk niet ten volle zijn
vaderlijk erfdeel volgens testament van de vader te hebben gegeven en draagt daarom alsnog op een
huis en erf met tuin met nog een aprt huisje voor een deel gemaakt tot stalling komende uit aan de
nieuwe Zeestraat, staande omtrent de Linde aan het oude Marktveld belend in zijn geheel ZO Aarnout
de Vacht, Mr Jan Calis en verscheidene andere gehuisdens aan de Voorstraat, NW Jan Willemszn.
van Rijn en zekere steeg, strekkende voor van het noordoosten van het oude Marktveld tot achter in
het noordwesten aan de nieuwe Zeestraat, zoals het al door Isaac wordt gepossideerd.
94. 4-7-1683. Philips van Loon chirurgijn wonende Rijnsburg en de Ed Gerrit van Heyningen
secretaris van Hazers-woude als testamentaire voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Mr
Jan van Loon chirurgijn alhier ver-kopen Wouter Cornelis Alffijn timmerman wonende alhier een huis
en erf met schuur gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Johannes la Mort en
ZW Jan Corneliszn. van der Does, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de Achterweg,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1-7-1676, voor 975 gulden contant.
95. 17-7-1683. Engel van Haestenraedt notaris en Nicolaes Nisius beiden wonende Leiden als door
de weesmeesters van Leiden gestelde voogden over de goederen en erfgenamen van Susanna
Lodewijcksdr. van Rochegen die bij scheiding van de boedel van Boudewijn Wemaan? op 26-11-1668
ter weeskamer van Leiden het recht tot na te mel-den losrentebrief had verkregen verkoopt de
diaconiearmmeesters te Noordwijk op Zee een losrentebrief ten laste van het gemene land van
Holland en West-Friesland ten comptoire den Haag ten name van Boudewijn Wemaar bij reductie van
32 pond per jr van 27-5-1641, te lossen met 800 pond, voor 800 gulden.
96. 28-7-1683. Cornelia van Delvendiep weduwe van Isaack Borel mitsgaders Arent van Delvendiep
als oom en bloedvoogd van de twee minderjarige kinderen van dezelfde Borel verkoopt Michiel Ferrier
wonende den Haag een nieuw huis en erf met tuin gelegen aan de Achter- of Doelweg omtrent de
Doelen, belend NO en ZO de vrouwe van Noordwijk, ZW Evert Dirckszn. Vollenhoven en NW de
voorsz. weg, belast met 25 st erfpacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 11-1-1657, voor 1950 gulden boven alle onkosten te weten 1050 gulden contant en een
schuldbrief van 900 gulden.
97. 28-7-1683. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 7-1-1701.
98. 7-9-1683. Willem Pieterszn. Voogelensang als testamentaire en Jan Willemszn. van Rijn
geassumeerde voogden over de minderjarige kinderen van Paulus Claeszn. Admirael overleden alhier
verkopen Claes Janszn. Rietvelt een huis en erf gelegen aan de nieuwe Brelofter Zeestraat te
Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO Gerrit Adriaenszn. van Velsen c.s., ZW de
weduwe van Claes Thoniszn. Brama en NW de weduwe van Warbout Jacobszn. Vermij, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-5-1682, voor 230 gulden contant.
99. 15-9-1683. Grietie Dircksdr. van der Mij weduwe van Jan Arentszn. Nieuvelt schenkt Jan Janszn.
van der Mij en Dirck Janszn. Oosterbaen elk voor de helft zeker erf groot 12 roe jegenwoordig gebruikt
tot een looiwerf gelegen aan de oude Zeestraat en de Woensdagse watering, belend NO de voorsz.
straat, ZO Cornelis Bartholomeeuszn. van Alckemade en ZW en NW de voorsz. wetering, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-7-1658. Cornelis Bartholomeeuszn. van
Alckemade verkoopt dezelfde een erf breed 6 voet en lang 6 roe voor 22 gulden 1 st. contant.
100. 4-10-1683. Jacob Boeckweyt als bij schout en schepenen geautoriseerd tot verkoop van een huis
en erf nagela-ten door Gerrit Janszn. van Langevelt verkoopt Cornelis Corneliszn. Wassenaer de
jonge een huis en erf met tuin gelegen aan de nieuwe Zeestraat aan de Brelofterweg te Noordwijk
binnen nevens de Woensdagse watering van ouds genaamd de Roskam, belend NO de Brelofter
Zeestraat, ZO Cytie Pietersdr. en de notaris de Winter, ZW de weduwe van Claes Thoniszn. Brama en
NW de Woensdagse watering, belast met 6 st per jr tbv het Gasthuis te Noordwijk, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-6-1667. Voldaan met een schuldbrief van 260
gulden.
101. 4-10-1683. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Huych Adriaenszn. van
Warmenhoven.
102. 4-10-1683. Cornelis Corneliszn. Wassenaer de jonge verkoopt Jacob de Winter notaris te
Amsterdam zeker erf gelegen achter het huis en erf van de koper en dat met een overpad of gang van
5 voet breed van het zelve tot aan de Woensdagse watering alsmede de helft van de bornput daarvan
de koper de andere helft toekomt, belend NO en ZO de koper, ZW de weduwe van Claes Thoniszn.
en NW het erf van de verkoper, alles volgens de oude waarbrieven, waarvan de jongste op heden is
verleden, voor 100 gulden contant.
103. 8-10-1683. Hendrick van Maenvoorden gerechtsbode alhier verkoopt Philips Soete de Laecke
van Villers heer van Villers etc. een hoekje land met sloten daar rondom gelegen groot ruim 100 voet
gelegen in het land van verko-per onder Duin nevens de blekerij van Willem Matthijszn.
geapproprieerd om als vinckenplaats gebruikt te worden, voor 40 gulden contant.
104. 21-10-1683. Aeltie Willemsdr. Wijckerhelt meerderjarige ongehuwde dochter verkoopt Maertie
Lourisdr. we-duwe van Jacob Jacobszn. van der Marck een huis en erf gelegen aan de
Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend O en ZO de rentmeester Johan Hanneman, ZW de
kinderen van Nicolaes van Delvendiep met hun gang en daarover Jan Maertenszn. Brouckhuysen en
NW de voorsz. Raadhuisstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-7-
1671. Voldaan met een schuldbrief van 186 gulden.
105. 21-10-1683. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 13-3-1701.
106. 11-12-1683. Trijntie Jeroensdr. dochter en enige erfgenaam van Jeroen Willemszn. wonende
Soeterwoude ver-koopt Cornelis Wichmanszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen
op de Buurt aldaar, belend N de gemene weg, O Adriaen Adriaenszn. van der Wiel en Z en W de
weduwe van Cornelis Pieterszn. Coster, alles vol-gens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 18-5-1642, voor 50 gulden contant.
107. 18-12-1683. Johannes van Gebertshagen en Johannes Distel beiden notaris te Leiden als bij de
weesmeesters van Leiden gestelde voogden over de kinderen van Willem Janszn. Verburgh bij
Elisabeth Pietersdr. van der Salm mede-erfgename van Cornelisje Jansdr. overleden te Haarlem
verkopen de dicaonie armen een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland en West-
Friesland ten comptoire van Haarlem ten name van Gerritje Lourisdr. we-duwe van Claes Corneliszn.
Geltsack bij reductie van 26 ponden losbaar met 650 ponden van 14-5-1610, voor 650 gulden
contant.
108. 23-12-1683. Gerrit Jacobszn. van der Waert wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Simon
Pieterszn. van Velsen schulpvoerder althans wonende te Noordwijk binnen een huis en erf gelegen
aan de Lijweg te Noordwijk op Zee, belend O Simon Leendertszn. Groenendijck, Z de weg en
daarover Jan Pieterszn. Vinck, W Sybrant Hendricks-zn. Kunst en N Adriaen Volckertszn. Soldaet,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-3-1675, voor 120 gulden contant.
109. 15-1-1684. Jacob Pret als speciale last hebbende van Jacob Kar en juffr. Esther de la Grangie
echtelieden zijn-de de procuratie gepasseerd voor Engel van Haestenraet notaris te Leiden op 27-8-
1678 en Adam Marsch als spe-ciale procuratie hebbende van Johannes Uuthanck gehuwd met
Christina de la Grangie gepasseerd voor Dirck Meesters notaris te Rotterdam van 2-9-1682, zijnde
Esther en Christina onder andere kinderen van Joost de la Gran-gie en uit dien hoofde na te melden
brief bij scheiding van de goederen van Tanneken Berten in haar leven weduwe van Jacob Revius op
18-12-1675 voor de weeskamer van Leiden gesloten verkregen hebbende verkopen Cornelis Janszn.
Borst zeker recht als de voorsz. kinderen van Joost de la Grangie uit kracht van een bezegelde brief
van nadere bekentenisse door Jannetje Cornelisdr. weduwe van Cornelis Engelszn. en Jacob
Corneliszn. op 31-3-1683 voor het gerecht van Noordwijk gepasseerd, hebbende zijn tot een
losrentebrief door Cornelis Engelszn. kopersla-ger op 18-1-1654 alhier gepasseerd tbv de kinderen en
mede-erfgenamen van de huisvrouw van Adriaen Quirijnszn. Paddenpoel van 18 gulden 15 st per jr,
speciaal gevestigd op een huis en erf in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de Kerkstraat,
ZO Thonis Dirckszn. Bergervlucht, ZW Jan Janszn. van der Meulen en NW de weduwe van Dirck
Corneliszn. Bronsgeest, voor 275 gulden contant.
110. 2-2-1684. Frans Jacobszn. van der Mij als gehuwd geweest zijnde en zulks weduwnaar van
Jannetje Dircksdr. van Steenhoolen, dochter en mede-erfgename van Dirck Olofszn. van Steenhoolen
verkoopt Jacob Smith tabakverkoper alhier een huis en er gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk
binnen, belend ZO Willem Anthoniszn. van Schie en NW de kinderen van Jan Janszn. van
Steenvoorden, strekkende voor van de Kerkstraat tot achter aan Evert Dirckszn. Vollenhoven, belast
met 8 st erfpacht tbv de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste zijn van 10-5-1626 en 14-2-1648 en de scheiding van 31-3-1671, voor 1070 gulden contant.
111. 31-3-1684. Willem Dirckszn. Roosenburgh verkoopt Louris Matthijszn. van Sonnevelt een huis en
erf gelegen aan de Cruysweg te Noordwijk binnen, belend NO de weduwe van Jan Janszn.
Oosterbaan, ZO de kinderen van Joost Dirckszn. Hofthuyn, ZW de voorsz. weg en NW de weduwe
van Jan Arentszn. Nieuvelt en de kinderen van Floris Corneliszn. Duyndam, alles volgens de oude
waarbrieven, waarvan de jongste alleen een klein stukje erf betreft van 8-7-1625, zijnde het voorsz.
huis door verkopers ouders op haar eigen grond gebouwd, voor 575 gulden contant.
112. 23-4-1684. Simon Gijsbertszn. van der Stelt verkoopt Cors Gerritszn. van der Vlugt een huis en
erf gelegen aan de nieuwe Zeestraat omtrent de Kruysweg te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz.
Zeestraat, ZO de erven van Jan Janszn. Heetcamp, ZW de kinderen van Joris Hendrickszn. van ‘s-
Gravendijck en NW de weduwe van Dirck Janszn. Treurniet, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 14-5-1670, voor 450 gulden contant.
113. 8-5-1684. Johannes la Mort wonende in den Hout buiten Haarlem verkoopt Engel Janszn. van
der Boon een huis en erf voor deze tot schoolhuis gebruikt geweest gelegen over de Kerk te
Noordwijk binnen, belend NO Jacob Jacobsz. van der Voort en ZW Wouter Corneliszn. Alffijn,
strekkende voor van de voorsz. straat tot achter in de Achterweg, belast met 750 gulden wegens de
voorgaande koop tbv de voogden over Jan en Philips des Tombe, minderjarige kinderen van
Margaretha la Maire weduwe van Martijn des Tombe volgens de brief van 3-6-1681, voor 725 gulden
alsmede 1 gouden ducaton en 1 dubbele ducaat contant boven de belasting.
114. 10-5-1684. Cornelis Pieterszn. van Berendrecht weduwnaar van Grietje Engelsdr. van
Heemstede die tevoren weduwe was van Willem Dirckszn. Bergendael voor de ene helft en voorts als
vader en voogd van zijn minderjarig kind bij de voorsz. Grietje, mitsgaders Dammas Engelszn. van
Heemstede en Adriaen Engelszn. van Heemstede als omen en bloedvoogden over Dirck en Willem
Willemszn. van Bergendael kinderen van de voorsz. Willem Dirckszn. van Bergendael en nog als
voogden over Jan, Aeltje en Maertje kinderen van Jan Janszn. Heetcamp bij de voorsz. Grietje voor
de andere helft verkopen Casparus van Nesch wijnkoper te Amsterdam een huis en erf zijnde een
vermaarde herberg met schuur, paardestalling, klosbaan etc. genaamd de gekroonde Swan gelegen
aan de Westeinder Voorstraat op de hoek van de Cruysweg te Noordwijk binnen, belend aan de ene
zijde dezelfde weg en aan de andere zijde de kinderen van Joris Hendrickszn. bakker, strekkende
voor van de Voorstraat tot achter aan Cors Gerritszn. van der Vlugt, belast met 1000 gulden tbv
Daniel Corneliszn. Warmenhoven tot Pijnacker, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 6-6-1664. Voldaan met een schuldbrief van 710 gulden boven de belasting.
115. 10-5-1684. Volgt schuldbrief door Hendrick van Nes namens zijn vader Casparus van Nes
wonende Amsterdam.
116. 1-5-1684. Dammas Engelszn. van Heemstede, Adriaen Engelszn. van Heemstede, Paulus
Engelszn. van Heemstede, Cornelis Pieterszn. van Berendrecht weduwnaar van Grietje Engelsdr. van
Heemstede, allen meerderjarig en nog Dammas en Adriaen Engelszn. als omen en bloedvoogden
over de minderjarige kinderen van de voorsz. Grietje Engelsdr. geprocureerd bij Willem Dirckszn. van
Bergendael en Jan Janszn. Heetcamp en nog de voorsz. van Berendrecht als vader en voogd over
zijn kind bij de voorsz. Grietje en tezamen vervangende Maertje Engelsdr. van Heemstede mede
meerderjarig, allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen ab intestato van Engel Adriaenszn. van
Heemstede verkopen Jan Corneliszn. van ‘s-Gravendijck 9 hond wei- of hooiland gelegen aan de
Hogeweg, belend NO Gerritje Jansdr. van Alckemade, ZO de heer Willem Voogel c.s., ZW Daniel
Pieterszn. van der Fits en NW de Hogeweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 8-3-1662, voor 915 gulden contant.
117. 10-5-1684. Dezelfden verkopen Paulus Engelszn. van Heemstede 4/5 van 1 morgen weiland
gelegen aan de Lageweg, belend NO dezelfde weg, ZO Leendert Corneliszn. houtkoper, ZW Pieter
Jacobszn. Arcxhoeck met bruik-waar en NW de weduwe van Cornelis Keyser, daarvan de koper 1/5
toekomt, belast met 6 gulden 5 st erfpacht per jr tbv de Vrouwe van Noordwijk, voor 440 gulden boven
de belasting.
118. 10-5-1684. Jan Maertenszn. van Broeckhuysen verkoopt Adriaentje Adriaensdr. weduwe van
Jeroen Corneliszn. bakker een huis en erf gelegen onder de Linde of het oude Marktveld op de hoek
van de Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend NO zekere gemene gang, ZW Willem Pieterszn.
Voogelesang, ZW het voorsz. Marktveld en NW de Raadhuisstraat, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-5-1680 voor 475 gulden contant.
119. 11-5-1684. Anthonis Thimanszn. van Geelenhuysen verkoopt Wichman Hendrickszn. van der
Duycker een huis en erf gelegen in de Westeinder Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO en ZO
Adriaen Engelszn. de Bruyn, ZW Cornelis Pieterszn. de Groot en NW de Voorstraat, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-6-1679, voor 450 gulden contant.
120. 11-5-1684 met schepenen van Noordwijkerhout. Pieter van Scharpenbrant en Jacob Boeckweyt
beiden notaris te Leiden als curatoren van de boedel van Margaretha Lus weduwe van Mr Willem van
Schooterbosch 40 in rade van Leiden verkopen de heer Theodorus Cranen professor en Johan
Hamoth wijnkoper beiden wonende Leiden 7 distincte partijen tezamen 13 morgen 69 roe weiland
gelegen zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout, getekend op de kaart met de letters F, G, H, J, K,
L en M, belend F, G, H, J en K NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de voorsz. Abdij en de landen
gekocht door notaris Pety c.s., ZW het land genaamd Hasebosch en NW Cornelis Corneliszn.
Houckman en zekere laan en de landen getekend met L en M belend NO de partij J en de woning
door de heer Verzijden gekocht, ZO de laan van de woning van Jan Janszn. Gavry en ZW de heer
ritmeester Van der Does en NW de Heerweg, belast met 3 gulden erfpacht per jr tbv de Universiteit
van Leiden staande op de partij gemerkt F groot 996 roe, voor zeshonderd gulden contant.
121. 11-5-1684. Dezelfden verkopen Willem Pieterszn. Voogelesang en Jan Willemszn. van Rijn
voogden over het minderjarige kind van Paulus Claeszn. Admirael 1 morgen 5 hond wei- of hooiland
gelegen in de Zuidbroek in Noordwijk en Noordwijkerhout, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO
de Schousloot, ZW het land gekocht door Jan Janszn. Gavry en NW Professor Cranen en Johan
Hamoth, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-5-1674, voor 580 gulden
contant.
122. 11-5-1684. Dezelfden verkopen Jeroentje Joostendr. weduwe van Willem Janszn. Oosterbaen
850 roe wei- of teelland gelegen in Zuidbroek aan het Zuidbroeker schouwslootje, belend NO Pieter
Pieterszn. Fits, ZO en ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Schouwsloot, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-6-1676, voor 370 gulden contant.
123. 11-5-1684. Dezelfden verkopen Jan Janszn. Gavry 1 morgen 4 hond 22 roe wei- of hooiland
gelegen in de Zuidbroek, van ouds genaamd de ashoop, belend NO het land van Paulus Claeszn.
Admirael, ZO de Schouwsloot, ZW Philips Janszn. en Mees Pieterszn. met bruikwaar en NW het
Hasebosch, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-5-1678, voor 674
gulden contant.
124. 11-5-1684. Simon Huybertszn. van Brelofsbergh wonende Sassenheim verkoopt Jacob Janszn.
Reviere 11 hond wei- of teelland gelegen aan de Loet, belend ZO de heer Specx met de laan, ZO de
erven van Gerrit Corneliszn. Keyser en NW de erfgenamen eensdeels van Simon Claeszn. en
anderdeels van Lodensteyn, verhuurd over 1684 aan Pieter Gerritszn. Couwenhoven voor 36 gulden,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is een akte van scheiding daarbij het
verkochte te beurt gevallen is aan de verkoper gepasseerd voor notaris Arent van Delvendiep van 24-
1-1674, voor 752 gulden contant.
125. 24-5-1684. Jan Hendrickszn. Capitain verkoopt Wouter Janszn. van Zevenhuysen een huis en
erf aan de oude Zeestraat gelegen te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Jacobszn. Arcxhoeck, ZO
de erfgenamen van Crijn Gerritszn. en Jeroen Corneliszn. van Schie, ZW de oude Zeestraat voorsz.
en NW Jan Janszn. van Gelder, belast met 25 st erfpacht tbv de vrouwe van Noordwijk, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-6-1612 alsmede een akte van scheiding
gepasseerd voor notaris Nicolaes van Delvendiep op 4-5-1668, voor 280 gulden contant.
126. 24-5-1684. Gerrit Dirckszn. van der Bijl verkoopt Jan Hendrickszn. Captain een huis en erf met
barg gelegen aan de weg lopende van de oude Zeestraat naar de Kerkstraat, belend NO de weduwe
van Jeroen Floriszn., ZO Cornelis Meeszn., ZW Jan Gerritszn Witmont en NO de voorsz. weg, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-5-1681, voor 400 gulden contant.
127. 29-5-1684. Cornelis de Jongh koopman te Leiden zoon van Paulus de Jongh die een zoon was
van Elisabeth van der Tocht laatst weduwe van Cornelis van der Bouchorst en tevoren van Cornelis
de Jongh en uit dien hoofde bij erfenis verkregen hebbende het na te noemen verkochte verkoopt
Dirck Janszn. Coorenhart zijn schoonvader wo-nende te Rotterdam 1/3 van eerst 2 morgen 1 hond 40
roe wei- of teelland gelegen aan de Bouvesloot belend volgens de jongste waarbrief NO Joost Janszn.
Trijntges met bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de voorsz. Bouvesloot, ZW Cornelis
Janszn. houtkoper en NW Willem Willemszn. en nog van 5 morgen weiland gelegen in Rijnsoever
belend volgens de jongste brief NO eerst de huiszitten van Leiden en daaraan de kinderen van Pieter
Jan Pietersznzn., ZO en ZW Dirck Jeroenszn. van Catwijck op Zee en NW Haesje Teusdr. en Bouwen
Arentszn. en nog in ‘s-Gravendijck 1 morgen teelland gelegen in de Cley belend volgens de jongste
waarbrief NO Willem Corneliszn. Huerman en de kerk te Voorhout, ZO de Heerweg, ZW Adriaen
Janszn. Slobbe c.s. en NW de erfgenamen van Adriaen Stalpaert, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste zijn van de 1e partij 10-3-1627, de 2e partij 31-12-1608 en van de laatste partij 4-
2-1682, voor 1200 gulden contant.
128. 2-6-1684. Gerritje Jansdr. van Alckemade weduwe van Engel Adriaenszn. van Heemstede
tevoren weduwe en boedelhoudster van Adriaen Janszn. van Warmenhoven verkoopt Jeroen
Corneliszn. scheepmaker wonende te Noordwijk op Zee een kruidtuin met schuur of rozemarijnkelder
gelegen aan de Molensteeg, belend NO Simon Willemszn. Alffijn, ZO de Molensteeg, ZW de weduwe
van Cornelis Janszn. van Oringen en NW Willem Aelbertszn timmerman, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 18-12-1655 en 4-3-1666, voor 146 gulden contant.
129. 2-6-1684. Jacob Janszn. Prins verkoopt Paulus Engelszn. de Bruyn een huis en erf gelegen op
de hoek van de Dwarskerkstraat en de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz.
Zeestraat, ZO de Dwarskerkstraat, ZW Adriaen Engelszn. de Reus en NW Barbara Maertensdr. en
daartoe nog een houtbank en enige winkelplanken, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 8-4-1676, voor 778 gulden contant.
130. 7-6-1684. Heer Lucas van Rijpe conrector van de triviale school te Leiden als speciale procuratie
hebbende van juffr. Maria Flamen weduwe van Mons. Willem van Hoogendorp wonende Amsterdam
gepasseerd voor Theodorus Rohart notaris te Amsterdam van 20-5-1684 verkoopt Pieter Janszn. van
Witsenburgh een huis en erf gelegen in de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW Joost
Reyerszn. Vossenburgh, ZO de erfgenamen van Jacob van der Elst, ZW de voorsz. straat en NW
Thonis Simonszn. Captain, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-11-1674,
voor 100 gulden contant alsmede een schuldbrief van 100 gulden.
131. 7-6-1684. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
132. 7-6-1684. Dezelfde verkoopt Jeroen Thoniszn. van Schie een huis en erf gelegen in de
Sonneveltstraat te Noordwijk binnen, belend NO het Diefpad, ZO Eeuwout Willemszn. van Tetroede,
ZW de voorsz. straat en NW Cors Gilliszn., belast met 6 gulden erfpacht tbv de heer Petrus van de
Velde med. doctor te Leiden, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 27-11-
1675, voor 240 gulden contant.
133. 17-6-1684. Geertruyt van Baren laatst weduwe van Reynier Mulhovius als universele erfgename
van Justus Brouwer haar overleden zoon gewonnen bij Alexander Brouwer haar eerste man verkoopt
Aegje Gijsbertsdr. van
Swieten een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire van de
gemene middelen te Leiden staande ten name van het weeskind van Alexander Brouwer groot 56
pond per jr te lossen met 1400 pond, van 23-4-1657, voor 1360 gulden contant.
134. 26-7-1684. Jan Sandra koopman en de heer Henricus Hellerus med. doctor beiden wonende te
Amsterdam te weten de voorsz. Jan eerst als speciale procuratie hebbende van Adam Fruythoff
chirurgijn te Willemstad volgens procuratie voor Eduard de Witte notaris te Amsterdam van 3-12-1682
en nog als bij de schepenen van Amsterdam geautoriseerd zijnde om de rechten waar te nemen van
Pieter van Fruythoff en de voorsz. Hellerus als voogd over de minderjarige kinderen van Stephanus
Keuvelier tezamen kinderen en kleinkinderen van Johanna van Rijnsdijck laatst weduwe van Pieter de
Bruyn en tevoren van Daniel Keuvelier verkopen Jan Pieterszn. Outshoorn een huis en erf gelegen
onder de Linden te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Nicolaes van Delvendiep, ZO de
erfgenamen van Dickje Dircksdr., ZW de straat onder de Linde en NW Willem Pieterszn.
Voogelesang, belast met 100 gulden tbv het Gasthuis te Noordwijk, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-5-1658, voor 129 gulden contant boven de belasting.
135. 26-7-1684. Dezelfden verkopen Leentje, Maertje en Grietje Gerritsdrs. van Couwenhoven zusters
een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO
Louris Louriszn. Verhaven, ZW eensdeels de gang naar de Put en anderdeels Maerten Corneliszn.
Jongen Engel en NW Jacob Dominicuszn., voor 190 gulden contant.
136. 26-7-1684. Dezelfden verkopen Louris Louriszn. Verhaven een huis en erf gelegen aan de oude
Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO de weduwe van Claes Corneliszn.
Jongen Engel, ZW eensdeels Leentje Gerritsdr. c.s. en anderdeels Maerten Corneliszn. Jongen Engel
en NW Leentje Gerritsdr. c.s. voor 200 gulden contant.
137. 26-7-1684. Dezelfden verkopen Anna Gerritsdr. weduwe van Claes Corneliszn. van Duyndam
alias Jongen Engel een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO
dezelfde straat, ZO de erfgenamen van Jacob Corneliszn. Jongen Engel, ZW Maerten Corneliszn.
Jongen Engel en NW Louris Louriszn. Verhaven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 16-10-1658, voor 100 gulden contant.
138. 26-7-1684. Dezelfden verkopen Jacob Dominicuszn. van den Eede een huis en erf gelegen aan
de oude Zee-straat te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde straat, ZO Leentje Gerritsdr. c.s. en ZW
en NW Maerten Corneliszn. Jongen Engel, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 11-5-1659. Voldaan met een schuldbrief van 249 gulden.
139. 26-7-1684. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. afgelost 18-4-1693.
140. 31-7-1684. Juffr. Maria van der Buerte wonende Eindhoven als speciale last hebbende van juffr.
Helena Molijn weduwe van Andries van der Buerte in zijn leven commies van de Convoyen te
Eindhoven, Sr Simon de Gavre wonende Diepenbeeck in de lande van Luyck als speciale procuratie
hebbende van juffr. Barbara Molijn zijn huis-vrouw, zijnde Helena en Barbara zusters en erfgenamen
van Henrickje Molijn, die weduwe was van Jan Claeszn. van Duyndam overleden alhier verkoopt Jan
Willemszn. Ruygrock en Coenraet Adamszn. van Eycke een huis en erf met loods en lijnbaan gelegen
aan de nieuwe Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. straat, ZO Thonis Gerritszn. van
den Bosch, ZW de Woensdagse watering en NW Jan Brelofsbergh, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 17-5-1662, voor 400 gulden contant.
141. 11-8-1684. Jacob Janszn. Prins schuldig aan Hendrick Kuyt winkelier te Leiden 200 gulden
wegens geleverde winkelwaren, met waarborg een huis en erf gelegen in de Westeinder Voorstraat te
Noordwijk binnen, belend NO de Cruysweg, ZO Pieter Oostdam, ZW Bartholomeus van den Broeck
en NW de Voorstraat. Afgelost 25-11-1687.
142. 16-8-1684. Hendrick Maenvoorden gerechtsbode alhier uit kracht van zeker vonnis verleden voor
schout en schepenen van Noordwijk van 17-11-1683 ten voordele van de Vrouwe van Noordwijk en
ten nadele van Aeltje Jochemsdr. verkoopt Adriaen Abrahamszn. van der Pont een huis en erf met
lijnbaan gelegen aan de Achterbuurt op de hoek van de laan van de Vrouwe van Noordwijk, belend
NO en ZO de vrouwe van Noordwijk, ZW de weduwe van Jan Janszn. Oosterbaen en NW de
Achterbuurt, belast met 5 gulden erfpacht per jr tbv de Vrouwe van Noordwijk voor 43 gulden contant.
143. 16-8-1684. Jacob Boeckweyt secretaris van Noordwijk aangewezen door schout en schepenen
aldaar tot ver-koop van het land toebehoord hebbende Gideon Beunius latijnse rector alhier verkoopt
Pieter Oostdam latijnse rector alhier een huis en erf gelegen aan de Westeinder Voorstraat te
Noordwijk binnen, belend NO Bartholomeus van den Broeck wagenmaker en ZW Adriaen Engelszn.
de Bruyn schipper, strekkende voor van de straat tot achter aan Leendert Corneliszn. houtkoper, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 9-2-1667, voor 1165 gulden contant.
144. 16-9-1684 met schepenen van Oegstgeest en Poelgeest. Hendrick Terbeeck van Coesvelt
notaris den Haag als speciale procuratie hebbende van de heer Jacob Louis grave van der Nath als
bij den Hove van Holland gesurrogeerde executeur en voogd over de nagelaten minderjarige kinderen
van zijn broer Johan grave van der Nath en in die kwaliteit als erfgenaam onder voorbehoud van het
recht van boedelbeschrijving van Maria vrouwe de LHermitagie hun moeder en als testamentaire
voogd paternel van de voorsz. wezen verkoopt Caerl Dispontijn procureur wonende den Haag eerst
een woning met barg en schuur alsmede 35 morgen 3 hond 8 roe land daarvan 5 a 6 morgen leenroerig zijn aan de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland gelegen in de Cley omtrent de
Catwijkerweg belend als volgt, de woning met 3 hond nevens de Heerweg, 4 morgen teelland
benoorden de woning, belend NO ‘s-Gra-vendijck, ZO de Heerweg en de woning, ZW de volgende
partij en NW Maerten van Roon met bruikwaar, 5 hond teelland achter het voorgaande, belend NO
Maerten van Roon met bruikwaar, ZO de voorgaande partij, ZW de volgende partij en NW mede een
volgende partij, 1 morgen 4 hond wei- of teelland gelegen achter de laatst voorgaande partij, belend
NO de voorgaande partij, ZO een volgende partij, ZW de heer Johan van der Does en NW de weduwe
van Mees Huybertszn., 4 morgen weiland bezuiden de laatst voorgaande partij, belend NO de
volgende partij, ZO Jan van Gout, ZW de heer van der Does voorsz. en NW de voorgaande partij, 6
morgen weiland gelegen achter de woning, belend NO de woning en de Heerweg, ZO Cornelis van
Langevelt met bruikwaar, ZO Claes Corneliszn. Nobel en Jan van Oosten met bruikwaar en NO de
voorgaande partij, 4 morgen weiland gelegen achter het voorgaande, belend NO Cornelis van
Langevelt met bruikwaar, ZO de Catwijkerweg, ZW de erfgenamen van de weduwe van Cornelis van
der Bouchorst en NO Claes Corneliszn. Nobel met bruikwaar, 4 morgen weiland gelegen aan en
belend NO de Catwijkerweg, NO Simon Janszn. Paardecooper, ZO Adriaen Janszn. kuiper en ZW
Hendrick de Graeff, 2 morgen 2 hond teelland gelegen voor de woning over de Heerweg, belend NO
Claes Corneliszn. Nobel met bruikwaar, ZO Jacob Huybertszn. met bruikwaar en ZW en NW de
Heerweg, 1 morgen teelland gelegen aan en belend NO de Mallelaan, ZO en NW de Heerweg en ZW
Simon Janszn. Paardecooper, 4 morgen weiland gelegen aan de Bergh, belend NO Huybert Janszn.
bakker met bruikwaar, ZO de Bouvesloot, ZW Jan Joostenzn. en NW Jeroen Willemszn., 1 morgen 3
hond wei- of hooiland genaamd de Oostwei, gelegen omtrent de Quaeckel, belend NO Simon
Jeroenszn., ZO Simon Janszn., ZW dezelfde en NW de weduwe van Mees Huybertszn., 1 morgen 4
hond teelland belend NO de laan van Willem Jeroenszn., ZO de heer Van der Does voorsz., ZW
Willem Jeroenszn. en NW Maerten van Roon met bruikwaar, 4 morgen 3 hond wei- of hooiland
gelegen omtrent Oegstgeest aan de Ou-dendam in twee percelen, belend in zijn geheel NO het
Gasthuis te Noordwijk en Jan Zegerszn., ZO Daniel Simonszn. van Nes, ZW de weduwe van Willem
Hoftuyn met bruikwaar en NW de Oudendam, wordende de woning en landen in huur gebruikt door
Leendert Gerritszn. van Duycker en Meynsje Gijsbertsdr. zijn huisvrouw, voor 11000 gulden contant
die de koper onder de heer secretaris Assendelft ingevolge appointement van het Hof van Holland
heeft geconsigneerd.
146. 12-12-1684. Jacob Janszn. van Sonnevelt en Harman Claeszn. Groen als naaste vrunden en
voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Claeszn. Groen en Jaepje Jacobsdr., welke
Jaepje een dochter was van Engeltje
Leendertsdr. die weduwe was van Jacob Floriszn. verkoopt Trijntje Hendricksdr. van der Duycker
wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Heerweg aldaar, belend aan de ene
zijde Cornelis Huybertszn. Hobbelaer en Pieter Thoniszn. Geelenhuysen en aan de andere zijde
Jacob Willemszn. Zeun en de weduwe van Willem Jacobszn., strekkende voor van de weg tot aan
Engel Huybertszn. Coeterbout, belast met 16 st 6 denier per jr tbv de Grafelijkheid volgens de laatste
kwitantie doch volgens de jongste waarbrief van 31-1-1674 met 13 st per jr, voor 208 gulden contant.
147. 12-12-1684. Anna Claesdr. weduwe van Job Maertenszn. wonende te Noordwijk op Zee
verkoopt Jacob Janszn. van Sonnevelt wonende aldaar een huis en erf gelegen op het plein of de
buurt aldaar, belend NO Huygh Corneliszn. Hennevanger, ZO het plein of de buurt voorsz., ZW Dick
Jacobszn. de Mol en NW Claes Janszn. en de Grafelijkheids wildernis, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-12-1665, voor 24 gulden contant.
148v. Staat scheiding en caveling van enige percelen van vaste goederen gekomen uit de boedel van
juffrouwen Maria en Anna van Outshoorn mitsgaders van een groot huis en erf met tuin dat door joffr.
Engelina van Outshoorn laatst bewoond is geweest en tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen
Jhr Willem van Outshoorn dusverre gemeen zijn gehouden, gesteld onder de letters A, B, C en D.
A een groot huis en erf met tuin gelegen aan de Voorstraat.
C een huis en erf met tuin gelegen aan de Voorstraat, belend NO juffr. Raechel du Toict, ZO de
Achterweg, ZW juffr. Hester van Loon en het erf van Dirck Arentszn. Ouwehant en NW de Voorstraat,
getaxeerd op 3000 gulden.
Een stuk wei of hooiland gelegen aan de Jan Swannenbrugge, groot 2 morgen 25 roe, belend NO de
Leidse Heerweg, ZO de erfgenamen van Jhr Andries van Outshoorn en de heer Gerard Vredenburgh,
ZW de erfgenamen van Daniel van der Bouchorst en NW de erfgenamen van Jan de Kryter,
getaxeerd op 1500 gulden.
een stuk wei- of hooiland etc.
deze cavel C is te beurt gevallen aan de heer Capiteyn Willem Vogel gehuwd met juffr. Christina
Hamel Bruyninck en aan Jhr Willem Hamel Bruyninck ieder voor de helft.
D een stuk wei- of hooiland etc.
14-3- en 1-4--1684 compareerden voor notaris Cornelis van Alckemade te Leiden de Jonkheren
Willem en Jacob van Outshoorn, Do Isaack de Riemer gehuwd met juffr. Ida Maria van Outshoorn en
nog Jhr Willem van Outshoorn, de heer Henricus Willekes en Do Isaack de Riemer als voogden over
Jhr Jan van Outshoorn alsnog minderjarig, allen kinderen van Jhr Andries van Outshoorn voor ¼, de
heer Capiteyn Willem Voogel gehuwd met juffr. Christina Hamel Bruyninck voor hem zelve en
vervangende Willem Hamel Bruyninck, de heer Abraham Geesteveld gehuwd met juffr. Ydilia Hamel
Bruyninck zijn zwager allen kinderen van wijlen juffr. Wilhelmina van Outshoorn tezamen voor ¼, de
voorsz. Henricus Willekes als in huwelijk gehad hebbende juffr. Jacomina van Outshoorn in die
kwaliteit lijftochter en vruchtgebruiker gedurende zijn leven van de jaarlijkse inkomsten en vruchten
van ¼, de voorsz. Do Isaack de Riemer, Willem Voogel beiden nomine uxoris en nog Jhr Willem van
Outshoorn en de heren Henricus Willekes en Do de Riemer in kwaliteit als voogden over de voorsz.
Jhr Jan van Outshoorn elk voor 1/3e erfgenamen van juffr. Engelina van Outshoorn, en nog de heer
Henricus Willekes als executeur testamentair van jvr Engelina van Outshoorn voor 1/3, allen
erfgenamen en vruchtgebruiker van de juffrouwen Maria en Anna van Outshoorn en laatstelijk alle
comparanten zo in haar privé als in hun gemelde kwaliteit erfgenamen en vruchtgebruiker in het
voorsz. huis en erf laatstelijk bij juffr. Engelina van Outshoorn gebruikt, gekomen uit de boedel van jhr
Willem van Outshoorn hun schoonvader en grootvader respectieve; zij verwijzen naar een akte van
scheiding van 2-3-1681.
150v. 24-1-1685. Anthonis Gerritszn. van den Bosch en Floris Hendrickszn. Immerseel
gasthuismeesters alhier verkopen Tri jntje Claesdr. Maenvoorden weduwe van Jan Claeszn. een huis
en erf gelegen in de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO en NW de diaconiearmen, ZO de
Voorstraat en ZW Daniel Pieterszn. van der Fits, het gasthuis aangekomen als in het huis
onderhoudende Annetje Pietersdr. dochter van Pieter Pieterszn., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 21-5-1641, voor 91 gulden contant.
151v. 1-2-1685. Pieter Claeszn. Brama voor hem zelve voor de ene helft en Dirck Dirckszn.
Wassenaer als bij schout en schepenen geautoriseerde en gestelde voogd over de minderjarige
nagelaten zoon van Jan Claeszn. Brama voor de andere helft, kinderen en erfgenamen van Lijsbeth
Pietersdr. in haar leven weduwe van Claes Thoniszn. Brama verkopen Jacob Boeckweyt secretaris
alhier een schepenbrief tlv Adam van Campen pro resto 264 gulden wegens koop van een huis en erf
te Leiden aan de noordzijde van de Cley of Galgstraat omtrent de Beestenmarkt en een schepenbrief
tlv Simon Dirckszn. Westgeest als privé en Pieter Molendijck als borg pro resto 230 gulden, gevestigd
op een huis en erf naast het voorgaande, alles breder blijkende bij de brieven van 27-5-1684
gepasseerd voor schepenen van Leiden, voor 474 gulden contant.
152. 1-2-1685. Dirck Dirckszn. Wassenaer als bij de gerechte aangestelde voogd over de minderjarige
zoon van Jan Claeszn. van Brama wegens de goederen hem aangekomen bij overlijden van Lijsbeth
Pietersdr. weduwe van Claes Thoniszn. van Brama zijn grootmoeder verkoopt Pieter Claeszn. van
Brama de helft van twee huizen en erven gele-gen naast elkander aan de Dwarskerkstraat te
Noordwijk binnen, belend in zijn geheel NO Huybert Janszn. bakker en verscheidene andere
gehuisdens aan de Zeestraat, ZW de weduwe van Engel Adriaenszn. van Heemstede door-gaande,
strekkende tot achter aan Huybert Janszn. bakker en de Woensdagse watering, daarvan de koper de
helft toe-komt, voor 560 gulden 10 st contant.
153. 1-2-1685. Cornelis Janszn. Riethoorn gehuwd met Weyntje Philipsdr. Clercq dochter en medeerfgename
van Philips Janszn. Clercq verkoopt Gerrit Dirckszn. van der Bijl de noordoostelijke helft
van 9 hond wei- of teelland gelegen aan de Gooweg, belend NO Willem Thoniszn. van Schie, ZO de
Gooweg, ZW de wederhelft onlangs ge-kocht door Jannetje Leendertsdr. van Teylingen en NW de
Saneweg, belast met de helft van 20 st per jr tbv de Kerk van Noordwijk, voor 206 gulden 6 st contant.
154. 2-2-1685. Cornelis Mees Simonsznzn. schuldig juffrouw Raechel du Toict huisvrouw van de heer
Diricus Dreyer med. doctor wonende Leiden 100 gulden wegens geleend geld, met waarborg een huis
en erf gelegen aan de Westeinder Voorstraat bij de St Jeroensbrugge te Noordwijk binnen, belend NO
Jan Claeszn. Admirael, ZO zekere vaarsloot, ZW de Woensdagse watering en NW de Voorstraat.
Afgelost 22-11-1693.
155. 2-2-1685. Hendrick Dirckszn. Groenewegen voor hem zelve en vervangende Maertje Dircksdr.
Groenewegen weduwe van Pieter Jacobszn. van Duynen en Jacob Arentszn. Soldaet gehuwd met
Grietje Dircksdr. Groenewegen en Weyntje Dircksdr. Groenewegen weduwe van Dirck Leendertszn.
Groenendijck met Cornelis Floriszn. van ‘t Ent haar bruidegom, tezamen kinderen en erfgenamen van
Dirck Hendrickszn. Groenewegen overleden te Noordwijk op Zee verkopen Roelof Huygenszn. van
Raephorst wonende aan de Nes 11 hond wei- of teelland gelegen op de Nes te Noordwijk binnen,
belend NO en ZO de koper, ZW Leendert Hendrickszn. van der Plas en NW de Grafelijkheids
wildernis, belast met 20 st en 1 blanc per jr tbv de Vrouwe van Noordwijk, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-5-1644, voor 550 gulden contant.
156. 8-2-1685. Jannetje Joostendr. weduwe en boedelhouder van Willem Jacobszn. Seun wonende te
Noordwijk op Zee met Willem Clementszn. van Balckenende haar zwager als haar gekoren voogd
verkoopt Claes Willemszn. Seun mede wonende aldaar een huis en erf met droogtuin gelegen aan de
Heerweg aldaar, belend NO Engel Huybertszn. Coeterbout, ZO Cornelis Dirckszn. Truff, ZW de
voorsz. weg en NW Jacob Willemszn. Seun, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 5-4-1644, voor 250 gulden contant.
157. 8-2-1685. Cornelis Janszn. Achthoven verkoopt Willem Clementszn. van Balckenende wonende
te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Buurweg tegenover de kerk aldaar, belend aan
de ene zijde Pieter Thoniszn. van Geelenhuysen en aan de andere zijde Jan Jacobszn., strekkende
tot achter aan Pieter Thoniszn. van Geelenhuysen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 19-5-1677, voor 225 gulden contant.
158. 13-3-1685. Leendert Hendrickszn. van der Plas wonende aan de Nes en Gijsbert Corszn. van
Elstgeest wonen-de Voorhout gehuwd met Marijtje Hendricksdr. van der Plas verkopen Jan
Willemszn. van Rijn mede schepen alhier te weten Leendert een woning als huis, barg, schuur en 7
morgen 4 hond wei- of teelland, de duincroft daarin begre-pen, gelegen op de Nes, belend in zijn
geheel NO Roelof Huygenzn. van Raephorst, ZO en ZW Pieter Gerritszn. van der Plas en NW de
Wildernis, 13 hond wei- of teelland genaamd de Legewerff gelegen als voren, belend NO Pieter
Gerritszn. van der Plas, ZO de volgende partij en ZW en NW Roelof Huygenzn. van Raephorst, 10
hond land genaamd het Scheluwe land gelegen als voren, belend NO Pieter Gerritszn. voorsz., ZO
Maerten Pieterszn. van der Plas en ZW en NW de volgende partij en 10 hond land genaamd het
Bagijneland gelegen aan de Woensdagse wate-ring, belend NO Maerten Pieterszn. van der Plas, ZO
de Woensdagse watering, ZW Roelof Huygenzn. van Raephorst en NW een voorgaande partij en
door Gijsbert 2 morgen wei- of teelland gelegen op de Nes, belend NO en ZO Roelof Huygenzn.
voorsz., ZW Pieter Gerritszn. voorsz. en NW de wildernis, alles volgens de oude waarbrieven en de
akte van scheiding daar het aan de verkopers uit de boedel van hun ouders is aanbedeeld
gepasseerd voor Nicolaes van der Bouchorst notaris op 11-3-1659, voor 5400 gulden contant.
159v. 5-4-1685. Juffrouw Margaretha van der Werve weduwe van Amandus Maesin en Philippina van
der Werve schuldig aan Jan van Campen minderjarig nagelaten weeskind van Willem van Campen
3000 gulden wegens ge-leend geld haar aangeteld door de heer en mr Pieter van Campen
administrerende voogd met waarborg 11 hond 7 roe wei- of hooiland gelegen in Rijnsoever, belend
volgens de jongste brief van 1-3-1634 NO Mr Steven van der Werve, ZO de Kerk te Catwijk op Zee,
ZW het land van Noornesser laan, NW Mr Steven van der Werve voorsz., 3 morgen 5 hond 45 roe
weiland gelegen als voren, belend volgens de jongste waarbrief van 17-4-1649 NO de huis-zitten te
Leiden, ZO Jan Pieterszn. van der Tocht, ZW de voorsz. Van der Werve en NW de Mient, 2 morgen 1
hond 90 roe wei- of hooiland gelegen als voren genaamde de sudse, belend volgens de jongste brief
van 2-2-1624 NO Mr Steven van der Werve voorsz. en Jan Pieterszn. van der Tocht, ZO dezelfde Jan
Pieterszn., ZW de erfgenamen van Haesje Theusdr. weduwe van Leendert Janszn. Coopman en de
voorsz. Van der Werve en NW de voorsz. Van der Werve, 3 morgen 5 hond 65 roe wei- of hooiland
gelegen als voren, belend volgens de jongste brief van 5-5-1622 NO Claes Dirckszn. scheepmaker,
ZO Jan Pieterszn. van der Tocht, ZW de weeskinderen van Ary Arentszn. Cloen en daaraan Mr
Steven van der Werve en NW dezelfde van der Werve, de Heerweg en voorts de Mient, 1 morgen 18
roe teelland gelegen in Rijnsoever, belend NO de voorsz. kinderen van Adriaen Cloen en de
voorgaande partij, ZO Jan Leendertszn. van Tol, ZW het land van Noornesser laan en NW de
advocaat van der Werve met zijn woning, hun comparanten aangekomen bij making door hun vader
Mr Steven van der Werve tot egalisatie van hun huwelijks goed bij haar verdere broers en zusters
genoten als bij kavelinge met hun broers en zusters.
160v. 23-5-1685. Elisabeth Agricola weduwe van Hendrick Payn verkoopt Huybert Joostenzn. Vos
een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. Kerkstraat, ZO
Leendert Pieterszn. van der Plas, ZW de voorsz. Van der Plas en de weduwe van Cornelis Pieterszn.
lijndraaier die achter aan het erf komt en NW Huybert Pieterszn. Westermoolen, belast met 12 st
erfhuur per jaar tbv het Weeshuis alhier, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 19-5-1679, voor 25 gulden contant en een schuldbrief van 700 gulden.
161v. 23-5-1685. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Cors Gilliszn. Zuythoeck
en Joost Reyerszn. Vos. Afgelost 21-2-1715.
162. 23-5-1685. Paulus Engelszn. de Bruyn van Heemstede verkoopt Andries van Veenendael
jegenwoordig wo-nende alhier een huis en erf gelegen op de hoek van de nieuwe Zeestraat en de
Dwarskerkstraat te Noordwijk bin-nen, belend NO de voorsz. Zeestraat, ZO de dwarskerkstraat, ZW
Adriaen Engelszn. de Reus en NW Barbara Maertensdr., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 2-6-1684, voor 520 gulden contant.
163. 21-6-1685. De heer Lambertus de Swart en juffr. Odilia Stalpaert van der Wiele echtelieden
wonende den Haag verkopen Geertje Gerritsdr. ongehuwd persoon wonende Langeveld twee
percelen hooi- of teelland tezamen 4½ morgen gelegen naast elkander in de besloten Duinschoten,
belend in zijn geheel rondom Pieter Arentszn. tot Langeveld met eigen of bruikwaar en de kinderen
van Huybert Jacobszn. Roo met bruikwaar, belast met 4 gulden 1 st erfpacht en 34 st brabants tbv de
erfgenamen van de Vrouwe van der Werve, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 1-7-1676, de tweede comparante aangekomen uit de boedel van de heer en mr Pieter Stalpaert
van der Wiele, voor 700 gulden contant boven de belasting.
164. 21-6-1685. Anthonis Gerritszn. van den Bosch en Floris Hendrickszn. Immerseel regerende
armmeesters van het Gasthuis te Noordwijk verkopen Cors Willemszn. van den Boon een huis en erf
gelegen in de Raadhuisstraat te Noordwijk binnen, belend NO het erf van het weeshuis, ZW de
voorsz. straat en ZW en NW Hendrick Maenvoorden alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 7-8-1674, voor 202 gulden contant.
165. 21-6-1685. Cors Willemszn. van den Boon is schuldig aan Tanneke Abrahamsdr. weduwe van
Hendrick Pau-luszn. Smith 200 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 2-10-1775.
166. 1-6-1685. De heer en mr Johan van den Burgh advocaat voor het Hof van Holland als speciale
procuratie hebbende van Hendrick Egbertszn. van Leeuwen herbergier in den frisschen roomer onder
Soeterwoude stelt tot nadere zekerheid van een obligatie van 335 gulden als de voorsz. van Leeuwen
had gepasseerd op 30-6-1685 voor notaris Dirck Campen te Leiden tbv de heer en mr René
Thomaszn. van Muylenburgh brouwer te Leiden hypotheek op 1/3e van 2 morgen weiland aan de
Heerweg en Catwijkerweg, belend NO de Heerweg, ZO de erfgenamen van de heer Hamel, ZW de
procureur Dispontijn en NW de Catwijkerweg, hetwelk de schuldenaar met zijn broers gemeen
toebehoort. Afgelost 27-7-1689.
167. 16-7-1689. Sr Adriaen Bourbon als bij akte van substitutie op 5-7-1685 voor notaris Abraham van
den Velde te Delft gepasseerd door de heer Alexander Verster rentmeester van het kwartier van
Oisterwijck die speciale procuratie had van juffr. Elisabeth van Daesdoncq weduwe van de heer
Isaack Verster verkoopt de Diaconiearmen van Noordwijk een losrentebrief tlv het gemene land van
Holland en West-Friesland ten comptoire Gouda ten name van Maria Cornelisdr. van Stolwijck bij
reductie van 40 ponden per jr te lossen met 1000 gulden, de voorsz. juffr. Daesdoncq aangekomen bij
transport van Aryen Chielen erfgenaam van Niesje Cornelisdr. zijn grootmoeder die een zuster was en
erfgename van Maria Cornelisdr. voor schout en schepenen van Gouda van 11-6-1678 voor 1020
gulden contant.
168v. 20-7-1685. Thomas Gerritszn. van Swieten als speciale procuratie hebbende van Isaack van de
Kellenaer koopman te Leiden alsnu meerderjarige zoon van Alida Palingh bij Isaack van de Kellenaer
den ouden stelt tot nadere zekerheid van een notariële obligatie van 1050 gulden gepasseerd op 19-
7-1685 voor de genoemde notaris van Swieten tbv Marytje Jansdr. huisvrouw van Ary van
Duldermarck een bezegelde weesrentebrief verleden voor de weesmeesters van Leiden door Adam
Guick verver groot 500 gulden speciaal gevestigd op een ververij met al het gereedschap gelegen in
de Ververstraat te Leiden van 29-12-1679.
169v. 19-9-1685. Jacob Boeckweyt secretaris alhier als curator over de boedel van Daniel Gideonszn.
overleden op de Bronsgeest alhier verkoopt Jannetje Leendertsdr. van Teylingen de zuidwaartse helft
van een perceel wei- of teel-land gelegen aan de Gooweg, belend NO Gerrit Dirckszn. van der Bijl met
de wederhelft, ZO de Gooweg, ZW Maerten Pieterszn. van der Plas en NW de Saneweg, belast met
de helft van 20 st per jr tbv de Kerk van Noordwijk, voor 233 gulden contant. Doorverkoop aan Gerrit
Dirckszn. van der Bijl voor 245 gulden 12 st contant.
170v. 24-11-1685. Theodorus van Alphen schout en Pieter Gerritszn Borst vermits het overlijden van
Leendert Hillebrantszn. de Koninck enige ambachtsbewaarder van Stompwijk verkopen het arme
Gasthuis te Noordwijk op Zee een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West -Friesland
ten comptoire den Haag staande ten name van Schout en ambachtsbewaarders van Stompwijk van
48 pond per jr van 10-10-1659 losbaar met 1200 pond voor 1200 gulden contant.
171. 1-12-1685. Lambertus van Swieten notaris te Leiden als speciale procuratie hebbende van Jacob
Sprongh heer van Vrijenes verkoopt Mons. Cornelis van Doeswerff een obligatie tlv Joris Claeszn. als
privé en Willem Claeszn. zijn broer als borg groot 500 gulden tbv Timanus Sprongh gepasseerd voor
Hendrick Melchiorszn. Brasser notaris te Leiden van 30-5-1666 verzekerd op 1200 roe land gelegen
te Lisse gepasseerd bij brief van 13-9-1672 voor schepenen aldaar voor 500 gulden contant.
172. 15-1-1686. Jonkheren Willem van Outshoorn, Jacob van Outshoorn en Jan van Outshoorn
mitsgaders de heer Isaack de Riemer gehuwd met Ida Maria van Outshoorn tezamen kinderen en
erfgenamen van wijlen Jhr Andries van Outshoorn overleden alhier verkopen Ermpje Jansdr. weduwe
van Leendert Janszn. Oosterbaen 2 morgen 3 hond teelland gelegen aan de Achterweg, belend NO
Simon Jeroenszn. en de Abdij van Rijnsburg, ZO en ZW Cornelis Janszn. Achthoven en NW de
Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-5-1671, voor 1300 gulden
contant.
173. 16-1-1686. Dezelfden verkopen de heer Hendrick Willekes een tuin of boomgaard groot 9 hond
gelegen aan het Westeinde jegenwoordig genaamd de Zuyderhoff, belend NO de Vijverweg, ZO Jan
Maertenszn. van Vliet en de weduwe van Cornelis Joostenzn., ZW de Woensdagse watering en NW
Huygh Joostenzn. schipper en de Achterbuurterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 16-8-1666, voor 1700 gulden contant.
174. 16-1-1686. Willem Dirckszn. van der Mij, Jan Pieterszn. de Bruyn gehuwd met Leentje Gerritsdr.
tevoren weduwe van Cornelis Janszn. Stegershoeck en Gerrit Adriaenszn. van Velsen allen wonende
alhier voor hen zelve en vervangende Pieter Dirckszn. van der Mij verkopen Frans Janszn. een huis
en erf gelegen aan de Corte Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de straat, ZO Gerrit
Corneliszn. Reviere, ZW Pieter Claeszn. Brama en NW Claes Janszn. Rietvelt alsmede een loods en
lijnbaan gelegen tegenover het voorsz. huis aan de andere zijde van de Zee-straat. belend NO
Adriaen Jacobszn. Hoogerbaen, ZO Cornelis Janszn. van Langevelt’s weduwe, ZW de voorsz. straat
en NW Gerrit Corneliszn. Reviere met lijnbaan, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 30-6-1679, voor 250 gulden contant.
175. 16-1-1686. Frans Janszn. is schuldig aan Gerrit Adriaenszn. van Velsen 150 gulden wegens
geleend geld met waarborg het hiervoor gekochte. Afgelost 10-3-1718.
176. 22-1-1686. Gerrit Corneliszn. van Huchtenburgh duinmeier wonende Noordwijkerhout als
speciale last hebbende van vrouwe Catharina van Bronckhorst vrouwe van Huynecoop, weduwe van
de heer Willem Huygenzn. in zijn leven domheer te Utrecht als moeder over haar minderjarige
kinderen verkoopt de heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade en oud-schepen van
Amsterdam een woning met verscheidene percelen gelegen tot Lange-veld belend als eerst de
woning met 3 morgen belend van ouds NO Gerrit Gerritszn. Roo en Jan Pieterszn., ZO Pieter
Claeszn. en de erfgenamen van Adriaen Jacobszn., ZW de Langevelder laan en NW het duin van de
heer van Wimmenum, 1 morgen land van ouds belend NO Jacob Eeuwoutszn., ZO Huybert
Willemszn. en ZW en NW Jan Hendrickszn., 7 morgen land belend van ouds NW Willem Adriaenszn.,
ZO Huybert Willemszn., ZW de Langevelderlaan en NW Pieter Claeszn., 8 morgen land belend van
ouds NO Huybert Jacobszn., ZO en ZW Willem Adriaenszn. en NW Jan Hendrickszn. en 2 morgen
belend van ouds NO de Langevelderlaan, ZO Huybert Willemszn. Swil, ZW de heer van Heemstede
en NW de Langevelder watering, in huur gebruikt door Pieter Danielszn. van Roo, 5voor 2800 gulden
contant.

H.J. van der Waag.
Spijkenisse, augustus 1997.
kaart